תמונות בעמוד
PDF
ePub

வன

யசு தோட்டக்காரர் அவனைக்கணடபொழுது, சுதநதரவாளி. சுதந்தரமநமமுடைய தாகுமபடிக்கு னைககொலைசெய்யவேண்டுமென்று தங்களுக்குளளே யோச னைபண்ணி, பரு வாருங்களெனறுசொல்லி அவனைத்திராட்சத்தோட்ட ததுக்குவெளியே தளளிககொலைசெய்தார்கள். ஆதலாலதிரா ட்சததோடடத்தின எசமான அவர்களையெனனசெயவான. யசு

அவனவதது அந்தததோடடக்காரரையழிததுத திராட்சததோடடததை வேறு மனிதருக்குக்கொடுப்பா னல்லவாவென்றார். அதையவர்கள கேட்டு, அப்படியாகா திருப்பதாகவெனறார்கள.

எ அப்பொழுது அவர் அவர்களைப்பார்த்து, வீடுகட்டு கிறவர்கள ஆகாதென அதளளின கலலே கோடிக்குத்தலை பான கலலாயிற்றெனறு எழுதியிருக்கிறவேதவாக்கியத்தின கருத்தெனன.

யஅ அநதககலலினமேல விழுகிறவனெவனோ அவன நொறுக்கப்படுவான. அனறியும அதுவிழப்படும்

பவனெவ னோ அவனை நசுக்கிப்போடுமென்றார்.

ம க அபபொழுது தங்களைக் குறித்து அந்த உவமையை சசொனனாரென று, பிரதான ஆசாரியரும வேதபாரகரும அறிந்து அநநேர ததிலே அவர்மேற்கைகளைப்போடவிரு மபினார்கள். சனங்களுக்குப்ப

டபடியால் (நிறுத்தி னார்கள.)

உய பினபு அவர்கள அவாையேநோககிககொண்டு, ஆளு கைக்கும நியாயாதிகாரத்துக்கும முனபாக அவரையொ பபுககொடுக்கிறதற்கேதுவாக, அவருடையவசனததிறகுற நஙகண்டுபிடிக்குமபடிக்குத் தங்களை நீதிமானகள போலக காணபிக்கிற வேவுகாரரை அவரிடததில அனுப்பினார்கள.

உக அவர்களவந்து அவரைநோக்கிப்போதகரே, நீர் செமமையாயப்பேசியுப்தேசிககிறவரெனறும பட்சபாத மிலலாமற சத்தியமாயப்பராபர னுடைய மார்க்கததைப் போதிககிறவரெனறும அறிநதிருக்கிறோம் ,

உஉ நாம இராயனுக்குவரிகொடுக்கலாமோ கொடா மலிருக்கலாமோவென று, அவரிடத்திற்கேட்டார்கள.

உக அவர்களுடையத நதிர ததை அவர் அறிந்து அவர் களை ேநாககி, நீங்கள என னையே'ன் சோதிக்கிறீர்கள்.

உச பண ததை யெனக்குக்காண்பியுங்கள். அதிலிருக்கிற சொரூபமும் மேலெழுததும் யாருடையவைகளென்றார். அவை இராயனுடையவைகளெனறு மா றுத்தரஞசொன் ர்கள. உரு அவர் சொனனது, அப்படியானால் நீங்கள் டையதை இராயனுக்கும் பராபர னுடையதைப்பரா

15

ராய

26 And they could not take hold of his words before the people: and they marvelled at his answerz and held their peace. - 27 | Then came to him certain of the Sadducees, which deny that there is any resurrection ; and they asked him,

28 Saying, Master, Moses wrote unto us, If any man's brother die, having a wife, and he die without children, that his brother should take his wife, and raise

up

seed unto his brother.

29 There were therefore seven brethren: and the first took a wife, and died without children.

30 And the second took her to wife, and he died childless.

31 And the third took her; and in like manner the seven also: and they left no children, and died:

32 Last of all the woman died also.

33 Therefore in the ressurrection whose wife of them is she? for seven had her to wife.

34 And Jesus answering said unto them, The children of this world marry, and are given in marriage :

35 But they which shall be accounted worthy to obtain that world, and the resurrection from the dead, neither marry, nor are given in marriage :

36 Neither can they die any more: for they are equal unto the angels; and are the children of God, being the children of the resurrection.

37 Now that the dead are raised, even Moses shewed at the bush, when he calleth the Lord the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob.

யையவ

உசு அவர்கள் அவரைச் சனங்களுக்கு முன்பாக ஒருவச னததில் அகப்படுத்தக்கூடாமல் அவருடைய மாறுத்தரத தைக்குறிதது ஆசசரியப்பட்டு மவுன்மாயிருநதார்கள.

உ எ பின்பு மறுமையாகிய உயிரோடெழுமபுதலில்லை யென றுசொலலுகிற சதுசேயரிற்சிலர் அவரிடத்தில்வநது கேட்டதாவது,

உ அ போதகரே , பெண்ணை விவாகமபண்ணின ஒருவன பிள்ளையில்லாமல் இறந்துபோனால், அவனுடைய

மனைவி டைய சகோதரன (சேர்ந்து) தன் சகோதரனு ககுசசநததியுணடாககவேணடுமென் று மோசே நமக்குக் கட்டளையாக எழுதினாரே. - உக அநதபபடி (ஓரிடத்திலே) சகோதரர் ஏழுபேரிரு நதார்கள் . அவர்களில் மூத்தவன ஒரு பணணைவிவாகமபண ணிப்பிள்ளையில்லாமலிறந்து போனான்.

நய அபபொழுது இரண்டாஞசகோதரன் அந்தப்பெ ணணை விவாகமபணணி, அவனும் பிள்ளையில்லாமலிறந்து போனான்.

நக மூன்றாஞசகோதரன் முதல் ஏழுபேர்வரைக்கும் அந தபபடியே அவளை விவாகமபணணிப்பிளளைகளைப் பெறாமல இறந்துபோனார்கள்

கூஉ அவர்களெல்லாருககுமபினபு, அந்தப்பெண்ணும் இறந்து போனாள்.

ந ங இவ்விதமாய் ஏழுபேரும் அவளை விவாகமபணணின; வர்களாயிருக்க, (மரித்தோர்) உயிரோடெழுந்திருக்கும் காலத்தில் அவர்களிலெவனுக்கு அவள் மனைவியாயிருப்பா ளென்றார்கள். நச அவர்களுக்குமா றுத்தரமாக இயேசுவானவர்

மமையிலிருக்கிறவர்கள பெண்கொண்டுங் கொடுத தும் வருகிறார்கள்.

கூரு மறுமையிலுள்ள பாக கியததையும் மரிததோரிலிரு நதெழுநதிருக்கு தலையும் அடைவதற்குப்பாத்திர ராயெண ணப்படுபவர்கள் பெண்கொள்வதுங்கொடுப்ப துமில்லை. எனனததினாலெனில், அவர்கள

உயிரோடெழுந்தி ருககத்தக்கவர்களாயிருக்கத்தேவ தூதருககொபபானவர்க ளுமாய்ப்பராபர னுடைய பிள்ளைகளுமாயிருப்பதால் அவர் களினி மரிக்கக்கூடாதிருப்பார்களே.

நஎ அனறியும் மரிததோர் எழுந்திருப்பார்களெனபதை மோசேயும் முட்செடியைக் குறித்தெழுதின சரித்திரத்திலே காண்பித்தார். எப்படியெனில், அவர்பராபரனை ஆபிரகாமி

டையதேவனெனறும ஈசாக்கினுடையதேவனென றும

சொன

னது,

கசு

38 For he is not a God of the dead, but of the living : for all live unto him.

39 | Then certain of the scribes answering said, Master, thou hast well said.

40 And after that they durst not ask him any question at all.

41 And he said unto them, How say they that Christ is David's son ?

42 And David himself saith in the book of Psalms, The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand,

43 Till I make thine enemies thy footstool.

44 David therefore calleth him Lord, how is he then his son ?

45 | Then in the audience of all the people he said unto his disciples,

46 Beware of the scribes, which desire to walk in long robes, and love greetings in the markets, and the highest seats in the synagogues, and the chief rooms at feasts;

47 Which devour widow's houses, and for a shew make long prayers : the same shall receive greater damnation.

CHAPTER XXI.

1 Christ commendeth the poor widow. 5 He fore

telleth the destruction of the temple, and of the city Jerusalem: 25 the signs also which shall be before the last day. 34 He exhorteth them to be watchful.

And he looked up, and saw the rich men casting their gifts into the treasury.

2 And he saw also a certain poor widow casting in thither two mites.

3 And he said, Of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast in more than they all.

[ocr errors]

நஅ பராபரன் மரித்தோருடையதேவனாயிராமற் சீவ னுளளோருடைய தேவனாயிருக் கிறார். அவர்களெல்லாரும் அவருக்குப் பிழைத்திருக்கிறார்களேயெனறார்.

கக வேதபாரகரிற்சிலர் அதைக்கேட்டுப்போதகரே, நன்றாய்ச் சொனனீரென்றார்கள்.

சாய பின்பு அவர்கள் அவரிடத்தில் வேறொனறைக்கேட் கத துணியவிலலை.

சக அப்பொழுது அவர் அவர்களை ேநாககிக்கிறிஸ்துவா னவர் தாவீதின குமாரனாயிருப்பாரெனறெனன ததினாலே சொல லுகிறார்கள்.

சஉ அலலாமலும பராபரன் என்கர்த்தாவைநோக்கி, நான் உமமுடைய சத்துருக்களை உமது பாதப்படியாக்கி போடும்ளவும்,

சக நீர் என துவலதுபாரிசத்தில் உளுக்காருமெனறாரென அதாவீதுதானேசங்கீதப்புத்தகத்திற்சொலவியிருக்கிறாரோ.

சச தாவீது அவரைக்கர் ததாெனறு சொலலியிருக்க, எப்படியவர் அவனுடையகுமார வாரென்றார்.

சரு அபபொழுது சனங்களெல்லாருங் கேட்க அவர் முடைய சீஷருடனே சொனனதாவது,

சசு நீள் மான் வஸ்திரங்களைத் தரித்து நடக்கமன தாபிரு நது சநதைகளில்வாழ்த்துதலையுஞசெப ஆலயங்களில் முத ல் ஆசனங்களையும் விருந்துகளில் முதலிடங்களையும் விருமபி,

சாஎ கைம்பெண்களுடைய பொருள்களைப் பட்சித்து வரு சகமாய்விஸ்தாரமான செபமபணணி வருகிறவேதபாரகரு ககு நீங்களிடங்கொடாமலெச்சரிக்கையாயிருங்கள். அவர் களே அதிக ஆக்கினையையடைவார்களென்றார்.

உக. அதிகாரம். [(க) தருமப்பெட்டியிலே இரண்டு காசைப்போட்டகைம் பெண்ணை ககுறித துசசொலலியது. (ரு) தேவாலயம் அழிக்கப்படுவதை முன்னறிவித்து, (எ) அதற்குண்டா கும் அடையாளங்களைக் குறித்துப்போதித்துப்புத்திகளை சசொனனது.) பின்பு அவர் கணணையுயர்ததிப்பார்க்கிறபொழுது, ஐசு வரியவான்கள் தங்கள் காணிக்கைகளைத் தருமட்பெட்டியிற் போடுகிறதைககண்டார்.

உ அலலாமலும் இரண்டு காசையதிலே போட்ட ஒரு ஏழைககைமபெண்ணையு ம அவர்கண்டு,

ங இந்த ஏழைக்கைம்பெண் மறறெல்லாரிலும் அதிகம் போட்டாளென்று மெய்யாய் உங்களுக்குச் சொல்லுகி

« הקודםהמשך »