תמונות בעמוד
PDF
ePub

உய தான செய்துவந்த பொல்லாங்குகளயாவையு மனறி, யோவானையுங்காவலில் அடைத்தான.

உக சனங்களெலலாரும ஞானஸ் நான மபெற்றுக்கொண் டசால ததில இயேசுவானவரும ஞானஸ நான மபெற்றார். அபபொழுது அவர் செபமபணணுகையில், வான நதிறக்கப் படடது மலலாமற்,

உஉ கணணுக்குத் தோனறிய உருவாய ஒரு புறாவைப் போலப்

ஆவியானவர் அவர்மேல இறங்கினார். அனறியும நீர் எனக்கு அனபான குமாரனாயிருக்கிறீர். உம மிற் பிரியமாயிருக்கிறேனென றுவானத்திலிருந்து சததமுண டாயிறறு.

உங இப்படி இயேசுவானவர் ஏறக்குறைய முப்பது வய சுளளவராய் வெளிப்படத்தொடங்கினார்

பரிசுதத

உச சனங்கள அவரை இயோசேப்பின குமாரனென றெண்ணினார்கள்.

.

மோசு

உரு அநத இயோசேப்பு எலியினகுமாரன, எலி மாத் தாத்தினகுமாரன, மாத்தாத்து இலேவியின குமாரன,இலே வி மெலுகியினகுமாரன, மெலுகி இயனனாவினகுமாரன, இயன்னா இயோசேபபின குமாரன, இயோசேப்பு மத்தத் தீயாவினகுமாரன, மத்தத் தீயா ஆமோசின குமாரன, ஆ நாவூமின குமாசன,

நாவூம்

எ ஸ்லீயினகுமாரன, எஸ்லீ நங்காயின் குமாரன

உசு நங்காய மாகாததினகுமாரன, மாகாதது மத்தத் தீயாவினகுமாரன, மத்தத்தீயா சேமேயினகுமாரன, சே மேய இயோசேபபினகுமாரன, இயோசேப்பு இயூதாவின குமாரன, இயூதா இ யாவனனாவின குமாரன,

உஎ இயோவனனா இரேசாவின குமாரன, இரேசா சொ ரோபாபேலினகுமாரன, சொரோபாபேல சலாத்தியேலின குமாரன, சலாததியேல நேரியினகுமாரன,

உஅ நேரி மேலுகீயினகுமாரன, மேலுகீ அத்தியினகு மாரன, அத்தி கோசாமினகுமாரன, கோசாம எல்மோ தாமின குமாரன, எலமோதாம ஏரினகுமாரன, ஏர் இயோ சேயினகுமாரன,

உக இயோசே எலியேசரினகுமாரன, எலியேசர் இயோ ரைமின குமாரன, இயோரைம மாத்தாத்தின குமாரன, மாத்தாத்து இலேவியின குமாரன.

நய இலேவி சீமையோனினகுமாரன, சீமையோன தாவின குமாரன, இயூதா இயோசேப்பினகுமாரன, இயோ சேப்பு இயோனானுடையகுமாரன, இயோனான எலியாக்கீ

31 Which was the son of Melea, which was the son of Menan, which was the son of Mattatha, which was the son of Nathan, which was the son of David,

32 Which was the son of Jesse, which was the son of Obed, which was the son of Booz, which was the son of Salmon, which was the son of Naasson,

33 Which was the son of Aminadab, which was the son of Aram, which was the son of Esrom, which was the son of Phares, which was the son of Juda,

34 Which was the son of Jacob, which was the son of Isaac, which was the son of Abraham, which was the son of Thara, which was the son of Nachor,

35 Which was the son of Saruch, which was the son of Ragau, which was the son of Phalec, which was the son of Heber, which was the son of Sala,

36 Which was the son of Cainan, which was the son of Arphaxad, which was the son of Sem, which was the son of Noe, which was the son of Lamech,

37 Which was the son of Mathusala, which was the son of Enoch, which was the son of Jared, which was the son of Maleleel, which was the son of Cainan,

38 Which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God.

CHAPTER IV. The temptation and fasting of Christ. 13 He overcometh the devil : 14 beginneth to preach. 16 The people of Nazareth admire his gracious words. *33 He cureth one possessed of a devil, 38 Peter's mother in law, 40 and divers other sick persons. 41 The devils acknowledge Christ, and are reproved for it. 43 He preachetk through the cities. AND Jesus being full of the Holy Ghost returned from Jordan, and was led by the Spirit into the wilderness,

[ocr errors]

நக எலியாககீம

மேலேயாவின குமாரன, மேலேயா மயினானுடைய குமாரன, மயினான மாத்தாத்தாவின குமா ஏன, மாத்தாத்தா நாத தானுடைய குமாரன, நாத்தான தாவீதினகுமாரன,

கஉ தாவீது, இயேசாயினகுமாரன, இயேசாய ஓபே தினகுமாரன, ஓகே பது போவோசினகுமாரன, போவோசு சல்மோனுடைய குமாரன, சல்மோன நகாசோ னுடைய மாரன, நந நகாசோன அமின தாபின குமாரன, அமின தாபு ஆராமின குமாரன, ஆராம் எஸரோமினகுமாரன,எஸ்ரோ ம பாரோசினகுமாரன, பாரோசு இயூதாவின குமாரன, தா இயாக்கோபினகுமாரன

நச இயாக்கோபு ஈசாக்கின குமாரன, ஈசாககு ஆபிர காமினகுமாரன, ஆபிரகாம் தாராவின குமாரன, தாரா நாகோரினகுமாரன,

நடு நாகோர் சேரூகினகுமாரன, சேகு இராகுவின குமாரன, இராகு பலேக்கினகுமாரன, பலேக்கு ஏபே ரின் னகுமாரன, ஏபேர் சாலாவினகுமாரன, ஙக சாலா கேனானுடைய குமாரன, கேனான அ

தினகுமாரன, அருப்பகுசாத்து சேமினகுமாரன, சே ம் நோவாவின் குமாரன, நோவா இலாமேதின குமாரன, ங எ இலாமேகு மெத்தூசலாகின குமாரன, மெத்தூசலா ஏனோகினகுமாரன, ஏனோகு இயாரேத்தின குமாரன.

தது மலெலேயேலினகுமாரன, மலெலேயேல் கா யினானுடைய குமாரன, காயினான ஏனோசினகுமாரன,

ந அ ஏனோசு சேத்தி னுடையகுமாரன, சேத்து ஆதா மினகுமாரன, ஆதாம் பராபரனாலுண்டானவன.

.

[ocr errors]

யா

ச. அதிகாரம். [(க) கிறிஸ்து தூண்டிவிடப்பட்டு உபவாசமபணணினது. (யசு ) அவர் பிரசங்கமபணணினது. (யசு) அவர் நாசரேத் தூரிலே போதித்தது. (ஙங) பசாசினாற பிடிக்கப்பட்டவ னைச் குணமாக (ஙஅ ) பேதுருவினுடைய மாமி முத லானவர்களைக் குணமாக்கினது.)

இயேசுவானவர் பரிசு தத ஆவியினாலே நிறைந்தவராய இயோர் தானை விட்டுததிருமபி, ஆவியினாலே வனாந்தரத்திற

2 Being forty days tempted of the devil. And in those days he did eat nothing : and when they were ended, he afterward hungered.

3 And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command this stone that it be made bread.

4 And Jesus answered him, saying, It is written, That man shall not live hy bread alone, but by every word of God.

5 And the devil, taking him up into an high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time.

6 And the devil said unto him, All this power will I give thee, and, the glory of them: for that is delivered unto me; and to whomsoever I will I give it.

7 If thou therefore wilt worship me, all shall be thine.

8 And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou

serve.

9 And he brought him to Jerusalem, and set him on a pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down from hence:

10 For it is written, He shall give his angels charge over thee, to keep thee :

11 And in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.

12 And Jesus answering said unto him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord thy God,

13 And when the devil had ended all the temptation, he departed from bim for a season.

14 And Jesus returned in the power of the

உ அங்கே நாற்பது நாட் பசாசினாலே (குற்றஞசெயய ) த தூண்டப்பட்டு அந்நாட்களிலே யொனறும பொசியாம லிருந்தார்.

ந அவைகள் முடிந்த பின்பு, அவருக்குப்பசியுணடாயிற று. அப்பொழுது பசாசானவன அவரைநோககி நீ தேவனு டைய குமாரனானால் இந்தக்கல்லை அப்பமாகுமபடி சொல லெனறன.

ச அதற்கு இயேசுவானவர் மனிதன அப்பத்தினாலே மா ததிர மல்ல பராபர னுடையவார்ததையெதுவோ அதினாலு மபிழைப்பானெனறெழுதியிருககினறதெனறார்.

ரு பினபு பசாசானவன அவரையுயர் நத மலையினமேந் கொண்டுபோய ஒரு நிமிஷத்திலே உலகததின இராசசியங களையெல்லாம் வருக்குக்காணபித்து,

சு இவையெல்லாவற்றினமேலும அதிகாரமும இவைக ளின் மகிமையும் எனக்கொபபுககொடுக்கப்பட்டிருக்கிறபடி யால நான இவைகளை யுனக்குத் தருவேன, என இஷ்டப்படி ககே நான இவைகளையெவனுக்குங்கொடுக்கிறேன.

எ ஆகையால நீ யென்னை ததொழு கொண்டால் லாம உன னுடைய தாயிருக்குமென று அவருடனே சொன

எல

னை

அ இயேசுவானவர் அவனுக குசசொனனது. சாததா னே, நீ யெனக்குப்பினனாகப்போ. உனதேவனாகிய பராபர னை ததொழுதுகொண்டு, அவரொருவருககேயாராதனைசெ யவாயாகவெனறெழுதியிருககினறதேயென்றார். கூ அனறியும அவன அவரை எருசலேமபடடின ததிற்கு காணடுபோய அவரைததேவாலயததின உப்பரிகையின மேல நி

ததி உன்னைக்காப்பாற்றுமபடிக்கு உன்னைக் குறி ததுத்தமது தூதர்களுக்குக்கடடளையிடுவாரெனறும,

ய உன் கால் கல்லில் இடறாதபடிக்கு அவர்கள தங்கள கைகளில் உன்னை யே நதிக கொண்டு போவார்களெனறும எழுதியிருககினறது.

யக ஆகையால் நீ தேவனுடைய குமாரனானால ங்கே யிருந்து தாழக்குதியெனறு அவருடனே சொனனான.

உ அதற்குமாறுத்தரமாக இயேசுவானவர் சொனனது. உனது தேவனாகிய பராபரனைப் பரிட்சைபாராதிருப்பாயா கவென றுசொலலியிருககினறதெனறார்.

யங பசாசானவன (அவரைத) தூண்டிவிடுகிற வகைகளை யெல்லாம் முடித்த பொழுது சிலகாலம

அவரைவிட்டுப் போனான.

« הקודםהמשך »