תמונות בעמוד
PDF

כדי לסנכן כתכות • 6"כ קייס סמניע לכל חינוך לין כלן ב על סמס 6ע"פ סמיכו פלס 6ל פיס נו רוב כנין ססס כ כונות כנל חן תbכיו וחין נרות פיחלוק עליו רכי יוחנן כסי פוזיס ויין 6' • לו רוב מנין חכריס • פרס קכ'ס חכריס • ד''כניה ניק הכסוניס כמה זימני נפלת (ר' יוחנן כו' לפי' לין נסס רונט קכ מטמי כחוקר ונזיר מגלח עליו • ס קיר לתקשות נס כן נ:לתר (רייכנו סתמס קתני 656 ודחי סין כתס ל6 רוב מנין • ולס רוכ בנין • לין סנזיר מגלחע דף (ר' יוחנן מסתלח כפי

מרגו עד סיסיס כעלמות חני קסנרל רר ק' כהניט לחיניך ו יטמא כהן שקדושתו קרושת עולם : ב על אי קן : ועל כזיק נכל מוקל דני סגמרו נק • ח"כל טומאות הנזיר מגלח • על המת ועל כזית מן המת סיונקס מן סמת כמין לקס מפכחת פיסית נזיר מטולס ועל כזית נצלי ועל מלא: תרוד רקב על חשררה ועל קיונקת ממפוס הכפר: פלה חלק מחר ססגיע לחינוך הגולגולת • יעל אבר מן המת ועל אבר מן החי פרוד רקע - מלח כף מעפר

יכ6 רכים וחין נסיך עלי שיש עליו בשר כראוי ועל חצי קב עצמות - ועל רקנון סל תה • לין קרקכין מוסימניס לה כתכ כחכורו הצילום דם • על מגען: ועל משאן ועל אהלן מפתח מלח כפנקנר סל הרוקח נתניע לחינוך סקרי ועל עצם כשעורה על מנעו ועל משאו • על אלו ערוס כfרון פל סיס וכיוכל כן ודכו לסעתיק קמפנק הנזיר מגלח • ומזה בשלישי ובשביעי וסותר את כל סלין סס רקכון חפר 656 כוורת': ג על חלו הקודמין • ואינו מתחיל למנות אלא עד שיטהר : מגופו של ענת • ונקכר סנות פומלות כו' - כתב סרמכ"ס ומביא את קרבנותיו : ג אבל הסככות והפרעו' כל סלס סל6 נחסר ממנו למעוטי ענס כספור' פלינו ובית הפרס •

וארץ

לכר : פרול • כף גרונת מטמ6 נוקל נמ' · ופירו

המחזקי מלח מפניס : על כתו' וסדר מפרס: על המת יפיום קרינ6ף על פי פרינו ספרס 6פי' מין כס כר כלל : כן על כנס הגולגולת של פנס וכו' וכ'כ הרמב'סל6לקיס על כזית מן המת יעל עכמו קרקס פילו 6ין כס כסר : ועל חכר מן סחי ועל מכר מן המת 65 כל סכן • גריפ פן ומחלות מפרם נס הרי נפל פלח סיס עליסס כפר כרלוי • כל פbלו סיס החכר מקובר בחוס נתקשרו חיכרין וטעמ6 רהמס תנן נסרי' רוכ כנינו ורוב תנינו חי היה יכול להעלות לרוכה על ידי לוקו כטר קול נקרס על כרחין לכפל קול וסתס - ומיסוים רקיק לפחי 65 מפרס כרלוי • וקול פחות מכזית : ועל קני קב עכמות • ועין על המת והכל כמו כל המק והתס • ונגמרה גני יוחנן מוקי ורוגע קל עכמות מטבח כחול הלכה למשה מסיני פלין הנזיר ליכנפל כי קתס • ורנר מוקיס לק כרוב כנין וכו' - וסרמנ"ס מנלס 6ל6 על חני קל : וכן על מנילון ס • לף פלנל כריס פרק ז' מסלכות נזירות כתר לתרווייסן וכוס סוס מונס ורוכע דס מטתס כ6קל • סין הנזיר מגלח סלח על חני לון : אנטי מספר יעל ענס כספורת - ולס טו נכלל • לפיפרין ועל פנס כסעורס על מגפו ועל מסbו • חבל על חקל ל6 לענס כסעורק טומ6ת 6קל : 6ע"פ סתמס עליו קנ"מ סמנס פלין ענס כסעורק הטמס כקהל : וסותר אות הקודמים •

פורת וגולגולת לסניס וכרפירס גמי קוין • ונגמרח כפיס כרכתיך והימיס סרספוניס יפלו : על פיטסר • פיטבול סולס 6פפיטל קיס סנשיין קיס נרפ"נ רחבלות) וטעמו ויערים E190 חסר פיזי פליטי וזכיעי : ג הכל קפּככות •

:עור כזית הפרפ סר"ננסוף פרק ו' ועריות • (מסנס ס' 6ילן פיפלו ענפיס מוכרניס זס מוס • ריס כזית מן המת מהת פרק נ' רחפלות : ומס שכתב סר"נ גרוננגין מייןנס סוף 6חר מתן וענר קנור ומין ידוע חס עכר תחת הפנף קמחהיל פרק י' רעריות וריס פרק נ'רחרות : ומה פלמר הר"ן על המת : והפרטות • לכניס לו עניס בולטיס מן סכותל 6פי 6ין נתן רונט הקן - עיין כפירושו למסגי ז'פ"ק לערין • (טומלס תחת חקר מהן : וכיתתפרס • פרי טנקרפנה ות'occ : נצל לסון ספרס כמו וינל 6לסיס • רס"י : קכר עוסק בית ספרס מחק חמס * סכך פעורו • פסתקריוק

מלח קרור כו' פי' הר"; כן גרונת סגנחזקת מלח מולכת 6ת סעגס ספניס כחכמיס ככריית6

ולנס קתני כמסנס מלס ספניס נרות לילכי סbן מרין סעולס לקח בחפניו רקכין סל סמת מלח כחיוור וכיוכחנו : יעל חני לוג רס תשמע מפי הר'נרקלכה היל • ועיין מ"ס כסיף פרקין : על מנען חוז מן סרקן פbינו מטמס כמגט פרח

סינט ככולו פררי הינו נין 6חר במניס פיז מקנ'ז ועיין מ"ס כמסנסי'פין "נפי'סר"נ דמפנקנ'פ"נ דסקלטומים וס: על חלו כו' כתב סרמכ"ס למעוטי סככות ופרעות • נמרח ופירסו סתוס' ותנח וקור מפרס : ומביא לתקרבנותיו • כח גרסינן כמתנת ידכנמ' מכעיס ריק • ולע"ג דספסיט6 ליס רמכיס חת קרכנותיו מ"ת סית לל"ג לית"

וכ"כ סתוס' : ג °אכל קסככות והפרעות החרכתי כפירוסס כסיו כמסנס כ' פ"ס למקלות : ובית ספרס - 6ף טומחת כית סקכרון תנן כפרקני מפני ס' לחינה סותרת לכל לקו עליו פסיקה סין • פהרי. יכול

נקטמחוזככיס סקכרות כמפיס סלסויס לפיכך לח תני ליס קכח

"ועל

[ocr errors]
[ocr errors]

ריע מברטנורה

תוספת יום טוב

נזיר פרקו

:

ולין הבתים • סנדרו חכמים עומס על 6רן סטמיס: גולל וארץ קעמיס • פנורבלרן וכתוך ימי גזירתו ינ6

5חרן כסיי קמרון : דופק קורן בנמוסלכסיי דופק עליו: ורכיעי' העמים ונפנס ורדתנן כפ"ג מי סנזר וכו' וחק"ט דס : 6פי' על מficו ומנעו חין הנזיר פנלק : וחסל ורוכע כ6 לחרן כו' כס"6 נזיר גחלת וסופר הקורמין סתס טעמם פנמות : 6ס קלקיל על רוע קנפל עכמות קמפ הינו מנלה לפי סעפס נזירמן בק"ל וכו' רפי ועיין מ"ס לעיל : כר מיחסיל על חני קל לכל

והגולל והדופק • פי'קרים על מונע ומשק 50 רובע וארץ העמים והגולל והרופק ורביעית דם ואהל כסוי סחרון וסהרון עלמות מגלס ולפילו לס ורובע עצמות וכלים הנוגעים במת • רמי קפרו ויסי כנמו • וכמפכ'ר'פ"כ רbסלוי נמוקי' 6 נécר נססענס גמרו על או אין הנזיר מגלח ומזה בנ'ובז' • ואינו מפרם בע"ח קפס כפי' ר"ק כפעורק פלם : וכלים סותר את הקודמים ומתחיל ומונה מיד וקרבן אין ורכס כפירס : סנונעי'כמת סקס מטמ' לובאמת ניס למרומי הזב הזבה • וימי הסגרו של ורביעית וט • פי' הר"ן כתם עכמו • וסנוגע כקס מצורע הרי או עולין לו :

ו אמר

לפי'על מסbוכו' טמ6 טומחק 6כעק : וימי

גמ' לחפוקי מריט רסון נמרו - ימי חלוטו פל מנורת : וימי ספירז • לחקר מנוסר פרקין רלס לה מינטריך לסל פריפל דתגן על חלי לוג לס• מכרעפן: רכתיב ויפכ מחוז ליfקגו פכעת ימיס: על חלו לין ס"מ דעל רכיעי'לס ל6: ואהל ורוכע עכמות • פי'קריר סנזיר מגלח על כל סנן דמתני' : ומזה כסליסי וסכיעי כל מס ססקיל על רוכע כו' וניע ליפנ6 דורונט וקרמכ"ס פי' לה קלי לימי ספירו עליתי גמרו רלס סייך נסו סזלת נ'ו': ולסל • ר"ל סנגט כחול סמת לו לס קלסיל על רוכע עכמות חינו סותר 6ת סקודמין ומתחיל ומונק מידי כל 6לו bsמרנו קול ענין מ"ס ורוכע עלמו. וכן פסק כחכורו נגע כמה חינן עולין לימי קנזירות • לין סוקרין • מלח סיזק נ' ח'

סלח סיזק נ' ח' סמק : ורובע עגמות • כתכ סר"כ סכל על מגע ומoc ויטקר - חס נטפס כטומלת מק • ולקר פיסליס ימי נערו וימי מגלח • נמ' . רפיק לה חינטריך למתנייקי רקח מרים ספירו לס ננטרט • מפליס נזירתו על מכין סימיס פמנק ותגן על חני קל סימ דעל רונס לס • והרמכ"ס כחכורו קורס סנטמה וחינו מכיל קרנן טומ6ס: כסמת סמרו ימי קזן 65 כתב כן נסריס • כל קניסוכתפמפ מוכתר 6 סנטמס וסונקי כל ימי טומלס וימי ספירתס סכעס נקייס : וימי כלה רוכן עלמות וכו'6cינו סותר למפמע מיניה וקס נטת קסנרו So מכורע ' פנחמר בו וקסניר חק הנגע שכעת ימיס במגע וכמ66 רוב מכמות הסותר ולח ידעתי למה 05 פירס כן עולין למנין ימי קנזירוק - והכיל סלין סוקרין 6ת הקודמין : נסליס : וכלים נוגעיס כמת • פירוס נעולס נונעיס

ו חייכין סלינן מטממין טומחת ז' 6 כסכורין בחניו פי מסל'נזיר •

וסכים כתר פכן נס דעת סרמנ"ס לכל כמלמדתי מספר לתלות יגעתי ומנסקי פלס כן סוס כרכרי הכ"מ 56רלסרמכ"ס 6"ל סכורין לפוס כלי • ונס הרחכ"ר חינו מכריך חכורין kה לכלי פטף • ועיין לקמן כריה ומזק כו' : וימי ספירו וימי גמרו • וכ"ס דל6 לתני !6 ימי ספירו - וליכל למימר 6כל נמרן סופר: רח"ג מחי נ"מ כמה פימי ספירן מינוסוקר • סרי ככר סתר מטעס ימי גמרו • תו' : על . חין הנזיר מגלח לפי פלה כחמר נווכי יטמס לנפל חלה וכי ימות מת עליו על פיטמ6 מטומהות שהן מצלמות סל מת במכ"ס • וכ"כ סתוס' נד"ק ורביעית לסו מזה כנ'וכו' כתנ הר"נ קח לי קחי מימי ספירו כו' • ומפמע רחלינן כולסו קחי • וכחון סעמיס: מפורס כגמ' דדיקל ממטפח כגופס ולח כלורי ונ6קל כליס (קרפניס 6יך הזיק ויהי טעמל כדי פיק6 עולין לו ככתוב כהנורו פין חפיפ פכפירופו לה מסמע כן נפו'נחלקו ר"ת סוכר וככלי מתכות גרין קזייק • וריח כסן סיס לו 6יזה כית 6פר תכנו כי ככל הנזיר מגלת קנקן מוותר עליו עיט ולפי מה פלמר לעיל דרוקס כחכורין כרין סזייק :

נ"ל רלח קסיס לכעלינו כזכורין לין קנזיר מגלח • ולין קכקן מוסר עליו *זהו לפי מק סקול מוכן מלון סרחכיר פ"ו מסל'נזירות העתקתיו לעיל Q מכל מרכריו פכפית מהט"ע מבוקר וככלי מתכות הינו מצריך יכורין ולפיכן קודית רבינו חיים כהן במקומה עומדת' ובחיתי תומכין כפירוס החוסרים פרשת חקת פל בחלל חרס סכעג וקנרחה מן הסוניות במחנה וממ' פתוח מטמל כמנט וכתot כפפ • מכל חיגַובתוכו נטפל כחה פטור מכלוכן מעוט מן הכתוב כלסל • לוס כי ימות כחלל סלינו רק על החרס ענתו - ולס היה החר פגטמס נמת מטמסכותל • קיק סכסניס לסוריס ככל סכתיס שככלן החרכ טמס ויסיס מטמ6

6ותס כחולי וכן נרמה עוד גנת'ספין סקרנהנוגע נתת מטמ6 חלס לקלרינוקות ניו' 6סיפ סקללס לוס סנונענו לג לטומסק • ותית זס מפני סככנון הפני פלמר וסוס על קוהל כתוב וכל הנוגע כמס לכעלס לוכחלל • ולס 6מר 6ו כחלל חר3 * כ מרי קארד כחלל לטמס נגע כמס סומלת ז חבל לה גטמגן כחסר לה הנריבו הולה • ולין קנזיר

מגלח עליו • ומין הכתן מוזכר ממנפו כלל • הקול הקרוב והגרוס מרנרי ר' • עכ"ל : הינו סורות הקודמים • ומתחיל ומונס מין • זקוח מקרה גזירוק מרוכק כדי פיק6 כו גידול סער סלסיס יוס לחסר

סנפעלה נתגלשירותים של הכרטי רס"י : באמת חמדן • עיין בפירוס קר'נ ריש פרק שני לתרומות :

! וכל

[ocr errors]
[ocr errors]

מין

[ocr errors]

י וכל טומחת מן סמת bלין קנזיר מגלח כו' פיין nסנה ו' י קייכין עלית על כילת מקלט ס נטמ6 כלותס טומfק

פי"6 לפרס ומ'E פסנסיו: אינו דין פיקס סנזיר ונכנס למקום: חו הכל קדפיס קורס סטלר מטומחקו חייכין מגלס על מניו וכל bcnו - וס"ת דת"ל על חסלו דלריע ליפ עליה כרת לס קיק מזידי לי קרכן עולה ויורר bס סיס סונג : ניס קלי סכרס סלס מסוס דלנני סעורק דקמייתי לית מינק ל6 תסל זוקנס מן ספרן וחייכין עליס על כיס'מקלס כרכתיך מק": (6 מני חמר על חסלות

כויקרס חו כנכלת סרן טמ6 על 6מר נתי נכי רכיעי'רס • ו אמר רבי איעזר משום ר' יהושני כל טומאה מן ומלתח דר' מחיר לית6 ססרי

רס"י ועיין לקמן : המת שהנזיר מגלח עליה חייבין עליה על ביאת מגע ונפל SL פנס כסעורת אין דנין כ6ן קיו יפי'יריך מקדש וכל טומאה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה סקול קל סלינו מטמ'כותל •

מענס כסעורק הלכה אין חייבין עליה על ביאת מקרש אמר ר"מ לא תהא הנזיר מגלח עליס כדתנן קיס וחין דנין וכו' וג'ל רקס זו קלה מן השרץ * אמר ר"ע דנתילפניר' איעזר : כמתניתין ורביעית לס :65 דל כרן לעיל נמפנר נ' רחני מה אם עצם כשעורה שאינו מטמא אדם באהר קורס מטמל כfסל • סין נוג לס הלכת ליל כרטסמע הנזיר מגלה על מגעי ויעל משאו רכיעית דס שהוא הנזיר מגלח עלית :

מפי'סר"נ רוקו רוקס לענין מטמא אדם כאהל אינו דין שיהא הנזיר מגלח על דנין כסן ק"ו סלין דנין ק"ו הקהל °כרס"י סכתכתי לית מגעה * ועל משאה* אמר לי מה זה עקיבא אירנין על דבר פסול כלכס למסס

לית לריע הלכת כלל : כאן מק"ו וכשבאתי והרציתי דברי' לפני ר'יהושע מסיני סענס כסעורס לינו והרציתי פירסתי כסיף אמר לי יפה אמרת • אא כן אמרו הלכה : כתב כפורת חלת קלכס סי6

יכתות: פרק ה שני נזירים שאמר להן אחר ראיתי וחין דנין ק"י מהלכת - וקן פ'ח שאמר לסס לסך

אהר נכס שנטמא ואיני יודע סן רכרי רכי שיעור (הן) סן

איזה מכס מגלחין ומביאין קרכן טומא'וקרבי טהר' דכרי ר'יסוסע פלמר שס כן שיר מטלת כתין לו הורט ואומר אם אני הוא הטמא קרבן טומאה שלי וקרבן

חמרן ללכת : :יו מ"מ יוסי וכריית'קיל טהרה שלך ואם אני הוא הטהור קרבן טהרה לי פרק ה שני נזיריס פלמר ריס פ"נ וכריתו'ומ"ס פריך וקרבן טומא'שלך וסופרין שלשי'יוס ומביאין קובן רסס מכחיסין כו' פיין נגררה ואומר אם אני הוא הטמא קרכן טומאה שלי וקס פותקיס לסס קס ספיר למס'טסרות - ומ"ס וקובן טהרה שלך וזה קרבן מהותי ואם אני הוא מכחיסין פיני גחנון רטר ת' קר"נ וכסני'מיירי כו' ס הטהור קרכן טהרה שלי וקרבן טומאה שלך וזה כמקוס סמכסיפין לוקו חינם קיק תער סכלס כמקומס קרכן טהרתך מת אחד מהן א"ר יהושע יבקש אחר גלמן - ומפני' מיירי כגון לסרמכ"ס כמותן חכר חונים מן השוק שידור כנגדו כנזיר ואומר אם טמא הייתי פות העו לו תיק עמסס : ולקרחכ"ו כלfותו מעמר הרי אתה נזיר מיד ואס טרור הייתי הרי אתה נזיר 6ל6 למר רהיתי מרחוק פ"ט מס' נזירות ומ"ס רת", אחר שלשים יום וסופרין שלשים יום ומביאין קרבן טומלס פנזרקי כיניכס כספק טומלס כר"ת וספק טומאה וקרבן טהר'ואומר אם אני הוא הטמא קרכן סbסקיס על סכלסכמקומ' טומלס נר"ס 65 מסכי ילפיי טומאה שלייקרבן טהרה שלך ואם אני הוא הטהו' סייל לס ספק טומלס כריס. !6 כמ"ס סר"ג במשנת 64 קרכן טהרה שלי וקרכן טומאה כספק וסופרין - וספק טיפלה נר"ס ספקו פיר רטרוס ולסכי כתר יום ומביאין קרבן טהרה ואומר אם אני (ירו' הוא טילור • וכל פפק ט מנחת כספק כו' ועיין מ"ס כמפני הטמא קרבן טומאה שלי וקרכן טהרה שלך מה פסוטס ילפינן לס רכתיך

ר' פ"ס דעריות: קרבן טהרתי ואם אני הוא הטהור קרכן טהרה נה ונסתרס (סיל כטמלת מגלחין 6ס סס נסיס ל שלי וקרבן טומאה כספק וזהו קרבן טהרתך • ולינן חלה ריח והנוער קטניס די גדולי

אמר

ספיקת טמס - וכל זמן שהס סין מגלחין: מסוס וססיריס

יותר מטניס פי'כתיך לבית נסקפס קרלס מספק נת' : ומביאין קרכן טומלת יקרין ספקי טור • וקויס עס כספק טומלק נרר"ר - לכן ניל טהרת - ולע"ג לספק טומלס נרס'יספק טמל מרוריית' פלק קיה סער נסעת ספק כינורה חכלס כמקיסס : וסופרים לין לטמ6 סניקן מכח זה וכייתו סניסס קרכן טומלי • כיון ל'יוס וכנון ססניקס גררו נזירות ניחר ונדרו סתס נזירות • הממבחר מנייתו טור רמסוטס ילפי' ולח ילפינן 6לס רכר (ס"ק 6ס גררו סניסס ניחר ופרטוגזירותס לזמן קלון.

סיכול לסיים • הר"ס כמסנס ס' פ"ס רתרומות : סלחסר סקכילו קרכן טומלס וקיכן טלות חוזרים ומוניס וסופרין כו' ולוכור רכ חני הוריכ כוס קרכן טימחק פנטס' קומן סקנון לנזירותומכריסין קיגן טסרס : יקרכן טומלס ככר סלי יקרכן טסרת סנעסס ככר סלן תוספי ספק חטלת סעוף הכל על כטמלה ספק וחינת נחלת מלס

חלק

ק

תוספות יום טוב

נזיר פרק ה 56 מכי6 יטוע קפף כספי טופלת בזירות • ו6פס 6ינו

ופס 6ינו אלא מכיל) הטלת העוף • כתר קריס וosb חינו מכיל מכיל ברכנן דלמרי נפיל סניל חטופו ולל קכיס 6פמו מונס : כרכנן דחמרי' לעיל • ר"ל כנמ' פ"ג דף י"ח וילפינן. נמכר זה מכיל קרבנותיו לסכחיס • 6ס נזיר טסור קול • לסו מרכעיקרם 56 רחם ניס קוויקסו'חט"פ סלח הביס דעולת רפונס קיקת חונק ועתס קול מקריכ קרקע פלמיס: חפפו - ע"כוכתב רש"יועולת סעוף חי כעי מייקי לק לסס הכל הולו הכמיס לכן זומק

גרנס • ולי כעי 65 מייתי ולח תפסו חכמיס פמקרין אמר לו בן זומא ומי שומע לושידור כנגדו בנהר • ליס כלל. כיון דרורן כעלמ קרכנותיו לסכחיס • וסלכס אלא מביא הטאת העוף ועולת בהמה ואומר אם סוס - לס מעככחי וסרמכ"ס נגן זומל : נ נזיר ססיה טמא הייתי החטאת מחובתי והעולה נרבה * ואם נפרק כתר הינו מכילס ט69 כספק ופוחלט נספק. טהור הייתי העולה מחובתי והחטאת בספק וסופר לפי סלינס מעכנתי וכתר ספק לוס נפמס כמס וספק ל'יוס ומביא קרבן טהרה ואומר אם טמא הייתי קכיס קמיס לי לף על פי לס סול מגורע מוחלט : העולה הראשונה נרבה וזו חובה ואם טהור הייתי פמינס מעככס למס ל מיכל נקרפיס 6חרסי יום העולה הראשונה חובה וזו נרבה וזה שאר קובני יכיונס • ויקנס עליה : לכל קולס לכן 85 וספק אמור' יהושע נמצא זה מביא קרבנותיו לחצאים ועולת כסמס כדי לנלס על מכורע קול וער פיניה אבל הורולוחכמיס לבן זומא: בנזיר שהיה טמא אחת מן כרמים • כפרפן 6סור לאכול בקלפי'י בספק ומוחלט בספק אוכל בקרשים אחר סי יום פסיון פקת ספק טמר לכל מפוס ספק נזיר טמס

ושותה כסיף פלסיס • הינו רסקי לה מפסר לאכול כקדסיס

לגנסכלל הנחת קרכנותיו • דל6 מקרי מחוסר כפות פלפור (סכול כקלסיס 6לס מי תוספות : והכי תניח בתוקפת רמתני' ולקמן וחטחת חינו וטומלס יונחת עליו מנופו • כינר נזר סלפיס יוס • וניוס יכול להכיל 6cין חט6ת כקעס נחת מספק סלמיס טעונים קרופון חירם לו ספק טומחת מת• וספק גרעתי מזה ופונה לחס וזרוע כפלס • וfין סלמיס כחלו כליס נרכס תוס' פרק זטוגל • ונטהר מטופחת מת כחל כל עגלת כדין נזיר טמס כתרת רכרת דף ע' : אמר רכי יתוםנמכר זה מכיל פֿו כדין מכורע פנתרפח • וbינו יכול לגלה ער מלפיס יוס קרכנותיו לתכלין : גמ' ולייפי ומהנכן יומסכי 65

6מר רני מיום פנור • סמ6 נזיר טהור לו - 6סור עגלת פר מלחת ימי יהושע bk לחדר בת חפ התלמידיס פירש"י פיקונופלין ק"ו נזרו ועד סיניס קרכנופיו • ול6חר סלסיס יוס מגלת ספק כעכמן ומת ר"י פיודע הול כעכמו פלין כלכריו ול6 כלוס קנלחת מכורע • פפק תנלח: טומחת Sc כיר. וספק תגלחת מסיכ לכרט6ינו מסנ' ק"ו לסחר כל חרס ס6פילו יורע rלין טהרת • גמכיס Bתיכפוריס כדין תגלחת חלוטו סל מכורע • כלכריו ול כלוס וס6ל קביליו יפו מלעיניס עליו ל6 ימגט נסטלת הפוף הנחה על הספק מסוס ספק נצר טתה - נעולק תלtחול כל נרכו' וכו' : נ אוכל כקרסיס 6חר ספיס יוס כסמס מפוס ספק נזיר טסורי ולף על פי ס6ינו מכיל סחר כו' כתכ סר"כ 6כל קורס לכן לס כו' וללחו לי יום מנלס מוקי קרבנות פל תגלחת טירת • ה6 6מרינן 6ס נלת טל 6סמ נס כנמרה כלפס וקטן ולסוכני חיוכח התקפת רחם נגה מפלסתן כדלעיל ומ"ס סר"נ ומכי' כפוריס וקס נעסיס כחון ולה

רני נתן מסוס חולין בעזרת כנמר6 ומים יכולת נימה מסוס ספק נזיר ד6נו חטחת פלמיס 65 • כמו שכתבתי לעיל ועול להכח רספּק מנורע הנל וסינו יכול להניף ופלמי נזיר טעונו פנופק - תוספות בנירה : ומ"ס הנכן נריך להמתין פלסיס יוס של פפק נזירות לפון סרמכ"ס לפיסbינו מתכלי טסרת סלה יהיה בין תגלחת ותגלחת סלח ו'ימיס ולח יותר: חלה סכוונס פלח יהיה פחות • ע"כי וס ולמחרת יוס תגלחתי מכיל קרכן מכור כו'ומגי6 חפלfת העוף טו)F נתנה חינת כלה פל הספקי תוספות בפרק בתר6 • ומסייס נס הכי לקכיס חטfתיפוף מינויכול פעסיר מהכיס קרכן עני ל6 ינח (כיפגן כמוני י"נ פרק י"ו דכנעיס) כינר עופה - ינזון נכסיו לסחר ומכין קרכן עני (וע"tתפנק יח חיתתי כותב) ופסקה קרוזיס נסוף הלכות נזירות • ובין התוספות סוף פרק דלעיל דף נ"ה ותגלחת מכורים הינו עולה לה לזנוח גיר טהור: ולס לתגלחת נזיר טמ6 . כן הפינר36"י לתלמידיו לפי סחיכןסון לגילוק קליסן סל מנורע לגדל שער של ימי ספרו • וגילוח גיר טישור להעביר ד"ר עור גידול וגילות וימי ספירו סקול נ"ג נתעכיר מ"מ נילוח לפני זריקת רמיס • סקרי כיוס ססכיעי מגלת וכיוס ססמיני תכיל קרכנוקיו (כרתנן כמסנס ו' פ"ו) וגילוח לנזיר טהור 6חר זריקא חסר מן סלמיס - ונינוח ונזיר טמר פסו6 ג"כ קורס וריקן 6חד מן סרמיסי (כרגן התס) מימן חינס פוס למכורע לפני בית מיס כרכתיכ כיוס סכיפי יגלח על פערו ורקן כל נד במיס וטסר ונייר כימס קיר בית מיס כרכתיך ונלס רסו כיוס טהרתו משמע למחר טהרקי לפנות לחזר כילת מים: אחד פֿיס יוס • תקפונפוס פ'פרק ללעיל דף נ"ס• לסל קגן כתפנק נ' פיג סמי פנזר פפי גזירה מנלח קרופונס גיוס ל"6 : ותפניק ניוס ס"ח • 6"כ לס סית fוכל כקלסיס כל יוס סין פהול יוס סכת קרכנוחיוכיוס 6חריס אלק • וקרנו דכיין ריקלעיל כחס נילס כיוס סלסיס דיכ6

[ocr errors]

:'מ רמדאורייתל"מנלס כיוס 6לסיס • והכח מטוס 6כילק מעלפתן יכס ומתנס פניס Eלס fינו נזיר טקור פקס6 פולק ..קרסיס קקילו כפני קנלחות הרלסונות • וכתכו ללפירוס זס נרנס ולין מכורט מוחלט פנריך פניתגלחות 6חת לחקר נמר

אוכל ניסtסיס גופיס • רקס תנן לעיל 6ס גלס ספניי כיוס חלוטו כסכרפס מכרעתו ולחק 65ה' ימי ספורו לחקי ספר csיס ססר 6' יכח(6ע"ג דל6חר ס' (מגן) כ"כ 6מרינן פרק פכט' מן התגלחת הרספונה כוכתיכוסיס כיוס הפמיני ינלס פני (נזיריס) חוכל כקלסיס

6ק כל סערו חק סקול ספק סחר חיימיס ור"ל כיוס קק' ושותה יין ומיטמא למתים אחר מאה ועשרים יום ניר מינו יכול לגלח • קלכן עלמו ע"ר לכל לכרי סר"ן שתגלחת הנגערוחה תגלחת הנזיר בזמן שהוא נריך לסמתין ל' יוס פל ספק מין (פרס כן • פסרי כתר ודאי אבל בזמן שהוא ספק אינו רוחה : נזירות טסרס ומגלס קנלחם ולחרר נ' יוס מגלח ספק

פרק פלספק ימי ספירו 6ל מלורי פגלחת מכורע ונ"3 cהר"ן

וסכק נזירות טקרתי וכנכיס סונר רלסרס'יוס רוק'וטעמ'לפי פלמרן מיכל גזי כינזירות עולה נקמה פלספק נזירות כדי לגלח על הקרכנות ומתנס סלמיס וסיינו נ'פעמי'סלסיס (הוליל וכן התגלחת הרלסונ' עליק • ולסרק יוס תגלתתו מכיס קרכן מלורע כלי לסתירו יכול לנלסס כדין כל סנלחת נזיר סמכותה לכתחלס ניוס 6 ° S • נקרטיס • ומכיל סטלקטוף סחט6ת כקמס לינת כוס על והיינו דכתכ ל6חר ל' כו'. לכל הפנים מגלחס כיוס סס' • קספק חינוככיס ototor6

6ינו מעככ מלbכול כקוסיס והיינו דכמנחת סניס כתכ נריך להמתין סלסיס יוס ומגלס נמכר לחסר ס' (יוס) סוכל כקלפיס ibt מכיל כפרפו על וכו' - ויס לפרס רת"ק ומגלח כיוס הל' עכמו וזס רססי לעשות סכק חלוט' וערין סין ספור לסתות יין וליטמ6 למתיס וסמר כדקנן נמי לניל פלס גלס סרפונס ניוס לי וקסני' יוס פ' מוחלט קיק ופגלחת מכורע bינו עולה ל6 לתגלחת נויר קסר 6חר דיכס י וכ"נ וכוקה פקקגלחת כר6פונת כרחסין טסור ולח לתגלחת נזיר טמר - וטעון עור ספיתגלחות • מסר מימי גזירות הפנית ותגלחת פניי כיוס קלי • דל6 נקט לעיל לנזיר טמר • נחסך לנזיר טהור. ולס עכורע מוחלט קיר כל ככה"נ דלורן - לפי רbסמועינןבכותל) רפרפי ניקו נתגלקת מס פמג'ימי גזירתו חין עלין לו פימי חלוטו וימי ספירו 6ן כלשונה שסו' כיוס סלמיס מימי גזירות הטלפונס וסוס עכמו עולין ל י וכרין למנות עוד לי יוסי ולמסר ל' יוס • יוס קרספון מיפנית • וכיס וסכח רינגלס כיוס ליס סככר מגלח ספק נזיר טמר • ספין זיר טהור ומכיה קטלת טנרו כל ימי נזירות הרלוונת ותוספ' פ'כתרל רנוק רך עי העוף נספק נזיר טמס : ועולת נהמה נספק נזיר טסור כרי כתנו ג"כ רכיוס ס"ל כfוכל - הכל (חדקדקי לפרס לסס כן : לגלח על הקרכן ומתכ'עליתי ועדין 6סור לספוקיין - חליטתה ושותה יין ומיטמ6 למתיס 6סר ק"ו יוס לפי מ"סכדכרי למתיס וסמ6 מכורע מוחלט היה . ולפיכך הפתי קנלסות

קרינרלסר ס' ריקל • ויוס קנילוס סולו כיוס ססי קר6סוכו'ל6 עלו לו לס נזירות לה פל טומלה ולה של טסרת• וכמלס סמחפ3 לגזירת הפליטי מיוס הס' לפיסטולק לכסן נסתר נזיר טמ6 סיס : ותגלחת הספיק תגלסות ל טומלס ולכלן כדלעיל - ולס גלס קרספונסיוס :bסיס מגלס הפניה קיים לפיכך כריך למנוף עוד סלמיס יוס ל נזירות טסרק • יוס פ' • ונמכח סקנלחת הפליפיק נייס תספיס (הנלחס ומכיל קרכן נזיר טהור ומתנת • (לח"כ ננוקר לספות יין הרביעית כיום ק"וייקפיס רתנן לאחר קיו • סתוס' כתכו ולהטמ6 למתיסי וכן 6ס גרר גזירות E: : ולירע לו כר6ס סמנינו התחיל כיוס ס'6 ומגלח כיוסניס רמוס יוס לו סנתו ספק טומ6ת מס וספק ניעת • מינסטנס (מגלח

גזירות השלישית. ומפליס על קניס עוד כ"ט יוסי והן כלין (תגלחת)Sc ספק טומלס - וספק טהר' וסכק נרעת • מונק כיוס קק"ו ומגלה כיוס קכיס פסוליוס 6 ° S • וכו כיוס סותר סנס סנית ומגלח ומכיל כפרתו וליכל כקרטיס ומונס עוד לסתוק יין ולסטתס למתיס מכל קפק לי דכיון דכיוס ס' עגלת סתיסניס קודס סיפס יין ויטמס למתיס : כננו סהוכיחו • רלס ל6 כן לח הותר כקרמיס :6 על יוס סיני

פרק וכלין נלמר סמנינו מתחיל כיוס ס'ס ולח תנן סכי כפ"נ • 69 רלוקויוס עונה לו נכון ולכלן וכרכור 60ק"כ כתכן רקס רסותר יין למחיקין קיינו כיוס קין: מס כפי סטפס סמפרסיס כן ניס ל6חר ס'פסול כיוס ס' • הכל לפירופי סכתכתי נדנרי סר"כקסיס וי"ל דמיירי דתנן לקחי פיררוקו . פנס נמי ל6חר ק"ו לכל ח"כ רלחו לוקח חלה לף כיוס קקין עכמו הותר לפתוח כיין ולסטמה לתפיס ומכחתי לסרמכ"ס נפ'ח ההלכות נזירות סכתולס לכיס קרכנותיו ולל נילס סין התגלחת מעככת bk פוקס ומטמ6 לערך ע"כ ולא ידעתי למה התג' לערך וחוף הכ"מ לס כתכ ומנין לו - גס לו העיר כוס כלל עור לעיל מתן יעמיק מפנק ט 'רפ"ר נוטל קנתן הזרוע כו' ו6ח"כיותר הנזיר לשתות יין וליסטמס למקיס ולל תתנת לערך 6מסמע רמיר הותר ולחשוב רשמה רקרק כן ממשנתינו וfת רסכי קלמרה לסחר ק'וינקט מלחח פסיקתה לפי סלפסר סיכיס קרכנופיו ולס יגלח ולו לה קוקר כל 6ותו יוס ער לעין 6לס דלס ירעכס טעמה כלי מכיון סלין כקגלחות (עכנס מס לי יום המחרק מהלי יוס יכלת קרכנות ממיזרק עליו כרס יקו) מופרכיותו כמו לחקר קיוס כיון לסין קפגלחת מעככס : מגלן לחלק כין קימיס כלס רקיק מוכרחק

פרץ

}

« הקודםהמשך »