תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ונמכר פעקל פירושו החסיר מן סספר וכי מימ' פרפפק סול) לקס ררחק קרי סמיכו מטמל מעליע מט' דחולcס לקרי קול ph רמת מחמת סין לס לס התקפת לך מחי קמ"S : כיון וסונס פוטרו והלכך מפנזקק לטומ6'פין תולין לפי ס6ין 6ונס סלפי'ולסירחק מחמת סין טמו) מפנזקק לקח תכן לונסו ח"כ פוטרו ו"כרכס • וקס קניסנר כו' ו6ין לך חולי כו' ול"נ 6* כי ספק לטמס - וכנמ'וספקו חמר (רכה) 65 סימס פּפק חזק אם בכל קלמר קכל וכלומר לי ס"ל למפוס חולפח רקרי סול ספק כח סוס חלחולי סוס • ספק מחמת פ"ז ספק מחמת הינו מטמ'מקליפרסס כסתוס עכו"ס מס לי פרסה כסקול יסיס כיון סנוקק לטומחס ספיקו טמח וקור פריך פין טמר יפרחל • מלח ולחי לגזירת סכסון הול דקרי לישר6ל מטסרו למסי וכו' - ס"מ לספקי פיו פרי עניני נינהו • 6כל כפירוס ולעכו"ס חינמטקרולחין לכרי רכ 6ל6 ורכ פפל כיכ התו דכרי רכס 6ע"פ פקר"ס כתכ כמס' זכיס כפי' קסני ומספק וכן כריך לסניס כרכרי קריס • ומסקינן כנמ' אסתכלי קיק לן לס כל הזול קולס הקריסו לחסריו היינו מחי דמפרס הוס כו' כלו' רס"ן רמתני' לומר רפ"ז פלוס מטמל במפל קפה חזיר כפירס קמפנק לכתרת רקרי הינו מטמס כזיכס מעליס לbסמועינן פ"ס : וגס זס ספי' לס כיכל לפרט לרכרי סר"ן וְפַי' כנזקק לטומסק לרח'רקרי מטקר לח מחמת חולשתו ספרי קו מפרס רנס קרי פל עכו"ס מחלזוועופהן כלונס • ורטיקלי קונס 6 נחסכינן לכל הכל מעלים קול קרי הנפתיי' לס מסו' וכקטן סגולר רמי ומחסנין לו סרוחת בנירותו לרחיק כו' לכל קר"נ ככר פי' כטעס קרי רמפוס מונס מטהר ורוקס רfטונס מטמ6 כלונס • קלכן ניל לפרס לרכרי קרין קורס פנזקק לטומחת כריכין לפרס כדרכס כתיס סרחיס כפי' לסעמיר קגי' דנרסינן 6"3 וכפרס כפי' סתו' דרב פפל טעמי קרקסון וכן פי' קפו' רחמרינן כפ' סמפלת זינק רפתיכל כיס דרו6ס קרי הינו מטמb מעת לעת הן רקחמר למחמת סולפה ס"ז עס סתרס bס יוס 6חר זיכל דלח פּפין ניס סיו סתרק ז' תיק •

קיק • ולפי מסכוקק לה מיכפת כחול 6c רחונסו מטמ6 ורכס מיירי כגון סכרק עכמו ומכח פ"ו ונס זיכס על קכגלולס ומקסס רכס מעכו"ס פנתגייר למטמה חסר פרחק קרי • ולי נודע לס כל הויכת לכות וקס" (כלויסתר סכע 6ו פלך כק מסמס חולסה מק לי ריפל! • מת לי לעכו"ס • ומקרר ליס זיכס סכחו יסר ולח יסתור רק ייסלח' ע"כ - (הר חמרי'כנמי ונפפל וחמר ליס ליןלך חולי גדול מות • כלומר ולטטען כ6 ס"ז ששחה למסי סלימSמנע מי נרט מסיז דטסור 6 טקס סין לך סולי גדול מזס מחמת על קבלת מכות : ולתת יטמ כמ6c מסן פמפת ליס כו' • מלח חמר ונ 6רס נר חתכח לומר כזכה מין • חלל המס מק"ג ומטמ6 כלונס לפי פסיק

סמין תולין נס (פי' נקרי וקרוס קרי לינס מטפס מעלים רספונסיוהל קמיל סלח נמסיס הזיכות פרסה קולס סכסנייר גדיקחמר ומפנזקק fין תולין כה) סכר רכ פפס קמיס דרכס. ותהיי זופניק ס6ינו מטמס כחונס • לפי סכקטן ככולל דמי

למימ'חיילי חולcס הוח רחוי • 6רכס ותתניח נר פרחה קרי •והל למסיק bk מנחי קיס - רכס יוס רמסיק הכי • וכן פיי ונתגייר מטגנס כזיכט מיך • (ותני עלה ככרייח כר"ס כזמן ר"ס כפירו'קכ') כן גרסת בעיני לפרס הסיניס מכלי סגכטרך פנתנייר מקול)Ser מין לך חולי גדול מזה - סלח תנחי קים • למחוק הגירסק • bk רקסיס מס סתקפל הר": על פי התוס' ותניס ס"ז SE זג מטמס נמ6c וכני וכמסכת נ'פיג לזכיס ולמחי קלמר רכ פפה טעמ6 רתולין כקרי מסוס סו6cb והיכל חמתניתין רעכו"ס סרסת קרי וכו' מפרס קר"נ דמיירי פרחה וכוקק לה חייסינן כחולic • הר כנרתכם ליה לונסי טפס זיכות בסקול פכוס וזינה סרוחה חסר פנתנייר קיס קטניס ע"כ וניל לתרן דכיון דקכס תני ליס קרי כתר הכי מפוס ולפילו הכי מטמלר ומין סקרי מכטלס לגר סגפנייר כקטן פלוגתל המעליע ויומו כרמיתל המס כזכיס • קלכך 6כטריך סגולו רמי ( וקרי זיכס זו קיח קר6פונס דמטמחק כלונס ללפמוטי' קכח רדין סיו לענין לה נזקק ונזקק • סוס לcלר עכ'ו • ולפיכן חין נפרט לפי לכריו כפירש"י ותפרט ורן מונסיס ולח תימס כיון סמור ופרטו sמינו סוק נס כן לסחר פפס סכר לטעמ6 רמסכוקק כטוממה חין פולין מפוס לורסי לרכיס וסמטהר 6פי'לחקר סנוקק חנטרין לחcמופי'רלס • מקוסה רויכק לתיס סוחיל ונזקק ככר לטומלס ופרין וכנס טכקפק הר": רפתני שמנה ככר מרכתי לעיל וככלל חולי מעכו"ס ומטמס כזיכס מיך מפמפ רִערין ל6 מזקק ולין כלן הול • הכלל העולסלספיקו לקר"ס לסוכר דרוקס קרי חיכו סולסל • ומפני רחולפת עול קכלת מכותיס לו וסולס לסן מטמס מעת לעת ספי' סחר סכוקק • לטענוס רטקור מסוס כחולי הסל סכנת דרכיס bס כחולcסרוכ מכפר המת* ע"כ • דממרי'קרי 6כפתייר סוס - פירוס6 לספיקו • היינו רוחק זיכק ולקר"נקס מיירי כפרחת ככר זיכה • ועול כיון דמוקי'כסרחק וסע לס ככר רמק קרי מס לס • דסנזקק לטוממת טמ6 • ככר זיכה : סי סכר כפירס"יהל"ל דמסוס סולת זינק קול וכתיב וסתוס' רמפרסיס טעמל בקרי מסוס חולpc •

עור דלפירוס זס קול ברוסה קרי מינו מטממעת לעת לסו ולמסנזקק לינו מטקרו כלל פירופה רספקו כפמגס על כנח מטוס חולסל סוס • רקס סררכל החולשה גורמת לזינק • אח זינס וסככת זרע ולח ידע 6ס כחק קזינס לכרו וסותר פנסקי טעמס מסוס לחמרי' סהול קרי סנסייר • וכ"כ סר"ס • ולס כלויסלל יסתיר אס יומו ופי' סככת זרטו לינ פקס וככר כתכתי סְתר"נ 6ינו סובר כן : 696 טעמל ררחק קרי כפירס התוס' וקר"נ קייכו לתלות כקרי רלח קליכן תלח קורס פסיכו מטמ6 מעל"ע קוס מסוס חולסb - וסתו' מפרסיס וכ"כ סנוקק ולס 6חר כך ולנטרין למתני • דלל קימחהוחיל קר"ס כפי' קרספון דק"ק רב פעל היידי רסורטל קנס רחוק • (פרטו כתר קני הלו קוי דינו כדין שחר לונסין כמ"ס לעיל

מלס

[ocr errors]
[ocr errors]

נזיר פרק

[ocr errors]

זין

תוספות ווסטוב

קר לה להפו' נתין דכריו פפה • ולדברי קרינ כפי מס ספירפתי וניבנירסקהפפריס דברי רפפה פרירין יקיימין • ועוד כפי'סככת זרעוכמסקנתרכח וקינו רותח מתני'לחcמועינן דפ"ז חג מטת: במ66

6פי'מין כס כחכוחי ויכס - ולסתוס'° לפרס כפ' וכן סיס מסקנת הר"ס: הנס קריפין פי'מנוע קמפנקזענינס - לכל חיוני בחינזון קר"נ: וסרמנ"ס .מפרס כמס'זכיס• ח"ע וכבר בחרנוכי סוכ כסרחס רויס של זוננפגעה ימי נקיים פער 6פ הכל וס רחה פ'וסתר יומו

וכל תרמיות חינכריקה סרגלים עובר בין לופס שרגלים לדבר המכה את חברו ואמרוהו למיתה הכל 6ס סיס כוונס כנון ריס מחפר מונס כיון והקל ממה שהיה לאחר מכאן הכביר ומתחייב • פיונס על נכין לו יפחר סכמר נעור: רינפוטר רבי נחמיה אומר פטור • שרנלים לרבר : ה כפפות סככת זרע ומפי'חס פרגליס כרכר סלח מחמת נזיר היה שמואל כדברי רבי נהוראי שנאמר ומורה קיס נספק סותר: זסו פי' מכס מס מיון פסקל ממס לא יעלה על ראשו • גאמר בשמשון ומורה ונאסר חמרו מפנזקק לזיכס לין רסיסי ין סלכס כרכי בשמואל ומורה • מהמורה האמורה בשמשון כודקין 6ופן • ע"כ • ומס (נחמיס) : ה כויר קיק גזיר' אף מורה האמורה בשמואל נזיר • סגרה מרעתו כפי' 6ונסו פמוס. וקומר סריניגפמוט

אפר

ככר כתכתי כרכור דלעיל • לו ככן לקנס לו כמי 6ססף

לכל קמtמע לסוני נרחה קנג (מנגל) קוי נזיר נוכרי וכי נסורקי : וכן קלבק : וסוכר כמו כן דספקו וסככת זרעו עניןסחר קול ולומר לספיי

כספק 6ס הוס סככת זרע 6ס לח • דסומר: וסעיפ סנסקר

סנירסתו קיה ספק סככת זרעו• כי קול לס סעתיק לטין המפני קילך סיס • לכתי קפים סוגים רנת'רכין כרב פפ6 כין לרכה • לסולענין ספירס כפנית מפנתינו • ונס ליגל לרכס רחמר לה תיכנס ספק חזס כו'מסמס רווחי חזק * ומלסון סרמכ"ס מסמע לספק חי חוס כלל חי 65 • וכחכורו פינמר'מחוסרי כפרק לס סזכיר דין הספק : שרגליס לרכר • פי'קרין סלין חותה רחית מחמת חונס וקקפת תר"ס דתס רכנן ור'ליעזר כקרחי פליני חיכtליפית לי כרכיעית (כמו 6לפיס כפרק כי דוכיס כס"ו) י"ל לרנליס לרכר סספיקו לחולס קחי : עין • חכ קתר כנכס דלקמן כמכס 6ת חכרו לפליני כמי כקרחי כמו פופרס כס"ו• וסקס ליכ6 לחוקמי למלתס 6חרימי - לכן נרחת לי דסbונסו קחי • ולס קשיס והיינו נמי רקחמרי רכנן סרגליס כרכר ולומר ולהכי מקפיכן חליפית 6Sסס ולח דרסינן חתיס ופה נקיס 6k ac65 סרכיפית מסוס פרנניס לדנר • ומכח סברה זו מקפינן סליפית וכן לפרס כנכה ולקמן : וכפ"ק דסוטה דף נ' פנייכי רכייסמע6ל מפני מה החמינק בתורה פ"ח כסוסה סרגליס לרכר סקרי קינת לס ונסערת ופח מעירק פריך טמלה עו כלן ומקרס ילפ כן רע"6 נחמן כמ"ס כמסנס ג' פירסוטק וכןיס נפרס נס נכסן פולו פלמר פרנליס לרכר טעתה

דקר קוריס : המכה חת חכרו וחמרוקי למיתס • פנוית עור כריס כ"ס וסנסורין ועיס כפי' סר"ג : ורבי נחמיה חומר פטור פרנליס לרנר תנו רבנן לת זו הרפר'נחמיס 6ס יקוס והתהלך כחון על מסכנתו ונקס המנה •

וכי תעלה על דעתך סו מהלך נסוק וזה נקרן 68 זס סלמרוקו למיתה וקקל ממה פקיס ול6חר כך קככיר ומת סהול פטור ורננן סמי ונקת המכס מלי ויסי כיס מלמר פסונסין 6ותו (דונקי המכק מסמס לכסיקוס ונקס מכלל דער הפתח חכום קוס) ויג חכם6 מגלית וכו' • פיט דסנהדרין דף ע"ס : וחט"ג רתן המקרח קורים ליס רכי נחמיס : 6פי'ה"ק סרנליס כרכר • לקכריס סכרתו סדורס המקרה לפוטרו וללורסלענין קכיסה • וכדרכנן • 6כל לסרמכ"ס נפרק ר' מהלכ'כונת קעתיק דכרי קנח קמל ומסייס נס סרנליס לרכר מט5ע רספירולית וחריפה ללכרי מ"ק קחי • כלומר סרגליס ללכר סתת

מחמז מכק ו • סקרי מתחלס fמרוקו למיתה • ורנרי קרינקן מפירס"י לקכל ולסנהררין : ה גזיר היססמת • לכסורת נרחת מדיליף ליס מcמסון Eכזירתו תיק כנורות פמסון רקנן כתפנק נ' פ"ק • הכל קרמכ"ס

כפ"נ מסל'כירות כתר סמו? הרמתי נזיר פולס קית • לפיכך החומר קרני כפמ! הרמתי וכו'ק'ונויר פולס פיגי זלעיל תנן לליכס בינייהו סמסון ונזיר עולס • וכרחה בעיני וקרמכ"ס סוכר רוקו נכלל פלונקה ור' ממיר ורכנן נדון מינס מינס חולון מינה וחוקי כחפרל כפרק ד' לסכועות דף ריק • וסלכס כרכנן דסל דון מינס וחוקי כחתרו וbל לומר לחוקי נחקרו ה Sהו ניר & סתס נזירות • לקס הכי כמיל קרי הסמן? (אפילכ' כל ימי חייו ומורה לה יעלה כל רסר • 7סית כל ימי חיי חי והלכן רון מפמסון דמורס הסמורס כי נזירות : ולווקי כלארח לכל ימי חייו - וסכ'מ ל קעיר כזה

קיקסמוS6 פירט הרינוסלומר הריני כפמוחל לו ככן חלקנסכו ככר כפכפי נמפנקנ' פ"ק רמזס סלפון מסת פין נרין פילין עמו פס כינוי כמו סכקכקי פס סכן קוכית חג"ת ובית קפה לי נוכרי קרסניס סכתג כלבורן

פסל קרמתי ולל קל לכתוב לחלק סמול - כסכרקוכסמפו לדעת ככ"ל : כדברי רבי נשרקי כן יכרי רכי נאורחי • י"ז סה

מורה החמורה כפnפין נזיר • כרכתיך כי כדי להיס וקיק סכשר מן קסטן · רפי :

[ocr errors]

:

עליו :

סליק מסכת נזיר

אמר רבי יוסי וקלה מין תורס 656 פלכפר ולפיפיטפ קריד המזרחי פככל מקוס 65מרו ככיוכס כזס סל6 כ6ן לסלול ככל

ז המקומות חנס כמקוס סעליו קְס חומריס כן: כלר c5לול פלין פירוסו חלה כך וכך: (זהו מפורסס כפירושו לפירום רס"י סכחומס - וככס פרס וגרי רכי יוסי • ותלה סין פורק כלומר כפמוחל חין לפרס מורס 6ל6 פל כפר ולס רקכי כתיב קרס ונתתיו לה' כל ימי חייו ומורק לס יעלס על ר6סו סמסמעותו פיסיס נק'סעול מלכות 6סיס יקיר פלין • ולח עול תורה כפרודס• נרסינן וכי נסובחי סחי לפזר סיסית כן חסרי מנחנו אמר רבי יוסי והלא אין מורה אלא של בשר ודם • סין מורק 56 לכפר ולסי סככר היה עלין מורס כ6ר אמר לודבי נהוראי • והלא כבר נאמר ויאמר סלס תקל מורקיימת סלס ווס • ולפי סנחלקו ר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני שכבר היה חכמיס 6ס סיס נזיר 6ס ל6 • עליו (ס"6 מורח) מורה של בשר ודם : לפיכך לח סרורכינו סקרי

סליק מסכת נזיר במסכתן סלח לכפוף סל קמפבזס :

גמרא מכרי תכ6 מכשיר קח סליק מסי תנ6 (כנזירות) רקמניסוטה (חקרית) כדרכי נתניה סליק מסכת נזיר וכי חומר למה נסמכה פרק נזיר לפרשת סוטס • לומר לך שכל הרוחק סוטה

כקלקולה יזיר עכמו כן קיין ולפני סוטס וסלר (תני נזיר סיידי ותכס כתוכו' ותנ6 סמליכתנס נדריס • (6יידי רתכח נדריס תכל כזיר רמי לנוריס • וקתני סוטס כרוני • חזק מן הפימק על קרמכ"ס סכתכ וסדר גיטין 6חל כזיריות (פונו • וכפפליס ללכר על קנסולין ומס פיתחייכ כסכילן מספרת נוריס התחיל כענין הגרופין - פחחרי הנסולין כחין הגרוסין • וסלרניטין הר נוירות * ו6חר ניטין סוטל פעכינה מענין סנרוסין . פרסוטק כספונסיס לכוף החיס וקלסר על הנרוסין כמו פלכסר כמקומו - ע"כ - ומכולל מלשון הגמרח סגול חומר לסליק מכזיר. ופתס כסיטה ולל קפסיק נסחרת כנתיס: ועור וחיסכר ריפסיק כניטין • 6ל6 ל6פילו הכי טעמס קול רסוטק נמשכת כסרורת 6חר נזיר - 6ס כן הוק ליק לכעל סנתר6 לומר טעס סכתן סרמנס וסוטה וניטין סניקן מענין קנירוסין - ולס היס נריך לרחוק מכמותנות

סוטה כנזיר ויס גיטין המפסקת כיניסן ולפיכך רוסת חני לסדר סוטס 6חל ניר כפסטל לגמרל : פרק א המקנא PE65 • כתב סר"כ 6ף ע"ג דסמקנה פרק א המקנא c65תו • 6ף על נג רק מקנס מטמט מסמע ריעכר חין : לכתחלס לס

דיעכר חין • לכתחלת לה ההלכה רחו מהמקנה רייק • מיכול לפרט קכח לקנסות 656 כרפירס היה סחייס חלס לקכלק לחתו חס קיס כריכס לכן. הלקין רס"י • מרלס פני רכי 6ליעזר חומר מקנס סוס scoSך על פי מפרס כינד מקנס : מקנס לס על פי סניס : לס כ6

cosקות טניס · תוספות • וליפגל

מי המריס גרין להניח פני רמקנס לסין כעס הוק

מסכת סוטה

עליס וליתר נס כפניקס • סמכעיס' ומקנטתר פי'רסי

חל תסתרי עס חי: פלוני • כמו קס קנלוני - כי קכחה פרק א המקנא

לאשתו • רבי אליעזר ולס לס קנס לס כפני סגיס • חמת גנר • וכהלכה סכתכ

אומר מקנא לה על לינה כחסרת עליו כסתירת קר'ן רחייך לקנחות ליסנ6 פי שנים ומשקה על פיער אחרי או על פי עצמו : "י וחיכו מסקת 6ותס : דקתרb'וכן סוח חומר ויקנח

על פי ער 6חר לו על פי כי לחרכן • נמר • וקל

.טנמו 6פילו חין עדיס ופסק רלח כמתניתן - וגס סרכיס פסק כך נרחה לי מסוס סנסתרת 6לס פר חסר לו קול עכמו חומר רחיתיס סנסתרק לככריית6 פליני רכייסמע: ורכי עקיכס רכי יסמטס סכירס סקר סקנחיתי לה • כחסרת כסתירק על סתסתסי ססתירסק ליה יפות. ור"ע סכירה ליס חוכס • וכיון רלפרוייקי מיקו לקו

מוסרתס עליו מספק : חיסורס קוס * והלכן לית הלכעס כמתניתין יכחנו לכלל הלכת

רלי כריס מחכרו : ומשקה על פי ער חסר חן על פי עכמו רסקירת חתקם לטימלס דכתיכ ונסתרת ותיק כטממס (וכטנבחר כולי עלמס מולו לט"ח כסמן לחקר קנוי כמו ספרס כמסכת ניפו) קנוי כמי סתקייס לטוממס רכתיכ וקנס 6ת 6סקו וקיל נטמחקרקס מינט רחמנל כס י (וייס כטמלת וער חין נק ג ודרסינן לין נס הרי חלל חר): תת רחית מסתכרח פתירת פריפס ללימורי כס ללפחלתה רטול- קיס נמרסי ומתסכתו קרינסספירקה לופרתק עליו מספק כרתניח בפרק ה' יף כ"ח מת" וקיס נטמחק 'וקי 65 נטמלס • 6ס נטמחה למה עותק: לס לס כטמלס לעס מסקי : מגיל לן קכקון פקספק (סופר) :

רכי

[ocr errors]

קי ר' יהוtט חומר כו' לריך סני טדיס לסתירס - זסלכס כר'יסוסע רבי יהושע חומ' וכו' ותסקית עיפ טניס רס"ל רממעטינן מכס ולעפ"כ 6מרינן נגמר' וכזמן סזס ל6 לימf ינס לכיתיס 6פי בין לקינוי כין לסזירק' כנמ' ומ"ס סר"נ וחפפ"י ט כינו לניכס 6ל תסתרי עס ליס פלוני מים לחוס לרכרי ר' יוסי 6מרינן כנמ' דכזמן הזה לה ליתן חינם לכיתיס • וכנמר6 כרכי יסולק רחמר מקנ6

cf5c76bתו על פי ער fחר לו על נרסיכןלחכסי כיתית וכל נ"ל גירסת קונטקרית • זכי סל פי עכמן • ולס נסתרק לחר

בחמרינן כפרק כל כתכי פקנו לי נינו לכינת נחפרק רבי יהושע אימ'מקנא לה על פי שנים ומשקה לדה הרץ מעולילf קרחתי לג):תו עליו 6סור פולס כזמן הזה על פישנים : ב כיצר מקנא לה אמר לה בפני 656 נתי רומיקו פלינו מין פס מי התריס :5 שנים. תרביי עם איש פלוני ודני עמו ערין היא נס כ"נ tוכלו גני כוס כינו קו מקנה נס 6מר מותרת לביתה ומותרת לאכול בתרומה - נכנסת סל גרכת למפגרו ל6נזי לה סל פרפרי עס לים פלוני עמו לבית בסתר ושהתה עמו כרי טומאה, אסורה ניקית זפירס לסtfתו ו6• כו' כנמ' פפרס למתני הכי לביתה ואסורה לאכול בתרומה אם מת - הולצת פי סתלמידי הר"י תרגישו כז' חמר לס כפני סמיס : מנרי ויא מתיבמת : ג ואו אסורות מי אכול כתרומה : וכתכו ונוי שיניס ברכת של לברק • ! פונטי ונסתרת • האומרת טמאה אני לך האומרת טמאה אנילך' ושבאו ערי'שהיא טמאה

ושבאו ערי'שהיא טמאה כיתה 6מרו סיסגרו ! חגtי ולס כלוס הוח וחינת הסורת והאומרת איני שותה :

ושבעלה ניתק • ט"כ: ת"מ 6כתי 69 לכעלק ול6 לתרומת •

תקפי ללימ6 לכיתיס כי הכל 6מר לס bל פס זרי . וועדת טגו סלח נסקר ערין פותרת ופז רמליכן כפי כפרי סתכל' יף מיג דג יקורת רני קכלת' לנעלק (מותר' לחכול נזר(מת* fס fפת כהן היין: נכנסה לפרוומס ד6נסי כימיק ופירס"י קיר מטיל נינית (לכסות) פנו לבית הספר (סקתר כרי טומ6ת 6סור' לכיתס וfסורת סמכסה כו 6סתו עיכ ולכן נ"ל סלסונס מונסי כיתית נ"ל לחכול כתרומת {cעור כדי טומיס' כרי לכלות בינת תרנגולת להקטין (תחשק כלי קיח גכרת הכיז וכעין ליסנס רקר) ולגמע': fס מת הולכת וגל מתיככ'לס תתכטל'קר'סיסקני עקרת הכימ ומ"ס סר"ן פיס לחום לרכרי ר"יכר' יסודס רמי הולכת ולל ספינת דכתיב נחסר סנכס נק ערו' וכר וינחק סמקנס סלס ע"פ ע6 ומפקק לה ע"פ סניס דסני מיעוט מניתו (תלכי וקיפה לסי:סר ודרסינן לחים חקר ול6 לינס דנס קלי 6סתירה לכל קיכוי לתקים כדלעיל דחלו ונסתרת (לעפ"כ 6ינת מוקר' לו כלל סלינה סכtס סלס קיי כעלה חי וסי נטנגלה לfו לתיק:6

he first לכמה שיעור ספייק כדי כל היפר מוסר' כלח נט • כך חינס מותרת מן היכס כלל טופחת סוס 67תס כרי' כנמ' - ומ"ס סר"כ וfס נסתרת פי חלינס : ג י 6סורת ללכול כתרומס לעולס וfפי' קיס נ bפי' טיפ סניס דלס כמ"ס הנמניס כס"פ כיר מס' חיפות כהן ואו סחר סוטות זיכן 6סורות שלו על פיסתו וימלחו טהורו' ורחה חותס סנספרס רמלי כזמן סזס 6פי' כומן סכק"מ קייס ושכחי עריס סריח טמלק וחפילו לחקר סקסת ולf כרקות וים פס מי סמרס ה' חפי' ר"י כר' יסולס עלמו ס"ל דלינו המיס 6סורס ליסור עולס לפי ססין סמיס נורקיס כססס מסקר * ע"פ טניס וחנן קי"ל דמספק מיסו 6סורס עליו • סיני עליס סנטמ6ת סכfמר זנפתרה זתיס נטמחר ועל וכ"פ סרמכ"ס נפ"6 מת"ס איכס מלי דקי"ל כרכי יקוטי קינס סין כס דליכס רירע כת סוס ססמיס כולקיס חכל חיכח דירט פס בפני פגיס ורסת סוס חי טיס הנחמן סכלו סנסתרת יוניל כס 6פילו סעדיס קס במדינת קיס 6ין קמיס בורקיס וקן כתוכק י הלכתי קסf לי למחיbמרי' כנמ' כומן סוס

וטכעלה קרי 6פי' כזמן סנס"מ קייס יס לחום סמס תסמר ע"פ ער מי

96 ססוf ירחק קסקיות ותחסר עליו סלס יוכל להפקותה כדחמרן וכיון סים לחוס לדרייבריקודילה לימה כוללת'מספרח ע"פ טנמו לו ע"פ ער 6'לח יוכל להפקותה *לכל ג'ל רכזמן סיס מי התריס למיס רסות וכ"ס למ"ד חונק יוחיל ולפסר שיוכל להיות סתספר עיפ סגיס ולז יושל סקינו פלפניו לקפקית' לפיכך ל6 נמנענו מן החונק חולס נ6סר עליו קרסו 6ע"פ פ6פסר 6bס תסתר ע"פ עכמו 6ע"פ ער 6' סתלסר עליו עולמית מס לין כן כזמן קוס 6חי 6פסר סתסור לסתירס fסרו לקנות כלל:נ כיצד סוס כיקני לה וכו'כתנ קר"נ כנמ'מפרס למתני הכי מענכגי סניס 6ל תלכרי וכו' : פירס"י 561 לחו פירוcס רכינו מקנ6 לס הול של תרפי קתני זקכי קלמר לס קלכרי

וכו': ערין קיח כותרת לכיתה כלומר לכעלס לפי סס 6סרקת התורה מספק לה על ידי קינו : כדי טומלס פי' קר"נ כלי לכלות כו' כח: בינונית קרמכ"ס : ואסורה לחכול כתרומס כדילפינן לקמן (דף כח) סלtס

וכטמלה סמוריס כפרפס 6חר ננעל ומחל לכופל ולסל לפרומס • רס"י : ג טמאה לכי לך וכן כמסנס ויפין : הכל כמסנס נ' פרק ו' ("נ לך לך כיס ספריס גרסי : ושכאן כריס סקין טמ6ס כתכו סתוס'מסתכרס וק"ק לטיל מכל מקוס סתסמינה תמורת נר לסל קרי כסן פניס י ע"כ כמ"ס סר"כ סוף פרק ו' - ועיין מ"ס כמסנס נ' פרק י" • ומפנק ה' פרק י"נ ריכמות • (מ"ס סר"כ מדכתיב וער חין כה וכו' כקל רט"י עין ורכסינן ליה כפר חפר נחמן כסוטס כמ'ס קר'נספ"ו) 6ין מקרס יוכל מילי הפוטו ודרסינן ליס נמי סכי •' ע"כ. ועיין כמטנק ה' פיגסס סכתוכ דר6c

6חרת : ו 27 כן א סכעלת

ושבעלה חיכו רונס לססקותס וכן תנן כפ"נ מסנס וולס וסנעלס כל עלית נדרן יסוכ fין סמיס כולקיס 6ותס דכתי

כן סלי כמסכ' כ' פ"ר רבי יסולס לומר כעלק ונקי הזים מכון כזמן פרחים מנוקס מעון לליכס עלי'מחר נחמן טלית כתכ סר"כ לס סכעל כלfמן וכו' וטעמייהו דרכנן סתירת יוספה ספין f firת עונס 6ין קחים מנוק'סטון וכו' וכנמ' דסור חמור (-' יקורת מקרן לכתי. כי הזיס לין סמיס כודקיס cf Efתן : פני תלמידי חכמיס פידמו fת cfתו יSf הכהן • חן

נסתרו כו :ר' יסולס לומר ספור'סfיt מכיcf : ff fתו: ושכעלה אינו רוצה להשקותה ושבעלהבא עליה כפר נחמן פליק חס כפל י ומאיימין פלית כררן ברדך" כיצר עושה יה - מוליכה למר שבאותו נחמן על E6תו כחסור חמור

rtזימין על ערי מקום ומוסרין לו שני תלמידי חכמים שמא יבא סל נוית • לס יקס כחתן כפFit כלומ'סכמי חיימין עליה בררך רבי יהורה אומר בעלה נאמן עליה : כfסורי סל לחו גרירה מאר על ידי נפסות מעל עדי ו היו מעין אותה לבית דין הגדול שבירושלים • וטעמייהוררנג'מקוך סליפר תמונות ונותנן כמסנס ת' ומאיימין עליה כדרך שמאיימין על ערי נפשות • קל קול תקין פלית יכריס פרק רביעי הסנהדרין כנון ואומרי'להבתי הרבה יין עושה הרבה שחוק עושה לין הלכה כר' יהורה : ו כן מסיימין יותר על החות הרבה ילדות עושה הרבה שכנים הרעים עושים : קין מעלין 6ותס לכדקנרול חבל ft isותו סיס עכמו עשי לשמו הגדול שנכתב בקדושה שלא ימחה על רכתי'נסיטק ועשס לס סכסן חומריס כft ocfין ענינו המים. ואומרים לפניה דברים שאינה כדי לשומען לא כל התורת הזלת וכקיר לענינ'כלל : דברים פליני היא וכל משפחת בית אביה : ה אם אמר' טמאה התס ע"פ תמורת 6פר יוריך כרילשומען פירפגר"נ כגון אני שוברת כתובת'ויוצאת • ואם אמר טהורה אני מת להלן ככ"ר הגדול sb יקורת וכו'.. כמוכן קורס מעלין אותה לשער המזרח שעל פתחשער נקנור כלן בכיר קנדול : ומחיימין פלס מים מגלן fודי מפרס ששס משקין את הסוטות ומטהרין את היולדות • עליס כדי סקורס : לרכת רש"י פמסורת סוס נידס •

ומטהרין

ילדות עו י וגורס כינרת מירס לנרי ורני תנחומת

פפנ6 לידי קלקול : וכריס כספר יסודיברקת ממני עמר רחוכן ותמר כנכלתייגועי חני : fcינס כדי cומען סלינס רסות לשמוע חותןסרכריס סbומרי וכל משפחות נית חנית • 66 חפפר (סלס יסיו נמכלין לפניה ממעפיהן סל נדיקיס כגוןסורת סולת ולח כוס במטtי

תנסי כיתתותטפחתת כזכרון !ו קרכריס: גרמנ"ס: תמר רונן פורת זלל כוס נמעסה כלפתיה מוכרת כזונת' ה ויוצאת נתינת נקרנת סל התרו כס עדיס כסעת מעסה : כותכת סוכר על כתוכתר וניתי וחכרזי כתוכתי כלי פלח תוכל

חנתס • תמת! התוס' כריס פרק כי רלסור לחזור ולתמע כתוכי ממנווכמקוס פלין כותכין כתוכס 656

הפרשה מניח מנחתת • וכהן מכיל פייליונותן סומכין על תכחי ניס רין סול זכותכף סוכר חבל כמקוס לתוכו מיס ופפר קורס העללת ונופס נסתפקו חיזקו רוקח • מכניזניס כתוכס מקרע כתוכחה וזיכ'כותכת סוכר: מעלין הכל נרף י"ז עינכרכור המתחיל דכתיכ כתכו וסדר הפרס' הותר לפטרספורת • מעלין ומורידין לתת כדי לינעק סנלי פקר • ורכרי הרמכיfcכפול כרים פרק כ'כתר קר'נתעלין פטרוף דעת ותורת : פעל פתח שער נקנור • סוס ccמו מורידין חותס כו' רחי לfנקני מחימעלין • החתס קיימס נקנור סיני דלתות (חותו פס מסלכסגוריות של מכרים לפניהסנסורין וללשכת הגזית סכפורת ינת' • וריל מורידין ונעcולו נסיס ונקרח סער נקנור על פמו כרbמרינן כיומ• מפלין ומורידין : לשער המזרח • פטל פתח פער נקנור oct מסקין 6ת ססוטו • רכעינן לפניק': ומטהרין חת לפון רwילער מורח פער החינון פכי גכנפין נקר פכיס 6ת היולדות • כרי סיעמדו על נכי קרכן : ותו תרין ובין לשער נקנור - ומcס לפער נקנורי והייז פער העליון כין וזכות הטעוניס קרכן : ומטסרין עזרת יפר: לעור נזיס ע"כ ונספר כפתור ופרס פ"ו כתר עור פי'6חר פתוח כלי לומר לפער המזרח פסול 6פר נקמר: שער נקנוי כתר קר"נ רחמרינן כיומס פין Cנתינת'פרס' 1 ששם מסקין השיטות • וכי נתנ'פ"ו ופקליס פי' תר"נסער הבסיס לעמוד על קרכנן הינו כנירר ונידס 6ו סחר חוכות

חינן מrפורי כפרת : ומטהרין מן הילדות * כתב ר"נ כדי שיעמלו על קרכן כו' : נת' • זפירס'י מפני סל6נזקים נקרת ערק • (ועיין כפירנס הרים מפנק ו'פרק ג') וכי חלל 6ותו סער לפני סמכורעין סמכניסין ידיים נכתוכות ליזן מרס סott על נתן ידן ומחוסר כפיריס סנכנס לעזרת נכרת • לפיכך לס קלסוס טיוכל לעמוד כחלל הספר .?(פינין עליו יער כחמר מפניקחמה - וכן מס מפני תגtמיס - תוספות פרק קמח ריכמות דף י')פלס תיק כהן תולי8 הפ לס קלtסח לעזרת קרי קול נפסל כיוכל . לפיכך צריך להכניס ידו לתוך חלל העזרה וביחק מקלז סרי רחמכם

פ'כ' ומס סכתן קרינו 6 קרין וכיס וכו' ותנו חלק מינייסו כקט - גמרה :

מעלין

« הקודםהמשך »