תמונות בעמוד
PDF
ePub

வழைத்து எந்தப்பசாசுககளையும வியாதிகளையும் நீக்குவ தறகுவலலமையையும அதிகார ததையும்வர்களுக்குக்கொ

டுதது,

உ பராபர னுடைய இராசசிய ததைக் குறித்துப் பிர சங்கிக்கு மபடிக்கும் பிணியாளிகளைசசொஸ்தமாககுமபடி கும அவர்களைய னுப்ப,

ந அவர்களுடனேசொனனது . வழிக்குத் தடிகளையாவ. பையையாவது அபபததையாவது காசையாவது எடுத்துக கொள்ளாதிருங்கள். ரண்டு அங்கிகளையும் கொண்டுபோக வேணடாம.

ச நீங்கள பிரவேசிககும வீடு எதுவோ அதிலே நீங்கள புறப்படுகிறவரைககு ந தங்குங்கள.

உங்களையேற்றுககொளளாதவர்களெவர்களோ அவர் களுடையபட்டின ததைவிட்டுப்புறப்படுகிறபொழுது அவர்

க்கு விரோதமான சாட்சிக்காக உங்கள் கால்களின் தூளை உதறிப்போடுங்களென றுசொலலியனுப்பினார்.

சா அந்தப்படியவர்கள் புறப்பட்டுக் கிராமங்கள் தோறு மபோயத்திரிந்து சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்துப் (பிணி யாளிகளைக) குணமாக்கினார்கள்.

எ அககாலததிலே காற்பங்கு தேசாதிட தியாகிய ஏரோ தே அவராலே செய்யப்பட்டயாவையுங் கேள்விப்பட்டுச் சிலர் யோவான மரிததோரிலிருநதெழுந்தானென றுஞ,

அ சிலர் எலியாதோனறினானென றுஞ சிலர் பழய தீர்க்க தரிசிகளிலொருவன உயிர் அடை நதெழுந்தானென றுஞ சானனபடியினாலே கலக்கம் அடைந்து, கூ யோவானை நான சிரசு சேதமபணணினேன. இப்படி பட்டவைகளைச் செய்ய நான கேள்விப்படுகிற இவனயாவ னெனறு ஏரோதே சொல்லி அவரைப்பார்க்கவிரும்பினான.

o அப்போஸ்தலர்கள் திருமபிவநது தாங்கள செய தயா வையும் அவருககுவிவரித துச சொன்னார்கள். அப்பொழுது அவர் அவர்களைக் கூட்டிக் கொண்டு தனித்திருக்குமபடிக குப் பெத்சாயிதா என னு மபட்டின ததைசசேர்நத வனா தரத்திற்குப்போனார்.

அதையறிந்து அவருக்குப் பின் போனார் கள. அவர்களை யவர் அங்கிகரிததுக கொணடு பராபரனு டைய இராசசியததைக்குறித்து அவர்களுடனே பேசிச சொஸ்தம அடையவேண்டு மனறிருநதவர்களைசசொஸ்த மாககினார்.

யஉ சாயநதிரத்திலே பனனிருவருஞசேர்ந்து அவரை

யக

சனங்கள

titude away, that they may go into the towns and country round about, and lodge, and get victuals: for we are here in a desert place.

13 But he said unto them, Give ye them to eat. And they said, We have no more but five loaves and two fishes; except we should go and buy meat for all this people.

14 For they were about five thousand men. And he said to his disciples, Make them sit down by fifties in a company.

15 And they did so, and made them all sit down.

16 Then he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed them, and brake, and gave to the disciples to set before the multitude.

17 And they did eat, and were all filled: and there was taken up of fragments that remained to them twelve baskets.

18. And it came to pass, as he was alone pray, ing, his disciples were with him: and he asked them, saying, Whom say the people that I am ?

19 They answering said, John the Baptist; but some say, Elias; and others say, that one of the old prophets is risen again.

20 He said unto them, But whom say ye that I am? Peter answering said, The Christ of God.

21 And he straitly charged them, and commanded them to tell no man that thing;

22 Saying, The Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders and chief

ஆகையாற்சனங்கள் சுற்றியிருக்கிறபடடினங்களுக்கு மஊர் சளுககுமபோய விடாய் தீ போசனஞசமபாதி, கொளளுமபடிக்கு அவர்களையனுப்பிவிட வேண்டுமென

றார்கள.

யந அதறகு அவர் நீங்களேயவர்களுக்குச சாப்பாடு கொடுங்களென்றார். ஏறக்குறைய ஐயாயிரம புருஷரிருந்த படியினாலே,

ய ச அவர்கள சொனனது. ஐ நது அப்பமும்

இரண்டு மீனு மாததிரம எங்களி ததிலுண்டு. ஆகையால நாங்கள போய இநதச சனங்களெல்லாருக்காகவும போசனத்திற கேற்றவைகளை வாங்கிக்கொள்ளாவிட்டால் (திர்ப்தியுணடா கமாடடாதே) யெனறார்கள.

யாரு அவர் தமமுடைய சீஷருடனே சொனனது. இவர்கள ஐம்பதைம்பதாகப் பநதியிலுளுககாருமபடிசெயயுங்களெ னறார். அவர்கள அப்படியே செயதார்கள. எலலாரும உரூக கார் நதார்கள. மகா அப்பொழுது அவர் அவ்வைந்து அப்பங்களையும ரண்டு மீன்களையும் எடுத்து வானததையண்ணாந்து பார் தது அவைகளை ஆசீர்வதித்துப் பிட்டுச சனங்களின முன வைககு மபடிககுச சீஷருக்குக்கொடுத்தார்.

யஎ எலலாருமபொசித்துத் திர்ப்தியடைந்தார்கள. அவ லாமலும பனனிரண்டு கூடை நிறையச சேஷமானவைகளு ம எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டன்.

wஅ பினபு ஒரு நாள் அவர் தமமுடைய சீஷர் கூடவிருக கத தனித்து சசெபமபணணின பாழுது அவர் அவர்களை நோககி என்னைக் குறித துச சனங்களெனன சொலலுகிறார் களெனறுகேட்டார்.

யகூ அவர்கள மா றுததரமரகசசொனனது. சிலர் மை யோவானிஸ் நான்னென றுஞ சிலர் எலியாவென றுஞ சிலர் பழய தீர்க்கதரிசிகளிலொருவன உயிர் அடை நதெழு நதானெனறுஞசொலலுகிறார்களென்றார்கள.

உய அவர்சொனனது. நீங்கள் என்னைக் குறித்து எனன சொல்லுகிறீர்களென்றார். அதற்குப் பேதுரு நீர் பராபர னுடைய கிறிஸ்து என்றான.

உக அப்பொழுது அவர்கள அதையொருவருக்குஞசொ லலாதபடிக்கு அவர்களுக்குக் கெட்டியாயக் கட்டளையிட டார்.

உஉ அனறியும் அவர் சொனனது. மனி

உம

னுடையகுமா

priests and scribes, and be slain, and be raised the third day.

23 And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, and take

up his cross daily, and follow me.

24 For whosoever will save his life shall lose it: but whosoever will lose his life for my sake, the same shall says it.

25 For what is a man advantaged, if he gain the whole world, and lose himself, or be cast away?

26 For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of bim shall the Son of man be ashamed, when he shall come in his own glory, and in his Father's, and of the holy angels.

27 But I tell you of a truth, there be some standing here, which shall not taste of death, till they see the kingdom of God.

28 And it came to pass about an eight days after these sayings, he took Peter and John and James, and went up into a mountain to pray. 29 And as he prayed, the fashion of his counten

was altered, and his raiment was white and glistering:

30 And, behold, there talked with him two men, which were Moses and Elias :

31 Who appeared in glory, and spake of his decease which he should accomplish at Jerusalem.

32 But Peter and they that were with him were heavy with sleep: and when they were awake, they saw his glory, and the two men that stood with him.

33 And it came to pass, as they departed from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for

ance

ராலும வேதபாரகராலுந தளளப்படவுங் கொல்லப்பட வும பினபு மூனறாம நாளிலே உயிரோடெழுந்திருக்கவுமவே ண மென

மனறார். உந அலலாமலும அவர் எல்லாருட னேயுஞசொனனது. ஒருவன எனக்குப்பின செலலமனதாயிருநதால அவன தன னை ததான வெறுத்துத் தன சிலுவைமரத்தைத் தின நதோ றும எடுத காண்டு எனனைபபினபற்றக்கடவன.

உச எனன

னாலெனில் தன சீவனையிரட்சிததுககொ ளள விருமபுகிறவன அதையிழந்து போவான. எனனிமிதத நதன சீவனையிழந்து போகறவன அதையிரட்சித்துக்கொள்

வான.

உரு அனறியும மனிதனானவன உலகமயாவையஞ சம பாதிததுககொணடு தனனை த தான அழித்தால் அல்லது சேதப்படுத்தினால அவ ககு எனன லாபமுண்ட டாயிருக்

ம.

வசனங்களைக

வான.

உசு அனறியும் என்னைக் குறிதது ம என கு நிததும வெட்கப்படுகறவனெவனோ அவனைககுறிதது மனிதனுடையகுமாரன தமமுடைய மகிமையோடும் பிதா வானவருடைய மமையோடும பரிசு தத தூதருடைய ம மையோடு மவருமபொழுது வெட்கம்டை

உஎ இங்கே நிற்றவர்களிற சிலர் பராபரனுடைய ஆளு கையைக்காணுமளவு மரணததையடைவதிலலையெனறு மெயயாய உங்களுக் குசசொலலுகிறேனெனறார் .

உஅ நதவசன களையவர் சொல்லி ஏ. ககுறைய எட்டு நாளான பொழுது அவர் பேதுருவையும யோவானையும யாககோபையுங் கூடடிககொணடுசெபமபணணு மபடிகள் ஒருமலையிலேறினார். உக அவர் செபமபணணுகையில் அவருடைய முகரூபம் பாறிற்று.

1. அலலாமலும அவருடைய வஸ்திரம வெண்மை யாகிப்பிரகாசங்கொடுத்தது.

ந) அனறியும மோசே எலியா இவவிரண்டுபேரும மகி மையோடேகாணப்பட்டு அவருடனே பேசி,

நக அவர் எருசலேமிலே நிறைவேறறும மரணததைக குறித துசசமபாஷணை பணணிககொணட

ந உ பேதுருவும அவனோடிருந்தவர்களும் கனமான நித திரையடைந்து விழிததுக கொணட பொழுது அவருடைய மகிமையையும் அவரிடத்தில் நின்ற அவவி ரணடுபேரை

பாயு கண்டார்கள.

ஙக அனறியும அவவிருவரும் அவரைவிட்டுப் பிரிந்து

டார்கள.

« הקודםהמשך »