תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

מלאות צאןארם וידעוכיאניי וערבה לייטנחת יהודה וירושליסוכימיעולם וגו

ונתחדשבומהדורות • ראשונות ואחרונות • מחנאוה טחכרנריו בגליון לאות על ידי פשוטהמורה באצבע עליהם לומר

:ראה זה ש חרש הוא :

השבתותוהחרשים למוערים ולקרשיםולחטאת לכפרעלבניישר):כצאן קדשים

[ocr errors]

קנגרו לעיון לכפ"י בקל"ר חזקיה לאנשטיין

בפיורדא תחת ממשלת אדונינו הדוכס הגדול החסיד והאדיר והנהולל קאול

נולהעלס פרידריך מאנשבך יר"ה ויתנשא אדונותיו מעלה מעלה אמן:

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

דר שר כפר סיל זלעיס • , יקללו נקקלות מקנר (התוספות יום טוב) קתכוננן מק כלה Jp ככה • ק קניט 36•

נתנרס ומפנק יורעו דרכיו (קתועית הנמשכות עקס (קיס fן מותר להופיס סנית ההקלמק סקי6 356 לfיתי כי פור לטוכל כלככות לקוביכס כזכלון טון קופלות טמונקו רק יחלץ מבני נתונים כן הינק לכל כלי בית המדרש

ככניסתו וכיכיסתו

(56 קן :

[ocr errors]

ככניסתו מהו אומר

ביציאתו מהו אומר יהי רצון מלפניך ה'אהי שלא יארע דבר תקלה על מודה אני לפניך ה'אהי ששמת חלקי מיושבי בית

ירי. ולא אכשל ברנר הלכה . וישמחו בי המדרש. ולא שמתחלקי מיושכי קרנות • חברי שלא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא שאנימשכים והם משכימים אני משכים לדברי תור' ולא על מותר אסור ולא על אסור מותי לא יכשלו והסמשכימים דברים בטלים אני עמל והם עמלים חבירי ברבר הלכה.ואשמח בהם. אני עמל ומקבלשכר והם עמלים ואינם מקבליסשכי

אני רץ והביצים . אני רץ לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת שנאמר ואתה אלהי' תורידם לבאר שחת אנשירמיס ומרמה לאיחצו ימיהם ואני אבטח בך

[subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

פסוליס

נתנהל כוכתיככהשתבשס ולסנכן נמלי הלכת6

fתקט 6טס בתי כחט6' כלס ולככן פנלי קט6' לכתיכ כיק העוס'כסור oth חטאת וויל גן פה מטחת טעונה סמיכה (דכתינ נל וסטרילו

לנו כתינ ניק מעוטר כטל וח"ת tfס נוי בתים ניק ot6 קן: קחי על כל הקט6+) 6ף opf טעוכק סמיכה נסלח דף י"ח ע"כ לה כלומר לה להתל הקטרת לפולין ו6ס נ56טעט :5

pcsו דפס בהנשחטיס 3סס מסס ושס תטית פסוליס לפניכן פותל פסק קורס הקטרת הפולין קיק נלין לכתכו וfין סלכ'כר"6:גיכטקטי • כל סלמיס (כדתכן ספ"ן

סס פס כסלל ונקי'סכונתו דמיניס)ולין פותר למיס כל והאשם בא על חטא מה חטאת פסולה שלא לשמה ני'דכנישן לפס פסת פסורי'וכן כסס מק כסס סשותכס כח אף האשם פסול שלא לשמו :ב יוסי בן חוני אומר מכונתו 3"ס חט' ככל זמן הלמ"סקפה נמס .3טיס פסור הנשחטים לשם פסחולשם חטאת פסיליס. שמעון פסוליס כי היכי ד6נקו פסוליס מרפי'סלין מותכס כל פסק 6ס אחיעזריה אומר שחטן לשס גבוה מהן כשרין לשם

b ocקלי ופניג 6ת"ק דמתני' טיטן למס פסת ליכו דיןטיהו נמוך מהם פסולין כיצד קרשי קדשים ששחטן לשם דfמל כר הזנקיס סכונסו 650 בפולין וב; מכיכן כקט6' כותל קדשים קלים פסוליןקדשים קלים ששחטן לשם קדשי לסכן כסליס וfחל חיקו וכנגד כי עולס (כליכן כפי לתס) קרשים כשרין הבכור והמעשר ששחטן לשם שלמים של6 ינקטס לסס פסק ול6 נס לין מותל עולק כל קטbת כן כשרין ושלמים ששחטן לשם בכור לשם מעש'פסולין קטלת: ממעון קי עוליק מל' כנס:לשם ננוקשהן כסלי' ג הפסח ששחטו בשחרית ב"ד שלאלשפו ר' יהושע כן על שס וכו' פי' קל"נ דכתיב ולי יקלעו מכשיר כאילו נשחט ביג בן בתיראפוס: כאלו כפרקמטיח וקיק מספק כרכי וג'חטניימן נטולס פקן 6ין

נשחטבין הערבים אמר שמעון בן עזאי מקובל אני ספרון חזי סקיק עוסק כתולה מתפללין כו'ודיטיכן כטי לענין מפי שבעים ושניםזין ביום שהושיבו רבי אלעזר בן וקתנו ניכיה'סיקה Pנק לפולי" טנ3 כמיתה (כמ"ס כספ"ט עזריא בישיבה שכל הזבחים הנאכלים שנוכחו שלא כשכל מודול סמעון: פקטן סנהדרין) -fנקן דרכי לשמן כשרין אלא שלא עלו לבעלים משוב חובהחוץ fc9ל זכקיס לסס ננוק מהן לתור קנון דfת6 לכתון קליז מן הפסח ומן החטאת ולא הוסיף כן עזאיןףא העול' כרעפיס וSuf כסליס : לtס ח"כ קולמן סלי 6סל ירימוס"p ולא הודו לו חכמים : ו הפסח והשאת ששחטן כמוך תקן לססזכק סקול פחות קלתי כעתידי ותכוס כו'לקינו שלא לשמן קבל והולך וזרק שלאלשמן או לשמן מורן פנל גם לטגן לקול 69 חתי ושלא לשמן או שלא לשמן ולשמ.פסולים ,63 יקללו 6ת קלטינני יסכfל דקל קיטי מינתן כ"ס לעיל

כיצד

6ת 6סליליטן לקנסוכס סקס נפסקתוס' וקקטק לי מהר"ל

6יןמתפלליס . ככפון פקס ינקק לו ונפל ררסיכן ול6 יתגלו נלכו 6ת דלק בינינ כיל' וקבי פתי39יס וחין הלכה כר' יוסי כן קוני - 65 כסכון חיי עוליק דיסינן ולח ית35 נטולס דנק6 ותיכנס לית לקכי לfיכס לסלט ככול ומעטר נספק כפוכין מסלמיס מפני טקסלמיס טעוכי מין די ניקיס ול6 ת125 6ת קרסי נני שלח, נוכל לחלוחת odf .ליטו כלומל נ' מתנות סקן ר' וסמיכה ונסכיס ותגופי חזק טוי כסי 6ין מקנלין וסלקלל וכתכלת נני fטייליסן rcoע למרקם 6cn"כ ננכול ונשפטו דלקן טעון מתנה חזת וחין ססיבה וכסכים. קכי דק6 ק"טרמכתב ולה-קרלו 6ת קדשי בני ישכיל 6ט, יליפן כולני נקן וכל תנועת חזה ופוק: ג ליקופט מכטיל לקטיב לי: 635 קרח תלתי קלמכללה הלו קיטי נדנל לfקל לקייכו גלין בפס כסfל ישות קסכה קולין ולין וזכו עד בין הערכיס וכן נפילה ו6ת 6טל יליפו לקייכו ככולס כמי לין קלין : כשרים כנז' פופל קויל ומקנת תיוס כfוי ס"3 כפקי כוסנן והלכה ככן כתילס : כעי ל'זירה ח' כסלס ופוליס קייל ונתרתי פליני וכטלס ול6 ע"כ זקן • לקוליען פליטיכס fתת פין יושכיס וכלן קולו כחט *תר עוליס קלטר וכנכוס וכאון פליג לנכסוך פסול לנמלי : כך תני זין ולא תכח זקניס: כל הזכקי' קכלכליס 556 טון 69 : קרשי קרטיס מפורסיס נרפ"ק ג בן ניילס פוסל פי' קל"ג ולר הוסיף כן כוfי על דנלי קכמיס פסור מון מפפז וזטfת 69

קו-3 ופינת קיוס לfני וכן 5 רס"ר לכל סיוס כסל וס"ק עולה: ד קכל והלך וחלק 6 קו קתני טטחטו ט65 טון. לfו קכל פוס:65 שעולה ליקו כמי פוסל פסי סנטקט קולס קכו' כדתכן קלס כמזכי לו הוליך קוס מזנק חוזרק כל 6קת מל'עכודות ק33 כשפנה נ' פ"ק דפסחיס נס': מקובל לכי פסקיכן כנ' לנקרס פעטה-565כן נפסת נקטלת פסל ונסחר זכחיס (6) עלו לכעליס נמיך ליה לכן פולי ולית ליל טעמf כנות ומכלן לחיק נמק נמס מונק ולפי'עשס 6חת שר'מכולת הגלולtפן וסלcb fמן יקר שכתבתי כשטנק נ' פ"נ לסוטה לנטילי ס fו ססיני קין ועניין בין שהקדיס פסכת webן למתנת שחלקן נין מקקליס מתכת כפטנה נ' כ'ג לתמורה זו או לסמן ו-65 לשון fו restleן wc S6ן געזמנת pcsן נכל ענין כפר 8

לכן ncyן וכו'.פיקס תל"נ וחפילו עסק 6קית סללכע פנולי קלנו לטשן pcs 65cן ימר כו' עיין כמסכסכ' פלין ג' רכסקיס כי מס סfלכתי טור עיין פ"סנסטנס ק' כ' לנ"ט וכיפנק נ' פין

סקונה

[ocr errors]
[ocr errors]

:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

הקטנת פוסלת

ג. הפטר =( נקנון קלכן להקשיב לספסל וחכמי'סfומלי'ע"ג שהונח כעס וכו' ונהפוך פי' ק"כ וקונכתכלס עכולק קי6 דלפטר 36 נקלון מקטנת פוסעת כל דפנולק ט6פטנטרה

מהרי פפולס מל וכו' ס"ס לב הכפר לו 65, עכולק ספק עבודה והולכת הדס עכולק קים פסלי פסורק נול ונתיג וקסיf כמיטק וכסיכס מן בדתנן נספים ותוכנק'נפרקיין ושקט (סקריכן נכי חקון ככקניס סקנל וחילן מנות בלונק 4. ייך ע"נ נקדיס למליכן כמיטק כלי עבודה קיח • וכמו סלוניק קהלן ניקו סקול) נני'קונין

ג'כ נכפ"נ ותמיד נס'ל ו6"כ כלכל זן כיצד לשמן ושלא לשמןלשס פסח ולשם שלמי'שלא

קמחי תפס קונקנסקיט ($ נק כיכר קכלו נחוץ נקן סן לשמן ולשמן לשס שלמים ולשסופסח. שהובח

fciכי מיטה ובקנקו קילי השני נקכניסו נפניס סילכו נפסל בארבעה דברים בשחיט' ובקבול ובהליך דמעטיה נימכל מלה on לגו קפונק זקן קנון ספרין ובזריקה ריש מכשיר בהלוך שהיה רש'א אי אפשר

נכסי נחטחת זניק' קיטל להלן ומקטנת פוסלת נו שלא כשחיט' ושלא בקבלה ושלא בזריקה אבל.

כתיננקו נקדי' : קבלן נפכיס ספוך, עמונק אפשר שלא בהליך שוחט בצד המזבח וזורק

פרק ג כל הכתי' סקנל הוכיחו פון זקן ללון פלין איעזר אומר המהלך במקום שהוא צריך להלך

דיון וכו'עיין ל'פ כיך וfין מחסכ'פוסלת נו קול המחשבה פוסלת ובמקום שאין צריך להלך אין בקטן זר וחוכן הל הכניסו • זקן כנון קניין

המחשבה פוסלת 3

תני כעל מוס ופתו יין ופיוט דמן זר

כ6 מסוס וכתג נקן חלון ברני ספעו יום מחוסרבגרים מחוסר כפורים

נמיר תוס': זר פירס קל'ס פרק ב כל הזכקי' טקנר שלא רחץ ידיס ורגליס ערל טמא

דכתיב ויכולו מקלטי כני דין זל סליכן

טל: כו' ונכי יש? למעוטי כהן פסול לכתיב נינזרו מקרטינכי ישר: 69 תלונטל על קול

שחי וכו'- ה' ויכולו קכקניס • יתרחקו מטודולק נככי יסל36 מעבד pe:3 6ת סקלטיס: וכן פי טפת לו לfקד קן הקליני 'פקוס 6ף קס יכזכו לפר על הזל וכו' . נמ'; אינן בנקל נכל יוס מייל לסתכל עליסס כן יס סמיתס קלוי סוכן ופול (הכול קפיתה קרוי חוכן; ועיין נפילוטרכטנק ק' פ"ג דקוריות ה"ט נקלטיס נ6ס עכל קל3 זון מכקן גדול סקול מקליכ fוכן: וטכול וכ"כ וfסול לסבול קדטיס • סכ'כ נתולס ותיי הכל, חותי כחלק יוס • טחין מקנתו כנמלת ער פֿיערנ )pטוכלכת נוכח קעט והכנתי מטלת קיוס.. קלמנ"ס ומרfסול לחבק ילפינן כק"ו וארג : ופחוסל כגליס כקן קליוט Dotם נפחות מד'כנדיס וכ"ג &fס עכד ח53 כללית ננפלס 3קפי בתנו: וטבול יוס ושר) Cocd פזות מס נכנס btחוסר כנדיס פסול • כן מתכננליס ודמת (סקל טופחת 658 קוכככו נקלכן : (ט"

(ס"ס קל"ן נכון וכן לס קיק וכל תוכן נין כפרן לכתוכת 6 מכנסיס פסול כדכתיב וכל Cnc וטקס וכ"ג קלמנ"ס: וכל וטקל מכנל שהול דכתפנק 6מר (ילנט) פלנטרן של יקח לכל קוכן נין קכגליס כמה כלליטיכן נקמן נטקלס ותימס לנכיט pס' נכבות פי'קלין לנסלו. לכן כהן נסעת ענולק כי היה מניח תפילין של יד לפי שקל יופל. עלס ונשלח לכן לטכול יוס סקס עכל חלל קנין מקן תוכנו נין קכגדל-פלו 6כל תפילין של לcf קיק עניק לפי ת קדושיס יקי 65

f

SSPס 6יכו ענין לטפל דכפין מויכלו פקן מונחי' על סעלן פֿהו ככה נין נין נמננפת 4 (עמוסל

תנקו ענין

לטכול יוס. • וכן קונספ"ט דסנסדלין כט"סbס כפוכיס כנון ונחנק ולכולע נולדת. סכנמלה עקלתן. • 62 יונתן לקכס ולתס תמן למf68 כפקה 3; פוני קטט וטקס קנילו קיכנותיקס . וbשכקן לבתך לטפל ביולדת וכפר ערס מכול וכו'. (תלנו דנני טכול יוס fיכל נסרלסוטקל טקליס6 בקן וטקלק. עכ35 מעל בלון טמ6קליס • וקול הדין לכל 6ל ברדלסיכן כסמעתה קמייתי לניכות ע"כ: ומחוסר נגריס . ספייס הטפוניס קגנן • פקן נטומחתן של מיכיילובפיתן לענין ד6טל קללf וחנכת fיתס חכנט (גו' והיתה נקס כקונה לחי עולס אכילת קלטיס (כח) כמקלט : (

מכון יריס נכנליס • לפי נזמן טכנליקס עליהן בהונתס עליקס נס'. ומ"ס קל"גרמיותר פכפל כקרם ידיס וכניס תקת עונס • (כחעלנננדי כקונק נגריס נמי פסול. לכתיכ ועלכונני לככן סכקכיסחת קנתסיס. תחת עולס פר ננלי בקונס 6ס ענר מקופל ננדיס פסל . 6ף לס וגו'קכקניס ככיסוכן. שכן לכ'סלכס כגדי כ'ג (עכל עכודתו נכד שלה כמידיו ורגליו פסל ושלל קלוטיליס ולגליס 59 עופר פסוק וני'קספל מקופל כגליס קודס סמוסל כפוייס • וכןו5ה יופֿכ - מוטק ופניס ילו כימנית ע"נ לגלוקיפנית קעתיק כרמכ"ס כפילוסר . 6כל כס"ח קני'נהפך וכן העתי" pcsלית ע"י כגלו קטשית • פטפטן כנל נידיו כטעס סקול וכללה מותר לותק ני ויסמין מקוס כגליס לכסנו לפני כן פינק פקדם וחינוכטה לקדם בתוך הביול ענו• 62 מן סמיס סיוכfיס ; סייכיס לככקונק (כך 4, ושלא לת ידיס ורגליס כתכק ק'ן שפכו פכ' וממנו חרכן וככי מפכו לי כתוכו • וכן הטיפות בפריס וסדי כו 65 עומר ולוח של 68 קוטר כל כפון סמניק ידיווכו

' • קדום • הפייסליין מיס קייס :

ועוס ענר פסול דכתיר ולפיכך fיכוסומך לכל "פכ 65 כרחית כנמ'דכתינ fר כנסתס ! ניתוק! כל כן ככל• פרל גן ועל נפל כקי כל, לכן קפונקציוד פיל" לתקוט קדום לפנות • ערל כהן etתו ככל סגנן נכל

א.ג.

לקיו

[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »