תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

PRINTED FOR C. BATHURST, J. BUCKLAND, W. STRAHAN, J. RIVING
TON AND SONS, T. DAVIES, T. PAYNE, L. DAVIS, W. OWEN, B. WHITE,
s. CROWDER, T. CASLON, T. LONGMAN, B. LAW, C. DILLY,
J. DODSLEY, J. WILKIE, J. ROBSON, J. JOHNSON, T. LOWNDES,
G. ROBINSON, T. CADELL, J. NICHOLS, B. NE W P E RY,
T. EVANS, P. ELMSLY, J.RIDLEY, R. BALDWIN, 3. NICOL,
LEIGH AND SOTHEBY, J. BEW, N. CONANT, W.NICOLL,

J. MURRAY, S, HAYES, W. FOX, AND J. BOWEN.

M DCC LXXXI.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

DRY DE N.

VOL. II.

B

« הקודםהמשך »