תמונות בעמוד
PDF
ePub

THE

F A B L E

OF

DRY OP E.

[ocr errors]

a

5

HE said, and for her loft Galanthis fighs,

When the fair Consort of her son replies.
Since
you

servant's ravish'd form bemoan,
And kindly sigh for sorrows not your own,
Let me (if tears and grief permit) relate
A nearer woe, a sister's stranger fate.
No nymph of all Oechalia could compare
For beauteous form with Dryope the fair,
Her tender mother's only hope and pride,
(Myself the offspring of a second bride.)
This Nymph compress’d by him who rules the day,
Whom Delphi and the Delian ille obey,

IO

[ocr errors]

NOTES.

swers with a relation of those of her own family, in particular the Transformation of her filter Dryope, which is the subject of the ensuing Fable. P.

Excipit Andraemon ; et habetur conjuge felix.
Eft lacus, acclivi devexo margine formam

15
Littoris efficiens : fummum myrteta coronant.
Veneret huc Dryope fatorum nescia ; quoque
Indignere magis, Nymphis latura coronas.
Inque sinusuerum, qui nondum impleverat annum,
Dulce ferebat onus; tepidique ope lactis alebat. 20
Haud procul a stagno, Tyrios imitata colores,
In spem baccarum florebat aquatica lotos. 24
Carpserat hinc Dryope, quos oblectamina nato
Porrigeret, flores : et idem factura videbar ;
Namque aderam. vidi guttas e flore cruentas
Decidere; et tremulo ramos horrore moveri.

30
Scilicet, ut referunt tardi nunc denique agrestes,
Lotis in hanc Nymphe, fugiens obscoena Priapi,
Contulerat versos, fervato nomine, vultus.

Nescierat soror hoc; quae cum perterritaretro 35

[ocr errors]

Andræmon lov'd; and, bless’d in all those charms
That pleas'd a God, succeeded to her arms. 14

A lake there was, with shelving banks around,
Whose verdant fummit fragrant myrtles crown'd.
These shades, unknowing of the fates, the fought,
And to the Naiads flow'ry garlands brought;
Her smiling babe (a pleasing charge) she prest
Within her arms, and nourish'd at her breast. 20
Not distant far a watry Lotos grows,
The spring was new, and all the verdant boughs
Adorn'd with blossoms promis’d fruits that vie
In glowing colours with the Tyrian dye :
Of these she crop'd to please her infant fon, 25
And I myself the same rash act had done :
But lo! I saw, (as near her side I stood,)
The violated blossoms drop with blood;
Upon the tree I cast a frightful look;
The trembling tree with sudden horror Thook. 30
Lotis the nymph (if rural tales be true)
As from Priapus’ lawless lust she flew,
Forsook her form; and fixing here became
A flow'ry plant, which still preserves her name.

Thischange unknown, astonish'd at thefight 35
My trembling sister strove to urge her flight:

[ocr errors]

Ire, et adoratis vellet discedere Nymphis, Haesurunt radice pedes. convellere pugnat: 40 Nec quidquam, nisi summa, movet. succtescit ab

imo, Totaque paulatim lentus premit inguina cortex. Ut vidit, conata manu laniare capillos, Fronde manum implevit, frondes caput omne tenebant.

45 At puer Amphissos (namque hoc avus Eurytus illi Addiderat noinen) materna rigefcere sentit Ubera : nec fequitur ducentem lacteus humor.

50 Spectatrix aderam fati crudelis ; opemque Non poteram tibi ferre, soror: quantumque vale

bam, Crescentem truncum ramofque amplexa, morabar : Et (fateor) volui sub eodem cortice condi. Ecce vir Andraemon, genitorque miserrimus, ad

sunt ; Et quaerıınt Dryopen: Dryopen quaerentibus illis Oftendi loton. tepido dant oscula ligno: 60

[ocr errors]

And first the pardon of the nymphs implor'd
And those offended fylvan pow'rs ador’d:
But when she backward would have fled, she found
Her stiffning feet were rooted in the ground: 40
In vain to free her fasten'd feet she strove,
And, as the struggles, only moves above ;
She feels th'encroaching bark around her

grow By quick degrees, and cover all below :

44 Surpriz'd at this, her trembling hand she heaves To rend her hair ; her hand is fill'd with leaves : Where late was hair the shooting leaves are seen To rife, and shade her with a sudden

green. The child Amphiffus, to her bosom prest, Perceiv'd a colder and a harder breast,

50
And found the springs, that ne'er 'till then deny'd
Their milky moisture, on a sudden dry’d.
I saw, unhappy! what I now relate,
And stood the helpless witness of thy fate,
Embrac'd thy boughs, thy rising bark delay'd, 55
There wish'd to grow, and mingle shade with

shade.
Behold Andræmon and th' unhappy fire
Appear, and for their Dryope enquire;
A springing tree for Dryope they find,
And print warm kisses on the panting rind. 60

« הקודםהמשך »