תמונות בעמוד
PDF
ePub

manifold sins and wickedness; and that we should not dissemble nor cloke them before the face of Almighty God our heavenly Father ; but confess them with an humble, lowly, penitent, and obedient heart; to the end that we may obtain forgiveness of the same, by his infinite goodness and mercy. And although we ought at all times humbly to acknowledge our sins before God, yet ought we most chiefly so to do, when we assemble and meet together to render thanks for the great benefits that we have received at his hands, to set forth his most worthy praise, to hear his most holy word, and to ask those things which are requisite and necessary, as well for the body as the soul. Wherefore I pray and beseech you, as many as are here present, to accompany me with a pure heart, and humble voice, unto the throne of the heavenly grace, saying after me :

1 A general Confession to be said of the whole Con

gregation after the Minister, all kneeling. ALMIGHTY and most merciful Father; we have erred and strayed from thy ways like lost sheep.We have followed too much the devices and desires

neoni

ok noewe ne aedewadoeterene neoni enegh aetyoeny tsiniyoghnanetarryouh ne oegwarighwaneraaxheraokouh neoni oegwaderighwatewahtoetshera ; neoni nene yagh teyoegwadaghsehtouh neteas nayoegwarahke raoheadouh tsirakouhsoete ne Rashatsteaghseragwekouh Niyoh ne shoegwaniha karouhyake; nok tsiaedewadoeterene eghtake aetewadadoeny, ayoegwanikouhreadeahthene,

, aedewadeweanarahgwe neoegweryane ; ne tsiyaoedoktea ne aedwayena ne aoesaghshoegwarihwiyosteah ne shakat ne kowanaghtsihouh tsinihoy. anere neoni tsinihonideareskouh. Neoni sane tyutkouh tsioknoewe ayoegwadadoeneaghtouh aedewadoederesheke ne oegwarighwaneraaxheraokouh raoheatouh ne Niyoh, nok seaha kady nea egh neayoegwayereah, neonea eayoegwatkeanisouhoehake uskahne, ne aoederighwahdeaty ne datshidewanouhweratouh tsiniwatsheanoenyaghserowaneah tewayenas nene raouhha rasnoeke, ne aedewaderighwahteatyete ne atshidewaneatouh, aedewaroeke ne raoweanadokeaghty, neoni atshidewarighwanoetoese tsinahoteashouh teyodouhweatsyohouh, shadeyouht ne oyerouhtake neoni ne adoenhetsne. Ne wakarihoeny wagwadereanayeahase neoni wagweanideaghtea, tsinitsyouh ne keagh noewe, ne aedewe ayoegweryaghsiyohake, neoni ayoegwaweaneadeaghtoehake, tsinoewe tk’anakte ne karouhyake ne eanideareghtshera tyoekeweanaseret niih:

Tyogwektouh yoedoederesdaghgwha ieweagh ne keatyoghgwagwekouh eathoewaweanaghserehte ne Ratsihustatsy, agwekouh deayoedontshotea. Seshatsteaghseragwekouh neoni seanideareghtsherowanea Raniha; Teyagwaderyeadawearyes neoni yoegwathaharagwaghtha tsisahate tsiniyouht of our own hearts. We have offended against thy holy laws. We have left undone those things which we ought to have done; and we have done those things which we ought not to have done : and there is no health in us. But thou, O Lord, have mercy upon us, miserable offenders. Spare thou them, o God, which confess their faults. Restore thou them that are penitent; according to thy promises declared unto mankind in Christ Jesu our Lord. And grant, О most merciful Father, for his sake, that we may hereafter live a godly, righteous, and sober life, to the glory of thy holy Name. Amen.

1 The Absolution or remission of sins to be pronounced

by the Priest alone standing : the People still kneeling. ALMIGHTY God, the Father of our Lord Jesus Christ, who desireth not the death of a sinner, but rather that he may tu

turn from his wickedness, and live; and hath given power and commandment to his Ministers, to declare and pronounce to his People, being penitent, the absolution and remission of their sins : He pardoneth and absolveth all them that truly repent, and unfeignedly believe his holy Gospel.Wherefore, let us beseech him to grant us true repentance, and his holy Spirit, that those things may yodiyadaghtoeouh teyodinakaroetoeha. Esotsy wagwaghnoederatyehte tsiniyoegwanikouhrotea neoni tsinikanoshas ne oegweryane. Yoegwakeaghradaniouh ne sarighwadokeaghtiokouh. Yoegwearouh ne yagh egh teyoegwayereah tsinahotea nene egh nayoegwayereah ; Neoni ne egh niyoegwayereah tsinahotea nene yagh egh thayoegwayereah: Neoni yagh teyoegwadakarite ne oekyouhhatsherakouh. Nok iese, O Sayaner, aasgweadeare, yagwayesaghse akearouh yagwadouhs. Sheyadanoesdat, 0 Niyoh, ne yoedoedereghse ne akon hightsherah. Sasheyerits nene yakonikoeraneaghse; Tsiniyouht tsisarharatstouh yoedatrory ne oegwehokoekeh ne Jesus Christsherakouh ne Shoegwayaner. Neoni takyouh, 0 seanideareghtsherowanea Raniha, ne raouhha raorihoenyat, Nene oekyouhha ne keagh yaoedaghsawea tsiayakyoenheke ayoegwarighwiyostoehake, ayoegwaderighwagwarisyoehake, neoni ayakyoenhiyohake, Nene oeweseaghtshera ne Saghseanadokeaghty. Amen.

| Ne Tsyoedaderighwiyosteanitha ne karighwanera

axheraokouh ne eahearouh yadehayady ok ne Ratsihustatsy eahadahke; ne Oegwehokouh teayakontshotahke.

Rashatsteaghseragwekouh Niyoh, ne Roniha shoegwayaner Jesus Christ, yagh thadehodoeweatsyony ne raweaheyat ne rorighwaneraaxkouh, nok rodoedaghgwany ne taoesahatkarhadeny ne raorighwaneraaxhera, neoni aroenheke; neoni shakoshatsteaghserawy neoni shakorighoedany ne Raotsihustaokouh, ne ashakodighrory neoni ashakonadatyase ne Raoegweda, ne ayakonikoeranea neoni Aoesayakoderighwiyostahgwea ne akorighwaneraaxhera : Easeshakorighwiyostea agwekouh tsiniyplease him, which we do at this present, and that the rest of our life hereafter may be pure and holy, so that at the last we may come to his eternal joy, through Jesus Christ our Lord.

9 The People shall answer here, and at the end of all

other Prayers, Amen. | Then the Minister shall kneel, and

say

the Lord's prayer with an audible voice ; the People also kneeling, and repeating it with him, both here and wheresoever else it is used in Divine Service.

Our Father which art in Heaven, Hallowed be thy Name; thy kingdom come; thy will be done in earth, as it is in Heaven. Give us this day our daily bread: And forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us.

And lead us not into temptation : But deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever and ever. Amen.

« הקודםהמשך »