תמונות בעמוד
PDF
ePub

உன

வர்களுக

சு அதற்குமாறுத்தரஞசொலல, அவர்கள திராணியில லாதிருந்தார்கள் .

எ விருந்துக்கழைக்கட்படடவர்கள பந்தியில் முதலிடங களைத் தெரிந்துகொண்டதை அவர்பார்தது, அவர்களுக கு உவமையாயசசொன்னது,

அ நீ எருவனாற் கலியாணத்துக்கழைக்கப்பட்ட பொழு து, பந்தியில் முதலிடத்திலுளுககாராதிரு. என்னததினா லென்றால், உனனிலும அதிககனமுளளவன அவனால அழை ககபபட்டிருக்க,

கூ உன்னையும் அவனையும் அழைத்தவன உனனிடத்தில் வந்து, இவருக்கிடங்கொடுமென றுசொல்ல, நீ வெடகத் தோடே தாழந்த இடத்திற்போயிருக்கவேண்டியதாயிரு ககும்.

ய ஆகையால் நீ அழைக்கப்பட்டபொழுது, நீ போயத் தாழ்ந்த இடத்திலுளுக்காருவாயாக. அப்பொழுது னையழைத் தவன உனனிட ததிலவநது, சிநேகிதனே,

மே லான இடத்திற்போயிருமென றுசொலலபபநதியிலிருககிற களுக்கு முனபாக உனக்குக்கனமுண்ட டாகும. யக அப்படிக்கு எவன தனனை உயர் துகிறாமே

வன தாழத்தப்படுவான. எவன தனனைத் தாழத்துகிறானோ னுயர்த்தப்படுவானென்றார்.

யஉ அலலாமலும் அவர் தமமைவிருந்துக்கழைத்தவனு டனேசொனனது, நீர் பகலவிருந்தை அல்லது இராவிரு தைபபணணுகிறபொழுது, உமது சிநேகிதரையுஞசகோத ரரையுமமற்ற இனத்தாரையும் ஐசுவ

வரிய

முளள பிறரையும் அழைக்கக்கூடாது. அழைத்தால் அவர்களும உமமையழை பபார்கள அதினாலேயுமக்குப்பதிற்பலனுணடாகும்.

யங நீர் விருந்துபணணு மனே பாழுது, ஏழைகள, ஊனர், சப் பாணிகள

ருடர், இப்படிப்பட்டவர்களையழைப்பீராக. யச அ.பொழுது அவர்கள உமககுபபதிற்கொடுககத திராணியில்லாதபடியால், நீர்பாக்கியராயிருப்பீர் நீதிமா னகள உயிரோடெ ழுந்திருக்குங்காலத்திலே உமக்குப்பதி ல அளிக்கப்படுமென்றார்.

யரு அவரோடே கூடப்ப நதியிருந்தவர்களிலொருவன நதவசனங்களைக் கேட்டபொழுது, அவன அவரைநோ ககிப்பராபானுடைய பாசசியத்திற்போசன மடணணு கிறவனபாககயவானெனறான.

யசு அதற்கவர் சொன்னது, எருமனி தன பெரிய விருநது பணணி,

யஎ அநேசரையழைத்து, விருந்து வேளையலே தன ஊழி யக்கா - னை நோக்கி, நீ அழைக்கப்பட்டவர்களிடத்துக போயசசகலமும எத்தனமாயிற்று. ஆகையாலவாருங்க

.

16 And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it: I pray thee have me excused.

19 And another said, I have bought five yoke of oxen, and I go to prove them: I pray thee have me excused.

20 And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come.

21 So that servant came, and shewed his Lord these things. Then the master of the house being angry said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor,

and the maimed and the halt, and the blind. 22 And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room.

23 And the Lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled.

24 For I say unto you, That none of those men which were bidden shall taste of my supper.

25 And there went great multitudes with him: and he turned, and said unto them,

26 If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, vea, and his own life also, he cannot be my disciple.

27 And whosoever doth not bear his cross, and come after me, cannot be my disciple.

28 For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it?

29 Lest haply, after he hath laid the foundation, and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him,

கையால

யால

டசமான

tv.அ அபபொழுது அவர்களெலலாருமபோககுசசொல லததொடங்கினார்கள. ஒரு வனசொன்னது, ஒருவயல நிலத தைககொணடேன. நான் போய் அதைப்பார்க்க அவசிய மாயிருக்கின்றது.

ஆடை

எனக்கு மனனிக்கவேண்டு மெனறு உனனைவேணடிககொளளுகிறேனெனறான

பக வேறொருவனசொனனது, ஐநதேர்மாடு கொண டேன. அவைகளை நானபோயசசோதிககவேண்டும். ஆகை

எனக்கு மனனிககுமபடிக்கு உன்னைவேணடிககொள ரூகிறேனெனறான. உய வேறொருவனசொனனது,

பெணணை விவாகமபண ணினேன. அதினாலே நானவரக் கூடா தனறான.

உக பினபு அந்த ஊழியக்காரனவ்ந்து அவைகளை த்தன எசமானுக்கு அறிவித்தான. அப்பொழுது வீட கோபம் அடைந்து, தன ஊழியக்காரனை நோக்கி , நீ சீக்கிர மாயப்பட்டினத்தின் தெருக்களிலுமவீதிகளிலுமபோய, தரி ததிரரையும் ஊனரையுஞ சப்பாணிகளையுங் குருடரையும் இங்கே அழைத்துக்கொண்டுவாவென்றான

உஉ அந்தப்படி ஊழியக்காரன அழைத்துவந்து, ஆண டவரே, நீர்கட்டளையிடடபடிசெயதாயிற்று,

உந பின னுமிடமுணடென்றான. அப்பொழுது எசமான ஊழியககாரனுடனே சொனனது, நீ வழிகளிலுமவேலிகள் ருகேயும புறப்பட டுப்போய, எனவீடு நிறைய வரும்படிக்கு சசனங்களை வருநதிக கூட்டிக்கொண்டுவா.

உச அழைக்கப்பட்டிருந்த அந்த மனிதரிலொருவராகி லும என னுடையவிரு நதைருசிப்பார்ப்பதில்லையெனறுங்க ளுக்குசசொலலுகிறேனெனறுசொன்னார்.

உரு பினபு அநேகசனங்கள அவரோடேகூடப்பிரயா ணமாய்ப் போகையில், அவர் திரும்பிப்பார்த்து, அவர்களு 'டனேசொனன தாவது,

உசு ஒருவன எனனிடத்திலவநது ந தன தகப்பனையு ந காயையும மனைவியையு மபிள்ளைகளையுஞ சகோதரரையுஞ சகோதரிகளையுந்தனசுயசீவனையுமபகையாவிட்டால், என சீஷனாயிருக்கமாடடான.

உஎ அலலாமலுந்தன சிலுவை மர ததைசசுமந்துகொ ணடு எனக்குப் பின் செல்லாதவன எனசீஷனா யிருக்கமாட டான்.

உஅ உங்களிலெவன் னாலும் ஒருகோபுர ததைக் கட்ட மன தாயிருநதால தான அஸ்திபாரமபோடடபினபு, அ தைமுடியக்கட்டுகிறதறகுததிராணியில்லாமலிருக்கும்பொ

உக அதைப்பார்க்கிறவர்களெலலாரும, இந்த மனிதன கட்டத்தொடங்கி, முடிக்கிறதறகுத்திராணியிலலையெனறு

30 Saying, This man began to build, and was not able to finish.

31 Or what king, going to make war against another king, sitteth not down first, and consulteth whether he be able with ten thousand to meet him that cometh against him with twenty thousand?

32 Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage, and desireth conditions

. 33 So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple.

34 Salt is good : but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be seasoned ?

35 Jt is neither fit for the land, nor yet for the dungbill : but men cast it out. He that hath ears to hear, let him hear.

[ocr errors]

CHAPTER XV.

1 The parable of the lost sheep : 8 of the piece of

silver: 11 of the prodigal son.

Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him.

2 And the pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them.

3 And he spake this parable unto them, saying,

4 What man of you, having an hundred sheep, if he lose one of them, doth not leave the ninety and nine in the wilderness, and go after that which is lost, until he find it?

5 And when he hath found it, he layeth it on his shoulders rejoicing.

6 And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbours, saying unto them, Rejoice with me: for 1 have found my sheep which was lost.

க.) அவன முனபு உளுககார்ந்து, அதைக் கட்டித்தீர்க்கி ததற்குத்திராணியுண்டாவிலலையாவென்று அறியும்படி செ லலுஞ் செலவைககணக்குப்பாராமலிருப்பானா.

கக அல்லது எந்த இராசாவானாலும் மற்றொரு இராச னுடனேயுத தஞசெயயப்போகிறதறகுமுனபு, உளுக்கார் நதுதனககுவிரோதமாய இருபதினாயி ரஞசேவகரைக்கொ ணடுவருகிறவனோடேபதினாயிரஞசேவகாைககொண்டு எதி க்கக் கூடுமா கூடாதாவெனறு ஆலோசனைபண்ணாமலிருப

க உ கூடாதென்று அறிந்தால் , அவன தூரத்திலிருககை வில தானாபதிகளை ப. பிச்சமாதானத்துக்காகக் கேட்டுக கொள்ளும்படிக்கு, (அப்படிச) செய்வானல்லவா.

கூகூ அதுபோல், உங்களிலெவனானாலுந் தனக்குண்டான எலலாவறறையுமவெறுத்துவிடாவிட்ட டால், என சீஷனாயிரு ககமாடடான.

நச உப்பானது நலலது தான. உப்பான துசாரமற்றுப் போனால், எதினாலே அதுசாரமாககப்படும்.

கரு அது நவல நீலததிலாகிலும எருவிலாகிலுமபோடப் படத்தக்க தலல, அதை வெளியே கொட்டிப்போடுவார்கள். கேட்கிறதற்குக்காதுள்ளவன கேட்கக்கடவனெனறார்.

யாரு. அதிகாரம்.

((க) அவர் ஆயக்காரரோடே சாப்பிட்டது. (ச) காணாம ற்போன ஆட்டையும், (அ ) காணாமற்போன பணததையு ம, (யக ) கெட்டுப்போன குமாரனையும் உவமைகளாகச் சொனனது.] அனறியுஞசகல ஆயககா ரரும் பாவிக்

பாவிகளும் அவருடைய வசனங்களைக் கேட்கு மபடிககு அவரிடததிற்சேர்ந்தார்கள்.

உ அப்பொழுது பரிசேயரும் வேதபாரகரும மொறு மொறுத்து, இவர் பாவிகளையேற்றுக் கொண்டு, அவர்களோ டேசாப்பிடுகிருாெனறார்கள. ங அவர்களுடனேயவர் சொன்ன உவமையாவது, ச உங்களில் யாவனானாலும் தனக்குடைமையான நூ ஆடுகளிலொனறையிழந்தால் தொணணூற்றொன்பது ஆடு களையுமவனாந்தரத்தில் விட்டுப்போய், முந்ததைக்கண்டு பிடிககுமபரிய நத நதேடாமலிருப்பானா.

ரு கண்டு பிடித்த பினபு அவன அதைசசநதோஷமாய்த் தன் தோள்களினமேலேற்றிககொண்டு, வீட்டுக்கு வந்த

கா சிநேகிதரையும் அயலாரையுங் கூடவரவழைத்துக்கா மற்போன என் ஆடடைக் கண்டுபிடித்தேன் . ஆகையால்

12

« הקודםהמשך »