תמונות בעמוד
PDF

עירו תוף משיו כגליסנני מעץ לכנוכות : וי לחלק בין מעיז לבנימין טכני מעיר קסיקועים דיסנשו קייטי

יליתי שיש להם ני' לקלית סכתכו ו*5 פפיון הפרס הגדול לעשות תי? כני מעיס קליין לעפות (ככליס וכימין לככולות עיב וסון. לfיתי כתסוכת סלח"ש פון כלל יין טהעתיק המטנק כני' הפּפו: סומכיס 6ף נקלו לתכנת פייקל"ג עומס מכפלו טעין כו' ועל פולין פעשוכיס bמטמיעיס קול "התוס' לנטעי 5s כקן היוען

מריו פעמוני זקן ורמוני תכPV כטין לפניס כץ עורו לחוף • מעיו לנבלים. בני מעיו למנורות . ? כולו לעשות פפלן תכלת עטויס מכל נכוע נתפלת ויש אומרים. אף צמרו לתכלת ר' שמעון בן עקשיא עוסי' מלמלו מעיל שכלו קכלת ועכו'ס יסיס ותלוין כסולן אומר. זקני עם הארץ • כל זמן שמוקינין , דעתן

וטר שלו כעסוניס ססמיסיס כשעי63נל הפעמוני' כדכתיך מטורפת עליהן, שנאמר מסיר שפה לנאמנים.וטעם קול ותק תכלת 65 קיפיל פעמון זקן זליטו נטולי קטע

זקנים יקח.אבל זקני תורה. אינן כן . אלאכל זמן לפי ס6ין קתכלת מטמיע קול פנים בסנונעיס ספעמוניס ! שמזקינין. דעתן מחישבת עליהן. שנאמר. בישישים 68 קפעמוני' מעל שני מכיל: ריימוניס נסעת קלונו כטקס חכמה. וארך ימים תבונה +

לשמעון בן פקטייל חומר 6ף קילו ככוחו? קקלס - ע"כ

כוס דוחק לקן שלתי דכטס מ"ל fנסי לומר 6ס{ נשלמה מסכת קנים

פכטהול פת יילי סכעל כן ,בקרקכיןנפי השופט סוכרם

זקני חולק כל זמן mcקיניס פפיוני' היו נתוך הכיסוניס

כוס צירי תסות כז קן מפּס ססיו קלמוניס עשוייס חלוליס קלול ולעית קיש לומר' 6תי6

שופיפין מכפק: פנחפר יסיר ספר לכחמכיס ונעסי חלן עפתי בגן עזfי דס" מתני'bמכק ו36

63 6כפת לן טיקיו המספריס טויס יכ6 דלעיל מינק בתין מסיס גלקטי עסק6ין : ניטיטיס מכס וכמן SE רידקו המפלסיס סמכלתי כלכליו' יסוסע וכתר

לכפר קיכו תלמידי חכמיס דר ערד החוץ קלינ ותיק תכנת 63 קילין לפי סfין לקבלת pטמיע קול 656

מכשת של לקס : הפעטוכיס ט6ף ע'פ פקקון כטמפ על ירי נניקל וסקרי הפעמון כרמון מ"מ קול 3ו קול & 3פעמון יתיחס • לה לריפון - f66ין נשלמה מסכת קנים הקול יונ6 8 מסמתני ולק ככטר ועוד יל36 3ידס"3 לת" בפלט"י נפי' הקומט רמפים פעמוני זקן זניס עס ענגליס סכתובן ולfסכ על ידי קקטק נופיונ39 . *וכני קוביל הלח"ס שכן פיקט

קלמנ'ס וקסמ"נ ולוכיף לכן הן כפירושס מנלית6 לכתס זנקיס פ'כפנק. ; כל זמן טעןקינין דעתן קייטנת עליהן לטון הר"נ כל זן ספוקיין וכל ס לידי תפות בת קן פוסיפין יבשת "קרמכ"ס מכטער פיס

מזיינין וכרטיס ויפסיד נופס תלנק קבלויתן ויתחזק מכלס ויוסיפו טלות .8 סליקא לה מסכת קנים

וכולהו מסכייתא דסדר קדשים אהללה לאל כי שריתי עם אנשים • ויכולתי לגמור גס סדר קדשים :

ובכן יחרשנו כנשר נערות להשלים כמו כן סדר טהרות :

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[graphic]
« הקודםהמשך »