תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

הפרט ופילי כרכי מחיר 67מר מתנס על הפתיר וכו'ולרירית פרק ג היה נוטל כעלס 6ת סמנחס סחין מנות כהונה ,תסתר לחקר ותטמס ויחזירנה מיכעי ליס ומכחתי נדפס

כמנחות חלק מקמינס ולילך יתנסה נתי בגליון p Stפניול רפוס קטן * ו*5 ג"ל וסין ותטמ6 61חר מחלת קמינס היה fcין זר קרן

תחלת קמינס קיס סלין זר קרן למונח לכל קדוסי כלי ויניקה כן יחזירנה: זה הכלל:כו

והיה לו להגיקגס כן ותסתר ובלילה' כתנסות הטמונות סמן • כפר נזר : ונותנת עלילה וכ"ס הרינרכקלוסין תלת

נהנין וכהןמניחינותחתיק* רחמנ6 • עיין פיר דיכמות זה הכלל כל שתבעל ולא היתה אסורה לו • לא סנ6מ'כסלניס ידיו תכילנקה מפנה י"ב : זה הכלל כל

היה מתנה עמה :

ונחמר כמנחת סוטה ולקח מקכעל ולח היזי 6סורס לו פרק ג היה נוטל את מנחתה מתוך כפיפה קנקן מיר החפה • כו' הס היתה חסויה : כגון

מצרית ונותנה לתוך כלי שרת בפלמי' הכהן מניס ילו תחת ס סיס יכנר וכfס זנחת ונותנה על ידה' וכהן מניח ידו מתחתית ומניפה :

יו' הכעליס ומניף * כן כנסוסי 6חיו כחסרת עליו בהניף והגיש קמץ והקטירי והשאר נאכל לכהני' כמנחת סוטס כקן מניח ילו כרתנן כמסנ'כ'פ"ק ולס מת היה משקה ואח"כ מקריב את מנחתה' רבי שמעין תחת יד הספק ומנין : חולכת לה מתיכת' ולי כמי אומר מקריב את מנחתה ואח"כ היה משקה שנאמ' והגים לקרן מערכית כמחזיר גרוסלו • ו6ס זנתה ואתר ישקה את האשה את המים' אס השקה ואחר, דרומית : ותסbר כלכל כנסולין הרפומיס כחסרי כך הקריב את מנוחתה • כשירה : ג ער שלא לכסניס סנל הנקמנות פליז • נפיכך יכול להחנות נמחקה המגילה אמרה 'איני שותה • מגילתה סיריקן כחכליס : סיס מסקס על כל זה הכי מסיק כנמר') נגנזת • ומנחתה מתפזרת על הרשן ואין זbחר כן נקרין 6ק מנספק וניל דהיינו זה הכלל לחתויי מגילתה כשרה להשקות בה סוטה אחרת

תלתל קרלי כתיכי והסקה לגן ול"ג לר"מ רסס הכל נמחקה המגילה ואמרה טמאה אני • המיס קמל ולתר 'סקס והפקת מיין תכן' ולר"מ כי הייתי נשפכין

נשפכין ומנחהה מתפזרת עלר הרשן כתרה והסקס קתלי לגופית מתניתין כזה הכלל להתנות

נמחקה סמסקי חסר

פנמחקת טליה סלה תזנק 6חר סיחזירי

הכניס' קורס הקטר'ינחת לסיגרס ויחזור דין מסיק כנגרס ומדיק מדקתני וכל ז6חריסק: 6ף על נכדמפפט ייקח על כרתך מקרה החמור היתה לסורק (כו) 3

רtין נדרש לגופו ומקרחות יתרות המוריס 6חריו נתנו פרק ג וכהן מניס ילו מנתקתית

פילם קר"נ תחת יד לילים • ילכך וחסריסקה אף על פי פנכתך חחר סקטרת הלס • וקניסז תוספות יכו' זלין קונל קמנסה לקילס הקטרק קחי • ולמחיקת כתובת למעלה כיעור מניס מפת וחינו מוכן ומכיל כהן זקן : וחפילו תימס קלי • וקלמר רלס לס נתחקס יפת וטלין רפומן של חופיות כהן ילדי סלין יניקר מכוילפית מיני ועיין מ"ס כמסנס נכר ל6 יסקני • זקפקת כתרי) 65

cמועינן סbס נמחקת זיפרקנ'רככוריס • וסר"ן העתיק תחתית - וכן הרמכ"ס פ"ג המנל'למרס סיני סותת מערערין 6ותס מפקין 6ותס נטל מהלכות סוטס וכן סוח כירוסלמי :

כרחס : וכן סמעון החומר מקרין 6ת מנחה (6ח"כ נופקה נ הניף וקניס וכו' עיין בתפנתי פ"ת ומנחות } בעיר • זלקר יפקס דוקס הוח ולוקח כתנית לחקר הקטרת היה מסקי ולח"כ מקרינכן' גר' - כל סקרכ' ס"ק והסקת קמח סbס כלעכל קפקה וסחר כן קקרינ נ:נקתק וכו' וכסקלס גופס פליגי ר"ס ורכנן : כסרסיוסקת כתר6

6sס כתחקס מנינת חמרה (זינים תק• כך תקריב יכתב סר"ג תלתל קרסי וכו' ו6ח' יסקי מערערין לותק ומפקין 6ותס כעל כרחת • זחין הלכה כריס:

וכו' לסס לס כמחק יפה וערין רפומן ככר כו' : ג מנילקס כגכזת ככל ססיכל : ומנחתס מתפורת על סרטן

• וכתבו התוספו' רלחו לוק6 נקט רקרס 6ק6 לרסמן ונשרפת על בית הרסן סקיס כעזרה טסורפיס סס פסולי קלסי ככר דכיון דכתיב ומחק ממילס סמעינן מירפותו נכר הללו קרסיס רסוליל וקלטה ככלי פרת טעונת שריפת כעורק : מסוי תיל דק6 ממעטינה (פרק דלעיל משנת 7')רחין מטילין ולין מגילתת כסרת נקסקות סוטס 6חרת • רכעינן כקינת קנקנתוס לתוך רדיו מסוס הרסומו נכר רות כתכסfינו יכול לסמס לכתיכ ועסק לק הכסן : כל פסייתי לפתק : קמיס לתמחות 6לס עקר קרח 6ס יקריב מנחתה (חסר קן הסקה נספכיס : לכיון רלמרר טמלק סניכרוקס ועומרתקי6 • כפירה כרורים ו"סוסtקר קמb ומ"ס סר"ן ולסקר כתרל ומיס קמריס ל6 נתנו חלה לכר נקס 6ת הספק : פרס נמחקת וכו'מערערין וכו'כרתנן כמסנה ללקמן ופ"ס:

מטרטריס ג. אמרה ליני סותר וחף על פי טחינת חומר קטמחס חני

פליץ כופין אותה לפתות כמ"ס סרמכ"ס כרפ"ג מ"ס : מגילתה כננות ופירס"י וכל כתכי הקרם פחיגן קרס כסן כנגזין סגח יקצווי עיני ומ"ס סריג ככר קריכל ירו' וסנילותו התו' : ומנחתה מתפורח כל קרפן * פי' סר"ן עגפרפ' כו' רסוחיל וקרסס ככי כו' וקחי מתפורת היינו נפרסת כרfמר לקמן ו6לו סמנחותיקן גפרפוד וקל bסיכ לקח קלומרס קיני פוקס :

ומערערים

[ocr errors]

}

קט מערעריס מותק הולמס טסורק היל • ומחמת כטיפותח מערערים חופס כתב סר"נ דרילמ6 סקורק קיס • ומתמק קלמרק : ו 6ינה מספקת לסתות וכו'. כנמר' מוכיס

כעיתות קסמרק וכפירש"י • ונרלס פנתכוונו דמתני' רני עקיכ6 קיל דסכר כריס רfמר כנקרין מנחתס לסעמיר קpסנס כר"ע דף יט ע"נ רסכר לחומרק סיני פופק

ח"כ מסקיה חותה (וכמה) קלח קרנק מכסתה לה ברקי לק כי חומר' מחמת כפיפותל קול רמערערין וסכל, מחמת מיס רכתים מנחת זכרון

כעיתופח 6ט קיימין ולין מוכרת עון : מתמלחת ניריס נמחקה המנילה ואמרה איני שותה • מערערים לר"י לסכר לעולימטרערין תקין מכפרק נפוח נרחים אותה ומשקין אותה כעל כרחה ר אינה מספקת וטימס מפרסיס צינית כצלחת ניריס: פלח תטמ6 לשתות • עד שפניה מוריקות • ועיניהבולטות • דלעולס 6פ"פ סלין רוחין לת קעורה לח מטומחת מת והיא מתמלאת נירין - והם אומרים (ס"6. הוציאוה כפיפותל יש לנוכחום הלמר קלמר c bkלה תפרוס גרה הוציאוה שלא תטמא העזרה : אם יש לה זכות • מחמת כטיקותס : ותטמס (פער) נקנור. ועזרת היתה תולה לה : יש זכות תולה שנה אחת - יש מערערין פון ערער כסיס סתכס סס פנדל ווכס זכות תולה שתי שנים • יש זכות תולה שלש שנים

תתערער • לסורין נכנס כתר קנית •

מכאן ירמיה כ"ח ניס וכנמ'רן ייט חבל קמ'עכמו מוק'כסכניסו

תניח ריח כנכוס סל כרזל להר הבית (זלסער) נקנור 65c נפקרסו כקלוסת הטורק: מטילין לתוך פיק 66ס נמחקת מנילס וסמרק מיני סומק ילק זכות וכו' כנמ' מפרס רוכות וקורק סוס רסולה לה מערערין 6ותס ותסקין חוקה כע"כ ומ"ס קרמכיס כפרק ר' סקוליכק נניס לבית הספר וממתינה לכעלס פיכח חון לעיר מקיס (מהגמ' הפיק רף ז') ומסיימין עליס וחומרין לס כתי לעסוק בתורה :

כשו מסגרו'לן יונר פטקורי 6ת עמרי על בוריין וסתת 6ל תפחרי לפי סbין סמיס לומין 6

% לסס יכס מונס פל כפרחי ost מכת מחלחל ויורר 6ין פס מכת חינו עוסס כלוס ע"כ סול פנין בפני עכמו לה מכלל הערעור :ו אינה מספקת לשתות וכו' כתב קר"נ נגמרס מוכיח רמתני'ר"ע היה רסנר פר"ס כו' לימס סיפק 6ס יש לה זכות חולק (וקס ר"ס סכרכמתנין ולקמן דין זכות קולס) כוכות כרכנן ס"ל : הוציאוה סוניסוס • קכי גרסי' נס'6 °וכן כתכו סתוס' דפסחיס סוף. פרק ח' דף נ"נ וכן כתו'פ"ג דוכחיס רף ל"נ לגרסינן פרי זמני : שלא פטמה תעזרה רכתיב נפרסת פלוס טממיס נסרר נפל ולחיטמרוחק מחניקס: ולע"פ פלין ענין טומסק זרוקה לספר טומחות רלס מנינו לי טסרק לטומחה זו (דתנן כמסכי זי פרק נ' רחנינס מעבירין על טקרת פורקס קסס ככליס סכתוכס כרפירס שס סל'כ ותכס bין לומר כטומ6ת כליס כפורק • כיון דלס פניס מוקמת למתני'כטונאת מס. ירקות לגיוס שנפתוס תמות וקוסיני 6כל נגניעס עדלי מותריס פלס מים כי קיכח למזפיריס קתס כמסנס ת'פמקנק פיוכלו להזמיר והכל יכלו ורחי להותיר מכל וכל פלס פגט) וירלס לי 6טסרת קטומ6ת פכמחנק קיס בפריזת סטומלס ממנס כלכר : העזרה פי' סר"נ פלח תפרוס נלס ומחמת כיעתותח פתחומית ונילס לפרוס סמרפיס סרמיס (נפתח המקור ולח רמי לחרדה מסלקי הוזיס לתנן סוף פ"ו רנוס ססיס רחנה חינת כחה פקסוסגמ' ומים קרנותטמ6 פער נקנור ועור נפיס כג' פנרר ווכס 6י כיס לכנוס לכר ככית כרתנן ספ"ק רכליס וטעמי פסול נקרח מחנס לויק יוסרין סנכנס נפער נקנור ול"נ וינח לסר הניתוק לפי סכתחלס מפרס לסון קמפנת CCונס נעזר' וות הat לה קונס על קרקנית יחכל יכס כו כחמתת הדין פכן 6סוריס 6פילו כתר קנית ויותר גרמה לי לפרס רמסנס עכמק קורחת סטורק נס לסר קניפ והכי נמי לשכחן כמסנס ח' פרק ו' הפכת כמו טכתכתי זס וכן כמנת ח' פיק ונכוריס • ומה פכתר קרינ רמת עכמו מותר להכניסו לקו קכיס ולסער נקנור פלח נתקרסוכו' לפי סער סער נקנור הוק מחנק לויס וקיית ככלל סר סכיק • שער נקנור עלמן 6ף על פי פסוס כעורת יפר: 65 כתקלס כמו סכתכתי כסס רס"י מסנס ס' פ"ק יקרוס עורק רונס לומר עזרת יסרS6 • ומשס ולילך 6קיס ממנס סכינס כמפורט כסוף פיק רכליס • (OE לפרס טעמ6 למת ענתו מותר כמחנק לייק : יש זכות תולס סנס כו' • וכולקן זכות קתולס ל6 מיתת הכל לפי זכותר סלינה רומס טיסה ארוכה לעופר מועט • וכן מכוח כלפון קרנוכ"ס סוף פרק ג'מסלכות סוטס י וכרמכן הכל לפי רוב סמעסס כמסכת טיו

פרק ני רחכות ועיין מס סכתכתי 6ס נסייעת6 דסמיס . 4 שנה 6ע"פ סלין ריק לרנר זכר לרכר רכמין לסן אלכס מלכי יספר עלך וקטרך כנוקס פרוק ועויין כמסן ענין ככן

פסוי מרכ6 לסbותך וכתיב כונס מטר על כנוכר ננר מלכס וכתיכ ולקנת ירקין פרי עסר : גמר) : יש זכופתונה שתי פניסי זכות תולה סלם סניס : 6פכין קר6 לממר וחני סונס כתלרכת זמן כלומר מקרח כתיב פסקכ"ס

מורין זמן טל לס פעמיס סלכך סוו לסוג'פגיס וכתיכ כק סמר ס' טל סלסס פסעי 6רוס וגו' גמ' : ותוס' ככיסו ירושלפי פנס 6חק מככוכר ככר פחי טניס מג'מכון יתי לפנתיס ימיס פלפסניס מ6חר וישנו סלס פניס לין מנתכנס "

כח

מדע

[ocr errors]
[ocr errors]

תרע פרוכות חולת לה מתרחק ותלמוד נפרסת סוטיס דילפי' כ'ו מלמדת תפלות חכור מסככ 6כפיס פמתוך קפולק קיס

מונקתה ונזרעה זרע ע"י זכיות ונקתר ברי זריעת זרע מכינת ערמיננו ועוטק דכריס נקכנס כדכתיך חני חכמת ס' חרסיס וייס יותר כדמפרס כנמר' • רס"י ומיקן קכי סכנתי ערמק: רוכ'חפת נקר לזון מזונות מועטיס ויקיתtמיס 67מרניוקר 65 נקטו קרל לונקתה וכירוסלמי • קכיחנ תוס' מנוי לק : מתפעס קכין ופריסות לפרוס מן האנשים הנכן ו"ס תל מני - ורשה יס כו •

סין טוכ סתלמוד קורס 4 6 65 כתיך !6 מזכרת טון מכאן אומר כן עזאי חייב אדם ללמד את בתו תורה מסיר סוטס מפ' כנמי כנון הוי רפורענות התל וכתין שאם תשתה תדע שהזכות תולהלה • ר'אליעזר קטכעס 6פת כנקר ולמר נמי מנחת זכרון הוי חומר אומר • כל המלמר בתו תורה • כאלו לומדה לסן סורס פרעס לספקכולי פטוניים לק זכות מנק'זכרון תפלות • ר' יהושע אומר רוצה אשה בקר ותפלות כתק'ולסכולס :רשע ערוס לין לזכות כזכר עון : מתשעה קבין ופרישות הוא היה אומר • חסין כנון המטעיס וכרין לדיין כאלו למדת תפלות וכן שוטה • ורשע ערום • ואשה פרושה • ומכות קורס פיכל כעל דין חכרו העתיק הריג לכל פרושין הרי אלו מכלי עולם :

נמסנפקחו כלל הריין סערי כנירח מוכח ול"ג כסלו

ה רבי

זכות לרכרי זס קס' לסלקן דק מרי' סכלות סרוכי קורי

וקרי רשעתו וערמתן 56 זה קפלוק קרי לס) 6 חימם כל, למדת תפלות : מעבר על 65 תסי סמע סוס : וחטת פרועה כגון os6 תפלות פי' הר"נ חנור מסכן סכסיס • 5 5 סמפרס תפלות כספניק ספיקת פוכרת רקס הנטיס ליולדות בכספיה כסלו כתיז מטי"ת מעניין בית שנתרועעק וטפלת ונסעת ססיתה ליולדת מקס בלרק • היתה חומרק חלן : בגלליס פרק נ' רכליס • וטפלס Eל פנור רפ"ה סס • בי וסתפלל לולי תקוכל תפלתי וסותרס כספית וולרס : מכות התייר הטי"ת מתחלפין כמון וטלנ*ת מכל סרמנ"ס פי'תפלו פרוסיס סמכס ענמו (סרלוק סקול פכין וכנוע • כנין סמכלן דברי קנלי ולכרי מליס ע"כ וזסו מלטון היכל קפל מכלי עקר ככר גורל וחינו מריס רננו מן החרן ומתוך כך מכקף מלח • 6טיר טחתס טפל : טעכינס וכר חפר ונרוט ; מנכעותיו כלכניס וקול סנקרל כגמ'פירו'נקפי לו מיספוטי כאלו למות תפלות - פירופ סר"ס סמתוך התורס וכו' עלמו כעונס עיני פלס (תסתכל כנפיס י ומתוך כך מכת

כרכתיך חני חכמס פכנקי ערמת כנמרס ורכנן רחפו בכותר ויוכס ממכו לסי וקול קנקרס פרום קיזלי כלומר (כלומרנן עולי) תגעי לה (כרייבר חנינ6 67רייכר חנינס סמקיז דס מרחס מחמת פרישותו : קרי הלו מכלי העולם מין דכרי קורס מתקיימין • 6ל6 נילי סמפמיר טלפן ערוס פרוליס לסרסות לכריס ססס ססיריס ולין קוכס ככרס : ! עלית פרס"י 6פירס תכל עסקיו ונעסת עלית עני וחסר כל

ת מרקת לס סמעריס סיפקייס תורתו לקכן על ילו וללמוד מכל 6רס : רוצה 6סס נקל ותפלוק מקסעס קכין ופריסוס • קר"נ פי' מת ספירפ • 6כל ספוסי דקדקו ופירסר כסס רכינו סלי •

הסרת c6תו על ידי פליס 65 יפחות לק מקכין חטיס מפכת לסכה (כדתנן כמסנס ת'פרק י' לכתוכות) ופונקס מכני : נס • נמל המוכר על 6סתו מוסיפין על כתוכתס ג'רינרין נסכתי (כרתנןסס מסנס ז') סער בינונית קו תרכט סלין כסלט (כדתנן כמסנת נ' פרק ח' וערוכין) וסלט רי ריגרין - נמכ6ת סלק כלינר • ונ'פלין כג' דינרין סקן "ת קכין • קרי סחכמיס עמדו על סוף דעתס ססיחרונה כפפלוק עמו • פני קניס מייח קניס סיפרוס מנונית • וקנייס 6חל ממסעת נייס קנין - ע"כ. וכן כזנו כפרק ס' ככתוכות יg סננסס הערוך • ונריך לומר מסוס לסון קנרת 65

6מרו רונס 6ס נפני קנין וכו' מים קכין וכו' לכל רחה זה מכחתי כעין רככ"מ חמתני' נ' המפקיד פירוק 6כל חכרן 6פילו חכולין לה יגע נתן * מחי טעמה המרב כהנס רונס 6רס נקכ סלומיפעת קכין סל'חכרו • ומכו גרין סס כפירוס וסקס חין ערן ייחס סקי נוסעת קכין על פי דין זה • לכן נרfס לי סזס סספר תסעס קכין כרקליק 6מרו פכן סול סענר סור כרתנן סוף פ"ק דכ"נ 3 כל מה פתרו קל לתפוס שעיר המועט וסול מספר 6חל כי לפני חסד מר 6קר סופר • פרו פרוכת 6מס נקכ ססיס המועט

מתסעס קנין פתוח סעור מספיק • ססריכן סול פטור הפרס ודכוותה ננ"מ : רשע ערס : נזנקר"נ כגון המטעים וכריו לדיין וכו' וסרי רצפתו וערמתו SE זס סעכר על 5 תפיס • מ': פעכר

מוסך עליסעתו ז"ל רפי וקרי ערמתוורסט הול סעוכר וכו' • ומ'ס bס תסיס לס סס כתיכ • ומינית דרסינן קרי ניס ל6 תסי? תותיר לכעל דין פלח יטפיס מ' פ"ו וסכועות דף ל"ח : ומכת פרוסין : פירס סרנסמכת עלמו נהרות פתוח ככיו ונגוע וכ"פ בסיומות קטנות קיר ככלל מרת פרוסין סקס סחכמיס • וויל קרמניס סחכמיס קורסיס פלמן פרוסיס נסיותס מופרסיס מכני 6רס סיס לסס חסרונות והמרות הפחתיות והרדיפה חחר קחות העולס : וקס מיקליס לזכר סעדין ולמרות המעלות : הרי חלומכלי עולס לסון סרמנ"ס ומ"ס מכלי עולס לו מכלי פולס bbcוסרכריס המפסידיס מכילות כסוס ע"כ - ירנס מכילות קורס לפי פקוח עקר הנריקס כעולס כספל • וכן 6מרו על נ'דכריסכעולס עומר כו' כפיקדחכות 4

ס כמיס

[ocr errors]

ר"ע מברטנורה

סוטה פרק ג

תוספות יום טוב

קי

ה במים במקרריס כן כוח בכל הנוסחרות מלכר כגמ'פר"ק דף ז'מייקי לס כמיס קמריס וכספרי כמיס קמריס סמחכריס{ מדהה כתב הר"נ קנוון הקסר נקרח ריסס כלפון המפנה : חזק קרכס כמסכת נגעיס • קרמכ"ס : ומוציא חקת פס רע על קטקורות נפ"ק לף י' חרתנן סתס וסלו 6סורות מלחכול כתרומס וכו' וסכלו עליס סנטמ6ק : ולמר רן 60 ו6פילו 6חר ספייק פחין סמיס נורקין הוחיל וליכל לירע נס וכתיב וער 6ין כס כמ"c סס סר"ן •

ומותיכ לס דחי סיתס ס6ין. ה מרקס 6תי 6ת סתיס ה רבי שמעון אומר אין זכות תולה כמים המרים • קמיס נורקין נמלח סקס מחפר ומחפירי הגוון החסר ואם אתה אומר הזכות תולה במים המאררים • מוניס סס רע כו' פסומנים נקרס ריתק כלפון מפנק : מדהה אתה את המים בפני כל הנשים השותות • טמסות גן 6 סיס לסן עריס מתנוונס וסולכי נסלית ומוציא אתהשסוע על הטהורות ששתו • שאומרי' ומפני לר'ס קסמרק כר"ס וסולכ': ו נטמ6ת מנחתת טמאות הן • אלא שתלתה להן זכות • ר' אומר מרוכות ל6 תליה עריס נמי ער 656 קלסי ככלי קרי היה הזכות תולה במים המארריס יואינה יולדת ואינה ל תליה • וקרח רער חיןנת ככל סמנחות פנטמחו על משבחת אלא מתנוונה והולכת • לסוף היא מתה מיכס למרסי לקס דרסי' ניס פלה קרסו נכלי : ותפרק באותה מיתה: ו נטמאת מנחתה ער שלא קדשה לסוטס ולחית רער חסר חמר וקנס לחולין ומן המעריקנת בכלי הרי היא ככל המנחות • ותפרה - ואם כטמלת וכו' כת": נטיל ותו אחרת: ותסרף-קדסס קרוס' משקדשה בכלי • הרי היא ככל המנחות ותשרף • מייקי כרייקס ריליף לית הגוף וחיני יוכחה עוד לחולין ואו שמנחותיהןנשרפותי האומרת טמאה אני לך טקורק לס סיס לק עליס וכל

ושבאו ומפני ים לק טריס כמדינת

קיסלס סכיס • פירס" לק מסקי 6כפי 6דעתייסו • למחסרינסו לטסרות נסכי • וכתכו סתוס' וס"ק כל פליק כטלס כררן (פחין סמיס נורקין 6ותת כדכתיב ונקס קליס כדלעיל) נמי ל6 סכית : רבי לומר קוכות מונה לס כו' 656 מתכוונה פליני רנ pcb ורב יוסף רב יוסף סכירס ליק רלפ"ק מתכוונת נמי ל6 • ורן פסת סוכר לתיק נמי סכירס ליס ותולה לכל מתכוונת כו' - ופירסולה פליני רבנן עלית דרכי חלה כסוף פקיס מתה כסופת מיתר לחור : ע"כ - וסרמב'ס כחכורו פרק ג' העתיק דכרי רכי ספסר bסוכר רת"ק ורכילה פליני כלל : (רכי 65 חתי חלח לפרופי לכרי ת'קולזרוני (קופיקו של רבי שמעון - 6"כ ל6 לסלכס כתככן סככר כתב בפירוסו פכפים מחלוקת בין סחכמיס נסכרתס למונס • סין תכליתו מעסס מן סמעסיס פלין לומריס טוס הנכס

כפלוניט". • 6ל6 מטוס ומסתבר טעמיה דרכי רחת להעתיק לכריו : ( ואלו סמנחותיתן גטרפות ררמיס oc65 תלוי (פסרי כל ספק היח כלה) ותנן (כריס פרק ו'רכריתות) 6ס מסנסחט גורט

לו • קוסישפך ותכסר יכ6 לכי-קריפת • קוסינסס ירושלמי וכרין לותר רקלוס כלי תרמי ליס לנפחטת (ליף כ-65 קמן מיירי וכ"כ סרמכיס נפ"ו מסלכות סוטס • (מימ 65 רמי ממס oc65 תלוי רקתס תנן מסנורק הלס הכפר יסכל

וסלו הכל נרפק 6פילו קרן הקומז כמי כמיס נק' קרמניס יוניט טעמ6 מלי לניימיכן לי כמקנס ול6 למולק: האומרת טמלס סכי לד (עיין מ"סמפנהג' פיק) וסכלו לס עדיס • כנמרח פיק רף נ' מותיר למחי רחמרי' (כרפירס קריג

ס לסנסנ') פ6ס יסלס עליס לין סמיס כודקין 6ותס לססתל לסוכת בדיקת קיה • ותגלי מלק6 למפרט וכי קרוס מעיקרח כטעות קלוס • ומפני פזנתס כעזרס כנון פננרכס לנקכיס סלין לס פומריס • לופירס רס"יועל אות זה נכון על קעריס ולל על טומSreb סתירק רקפונה) ותקפו התוספות כיון לקול קיה מכיל) מנחתו עליס חמסינטרפת מסי סנ6 מקל רפנן כפרק רידנזיר ק6פס סנורק בנזיר נתפריפס חת נקמתה מחר כןהפרלס כעלס (6ס) (סלו היתס כסמתסתכל ותרעת בעור ולע"ג דכעל מגז גייז וליכו עוקר קנר' מעקרי(כמ"ססס סר"ככרחפיפר')רכרעת סוקרטספייהכי כיוןרמטלו תיק קרעס * ועוד תנן סתס כפית מי פנלר כנזיר (הלן להניח נקמתו כו'6ס מפכגננת נור הינו כויר וקין היו עריס קילס קקוס ו63ו לרעתם לפני 6קליסול6 למי oE65 תלוי לסנן ר"פ כפרס דכריתות לנורט לו קולס פנטקט ירעס ער פיסקלכ לקח מפרס סתס טעמ6 לנפון סלכו נוקפו כסעת ספרות ומסירס מספק סחט6 גמר (מקריס ליס ע"כ י ונרמס כעיני רכמנחות סוטה לע"נ לקיקי מכפרק ונבדקת כל חפ"קים לכעל קלת סיכות כגויה סוחיל וע"י קנויו קיס כסס • וסמת תוכים • מנחת קנסות קיס ולפיכך רמיס לסס תלויסע"י ספקו סמס חט6ת כלה • וקנויז גרמס לסכיל מנחס • מקרים מספק • ולפיכך לין מנדו פוס טעות : 6כל ס6 דפריך קנמרח תגלי מלקס למפרע כו' היינו מנו סעדיס סלו סין סמיס כודקין • ולין כלן כל מנחת מכח זק פריך נגמר ללתו הקרם טעות • לפי ספל בירור הספק כח • וכיון פיס פריס 6ס לגרר לספק ייקית טטות למפרט

כל חמס תלוי 655 כ6 לבירור ספק 6ל6 כפר חס סטס • וכן רעת נורו כמנחת זו חין נס טעות סהול גומר ומקרים מכת ספק - ולוק מס סbכתוך נקיון נסס התוס' והסמל 6תי ספיר נמי • ולל קטיל מס פלקסי נתוספות סיפbל על הקרסו וכל תסרן וכיון למספק נמר וקקלים חי ספסר סימנס פתק וילמר לרעקל רקכי כל גורמי • וfינו מתחרט מעקרי הוי :

כח ב ומגה 3

0

28 2

:

[ocr errors]

לק טריס • וכן כמסנס כ' פ"ו 6כל כמסנקנ'רפ"ק וכל הכוחות לכסניס מנקותיקן נסרפות ו6פילו קרס קומן

ל"נ לס : ושבעלה 6ינו וכו' וכן תנן כפ"ק כ:לכתו וכל נטמחת נטרפיס סיריס על כית סרטן ולין מסנס נ'. ולס כן כפרק דלקמן מסנס כ': ושבעלה נb נחכלי'מכניסים לכסן כענק חנק כקסמפלו היס כ6ת וסתורס פנית גורן כקכו המו' ותימס לר"יכיון סכר פליק נררן חומרת וכל מנחת בקן כליל אקית ל6 עלכל ולין כלה כליל סיינו קודס סקלוס ומין

מפני סיס לס חלק נק • כמיס כודקין (כמים הר"ן ושכאולה עדים שהיא טמאה • והאומרת איני סלכפרקס סיס כלס • to במשנה נ' רפ"ק) ותגלי שותה יושבעלה אינו רוצה להשקותה * ושבעלה כינר • סקומן קרכ כעלמו גילתה למפרע וכי קדום בא עליה ברוך' וכל הנשואות לכהניס מנחותיהן והסיריס קרכין כעכמן : בטעות קלופ • ונרחר ורוק' נשרפות : ז בת ישראל שנשאת לכהן • מנחתה ז וכקנת פנPbs ליסרסל לנכי פכחו נס עריס פיין נשרפת • וכהנת שנשאת לישראל - מנחתה כת כסן מנחתס כחכלק וכל למימר סכי מפוס למנחה נאכלת • מה בין כהן לכהנת מנחת כהנת נאכלת מכח' כקן כליל תריס כתיני לכרר עון וכסיס סס פריס מנחת כהן אינה נאכלת • כהנת מתחללת • וכהן כקן ולח כקנס : וכן כתנק קרקעון מעורר ולין גרין אין מתחלל • כהנת מיטמאה למתים • ואין כהן

ואין כהן מנס ונרוסס ססניחס מנחי ברור לכל סכר סכל פליס מיטמא למתים • כהן אוכל בקדשי קדשים • ואין נרכת כלכל: כקנק מתחלפת כדרך פנרין לכרר • 6פיג כהנת אוכל בקדשי קדשים : ח 'מה בין איש מן התרומס ומן קכקונס 6ס דלין סמיס כולקין כי קדום לאשה האיש פורע ופורס ואיןהאשה פורעת ופורט' נכעלת לפסוליס-סוג חינם הפקרס ספיר קלום מחסר

האיש חוזרת (כסרותס לעולס : 656 נתכרר סעון • פיך :

כסן הינו מתחלל 6ס נb6 וכל קנסולות לכסניס מנחומיהן נסרפות • פירס גרין גרוסס חלס • סוזונס • 696 כל זמן ססוס כמה סול פסול

נטרפין פיריק על כית סרטן וכו': וכסוף מסיק הס לעבודה - מסגרפה חור לקכפירו • וכקיע ולהיחלל זרעו • כינוי סקומן קרן כעכמו: וססיריס קרכיס נעלמס • טלס זרעו חלל • וסול הינו חלל: כתנת מיטמלר למתיס• לכמים ברקלוק כתנכן- דקל וכתנכפרפיס טיריק על ניק הרסן • גני חסין • ולק כנות לסרן: ומין כקנס מוכלק כקלסיקרסיס*

לו היינו קרינת לנסיפה לקרינה היינו על המוכס • ואוכית רהטחת (לbס ומנקה נכונקו כפיך כל זכר גכני חקון סרטן היינו מקוס כעזרה לפסולי מוקרטיס הנטרפיס כמ"ם ילכלכו : ח קלים פורע ופורס • כססוח מכונת פורע גרין לטיל מפנק נ' סלס כתנסי • וכ"ע כל סממכו 6Sפיס חת רסר • יפורס את נגרין • דכתיכ ליס כרופ קול וכו' • ד קריזק ככל סקטירן מדכתיב כל סחור וכל וכס ל6 מקטירן מים פורע ופורק • סין חסר פורעת ופורמת : ממנו ירתמנו מיותר • kס למרוסיה כחנפי נפסיס כל סממנן

קחים וכו'י וריו סכר מקרין הסיריס על המזבח ולסס עליס •

ולרכנן לית לקו החי סכרח חלח נסרפיס סיריק על ניפ סלסן • כרחיקס כגמרל : ? וכהנת סנסbת יסר6ליכתכ סר"נכת כקן מנחקר כלכלת וכו' וכל מנחת כהן וכו'כקן ולח כקנת • וכן כתנקשמנת

וכו' ליפגל קטיעת הול• (רס"ימפרס קני כקנת בת כקן מנחתת כלכלת • רכל וכו' כקן ולח כקנת סנסולה ליטרS6 וכן כינס 6למנס וכו'. נס מס סלמר קוינסהכילת מנחת נרנס ליקח כפירס"י 6 שהכילת מנחס וכין ברכה וכין סוכת נכלל • ו6"6 לומר הנדכס לוקח רקח קרח וכל מנחת כסן כסל חונק כקיס • ומימ מרכתיך כל מרכינן דמנחת כהן סל נרכק כמי חינה כלכלת כרחיקל נספרס : מנחתה בחכלת פירש סר"נרכתיך וכל מנחת כסן ולח כקנת • נת'. וכתו' כניסו ירושלמי דפריך הכתיכ וכין כי יקנה נפט קנין כספו מעתס כסן ולס כקנס (וקל תנן כפ"ו דיכמות דכק כין ליפר56 והכניסה לו עכריס ל6 יכלו וכו' רס"מ דחס 65 ניסס יסכלו כסכינס)(מסני וסכסן סמסיח תחתיו מכניו (וכקין גני מנחות)nפ סכנו עומר תחתיו ינתה זו סחין כנס כומר תחתית • וכככלי פר' קזרוע ריס לף קל"כ סיתס נמי דלח מפיק ליס מכקן ולח כתנת של מלחקרן ובניו כתוכין כפרסק (ווחת תורת המנחה הקרן 6ותס כני 6סרן)כני6הין ו65 כנות לקרן : מין : כהנת ממחללת • פירסתר"נס נכעלת לפסול לה כו'כרררסי' כפ"ורקלוסין דף עיז ול5 יחלל זרעו • לח יחולל זה פקית כפר ונתחלל פירס"י רעקר חלול החמור כלן מסוס כילת עכמו פסיתס כסרת ונתחללת עיכ • ודלק כמיס כפירוסולסכל יחלל פני סלוליס 6חר ני וחסר לורעס : וכהן פֿין מתח55 • פירס סר"כ חלק כל זמן ססו6 טווה קוף פסול כו' כלפון פפרח (החלו נותן פתוח נוהג מנסג זס סרי סוס חולין יסרמכיס • ואין כקנת סוכלת כק"ק כתב סר"כ וכקנ כל זכר נכני 6סרן • נמרח. ואף על גכ ומכני 6ררן ממפיטן ול6 נכות 6קרן • (וכמיס סר"כ כמסנס ז' פ"ק יקרוסין) טרח קרח וכתנזכר לרכות נעלי מומין למחלקות כו'פכחניר"נגרים פיג רוכסיס: ח מה בין חיס לספר כו' • פייר טוכ6 רתנינןכספ"ק דקרסין• וכן הפרת נדריס רלין 6פס מפירי נררי כתה : ואין ק6סס פורעק ופורחת כקב קרינ וכתיב ליס כרום • 65 קסיל ללמעוט 6פק מחליטתכרעת :

דקס

« הקודםהמשך »