תמונות בעמוד
PDF

נדרים פרק ג

כר"6 כן יעקב :

ר"ע מברטנורה

תוספות יוס'טוב

סו וכלכל טיקין זכור מן התנ6יכסעת הנדר ודעתו על התנחי ובלבד פיסח זכור וכו' כתנסרין 6כל 6ס ל6 נזכר וכן פיתיס קייס 6ז סנדנטל • 6כל 6ס לה נזכר מן סתנסי נסעת

ולס כתוך כדי רכור כרפי' סר"נ ברפ"ו דנזיר ץ קנדר ול6 נקון כרי רכור מפעס סנדר קנדר קייס וחין נ' נ נדרי קבלי פי' סר"כ גוזמל ופפת יתר כך פי' הרים 6ס נזכר מן קתנסי כסעת הגרר ודעתו סיסיס קתנחי נטל

וכ"כ סרמכ"ס נררי הבחיקגומס וסר"ן כתר נור וקנדר קייס דפסיט' פסנדר

סלינו כלוס סמיר וסית קייס ונספטי הסכועות ובלבד שיהא זכור בשעת הנרו: ב נדרי הבאי מתרגמינן הכלי וכור ע"כ ותנוריס 6וין ללין זס וסלכ' אמר קונם אם לא ראיתי בדרך הזה כיוצאי מצרים: וכן כתב כעסכי זכתר סגוזמי נ כררי אם לא ראיתינחש כקורת בית הבדנדרי שגגות אס הו6

Sסון יין :

הוס Sסון יין : קונס 6ס הבליגומל וספת יקר ותו' אכלתי ואם שתיתי - ונזכר שאכל ושתה (גמ') שאני לס רחיתי כו' פי'קריב קונס בעכו יודע סלח סית כן : אוכל (גמ') ושאני שותה ושכה ואכל ושתה אמו' קוים עלי ככר זו עיין פ'נרסנוטו' קונס 6ס ל6 רחיתי קונס אשתי נהנית לי - שגנבה את כיסי ושהכתה את בני מפנק ז' נפי' סר"ן ומים פני ככר זו 6ס ל6 רחיתי ונודע שלא הכתו: ונודע שלא גנבתו - ראה אותן סס גס"ו: אס לל רחיתי וכו': נדרי זגגות חמר קוני אוכלים תאגיס - ואמ' הרי עליכם קרכןונמצאו אביו נריך סזס כיוכחי מכריס כו' עלי נכר זו לס לכלתי חס ואחיו והיו עמהן אחרים בשאון מותרין ומה כקורות בית הנו יכתנסרין פתיתי ונזכר סכל ותק שעמהן אסורין : וכה"א או ואו מותרין : ג נדרי גיל ותנח תרי גוונ6 נקט : ונפעס קגורתית סכור פלס אונסים - הריוו הכירו שיאכל אצלו וחלה הוא או סורפיין נק גוז6 דהיינו הכל ולח שפת ל6 סוי נרר : שחלה בנו (ס"6) או שעככו נהר • הרי אלו נדרי כעולי מכריס לעניך לינים קונס טחיני חוכל לן וסיני

אונסין :

ו גודרין

הכי חזי חיגסי טונ6 נזיס סופר וחכם (לכל וסתת

וחומר כעולי מנריס חן 65 רכסעת ססנדר חל סהול כספת החכילת והסתית מכס 6ת פיין ניס נות6 דהיינו נחם כקירות בית הנו פררי מפרסינן קנור מותר רילפי'מסכוע'וכתיב החרם כסכוע'רכעיכן סיקיק טריף וחין סוס נסס טרוף כלל ושמועי' תכ רכי תלס חיסור לדס כסעת סססכוע' חנק עליו כלומר סיסיס זכור מן הטנועת . פירות בחר נוסני נררו כטל וכל חד וחר טעמייסור ג'3 לחוד) וה"ק כגור: קונס 6סתי נתנת לי סנככק fת כיסי היינו נורי וכי 6סור כעולי מכריס נלין הול רלס לתסרו וקוסטל קלמר סננות רכיון סגורע כלל גננת נונמנ6 מלל תיק נדר: • נחלו כיון פרס עס רק לעניך חינים רגזיס נכס"ג וכפ"ג דסכועו' מותרי' דנור מסופר מקנתן קופר כולו רחינו רונס שיקול גדרו כתב דרינרלס לס כחס עס רב סיסח רלוי לומר עליק' דיך ht כעין פנדר 6ותו וכיון פמקנתן קית סונג נתנטל כלו: ג גומ' כעולי מכריס רספירנת חסורי' עליו לכל כ"י סימן רל"ן נדרי לונסין דמסקרס 65 תיק כלעתו סיקול קנור 6ס יעכבנו תמה עליו כוס דחטו קלכה יסעוכר ימ fדס פרולה מלה לוכס ונכק'נפסדכריס מוכיחיס לכריס סכלס סוו דכריס : חכפיס ולומר ססס כעולי מנריס) זכי bמר כקורות בית הכר ו לקרנין בתי ספירות מנומרין מטעמ6

6חרינח רחפ"ג דודחי סקר'

קלמר לfפי'כדרך גוזמ'לס סייך למימר סכי 6פ"ת מותר מסס רחמרי' ליה לרעתיק 65c למסורת הפירות נתכוין 65"כ ל6 ס"ל לתלו' לסולו כתנסי bk ת"ל ל6סור עליו כמוחלט שהרי לף כפהפכ' ככיונ'גוס לין לתכלו ענין ססרכר ברוך סלה ר6ס נס כזק ומc"ק ניסח דתנן כפ"ג הסכועות גלי מכונות סוס 6ס ל6 רליתי גמל ספורח בחור לס לל רחיתי נקם כקורות נית סכדולח תנח התס כעולי מכריס מטוס ונכסיגל לקי משוס סכועת פול ועל תנועה קישטח ק6מרוה"כ 65 חם קנה למפני גמר הפורח בחור דתרי גוונ6 דכעי למתני דהיינו מידי ייך כיה נומס ודגל סייך כיס גומס ה66 קגנסועיכ לכל כרכרי התוספת ותרל"פ bסכתוכ כמסנס ח'פרק נ'רפנוטות 69 סלקס כייכן סן פירוכה לכן כתכו סס סתוס' תימס רלח קתני סתס כמן קכח ולח הכל כקתס : כקורות בית הכר עיין כפי' סר"כ משנת מ' פ"נרסכועות ומעסס כס"ר : ושכח וסכל וסתר כתב סר"נ דכתיב החלס כסכועס דכעיגן זיקית 6רס וכו' פירסט שיקח לכו עליו פ"נ רחכועות דף כ"ו : קונס cf6תי נתנת לי פירס ר"י (מדי) דל6 מפעכר לס: תוס' : ונמצאו חנין ולחיו וכו' וטעמ6 למנת'מסוס וכיון 6cלו היה יודע סbכין לו 6חיו קיו עמקן קיק מוכיחן כן סכלל סרי זס מיטעס כפקר הנור טלס היה דעתו מפולס על 6כיו וכל פיס נעקר סנדר טעות זין פיו ולכן פווין וכטל מעכמו ומש"ס כקונס t6חי נהנת לינעינן פילמר כפי' פגנבת 6ת כיסי ולילס 6ע"פ סטיק רפתו כסכיל כך מ"מ כיון ללסייר 6ת 6סתו נתכוון ליכח טעות בסקר הגדר לכל כלן 6לס נתכוין לסדיר את זה מעולס סרי סנדר כטל משין • הר"ן: אלו ולו מותרין כתכ סר"ן דנדר פרותרמקנזו הוקר כולו כדתנן כמסנס נ' פ"ט וע"ס ועיר ע"ס כפי'סריג דמסכת ס' : ג הרירו חכירו מיכל fכלו וסנס וכו' כנז' דף כ"ו פרכינן ה6 לחוסכי 65 וסס סוי נדרי זריזין לרסכ"י דרים פרקין ומיקמיגןלתפני'לככח כטניק: המזומן סיורידו מנכסיי לס לס

כל הכלו כנין סתיו מזמניס 6ותו גס כמקו'6חר וחפז יותר לסכול עמוקילכך ליכ6 למימ'רלוריfי קf מכין סירי לח סיס נין לורן הומו דסלרכס סוס נקס ממכן סיזמינו : שחלה ככן וכרין לסוטרו הר"ן : או פעכגן גדי קינן כגון

ין ב

[ocr errors]
[ocr errors]

פנתר מספרת סלניס • דל6 סגיס ז65 ה' ל6סוקי ו נתינין לסטים מתורנין ההדס גניטליס חת מתוכו : חרעזית להתנות - הרחם כנמ' : י נוויין

להכניס ונתרמיס גזלניס fitינס הורניס ולח זוחף !! קתני גולגוכסין וגו' פסיק תרומת כלומר יחסרו פירות עולס עלי 6ס לינק כמוכם העומר מלין סכל מוכס ססעמידו סחין כין לך ישר הדומה ומפרסיס כנערס פנרין פיחסון כלכו יחסרו עלי רק כין מלך עכו"ס ולוקח לכר קכון בחוק המרכוז ריגה רתכת זיוס • ווי דכריס פגלן

ריגל וחסו לנתח מן המכס וכריס כיון רחונס'קול : ו נודדין להרגין ולחרמין • ולמובסין * שהיא, וכל שכן bלסור לדור ולפנט ולמוכסין כתנסר"ג מכל תרומה אע"פ שאינו תרומה שהן של בית המלך: עוסקר : פתן של פרוגנס

תוכס ססעמילו אע"פ שאינן של בית המלך • ב"ש אומרים • בכל חפיפ פפרנין ונוזלין • לין וכו'ולוקי רנר קנון דער חין נודרין חיץ מבשבועה וביה אומרים אף בשבוע 6וכלין דכר קלסור לי בגני לו קלכי לקח 5 • נמרח ב'ש אומרים לא יפתח לו בנדר • וביה אומרים • פרומה על מסיכח להן מפיך ופירם קרים ופחי לחו אףיפתה לו יביש אומרים במה שהוא מרירו וביה פרינס נחכלת אלחלכקניס דינס : ורוקח כונר פלוס אומרים: אף במה שאינו מרידו • כיצד אמרולו טסוריס נמכרה כייל פוק לכל בני המדיני לו אמור קונם אשתי נהנית לי • ואמר קונם אשתי ובני סרנס : להיפתח לו כגדר רפות למלך לעשות לכל 65 נהנין לי. ביש אומרים אשתו מותרת ובניו אסורין חס לה bgממנו סלנס פידו' גרני סמיכו סוס כמעט לזס וב"ה אומרים או ואלו מותרין : ה הרי נטיעות לח יתחיל סול כנור : ככנס וגרנות כזס - 6"נכיון פלין האי קרבן - אם אינן נקצצות - טלית זה קרבן אס פסול מרירי לחם bcל ממנו לו קננק מרכס נקי יותר

אינה נשרפת • יש להן פריין • הרי נטיעות האלו ססנס לרור לא ידור לו סל6 ממה שהמלך חקן הכן כולן קרבן ער שיקצצו • טלית זו קרבן עד שתשרף • נמס 56cc כלכל ולל ילנר לו נזל טיב : שהיא תרומת

אין

כרכר חחר וכל קניו' נדרי כו'כתנ הר"נ חטיפ טהורגין

דתנ6 כמתניתין דין קנריס ב ונילין לין לוכלין כו'. ותקשובתוס' רקינס הורניס וסרמיס וסכועות סויס מק פלומר כנדר מוקר כשכוער 6ין גריכיס : בחינם מתכווניס כ"6 לנזל חבל מוכפין ממי לקני - לעולם התרת חון מנדרי זרולין כלכר סכריכיס התרת מרכרי סופרים , יסbל סמכס : וי"ל סלס סיו רניליס לקח מכס (ממוליכי) לפיכן הסכועס 6סורת נקס: ה קרי נטיעות הללו קרכן ב תרומה לכסניס • פ"ג :

לס 6ינן גקככות רמת רוח סערת כלס ויירו 6מס יקננו חוץ מכסכיע' פיסיי פלח יחמר יחסרו פירופ סכטולס עלי נטיטוקיו ולמר הרי הלו קינן לס ליכן נקננות 16 פרק

כסכות 6ס חינןסל תרומס : וסיינו דתנן כסכועס דפיקה נפלת כעיר ניירס פל טליתו סמס תסרף וחמר הרי זו ולס כן לכל לס נסכעין S6: רמי תני לה נסכעין סוס מסמע קרכן 6ס לס פטרף : ים גקס פריון כ6חר סקלטות ויפון דמיירי כנ6כע סכרכריו כן הוק ונתכי ל6 סיירי ותכריחני ויקנס כדמיהן קרכן לכיון רלח 6מר סרי הן עלי כקרכן ללו פרקלוק זס מס פרחיקי כניסימן רליכסכתכ ולע"נ רמתני' נמסרינקו עליס כקרכן סיכון לחפיסיו לקנות כריקן קרכן : 65 קתני ל6 נוריס נירוסלמיי'י לנסכעין עכ"ל - וקולסון הירושלמי היין כעין מימר כנדריס כסנסנועות 65 · 6סכח תני רבי ישמעחל לומר לל תסכנו נסתי לסקר נפגע B6 לקרניס ולחרמיס ולמוכסיס עיכ וסיכן הוו כעין מימר כו' וקו תנן נתי 6ף ננופס 656 ולחי רממתניתין כח סמעינן 6ל6 כלומר יחסרו כו'כסכועס ולל מיתת פני רכי רני יסמפן לס לפלוני חנ"ה 6תס • חל) כ"ס דנקטי כסכועס לינות ברקן 67פילו כחומר יחסר כו' כסכועס סמרי דלק . מפיק קלמרי נ"ל גמי נגועה • הכל היה כנפגע מכרכריו כן הוא נמי מסרי פרי כ"ה כרתני רכי יסמע656"ת מס ליכלומר יחפרו כו' כפכוסה• 96 נסכע סכרכריו כן סו6 כיון דתרוייהו ליסה הפנועת נקטי והיכן הוק כפי מימר ללק • ויל רקיח לסכועס דכפין כוריוקיינו החוסר עליו פירות וכיוכח כזה לח סמיויח כסכועי פחין כי פוס כרכור גרר : חוץ מכפכונה דחמירי וכפיכנס לק ינק • כמיס כפרק דלעיל מסנסני : ובית הלל חומריס 6ף נפנועת כתכסר"ככל הני דנדריס רין נדריס סכועות וויס כו'ופין

מ"ס כמסנס ז' פיגוסכועוז: קונס cbתי נהנית לי - עיין מס סכתכתי כמסגסנ'כסס התוספת 4 ה הרי שיבטיפות כו'(תתו ותימf)רקו כמונירי פננו לחרפתס לסכיחקדסינקו סקיס סכור סלי פינכלו גלח נמר כלכו

להקדין קמיל ורכרי סכלל כי תני ר65 מונח לה הווין דנייס קרחסי וסייכולתנן להתכח כפרקין וכן כתכו הפו' : אס חינן נקננות פי'סר"נרחת רוח סערה כו' הכי מוקי כגמ' רחל-החימת קר6 : יש להם עדיין פי' סר"ן כסחר

הקרויפלו וכו' וכרין ס"ל לתחני קלוסb ותס חכתי 65סמעינן רקרופות וכי cfמועינן רקדוסום חכם ירענה ריט נכס פריון מזרניס נגז' מיידי וכעי למתני סיפר 6ין לקס פריין תני נתי ריסb יס לקס פריון ומפזרים רכיון רלס סמר סרי הן עלי כקרכן - זה לפון קרויס נלח חמר סלפרן עליו כקרכן כיון דלח ממר עלי פיבי לכל מי חמר עלי קרכן 6ף על גכולה bמר כקרכן : קוי גרר לחפור

חיסור

[ocr errors]

מין

1

לין ניס פריון אל קמעות ניפסין כקרוס וסנסיעות תחרות מיסו על נפסו ולח להקדיש • לה כרוק6 נקט קר"נ כקרכן • להיות טסות וכיון דחמר ערסיקננו ה"ק לבטלפד' יחזרו וכרונן כמשנת ר' ג'ק : אין לסס פריון פי' סר"ג לק"ק ויקטופר פיקננו : ו מותר ביופכי יכפה פלין וגם נוח לכrספר' יחזרו ויקופו מר פיקנגו • זפי'סרמכ"ס כמ"האנט ניס: ככלל יפניינות פסיפס לררע וליסנכינס : לח כאן דל6חר פיקנגו פולין פעס לס זדין 60כל כתנורז סוף פ"א הקולכיס מעכו ליפו מים

מקל מעילי פסק כמ"ו כיין דמפרטי ליס סכי קל 7פנן אילהן פדיון : והנורו מיורדי הים מותרבושמי סניגלו 6ינן גריכין פרין כריסb דמתני'הנודר מיורדי היבשה מיושבי היבשה אסור ביורדי הים שיורדי של נקנין נסן מיד : היס מופר כיוסכי ינשס הים בכלל יושבי היבשה לא כאלו שהורכין מעבו ו מותר כיוסני קינסי • דמפמפה כיורי סיס חסר ליבואא (נמ') במישררמלפרט : ז הנורר מרואי

לשון קרן פלין לס כל ססולכיס מפכו ליער החמה אסור אף בסומין שלא נתבין זה אלא למי ורכס לררת כיס• וו' סר"ן פסנוור מיורדי קיס פֿיט שחמה רואה אותו : ח הנודר משחורי הראש כחותן פחין רגילין להיות מסור נקס וכו'ורן מועט אסור בקרחין ובעלי שיבות • ומותר בנשים יורדי הים בחניות : כוס כח מקרו יורדי קיס וריס ובקטנים שאין נקראין שחורי הראש • לא אנשים : בכלל יופכי סיכפס כתר דמפרפי כה כסלו ססולכים ט הנודר מן הילודיס מותר בנולרים מן הנולדים הר"נ ססופס גרר' מעכו ליפו כלכר וככלל יורדי אסור בילורים רבי מאיר מתיר אף בילודים : וכו'ר"ל סר"ן 6פי'כס פכפיו כיס קס ליbסר ונס יופי

וחכמים

כיס ססופסוטלוק ליכסק : ינסס מקרי S6 6ף כמי

לא כשו סקונכין מעכו ליפו אורכו כפרס לפיססופו לירו ליכסק : ז מי פקחמס רולר עמית רמפּרסי כתרל Eכתב הר"נ רקסי 6סיפ' כתב הר"ןנודר חותן קרנס קלמר מן סרוסיס : ח 6סור כקרמיס וככעלי מיורדי היס 6ף כסולכי'מעכו ליפו ככלל מדלס פי'מידי חריס' ספינות מלח (קלמר ככעלי הספר : סלין כקרסיס פסורי ומיסו כסכו סכסניס רמסתברח רחינו 6סור כמי סירל פטס הרחם לה לגסיס לפי סקלנפיס פעמי מכסיס רסס ופעמי' לתת מעכו bk כמי סרניל נירו 6ס תריר • ח"נ כמי סקיל יורד מנליס ומסחרות רחפס נכר פקס סנסיס לכל נסיס לעולס נסעת גלרו מעכו ניפו עיכן שדרכו נפרם נקרל היורו הולכות ורלוטס מכוסס וסקטניס כין זכריס כין נקכות הולכין כיס כלניות גדולות מתרחק מן ק6רן רחוק גדול מכל תוכן בגלוי הרחם (חינס נכריס כין זכר לנקנס ומ"ת 65 מקרי ביפו סולכיס על חוף קיס וקרוב מן קיכפת • קרמנ"ס פסורי קרום חלל סלנטיס הגרוניס : ט מן היכולין תסתט ז למי פסחמס רוחה 6ותו כקכ סר"ר מרלה קלמר מן

נולדו כנר • מן הכולליס משמע העתידין לסולל : מן פרומיס נמ' - ומסייס לספוקי לניס ועוכריס כלומר קנולריס ר"ת מפיר 6ף כינוליס כגמ' מפרס רססורי מחסרס לספוקי דניס טניס וסוכרי' סכמטי סמן סלין סמה רוחס חותן והכי קתני מן קנולריס 6סור כיכוליס רכי תמיר 6ומר נ סמותר כקן וכתבו התוס' 6כ5

cלר נ'ח 6סוריס ומיסו מת חף סלין כעלי חייס דכס פיין כרמית ולחי ללס סוי ככלל רוסי

חמק חעין רוחמה רוחי חותס וכיון רסזכיר רוחי חמה מסמי לוקס כית סטטוס לרמות החמה פיך • וכתב הרמכ"ס כפירוסולקני רקכס ורליקמן רחנה מרכר לפי התלות המפורסמות

המורות לכלס כסנתרקומן והעקר ככל זק נגרריס קלן לפון כני 6רס • ועיין ניב נפי' קרגנתפנק כי פיו א אסור נקרמיס וככעלי הסיכות כתב הר"ברדלס קלמרככטלי הסער נמ' • ומפרם הריןהלתס 6פי' קרחי ככלל וכין

וטסורי קרוט לגבי קרמיס למר רוקח לכעלי סיכון נמי ל6 רוקח (מפ"ס 6מר רכי קלמר 6סורי קרcb לחותס ס6רס ממחר אותה כפתורי קרח נתכוין לתייגו סנסיס וכו' ע"כ וקרסם כתר ובעלי סיכוי נמי נכלל.טחורי סרc6 ולפי סככר קיו

אחורי קרלס וקל רקחמר מרלס קחמר ננעלי הסער • קלי טעמ6 לפי קרמיס ע"כ ופיין בתפקי"ג פ"ג דחנות : ט מן הילוליס כתב סר"כ מסמע סגונדו כבר * כתב הר"ן מסוס ללפון כני 6רס כן קול רש: כלזון קורס כי היכי דמסמע

נולדיס ככר כדכתיככל העס הילודיס נמרכר • ק"ג משמע עתידיס לסווגו כדכפין כל קכן קילל : מותר כנולריס פי' קרן קנולדיס מסמע עתיריס לסחלר • פפרס כנמ' דכלסון עורק מסמע הכי מפמע סכי וכתיב סגי

כניך הנולריס לך כחרן מגריס וקות ילדין וכתיב הנקכן נולד ביי דיר יפיקו פמו ועדיין מנסס ל6 כח לכל כנדריס מפמפ לתפילריס וכנדריס סלך מחר לסון בני חרס : מן קנולדיס חסוכילוליס לטון קרן דס"ל דנסי רחמר מן סיגודים מין קנולדיס דסיינו חותס סעתידיס לקחנוככלל סימניגודי' טהוקלזון מיוחל חלל סגוללי'כולל פניקס רסינוחותc פגוללו וחתן פסקירין להוולד כינור", כלשון כני 6דס • ועיין בסחיך לקמן : דני מחיר מחיר לף מילוליס קו רכקכ סר"כ מן קנולריסרית מפיר וכו' רקית וקיק וכו' משמש לנירשזוכמשנה בן שיח פור לילורס לחור קו 57"נ ולח מיקסרח נמפנק רק חלו אי קינון ולח גן קיה נירס קרום הלו הליג כל הככר של קן הכוללים אסור גילוליס וקיק נרחים יותר מ"ס

בסיר נפער מעדני מלך :

:

[ocr errors]

ומוכר

וחכמים חומרים לה נתכוין כו' כקכרס"י סכמיס לסיפ6

6ף הנודר מן קנולריס מותר כילנדיס כי היכי דסנודר מן היינו ק"ק וכ"כ קרין ל6 רעת סליפי קול t לפרוסי קילודיס מותר כנולליס : 696 מי פדרכו להוליד כגון חרס קספרס טעמיס לfמר הנודר מן קנולדי' 6סור בכלל וקיקיס וכקמס לספוקי עופו' ודניס ס6ין מולידיס bk מטיליס כניס : טעמ'למלתייסו סלס נתכוין :) כי סררכו (קוליוכין לקכס כין י מחוכלי פוס ל'מעסר תקנות סקקן עזר) פיסין 6וכלי'פוס למעבר לפי פלין במפתעות

מיני פנת מפני שנגרג' קזרע לפון זה כוונס fחת מיוחדת וחכ"א לא נתכוין זה אלא במי שררכו להוליד : נילי מכס קול זמן פונק SE לסמכר לוקח לו לקכס לוק' • י הנודר משוכתי שכת: אסור בישראל : ואסור תלמידי חכמיס : ומותר ורני מחיר סכר רכלסון כני ככותים: מאוכלי שׂום * אסור בישרף (ס"6) ואסור נכוסיס סליכן עולים לרגל חלס לל מקרי גולדיס 6לס בכרתים • מעולי ירושלים • אסור כישוף ומותר 6ע"ג למרחוריית'קוח מפני עיריס לסוליך ע"כ בכותים : יא קונס שאיני נהנה לבני נח : מותר סקס פונסיס ירוסליס ונסרו וסרח"ס כ3 דקכמיס כליני בישרף. ואסור בעכו"ס שאיני נהנה לזרע אברהם פקס הר גריזיס: יא מותר לתרוייסו והן מן הילודיס אסור בישראל ומותר בעכו"ם" (ס"6) שאיני נהנה כימר: סיכלו מכלל כני נח : 6סור כפניקס ע"כ - ודעת לישרל לוקח ביותר ומוכר כפחו' שישר נהנין לִי 6סור נעכו"ס ויfפי' כחות' הרמכ"ס נרחת סתי כרעת

לוקח סקס מורע חכרתס : לסור הר"ן וכ"כ כפירוסו וקכ"ס

פיטר וגריס גמי נכלל זרע ספיר'כוכריס וכו' - וכחכורו פ"ט הסמיט משנה זו וכתנ קנ"י 6כרסס כנסו לכתיכ כי חל המון נויס נתתין: ומותר בעכו'ס סי' רי"ז דהיינו טעמ6 מטוס דכיון דפליני כלפון כני 6דס וbפי'כחוקס ססס מורט 6גרקס דלי לקרי זרע 6כרסס ללס לס פיין לפסוק הלכ'כמלן ע"כ כלומר וכיון לל6 מיין לפסוק ככי יעקב כלכר רכתיב כי נינחק יקרה לך זרע כינחק ול6 הלכת כמסן סכן לס קיק יכול להעתיק חחר מתסכרות רה"ב ינחק : ססיני נקנסליפר! מטליפר: : פלין יסרש נקניס ככר היה פוסק הלכה • סל"כ כס6ר מפניות רסקמל תנינן לי • משלי :

סקעתיקן חט"פ פנס כהן קכל 6חר לפין כני 6לס : י משובתי סכת כו' ו6סור גכוסיס מפרס כגמ' פלין ככלל וכריי 6

% מכווין ופופין וסרי כותיס ססס נריס' סס מכוויס ועיסיס עס 6חין כן עכו"ס ומע"ג לי מפכחת דפוסין חיכן מכווין : מאוכלי פוס וכו' ו6סור ככופיס ק"ג • ותימה על נ"י סי' כי סכתב וויל יפנוסחחות פנורמין גני וכליקסוס ומותר ככוקיס וכן עקרי דמסמס רולמי וכותיס לל קון סוכלי סוס כע"ס 6קיס תקנת פורח ע"כ י וסול כעלמו העתיק הגמ' דמתני' רחמרינן כתרתי כלי קמייתי יפר! וכוקיס מכוויס (עופין · עכו"ס הרוח רענרי עומיס וינס מנוויס • עולי ירוסליס ישר! מכוויס וכופין וכו'55 קמן כסדיס לסוס • כוקיס נמני עכרי ומין זה דבר פיתה 65ע"פ סלינס 6

% תקנת מטורל פסחזיקי כה לפי שתית נרחת ליס תקנס טונה מידי לסוי כל לות'ולמון סיס לסס נימוסין ותקנו'סנע עגמך סרי סמרו רעכויס עכרי סכת ולין לסס סוס ליווי כלל כ"טקס סיחזיקו גיל כתקנת וחטיפ פלין מוחזקיס :ס כתורס סככתב מ"מ מפני גרוס מכוויס על סכל וbס החזיקו בתקנת סל מכוויס וטופיס וז"ל התוס' וגס סכותיס סומריס תקנס וחכילת סוס נעיס ע"כ וכן פי'רס"י ור"ן כתרתיכני קמייתי כשכת ופוס וכן כמסנס כתכו וחסור בכותיס ססס כמי bוכליס פֿיס כליל פכת • וסרמכיס כחכורו פ"ט הפמיט דין מקוכלי סוס ולח ידעתי למה : יא קונם פליני נהנת וכו' וכן קול בכל הנוסחחות ותמיקני לסוס ליס למימר סfני וכמו שכתבתי כריס פ"כ כסס סכסף

מסנס וע"ס וכן כריס פ"ק נסס הר"ן וכפסקי קרחים נרס לכולסו 66ני והתוס' פרק קערל לף טיס כתכו לספיר גרס פליני לחין קורן הקנ6 לדקדק כלשונו וסכיסורסיס לרכר : לבני נח כמו מסל כני נס • וכמו כל ליסנ6 ללן

ונפ"ק - וסריג כתנכן נלי פליני נתנס ליסרS6 °סלין יסר! נקנין לי • ועיין מ"ס כרפ"ק נר"י לך כו' : מותר כיסר: פי'סר"נסיכחו מכלל בני נח כיון רחקום סכרקס תקרו על סמיס גמ': ומותר כעכו"ס כתר הרינרכתיך

כי כינחק יקרה לך זרע כינחק ולח כל ינחק : גמ' - ומסייס קרמכ"ס כפ"ט מסלי נדריס • ולרי ינחק 6מר ליעקב ויתן לך 6ת כרכת סכיתס ע"כ - והיית יכול להכיל דכרי קס"י סלמר קלרן6פרחתת סוככעליס לך לתכנת ולזרעך ועוד חל את הסרן cfי נתתי לחכריס ולילחק לך לתכנת ולזרעך 6חריך וכו' 6ל6 דקרס לויתן לך קורס לשר המקרחות ותס רכרי סנכים ומע"פ סלק חמרן כנכוחה : שאיני נהנת ליסר כו' רוקח נקט 6ומס סלימס • דש, מחכירו תגן כס"פ דלקמן רלס ימכור ופירס כר"נ גזירת סונ6 יקז כר' חנל חימת פלימה למגזרו 67"6 לו פיפרוס מכולס • כ"כ סרמכ"ס כפ"ו מהל' נוריס לוקח ביותר ומוכר כפחית רמתניתין מוקמינן לס כגמ' כזכינח מניעתר • כלומר סbינו חריף כקיפניס סרכס •

והינו מוטל גס כן דל6 קפז עליה כלל למיכל הנחת לוקח ומוכר כל ססו6 נמכר סיס 3סוס וכי למר רפסות ויתר סרי לוקי נ6סר על עכ19 6לס יקנה מיסר6ל דנכריג 65 מתקנו מנייקי לכל חי לסר על כנפו נכסיתס 6פילו לקח סוס מנס כמקיס 6סור לקנות ממקקו 6נדרו ככך תל על נכסיקס • קרין :

לוקס

[ocr errors]

:

[ocr errors]

לוקח כפחות מוכר ביותר לספומטין לוכי סיכי דליח לתפעם ככל כליפכף רתימר ליס fסו כפופטגי עסקינן סלכך קסלר

תנו? נופר וס פוטיזל : שאיני נתנס לסן וסן לי יתנס לעכו"ס כתכסרס"ה ז'5 לסל קמ"ל ללס תימס כיון דסכינדר קח לי לנמורנגורו ור"ל כי ססיס רbמר לעיל כפ"ג שכועס פלח לימן נ' ימיס כו' (כמו שכתב סר"כסס כר"פ)וייט לפרוק": גית ריקנס לקלרודנר bc'ה לעמוד בו קוס קמיל דלח • כיון דליכלתקנפו כרומות 6ע"פ ססיס תקנת רחאה

לו 'הר"ן : ואומר בית ומוכר ביותר לס פומבין לו לוקח בפחות ומוכר ביותר (ניין) אם שומעין לו העלפתי הערל קור. זכפר גרסינן - כלומר יסכיר סדנו שאיני נהנה להן והן ליהנהלעבי"ב קנב שאיני סר"ן כלומר חי מקרח קלה ניופר פכרי סר fס וס נהנה ערלים מותר בערלי ישראל • ואפור במולי חיכו לדחויי דכי קלמר כל הביר: כפתור לו ולקנות עכו"ם • קונס שאעינהגה למולים • אבורגערלי סעכו"ס ערלים ערלי גב ממנו הקטן ביותר סקס ישראלומותי במולי עבוים - שאין הערלה קרויה 67מר וסיינו דק6תר סיפּס sפוס : נטרלים רעפן צל מי אלא לשם עכו'ס • שנאמרמי בל העכו"ם ערלים •. דקר6 דכל בית ישר56 ערלי פלינו מלמין בכריע מילס : וכל בית ישראל ערלי לב • ואומר והיה הפלשתי לב כמותס מש"ק חמר נחומי לפולי' התפתינים בברית הערל הזה ואומר פן תעלינה בנות פלשתים פן ותיס כפל-פי ספרל קזס פילס : כופר נערי ישראל תשמחנה בנות הערלים ר' אליעזר בן עזריה אומר דקל קרי ניק לור ערל לעין כנון מי פמן לקין מחמת מאוסה ערלה שנתגנובה הרשעים : שנאמר בי דלל ירט חי נולר כפסוק פינס: (חסור במולי עכו"ס כל העכו ס ערליס • רביישמעאל אומר • גדולה מסול וכי תימ6 כולו כססור כנון ערכי מייל ונכעוני מילה שנכרתו עליה : שלש עשרה כריתות

מתיל לק פכיקל וחומר פן פסול : סלס עטרת כריתון רבי יוסי אומר גדולה מילה * שדוחה את השבת תעלוזנק כנות קערלי' ו6"6 נחפרונפרסת מילה פנחמר' החמורה רבי יהושע בן קרחה אומר גדולה מילה •

לעס גדול סל6 יתן נקס למכוקס ו סהין דוחק fת שלא ניתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה • כמס 6נסיס פנלדו כפקט קסבת רכתיך וכיוס השמיני

רבי נחמיה אומר • גדולה מילה מוליס ולפי' סכי ממר כנות ימול כפר ערלתו נ6פי'כסכת:

שרוחה

הערליס עכ"3 וחפ"ק ניקס

ליס לתנ6 למנקט קרל וכי כל העכו"ס מפוס וקתוח קרס ככיס מפי סקכ"ס 6מרו וי"ט כמי 6קרתית וחט"ג רירמיה נמר דוד הוס : שנכרתו עליה נכריתות סכמתרו כפ' מילס ומנ6ן קרמכ"ס כפירופו וזיל קרי כי רב חבל קסיסלי סלין כולס מוריס על כריתות כרית כמו ותיק לחות כרית fת כריתי ספר סלינס חלס כמו סיפור וכריס פול לפחי נ"מ כרת ה'ג בריתות וכיון להחזיק דבריו נגרית 'כו נתקייס ומת לי עוד יותר לכן נרחה לי דורסי פסלן הייג כריתות פכפ' מילק לק כחו כועס על כריתות כרית לכל הענין ממספריס ומכינס חנויורעי סנכרתו עליס י"ג בריאות כלומר פלכך כלו במספר יין לומר כן סז6ת סמכו' סקולי ונלולס וכרית כרותס עליס כתן סנכרת ברית על היין מרופ סנ6מרו למרבית ושס נ6מר סגת סנכי כורת ברית נהול מוסב על כל מרת וחלק פלין פוס 6חת מהן חוזרת ריקס וסרי פס fותו תכרית סו6 כולל י"ג כריתות ברית לכל חלק יכנרת וזקן פנכפלו הכריתות כמילק"ג פעמיס לקורנת סנדולס קיס וסfינס חוזרת ריקס כמו כל סי"ג מדות סקנרית על כל חי וחיהן י"נ וסוס 6מת על פי' זק פכן 6לו ינ 65 כ6ן כולס כפרסת tri לבל יס הפסק פרפה ניניסס וקערת מתס נפ' רח' והג'נפרסת כfסרט כמו היין מלות פלמן כפי הסדר התפורפס נקס ססcלפת מיס שמוע ס6ינס נמחקים וקפלר כינויס ונמחקיס : וכל הנרקס 6כינו עלי גלמרונדרנת ממטה למעלה כי כן הפנה כל מפיג מן סמלסוחר כל הקודם ולמרטת גזפרן כסדר תפלת לתמסין ספע נערכון ממעלה לפטי לכל חט"פ סכחו היין בריפופ פלמינק נג' פרפיום מי היתת גדולס fת 6ל6 נסתלק סונור ממכר כו 6חר כל חמירותקי"נ כריתות לח"כ נחמר ויכל לדבר לפו ועל חלקיס מעל הברקס ונמנf סכולס נלמרן כרכור 6' וכמרחק לחיות מפני קחחוות הנמור : שדוחה sf פגז החמורק קפה לי נמני ג'ינסרין למינזר התורה לטו כח ידעינן וסכת קורס קיח וכי קלמר סרוחס מתהפכת לפני ליס ופפיר ידעינן גדולFספל סמילס וכל נתרן מסל דיל נפיט וסכח רף קלנרfיכf מיררסל דילת לוחת הזנת תק"ו הכרעת נפק' לומס כדעה דומוריס פדוחק ות העבודה פסיכולת נדחס מפני כסן המכורע ועבודה רוחס 6ת קסנע כקרבנו חנן קבוע תלסדוקה לועס כלו' גרעס סכת סנרחי' מפני העכורה הינו רין פיקו התילס רוח: 6נתי וחיכו מ"ו דל גרעF חקירה E5L ft חמירז וסf ונרעת לוחת העבודה לחו מסוס חומרי רכר 6ל מסוס גבר סוס לל חזי ונפ'ס דייק זכה לחני' סחורה לומר דקל דרוקס ]גע לחן מק"ו מנרעת חמורה וכו' נפק6 לן דתו פכת חמורס וכקב סריך הנפק'ניס מניס הכי תפיק העם עגפר' "מיין ספּי*ת טבע מ"פ שס: שלא נפלה לו לטפס סנדיק פליס מל6 ספק דין זכות פולת ברזנן נזגז די פ"נ דסוטס וf וטעfir תfי fין זכות קורס לעוכט פון מינס וניל לטעמ6

לכל המנות כולן סן חן לגופו או מכות כנופי סיס ולפי' לין כי נסס מנוק לתלות שינס עונה : מלא סעס כדחמררכיככרייקל פלח נתרג מרע"ס כן 6מר 6מול וכל סכנק פכחמ'ויהי כיוס ססניפי כסיותס כוחכים

ממול

« הקודםהמשך »