תמונות בעמוד
PDF

והאיש מריר 6ת ככו כנזיר פי' קרין כסהול קטן עד פיכים ו החיס מליר 6ס נכו כנזיר כסתוס קטן ער סיכיס סתי סערות

כ'סערות יעיין כפ'תר"נסוף פ"נ לסוטס ומ"ס סס : חתר סיסיס כן מלת מס' פנת ויוס 6חד וכל דין נזירות פליז היתה לו נספק מופרטת כו'כדלעיל כמסנס ו' : וקנין מכיס קרכנותין ולס נטמb מכיל קינן טופלת וקמי ז מי שהיה הכין נזיר כו' וננת וחמר כו' - כתב סר"כנין מדירו מחומר נותקה נזיר חן קרי גני פליני נזיר והו6 סלח סתיו וכו' כלומר

ימיס לס הגן ולק הקרוניס בלי פתיתיכו ועיין סוף פ"ג ו האיש מריר את בנו בנזיר ואין האשה מדרת את ולכר ק קלפ'מפי הקבלה : 'לס טה (ויכוני c לגרוס• בנה בנזיר כיצדגלח או שגלחוהו קרוביו • מיחה • כינר גלס 6ו סנלחולו קרוני) כרכרי סריג 62 כין פת : או שמיחו קרוביו היתה לו בהמה מופרשת החטא' כיכר יעשה החג נקרכנות פרק ה כית סמלי תמות והעולה תקרב עולה והשלמיס יקרבושלמי' כזמן סגלס הגן ול6 קכל

חותריס ונאכלין ליום אחר ואינן טעונין לחם יהיו לו מעות הנזירות 6ו סגלחותו קרוניס סקים טעות הקרט וכו' משו' סתומין יפלו לנדכה מעות מפורשין • דמי חטאת • סף מיחס חופמיסוקו קרוכי' לנו הכי 6יירי כנזירות ילכו לים המלח לא נהנין ולא מועלין: רמי עולה - דנטל הנזירות ולוק' סמיחה

יביאו עולה ומועלין בהן • דמי שלמים • יביאו הוס • לו מיסי הקרניס נמכרזין וכן מטוס פלונתי שלמים ונאכלין ליום אחר • ואינן טעונין לחט

ואינן טעונין לחם תיך לכל לס התחיל לנסוג דני פrסי וכיה לכסמוך נכי ז האיש מגלח על נזירות אביו ואין האשח נזירות לוסקכל עליו סגזירו' , מי סגור ונס: לחכמיס כו' מגלחת על נזירות אביה • כיצר מי שהיה אביו נזיר תן לה מני למתחי 65 קול 56 נ"ס לכי' סתחי חי 6תס והפריש מעות סתומיס על נזירתו • ומת • ואמר ולס קיוכיס ;ן תריס מנלס מדס כזה פתוח הקוס הריני נזיר על מנת שאגלח על מעות אבא אמר ר' על נזירות לכיו ולין קocf טעות וכו'מס': הקרש יוסי הרי או יפלו לנרבה • אין זה מגלח על נזירות מגלחת על גזירוחנית ופי' טעו סקוס'פי'סר"ן דילפי' אביו איזהו שמגלח על נזירות אביו - מי שהיה הוא קיס נת יורטת ורנר זה תלכי מזמור' כו' • וכנת פרפינן ואביו נזיריס והפרי' אביו מעות סתומים לנזירתו • מפי סקכלס : 6מר רכי יוסי מת! חמר הרי זה תחת זס ומת • זה היא שמגלח על נזירות אביו : לחללי חיים תמורת פרק ה בית שמאי אומרים הקרש טעות ילין סלכס כרכי יוסי מלח כן של ער רמטי חני תיוס כוח אינוהקרש • כיצר אמר שורשחור שיצא מביתי על מנת 66גלס על מפות דהוי תנוס • סין (כי ראשון הרי הוא הקדש ויצא לבן בית שמאי אומרים לכל כין סתיו הוס וסכין מנליס תלתל ומסיק (כפי' הקרש ובית הלל אומרים אינו הקרש:ב דינר זהב נויריס ומת חניו מגלח על יתוס' וסלניתתורס לליכס שיעלה בירי ראשון - הרי הוא הקרש • ועלה של נזירות חכיו ולס סיו כניס לפרוטי מפתח כענין חסר כסף* בית שמאי אומריס הקדש ובית הלל אומרים רכיס וקוס 6חר מסן וגלת כלל כמס סלמר ש תחת ז אינוהקרש חבית של יין שתעלה ביריראשונה הרי על גזירות סכין וכס : לחני תיוס • הכל יכחיש לנו היא הקרש ועלתה של שמן • בית שמאי אומרים פרק ה בית cמלי ומרי' לפרס דכרין דמ תלת נתכוין הקדש הקדש : ובית הלל אומרים אינו הקרש :

הקלס טעות להקדים ל• סמוך ל"ס לכן

ג מי הקים דילפינן מתמוית וקוי סיכת מפתח רח סין • ותס

חפי' כטעות לכתייקית הוק וקסמר סזור לפי סטעס ותיס סכור cccחור יכס fסון ותמורתו יסיק קוטסורסינן יזיית גרנות פינג כמניך : וכית ולכן טעותו ל6 ימנע 6ת תסקים מכחול על ספורטינס מנייר הלל חומריס חינו הקרס ולf נמרינן תחלת קקלס וכר 6חיכו רופין - 6פילו על הלכן חל התקרס ע"כ ועיין לעיל ריס פ"נ: נf מכס סקקס מתמורה פסוף סוף יקום שכל מכס וכר חחי : בחביות של יין סתילס כו' מסיק כנמרח כמקיס ססיין סמית הקרם : נ דינר זקפריס6

cfגועינן פרי דקלום cc נייקר מן הפין ולפי' סכי קלמרי בית הלל קרופת סניף • וסכל 6פמועינן כמדי דקרוס קרופ רמיס : וחינו קרו f cע"פ שמנת מתעלס נילו זו פחות תרמיו מרמי מק סנדר ותוי רומי ויינר תג וכו וחית למחי סינטרין למתני חנית כו' ונ"ל רתויל וסמעינן קדום קלת תניף וכן קרוס קדוסת רמיס 6סמעינן גמי רכר יקרוס קדוס רמיס וכפרת והכי תות רינה רמקדיסין fי פין סfס רfע"נ לרחוי לנוכח חפי'סכי סתס סקיס לכרק סכית וימכור לכריכין יסרמיס יפלו לכרק קנית • וכרתנן כמסנס ס' פ"והפקליס • וחין לחלק לקתס דוקfמסוס דסקרים כל נכסיו סיני סרמכ"ס כתכ כסדיס כפ"ק

מהלכות

נזיר פרק ה

ר"ע מברטנורה

הוספות יום טוב צר ג מי סנדר כנזיר נלסון פריס דומס לו סלק היית נוירונkc מהלכות ערכין • המקרים 6ת כסמקו סקס

חן טרקליס נסכס לסרן ומר לו פיס כלסון זס לסון נזירות • וקול לס נכסיו סתס רוחין כל נקמה תמימס וכו' : ג מי פנרר" מקל מלסתות יין מונס מסעה פנרר • ולס קנסינן ליה על כנזיר כו' פירס כר"נ וסוח ל6 כזסר מלשתות יין וסכי נקט סעכר וסתס יין 6פיג למספק חיסור קיס לו לפרוס על מסלול קרמכ"ס כפ"ו מסלכו'מירות • וכדוק6 נקטי • מסוס הסתיית נחכס • נס! לחכס וסתירו

יין הינו סותרי חבל טומחת סמר לוסיין נלסון זה לשון ג מי שנדר (ג"ח מגזר) כנזיר ונש, לחכם ואסרו

וגילוס 7סותרין: כרתנן נזירות : קול ותרעס גערר מונה משעה שנדר • נשא לחכם והתירו • היתה לו כפ' ולקמן מפנקס' ל6 גרע רקפרסק כטעות הולי ותכל בהמה מופרשת הצא ותרעה בערר אמרו בית הלל מגלס 6ו נלחולו לסטיס לחולין ונהל מולו כ"ס וכיון לבית שמאי אי אתם מודים בזה שהוא הקרש טעות וקסס מסני ג': לחינו כזיר כי קלמר לקרכנו' שתצא ותרעה בערך אמרו להן בית שמאי אי אתם מונה מפעת פנדר פי'קר'3 נזירתו ולח מידי קלמר מורים במי שטעה וקרא לתשיעי עשירי' ולעשירי ו65 קנסינן ליס וכו'. כחלס סליכו חיים פטרת השיעי ולאחר עשר עשירי שהוא מקודש אמרו להם מסמע 6פי' מרכרי סופריס ולתר הרי זו לחטלתי : לי בית הלל לא השכט קדשו ומה אלו טעה והניח את החלו, מדין תורס לס פיין 6תס מוליס נות Cקול הקרס: השבט על שמיני ועל שנים עשר שמא עשה כלום ... קנסס 656 דינ6 סוס • לו. טעות . ותחי סגל מרים אלא כתוב שקרש העשירי הוא קרש התשיעי ואת לחו לינס ומרמי להו קר"; פרקיולהמריחולקדם נטעו' אחר עשר: ר. מי שנרו בנזיר' והלך להביא את לדברי החכמיס לסוף. פיס הוי הקדס: חמרן לקס ניס כהמתו ומצאה שנגנבה אם עד שלא נגנבה בהמתו הנוריס ספסק סס הנכס לה מסו להפיכ' עקר טעמס נזירהרי זהנזיר ואס משנגנבה בהמתו נזיר אינו נזיר, כמותם וכנמר' דהכל מוכק חלק ללכריקס קלמרי לסו וזו טעות טעה נחום המרי כשעלונזירין מן הגולה וקנסינןליס כגזירת מוטט'• מסיעי ולחך עפר יקיסן ומצאו בית המקדש חרב אמר להם נחום המדי ; לכסון חיסר כימיס פגסג נטעות המרכינן לס מן וכל

אלי כיס היתר וכמרונת סלסיס מספר בקר וכחן: חמרילקס

יוס וכן פסק סרמכ"ס כפ'ו נ'ס ל6 לפנט קרסו נתננית כלומר נזרת סכתוב סיס רמסיעי מהל' כדריס וי"ל סקרין סוכר דקל חמרינן כנמרח מני מתני נוער הסמוכיס לעסירי tנט מקרסן fס קרח לתס לס ר' יסולס ולס רכנן דחה"כ לס כר"י ולח כנר פלונתייסו של עשירי ול6 ילפינן מכית כעלמ6 דסקלס נטעות הוי מקום ראו כחכמיס סכתכתי ומת סתירכו כנמרח רחייס כעלמס קיס : קוי טעמ6 מטוס תקיס כטעות 6"כ 6פילו סמיני ושניס עסר בהמה עיין מ"סכמסנס דלקמן : גמי 656 הכתוך סקרים עסירי כו' וגזרת סכתוכ קיל ול6 ילפי' תצא ותרעס נטור העין רכ6ס סספר לס כעלס 6ס מינית : ד מי סנרר כנזיר וכסעת סנרר היו לו נקמות סלק כסמתס סחטלת חתות התס ססנירנעל מיגז ולדעת דהכי נור סיקריב קרבנותיו מחוקס כסמות והלן גייז • 956 יחכס עוקר קנור מעקרו תוספת : ומכסן סגנננו ומחמת זה, מתחרט על סנדר כנזיר : לס על אמרו לססנית ל6 סנט קרסולסון סריג כתמיסת משמע סלח ננננן נקמותין נור קריות נזיר ול6 יתיר לו סחכס נפתל דקיק והתס ססני סע'יגזירת הכתוב קלפו הסכט• זתי הכולל הוי • ולין פותחין כנולר וחס לחסר פנגגנונדר ולוסק לפרס כן סירי סול לומר (מתו טעס וקניק הסרט כו'• ולמר 6לן הייתי יודע שנגנבו רק הייתי נודר, הרי זה פתק מסמע דמררכח קכח קלמר סלין הסכט מקרסו 6לס גזירת ויתירנו קחכס : זו טעות טעה נחוס המרי טכסעלו נזיריס הכתוב וכדמסייס 6לס כתוכ כו' • וכן פירש"י כלומר לה כך מן קנולה ומכחו כית סמקרס חרס וקס נורו קולס סרט מקורס תסיעי וי"ס סיקל מתקלס כפכט סעכר עליסן כטעות קנית והתיר כן (ניל והתירן) ואמרו לו חכמיס לכולן קול וסין וקורה לו עסירי ותרע 6חינו מחקרס כסכיל קסנט מס !וכו'. פותחין כנולר וסלכס כחכמיס :

וכן פירסוסתוס' נים (פרס רסר"נקכי מפרס למתני' דקיק ק קריני

65 כמו סלקס לומריס וכי ססנט קלפו כתנניס וכמן זה נמכר

כתונת סמסיניס נורך לס כן כפרק י' ופסחיס מסנס סי ובסוף פ"ג דכריתות נ"3 :

אלא כתוב כו' לפון סריג וגזירת הכתוך סול ולח ילפינן מינקי 6ף ניס לל ססיכוזה נעקר טעמס כמ"ס סר"ננפיל 6ל6 עקר סעתס למתמורת ילפינן כמיס סר"כ כריס פרקין : ו והלך להניח נפתחו מכוחר קוח כי מס סלמל ככלן כסמתו ר"ל פלפנקמות המחייכות לו לסון סרמכ"ס כפירוסו •

וככורו פרק נ' מהלכות נזיריס- כתב והלך להניח קיכנותיו כו' מכלן סכנננו • לו נגנכת כתמר מין ט"ל • וחפטר פקמסנס נתכוונת לקורות זה 66פי' לס כגננת 69 לסת ולפיכן סגלן קכל נלסון ברמה אחת : הרי זה נזיר פי'סר"כ לכולל קוי • וכתכו סתוס' רגולר לח פכיס קול וכן חורכן קנית כפרי קייס כסעת הנזירות • ועיין כמסנסכ' נ' פ"ט ונוריס ומיס סס

כר ב ק קיו

[ocr errors]
[ocr errors]

24 2

ה היו מסלכיס פי' סס סכין מקלכיס כו' כמים קרים ה סריני נזיר סזס סיס פלוני fס את הסולן לנגדי סו6יס

נמסנס ז' : שאין 6חל מכס נזיר מטמע פלוני הריני נזיר ויפני (מר) 6ס לין זס ליס פלוני קריני ס6ין 6חד מסס כזיר וזכרו מילס סוי נזיר - ולס סחין כסניס) נזיר: כלס נזיריס וספיי 6ותס סלל נתקיימו דכריסס וכי ברק מוניס סוס כזיר לח"כלרבי טרפון לסוי כזיר פסרי סניתס ייכי ליקום בטטוק תוי סקום הכי נמי כזרות כטעות קוים 2 חינס נזיריס (ויות {פפיר

גזירות • ר' טרפון חומר סין קוס חוב לספלחת ומהחי או הייתם יודעים שבית המקד' חונ'הייתם נוזרי' 6חר מקס נזיר רסנר רכי טעמי כיף:) למ6 65 תניתו אמרו לו לאי והתירןנחוס המדי• וכשבא הדב'אצל טרפון חין כזירות ok לקפלחי בין שניכס נזיריס * סלין חכמי יאמרו לו כי שני עד שלא חרב בית המקדש כנוגזר פירס ברור וילום לו: כולכס נזיריס • דחי חותר נזיר ומשחרב בית המקדש אינו נזיר : ה היו נסעת נררו סיקס נזיר וכל הכי תות ודחי נזיר נריט • מהלכיןברוך ואחר בא כנגרן - אמר אחד מהן הריני סני 65 היה ידוע לו כסעת סרחמ הוס ס6ין פניקס נזיר שוה פלוני • יא' אמר הריני נזיר שאין זה פלוני נלר פייס כוכרין ולין נזיריס כלס כולס נזיריס הריני נזיר שא'מכס נזיר שאיןאחרמכס נזיר ששניני הלכה כרבי טרפון : תוסכ': ובית הלל 6ומרי' נזירים: שכולכם נזירים-ב"ש אומריס כולן נזירים• מרתיע 65חוריו מס סכת הינו כזי' 6 נוי סלח נתקיימו ביה אומרים אינו נזיר *אא מי שלא נתקיימו דבריו כנגדן חזר ל6סורין ולח דבריו - נמר'תי סלח נזקיימו ורבי טרפון אומר אין אחד מהם נזיר : ו הרתיע נודע כי קול: חינו נצר חין דבריו מלי לוי נזיר חמרר לאחוריו אינו נזיר • רבי שמעון אומר יאמר אס היה חסד מסס נזיר דלל תתית יהודי חימ6 כני סגתקיימו כדברי הריני נזיר הובה ואם לאו הריני נזיר נרבה: חינם נפסיס לספיק' ורכתו הנרי פניי ממר כגון :חמר ז ראה את הכוי • ואמו הריני נזיר שזה חיה הריני ליס כסע' סנדר ס6ס ל6 כ6 ח"ן 65. פלוני קוס 6סוי נזיר שזה אינו חיה הריני נזיר שזה בהמה • הריני פדנו לידי כירור סל6 יסיס נזיר • ומי 65, נתקיימו נזיר שאין זה בהמה' הריני נזיר שזה היה וכהמה • נוכרין כלוס : רני טמפון דכרין ל6 נזקיימו דכרין הריני נזיר שאין זה לא היה ולא בהמההריני נזיר חומר כו'יר'סמעון לטעמיס סרטוניס 6ל6 דנריו שאחד מכם נזיר הריני נזיר שאין אחד מכם נזיר • ולמר ספק נזירות להחמיר הסקריניס ופירש"י דס"ק הריני נזיר שכולכם נזירין הרי כולם נזירין : ותק מקנתן סירי חי חפפר נ"ה לק מניח כי נתקיימו

פרק י

לסכי6 קרכן מספק ללת וכרין סרסBניס לסוי נזיר

כריכיס לסתנות כל 6'ולומר 656 6פילו ל6 נתקיימו רכריו סר6סוניס סרי זס נזיר מטוס 6ס ליכו כרכריו טייס כזיר ברכי ולין הלכה כריס: ו רחת וכריו החסרוניס ע"כ התוספת פי' רמיירי סחורכו מין חת הכוסמת כני 6רס סרסנלת קכו וחמר ה'מין פריני נזיר כדי לגור ולגגלובקית קינ"ל ותוך כדי לכור כרכור רמי ולכרין לס זה חית (למר קסני קריני נזיר לס 6ינו חיס ומר ססליסי וחסרוניס עקריס ע"כי וסרמכ"ס כתב וז"ל מי סbס נתקייס הריני נזיר 6ס סוס נסמס נסתר תרכיעי קריני נזיר 6ס fינו מרכריו רכר סינינו מן הנזירות סוח המחיינו כנזירות לפיכן נרמס וfמל ססמפי הריני נזיר 6ס סוס חיס ונקמה וחפר לס מר הריני נזיר סוס פלוני לס ניקיימו כרין וסרי סוtcs bי קריני נזיר fס ליכו לס תיס ולס נסמס נתונ'חסריני פלוגי חל עליו כגזירות ולס 6מר הריני נזיר פלין 4 פלוני מעלתס ומר קר מניסו ל6לן 5CE קרינינזיר 6ס 6'מכס וכמנ6 (סל6 סיס לותו פלוני סל6 נקקיימו רכריו כדי סינגל נויר. ולמר יפני קריני נזיר • 6ס 6ין 6'מכס נזיר • וחמר מן הנזירות חל עליו קנזירות - והכוונת כורסי ממספר מי tf 6bcליסי קריני נזיר 6ס כלכס נזיריס כלן נזיריס רפפה ניקיימו רנרין סוס מס ססמרנו עכ"ל : ונתקיימו דכריו • 6ף הרסוניס והפלפס ק6חרוניס לכית סמלי הוו נזיריס ורחי • על פי סכנמרח לח פירסוכן התחיל לענין דינס 65 נפקח מינית דנזירות כטעות קוי נזירות • (כין 6ותו סנתקיימו לכריי וכין ולח מידי הרשות נתונה לפי סלין נירוסת ספר ניןפירו' 6ותו סלח נתקיימו רכרין תוי נזיר • הלנית הו כזירות ספק סמסנס לפי' סמקרס ססרסות כתונת לפרס כמקרחות כ6סר מפני שסכוי ספק חיק ספק כסמס ספק כריס כפני ענמס 3 עינינו הרוחות חכורי יפירוסיס סתימות הגמ'. חלל פגרין

פרק ו סלח יכריעו ויפרים סוס דין סיקה סותר דעת נעלי קנת' : ו אינו נזיר פי' סר"נ רל6 מחית חינם נפסיק לספיקח כו' ורכי יסורה פיל כרפירס סר"כ כמסנס ס' פ"ו. ופי'סתוס'

ופינתיית דמתני' 6ליכם רניה היל • ועיין מ"סנCbנת הלקין : זהרי, כולס נזיריס • פי' סר"נ ולכ"ס סוי נזימת ספק וכו' ספק כרית גפני עלמת • לכחיית מtמט c5cc ספיקות נרכר ולית6 מכן 6מרו כרית כפני עכמס ול6 סכריעו כו חכמיס 6פ חית

חס נתתה וככוריס 6כל לשון סתו'רים דף ל"ג 6ין זה לס סיס - ולס נסמס רמטמע כרית ולא יכול לסרכיעס לס עס חיס ול6 עס נקמה ע"ס • וכרפ"ק דכריתות

חרסיתס

:

[ocr errors]
[ocr errors]

פיו שלשה מינין סורין פרקו שלשה מינין אסורין כנזיר הטומאה

שלשה מינין אסורין כנזיר הטומאה אע"ג דלין ספיקי עומד

מטנה

ריע מברטנורה נזיר פרק י תוספות יום טוב צה f16ית6 סקס ללקויי רמו פל כו ופרכינן חילטריך קרח למיסר ספיקf ומפני 6 קסנר כוי כרית כפני עלמס סוח פי' סתוס' דריל סלינס 62 חית • ולנקמת דלי קוס 6ו כתמת 6ו חית • לח חינטרין לרכויי רמו • דלח כתתיל לחמרי'כריר נפני• עלמו ול6 ככריעו חכמיס 6י מין נרמס • חי מן חית • לסתס יוס • 6: מן חית • חופן נרמס • 19דקf כנר ולח יכריעו ע"כ) זעיין נסוף פינוככוריס כנופנס • ועוד כתכו סתוס' וז"ל כולס ריס יכס וכית סלל 9!סיק לה ירחמו נכי ירתיע לחזירין

ותו נזיר מספק לבית הלל. כנזיר

מן • לתנור הטותחת לכתי' על כל נפE!' וכל היוצא מן הגפן מצטרפין זה עם זה • נזיריס מספק כו' • והטלפת פק לס יכס • התגלחת ואינו חייב עד שיאכל מן הענבים כזית • ה6חרוניס נ ג 'ינס נזיריס וכתיב תער ל6 יעכור כל

משנה !6 מספק סקרי ce להסתפק רלטר • סיונ6 מן הגפן

ניכריתfc cותו 6cמר פחחי דבקים וענביס לחיס ויכסיס 65 יסכל : כל סיונ6 מן סגפן מכס נזיר היכח לספוקי מלת6

cc לפרס רכריו כפני פניס • כגון ענכיס לחיס וינפיס תרנגיס וזניס מנטרפיס לכוית וסמל ר'S

6ס יס לכס 6קל מכס פיס עליו כזירות קו 6מת ענקות עליהן : 6ינו חייב פר סי6כל מן יענכיס כזית ור"ס סרfחר כרס ורלי נזיר ונסים לספוקי רסמה ב"ל 6סיס לסר לשיעור פתית נכזית לכיון דכתיב וענכיס לחיס ויכסיס ל6 מכס סיוע כעכמו סתוס ורלי נזיר וסרי סין מסן יורע מc'ק ילכל נמרינן מינס מת חכינס ככזית חף פתית ככוית : נזיר מספק ובן 6חר סלומר סלין חסר נכס נזיר מcמע חס

סין חסרמכס 6c נו נזיר דת סמטסיו כעכמו סלינו ודחי

נזיר וסרי 6ין חתר מתס bיודע בבירור 66ינו ולחי נזיר • וכן :ליסי סלמר סכווכס • ים לפרס דכריו סכולכס נזיריס וודסיס לת סתר בלוס • ונסים לפרס רכריו חמר נספק נזירות . לכן כולן נזיליס מספק ולריכין לתחנות : ונ"ע חתחילה תני תוכפלתס לעיל כל מני למתני כעכור פלינתס רב"ט דליל 65 היה למר ר'ט חין חסר מיס גזיר כדפי' לעיל • לכל הכס מני למתני עכ"ל - וייל רלי די דלעיל 65 מלי למתני מטוס פלוגת' {ייט הלכן ה"נ לו תניתו • חבל 65 קפיס 65רכעס סוס מני למתני קכס יוס ססניכס נזיריס לתנ6 לעין לה תני לית קנו רער שכננדי ולי 6תרת "כילכס נזירים רתנ6 הכל קחי על הספה בלכר וסוי כנגד ססניכס נזיריס דלעיל 6"כ לס תני סכולנס נזיריס דרומיס דלעיל וקחי לכולסו - וכלמת סלח כנכחנו מספר ספת מתרנת כלפון הקרם: קן רחימי כמס'מכותQ3 פ"כ מסנס ר' rcoן קולטות 6"כ יתכן טיחכר לנכס ססתכס כמו סכמספר סלסה נלמר כפרשת בהעלתן כמו סc5 תכס) ותרתי סכולכס נזיריס ל6 ניח6 ליס למתני • וכענין הספיקיס סכתכו סתוס' כסלסס תbחרוניס ופייסו כספק מחמת חותו סעליו סוס כורר fcינו יירט נורליכעכמו 6ס סוס כזירחפור לי לומר דכלסו סכי ספיק'קוי ותייכו מנרתמחיר סזס ססו6 גדיר ו6ומר לסיות כזר לפיסחו:3 םכורחי סוח נזיר וזס 6ינו ס6"פ ססוס נדיר חינג 62 מפני הספק וכי קזיר סו6

65 נתכוין • 69 לורסי ותני לומיס רכbסוניס ססלומר סוס חית נזכוין פינגר סובחי זית וחינו חית ודחית • 08 ספי זִיס ומס סנחייכתו כנזירות סו מפני הסעי דנ!סית מינים נפסית לספיקה וכן 6חרוני'כענין זס סחומר סקר מכס נזיר נתכוין לומר פולfי נזיר קוח וליכי חל כזיר ספק ינסיינסו נפני הספק ועכשיו ספק כל התפעס סויס יס - וכל זס לרכרי סר"כ והמוס' - לכל פילוסס רחוק עומר רכולס מתני'ר' שמעון סול ודלח כהלכת) - וככי' סמפרס כנמ'כתב וחתר לנו המורה רין סתס מתני' והכל מפוקמה לפי' לכית סלל • דע"כל6 פליני כ"ס עלייתן לכ"ס ללעיל • kם נטעות סקים • חבל נספק תקים כגון סכי לfין ילוט לס. כי זה מן חית • לו כנן כקיי וכו' • 6פי' כ'ימודי רסו נזיר וקרתיע ל6חוריו כמי לבית הלל • תוי כזיר גמור ע'כ • וגס זה הינוגרחת ל6ס כן רכי יסולת ופסקינן כוותיס כפרק נ' רלס כסלכת - ועוד סתס מתני'רפ"כ לטהרות לתנן ספק גזירות פותר דל6 ככית S55 לכל נוחת כפי' סרמכ"ס סכתוככר נקדיס לך כפרק כ' וככוריס כוייס נו דרכיס סוס לחיי ולכתמי וכו'. (לעיל עליו קנזילות כחיזת כל סיfמר כו' סככר fמר נתקלת ע"כ - ותוסיף ניחור כחכורו פרק כ' מתלי נזיריס • וכל הדרכים החלו בעניני המכות • ול6 כטכעו ותורתו כו' ע"כ • כלומר וות 6מת ולחי פיס כו ויך חית

ולין כסמס כו' • וגכנכס פתוח נזיר ורfי יל כחיזת נכלל רלס מנחית fינס נפסית כספיק6 : ו אינו חייב על סילכל מן סענכיס כזית ותי) כתי מחייכ על זג ומרלן • ס סלf fת6

t65מוטי רסינו קייכ סככזית - ותחי דקתניעגפיס לספיקי מיני חליעזר דסמר לפי' עלין ולולכין רס": עד פיסכל מן סענכיס כוי• פירס סר"כ ור"י לסיפור סתייס וסיינו כמסנס הקוונת ור"ע כמיטני ספירס ליס 67מר כדי לגרף כזית וכתנו סתום וקזת כרית לחין דון התנf כסוס מקוס לסקליס מפנק להרונס למסנס רbסני נסור - (ע"ק דר"ע כהכנה לסחרונק סרקדינות תפסיק כניסס כרסנת בלוני יעיק דלפי' זה היה לו לפני כמסנס כbסונס ער פילכל רכיעית כיון דכסכיעת פניני דליסנס למתניתין מסמע וככינת ל6 פליני לכן כרית כרית דמתני' דקתני כרישה ער סיfכל מן קינגכיס כזית

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

היינו חליכס (דכולי עלמ6) דכfכילה מולו כ"ע וככזית ול6 מסנס רספונת על פיסתה רכיעית יין 6כל מפנס רcfוכה • פליני 66 כפתית ומפנקרספונת ער חיסתר רכיעית יין כורך חיפכל סמפינן לה לגמרינן חכילס מסתיס וסיעור מתיק כנזיר כל שתיה ולק גמר חתית מחכינס ור"ע נמר כיון דכתי'וענכיס רכיעית לגמרינן סכר סכר ממקיס ומר סעור 6סור פתית לחיס וכו'. ויו קררים

מה ענניס ווקררים לכתיכלעיל מיניס וכל כרכיעית q6 סעור 6כילת כרכיעית : 6פי' סרי כתו כיין וים. מסרת עגכי'לחיסתה ותסת'

כה כדי לגרף כזית חיים ו' וענכיס מוסף על הפעיל משנה ראשונה ער שישתה רביעית יין נ"ע ס"ל גריי עור לסורי נזיר וכי היכי רענניסנכזית אומר אפי' שרה פתוכיין וישכה כרי לצרף כזית כין ככיל'כין כסתיק נכי' • קיר פתית הכתוב לעיל חייב: ב וחייב על היין בפני עצמו. יעל הענבים והיתר

מנטרף למסור נכזית כ"כ וכו'כתכוסתית בפני עצמן * ועל החרצנים בפני עצמן - ועל הוגים לתסליס •

נכסיעור ומין ככזי' כיכלמזערינין מניחין בפני עצמן ר"א בן עזריה אומ'אין חייב עד שיאכל הלכת כריט: נ ער 6סכל

זית לסגור וסוקטין ככוס מלח שני חרצנים וזגן * אלו הן חרצנים • ואלו הן זגים' סני סרלנין וזנן לכתיב דיין (וסיין יוכח במכו) 6ס

החרצנים או החיצונים: הוגים והפנימים* דכרי מסרנניס ועל זן ומעוט סותר כיונ6 כו קיין כזית ר'יהודה ור' יוסי אומר שלא תטעה בזוג של בהמה הדפיס • וכמו שהנסתי כן החיצון זוגי והפנימי עינכל : ג סתס נזירות חסר ומין סלכס כר"6 כן

הוס כפירס"י כל סנטר רף שלשים יום • גלח • או שנלחוהולסטים • סותר טורית • 6 ססיכל מן החרכן קיס • (ע"נ דיס חני זית) שלשים יום • נזיר שגלח בין בזוג בין בתער והון לינו לוקה על סיסכל וכ"כ כמס התוספת6

מסן כזית: ר'יוסי סותר סלח דמכילתין פרק נזיר סכל :

תטעת ר'יוסי היה נותן סימן משנה

רספונת על פיסתס רכיעית יין כקל הרך וגמיריגן סל6 תטעת - זוג סל כסמס סהמיגון קרוי זוג : ג סזס

לכילת מtתיית וכתבו התוספת וחכילס מסערינן נזירות סלסיס יוס 6ע"ג דתני לס למיל מסוס דכעי למתני וכמו סfכל מן הענכיס נותניס נכוס מלחין לס יונ6 מן סיפח גלס fו סגלסותו לסטיס סופר פלסי' יוס כור תנ6 ליס ס"ן רכיעית : הרי לכל כרכיעית טיכ' וכבר כתבתי לעיל הכל : סותר סלסיס יוס כלומר סותר ער סיקית בונרול סער רס"ל סתוספת ול6 כתלי פירו6c . 6ל6 דכחכילק כ"ס ל6 כל סלסיס יוס כפהול מגלח תגלחת סל גננות : פליני ונכזית: רביעית (גרת סעור סנכעייס על חנכעייס

חו כרוס סנכעייס וקני מנכע וחוכס סנכעולו המחנכעו'Cocערי' נקס קול הגדול מחנכעות סיר קרמנ'ס ועיין מ"ס כמסנס כ' פ"ס דפיחת : שרה הוק לסון עכרי וכל מפרת ענכיס ויש נסס כדי לנרף כתב סר"נ רס"ל סיתר מנטרף למיסור ספרי סכרת תורת מסרת ורכנן דורסי לית ליתן טעס כעקר סbס

פרס ענניס נמיס ויס נסס טעס יין חייך וריע נמי לית ליס טעס כעקר ויליף לה מנעולי טונרי כוכניס ומזלות ורכנן ניטורי עוכרי כוכניס ומזלות קרוס קוס רקס ככל סתורס כולס נותן טעס לפנס מותר ונכי נטולי עוכרי כוכניס ומולות 6סור ונר"ע נגעי סלוס סוס ל6 חסרת תורת 6ל6 לקרירתנת יומס לללו נותן טעס לפנס סול : ורכנן קורס כת יוכנס כמי לי ספפר

רכס פנימס פורתח הל", כי היכי רפנס מרוכס סרי רחמנ6 לף פגס מועט פרי : נ וחייב על היין בפני עכמו כו'וכרחת לעקר חלום לק"ק כל לומר קייכ על תזני'גפני עכמן לס לכל לכרמן קזניס ולקהיל)

66 65פלוני כלנ"ע כו' תוס' : ועל סחרוניס כפני עכמן ועל יוגיס בפני עכמן ועיין מ"ס כסוף פיט וכימ : שני חסכניס ווגן פי' כר"נ וכתין מחרנניס ועל זנ וכניעוט חולניס סניס ויס לסס ונחסר כלומר ועל סניקס הכתוב לומר

זג לקד : ומ"ס סכיכוחין סלכס כרחנ"ט • !6 החוכל מן החרכן וסוג חינולוקס עד סיסכל מסן כזית • חע"ג דלפי (פון ימסנס - bsמר רחנ"ע חין חייכער סיסכל וכו' רכטמט 7(סקל 6תס וכלומר פי' 6כל כזית מקרנגיס חו מן קוניס חינו חייג ער סי6כל כו' : נ6ס כן 5*5 נסר"כלכתוכ ולין הלכה כרונית 6 כסילכל תחככניס 6ו קוניס כזית לוקס - וכן לפון קרמכיס : 6כל סותר סר"נ סכמו מים כלכרי רחכ"ט נתקל • כן יס כרכריו לססמיר סלס 6כל קרכניס רונן סיתל חיים 6פי' 6ס סוח כפחות מכזית ססונר סספורת הקפילס סיקן חרכני'סניס ווג חסרי 6cס 6כל כך הריסוס חייכ 6פי' לין כקס

כזית ויס כדכר להקל ולהחמיר וכלפי ין סכרח קול וכתכ סלין הלכה • 656 חיכו לוקס עד סיסכל כזית : ג סותר ר' יוס כתב סר"ן - כלומר סותר על סיסיס לוגרול סער סלל' יוס כסתוס מגלח תגלחת סלמנות לומר סזס ססותר

היינו 6ס סין מיוס סגלס : 6וגלסוסולסטיס • עד סוף ימי נזירות ר' יוס כגון :גלחות נייס מל6תכריך פימתין ל'יוס 6כל 6ס יש לו עוד ל'יוס חינוסותר כלומר כיון דסיכס עדין נידל סיפר ל'יוס וכ"כ סתוס' • לכל הרמנ"ס כפ"ו מסלכי נזירות כזכרלעולס 6פי' כנזירות ונכונה סותר ל'יוס וכל חותן סלפי'יוס כל דקדוקי כזירות עליו - 6k סלין עולין לו מן המנין :

חו

[ocr errors]
« הקודםהמשך »