תמונות בעמוד
PDF
ePub

.

னெனனபபடுவார்.

அலலாமலு நதேவனாகிய பராபரன அவருக்கு அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின ராசாசனத தைக கொடுப்பார்.

நக அவர் இயாககோபி னுடைய கு மபத்திறகு எனறெ னறைககும இராசனாயிருப்பார். அவருடைய ஆளுகைக்கு முடிவுவாராதெனறான்.

கச அதறகுமரியாள தூதனை நோக்கி, இதெப்படியாகு ம. ஒருபுருடனையும் அறியேனே யென்றாள.

நரு தூதன அவளுக்குமாறுததரமாகசசொனனது,பரி சுத்ததேவ ஆவி உனமேலவரும. உனனதமானவருடைய பலம உனமேல நிழலிடும் ஆகையால உனனிட ததிறபிறக்கு மபரிசுத்தமானது தேவனுடைய குமாரனெனனப்படும்.

நசு அலலாமலும பராபரனாற கூடாதகாரியமொன றுமிலலாதபடியினாலே,

நஎ உனக்கு இனமாயிருக்கிற எலிசபேத்து ந தன துமு துமையானவயதிலே ஒருபுத்திரனைக் கருப்பந்தரித தாள. ம லடியெனனப்பட்ட அவளுக்கிது அறாமமாதமேயென்றான்.

கஅ அதற்கு மரியாள, இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடி மையாயிருககிறேன. உமமுடையவார் ததையினபடி எனக் காகக்கடவதென்றாள் அப்பொழுது தேவ தூதன அவளைவி டடுப்போனான்.

நகூ அந்த நாட்களில் மரியாள எழுந்து மலைத்தேசத்தி லே பூதாவிலுள்ள பட்டினத்திற்குத் தீவரமாயபபோய,

சய சகரியாவின வீடடிறபிரவேசித்து, எலிசபேததை வாழதது தலசெயதாள.

சக எலிசபேதது மரியாளுடையவாழத்து தலைக்கேட்ட பொழுது, அவளுடையவயிற்றிலிருந்த பிளளை துளளிற்று' அல்லாமலும எலிசபேத்துபரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்ப பபட்டு,

சஉ மிகுநதசத்தத்துடனேசொனன தாவது, பெணக ளுககுளளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள. உனகருப்பத்தின கனியும ஆசீர்வதிககபபடடது.

சக என ஆண்டவருடைய தாயார் எனனிடத்தி, கிறது எனககெதினாலே கிடைத்தது.

சச நீவாழத்து தல சொலலிய சததம எனகாதுகளில்வி

45 And blessed is she that believed: for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord.

46 And Mary said, My soul doth magnify the Lord,

47 And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.

48 For he hath regarded the low estate of his handmaiden: for, behold, from henceforth all generations shall call me blessed.

49 For he that is mighty hath done to me great things; and holy is his name.

50 And his mercy is on them that fear him from generation to generation.

51 He hath shewed strength with his arm; he hath scattered the proud in the imagination of their hearts.

52 He hath put down the mighty from their seats, and exalted them of low degree.

53 He hath filled the hungry with good things ; and the rich he hath sent empty away.

54 He hath holpen his servant Israel, in remembrance of his mercy;

55 As he spake to our fathers, to Abraham, and to his seed for ever.

56 And Mary abode with her about three months, and returned to her own house.

57 Now Elisabeth's full time came that she should be delivered ; and she brought forth a son.

38 And her neighbours and her cousins heard how the Lord had shewed great mercy upon her; and they rejoiced with her.

59 And it came to pass, that on the eighth day they came to circumcise the child; and they called him Zacharias, after the name of his father.

60 And his mother answered and said, Not so; but he shall be called John.

சரு விசுவாசித்தவளுக்குப் பராபரனாலே சொல்லப்ப டடவைகள் நிறைவேறுவதால் அவளபாக்கியமுள்ளவளே யென்றாள் . சசு அப்பொழுதுமரியாள சொனனதாவது.

என

சஎ என ஆததுமாபராபரனைப்புகழுகினறது. என ஆவி

ரட்சகராகிய தேவனிற களிகூருகினறது. சஅ எனனத்தினாலெனில், அவர்தமதடிமையின் தாழமை யைநோக்கிப் பார்த்தார். வல்லமையுடையவர் எனக்குப் பெரியகாரியங்களைசசெயதபடியிஞலே,

சக இது முதல் வமிசத்தாரெல்லாரும் என்னைப்பாக்கிய வதியென்பார்கள். அவருடைய நாமம் பரிசுத்தமுள்ளது.

ருய அவருடைய இரக்க தலைமுறை தலைமுறையாக அவ ருக்குப் பயப்படுகிறவர்களிடத்திலுணடாயிருக்கும்.

ருக அவர் தமதுகையினாலே பலத்த காரியங்களைச் செய தார். தங்களிருதயத்தினசிந்தனையில இறுமாபபாயிருக்கி றவர்களை யவர் சிதறபபணணி,

குஉ பலவானகளைப் பததிராசனஙகளிலிருந்து தளளித, தாழமையுள்ளவர்களையுயர்த்தி,

ரு.க பசியுள்ளவர்களை நனமைகளினாலே நிரப்பிசசமபூர ணமுள்ளவர்களை வெறுமையாய அனுப்பினார்.

ருச அவர் நமமுடைய பிதாககளோடே சொனனபடி யே ஆபிரகாமுக்கும் அவனுடைய சந்ததிக்கும் எனறென றைககுமிரககஞசெயய நினைதது,

குரு தமமுடைய தாசராகிய இஸ்ரவேலரை ஆதரித்தா ரென்றாள்.

ருசு பினபுமரியாள ஏறக்குறைய மூன றுமாதம அவளு டனேயிருந்து, தன வீட்டுக்குத் திரும்பினாள.

எலிசபேத்துக்குப் பேறுகாலம் உண்டானபொழு து, அவள ஒருகுமாரனைப் பெற்றாள் .

ருஅ பராபான தமதிரகக ததையவளிடத்திற பெரிதாக கினாரெனறு, அவளுடைய அயலகத்தாரும் பந்து சனங்க ளுங்கேள்விப்பட்டு, அவளுடனே கூடச சநதோஷபபட டார்கள.

ருகூ பினபு எட்டாம நாளிலே யவர்கள பிள்ளைக்குவிருத தசேதனமபணணு மபடிக்குவந்து அதின் தகப்பனுடைய நாமததினபடிய தறகுச சகரியாவெனறுபேரிடடார்கள.

சுய அப்பொழுது அதின் தாயசொனனது. அப்படியல ல. அதற்கு இயோவானென றுபேரிடவேண்டுமென்றாள்.

ருஎ

61 And they said unto her, There is none of thy kindred that is called by this name.

62 And they made signs to his father, how he would have him called.

63 And he asked for a writing table, and wrote, saying, His name is John. And they marvelled all.

64 And his mouth was opened immediately, and his tongue loosed, and he spake, and praised God.

65 And fear came on all that dwelt round about them: and all these sayings were noised abroad throughout all the hill country of Judea.

66 And all they that heard them laid them up in their hearts, saying, What manner of child shall this be! And the hand of the Lord was with him.

67 And his father Zacharias was filled with the Holy Ghost, and prophesied, saying,

68 Blessed be the Lord God of Israel, for he hath visited and redeemed his people,

69 And hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David;

70 As he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began:

71 That we should be saved from our enemies, and from the hand of all that hate us;

72 To perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant;

73 The oath which he sware to our father Abraham,

74 That he would grant unto us, that we being delivered out of the hand of our enemies might serve him without fear,

சுக அவர்கள அவளை நோக்கி, உன் உறவிலேயிந்தப பேராக அழைக்கப்பட்டவர்கள ஒருவருமில்லையேயென்று சொலலி,

சுஉ அதனுடைய தகப்பனை நோக்கி இதற்கென்னபேரி டமனதாயிருக்கிறீரெனறு சமிககையினாலேகேடடார்கள.

காந அவன எழுதுகிற தற்குப்பலகையைக் கேட்டு வாங்கி இதனபேர் இயோவானெனறெழுதினான. எல்லாரும ஆசச ரியப்பட்டார்கள்.

சுச அல்லாமலும், அந்நிமிஷத்திலே அவனுடையவா யும நாவு நதிறக்கப்பட அவன பராபரனை ததோத்திரஞ செயது பேசினான.

சுரு (அதனாலே) அவர்களைசசுற்றிவாசமாயிருந்த எல லாருக்கும் பயமவந்தது. அனறியும இயூதேயாவின மலைத் தேசமெங்கும் அந்தசசங்கதிகளெல்லாஞ சொல்லிக் கொ

எளப்பட்டன.

கூசா (அவைகளைக) கேள்விப்பட்டவர்களெல்லாரும் (அவைகளை த ) தங்கள் மனதிலேவைத்துக்கொண்டு அந்தப் பிளளையெப்படிப்பட்டதாயிருக்குமோவெனறார்கள.கர்தத ருடையகை அந்தப் பிள்ளையினிடத்திலிருந்தது.

சஎ அனறியும் அவனுடைய தகப்பனாகிய சகரியாபரி சுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டுத் தீர்க்கதரிசனமாய்ப் பகர்ந்ததாவது.

காஅ நாம நமமுடைய சத்துருக்களின் கைகளுக்குத்தப் புவிக்கப்பட்டவர்களாக

காக நமமுடையவாழ நாளெல்லாம் பயமில்லாமல் தே வபத்தியாயும் நீதியாயுந தமக்கு முனபாக ஊழியஞ்செய் வதற்கு அனுக்கிரகஞ்செய்யும் பொருட்டாய ,

எய் தாம நமமுடையபிதாவாகிய ஆபிரகாமுககு இட்ட ஆணையாகிய தமது பரிசுத்த உடமபடிக்கையை நினை தது, எக நமமுடையபிதாக்களமே விரககமாகி, எஉ தாம உலகத்தின் தோற்றம் முதற்கொண்டிருந்த தமது பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளால அருளிசசெயதபடியே, எந நமமுடைய சத்துருக்களினினறும, நமமைப்பகை கிறயாவருடைய கைகளினின

றும, எச நமமை இரட்சிக்கிறபலத்த இரட்சகரைத்தம

2

« הקודםהמשך »