תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

D E M O N S T R A T E D.

[blocks in formation]

LONDON,
Printed for A. MILLAR, and J. and R. Tonsor,

in the Strand. MDCCLXV.

[ocr errors]
« הקודםהמשך »