תמונות בעמוד
PDF
ePub

akouh nene tokeaske eatsyoedatrewaghte, neoni orighwiyohoewe eatyakeghtagwe ne Orighwadokeaghty. Ne wahoeny kinyoh eghtshideweanide aghtea ne ashoekyouh ne tokeaske aoesedewadatrewaghte, neoni ne Raonikouhradokeaghty, nene tsinahoteashouh ne aoedaghtshidewahnikouhrayerite, nenahotea tsinedewayere ne oewa neoni ne tsineawe shekouh eatyoenheke ne oghnakeahke, ayoegwayadadokeaghtihake, tsioghnakeahke yaedewawe ne raouhhake tsiniyeaheawe yayoegwadoenharake, raorihoenyat Jesus Christ shoegway

Amen.

ne

aner.

| Ne Oegwehokouh eatyerighwaserakoh ne keatho, neoni tsiyodoktennyouh agwekouh ne oddyakeshouh

ne Adereanayeanthokouh, Amen. 1 Ethone are ne Ratsihustatsy teahadontshotea, neoni

eahadereanayea ne Royaner Raodereanayeant eayoghroekatouh ne raoweana ; ne Oegwehokouh teayakontshotoeke," neoni eathoewaweanaghserehte, keatho neoni tsioknoewe neane eayontste ne tsinikariwes tsieayoedereanayeah.

Shoegwaniha Karouhyakouh teghsiderouh, Wagwaghseanadokeaghdiste; Sayanertsherah aoedaweghte; Tsineaghsereh egh neayaweane ne oughweatsyake tsioni nityouht ne Karouhyakouh. Takyouh ne keagh weghniserate ne niyadeweghniserake oegwanadarok: Neoni toedagwarighwiyostea ne tsiniyoegwatswatouh, tsiniyouht ne oekyouhha tsitsyakhirighwiyosteanis ne waonkhiyatswatea. Neoni toghsa tagwaghsharinet tewadadeanakeraghtoeke: Nok toedagwayadakoh tsinoewe niyodaxheah: Ikea iese saweank ne kayanertsherah, neoni ne kashatsteaghsera, neoni ne æweseaghtshera, tsiniyeaheawe neoni tsiniyeaheawe. Amen.

T Then likewise he shall

say,
O Lord, open thou our lips.
Answ. And our mouth shall shew forth thy praise.
Priest. O God, make speed to save us.
Answ. O Lord, make haste to help us.

1 Here all standing up, the Priest shall say, Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost;

Answ. As it was in the beginning, is now, and ever shall be: world without end. Amen.

Answ. Praise ye the Lord.
Priest. The Lord's name be praised.

:

1 Then shall be said or sung this Psalm following:

except on Easter-Day, upon which another Anthem is appointed : and on the nineteenth day of every month it is not to be read here, but in the ordinary course of the Psalms.

Venite, exultemus, Domino. Psal. 95. O COME, let us sing unto the Lord: let us heartily rejoice in the strength of our salvation.

Let us come before his presence with thanksgiving: and shew ourselves glad in him with Psalms.

For the Lord is a great God: and a great King above all gods.

In his hand are all the corners of the earth : and the strength of the hills is his also.

The sea is his, and he made it: and his hands prepared the dry land.

| Ethone nea eahearouh. Ratsi. O Sayaner, senhotoekoh ne agwaghsene.

Eatye. Neoni ne tsiyagwaghsakaroete ayokeadane saneadouhtsherah.

Ratsi. O Niyoh, tesasterihea tagwayadanoesdat.

Eatye. O Sayaner, tesasterihea tagwayenawahs. Keatho agwekouh teatsyedahne, ne Ratsihustatsy

eahearouh,

Oeweseaghtakshera naah ne Raniha, neoni ne Roewayea: neoni ne Onikouhradokeaghty;

Eatye. Tsiniyoghtoene ne adaghsawahtsherakouh, egh niyouht noewa, neoni tyutkouh ne eakeahake: tsiyouhweatsyate yagh thiyaoedoktea. Amen.

Ratsi. Eghtshisewaneadouh ne Royaner.

Eatye. Ne Royaner raoghseana wakoewaneadouh.

Teharighwagwatha 95. O KASENE teghtshitewarighwahgwas ne Royaner: oegweryane tewadoenhareagh ne kashatsteaghserakouh ne oegwadusheanyeghtsherah.

Egh yetewe raoheadouh tsirakouhsoete tewadoereah : neoni wenen ne oekyouhha yoegwatsheanoenihak ne raouhhake ne Teyerighwahgwathaokouh.

Ikea ne Royaner Raniyohserowanea: neoni Rakorahtsherowaneah enekea rodohetstaghgwea agwekouh ne niyohokouh.

Ne raouħha rasnouhsakouh agwekouh tsiyodouhweatsyoktanihouh: neoni kaghshatsteahsera ne tsiyouhnyaroenyouh raouhha raoweank.

Ne kanyataraghkehkowah raouhha raoweank, neoni raouhha raoenissouh: neoni ne rasnoeke ne yodearharatouh ne aoeweatsyatheahke.

O come, let us worship, and fall down: and kneel before the Lord our Maker.

For he is the Lord our God: and we are the

people of his pasture, and the sheep of his hand.

To-day if ye will hear his voice, harden not your hearts : as in the provocation, and as in the day of temptation in the wilderness;

When your fathers tempted me: proved me, and saw my works.

Forty years long was I grieved with this

generation, and said: It is a people that do err in their hearts, for they have not known my ways.

Unto whom I swear in my wrath : that they should not enter into my rest.

Glory be to the Father, and to the Son: and to the Holy Ghost';

As it was in the beginning, is now and ever shall be: world without end. Amen.

Then shall follow the Psalms in order as they are appointed. And at the end of every Psalm throughout the year,

and likewise at the end of Benedicite, Benedictus, Magnificat, and Nunc dimittis, shall be repeated,

Glory be to the Father, and to the Son; and to the Holy Ghost.

Answ. As it was in the beginning, is now and ever shall be: world without end. Amen.

O kasene, eghtshidewaneatouh, neoni eghtake tewatyadoedy: tedewadontshotea racheadouh ne Royaner ne Shoegwayadissouh.

Ikea raouhhase ne Royaner ne Oegwaniyoh : neoni ne oekyouhha ne tyoegwe ne raoheahdake, neoni ne teyodinakaroedoeha raouhha rasnoeke.

Ne keaweade eaghtshisewaweanaroeke, toghsa sewadaderyaghsahnirat: ne atshisewanahkoeny, neoni tsiniyouht ne eghniserakouh ne karaghyadahgwea ne karhakouh;

Neonea ne yetshighnihokouhkeaha shaoekeraghyadahgwe: waoegwadenyeatea, neoni wahontkatho ne akyoghdeasera.

Kayery niyoseraghshea tsinikariwes yoekenikouhranoewaktha ne keagh kaghnegwahsate, neoni wakirouh: Ne roenoegwehokouh tehoederyeaghtawearyes ne raoneryaghsakouh, ikea yagh tehadiyeadery ne akhahaokouh.

Ne ronouhhake wakerighwahniradouh ne akenaghgwheaserakouh: nene yagh thiyahoedaweyate ne agwadorisheaghtsherakouh.

Oeweseaghtakshera naah ne Raniha, neoni ne Ronwaye neoni ne Ronigoughriyughstouh.

Eatye. Tsiniyoghtoene ne adaghsawahts herakouh, egh niyouht noewa, neoni tyutkouh ne eakeahake: tsiyouhweatsyate yagh thiyaoedoktea. Amen.

« הקודםהמשך »