תמונות בעמוד
PDF
ePub

கய அவைகள தளிர்க்கிறதை நீங்கள காணுமபொழுது, வசந்தகாலஞசமீபமாயிறறெனறு அறிகிறீர்கள்.

நக அநதப்படியே நானசொனனவைகள சமபவிக்கிற தை நீங்கள் காணுமபொழுது, பராபர னுடைய ஆளுகை சமீபமாயிறறென் றறியக்கடவீர்கள.

ந உ அவையெலலாஞசமபவிக்கிறவரைக்கும நதசசந ததி ஒழிந்துபோகாதெனறு மெயயாய உங்களுக்கு

ககுசசொல கிறேன.

நந வானமும் பூமியும் ஒழிந்துபோம. எனவசனங்கள் ஒழிந்துபோகாது

கூச அனறியும பூமியிலெங்குங் குடியிருககிற அனைவர்மே லும் அந்த நாள ஒருவலையைப்போலவருவதால், நடு உங்கள இருதயங்களபெரு நதீனியினாலுமவெறியினா ம பிழைப்பி. கவலையினாலுமபாரம அடையாதபடிக் கும், அந்த நாள உங்களுக்குச்சடுதியாயவாராதபடிக்கும் எசசரிககையாயிருக்கக்கடவீர்கள.

நசு ஆகையால இனிசசமபவிப்பவைகளயாவுக்கும் நீ கள தபபிககொண்டு, மனித

தனுடையகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்கப்பாத்தி வானகளெனறெணணப்படுமபடிக்கு, காலமுஞசெபமபணணி விழித்திருக்கக்கடவீர்களென்றுதிரு வுள மபற்றினார். நஎ அனறியும் அவர் பகற்காலங்களிலே தேவாலயத்தி

துககொண்டு, இராக்காலங்களில் வெளியே போ ய ஒலிவ மலை ய'னனப்பட்ட மலையிலே தங்கிவந்தார்.

ஙஅ அவருடைய உபதேசததைககேட்குமபடிககுசசன ஙகளெலலாரும அதிகாலையிலே தேவாலயத்தில் அவரிடத் துக்குவ நதார்கள.

உஉ. அதிகாரம். . ((க) ஆசாரியருககு அவரைக்காட்டிக்கொடுககுமபடி பூ தாஸ் சமமதித்தது. (எ) அவர் பஸ்காபண்டிகையைக் கொண்டாடினது. (யசு) இராப்போசனததையேற்படுத்த தீனது. (உச) பெரியவனினனானென் றுகாட்டியது.(நக) சீமோன பேதுரு தமமை மறுதலிப்பதை முனனறிவித்த து. (நரு) சீஷர்களுக்கு ணம் முதலானவைகளைக் குறித து உததரவுசொனனது, (நக) ஒலிவ மலையின தோட்டத் திலே அவர் வேதனைப்பட்டுசசெபமபணணினது. (சஎ) சனக் கூட்டத்துக்கு பூதாஸ் அவரைக்காட்டிக்கொடுத் தது. (ருச) பேதுரு அவரை மறுதலித்தது. (சுஈ) ஆசா ரியர் அவாைபபரிசோதித்தது.) பஸ்கா என்னப்பட்ட புளியாத அப்பப்பணடிகை சமீப

2 And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people.

3 Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve.

4 And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them. ... 5 And they were glad, and covenanted to give

him money.

6 And he promised, and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude.

7 Then came the day of unleavened bread, when the Passover must be killed.

8 And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the Passover, that we may eat.

9 And they said unto him, Where wilt thou that we prepare ?

10 And he said uuto them, Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water; follow him into the house where he entereth in.

11 And ye shall say unto the good man of the house, The Master saith unto thee, Where is the guest chamber, where I shall eat the passover with my disciples ?

12 And he shall shew you a large upper room furnished: there make ready.

13 And they went, and found as he had said unto them; and they made ready the Passover.

14 And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him.

15 And he said unto them, With desire I have desired to eat this passover with you before I suffer:

சனங்களுக

உ அப்பொழுது பிரதான ஆசாரியரும வேதபாரகருஞ

பட்டபடியினாலே, அவரைக் கொலைசெ யயும்படிக்கு இரகசியமாய) வகைதேடினார்கள.

க அக்காலத்திலே பனனிருவரிலொருவனாகிய இஸ்காரி யோததென றுபேர் கொணட இயூதாவுககுளளே சாததான புகுந்தான.

ச ஆதலால் அந்த இயூதாவெனபவன பிரதான ஆசாரிய ம ஆலய ததலைவருமானவர்களிடத்திற்போய, அவர்களுக் அவரைக்காட்டிக்கொடுககுமவகையைக் குறித்து, அவர்கள் டனே யோசனைபணணிககொணடான. ரு அவர்கள சந்தோஷப்பட்டு அவனுக்குத் திரவியங்கொ டுககததீர்மானித்தார்கள.

கா அதற்கு அவனபொருந்திச்சனக் கூட்டமில்லாத பொ முது, அவரை அவர்களுக்குக்காட

காட்டிக்கொடுககுமபடிக்குத தகுதியான காலத்தைத்தேடினான.

எ பஸ்காவின ஆட்டுக்குட்டியைப் பலியிடவேண்டிய புளி யாத அப்ப நாளவந்தது.

அ அபபொழுது அவர் பேதுருவையும் யோவானையும அழைத்து, நாம பஸ்காவைப்பொசிக்கு மபடிக்கு நீங்கள் போய, நமக்காக அதை எத்தனமபண்ணுங்களென்றார்.

க அதற்கு அவர்கள நாங்கள் அதையெங்கே எத்தனம பணணவிருமபுகிறீரெனறார்கள.

ம் அவர் சொனனது, நீங்கள் பட்டினத்துக்குட்பிர சிககுமபொழுது, ஒருவன தணணீர்க்குடா

ஞசுமந்துகொ ணடு உங்களுககெதிர்ப்படுவான. நீங்கள் அவனுக்குப்பின செனறு அவனபோகும வீட்டிலேபோய,

யக அந்த வீடடெசமானை நோக்கி, நான என சீஷரோ டுங் கூடப் பஸ்காவைப்பொசிக்கத்தக்க தான் இடமெங்கே யெனறு போதகர் உமமிடத்திறகேட்கசசொனனாரெனறு சொல்லுங்கள்.

யஉ அவன கமபளமமுதலானவைகளவிரித்திருக்கிறவிஸ் தார மான மேல் வீடடை உடயுங்களுக்குக்காணபிப்பான. கே எத்தனமபணணுங்களென

யந அவர்கள் போய், அவர் சொனனபிரகாரமாகக்கண டு, பஸ்காபபோசனததையெத்தன மபணணினார்கள.

யச தகுதியான நேரமவநதபொழுது, அவரும் அவரு டனேபனனிரணடு அப்போஸ்தலருமபநதியிலிருநதார்கள.

யரு அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி, நான பாடு படுகிறதறகுமுனனே உங்களுடனே கூட இந்தபபஸகாப

16

பினார்.

16 For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God.

17 And he took the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves :

18 For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall

come.

[ocr errors]

19 | And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me.

20 Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for

you. 21 But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table.

22 And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed !

23 And they began to enquire among themselves, which of them it was that should do this thing.

24 And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest.

25 And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them; and they that exercise authority upon them are called benefactors. 26 But

ye

shall not be so: but he that is greatest among you, let him be as the younger ; and he that is chief, as he that doth serve.

27 For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth ? is not he that sitteth at meat ? but I am among you as he that serveth.

சு

ஙகள

எனன ததினாலென்றாற் பராபர னுடைய இராசசிய ததிலே அது நிறைவேறுமளவும நான பினனும இதிற் பொ சிப்பதில்லையென்று உங்களுககுசசொலலுகிறேனெனறு சொலலி,

யஎ பினபு பாத்திர ததையெடுத்துக்கொண்டு தோத்திர ஞசெயது, யஅ பராபர

டைய ஆளுகைவருமளவும் நானமறுபடி யு நதிராட்ச இரசத்திலே பானமபணணுவதில்லை யனறுவி களுககுசசொல்லுகிறேன.

ஆகையால் நீ

இதையெடு தது உங்களுக்குளளேபங்கிட்டுக கொளளுங்களென்றார்.

கூ அலலாமலும அவர் அப்பததையெடுததுககொண டுதோத்திர மபணணி அதைப் பிட்டு அவர்களுக்குக் கொடுத து, இதுஉங்களுக்காகக் கொடுக்கப்ப

படுகிற என

னுடையசரீ ரமாயிருக்கின்றது. என்னை நினைக்கிறதற்காக இப்படிசசெ யயுங்களென

சொல்லி , இராப்போசனமபண்ணின பினபு, உ அநதபபடியேபாததிர ததையுங்கொடுதது இந்தப் பாததிரம உங்களுக்காகசசிந்தப்படுகிற என இரத்தத்தினா லே புதிய உடமபடிககையா

யாயிருக்கினறதென றுசொல்லி, உக பினபு இதோ, எனனைக்காட்டிக்கொடுக்கிறவலு டைய கை என னுடனே கூடப்பநதியிலிருககினறது.

உஉ தீர்மான ததினபடியே மனி னுடைய குமாரனபோ கிறான. அது மெய்தான. ஆனாலும் ஐயோ, எந்த மனிதன அவனைககாடடிககொடுக்கிறானோ அந்த மனிதனுககுவேத னைவருமெனறார்.

உங அப்பொழுது அவர்கள நமமில யாவன அப்படிச் செய்வானெனறு தங்களுக்குளளே விசாரிக்கத்தொடங்கினா ர்கள.

உச அனறியும அவர்கள தங்களிலெவன் பெரியவனாயிரு பபானென று தங்களுக்குளளே வாக்குவாதமபணணிக கொ ணடிருந்தபொழுது,

உரு அவர் அவர்களுக்குசசொனன தாவது, புறததேசத தாருடைய இராசாககள அவர்களைப் பலபந்தமாய ஆண்டு காளளுகிறார்கள. அலலாமலும அவர்கள மேல அதிகார ஞசெலுத்துகிறவர்கள தரும் துாைகளெனறழைக்கப்படுa றார்கள.

உசு உங்களுககுளளே அப்படியிருக்கக்கூடாது. உங்க ளிற்பெரியவன சிறி யவனைப்போலவு ந தலைவன ஊழியக்கா ரனைப்போலவுமிருக்கக்கடவன.

உஎ ப நதியிலிருக்கிறவன ஊழியஞசெயகிறவன இவவிரு வரில எவனபெரியவன. பநதியிலிருக்கிறவன்லலவா? ஆனா லும நான் உங்களுக்குளளே ஊழியஞசெயகிறவனைப்போ

« הקודםהמשך »