תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

It is not to be forgotten though it be forgotten, that who ever gave

any Lands or Endowments to the Service of God, gave it in a Formal Writing, as now adayes betwixt Man and Man, Sealed and Witnessed, and the tender of the Gift was Super Altare by the Donor on his Knees.-Bishop ANDREWS' Notes upon the Liturgy.

P3

BISHOP ANDREWS'

FORM OF CONSECRATION OF A

CHURCH OR CHAPPEL,

&c.

CONSECRATIQ CAPELLÆ JESV,

ET CEMETERII,
PER LANCELOT V M

[ocr errors]

EPISCOPUM WINTON.

gave

in a ealed e by the

UXTA Southamptoniensem villam Ecclesia Beatæ Mariæ collapsa

cernitur, solis Cancellis ad sacros usus superstitibus: paucæ aliquot ædes ibi in propinqua parte numerantur; cætera Parochianorum multitudo hinc inde sparsim inhabitant in villis, tum loci longinquo intervallo, tum estuario longe periculoso divisi ab

Ecclesia. Ex ea accedendi difficulta to non profanæ modò plebeculæ animos facile invasit misera negligentia atque dispretto divini cultus, sed et viri probi sedulique pietatis cultores remoram in trajectu sæpe experti sunt, haud ipso quidem capitum discrimine eluctabilem ; consortem hujus infortunii cum se factum sentiret (dum ibi loci familiam poneret) Vir strenuus Richardus Smith Armiger, heroicos plane animos gestans, atque inspiratos de coelo, commune hoc religionis dispendium privatis quingentarum aliquot librarum expensis (aut plus co) redemit, et Capellam egregiam, quam Deo divinisque officiis dicari supplex vovet, in altera parte fluminis magnifice extruit.

Spectato probatoque Capellæ hujus Jesu omni adparatu, adest tandem Reverendissimus in Chrigto Pater, Honorandissimus Lancelotus, Episcopus Wintoniensis, Septembris 17. Anno 1620, Hora octava matutina aut circiter; erat autem dies Dominicus: Episcopus Capellam statim ingressus induit se pontificalibus, quem secuti itidem (qui ipsi à sacris domesticis aderant,) Matthæus et Christopherus Wren, SS. Theol. Bacc. Sacerdotalibus induuntur; Egressus dein cum illis Episcopus, convenarum magna stipante caterva, Fundatorem affari orditur in hæc fere verba.

Captain Smith, you have been an often earnest Suitor to me, that I'would come hither to you: now that we are come hither to you, what have you to say to us?

M589761

« הקודםהמשך »