תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

וככל תגלחת ותגלית חינן סותס כיין ול6 מטמ6 למתיס ולס ר' לומר לין זס מנלס לל' יוס דכיון דסמ' הריני נזיר הכל סתר fו נטמנ6 6פילו כיוס התגלחת סרי זס לוקס ע"כי וכת3 נוירו' 6חת סיס) וחינו מגלח 6 לי"נ קרם כנזיר עולס וbיזקן זיי הכ"כ פשוט הול פקרי לין סוס לכר סמכריל כין נזירו'לנזירו' מגלת לל' יוס • תלfומר סרי עלי כוירות כסער רcfי רמז לפיסיס מורניין חולהטמ6 למתיס ע"כ:רבי סומר וכן' מוכיח ונזירות מופסקות קכל עליו כמנין סער רוסו ולין כתב הר"ן (6ין קלכ' כר'

סלכ'כרני :ה 6ס 6מר 6חת וכן כתכ סרמכ"ס ועיין מ"ס רבי אומר אין זה מגלח אחת לשלשים יוסי ואיזהו גרולס נדרתי

נזירות 6 כמפנה ללקמן : שמגלח אחת לשלשים יום : האומר הרי עלי קכלתי וניל גדול' כמלח ה מלא קנית חן מלי) נזירות כשער ראשי • וכעפר הארץ •.וכחול הים הבית ניר לי יאס (6ס 6תר

הקופס פי' כית ה הריני נזיר מלא הבית או מלא הקופה: בורקין סתס גררתי ולס קייס נלכי רקנית לו קופת רקני' תו'; אותו'. אם אמר אחת גדולה נזרתי נזיר שלשים יום fk כמו סירונו חכמי'לסוני אס 6מר 6חת גלולס כו'

ואם אמר סתם נזרתי רואין את הקופה: כאלו היא הרי זס נזיר כל ימיו (מנלח הכל מסתמה 5 - מcוס מלאה חרדל • ונזיר כל ימיו : והריני נזיר מכאן כל י"כ חרס ו הריני נזי :חיכו במסמע הלשון - כמו עד מקוס פלוני" אומרין כמה ימים מכאן ער מקום מכו; ער מקי' פלו' וסחזיק נכי מכ6ן ועד סוף העולס : פלוני * אם פחות משלשים יום* נזיר שלשים יום • נדין כדי ללכת לחותו מקוס ואם סמר סתס גררתי ואם לאו נזיר במנין הימים :זהריני נזיר כמנין ימות לכל 6ס ל6 החזיק ללכת

פי' סר"נ כמן סילוכן החמה ' מונה נזירות כמנין ימות הרמה לחותי מקוס נעשה כחומר חכמיס וכו' זס כפי' הפני

, אמר

מכון יעד סיף סעולס וסוי מכתב סרח"סגמפנק ו'פ"ג

נזיר ל'יוס כין ססיה המקיס דנדריס וללס כמ"ס סר"כ סס : רואין 6ת סקופי כחלו לקרוכ כין ססיס רחוק ו6פי'מהלך כמס סני' של נתכוין 656 קיל מל6ס סרלל וכו': וכנמרס ומימ6 Sחזיית כלו היה מלח' לנזירו' חס' גדולה: ז מונק נזירות כמנין ימות הסנה ot'ק קיפוחין ודילועין ולו ליס תקנתס כמספר הקייזין פמחזק' גזירו' כמנין ימות החמה :

, למר סקופי fו סכית (מי 65 תנן כמשנס ג'פ"ר רטירות לספק נזירות מותר) וכתכו סתוס' וס". רס"מ למימר ולחוי כמלון דתלי בנק ול6 נתכוין זס fit לנזירות fחז ומסקינן סתס כלומר : נרקיס וטירוק רמיירי 66מר על מנת פיתח נכרי זה ח' כור ותלך ומלחו סנגנב לו סכחנו כלפי' בר"ג סס לסכחית ניק : לכירות כלל ומספיק6 ל66מרינן ליה ללקוי נדיר כי היכי רלס לייקיחולין לעזרה לכי מפליס נזירותיה דלכתחלס לינו מגלה 6

%. ח"כ הקריב ג' קרבנותיו - (כחטחת לי 6פשר לו להתנות סתרס גוכס כך כתב קרין פ"נ רנוריס דף י"ט (וקיינונתן טעמל רכנדריס פנן כמסכת ו' פ"ניסתס גרריס להחמיר מטוס רלין חומרס כספיקתו יותר מכורחי. ולנו כנזיר כפקו חמור מחיר יכול לתניה חולין לעזרס ולל יקל מופר מרין כזירתו) הכל נחית ליס לנזירות ט6פילו מללת קיפולי ..." כלק כזירות חייל עליס וכיון רכחית לכירות כמחי לסלקית וולמס כמל6 סררל קיבל עליו - וסרר פרן רחכתי לסני ית זקנתס רתכיון ססליס * נזירות קיפולין חי נמי לככק • ומייתי לייס קרכן הוי כתסולק ועומד וכל6 נחית לנזירות רמיס ומסני לסלי תכל סנירס ליס כרכי רמתניתין דלעיל פלין מגלח 6חת לסלסיס יוס ער סחמר קרי עלי גזירות וכו' (כלומר וסכנס כחרדל קכיל עני ונלון פריוס מותו בזירות חלו6רוך • וכן פירס"י ותוספו' ולע"נ רכרכי גמי מגלח כל י"נ קרם כדין נזיר עולס ול"כ לסולית תקנתו כסוף י"נ קרס 6 ליתס לכס דנזיר טולס מגלח לסוף "ן חרם חיכו פלח הקלת הכנרת הסער כעלמס ולל נילוס ממסכמו

שכתבתי לעיל כסס התוספת • וכיון שbינו מגלח ממס 6"כ לית ליה תקנתס - כך נרחס לי : ונזיר כל ימיו פירס קריכ ומגלח כל י"כ חרס - וכן כתב סרמכ"ס וסדין עמסס כמו סכתכתי רמתני' סכרס כסס כרכי רחי

לתנ6 קמס רכי - חינו נזיר כי חס סלסיס יוס כלכר וכתר תלתין יומין סוס ספק נזירות המותר ולפי סממ"ם למשנתינו נייר חרס סמעינן מינס וכרכי מוקיס לס ולפיכך לח סונרכו לפרט וליקח הלכתס כמתניתין סכל קפה רט"ג לסמעי' ללית הלכתס כמתני' מימ 6יכ6 למטפי ולמימר לנזיר עולס ומגלס כל סלסיס יוס וס 6ינו 6לס כמו סכתכתי פלין זה כזיר יותר ממלסיס יוס • יהוי לית לפרס ולח עור סלס סרחיתי לסרמכ"ס כפרק ג'מסלכות נזירות ספסק כרלטיל רלס כר' וכלסכל פסק דמגלס כל סניס עור חרס וקסוכתוכיסטרי חני מרי ונ"ע ססרסנ"ר והכימ 65 העירו כזה כלל ועיין מ"סכסון פרקין 5 והריני נזיר מכלן ומר מקוס פלוני פירסקרינרכינו עוכרית מכרטנורה והחזיק בררן כן'

ותחזיק כדרך יותר מכלן עד מקוס פלוני • מוכחס מלמל דלעת6 דלתוינזיר כל זמן פיקס כריך קסתרי וסול לכיון להחזיק כדרך - ליכא למימר רחריכס ליס מלתס מכלן יער מקוס פלוניי דסל חייכן דלק לריכס ליס דרך להחזיק כררן ככר' ע"כ וספוספת כתכו דמסחמס מפני לונסיס לדרך קיכל קליי נזירות הכללמסכנת קלרך לכך (חומרין) מהלן קימיס על

מקום פלוני ;

[ocr errors]

גורס יף ז' ופירסינסולין

ז חמר

הגרוגרות

:

סתר רייקורס מעססקיס כיון סססליס סיכי יקודס סמעית ז אמר ר' יהודה מעטה קיס כו' כתנ קר'נר' יסולק סמט י' נרכי הלפרין חקיק וסמר פתחנת' הריני נזיר כמנין ימות

ליס לרכי לספליג ליק 6תיק כו' וסכי מיתר כתרין 7 הפמס קו נזיי עולס : וקכיל מעסס להוכיח פחיכו כזיר כרייק6 כנמ'לפלים וקסתו ר'יסולס ס"ל כק"ק רקכס מהן כוס רמעסק קיס וכיון פקסליס מק וככזי' טולס לה פיין חיכס כין מפגי'לסכח לקיק דרכי רמתני' ד' ראו הכל 6ת' קסלמס 6לס וקלי מונק

כמנין ולפיכך סבר ר'יהולית נוירופ וכן הלכה : אמר רבי יהודה מעשה היה כיין שהשלים מת • ותכס דמתני'רנזירות חלוקו פרק ב הריני נזיר מן פרק ב הריני נזיר מן הגרוגרות יומן קיבל עליו - הכל קיכ6

5c הובילה בית שמאי אומרים מנת הלס 6מ' כמנין סכרי וכן סלכילס כיס חומריס נזיר ובית הלל אומרים אינו נזיר אמר ר' יהודה אף נמי כר'רנזירות סלל סריכה נזי לסכירס נתן לכ"ס לין כשאמרו בית שמאי - לא אמרו אא באומר הרי הן קיבל עליו על פילמר סרי סרט מוכו) לכריו לכטלס וכי עלי קרכן :ב אמר אמרה פרה זו הריני נזירה פלי גזירות וכו'. והכי מפרע סמר קריני נזיר 6לעת6 אם עומרת אני

אמר כנמ'לרבי יהודה כחרס סי דנסי נזיר קלמ': וכי סדר

כרני וכחרס פליג עליס ור' 6מ'מן סנרונרות ומן הובלת מקור סוס דכעי קור ניק ואפי' וכרכתיככס י ומקליטעמס מתני' ק' רכייסורה פיל והסקה בתוך כדי רכור לה כלי סלר כיס לסכירילסן סקלס כטעו'סמיס fיכf רי סתמס כן לקכל וקן דמתנימין ה' ותרווייסו רלק סקרס 65 פייך כיס kbת ולה חורק וסוס סלין כנזיר וכקיס כת"ק ורכי למתני' ר' וסרמכ"ס ויריב פסקו סס סין הלכה ניק קלוס יקיס סלכך קיי נזיר : ובית הלל פנלי כוחיל ולה כרכי • מסמט 6

% כתנס קפל וליכ 6פי' כל מנין 6מרינן גדר כדרך קנולריס 5ר קוי נזיר ס6ין נזירות מן סגרוגרות נזירות חלוקות קיכל עליו וסכל פסקי ההלכה כר'יולה ומכוח' זמן סוללה : למררכי יסולק 6ף כסחכרו כית סמלי לה גלרירית לוקח היכל ססזכיר מנין והוק תרתי דסתרן חסורי

סכרו - כלומר קרי פלי קרכן ללא נחלקו כ"ס וכיס לענין (כריך מיון ינס נוק לח ספירו קרלכר והכסף מפנק | גזירות לכל הו כזיר ל6 נחנקו • ל6 כלומ'כלכי קיה פיקיו פרק ב הריני נזיר מן הגרוגרות עיין מ'פנתפנק ת' קנרונרוק עלי קרכן י נ'ס סכרי לקוי כדור מן הגרוגרות

פרק ק' רכ"מ ומ' כמסנס ג'סי"י-ם ונ'ססנרי לל6 הוי גלור : ב לחמי למרק פרה זו קריני נזירק מסכת פרק: ובית הלל חומרים סיכונויר פיי קרינתחיל fס עימרת חני • מי ססיתס פרתו רכונה ומינה רונס לעמול ולח נדר כריך קנולריס וכו' • כנמ' וכתכו סתוספות • ולמ'פרק ז סכור'כלל תעמול וחומר כלכק קריני נזירס 6ס 6"ת לימס כית סלל ס"ל יס פ6לת לקקלס וי'2 חסוס רחכעי

פומרק לכית סלל נקי ונויר מיין לה קו . מיקו ליסוי (כדור מן

קנרונרות (הכי קלמר רפטור לגמרי פלה קפנדר כדרך המתנרכיס סס כח להיות נודר מן הגרוגרות כלי כלפון קונס כדרך קנולריס • פיך . ועיין כסמוך : אמר ר' יהורק חף כסחתרונים pcחי זכו' - כתב קריג' כית סמלי סכרי לקוי כדור מן הגרוגרות - וניק פכרי דלת סוי כדור ולעינרלתיק גמי נ"ה ס"ל לכל קו ברור כרכתיננ6 לעיל י ו6"כ רכי יסודי ל6 חתb לחcמועינן סלח טעמ6 רכ"סלס קnt forנינו כיוכל נזק וכמו שכתכתי כדים פיג רפיחה • 6כל סרמכ"ס כתנ כפירופו ולקיק לכת נרור קו ו6סור כנרונרות ורכילי ורכי יכול" סו' qm (כ"פסיכונויר hk ער זי6מר ג"כ קרי קן עלי קרכן סוכר קנזירות וסקרכן פסול כתנ6 נזיר עין • ונס כחכורו פ"ח מהלכות נדריס פסק ר6סור כקן ולפיפטקרחניך הסינו ככר קליז נעלו קכ"מולו זכר לרכריו סנפי' קמכ' ותיק מכיל רחי כפירEוכלכרי סרמנ"ס פכן קו : אלא כלת'קרי. סן עלי קרכן פי'סר"נ דסוי כדור מן הנרונרות וכפירס • וכתכו התוס' יח"ת וקל חיקו נזיר קחת' • וליד יקיר כלור • ויל דנזיר לסון קפרס'כלו למר קריני פרוס מן הגרוגרות • עין • וכ'פ סרמכ"ס כי נזיר אקיס ופמסון כטיפ נסמן כמפני יקי וכתכו סתוס' וחית קל כנוריס (כפ"ק מסג'די)מוכר לרכי יסור' חמר קרנן לחקר נדר כקרכן פר פיחמ' כקרכן ככיף ולרסית כסלס 6מ' טלי מלח ככי זה כקרכן חבל כי 6מי ככר זה עלי קרכן הנ"ל כיף עין ירכינור"י 6ליכח דכיס 6מר למלמיס לקכל כ"מ לה תשמע לכקל פליני כמי וקיקיכול ממ' סרי עלי כקרכן 6ורחי כללו קכיס"ל לר"י לכל6 כ"ף פני וקייכו מסוס לחומר קרי פלי: נ אמר חמר' פרת זו הריני נזיר חס עומרת חני וכו' פי' סר"ג 6מ' פרס זו סגור' שלח מעמול ולומרת כלכס • וכו' אל קרמנ"ס. למר' זפת קפר' גזירה לני ערהעכר' כמו פלומריס כני 6רס כזמנינו זה נזכיר קרצ'מן קנולמיס (לסון נורמי כלי מתכות פייב רכליס מסכי נ') כפקס' עליו המלכה נלס (חומר) נסכע זס סלכר סקוה לחיספעל כמו כן כלח ספק היי גיככונס 6לו סונריס מPCמסין הרכ' כין כני 6רס ע"ל נלסון הכפול כמלס מחסכ'6ף כלכר 6חין בו רוח חייס סכחמר וקמנית חסכי נקוכר לפי הלוס תרומ' הלנית חוסך עלית לקסכר ותולי הפסוק המחסני כסניס ק"ג פולי קמחסנ' כפרק ונדלק מוספת וכמכס מקסכס כלסון סמיר' ככתוב כגון ודונר סתת כלככו ומר מסוכלכו

ג 23 כג א

}

[ocr errors]

אבו קרנתיות וכו' ונריכס לל6 תימס רוק'נרונרות (ורניל'), פומרת חני (6ני לומר סריני נזיר ממנס 6סלה תפתור וכן

מחלפינענניס נקל סמרי נ"ט • חנל נרכת מורי (לי דלק נטולת סלינ'יכולת להפתח ומ' סגרת חלת דופלר 6סמעינן לbתסיס נתס 6מר נ"ה וכו' : נמ' . ופירט" לפתחני וחומרי קריני נזירס לס נפתחת חני וחניחומיהריני

מחלפח כענכיס לנרונר זורכילה פירי כפירי מיחליף נשר נזיר ממנה לס לו תפתח ולקיכ עמלת פרי זו מחליק 16 נסמרק חול קייקו וג'ינסי

פרעמידוק6חריולה העתידי וחמרי נסרי קררי ולמטו אמר הרלת הזה הריני נזיר אם נפתח אני ב"ש כוח • וכן הלנת נפקרס נסכי חיכה במימר כי סמי אומריס נזיר ובית הלל אומרים אינו נזירי אמר רבי משיק חן כח מחר ופתחסולר מכרז כמיר מין רמי ע"י יהורה אף כשאמרוב'שלא אמרו אא באומר הרי פמחק קו. • כס"6 קריזק וליז!'כ ריכו'וcמח רעתו פרה זו עלי קרבן אם עומדת היא :ג מנו לו את גזי רוזלי לטעמיקו 67מרי בית לוי' ענניס וטנק כפי הכוס ואמר הריני נזיר ממנו הויזה נזיר • מעשה כנודר מן קנרונרות יפן גרוגרת וכסר והמרקע הים באש' אחת שהית שבורה ומזגו לו את הכוס ואמר' סוכילת פקוח נזר לע"פי פקר קסטורת ומחלף כלפון הריני נזירה ממנואמרוהכמי'לא נתכוונהאא לומר סלין נזירות מן קניונים כני 6רס זס לזס עכ'ל : הרי הוא עלי קרכן :ו הריני נזיר עים שאהת ומן סוכילק סכינמי סעיפי הזה לט"נ סנכון נהנה שותה יין ומטמא למתים הרי זה נזיר ואסור בכולן. 6חין נזירות מן הכספת ומן קרנת הסוס על נירה יורע אני שיש נזירות אבל איני יודע שהנזיר אסור קרלת סרי זס נזיר ולף ע"פ cnלי כנ וכננינה הסלמה ביין הרי זה אסור

. ורבי סכתו' קכתמי ונפתחי סולק וליחזקוסתיס דלתות דלת

לה היתה רעתו bk פיעמידני החחת - ככר חמר קסכס קרחכ"ט כל חטר מין נו רוח חייס חו יפתחנת קול כעכמו : וכ"ה חומרי לרכריקס ונ"ס לדיון זכרלו ויקנהו נס גמכל חומסננות ולתיס וכריח כסוף פ' לפי' 6ס לח עמוס כלל לה הוי נזיר מפני פגרו פלס כדרך וכריס כסימן קרכיס : הרי פרס זו כלי קרכן כלומ' כדור קנווריס פלין נזירות מן סכסמ' ומן סללתס ליכו רחמרית וכרלטיל וכן מן הרלת סיין לרור בקרכן פרריכל דנרי'סנפונס פלין 6רס מוכיח רכריו לכטלס • וכי למ' סריני נזי' סרעקת יכול לחסוך עליו כסתפסת קרכן כרתנן כפ"ק רנוריס ולפי' רנקו נזיר קלמי חולו כן מיתת היכל רעננות מחליק לו קרמניס רלטיל ר"ל סחמר נ'כ לסון זה פכיון ססזכיר נזיר קרייסעמידו' רכס קוי ני'מסרי קוס לס 6מ'6

6ס ל6 תעמו' וקרנן תוי נזי': אס שומרת היה אולי היינכלכי היה וכו' וס קרי פמרק: 6מר רכי יהורה וכו' לה נחלקו כ"ס פלנ'ק

על מעמול וכרמפרסינן כריסס וניל לפרס רת"ק קיס כלכי לענין נזירוק • רלס סוי כזיר לה נחלקו & כלומי כלכי קיס סלומ' סרי פרס זעלי קרכן כcמרתי סספרה "חמרה) סקקק מקהיר נקנס זו קרכן כסעת סחמרפי סחכית נוי ממנה מס

נזיר'לס טומרק תיק cלני חומ'סריני נזי'ממנת וכו'וסרמכ"ס לא תפתור רכית סמלי סכרי קולי ולו העמיות קוסקוס כתב כמו כן ער סיחמר ניכ וסרי נסרק קרכן 6ס לס סמרק • קרכן וכיס סכרי קוסיל ועמרה חינ' קרכן : ג מעסס כc6 ע"ג. ולפי פירופו סר"ל סיקס נזיר כלומר מתי לפנות לחת וכו' מתני' חסורי מחסרס וסכי קתני חס קית שכו וחמ' לפון:זי' ולסין קרכן נריך לפ' רקיק בחומר הריני נזי'ממנס • הריני נזיר ממנו 6ינוני'סbס סיס דעתו ס ל6סו'קומן הכוס והרי פרק זו עלי קרכן ולf כמסמרת bcמרת סתרס נזירס חס עליו כלנו וכי היכי דל6 ליתי ליס כוס 6חרינס למי קריני נזי'

עומדת הים °ורס"י ל : גרס כרכרי קיק bk חס עומדת לה ומעסה נמי כחסה חח סכורק וכו' :י קריות נויר וחסוי הרס לני ומפרס והכי מפמט סיס סכורת פתתס מתעככת ot ככלס וכסס כ"ע מודו מפני התנה על מה שכתוב בתורה וכל.

הריני נזיר לס התקיי'מחסכתר ספר עומדת פס מ"כ וכת' סמתנס על (מס) 6כתוב בתורה הכחוכטל : חכל מינייולת עוד סכל כלל : לס פלינריוס) לה פייכה ליסנר דנדריס נכי מהנזיר חסו' ניין

מקנזיר לסו' ניין • הרי זה מסור ריין ותגלחת וטועמה דלת כלל : ג הרי זה נזיר כמו תנור' מן החרגניס ומסנת ספוריס כנזיר הניזר מסחר מתן גוי' ככולן נ' פ'ק ולסקזני לס kס מסוס סיפי : מעשה כ5cb חח

ורכי וכו' פי' הי"נ (!תניתין חסורי מחסר( • .וחס היה מכור יכר ופי' סרמנ"ס • סגל לס הניט פגרותו 5c לוט ticהגיע לסכרומו של לוט הינו בר חיוכח !י על מנת סלסה פוקק יין. ומיטמ6 למתיס מסוס רכזית גזר שסיו על ר6ר ניחן לקו 65נסי דיקור כתגלחתי לעל קול הדין כסגולר על מנת לק לנכס • וכןb :ין סרמכ"ס נפרק ח' מסין חי שלה לגלח : ואסור ככולן וכו' פי' הר"נ מפני ססתנס כוי • פיין כמפנק י' פרק

אבל מיני יורט שהנזיר חסו' כיין הרי זה מסור פי' הר"ן רקנזיר כחסל מתן חסור בכולן ומסמע דחין לו סתרק - וכן פסק הרמנ"ס נפרקה' מהלכות נזירוק • 6כל קרחכיוכתר סחס כו לפני חכס ו6"ל כך דרך ko• סלחכס מתירו לו cמין פתח לנדרו נדול מוס ולס 6מרו 6סור •חלה כסתוס סוני להתיר לפנמו מוס קורן - ע"כ "וכתכ קכסף משנה כטעמו של קרמכ"ס מסוס למכיפין פתמר קתני רסור מסמס לפי' ככה לפניכס • וטעס קרכר

סקרי

[ocr errors]
[ocr errors]

:

נזיר פרק ב

ר"ע מברטנורה

תוספות יום טוב צ זוכי פמעון מתיר דסכר 6ינו גזיר עד פייר נכלן : חו מפני סקרי הנודר מן קחרוניס 6פילו 6מר 6לן קייקי יודע זקיקי פלני קוכר מפיס ארי זס מותר לקוי כדרי חונסיס וקוס 6חר 6סור ככולן לס קיפי נודר על כל זס 6סור ע"כ לכל זס סרין פ6רכעה נוריס סקמירו חכמיס : ורכי סמעון חוסרדסכר דחפילו ימר כו' סרמנ"ס קול פכתכו סס וקרלכ"ר יסמר ארבעה גרריס מהקירן חכמיס גריכיס סלס לחכס וחין קלכק לערכי ערכו כריך רנס ומנין לו ועיין מ"ס נרר"ס לקמן : כרכי פרעון כהני תרי ככי

או מפני חני קוכר מסיס דמתניתין . ה קריני נזיר ורבי שמעון מתיר ' יודע אני שהנזיר אסור ביין •

כלומר 66ני כריך עלי לנלת כזיר קבל עליו אבל סבור הייתי שחכמים מתיריסלי: מפני שאין ליטמסות כסס וליטפל נקס ניירות ועוד קכל עליו לקכי' אני יכול לחיות אלא ביין אג מפני שאני קובר את כסכר מחמת רוסקי תוספת קילגות על נזיר 6חר וכל המתים הריזהמיתי ור"ש אוסר : ה הריני נזיר וכנמרח פירס"י bcין קוכרין חנייונס הוס ולfמר כן: חס ועלילגלח נזיר : ושמע חבירו ואמר ואני ועלילגלח כחותו מקוס חלק קוס קיי פקחיס כל חסר פוטר נזיר - אם היו פקחים מגלחים זה את זה ואם לאו הרי זה מותר פירם קרים חק זכרו מקרכנותיו וfף על מגלחים נזירים אחרים: ו הרי עלי לגלח חצי נזיר דהוי גורי חונסיס פי ונסעה סגור הרקפון ושמע חבירו ואמר ואני עלי לגלח חצינזיר זה מגלח נמרח והקסו כתוספ'רמי דמי לגלח כעיר לכי לה הוי נזיר שלס: וזה מגלח נזיר שלם: דבריר"מ וחכ"א דנורי לונסיס היינו סרחוני

ו (זה מנלח זה מגלח חצי נזיר וזה מגלח חצי נזיר : ז הריני נזיר כל 6חר כך לכל כסעת סגור נזיר פלס) וfס מנלח נזיר לכשיהיה לי כן" ונולד לו כן - הרי זה נזיר • נולד לה ידע החונס • כרתנן סוס רכרי רכי מחיר • רני לו בת טומטום ואנדרוגינוס אינו נזיר. אם אמר כמסנס נ' פרק נ' רנדריס מחיר לטעמיס וסכר תפוס

כשאראה ומפרית רמתניתין כמי מיירי לפון 05:ון וכי למר קרי עלי

סקסונס כס 6ח"כ כגון לגלח תגלחת פנימה קלמר וכי קדר קלמר חני נור לחו כל סכסעת סנדר קוס כריל וחזק יכול לחיות כלל יין ולכסוף כמיניק למיקור ניק 6פילו תוך כדי לנור ורכנן סכרי כר החליס חו פחלס קיק עפיר ולח היה נריך למטפל למתיס ופתחו עמו היל וקויס כחומר חני קרכנות St נזיר עלי סלינו ולבסוף העני • 6"כ מסוס לסין פיו ולכו סוס רפין קיס נקיות חייך !6 חני קרכנות של נזיר והלכה כחכמיס: ז וכולל לוכן נזיר מיין : סכל כככולס קית' ומס רfמר סכל כסכור סייתי קרי נזיר וכלשון בני 6רס ל6 מקרי כן !6 זכר ול6 נקכה ולה כלכי כסטסיתי קנדר פיל • וכן כתב רש"י כלסון 6חר וסכים טימטוס ג6נדרוגינוס ולל מקרי 6פי'נקכס וטומטויחנדרוגנו רמיקס רככס"ג קרי ליהגמר) עכו חכסו : לכל זס לין ככלל

נדרי מונפיס 6לס נכלל גורי פנגות קול cסין פיו ולכו שוין

חלק דנמרח קרי ליס חונס הלך על סס זס סמריכן בתי קכו פין נדרי 6ונסין • ולעולס נדרי זגגותקן כלסון סמסנס וסף הרמכיס כפירוסו כתכ נורי סונסין הן כלסין קנמרק • הכל כחכורו כתגס6לוככלל נדרי סננות : ורכי שמעון חוסר פי' הריניסכר ר' נדריס וכו'כריכין פ6נה ועל ידי סbס מותריס לף (רכי שמעון ול6 חסרי חלספר סיס6ל ומכלן סייעתר לפי' קרחניר למפרס ל6סור לכרכרי תכח קמס דריפה היינו נמי על פיסל : ה ועלי לגלח נזיר כו'כתר הרינלהניח קרכנות מסיס סרמכ"ס סחייכ נסס כסעת העגלחת כסנסלס קנזירות: מגלחים זקות זה כתנ קר"נ ולף על פי סכסער סגור סר6סון כו' סכתי לס קוקסני (נזיר) מטוס רקיק רחימסכסכה דקוי מיר סנלתיקנת' : ואם 165 66ין לקס פקחות זה• 6ל6 כל 6'סכים קרכן לעכמו כריך לגלח כנזיר חקר נקניס קרכנופיו תחקיו • תוספת : ו °זה מגלח כו' כ6סר הנסתי כפי' סר"נ כן סוס לסון יס"י : וחכמים לומריס זס מנלח חני נזיר כו' פי' סרינגרר ופתחו עמו וקול כלומר חני קרכנות נזיר עלי וכו' ססכל מודיס כיון

פתלת סחני כקרכן וכפלימר קרכנות חני נזיר עליקכל מוליס וכוליק כעי מתויי כן לוח שיטת התוספת וכתכו דיסמע חכרן ולמר ולני נכדי נקטו כר6סון כמי פליני עכ', וללפון 6חר ספירס"י לסו ככרי נקטיק דמפרס לר"מ ורבנן פליני bי קנזיר מיפטר נקרככותיקן סל 6לו וסכרר'מחיר רמפטר מסוס סוס מגלם נזיר סלס כו' ומטעס ספירס קר", ולכן יוכח הנזיר כקרכנות או ורכנן סנוי דפוסיל וסניס קס ויכוליס לסכיס יחל קרכן כזיר פלס קלכן מכילין כיסל קרכן נזיר פלס ולין הנזיר יונס כקרכנותיהן שהילד יוכל וקרי 6ין חיר מקס נדר bkכסניוקי לה קוק סלf חר סbמר כן היו מודיס חכמיס

מכיל קרכן כזיר טלס סbין חכינורות ותיק יוכח הנזיר כקרכנותיו לכל עכפיו פניסקס ויכיליס נתניח ניחר קרכן נזיר טלס קרי הלו מכיליןכיחל וכיון סלין פלסוס 6סרמקס נשר 656 חני לין כזיריוכח בכך ומחוייך לקכיס סוכתו ומס סחכילין ! קול לכרכס כעלמס : לכסיקיה

ז הריני נזיר לכשיהיה לי כן - פי' הולחת וסכח לסקנ"ס סחנני וזכני וכולל ליכן : מוספת : הרי זס נזיר כנמרח פריך פפיטל ומסני מסוס סיפס כק טומטוס כו'6

cינוכויר רמקו לחימה לכפbכני תוס וקלמי (כוכקי' לבנק נס חנכי ממנס) וכי גולר נס טומטוסיוחנדרוגינוס (רנקני נָמי בנו) ולתינזיר קל מסמע לן דל6 :

ג 23 כג ב

כמרחק

ק קפילק

[ocr errors]
[ocr errors]

כשאראה כסיקיר לי ולדוכן הוה בנוסח מפני סכנמר ח קפינס הפקו לס ידוע לי כי קיימו סוח חינפל קור •

וים נוסחחות רל6 ניסינן כפירית זכןכגוסס נזיר ומפניתין רכי יסודס כיל רחמר לה מחית חינים נפפים מסנס וכירוסלינה ייענס סמלי סנינסיפל מליסנס דכריפ6 לספיקל וכי 6מר כסיסיס לי ולד • pל ולד ודחי קלמר ; וכי ולסון הומניס כסיף כיח מהלכות נזיר 6מר סריני נזיר, שמעון חומר ילמר לס קיק בוקיימס רכו רכי סמסון סכר ספק בסיסית לי ולי :

נזירות להחמיר סנכן נריך אפילו נולד נו נת כו' כשאראה כשיהיה ליולד אפי'נולד לובת טומטום לסיות נזיר מספק ומתנס

רמתו וקי. "י; ולד ואנדרוגינוס הרי זה נדיר : ה הפילה אשתואינו חומר 6ס כן קיימה קוה דקחטן ניני חנסי חמר נזיר רבי שמעון אובריאמר אם היה בןקיימא יהרי קרני ניר חוכס ולס לסן דמיינוכן קל 9סמטן דכת אנינזיר הוכה ואם לאו הרי אני נזיר נדבה' חזרה קריני נזיר נדנק ומגלס טיטוס וכו נמי מקרי ולד וילדה הרי זה מיר ושמעון אומר יאמר אם הראשון מכיל קרכנופיו כסוף פלדי גמ' : ח הפילה 6סתו בןקיימא הראשון חובה זו נדבה ואם לאו הראשון יום (כלל פגליל6סיס יכול סיני גזיר כהן קריב ומתני' נדבה וזו חובה : ט הריני נזיר ונזיר כשיהיה לי נקכיס קרכן מספק • זלין א ריקווי מים דלפור לוח מחיק בן התחיל מונה את שלו ואחר כך נולד לו בן • סלכס כר'פמפין : חזוס מיניסכו'היינור'יסוד'רס:) משלים את שלו •

משלים את שלו • ואחר כך כונה את של בנו • ולרק סרי זס נזיר עסרי נס פרק דלעיל נס מפני ק'פרק הריני נזיר כשיהיה לי בן - ונזיר התחיל מונה את נהג נזירות מחמת קנפל

דלעיל כוקיס וע"ס: שלו • ואחר כך נולד לו בן • מניח את שלו? ועכפי פילדס ולו פל קיימי וכי סמעון לומר כו'ולס ומונה את של בנו ואחר כך משלים את שרו :י חלק נזירו' ולדכרי ר"ס גרין -

פלין 6קל ונולד לו הריני נזיר לכשיהא (ירו' כסיס6ליבן • ונזיר מאה לחזור ולקחנו'לפמס סר6סון כן ינטין רכסfמר סיסיס לי יום נולד בן עד שבעים • להפסיד כלום • לאחר קיס ולל 6ל קיימס : ט כן (דחי לס סיס דעקו • 6k שבעים סותר שבעים שאין תגלחת פחות מל' יום : קריני נזיר וגזיר לכמיקיס לכן ודלי • לח לטומטוס

פרק ליכן • פי סקכל עליו גזירות הלל פלין וכי סמעון חלה

סקס ועול קכל עליו נזירו' ריכה לִרְפינקנן זכר רמספקה ליק 7סמס קוק כן קיימס וסוי 6חרת כמיקיס לוכן : מסליס 6ת סלו תחלק ומגלח ומכיל נונמור • תוס' • ט מניח ת שלו ומונה 6ת סb ככו קרכן ולח"כ מונה לקפל כנו : קריני נזיר כסיסיס ליכן . ז6חר כן מסלס וכו' (חר כך יגלח על פקיקס ומכיל כי וניר מקבל עליו תחלק גזירות כנו : התחיל מונק 6ת פנו קרכנות לחת כוירות כנו ולחת לנזירות ענמי לכל לס יגלח ולק"כ כולל לו כן קורס פיפלמו 6לפיס יוס : מניח לת פלו 6חר ססליס נזירות (כנו) וח"כ הילך ישליס גזירות כי לס ומונס 6תbלכנו לכיון סקנל עליו כזירותכנן תחלה • יוכל לגלס כססלמת נזירות רסין גידול סער פחות מל' יוס כסכולל לוכן כריך נקניס לק bלו ולמנות 6ל כנו וחקר כן ונקי ר6ס ניר נזירות תרוכה סריס נסחר סיר נירות דככול מטליס 6ת : י ער סכעיס לס ספסיר כלומר סכסקול יוס רח) היה יכול לגלח לנזירוק כנו והסליס כזירקו ולסור מפסיק גזירתו ומונת נזירות ככו ומגלח וחוזר ומפליס חת פלו ולגלח מ"מ כמתניתין רמי רינסס נזירות דהוי יוס סנכן (פלוס)נוירומן מן המכעיס סמנס ככר ער קמ6ק סנדקס 6ס יגלח לנזירות בני 65 יוכל לקייס מנות נילוס לנזירות לי יוס כמכל כין תגלחת סל כזירות ככו לקמנצחק 56 פלוס ונפסית לגן לס יגלס על סיtליס סקי הגזירות ויניל סקי נזירותו ל'יוס וחיכו מפסיד כלוס לכל 6ס מנה יותר מסנטי' קרינית תוס' וכן דעת רס"י כמ"ס כמסנס דלקמן • לכל יוס קולס ססתחיל כנזירות כנו כה נתפסיק כזירוהו כל סקרמנ"ס כסנוי פרק ו' נרות דחין כין כזירות ארוכה נתחיל בזירות כנו כסיגלח על נזירות כנו וכח להפלי'גזירון לנזירות מועטת כלוס 6חר הזלפת ננו מגלס וקשור לסלו עד מחר יום פנור- כמכחו פחות מליוס נין תגלחת 3 נזירות ונריך סימנספליס 6פי' 6ס לין לו עליו לפיס לפי סbין כין כמו להתגלחת פלמירי, 8 ולי לספר להיות בין תגלחת לרגל תגלחת לתגלחת פחות מל' • ונרחס רכלנרין מתניתין דלקמן פחות מל'יוס ונמכל מפסיד כל חותן הימיס(סמנה)יותר מע': פירי:6 רמתניתין לרכס היס וכללי הן פונק כינר קליני

פרק וכו' וf6ין לסכריע מה רע ירין חס כוס סוכר כמו הרמנים כוכרס"י ותוספק : י לאחר סכעיס יוס פוקר • ול6 נרסינן פותר סכעיס כ"כ המופפת וכן קול לדעת ס סמפר פמפסיר כל חותן סימיס סמנס 6חר סכעיס סימ דיין פותר הכל וכן פירט קרמכ"ס וכחכורו פיר כתב סופר פרסכעיס וחולי נכן נירסתו כמשנת חנל רס"י מפרש כנירסת הספר סכקכ סותר 6ת הכל ומפחיל למנות 6ת bל כנו ומנלס ולקרכן מונס מלס פלו וק"מ כגזירות מרונית הכל בנזירות מועטת לינו סותר כלל כרתנן לעיל מכיס חת סלומונס רק על כנו וממ"כ מפליס 0 פלו. זלינו סותר • וטפמס מסי כדחמרן מין מגלחת כנתיס וכחלל גזירות עריכה רול • פיל :

פרק

[ocr errors]
« הקודםהמשך »