תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][merged small]

זה יפר דברי ר' יוסי b bkסמועינן מכהן-ולילך נמירכי יוסי וכן מפר גרריס וסכועות כרכר סכיכו לכינס 6פ"פ 66ין נתס רקיס וכתכקר"נ זלינק הלכה וכ"כסרמכ"ס כפירוסו - וטעמ6 ענוי נפס כנון נס נסכע'חנדרה פלח תכחול לו פלח חזק"ט

כהכהן קרחים וקרןרכיון דמסיק תכן רכרי ר'יוסי לססמועי' וכן 6ס נדרק סלס לכל מפירו' מלינה זו הכפר מכר פטורס וכולל פירקל ר'יוסי סוח כלכך לbו סתמס ננקו דתימר לקוק ה לו להכיל פירות גנמדיג'6חרת וקוי רכריס סכינו לבינס מחלוקת ולחיכ סקס וסלכ' כסתס bk קרי קול כלו סוס פונה ומס כין נדריס וסכועס כינו לבינה • לנדריס וסנופות מים ככולסו דכרי ר' יוסי : ומ"ס כו"ככל גור זכו' נספיל ספק כין פינוי נפס • נדריס וסכועות סיס נקס ענוי נפס מפר לחת היינו טעמס לוס סכתב לעיל דניול של יוס מחר לח הוי לעכמו זל6חריס כגון 6ס נורת סלח לכל נפרולס P:תסיין ניוול לר"יוסל נינגן רוה ניוול היה לנער לחת 37*: זכן מפר לק זתיס כשקרת לככול וסתית ולפילו לחקר סתתשמן 16 כתב סכ"מ • נמ"ס וכן מפר נוריס וסכועות סכינו נכינה מקנרס ותנסה לסחר ונוויס וסכועות סכינו לכינס כנין לס ילפינן מדכתינ נין ליס לסוכין לכלכתו • וכ"ס כנון.6ס 6סרק עליס למי' של כל 6דס לעולסfו סלח תכחול ותתק"ט נפגעת חוגרת מלח פכקל ושלח קפט קניהס טוכל כיון לעולס מפר חלקו ותרו מסמתו וכופלת ומפקטז כרמן סכין סכנה כר"י קרי לרכנן כל קיפוט הוי ככלל ענוי נפס ססים עסקיז וכסתbמן סותתנרס קיס 6סורת נתtמיס כל ולפילו נר" כתנ קרין 657 פליג כנסכעס ועול למילקוח סלס ולכחול ונקזקסט וכן כל כיוכח כוס : טעמה הלל פלין כנסכעס : מסוס דפכונה ליכחקנחק גנק

ג קונס .מכועס דלס ירקן לעולס קחמר וכק6 לס פלין • ולינקכח רסקמס קלמר ול6 התנס סנסכעס ונדרק לפי סעס 6"כחף ר'יוסי מורק דהוי עיני נפס: ומ"ס סרמכ"ס כפירושו הכל מורס סגורים שלינולנינקיפר כנון פנסכעס כל פנין מענייני הקיפוט"ר שנתכוין לקיפוטי פניס SL מטיס - וסיינו דרייק לכתון ענין מענייני כו' ותדע סירי הסמים הכניס ג"כ נוכריס פנינס לכינן • סכתס ומס סתלוי כענין תסמים ולקמן נטיף הפ' כתר פלונפל וולרכנן יפר סגל 6לס לקכל בענייניס תלויס כתסמיס • 65 תסמיפו עכמן • 6כל רכרי הרנ רכינו מוכרים מכרטנזרק סתומין ומטמט ירחי וככל כיסול וקישוט קלמר ועיין מס bלכתוכ כסוף פרקין וכמסנסומנור תtמיס סכזנ הר"ן וקרינ רנינו משה בר מיימון כחכורו כריס פרק י' כקנונריס סכינס לכינו כגון סכסכעס סלס מכחול וסbס תתקשט פנחמר כין ליס לbc6ו ע"כ • זלרירית מיכל למימר רכרכי יוסי כתב כן ולרכי יוסי חף ננסכעס חולק וכן כנדריס ולעולס • וככולתו סופר סלינ6 דכריס סכינו לנינת כן סכרת קר6'סוסרין • ז"ל קרח"ס ר' יוסי לו מכעיס קלמר ל6 מכעיס ניוול רחל יות6 דלק הוק פינוי גפּ: חלל 6פי' בחינת עולס לס סוי ענוי נפס • ע"כ - וכמחלוקתס גרסינה כן מחלוקתס כקייט וכמו מכתב הרמנ"ס כפירוסו וז"ל • ולפי זה הפי' נס כן מס סחמר 6ס 6תקסט 6ס כח חקט ער כלן • 6כל נס לרכרי סר"ן רכינו מסס כר מיימון קסיה bcע"פ סכלומר סכחנורו חזר בו ופסק כרכי יוסי וכרעת סרמכ"סכתב קרינ רנינו 6סר ומטעס דגמי סיכפיל לסוליניק היי לי קלמר 6ין כהן ענוי נפס הס מפוס וכריס סנינן נכינתקיין חי ל6

65 ומרליכעיס לן ?יכית סמע מינית דקי"ל כוותיס : ע"ג סכתי קסיס ולס כן כרסינה כשי לפסוק כוזית : ולס מניני כן כרכרין כחכורו חלק חיפכס ססרי סוס סוסכלרחינס כקלי סכילס וסתיס cncכן לגררי ענוי נפס וקכסף מפנק לס סעיר נזק כלל. 6כל ככלי סיי רניר כתב וז"ל ויש לתמוה למס כקישוט פסק כר"יוכרחינה פסק כרכנן ולפטרסהול ז"ל מפרס וכיקנן סמר רכי יוסי סין סלו נורי ענוי נפס לח מבחינת קחי bk 6קיפוט וקל רחמר חין חלונדרי כו'כלפון רכיס קיינן מסוס רקישוט קון גווני טוכ6 כיסול ופרכוס ועור רמפוס רת"ק 6מר כין כסכעס סלח להתקשט כין נורק מיפר כסוס טינו נפס 6תל חיקו למימררכיתס : 6 כין. נדר בין נעלינו מפר מטוס נררי ענוי נפס • עכ"ל • הלכתי קפיללי למי הכניסו לקון רכינו מפת כר מיימון (חלק נכן * ומררכ6 טוניס לגמ' רסטלרנקטיס לפלונקייקו ורכי יוסי וק"קכענין רחינה וכמו שכתוב כפי' סרכ רכינו עוכרית מכרטנורת וסרמכ"ס : וfפסר לי לומר רכגמ'6יפס ורמי דרכי יוסי ורכי יוסי מפיין של כניסעיר וכו' - ר' יוסי חומר כניסתן קולמת לחיי 6חריס הסתס ככיסס 6מר רכי יוסי יסנס נער • נין כולו על כל סכן מסכי חמרי סין ככיסס סלימס לרכי יוסי • ולמר סמוסל ערכיכותס וריסס מתיס לידי עירק • ערכיכותל למני מתים לידי סעמימותה. עירכוכס לנופל מתיל לירי סימנה וכיני • כלומר סעמוס קפה מכולן וליכל למימר ססוכר סרכ רכינו מסס כר מיימון רסנויס רמיקס קול ולס סמכינן עלית ירסמול דרומי6 טריפל לפי tcorסימנס וכיכי •, קרוב יותר נכס ע"י מניעת הרחינס • מנוס פיכח סעמוס על ידי מניעת כניסת • ולפיכן טמעת מינס מהברייקח רחיק ליס לרכי יוסי ורחינס קול ענוי הגוף כמכל סכן וכניסה' • ולפיכך ים פר: כמסנס נס כן לל6 פליג 656

76סמיך ליס והיינו קישוט לכל 6S

6רחינקי וסוניל לגמ' וריטס ונקטל פלונקייקו דר"י ורכנן כרסינה - היינו מקתי לחתמר קתול רומי וססת6 לרכי יוסי 6פילו כרחינס ליומ6

65 פליג • רכ ל6 מלתח רוקח נקיפוט סוס רקחמר • ולפיכך · פסק סרמנ"סניל כחכורו רחין כין נישל רחל יומס . לכיול לטולס • וסלס מיס קל כרחית) והן כרחיתה בבחינת לכל מטוס ענוי נפס • וקיסוט הכל מסוס דכריס סכינו לכינס ומעכסיו סעיפ סוכרי קרמכיס סרירין וקיימין לכתי לכרי קרין כתמיקתן קן "עומרין מכל קני קופ"ת סרקתי עליו ונ"ע :

ג קונס

[ocr errors]

:

ג קונס 6יני נהנית לכרי'חינו יכול להפר fcין זה מנדרי ג קונס סיני נהנית לכריות לפון יז'י קונס יק6 פלי כל עינוי נפס סהרי יכולת להתפרנס מtל פטל ומעל לסו ככלל

מס ס6ני נהנת לכריות. ונס הרח"c וקטור סימן כרזת הוf ותס מתני'נמי ר'יוסי היס וחין כן סלכס כדפרי נ' רל"ו העתיקי פ6ני: אינו יכול לספר - פי'סר"כ 6ין זה • לפיל ולח תנעים חיממות קונס סתיני נהנית לכריות חסרת מנדרי ענוי נפס פסרי יכולת לסתפינס מSc כעל כתכ סיון הנחת כל סכרינת מלית

וכי תימס רתח ובחינעל סין פתוח מפר תפוס נורי ענוי ג קונם שאיני נהנה לבריות אינו יכול להפר • פרנסתו חלק מן הכריות נפז ליכח לחכמיס 6k 6פי' ויכולה היא ליהנות בלקט • ובשבחה • וכפיאה • וס"ל כריות כחניוני פלין יחכרת קונס פליני נתנז קונס כהנים • לוים נהנים לי • יטלועל כרחו. פרנסתו שס ממנו רסכר יפר לפלוני פלח חסרת עלית 0 כהניס אלו ולויס אלו • נהניסלי • יטלו אחרים : לחו קופים קין והתס חסר הנחת חותו פלו'כלנו הבעל ו קונס שאיני עושה על פי אכא * ועל פי אביך • נס-לפירות חנווני 6פי'כזמן מפר מטוס רנריס פנימו וע"פ אחי יעיפ אהיך אינו יכול להפר שאיני עושה סמכילס לס כינל - קלכן יפר לכינה סטורס סול לו כסלח

הגל הכח לה חסרת חנפסה תהנה מחותו פלן' • וסתורק

פירות פנויות חלק הנחת המרק נין ליc69cתו כל רכר סכיןc69c6תו הנעל מפר • הכריו' סלכך כל היכל סכעל וקלוס מותרת נקן tחינת ויכולת לקנות כלקט סכחת ופיחת ה"ק' ועוד טעמ6 חתריג' נהנה מן הכריות !6 טון הנעל טיב • וכ"כ הרחם : סקונס פליני נהנית לכריות לין קכעל מפר סתרי יכולת ויכולה היה לקנות כלקט וכו' כתכ סר"נייק ועור טעמס ליהנות מלקט שכחת ופיחת סינס נהנית מן הברית

החריג' כו'סתרי יכול: ליסנו' כו'גו' וכתבות ח* למתנות עניס נינתו ונתנס סלין כלן ענוי נפס : קונס והתוס'. וקפסגכי חנווני סמלייפר וסרי יכולת לתנו'מנקט כתניס לויס נקניס לי כי היכי דקונס bcינינסנית לכריות סכחת ופיחת וי"ל דמיירי כיתות הנפתיס דליכח לקט סכחת מנתרת כתחנות טניס סכי כמי כמריו כסניס ולויס מנכסיו ופיחה • ע"ב: בלקט שכחה ופילס 6פילו טינת הנחת פופריס כמתנות כתונת קלות : ו קינס סחיני עוסס על פי (דחפרגן לקמן) ניכסנו ברוק היכה רכתיך נתינה סיין

כל הקרם יתח כל מת שני עופת מלכוח על פי חבס כלו' טוכת הנחת יהרס': • ומהחי טעמ6 מפרס כגמ' רלח תנן סלח יוכל לכם ליהנות ממעססירי fינויכול נתפר fcין זס נמי מעשר עני מסוס ללח פסיק6 ליס לרוקח כמתחלק נתון וכריס סכיכו ככינס ונתח מולו כולי עלמס פלוסרת הנחתת הגרנות רכתיב ננית והניתנסערין סרי לתחתינויי - 556 על פלוני מין הכעל מפר • וכן הלנת : כמתחלק כתוך סכית וכתי'נתינה ונחת ללוי ולנר וגו'6סור לס

על

נחתתנויי וסל וכפית דפילת מנתה'מtמע רמתחלק כגורן

65: לכל מי סירנס( סוק) 69 לכל סכח גרין לחלק לכעל כרחו מחיר כניתו שתחלק למי סרנס (סו6) : קונס כקניס וכו'fין זה תלוי כנררc6הוחמרו נכון לדמיון קלין מנת פחמרסתי סנדרה להתקנת מן הכריות יכולת היית לתנות כלקט שכחת ופיחת סזת ממזגות הענייס חמר נס כן הנודר סלח יהנה ממנו סכקניס ותלויס כו' - קרמכ"ס: יטלו על כרחו • וכנו* !מה טונת הנחת חינת ממין' סימה סיפ) כתניס ולוס חלו • טלי תחריס • חכ5 לפני 65 ntס טיכת הנחת המון • וסני רכח פחגי תרומת ותייגו טnr ריטול על כרחו מפוס ותרומס לה חזי bהלכהניס וכיון רותח למסרי עלית סול כעפר כעלמס • ופירסו סמפרסיס ללעולס טוכז הנחת ממין וריס) מפוס וכיוןחוסר כל סכסניס נהגחת ה'סתנולסוס כהן וחן לונסס טוכת הבחת נלעככו לעניו (וכן כמעפרות חט"ג וסרי לוריס מימ (זינז תעזר ללוי קי36 תלכן הוו כו סינס סלו • חנל סיפר כיון שיכול לזנו לחריסיס נסס טוכס הנחת עיר • וה) ומוכח מפי'סר"כ וספינ רקרוסין רטובת הנחת התרומות ומזרות חיני ממון כתר הכית כפ"ו מסל'נוריס המכס כתוך ccחלק נין טיבת הנחה למודר הנחה לטובת הגחת רעלמס. מזרי טorr • זרח רהfס"ל רספי'ויתור 6סור כתולר הנחה וסתס לן תנ6 דמתני' כתלת לוכחי נתחי מסכסכי ועור רק חוינה מלתח בחסורי תנ6ת 6פי', לתתי)• נקנחת חסר רלו יין נסך 6ס נגע כותי כיינוככוונת חסור נזנחת ולפי' לתת לכווי יין נני מורר הנחה כיין ר6סור להתקנויי מינית 6סור לתת התרומות 6ע"פ סלינס פלווים לו נזנס על כרזולפ"ת 6פורט"ג ועיין כמשנס ג'פ"נ רפסחיס וציין כמפני

פיט לניק סס כתכתי רלסון יטלו רוקח - חבל לתזנידיס ל6 ולנ"י חפי' לזז נידיס: יטלו 6חריס ולח חלו וטעמ6 ופיין כזו טובת הנחה וכדכתכינן ולסכי לקט שכחה ופיסס ומ"ט רגרן רלס פין כקו טיבת הנחה כלל תכן ריכולת להנו'וחנ"ג דהוי כמו כחומר 6ל סקרי נחסרו 6ל6 c65ה זו מחמת נר עלות חלל טעמ6 משוס רלס זין כתו כלל סוס טוכת הנחה לסכי לו תנן נמי ענייס נקניס לי ולפיכן חני תמה פסרמכ"ס נפ"ז מס"כ וכן הטי סי' רכ"ו • כתכו סמתני' רקינְס כסניס לס וכו' - וכן סרין כמתנות ענייס • (כלומר לקט שכחה ופחת ומעשר עני וכ"כ כ"י והרי לס סיין כזו טובת הנחה כלל תוך מ"ע סגנית הוליל ותופת המוורת קכלס מהכריות יכולת להנות ממנו • וניס : י קונס סיני עופה וכו' פי' הר"ן הקלסירה כל מה 6cני עוסס וכו' - וכן העתיקו תוס' והרק"ם נפסקיו • סחני וכן כסיפח והתוס' פ"ה לכתוכות דף ניט

כתבן

[ocr errors]

כתר

כמכו כזס וככר כתכתי רכריקס כריס פ"ק כרכור סקיני חוכל על פיך חיכו כריך נתפר מטוס רמסעכרי ריק וחכ'ג לתקים וקס ריכטריך קר'ג לפרס קונס קקוס מקמחין כן ככולי מוכיל מידי סככור שמות רכנן לפענוליס לכעל סקין סקינס מכילקין משוס רכעי למיפרן עליו ולף על גג רקקדם מוכיח מפקיט סעכולו : יפר סתס תעריף פליו יותר מן הרסני לו כו' - הכל עקר bסון קונס כינו קרכן כלתכֶן ריס מכילתין * וקסקוס חל על החלק העודף סלינו תחת סעכוד, לפיכך כריך זמיהו קרכן הוק הקרס :

לספר ותתפרק מועל' כו על פיך לינו כריך לקפרי על פיך אינו צריך להפו' רבי עקיבא אומר יפר: מסוס לקוי לכריס סכיכו קרין מסוס שמא תעריף עליו - יותר מן הראוי לו - ר' יוחנן בן לכינק 6400

656 יחערך דמעכרת ליס ולין לסקcו' גורי אומר יפר שמא יגרשנה ותהי אסורה עליו : 6ותו העורף כסל כעת: ר' וסרי יכולת לסק לוקר חיני ה גררה אשתו • וסכור שנדרה בתו נררה בתו יוחנן בן נורי חומריפּר פמל ניזונת וסיני עוסק כמו וסבור שנדרה אשתו • נריה כנזיר וסבור שנדרה ינרסנס ועקר מעשה ידית ככתנתי כמתנת ר' פרק י' כקרכן נורה בקרבן • וסבור שגררה בנזיר גרוה כריך קפרה. סמל ינרסנס לכתוכות לקח ל6 fמרס ok (גמ' כתוניס)מן התאנים וסבור שנדרה מן העננים ויפקע סעכוריס רכעל וחז פיני עושה ולפי' 5). הוי גדרה מן הענבים וסבור שנרוה מן התאנים הרי יחול סנדר (פתח הסורי כנופקעת מירי זיכוך bcיני זה יחזור ויפר :

ואמרה

לחזור לו והלכה כרבי יוחנן יכולת וכנו כחנתי כזה כריס

כן נורי (כחומרת יקרסו ידי פרק ז' לכתוכות - ומ"ס סר"ן ולע"נ והקרם מכיל מידי עופיקס ריליס חיתנסו בפולס (חל טליקס יקוס : מעכיר (הדתנן כמשנס כ' פ"ו לערכין רהין מקום מוכיח ה הרי זה יחזור ויפר רקפרק כטעות לה קוק קפרה מידי שעבור תלות קחס קקוס למיס והכה קרכן דקדוסת

ער סניף קול כן פייסי פרק ה' וכתוכות דף ל"ט ע"כ: יפו סמח תעריף עליו יותר מן הרחו לכפ"ר וכתוכות במשנת ר' כתכתי רחס מעלס לה מפי כסף המותר שלו והיינו לכתר

קרין וסערפת דסכל מוקמי' ככתוכות לסעדפת ע"י הדחק ונהל פליני רתיק סיל רחפי' הלי העדפה נמי דילית ; שמא ינרסנו י' סר"כ וחז יחול הנדר ותת) 6סורה לחזור בו וכיון למרינס חייל חי לחו דקלמותו רכנן לסיעכודס כי מותו ס"מ לכל סיכל לקיינוס קמיס ל6 ליזול חלל נתנרסס כר חייל מעקרס רמי כיון דמריכס רסו כפול

קרין • וכ"כ התוס' ומrcע להפרת תועלת לחזור הגרוסין • ולסכי מ"ס סר"כנסוף מסנהנ'דכתנרסס 6סורס כתסחים כל 6רס סייגוכסס .מנס 6כל קולס:Otart מותרת לחוור לו שהרי הופר חלקו • וכ"כ הטור סימן רל"ו • ומים תר"נכחומרת יקרסו ירי לעוסיתס פי' לעוסיסן לסקנית 6cstן לכל חין לפרס לתל זכתן לחיך 55"5 מעמיסן, כרס סכחן ספיק רנוריס (וו"ם כפי קרינ) תוס'פית וכתובות דף כ"ח ופרק octs רנה דף נין • וכתנהגית יוסף ללחו למימרח פסיס מקלחת מפתילית לגמרי עסקינן רח"כ מלי קונס bני עוסס על פין דקתני סbני עושה הקרם מבעי ליה מלה הכי פירופה כחומרת יקלסוירי לפיסיקן על פיך כלומר פיריס יסין 6סורין כל פיו כסקים שיכולפי מה שכתבתי בספ"ק נני קונס פי מרכר עמך שכיון שמזכיר קפה קוי כלומר תקרס פי לרכורו קינג רוחמרינן כחומרת יקרסוילי לטוסיקס לסו רוקח כחומרת סלח נעשה כחומרת כיון ססוכירק קיריס כלומר לס למרק קונס מפת ידי סbני עוסס לפין וכ"כ סר"ן כעכמו לפיל פיג רף , כ"כ מיסrס כמפנק כי מ"ל סרמכיס כפי"כ מסלכות נדריס סמרה יקרסוילי לעוסיתס לנפנדרס סלס יקנה כמעסס ידיס כו' לכל כריך לספר סמל ינרסנס וכו' : והיינו במי מרי טעתה סנסגורה והזכירה ידית נעפה כחומרת יקרסויליס כו' כן ניל וחגי תמר מסור על קרין סתמס כוס על סרמכ"ס כמק bpמר כסנדרה סלח יקנה כמעסס ידיס סכריך לספר וקס רסכ"ל קול פ"כ. ונס קכ"מ נדחק כיסוכ זס • וסרי קרין סוס כעל סנרל זו כענמס וכיון ססוכירס סיריס מנורינן נעסה כרונר וכו' ומלי קסימלית (נס סרח"ם והטור סימן ריין כתכו לכינסה כלומר (סס כתננ"י סכן סכרת הרמנ"ס לפיכן מין תפיסס כלל על קרמכ"ס כוק - הכל מיקסיס כס קסיס רקס תנן כמסנס ד' פ"ה וכתוכות המקרים מעסה ידי 6סתו וכו' - ר' יוחנן הסנדלר חומר חולין וטעמ6 מסוס לסין 6רס מקליס רכיל וכן הלכה ותעתיקו קרמניס כפ"ו מסל' ערכין וסס כתכ רכי חמר יקלטו ידיך לעוסיתן יקרים• ותקפת רס"כ כמקרים מעשי ידיה נמי לקלס כין ססזכיר קירס • לכל סטור כליס סימן פ"6

65 העתיק חלל התפנק ולח כתר ריקליסר ירין לטופיקן ריקליס מסמע ודחי כין כך ובין כןס' 652 קרים וטעמה גרחק ולמי רסיל דכיון פריס יכולס לומר סיני ניזונת מיני עופה הלכך סינית מסונכרת לו לפיכן חינו יכול לסקריס 6פילו כי חמר יקרסויליס לטופיקס מימ ו סיו סמעפיס רע מת cptתה היו כעולס ככר זכינתס ויכול להקליפס לכל ירית לינויכול לסקרים וככר הפין תרין כוס על סרמכיס • והילד יכול לסקדיסידית כיסמייקרסו ידיך כעוסיקס וקרי סינס מסועכריס לו : וכל מה שכזכ קכ"מניסיניו נ'פלינס עוליס כלל לעקר מקיפים ורעת לנבון נקל • ימין (סחרין נכון-נס קנייכסקעתיק רכרי קרין כוס לח הסיר עליקס כלוס • הכל נמכס עכפיו סbס כלכרקיסיות קרין סעלין מטעס סחין ידיס תסועכריס לו סיסנ"כ גיסין עליו מינית וכית כחותה

קככס עכמת רח"כ כסמקרים מעשה ידי 6סקונמי תקלום °והלכה כר' יוחנן כן נורי (וסכ'ל קוק ריח דכר סל6 כ6 לעולס): ה וסכור. פנררק כקו וספר oc5 כתו• :" : הרי זה יחזור ויפר כקכ קר"ב לקפרק כטעות וכו' - ונס סיכוין נגלר

פנורק

[ocr errors]

ס וכלכך

על סיכוין t69ת סנורק וכתין ל6 סניק 6ותס על סתתית פנורק דכתיכ וסמע קליק חת נורה ער פירט 6יזת גור גדרק קספרס לפנמה סל הנודרת - וגס סיכון לנדר סנדק לכתיב וז"ל סרמכ"ס• ועל'קרנר סנדרה עליו וסירע סוכר פנדרת סנט לניקות גררת על סירע 6יזה גרר נורי :ו קייס הרחיקגיכ למס סחמר וסמע סניק 6ת נורת עין לפי סיס לחמניס כולו קייס כו' וטעמ6 וכתיכ חיפה יקימנו יקיס סני סגוייס לס על חיזת רנו סנורק כלומר 6ותסניס לו ממנו כסקיס מקנקן קייס

עגניס fס כחיזת רכר נורי כלו לכל עירנו לליכ'למררם ו אמרה קונס תאנים וענבים אלו • שאיני טועמת כלומר לו ככיר לו כקרכן הכי מינו מוכר ער סיפר כולן קיים לתאנים כולו קיים הפרלתאנים אינו מופר • ו6פפר פו"ם קרין לנדר ושו ונרי יקיר (לינק הלכה ער שיפר אף לענביס • אמרה קונס תאני' שאיני סנדרס ר"ל על חיזה רכר כנס סלכ'כחכמיס סותריס טיעמת יועגבים שאיני טועמת הרי לו שני נוריס: נדרת לוקסניס לו ענניס מקים הקמת לקפרת מס ז יודע אני שיש נדרים אבל איני יודע שיש מפירין י"ט סיוע ליוס גור גורס הפרימר סספר ספר ומה פלס יפו יודע אני שיש מפירין אבל איני יודע שזה נדר' ו' 6ס כנזיר לס כקרכן קפר לס תפר : רתס ליכס ר"מ אומר לא יפר והכמי' אומרים יפר:ח המודר לכל מ"מ רחיקי ליסנ6 פכתר למררס מיפרגן הפר'כמקנת הנאה מהתגו והוא רוצה לתת לבתו מעות • אומר הרזיס כין ספי החלוקות חף הקמס מת סקייס קייס לה * הרי המעות האלו נתונים לך במתנה הליכה למטפי ס6ין!6 חלוקי ומה פלס קייס ל6 קייס •

ובלכר

6חת והסנייק

חוזרת על דמיקיתנן נמי לס דרסינן

קרלסוניק לניסור קרלייק : הקמק נמקנת לס bוכסית יקרה למכתב הכי זחט"ג לכיתות ותאנים וענכיס וכו • טיין כמשנה ז' פרק ו'רנרכות חכס 6מרי' כור ססובר מקנתן קופר כולו נתפרת הנעל וסחר

מ'ספס : אלו סוויני טעמתים לרקיק למחי bינו כן : ז חני יולע סים מפירין סיס לו רסות לקפר : יפר תני כל 6ריכות זקי 6"ג לתני סיני טועמת כלכר כמו בסיפו כיוס פנורע לו סיס לו רסות לספר פסול עליי כיוס טמפו ולסון סרמכ"ס כפי"נ חסרת עלמת כתניס וענכיס כין כנרר סיני יורפסות גרר וכרין הפרק: ר' מfיר fומר ל6 יפר לכיין כין כסכועס כין סfסרת עכמס ככל המין כין סחמרת תוניס סיורט סים נילולספר לע"פ סל6 ירע חתול גרר מ"מ היה לו וענניס חלו פ"לי משמע סמפרס למתני' פרחי קסמרת חן לקפרוסין הלכה כר"מ :

bcמרי לו : 16 66מרת פליני טועמת דהיינו ככל סמין •

וקט פ סכתכתי כמסג'ג'פ"ו לענין ככוס פלניטויצ'רלטרמניס : כל רקחמר סליני טועס 6ינו מוסיף בחיסור ללקסיס לק"ג ל 6מינס לן סלסון ליני טועס הול חמוסיף לחסרת ככל קמין וורלי 6ס ל6 6מרס 6ל6 תbניס עלי כלה: " מקיס כחסרת נכל המין : !6 דמתני' כעילס לbסמועינן פרי גווני ולי כל תני 6לל קלניס וענניס לו ל6 סמעכו 6ל6 פסו6 גרר 6חד וחוסרק עלמה נחלו כלכר ולפיכך הוכרן" התנ6 להוסיף cמיני טעמס כלומ' חי כמי 6סרת עכמת מלטפוס נכל קמין : אינו מופר ער סיפרוף לענניס לשון הר"נ ער פיפר כולו כלומר סלין סנדר כולו מופר פו סיפר כולו כל מה שהפר מופר רחלתיק קילך כתר וחכמיס קסכרי מה הפרה מק סספר מופר רמטמע דכולי * עלמנס מולו נסכי • הר"ן • ומים קר'נ' מזרחית וקרה למכתב הכי מוכרןלכתוכ כן רצתה לתקן הפרק נסקמס ומ'ס קר"כ fע"נרנסתרת חכס חמרינן נדר סקופר מקכתו כו' דלוקס נכי הפרת חכס הוז רחמרינן הכי מסוס לנכסה הגדר טעות מאקרו כלכך כיון וקופר מקנתו סופר כולו סל6 סיס דעתו לג) פיסל כל סנדר קייס 6כל ספרי קכעל סליל מכון ונקכס מק

פסותר סותר ולtחר עומד כחיסורו כר6סרן פינער : קונם החניס וכו' סרי לו כ'נוריס נגמר' מוקמיכן למתני' וו' סמעון ריf רמר רכי סמפון על סיfמר סכועת לכל 6חר ול•

(כתסג'ניפרת לפנועות) פי' הר"ן ה"כלל חסיכי לית סני נוריס ער סקלמר פליני טועמת לכל חסר ולתר לכל 6ס חתרת קונס סיני טועמק לח קחנס ול6 ענג לר"פ גרר חסדקו ולרכנן ס"ל סני נדריס ע"כ. וכן פיירסיי - הכל קרחים וכן סטור סי' רל"ו העתיקו למרק קינס פעמיס : וכן כתכו סתוספת וככר כקכו קר"נ וסרמכ"ס כפי' מפנק ו' פ"ט לחין הלכה כר' שמעון ועיין מ"ס ריס פ"נ וקירוסין : שאיני טועמת קרויס כפסקין העתיק סחניוכן כפיפל ח המודו הנחה מחתנו קרי כיס חותנו כמו חקן משק וכסלר מסנס סכגמ' נרסינן המריר °!6 ולפי זה תקיס קגי' לחתנן : והוא יונת לתת לכתו מעות כל רקתני מטות מסוס דלי יקיר נס גזונות הינו כריך לומר לתסכלוס לפי ס6ין לכעל זכיית

נתן וסיינו דתנן כפרק מין בין המודר וון 6ת 6סתו ולה הגריכוסו לומר יכלנו פלח יסס לכעלך רסות נקן מסוס לכיון לחיקו ונס כמקוס סכעל לית ליס לכעל מוס זכות כותן מזונות ספרי 6פי' כתןת סכעל מזונות סקנוכיס לס'ולמכמס

וקומיות סין לכעל זכות כלותו מותר כלוס וכו' • הר"ן : לך וכן כמסנקנ'וה' פ"ג וקירוסין 6ע"פ סככל מקוס לנקיכס הלשון לין כיור הריכמכל ג"כbחמרת קמילרת לרחל כי גס לך כן וכן למרק קופה קוונקלעני ססע"ת לקחתרת נס לי נס לך ל6 יקיה ומלון 6מר: מה לך הגר

1 ג2 בב א כלכל

:

[ocr errors]

וכלבר 656 יסס וכו' כקכ כריך חגולי מטרחה כו' וכדתנן דרים פיק נתר6 דכתובוק והלכת6 כוותיס ועיין מ"ס לעיל פ"ו

מסכת נ': אלא מה P60 נוסחת כו' תר"נ וכן סרמנ"ס לf פירסו לי מתניתין רוקח קתני וכעיגן קני פרי ניסני לכל חי ספר על מנת לין לכעלך רסות נסס כלחול 65 מהניוקי להו דוקוכנמ'מר רנ 65 סכי 6 דלמר ניק מק bלת נוסחת ונותנת נסיך פין חנחמרמס סתרכיעס קנה יתרון נעל ופמו! 6מר 6פי' 6מר מן סתרני עc

55 קני יתרון כעל וכתנ הר"ן סרטת כרמכ"ס וכולי עלמה על מנת סלין לבעלך ובלכר שלא יהא לבעליך ושות בהן לא מה שאת ח וכלכד סל6 יס6 לכעליך רמות נין נלסול 65 מתני נושאת ונותנת כפיך : ט ונדר אלמנה וגרושה רסות נקס ותנסו קייס ול ומתניתין ייתליר ליל רס"ל יקום עליה כיצד אמרה הריני נזירה לאחר שלשי' קנס סכעל ומע"ג לכננתנס במפנה נ' כ'ק יקרוסין מס יום • אע"פ שנשאת בתוך שלשים יום אינו יכול מנילו מן הטורח סירי סקנה מ: וקנה לנו נסיק להפר נדרה והיא ברשות הבעל מפרלה כיצד • חמתו נזונת מן המכו' הללו לו : ונטל יסכי) : ורכ סכר אמרה הריני נזירה לאחר שלשים יום ^ אף על פי נמוכותיס קין עליו לכולי. רוקח כשניסו לחיז' רכר שנתאמנה או נתגרשה בתוך שלשים הרי זה מופר הטרחה חינת חפון הנחה : פיסיק לה קנינעל וסיוחל גררה בו ביום נתגרשה כוכיוס החזירה בוביוס ט וכדי למנס וגרועה כו' סוכר לפי' כפיחמר כל מה

לגופית 65 כרין קרח דכיון סקרני וכוהוליל ו6מר סחין

רוזין לס כעל: מי יפר bk לנעל רסות ולמר מת סתרני. תעסימסני וטעמ6 ניר כפניית כספים חלמנה : לזמן : ול6 הגיע זמן קניר מפוס וכי 6מר לס מת סתרני עסי כריות נמי נס יסיס נס ער 6c96ת : חינוּיכול לספר: 6ף על פי פסנדר חל כסקים לגמרי • דגימ6

Sתר זכקנרס נכל 69 סרי סו6 כלומר לל תחתי? • וכתר סטת תנור 6זלינן : נורה כו כיוס ינרסק יקו סן 6

% 63ותו רכו סקרני לעסוק נתן ככל סעס וסע' וס"b נו ניוס וקמנירק כו כיוס • וסיכ סמע 6ת נורת : לסמו: דכי היכי דמיין לרנר חסר מיוסר מתני הכי בנוי כיון

- כר רמיסך 63ותו דבר סתרני לעסות מסן כל סעס ופעת מתפי פלין קנית חל 6

% בלותת סעס סתרנס לעסות נין 6יזו דני (6ותו דבר בלחוף עכ"ל סר"ן ולרנריף דעת סרמנ"ס • נפסיק ברני ננחיר ולרכ סמוץ תרוייסו לינית ורני מחיר פליני יקפיה לי מפירופו למחנה נ'פרק קפה וקרופין סתס פסק כחכמיס ור' מחיר לפיכן נרות לירקרמיסי פרס כfותן סמפרסיס ספירזו הרנ רוח רס' כרכי מסים 526 סמ' כרכנן וסנר ללרכנן נמי על מכק סלין לכפלן רסות65 מיני כ5חור ולפיכן נקרופיןמפים כלומר על מנת סתלס סיכו'פליגי ר"מ ורככן כמו ססכתום סס נס"ר וסוכר נמי וע"כ ל6 fמר סמו! ונעינן תרי כסני נסורי !6 כחומר מת סתרני וכו' 6כל כי 6מר את ס6ת כו' לפי לס 6מר על מנת לין לנעלן כו' מסני. • לפי טכסחומר מס סbת כוס6ת סמיסו bכחיכמתנת עלמס סני לרכנן • וכן מיכח לסונובסוף פ"ג מסזכית סכתב נתן כו'על מנת סחין לבעלת רבות כנ' וקנק הבעל 6כל הנותן מתנס rc65

516עכר והתנת פמין הנותן כנופר סל קנס סתתית לכך וכן לס קנת החלון ולס קנת קכעל כינו חמר לה על מנת תנכסי נקןfו על מנת סחפתי נתן ותטסק מס סתרנה בלנז רסות סכעל לס קנה הנעל וכן 6ס 6מר כענף על מנת שתסכל כסן (תסתת נתן על מנת סקל6 ניס לקירות • לוט"ס סתפסת כתס כל תת סתרנס כלס רסות תחרון סלן 65 קנת תסרון ע"כ סרי למדנו מסוף דבריו סכתכ י 6ועל מנת סתעסס וכו' כלח וסות כו' • 6כל נתחלת דבריו 3סלר מנליס 65 סזכיר כלס רסות ופסוט סכןנ"כ ותבחרו לנריו נכי 6סת כריס6 bע"פ סb סזכיר מכת חוסמחלוקת • ולפי רכרי פוסק כסמו מטעס החתים כרכנן • ופור קטעס סכת קרין. נתחן הפסיק כפת!! מסוס רfייג רכ6סור לתמר, עקר פלונתייסו כרינו תלי סי 6מרינן יד ספק כיף נעלס ולפי'סלכתס כסמו! נדיני ותמת על יכסף מפני כפרק נימה' זכיל סכתכוז"ל כתב הי"כ סמניר ספסק לממכר כסמל ויינינגתו ויסתמית עליו רחררנק כרס פסיק יכריך טעס למס ע"כ ותימה על המיתתו ספיון סמפרס סרמנ"ס רמסני בחוטי

על מנת סתרני כו' ורחי כסמולל פסקימס סקוכיר ג"כ על מנת סתלכטי כו' זה כcינו חומר פ"מ 66ין לכעלך וכוי ל חוסכתנתי ונטור יורה דעה סימן רכ"כ וכןכטור לכן העזר סי' פ"ה כתג סנ"י עכמו ללסון הר"ן סכת' פסרמכ"ס פוסק כס ו ולח נחלוק עליו כלל וגס פס כח"ה סימן תנכר סעיף י"ח כתב חן ע"מ סתtתס פתרני כלל כו' ועיין עוד כמוני נ' פיק

יקרוסין ולע"פ סנתנור רעת הרכיס לח ידיעתי דעת הר'כ מס fדון ניקות לפי סכתסנס נ' פ"ק לקרוסין מפרס רקלכס כחכמיס ולל קניין לומר חלח ע"מ :6יץ לרכן רסות נקן וכ'כ כיליס כמסנס ג' פ"ס רסנסורין וכלן הפיס המסנ'ככירתת ולסונס ול6 נחלת מהלכת רחל לרכנן חיכו כריך פתי הלסינות גרסת מות ספונר סמסנתינו הלכתקיל וקפה ויניק הלכתס

ההלכתל וכרין עיין וציין כי כמסנס כ' פ"ס דפסחיס פור פיין מס סכתכתי כמסנס ו' פרק ו' וערוכין : סטנדרה כוכיוס ניוס סכפלת וכרחוקי לס כפ'נערת המחורסוכסכסfפ ונתנרסס כו כיוס וכי קתני כררס כו כיו' (לרבות'

נקטיק רחטין לכו כיוס היקר ברשות לכיס קורס סנורת חפ"ק כיון שנסלק חין לה תקנה 6פי' כחותו 'bכסוקרין:

« הקודםהמשך »