תמונות בעמוד
PDF

נדרים פרק י

זה

ר"ע מברטנורה

תוספות יום טוב פא נמת החן 65 נתרוקנת רמות לכעל יליף לס כנמ' מדכתיב כנעורית בית חכיס פי' רש"כל זמן פקיס נערת סלח כנרת לק

תכח מרסות לכיס ו6פי'היה חרוסק כמסמע הלכך כי מס החל לס כתרוקנת הסוס לכעל פ'כ • וריפ6 רסלי קרח כין סיס להסתו בין חל לכתו ומוקמינן לעיל כנערת המסורסה ולפיכך ל6 נפק6 ליס מקרח לככיס לכיס כנטורית לנקמן כסמיך לענין פרחכ 6ינן מיבר בכנר) סהול נכקל נתחלת הפרס ווק כסופת: מת הכעל נזרוקנס רסות לסן כתר הרינרכתינ6

כנטוריק כית סכיק לכיון במת הלב לח נתרוקנ'רפות ב מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל מת הבעל ססמרנו סכמסמעו סכל ימי לכטל מחין הכעל מפר נדרי נתרוקנה רשות לאב • בזה יפה כח האב • מכח נערותס לסתנס מרשו'לכית c6קו עד סתנ6: מת הנעל הבעל כרכר אחר • יפה כח הבעל • מכח האב • סמעת מינס דנרסות לכיס נקרוקנה רסות לחכומפר כל שהבעל מפר ברגר • והאב אינו מפר בבגר : ג היס 6 מיתת כחרטות וחר ימי נערותה לכמין כנטורית נדרה והיא ארוסה • נתגרשה כוביום • נתארסה סולט עליה דהיינו תסרוס בית )נית: וקח לינה מפר כו ביום אפילו למאה • אכיה ובעלה האחרון קלמר ריפל רקרק כין ליס נכנר כרכתיך בנית חנית .י מפירין נרריה

לחשתי כין סכ לכו • סגל בנעוריה : ג נתנרסס כו

כtלינו סולט עליה סככר כיוס ססמע סחר 60ס עכר קיוס פון 6ינו יכול לספר : מת 65 ינתה מרסות לכיס : וקפיל מגלן ללמוד מסן קרל ונתארסה לסחר • כו כיוס : סכית וכעלק קחרון מפירין תרתי ודלמל לס לפיס חלק למטוטי SEיקרוקן רסות סכעל גדריק סנדלק כפניקלרוס קרפון • סהרוס מפר כקודמין : כדחמרן לכל כתרוקן רסות ל6כ מנלן דת6 מסתכר למימר

כל מכיון שיכור מרשותו סעס 6חת סלח יכול לספר לכדו • סוס

לה תתרוקן לרשותו וכיון רקרח קח מפרסינן ליס לסל6 יתרוקן רפות לנעל • מנלן דרום מינית סיתרוקן לחג ולהקל ונ"ל לומר דייק רמרוfיכטרן קרח למררס מיניס סלח יתרוקן רסות לכSp ס"מ ליס לחג (נתרוקן ד"כ ל6 נרין קרח רתח לסכרל נעלמס ילעינן רלס ירוקן כיון סתעולס ל6 סיס יכול לספר לכרו ונס הומניס ל6 כתר 696 לקן קרח תרמציינת כנמ' תמכה טו קיה סכרח מעלייתס לחנ"ג למכריך קרה וחרינס להתרוקן ליטות ה36 מוסיס תסיס לחיסמקים קניות (קורי וסתי קויות כתיכי מס קולס סויה רוטונס סל6סיק לה קרוס 6כ מכר למוריס 6ף קורס הוית פניה חג מפר לחודיס • 65 6מרינן עלה חית) ק"מ כנדריס סל6 כרחו לחרוס סל6

cמען ה6רוס קירס סמת 356 כנוריס פגרקו לחרוס ל6 מני מיפר לב • ומפני חי כנדריס סל6 נרחו להרוס מבנעוריה בית חניה נפקס • ופי' קרלים • ומפמע כל ימי נעורית קיס כרסות סכיס כל זמן סלין יפות חתן פולט עליס ולכל הפחות ננוריס סס כרור סרוס וכי חכטריך וחס היה תהיה חף לנדריס סכרק: 6רוס ע"כ - וקסיס לסימס לכככוריס לק חתח 69 למעוטי פלח יתרוקן לכעל ומכלן כספי גנוריס 65c כרחו לחרוס מתרוקן לחג ולנזי מיכל הקרח הים תהיה לגלרי' סלח נרחכחרוס ח+ הכל לפי מס סכתכתי ניחו ספיר רנינה גופהורסת רקר6 ממעט סל6 יתרוקן רמות לכעל • ממיל6 סמטת רקס לחג מתרוקן די לו הכי לס מינטריך קרח כלל למשמועינן סלח יתרוקן למהיכי תיתי להתרוקן דקל תסכרס רנפפין חיכ'למימר לל יתרוקן כיון דמטיקר'לס קיק יכול להפר לכל • ו!6 מיקל 65 ולמי לענין נדריס סנר16 להרוס לס סמעינן 62 מקרל וותיק תקיק כרחיתח כנמ ומס קרמניס והרי נקטו קן קרח השמעת מיני' תרתי ומתני'מתפרסת מסן קרח לחוליס ללכעל חינו נתרוקן וסב נזרוקן מסי 6מרת חימי רדוק'נדריס סלח נרחו להרוס נתרוקן לחג לכל נדרי'סנרחו לחרוס לח • כזס סין פוס תפיסת עליסס :לפיכנס חכורס לפרס

המפנק לין לתפוס 6ס לתהtמיעונוכל חילוקי דינית 62 מכיון שנתפרסס סמסנס כטעמס ככר יכסנידי סוכות ניסור : שהבעל מפר ככנר 65

° מיירי נקנסה כסקיס כערק וכנרס) ומטעס סנתרוקן יסות החג רמסי סנס ממיתת החן סל6 נקרוקנס bk כקרזסכפתור בוגרת חמרי' (6ע"נ דתנינ6 חרס זימנס לקמן כמסנס ס'חיילי הנסיך ריס כזו יפס כח קלס כו'נקט סיפח כזו יפה כח קכע5 כו' • נכו': ומ"ס ל6 סוי סתס וח"כ מחלוקת רסס פוסקין לקמן כחכמיס : לסכל למותורת סתס עליו כיון סלס פנ6ת 6 מסוס חיילי : והאב הינו מפרככנר כתב סר"כ כרכתיב ככית סכית כנעוריס עיין מ"ס כתחנת ר'פיו וכתוכות : נתגרשה כו כיוס פי' הר"ר טטמט החכ וכו' ולוק6 נקט ספוט הלך כלומר לל קנע5 לתכי מוקמינן לה כגמ' דף ע"נ ללח תפשוט מינס לס לליכטיח לן גרופין כפתיקס למיל חוכסקמס דמיס וחי מתני' דקלמרק כוכיוס וסיינו מסוס רכסען מיירי bינטריך למימר תכונתו עניינינית כיומי קוון וקלמרת הסמיעה קוק נין לחנכין לכפל תפשוט לנרוסין כסתיקס רחי כסקמס לין עוד הפרת ולוק6 נתגרסה מכל מס פסיט6 ללbו כסקמס סכעל כרחו מת ו6"כ 6מרת לגרופין לחו כסקמת תכן נתנרסס לה מת לרכותל: אכיה ובעלה החסרון מפירין נדריק פי'קר"נ ססלרוס מיפר כקודמין נגר' וכתיב ולס קין תסיס לחים וגלריה עלית גרריס סתיו עלים ככר וכנמר' דף ס"ז רbרכתיב הויס פמע מינית לכקלוסין מיירי כח כניסולין לכל לגכי נסולת כתר וחס נית חיסק נורה למסמע ולח מת סקולס לכן ומת ככ הר"ן חרוס וכן קול בכולי כוכתס לכנמי • וכמכס סס קתולר על זק המסקל כמו עכוס וכן סרוי וקלוט כרום נכון כי פתחנת

ג כא א קעין

[ocr errors]

:

קעין מפני סמיס גרונית וכן תמכח ניכפול כלכריסס כפ"ק דככח מניעס • רכור פתוח כמו רוכנ ועיין טול מ"ס כסוף פין לעכו"ס ופול נמנ6 נלנריקס מסור ולס 6מרו מוסר כי כל הפס על המקל • ולסון סקרס על אונס ז"ל יותר ממנו כמ"ס כריס תרומות • וחני שמעתי כלפה מפי רכינו מדריך ליוול ז'5 bcמרכס מסור לפי סbע"פ סbסעתו הוס הפועל וחוסר 6חריס 6כל קרלוסו מסור להורות כי כל יכח יומן ולח יסרוקרי קול נמסר • ועל פי זס 6פסר לי ג'כלות טוכ טעס ocb הרוס סע"פ סלפי הרמת קול המחרס ומקוס 65 זה הכלל כל שלא יצאת לרשות עצמה שעה אחת כל זמן סל6 ינ6ת (יסות על כל זה הרי קול מתחייך אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה : י ויך פנמה 9 מחמת כנר ולח על ירי כן נכמת לכרייסרים תלמידי חכמים עד שלא היתה בתו יוצאה מאצלו מתמקנסולין :ו ער פלח נתחייב לחתן ולפיכןינר אומר לה כל נדרים שנדות בתוך ביתי • הרי הן היתת כתו יוכחת מלכנו נס כו סס סרום פפרינס מופרין - וכן הבעל ער שלא תכנס לרשותו אומ'לה קולס ספכה לרשות הנעל : קול נכנס נו • נכמת כל נדרים שנדות ער שלא תכנסי לרשות הריהן וכן החרוס 6ומר לה כן על חיוכיס וכזה פתוח פטור : מופרין שמשתכנס לרשותו אינו יכול להפר : ה סלס סכנסליסיתוסEnנכנס זה הכל לחתויי הלך הלך בוגרת ששהתהיינהדש • ואמנה שלשים יום יר'

גרפותו סיכן יכול לספר סלין חן סלוחין עס סלוחי אליעזר אומר הואיל ובעלה חייב במזונותיה יפר •

הנעל תפר כקילמין יסמטיגן הנעל -נמרח פרק כתרחיף וחכמים אומרי'אין הבעל מיפרעו שתכנס לרשותו (נמתני' פהנעל יכול להפר פ"ט ע"ח ועיין כמשנת ר' :

ו שומרת גורי 6סתו לפי' נלס פמיע י וכן הנעל עד מלח תכנס

מרקתני וכן הכעל ער פלס לרשותו חוכר כו' כתב סר"נ וסמעינן ממתני' ססכעל תכנס לרשותו חומר וכו' :ה כונר CEהתת י"נסר: כונרת יכול לספר גורו 6ת 6פילוכלס סמעתי וכן כתנ קרמכיס סליןלכיס כפר נוריס ותכעות לינftנפהתתי"נ חול סמכלן בפירוש ומסמט מbסונס ורייק - מרמפניקס סתמס קתני ולך נפלת חיים כמוונותיה ! ומנת פטרמה סלסיס יוס דמפר לחיכס כמפמע וחפילו 65 סמפן וקרן פיי מרקחמר מסתכעות לינ6 סתיל bוסל מסל כעלה : ר') סוכר קולין : כל נדריס ול6 6מר נור פלוני ופלוני עיכוקסינ כריסל נכי וכעלת מייננמזונות סוס מפרחת נררת ולין הלכה כר'!עזר: לכ חיכה למסמע סכי 6 וכנמר'נפי רמי נר חמס כטל מהן

ו סנמרת סיפ'כלח שמיעת נקטי חנתו כמי כעל וtס פירסוכל המפרס) וקיה 36 ועור רקיק הכי כי תנן לעיל נונר חסר יפת כק סכעל סמפר נמר סיל למתנינמי סמפרכלה פמיע' וכן סימניס כחכורו פייס נ' דנקט כעל מפר כלח סמיעת מפי טעמס קוק דנקט ליסנס דרמי וע"פ פיפ מקס לכעל קרין לחלוק הכל כן ניר 6חר העיון c bkלח בניתי לס6רין כחן: לרשותו עיין מס כתחנת דלקמן : ה בוגרת CCהתת י"כ חום פיי קרים ותכנות לינוסהתת "נחלס פי' תנעת גיוס הכנר cic להתכעס כיוס הכנר מין נקי"כ חרס מיוס יתניעה pl מיום הכנר וחס כבר עברו עליי "נ חרס חסר הכנרקוס סכעת סין לה bc 6cעס יוס כריןמנהוגן מסנס כי פרק הי וכתוכות • הכי חיתל התס כנמ' 6כל מסוס רלח מסכות נתנונסנריכסי"כ חום חקר התביעה • 6k רוקח כדקתניעה היתת כיס הנגר המרינן כנמ' רפרקין לעיל רף ע"ד • מסוס פחי לכפל רחיק65 פיל לתזני ככונרתי"כ חרס bk מתני' אני בוגרת אספקתתי"כחרס כלומר כונרת כרינת cותנת נזסר ויתר מדכתיכגס ותנערי סתתת אמן תקכור לה והיינוי'כ חופ

וקר"ס כתכ תני כונרת ספהתת י"כ חרס ככגרותת מנתפנחקרות לכל 6חת נותניןcלסיס יוסי טיס : הואיל וכעלס ח"כ כמאנותית מפיק כנמ'רטעת6 מסוס רכל הגוררת על רעת כעלתנוררת כלוי מה פחמרתקתורי ובעל

מפר נדר 6סתו מסוס כיון ססחפת ניחנת פסל כטלת חינה גוררת or לפי דעתו וכולו פירפק 6ס לf ירנס 65 ירים גור • קלכך כקל חסכינן לתכככוסה לענין הכרתנוריס כיון דנזונת תcלו ומני סער"ס 6פילו כמשנת חסרונת רמתני' נ' פ"ס לכתוכות 67ינת סוכלת כתרומס והחזיר לענין תרומת סלח לעסותר כככופר: וחכמים חומריס חיין קכעל מיפר יחידי רס' : ער פתכנס לרשותו• • פי' הרין לס 6מרינן על רעת בעלת גוררת מכסנתחייב כמאכותית 655 מכסנכנסת לרשותו - ע"כ וכניסת רסות מסי קיח • הטור סימן רל"וכתכ ורוקה ככניסתה לחופה לכל מסיבה לסלוחין על פני לענין : הפרק נוריס • 6לס בין סוס נין 6נית עמיחין יכולין לספר כרתנן כפרק דלקמן מסנס טי • וסכית יוסף כתר רלתרמנ'ס מסירתה זו ריח כניסתס נס לענין הפרת נדריס כמו bc5ררכריס סכתכתי מחסנת ה' פרק ו' לכתוכות כן רקוק ככסף מפנק ו פרק י"ח מתלי נדריס סימן כ"כ ולפי זה מ"ס סרמכ"ס סס סי' ח'מחמתי תפר סכעל נדרי 6סתו וסכועתית מcתכנס לחופס וכתנככסף מסגסול כטחנת פ"י ומכור סול מסחר סכתוכ כתורת סלחרוסת חינומפר לכרוסס כית 6סת גדרק מפר לכרו ונור קנסולה קול מסתכגסלחופק • עין • לה הוי ליה לכסף משנה לסתוס 6ל6 לפרס ס6ע"פ סנדר ינסולק כניסת ומופת מכל מקוס מסירות כמו כניסתר תיק כלי פלס נטעת לומר רסין לפרוז נור קנפולס וסלינו מפרחלס נכניסת החופ' :

וסומרת

0

ר"ע מברטנורה.

נדרים פרק י

תוספותיוסטוב

פב

סומרת יכס וכף י' 6ליעזר חומר יפר כסעסת כל יכמה ו שומרת יכס מפורס כמסנס נ' פ"ד דיכמות : רבי תומר מיירי דסביר' ליס כרכי שיעור מסמר קונס כיכמס קנין

יסוסע 6ומר ל6חר ולח לסניס פירס כריך נמור מן התורה זקס קיל נערק ויס לס לכ חכיס ויכמס רס"ל דיס זיקת וזיקק כככוסק • וכן לסון סר6":• ולפי זה סעסס כס מחמר מפירין נדריס : וני יקופט לומר לחתך 6פילו לכרו מני מיפר ותימס מגלן לעשות מסליקת סניס נין ולח לסניס דל6 ס"ל לרכי

ר"ח לרכי יסוסע דלר' !יעזר יהושע מסמר קונה קנין ו שומרת יכס בין ליבס אחר בין לשנייבמין: ר' ה6 פרטיגן רמפר כסותפות נמר מיקו ס"ל דיט זיקה אליעזר אומר יפר: ר' יהושע אומר לאהר אבל לא לר"ימני מיכר לכלו יותר"ן וזיקס ככנוסק וכפלין cc לשנים ר' עקיבא אומר לא לאהר ולא לשנים אמר 6ף על פי סגס סוס מפרס כן סלח יכס חחל מפר : חכל ו'ציעות מה אם אשה שקנה הוא לעצמו הרי הוא

כתנ fסיכ bין כי למרינן כסיס סנייכמין 6ין סוס 6חר מפרנרריה • אשה שהקנו לו מן השמים אינו דין ר' יהושע קסכר יש זיקה מקס תפר ס6ין ברירה : ר' שיפרנדריה • אמר לו רבי עקיבא • יא אם אמרת לחו למימרס דלקו ככנוסה' עקיכל לומר לה לחקר ולח באשה שקנה הוא לעצמו - שאין לאחרים כה רשות חלה לסוס כחרוסת ומפר לפניס דסנר זיקה חינת תאמר כאשה שהקנו לו מן השמים שיש לאהרים נשותפות: עיני ולפזר לי ככנוסה ומחמר חיכו קונס כה רשות אמר לו ר' יהושע • עקיבא דבריך בשני לומר דנקט ככנוסס לפי קנין גמור מן התורה: ocb יבמין • מה אתה משיב עליכם אחר אמר לו אין וסכי 6סכחן רחמר רכי סקנת קול לעכמו היינו היכמה גמורה ליבס כ ם שחארוס'גמורה לאישה: חוזעית כנמ' פ"ג דיכמות חרוסתו קרי קול מפר נורית ז האומר לאשתו כל הנדרים שתרורי מכאן ער דף ס 6ליכיס דר"ס וסלו

סרקנו לו מן שאבא ממקום פלוני :הרי הן קיימין לא אמר כלום ריקת כפרוסת לס 6פכין כשמיס והיינויכמתו ; 6ינו הרי הן מופרין רבי אליעזר אומר מופר וחכמיס כסוס לוכתה להכי פרטי לקו רין סיפר גלרית כסופות אומרים אינו מופר. אמר רבי אליעזר אם הפר נמי ככנוסס 6ע"נ רנסכי עס חניק : סיס ל6חריס נררים שבאו לכלל איסור לא יפר גורים שלא באו מסי לקו מחלוקת פניה : רשות נס פנס קיל זקוקה לכלל איסור - אמרו לו הרי הוא אומי אישה יקימנו אכל לה לסניס כתר קריר 6c5ר 6חיס: מה חקר מסין ואישה יפירנו את שבא לכלל הקס •בא לכלל הפרי סלין כרירק עיין כפי' על ינס 6חר כלו' תסוכתן לא בא לכלל הקס לא בא לכלל הפר : ח הפרת סר"נ מסנת ר' פ"וורמסי : טונס על רכרי רכי 6ליעזר גורים כל היום יש כרכר להקל ולהחמיר כיצרי שיש לחסריס יסו כק : סלומ'סמפר 6פי' כסיס פני נדרה בלילי שכת

יפר

פירס הרנסנס היה יבמין מה מסנני על דברי

זקוק'6c5ר לחיס סלס עפר סחניחומר לסמל ול6 לסניס : 6ין קיכמס נמורה לינס כק מסמר ינס זס וכס 6חין 6חר כך יעשה כל מסמר תפיס פני להתחייב מיתה הכל עליס כזס סכחרוסת גמורה להיסק כרסמ' (כפיה דיכמות) יס פלמר 6חר מחמר רש"י: לענין חיוב מיתס וסנכס כר"ע : ז הרי הן קיימיס לס 6מר אין קיכמה גמורה לינס פי' סר"כ להתחייב מיתס קכל עלית כלס וקוס ליס קיוס כטעות. לפי פיס גלריס סלח יספין לפי פרכרי סכל יכמס 6רוסס מין חייכין עליס סקילס כקיומן : קרי קן מופרין ר'6חומר מופר רמסתמ6 6ין 6יס כנערק קמfורסה רמכ"ס : ז מכאן ער סלכס ממקוס מונה כנדרי 6סתו : נדריס סכח לכלל חיסור לחסר סנורק פלוני. • מ6ותס סעס סחכס מכלן וער סחכס ממקוס פלוני

סורק נקס 6ס ל יפר לק קכטל : פכלר לכלל סקס נדריס והיינו דקתנימכלן ולס קתני מיוס זה לפי ס6ין רעמו 6לק פחלו ככר : ח הפרת נדריס ס6מרק קורק ולס ניוס סמוע מיוס סיכס מכלן ומסוס הכי לח מפר לה מקסתס וחיישינן חיפה יניח חותה : כל קיוס ער סתססך סנחמר כיוס טמפו דילמ6 כעולו חגלה פלור נדריס סירנס כקיימן • הר"ן : וקל דכתיכ מיוס 6ל יוס כריכס דל6 תימ6 ניממ6 מין כליל אמרו לוקרי קול כו' חומר לחט"נ דליכל קל וחומר כעל על קמיל מיוס 6ל יוס רומנין סיס לו זמן לפר מעת לעת כנון

כריך הקיסן הכתוך • ר"ן לס גדרק כתחלת הלילס : וים כרכר לסקל ולהחמיר כלומר ח הפרת נוריס כתר קריכ 66מרק תורה וחס כיוס סמוע פעמיס 6ס לקפרק זמן מועט פעמיס זמן מרוכס : גדרה

חיפה וכן לסון סרמ"ס וחטין לגכי לן דכתיך כליל סכק קל

לנקט קורס כתיב כמי ומס קניס לכית חותס כיוס סמעו ניסה לקו

למנקט קל לנכיס כעלי מפוס לנכיס כתיכ מיוס : יוס : נדרה כליני פנס כתנסר"נ קלידנקט גלילי סכק לbסמועינן סמפירין כו' ו6פילו סל6 לכורך סכת מרקתניגררת עס חפכה

מסמע ס6פילו גרריס סלח לנורך קסכת וככר סכלס ודון נתפסיט תכשיטי סכת מocסיכה ותלי טעמס ס6ס חסכת ולס קער וכו' וקס 6פילו כתוך קיוס חינו יכול לספר bk ס"מ לחפי'סלס לכורך מפר גמ' : וטעמ6 כתב סר"כ כמסנס ס' פרק כפרס רפכת : בלילי פכת

כא ב דקדוק

[ocr errors]

21

[ocr errors]

דקרוק לילי מפורס כמסנסני פרק ח' רקרומות : יפר כלילי דנקט בליל פכת לחממועינן פמפירן נוריס כסכת ו6פי' סל6 מכס וכיוס סכת (טכיוס כולן חסר (הלילה) כרכתיב ויסי לבורן הפנתוקחכס לינו מתיר כסכת נדריס סקן לנירן מרב ויהי בוקר יוס לחל רס"י ועיין כסוף פרק ה' דחולין ססנת וח; על פי ססיס לו פנסי מכעוריס יכול לסזיר לגורן כמפנה עכמס וכן כלסון סר"כנפי'סמפנקכ'פרק כ'רניטין מסכת : סלס לס קפר ופכת חינס יכול לספר וחין הבר וכמסנס ס' פ"וופסחיס :

נוריס מעת לעת חלח חסכן נדרה עם חשכה מכר ער יפו בלילי שבת • וביום השבת עד שתחשך נדרה גורה מתחלת הלילה ולפנין

סלח קחטן וכלין עם חשכה • מפר ער שלא תחשך • שאם חשכה הפרק הינו מועיל סילמר קול ולתני חינו מפר 6ל6 ולא הפר • אינו יכול להפר :

מופר לך כלי-גל וקרס נכסתחסן כיון ללסחמיר

פרק

והפרת סכעל קיק מכין קתני סעס לסכי תכל קלי

ולסכל גלס טעס כמו 6ת ניסנס מפוס וציין כיק טפי מלי דמסייס מעתיק פס קולס כריתי ספר וגס סו bלומר מותר לך לין כלן נר ומין כלן חזיכס לל ספר חנויכול לספר הססמועינן כקחי ליסנס סכוע' פסול טוקר קנור מעקרו ולס חמר הקכס כלסון ספרת דמפירין נדריס נסכת חפילופלה לכוון הזנת • הר"ן: ותק וקנסל נלסון התרת הינו מותר ולינו מופר ולס fמר 6ס ל6 דכתכ סר"כ ולענין הפרס כו' וחכס הול חומר מותר לך כנז' נדרתת מרירן כי לכריו קיימים וחין נריך פילגרייס ליני ופי קרין דמפמע ליס מדכתיב למיחל ונרו כלומר לה יעפת סוליל ולfכילו סתק כל 6ותן קיוס בנדר קייס וכרכור גל רכו דניין חולין ודרסינן סכל 6חריס מוחלין לו סעופין חנתו חוסין ניקוי קיוס וכסכת יותר טלי חכליטלי פתי ולל יער כורן וכחולין כותר פיין למימר כסו ע"כ ומ"ס סר"ן סיוס עוקר סחומרנתיל והנלר כטל מחליו ו6ס לינו יכול להכריס'מכטל קנור מעקרי וכ"כ כרפ"ר דנזיר וכפ"ג לסכועות כפנס ז • כלכו וחין גרין נסוניס כפפתיו ולוקל נטול כגון טלי חכלי וכ"כ קרחים וקרין - ומס סנרסס מרכרי סרמכ"ס כפירוסו סקול מכריחת לעבור על גדות הוס סמועיל לסתסככלכו q6 וכחכורו כלכך מכוחר ככסף מפנק רים פרק י"ב מהל' נדריס טיפ 56ס הוכיח כפפתין לכל הפרק סלינה מכריה' נענור ומ"ס סר"נ לס לינו יכול להכריחת מכטל כלכו ו"כ נקוכיח על קנור גרין (קונים כספקין ולפני 6ס הפר כלכו : כספתיו לס סbס יכול להכריחת 6c"ל כיטול וליתר דלעולס

פרק לה פניכנס גיטול סכלכ וכרחמר נהריה נגמר חרתניל חומר נה טלי לכלי 6מר רכי יוסגן וכרין סינטל כלכו • וכ"פ סרמכ"ס כפירושו לומר לה טלי לכלי כו' וכרין סיכטל כרכן ולס לי חפשו לו פינטל נורת כסנת כמעסה סיכריחנק לעסותו כמו שזכרנו • יכטל כלכו • לפי סכן קול Sפון כתוספתח יכטל וסיל לקוניס כסעתיונין כסול כין כסכת עיכ נמכחת מוסרכרי קר"נ יפורסוכסופן זה פמ"ס ו6ס 6ינו יכול להכריחת מכטל כלבו ול"ל לקוניל נספחיו כ"ק ftס 6ינו יכול להכריחת סני ניק במה סמכטל כלכו ולין סיוניס לסון קפרה כספתיו סכין 365 טלי לכלי ונונוקכריחק 6ל6 פלין כיכלתו כי מכטלו כלכו סגי לכל חפילו כסמכריקס ושומעת גוברין נמי סיקס מבטל כלכו וכרמרן חלל פות חלום קול סכסbינו יכול להכריחת סיסל סנינגטון • זק רוס פרונס לססמיענו ול6 כל לומר לכרוקח כסbינס יכול להכריסס גרין לנטול וכססומעת לקכרחקו 6"ג לכטול הכיתה וכמו סכתכתי וכ"כ ככסף משנה על דברי הרמב"ס פריגוני גנקו חלק מקרי נטול וחלק מקרי הפרה נטול סיינו סיסמר לה טלי לכלי סתי וכזת כטל סגור וקול שיכטלנו כלנו הכל כtלמר לס מופר ליכי סופר תנור ע"פ ס6ינן לומר לה טלי חכלי פתי וקול סיוניס ספרק כופתין : ע"כ - וכמכל עכסיו פנס לסרמכ"ס כפמפר וחיכו ליכנר טלי חכלי כריך טיולים כספתיו לשון הפרס וfס bמר טלי חבלי סני ככטול פכלב כין סומטת לנין 6ינס סומעת לוי וק"ג ECומעת לכריך נ"כ סיכטל בלגי וכוס מסולק הפנס הרחכיר מרים פ'ט דנזיר וחנן וחינת כופה c65תו לקתס כלח נטול פנלכ וכן גרילי פפרס לכריו סכחכורו סכתב המכטל נדרי 6סתו חוכתן ל'כלומר כלוס ונתבטלו כל הנדריס ומהו קנטול סיכוף חותלעסות רכר סחסרה חומר • עין סו"ס חייב לומר כלוס ריל סריג לומר כלוס מן הלסונות טכתב לעיל מהן סמועיניס נלסון הפרק יוסיינו obt"ככתככינרנדרה כו' כטל ונתן נת וחמר לס טלי ולכלי קר זו סוכותtoזס וסנרר כטל מקלין הרי פסוק כענתו מפרס לכטול הגדר לכינוסוס וסופר ס6ומר לה טלי כו' מכוחר סוער פז": נתחלת הכל כלוס סמוסנעל ספירת מלונות של התפרק ונתנס נרח: הפרק וכן נמי מ"ס 6ק'כ קמפיר נריך לסוניק כספתיו לכל סמכטל fין כריך לקוניסנזפתיוbס מנטל כלכו כלכר וכופה חותר לעשות בין עסקנין 65 עסקת נטל הנדר מיני ליינן כמי ס6ין נריך להוכיח נחפזיו סוס לסון הפרק לח מכטל כלכו וכופה וסיינו סחומר טלי חכליכוי וסכפיית רטלי הכלי מועלת לנטS :כלב וסגי וחין נריך להוכיח כספתיו לסון הפרק לחלקיק מת כפייס קיס כלל חמירק • רחטו טול מקל וקך על קיקית קלכנר פסיטו פלח הותר לו להכותס • וללח כמו סרעמיק הטור רכרי סרמכ"ס 6מר לסטלי לכלי (6פילו 6ס 6מר כן כלכו וכפת חוקת כו' - חלק כרפריפינן לדכריו לכטול פכלב רחמרן לסרמכ"ס וכתיכרפירס רס"יסי6מר כלכו מופרליכי • לפי פין 6ני רוחק סוס סכרע כרכריו :חינו מפורס כן סחף על פי שהעתיק סתס ולס כיסר זקן כפי לרכו להעתיק לסון סנמי :

פרק

ר"ע מברטנורה

נדרים פרק יא

תוספות יום טוב

הנוף קסיט אסורה על פרק יא ואלו נדרים שהוא מפר דברים

פרק יא אלו כדריס כנמ' מפרס לנדריס וסכועות קיני פרק יא ואלו נדריס סקול מפר כדמסיק סר"ן כסוף רכלסון חכמיס סכועות נכלל נדריס הס :

מתני'כין קחככין סכעל וקר'כתיכ כל גדר 6ס 6רחן 6ס ל6 חרמן קני קלמר קנסע רחינה אסורה עלי וכל סכועת חיסר לענו'נפס ליפס יקימנו וחיסה יפירנו ומ לעולס 6ס 6רקן קיז'הרי נלך לס ל6 זרחן סכוע'סלס מרחן. קרינ רכתיס כין חיc85cתו כין לך לכתו גוקים לכ לכעל מס הרי סכועס • וכן 6ס 6תקוט

כעל הינו מיפרח נורי פנוי

נפס כספרי מפורט סס לפונס לס bתקט גיוס

שיש כהן ענוי נפש אם רער"נ רנרי'סכינס לכינו • חס לס 6תקסט סכועס לה ארחין • ואם לא ארחץ * אם אתקשט • ואם לא יקר"נ ססמיט מפוס רחכתי

זקסט: 6מר ר"י6ין 6לו אתקשט • אמר רבי יוסי • איןאונררי עניינפש : ל6 מיירי' כקו ולל קלמר ok נורי ענוי נפס סנדר נלכד ב ואלו הם נררי ענוי נפש • אמרה קונם פירות לספוקי דעת סרמכ"ס וז"ס פלינרכייוסי על ת"ק וסמר העולס עלי : הרי זה יכול להפר • פירות מרינה ;ot קרמנים פהלב מפר דינות רסינה (סורי עלי עלי • יביא לה ממדינה אחרת • פירות חנווני זה קכל סנ6'כל נדריק וחסרית לכולס 6ס לרסן סיוס סין עלי • אינו יכול להפר • ואם לא היתה פרנסתו : ולס ס"ע תקיפה דלעיל וחף זה גרר סל מנוי נפס סהרי אלא ממנו • הרי זה יפר • דברי רבי יוסי :. על גג הברייתס לספרי קיק לפשר לק סלק מרקז קיז'ולס

ג קונם

ככר כתר בעל מנרול עוז קרית הנחת רסינס 6סורק

כריס פרק יב מהלכי גרריס פניה לעולס ומניעת יוס 6קר מרקינה חיכו ענוי נפס ונישל פקרמנים נס6ל גזת והזיך רכיון סלח נוני גפני הגמרות סל יוס 6ס ל6 סוי נישל סין סלכס כרכי יוסי וכין החנוכין (תוספת'כח פכקינן פסטית רקרס מפגי ורת ספרי רסקמיק הנעל נהרי ענני נפס מפיריס לכתיכ כין ליס E65תו כין לך, ליניק דר"ס ויסילסי קול • ותמת על זה הכסף משנה לרחות לכתן תקים לב לכעל מק נטל חינו מפר bk נררי מנוי נפט חף מטוס כך כריית פנימס 6ע"פ סלח נזכרת בפוס מקוס 6חר חג הינו מפר 62 כררי ענוי נפס ורמנ"ס פסק ססלך מפר כל וככמס מקומות פוסק סרמכ"ס כגרייס דספרי 6ע"פ סלח נוריס וסכופות 6פי' חותן סחינופל ענוי נפtסנ6'כל נדרית נזכרת כסוס מקוס סחר ועור רכסליס סיתס כירוסלמי ופול ומסריק נ 6ס לה היתר פרנסתו bס ממנו סהול ממינן רקלק כן מתנכלי • ולעניין פסטית רקרק חיכל למימר דכיון על סירוק ויפרטרו : ה'זיפר רכרי ר'יוסי ר' יוסי לטעמיס לכתיכ כין c6

) cfbתו בין חבלכתו קוקסזס לזס לכל רכריקס וסיל פלין הנעל מפר כל גלר סיס נוענו כפס סקיק מחלק גרררס כספרי : ע"כי ועור כתוכ הטור סי' רל"וכסס סר"ר כין פנוי מרוכס לעכו מופט ובין ענוי סל זמן מרונית לזמן יחיחל רקרח וכל נורית היינו קולס סכתורסק • וסקיfic חתי מועט : וכל מתני' דקלי פרקל r6לק כותית וחינה הלכת 6 לנתחרסה רמת הנעל וחזרה לרשותו דכיון דכעולה חרוסת סין הכפר תפר כל נדר סיס נו ענוי נפס כין סל יוס 6קל וחפילו החכ מפר לה כדריס סנעל יכול לספר פסרי חינו מפר קלה סעס 6חת • כין 96 זמן מרוכק נין פנוי גדול בין ענוי קטן כסותפות קכע5

6ף נסמס לכעל חזרה לרשותו חינוכין וכן

סיפר כדריס 5c היה יכול לספר קולס לכן :

דבריס סיס נקס ענוי נפט • מפרס כנמ' רסיקלי נדריס סקול מפר נין לעלמו בין לחמריס דבריס סיס כק ענוי נפס כו'. ואס לה לכהן • פי'סרכ סכועת סלח לרסן וכתנ ונלסון

חכמיס סכועות ככלל נדריס • כרתנן כריס פ"ק כנדרי רספיס נור כנזיר וכקרכן וכסכועס • וכמו סכתכתי סס : אם תקפט פי'קרוקסוט קפניס כנון כחול ופקיס לכקל קול רסכירס לס כרכנן למפר מטוס נררי ענוי כפס 6כל קפוט Sc

מטס לפי' רנגן מולו (ר' יוסי דמין! נדרי ענוי נפס bk דכריס סכינו לכינס וקיס מוכס כנמ' עין : אמר ר'יוסי לין לונדרי מכונפס הסקי כנמ' מרלח קלמר סתמס 65 יפר ס"ת רקיק נררי ענוי נפס סוס דלח הוי הס רכריס

סכינו לכינק קווין ועיין מה שכתכתי כותכת זנת כ'וכן על מ"ש הר"נ רל6 פליג ok סנדר בלכר ומים קו"גרלין הלכת כר'י • ג"כ סרמכ"ס כפירוסו ולכתוב כזה כמחנת דלקמן כס"ו : ג ואלו

ג ואלו קן וכו' מסקנס המנתח לר"י קיס • הר"ן : פירות מדינה עלי : כתנ קרין ומסתברח ללר'יוסי נמי כנדרת מפירות מרינה סתיל ורק כו יפר 697 נרעה מדינתת תחנווני התקיפו וכי קתניכיס לה ממרינה חסרת כפלס כררת מפירות מרינת' פ"ג • לכל הר"נ כתב לקנון מרינה ז וכן העתיק קרמניס מרינקו • וכן הוס כספריס 6חריס וקשה לומר רנרטת מחנווני קמקיפו : ואם (6 היתה פרנסתו 6 תכננו פי) עו"ד סקול מסמינו על פירויח ויפרע לו ולח ימכל 6סר סקול מקיפו ופעמיס סלין לו מפות וכמכחת תיק מפענת • הר"ן • וניס ללסרמכ"ס כחכורו מפמע • רלס קוי !6 דכריס פנינו לכינס דמסיקהcמיט ה6 לחנווני • וכמ"ס bס קכ"ת והרי כולת

מתני' כענוי נפס מיירי נורדייקיתורה ורכרי ר'יוסי כרלקן וחין לת6רין : הרי זה יער עיין מ"ס כמתני' ללקמן : דברי ר'יוסי כתכ סר"נ וכל מתני'לסלי פירקס חלס כוותיס • נמי • ולייקי'לה כיון דקתני ר"י חומר חין אוגורי ענוי נפט

ולירן נופית 6מר שוקן גדרי עגו. נפ: למה לי למתניתו קרי

[ocr errors]
« הקודםהמשך »