תמונות בעמוד
PDF
ePub

ந தின நதோறும நான தேவாலயத்திலுங்கள் டனே யிருககையில் நீங்கள் என்மேற்கைகளைப் போடவில்லை. வே உங்களுககேற்ற நேரமுமாய இருளின் வலலமையுமா யிருககினறதெனறார்.

ருச அப்பொழுது அவர்கள அவாைபபிடித துப்பிரதா ன ஆசாரிய னுடைய மாளிகைக்குக் கொண்டுபோனார்கள். பேதுருவுந் தூரமாக அவருக்குப் பினசென்றான.

ருரு அல்லாமலும் அவர்கள மாளிகையின் பிரசாரத்தி ன நடுவிலே நெருபபையுண்டுபணணி அதைசசுறறியுளுக கார் நதபொழுது, பேதுருவும் அவர்களுககுளளேயுளுக கார்ந்தான ருசு அபபொழுது ஒருவேலைக்காரி அவனைநெருப்பினி

திலிருக்கக்கண்டு அவனையுற்றுப்பார்த்து வனும அவ னோடிருந்தானென்றாள் .

ருஎ அதறகு அவன ஸ்திரியே, அவனையறியேனென்று அவரைமறுதலித தான.

ருஅ சற்றுநேரத்துக்குப்பினபு வேறொருவன அவனைக கண்டு நீயும் அவர்களிலொருவனெனறான. அதறகுப்பேது ரு மனிதனே , நானல்லவென்றான.

ரு கூ ஏறக்குறைய ஒருமணிநேரத்துக்குப்பின் புவேறொ வன அவனைப் பார்த்து மெய்யாய இவனும் அவனோடிரு நதான. இவன கலிலேயன தானேயெனறு நிசசயததோ டேசொனனான. சுய அதறகுப்பேதுரு மனிதனே நீ பேசுகிறதையறியே னனறான. உடனே அவனபேசுகையிற சேவல் கூவிற்று. சுக அப்பொழுது கர்ததர் திருமபிப்பேதுருவைநோக கிப்பார்த்தார். உடனே பேதுரு சேவல கூவுமுனனே நீயெ னனை மூன றுதரம் மறுதலிப்பாயெனறு தனனோடே கர்த் தர்சொனனவசனததை நினைததுககொண்டு,

சுஉ வெளியே போயமிகுந்த மனத்துக்கததோடே அழு தான.

கூந இயேசுவைப் பிடித்துக் கொண்ட மனிதர் அவரை யசடடைடணணி,

க ச அடித்து, அவருக்கு முக்காடிட்டு, அவருடைய முகத் தில் அறைந்து உன்னையடித்தவனயாவன. அதைத் தீர்க்க தரிசன மாயச சாலலெனறுசொல்லி ,

மற்றும் அநேகவிதமாய அவரைத் தூஷணித்தார்

சு

கள.

காசு உதயமான பொழுது சனததின மூப்பரும பிரதான ஆசாரியரும வேதபாரகருங்கூடிவந்து தங்கள ஆலோச னைச்சங்கத்தில் அவரைக் கொண்டுவரும்படி செய்து அவ

67 Art thou the Christ ? tell us. And he said unto them, If I tell you, ye will not believe :

68 And if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go.

69 Hereafter shall the Son of man sit on the right hand of the power of God.

70 Then said they all, Art thou then the Son of God ? And he said unto them, Ye say

that I 71 And they said, What need we any further witness ? for we ourselves have heard of his own mouth.

CHAPTER XXIII.

am.

1 Jesus is accused before Pilate, and sent to

Herod. 8 Herod mocketh him. 12 Herod and Pilate are made friends. 13 Barabbas is desired of the people, and is loosed by Pilate, and Jesus is given to be crucified. 27 He telleth the women that lament him, the destruction of Jerusalem : 34 prayeth for his enemies. 39 Two evildoers are crucified with him. 46 His death. 50 His burial.

And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate.

2 And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Cesar, saying, that he himself is Christ a King.

3 And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest it.

4 Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man.

5 And they were the more fierce, saying, He stirreth up the people, teaching throughout all Jewry, beginning from Galilee to this place,

ஙகள என

எக

• எ நீ கிறிஸ்துவானால் அதையெங்களுக்குசசொலலெ ன்றார்கள. அதறசவர், நானுங்களுக்குசசொனனா னை நமபமாட்டீர்கள.

காஅ நான உங்களிடத்தில் விசாரித்தாலும் ககுமா றுத்தரவு சொல்லவும் என்னை விடுதலையாக்கவு மாட டீர்கள.

துமுதல மனிதனுடையகுமாரனசருவவலலமை யுளள பராபர டைய வலதுபாரிசத்தில உளுககாருவா னனறார் எய் அதற்கவர்களெல்லாரும் அநதப்படி நீ பராபர னுடைய குமாரனாவென்றார்கள். அவர் சொனனது, நீங்க ள சொலலுகிறபடி நானேயவரெனறார். அப்பொடு

பாழுது அவர்கள் சொனனது, இனிவே றுசாட் நமக்குவேண்டுவதெனன. நாந்தாமே வனுடையவா யினாலே கேடடோமேயெனறார்கள.

உங. அதிகாரம். ((க) பூதர்கள அவாைபபிலாததுவினிடத்துக்குக் கொண்டு போயக்குற்றஞசாறறினது. (எ) பிலாதது அவரை ஏரோ தினிடத்துக்கு அனுப்பினது. (பங) பிலாதது அவரை விடு தலையாக்கப் பிரயத்தனமபணணினது. (உச) அவரைச் சிலுவையில் அறையுமபடி பிலாத்துத் தீர்பபுசசொனன து. (உச) யூதர்கள அவரைககொணடுபோயச்சிலுவையி ல அறைந்தது. (சசு) இயேசுவானவர் தமது ஆவியை விட்டது. (நம) யோசேப்பு அவரைக்கலலறையிலே வை த்தது.) பின்பு அவர்களுடைய கூட்டத்தாரெல்லாரும் எழுந்தி ருந்து அவரைப்பிலாததென னுந்துரையினிடத்துக்குக் கொ ணடுபோய, உ இவன தன்னை ராசாவாகிய கிறிஸ்தெனறுஞ சனங் இராயருக்கு

வரிகொடுக்கவேண்டுவதில்லையென சொல்லி அவர்களைக்கலகப்படுத்தக்கணடோமெனறு அவ ர்மேற்குற்றஞ.

சாற்றததொடங்கினார்கள. ங அப்பொழுது பிலாததெனபவன அவரை நோக்கி, நீ இயூதருடைய இராசாவாவெனறுகேட்டான. அதற்கு அ வர், நீர் சொல்லுகிறபடியேயிருக்கினறதெனறார்.

ச பினபு பிலாததெனபவன பிரதான ஆசாரியரையும் சனக கூடடததையும் நோக்கி, இந்த மனிதனிட

-த்திலே யொரு குற்ற ததையுங் காணோமெனறான.

ரு அதற்கு அவர்களசொனனது, இவனகலிலேயா நாட டைத்தொடங்கி இவவிடமவரைககும இயூதேயாநாடடிலெ ஙகும உபதேசமபணணிசசன்ஙகளைக்கலகப்படுத்துகிறானெ

கள

6 When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilean.

7 And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time.

8. And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad : for he was desirous to see him of a long season, because he had heard many things of him; and he hoped to have seen some miracle done

by him.

9 Then he questioned with him in many words ; but he answered him nothing.

10 And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him.

11 And Herod with his men of war set him at nought, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate.

12 And the same day Pilate and Herod were made friends together : for before they were at enmity between themselves.

13 And Pilate, wlien he had called together the chief priests and the rulers and the people,

14 Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof

ye accuse him : 15 No, nor yet Herod : for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him.

16 I will therefore chastise him, and release him.

17 (For of necessity he must release one unto them at the feast.)

18 And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas :

19 (Who for a certain sedition made in the city, and for murder, was cast into prison.).

ளளா

சு கலிலேயா நாடென தைப் பிலாத்துக்கேள்விப்பட்ட பொழுது இம்மனிதன்கலிலேயனாவென றுவிசாரித்த பின

னபு, எ அவர் ஏரோதே இராசாவின் அதிகாரத்துக னவரெனற்றி நது அந நாட்களில் எருசலேமிலேவ நதிருநத ஏரோதி திற்கு அவரையனுப்பினான.

அ ஏரோதெனபவன இயேசுவை ககுறித்து மிகுந்த கா ரியங்களை கேள்விப்பட்டிருந்தபடியினாலே அநேக நாளா ய அவரைக்காண ஆசையாயிருந்தான. ஆதலால் அவன அவ ரைக்கண்ட பொழுது மிகவுஞ ச ததோஷப்பட்டு, அவர் செ யயும் அற்புதத்தைப் பார்க்கலாமெனறெண்ணி,

க அநேகங்காரியங்களைககுறிதது அவரிடத்தில வினாவினா ன. அவர் அவனுக்கு மறுமொழியொனறுஞசொல்லவில்லை . ய பிரதான

ஆசாரியரும் வேதபாரகருமவநது நின்று, ககிரமாய அவர்மேற் குற்றஞசாற்றினார்கள.

யக அப்பொழுது ஏரோதெனபவனும் அவனுடைய போ ர்சசேவகரும் அவரை அசடடைபணணிப்பிரகாசமுளளவ ஸ்திரத்தை அவருக்கு உடுத்தியிப்படிப்பரியாசம்பண்ணின

பினபு,

wஉ அவரைத் திருமபப்பிலாததுவினிடத்துக்கனுப்பினா ன. அந்த நாளிலே முனனே ஒருவருக்கொருவர்பகைஞராயி ரூநத பிலாததெனபவனும ஏரோதெனபவனுஞ சிநேகித ரானார்கள.

யங அப்பொழுது பிலாததெனபவன பிரதான ஆசாரிய ரையுந் தலைவரையுஞசனங்களையுங் கூடிவரச்செய்து அவர்க ளை நோக்கி,

ய ச நீஙகள இந்த மனிதன சனங்களைக்கலகப்படுத்துகிற வனெனறுசொல்லி, இவனை எனனிடத்திற்கொண்டுவந்தீர் கள . அந்தப்படி நான உங்களுக்கு முன்பாக இவனைச் சோதி ததபொழுது, நீங்கள இவனமேறசாற்றின குற்றங்களிலொ னறையும நான இவனிடத்திலேகாணவில்லை. யாரு பின்பு உங்களை ஏரோதினிடத்துக்கு னுப்பினேன. வரும இவனிற் குற்றங்காணவிலலை. கா ஆதலால

மரணத்துககேதுவானதொனறு ஞ செயயாதவனாயிருக்கிறபடியால நான இவனை த்தணடி தது விடுதலையாக்குவேனெனறான . யஎ பண்டிகைதோறும் அவன அவர்களுக்காக ஒருவனைவி டுதலையாக்கவேண்டியிருந்தபடியால அப்படிச் சொன

யஅ திரளான சனங்களெல்லாரும் அதைக் கேட்டு, இவ னை ஆககனைக்குட்படுத்திப்பரபாவை யெங்களுக்காக விடு தலையாக்கவேண்டுமென்று கூக்குரலிட்டார்கள்

• அந்தப்பர பாவெனபவன நகரத்திலே நடந்த ஒரு கலகத்துக்காகவுங் கொலைபாதகத்துக்காகவுங் காவலிவ

17

வன

ன.

ள.

« הקודםהמשך »