תמונות בעמוד
PDF

;

*

לשאת כת 6חופן פי' תריע מפני ססיס כסנילן • פי' לססת סת כת רחוקו • מפנירין כו סיכת לחותו מפני

נערוך נילו מזלו וחיכו וחמרינן הנוסb כו' פדיח כת גילוי ולמרינן קנו6t לקנת חסותו • עליו הכתוך בניו דיכתות דן סיג ופס כתכו סתוספת כוס רכינו תס fומר ומכפרך לח תתעלס חז תקרחות' יענק: פלס נתכוין דטעמ6 לפי סתוקנת מזלו כר6מרינן רונכניס קולכיס 6חר זס bk לסס לכילס וספיס ומיסו נס כלכילס ופקיס - מותר למי יחסי עור כחכו cs3

סוחיל ולח קוני מכין רסכ"ס ו-"הכל חקיו • הכל לשאת בת אחותו ואמר קונם שהיא נהנת לי לעול' לכילק ופתיס • וכנדריס הסופן נקט לפי פמטרלתו וכן המגרש את אשתו אומר קונס אשתי נהנית לי נעינןסיוניס כספקיו נוכחי בוכריס יפנית פנסfכזס : לעולס • הריאומותרות להנות לו שלא נתכוין זה ככל קיבל מפיו יעפת ולח מותרות לקנות לו סחר אא לשום אישות * היה מסרב בחברו שיאכל אצלו דמי לריסל • רחיפות בכלל

הנחתי של לוס אמר קונס לביתך שאיני נכנס • טיפת צונן שאיני הנחות חיתיס : ליפות סגדר מלח תהנה טועם לך מותר ליכנס לביתו ולשתות ממנו צונן: פרק ט רבי אליעזר ממנו דין חיפות רס"י : שלא נתכוין זה אלא לשום אכילה ושתיה :

סוכר * שאיני נכנס לר' פליני פרק ט רבי אליעזר אומר: פותחין לארם פותחין לחדס כככון כי הטור

ואמו כגון ריח העתיק בפניקס btני: אוסרין * אמר רבי צדוק • ער שפותחין לו בכבוד יורט סיחמרו העולם להכין שלא נתכוין זס כמסרכנו אביו ואמו • יפתחו לו בכבוד המקום אם כן אין ולסמך רחונדוליס פגרלקס

696 לחכילס וסתית גרדים גמ' מוריס) ומודים חכמים' לר' איעזר ברבר כמה כנכס קל נגרריס קמרונת וכי 6מר זה קונס שכינו לבין אביו ואמו שפותחין לו בככור אביו וכמנחת מזלזל כככודס לכיתך כו' ל6 נתכוין לרור ואמו : ב ועוד אמר ר' אליעזר • פותחין בנולר. כלוס היית נודר : וחכמיס הנחה ממכול להכיל שתי'

וחכמים

חוסרין דחייסינן סתס מסקר מרובה נתכוין • רס"י :

כי קוק כוס לומר סלס קית פרק ט פותחין לסרס כככור 6כיו ולמי • כתב הר"ן מנית מלידור כסכיל ככודס ונמנ6 סחכס מתיר נדר זס כלל

כנון פילתרו לווכו' כתס כנכס קל חרטס ומיירי פתוח הינו מתחרט 9פקרס מטלמו רק"ל פותחין נגרריס כלו'וזה דבר קל ופריכות שכן יספיס דרכס לכרור כחרטס וחין נריך למכור לו פתח כפפת סהול מתחרט מעכמו כדתנן כפ"ק ו'י ועור כתב ו6ס 6מר לסו רסלו הייתי יודע מפקרל: יפתחו לו נככול המקוס על מלתיס דרכי שיעור קל לו הייתי נודר מתירין לו ע"כי וסתרת ניריס מין לנו

פרין כי היכי דפֿותחין כככור לכיו וחמו ולס קייסי' סתסישקר פורס כספ"ק רחנינה : אם כן מין נדריס כתר קריר יפתחו לו נמי כככור סמקוס ויחפרו לו הלו היית יודע שתקרח אמרו לי חכמיס לר"6 כו' דגורס S6 6"כ וכו' - וכן סיס רע לפני סמקוס כלוס סיית נודר וחמרו לו חכמיס לר' ליעזר גירסת קוספתסרח"ס וסר"ן . (מ"6 קר'נ רורמי יפקר דלק מסל 65 מסייען רף רכי bליעזר מולק כסס רולחייפקר ולח סניף כו' זקופי' לח"נ 6ין נדריס וכסכייי כנמרח רפיחס חליף חגים כולי סחי רי6מר פלס היה מניס כסניל כגור סין נדריס • נזריס יפה ולינ כמסנס 6"כfין נדריס נסלליס סמק' ול6 רמי לרשכ"ג נפתח לקסוס נכרל יס נוטס כמריקרות לחכס כנירסק הספריס לפי פוהו פירופו ורכח - כגמ': י"ח חרנו כו' דסתס חומר לס מן ספסוקיס כהן רפנן כמתני' למה נסים קרים לדחכיי ופניק לדרכה וה6 קי"ל סכיי ורכה סעוכר על 65 תפנס - ולס תקוס: ולו קטור- סגל כסמזכירן הלכה כרכס וי"ל סזת רוקח כדיניס ול6 כטעמי' וטעמ6 דסניי לי ככוד סמקוס 6ז ולחי משקר ותככי כחכמיס : פנינו לבין מפזנר טפי •°נפול תלחתי פגס הטור כסימן רכ'חכך נמי הכיו וחמו כנין ספריו 6ת חכיו מנכסיו : נ ועוד 6מר רני לרחני ופי' ככ"י כמים • לכל כפי' סרמכ"ס נרחת ר"ג S6 חליעזר קולס 6חרת כנדריס : פותחין כנדריס כנולר כגון 656 כולס וכי כרוק היל • מיס הו"נוכח רמי לרסנ"נ וכו'. דכר פbינו נוכוי וכולל (נתחוס לסר פנרר וללוידע כפעת דקתס חל מהפסוקיס כו'תרס"• וכן פותחין נייט וסכתות

תנור פיתחוס לכר זס לל סיס נודר : דמפנק ו' מסוס רמנוס 6חת היה לה חמיר6 לוגסי כולי קקי

וחכמיס ולח יסקר וכו' סר"ן : ומודים וכו'נוכר פנינולנין הכיו ולמר • פירס סר"כ כגון סקליר 6ת חכיו מנכסיו רכיון החניף כולי רוח מעיקר6 דרורית לחנינוחמו מנכסיו 65 החליף ליה ז6ס לין לו חרטס גמורס יסכון פכין וילמר פלח סיס מניח כסכיל ככודסי נכ:רח' ופי' הר"ס : ב ועוד 6מר רכי שיעור פיר' כר"נקולס 6חרת • כלומר החלו חומר קל חמרי' סיכי דספסיקו רכנן כתלתיירו לס סייך למתני ועוד כמ"ס כמסנס 5' פינדעירובין • והיינו דוקל כחומרס לפי פלין קידום להחמיר פוספת • °כחית לרכריתס סכך פנינו כמסנס ז' פ"ו ונינה כמן ספירסו OE התוספ'כעכמס וס מר לה הכילו ריק מרקכס : פותחין ככולו גמ' מיט דר"ח (דלו רכנן מסתכר טעמייסוכמו סכתכסר"כ) 6מר רכ חפר

רחמר

וחכמיס לוסריס לטעמ6 לחרטת מפוס 6טל ילי חרטת נעקר דופר קרח כי מתובל קסנטיפטהית נפגע ליתרו סלח לסוס קנדו מעקרו וכרכר הינו מנוי חינוכטסת נדר(מקור)מיקרו מכרימ'(כמ"ש לקמן כתפנה ר')כפֿט, 6ותס סחכי'סמכקמי' כי כעכיל זס ל6 קיק מניס מלדור כי סיס סכור פלח יכוף 6ת נפשו ופתח לו סמקוס כנולר דמימה • ורכנן קלמר למתן לעולס ! וכעסס סופרקיס וקכל גריכיס לו : לוסקיס מסיס וקרס • היינו עוני: כרfמרינן כל כניס וננניס - סקס חתן 6קככו כקרול 69 קייקי נודר

וחכירס שמע מינית דלק כנון פנדר מזגן זלק קיה וחכמי' אוסרין כיצד אמר קונם שאיני נהנה לאיש מתן • 62 מלי מתן סיוע סגור פיס*6 הפכנו כמוך פלו' • ונעשה סופר או שהיה משיא את בנו (פ"6) מנכסיסן ועני חסון כמת • חוקו זמן ויכטר'לילך לחופש בקרוב ואמר לו הייתי יודע שהוא נעשה סופראו פלני פניוס הפכיס ולס הוי ננו והלכה כחכמיס: ג י שהיה משיא את בגובקרוב לא הייתי נודר • קונס כולל כן כתב קרליו• וכן דנריס סקס כנולר גרמין לבית זה שאני נכנס ונעשה בית הכנסת • אמר או סכין נסס ירופלי נפסקיי ככולו וחינס כנולר ופותחין הייתי יודע שהוא נעשה בה לא הייתי נודר • ר"א והיינו ספי' קרין כנון לבר נקס: חמרו לו מת וכו'ולף מתיר וחכמי אוסרין : גר"מ אומר יש דברים שהן ס6ינו מלוי וכו'וכתנ נ"י סי עין רמיתס כולו סוי סוליל כנולד" ואינן כנולד ואין חכמים מוריס (ג'ס וחכמיס רכיס רפיקה 6ע"ג ללין לן ופי' כסעת נדרו נעבור מס מודיס לוי כיצד אמר קונם שאיני נושא את פלוני' דכר הפכים יותר (וכמסני סיס נודר נעסס כקולס גררו שאביה דע אמרו לומת - או שעשה תשובה קונס פ"ק דערוכין כקנקי וחז"S כרכר כלו פי' כל זמן פלניס לבית שאיני נכנס שהכלכרע בתוכו * או שהנחש מיתר פכיס וכן כסוף פ"ג קייס קלכן לחקר כולו לכל בתוכו אמרו לו מת הכלב או שנהרג הנחש הרי הן לגיטין) מ"מ למות טונלין קנלי גמור לה הוי הילכן כנולר - ואינן כנולר ואין חכמים מודים (נ"ח וחכמיס כחייו 65 סכיס טוכח פרי גרין קחרת וכירוס' מוכח פוליס) לו :ל ועוד אמרו מפותחין לו מן הכתוב וסע"ס כווס וחמר ומויני אחינו נרִין התרת וכן פי' שכתורה • ואומרים לו אוהיית יודע שאתה עובר קייס עכמו • 2

+ 6 כ'כ פכיס ומניס : לו הייתי יודע על לא תקו'ועל לא תטור יעל לא תשנא את אחיך פימות זק כחיין של זי כמו אכן הוס 65 סייתי גורר היו כלבבך ואהבת לרעך כמוך וחי אחיך עמך שמא היפכ' דלע"פ מוס כסור וות מותר 6חר סיתירגן קסכס יעני * ואין אתה יכול לפרנסו אמר אלו הייתי יודע זקופל כמו גמי סכי טעוני וכל המידר סנחס מחפרו שהוא כן לא הייתי נודר •

הרי ממסכי לסוגני וכיון "סקולי" כסמתירין לוקין מתירין 6ל6

קס לס ספכינן מיתה לחירן בפני חכירו וכתיב ויסתר סי : משה כמרין לך טוב חמר לן בחיי זה פכיסס ע"כי וכסוף פיג לגיטין • דחמריי רמיתי הקב"ה למשה כמדין נדרת כמדין כך והתרת נדן לפי סכית לגבי עופר - ול"ק רעניות פליק טפי מהתפטר ולפיכך פנפגע מסר לחותנו סלה יזוז ממרין כלה רפותו. לכתיכ ויוS6 ספין רסניות סכיח יותר ממיקס 6פילו הכי נגני מוסר מיקרי תפס לסכת לק קחים והכריכוסקניה להתיר נדרו כפניו : מיתת סכיס : שאיני נסנת כו'סחיני נכנס כתרוייסו נרס

ק פוקחין בפסקי הר"c :סניגלח יו"ר וכן העתיקס סטור סיי וכיח :

רבי קליעור מתיר תו' מסוס ונקט נווכח טוכח הלר ותני ונכולתו רכי ליעזר מתיר וחכמיס לוסרין • קרין : ג ואינן כנולר פי'סר" ופותחין נקס ולחותריס או היית יודע וכו'

רס"י ומפוס הכי כתב סר"נ נפי' קמח רתכלי גמור לה הוי וז"ל כ"כtס קרמנ'ן מטוס ר65 הוק גרר טעות לגמרי. כמו כדרי סונגיס • 6k כעין טעות ועיין כסוף פרקין : ואין חכמיס מודיס לו * כתר פרחים כפסקי ויס נוסחחות וסכניס מוריס לו • וסוניל לתגמרל מסמט • כמותס קנירס וקכמיס מוריס לו וכ"כ סרמכ"ס ז"ל כר"ס : שאיני כו:6 וכו' סbיני נכנס כתרווייסו נרס סר"ס בעסקיו cחני : שאביה רט • טיין כסוף פירקין : °מת סכל 6ו סנסרג תנחם • ות"ת נתרן הכלל • חוסמת הנתם - 6k נקט תלתל הסכיק6 גבי כעך 65 סכיחלו הריגס •

ולנכי נחס סכיחה טפי סלינס וליכ6 למידק דמc"ק נקט קסנ6 מנתח השכיחה בכל חך c65מועי' ברוקס ככקחי נווכח קול רחינן ככולך - קח לית6 • רמירי סוס טפמ6 דחינוככולר: מטוס רוליל ופי' כסעת נדרו כעכור מה היס נולר ונעפה חסוס גן כתולס נדרו כלכר • כ!ו פי' כל זמן כו' וכמ"ס סר"ן • מה לי ncפי חו נהרג • נין סכלכ • כין סנחם • קוחיל וחינס קיימיסג"ל: ו ועור ספר רימ קולס 6חרת תוס' ולגירס' דלעיל וחכמיס יוריס לו ס"ג מוריס לו מרקתני ועוד כסף מפנה פ"ו מסל' סכועות : שאתה עובר על כל מקום וכו'סfס בקשת ממנו כלי ולח הפמינך וסוררתו הנחתן (דסני קרלי ורפינן לסו כמסכת נזיר על pls כליס רcf) לו מעפר לך רכר סל6 כהוגן ומתוך פנחס תורתו (תתורת המרק ל6

bסכס 6ת חיך כלככן התורה קוקיקתו לפרנסתו ולהקנו להחיותן • רס"י : ואין חתה יכול לפרנסוכגמרל פרין יקח לחו

.עליו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

סנדר

עליו מוטל לפרנסו tס כי סגכליס וקו 6ינו 6סור כרסbכחן כסוף פ'ו ונותן מתנס ל6חר וס"ל כסנותן ליד הנכסיוסנכלי הפינה נתתולסחר בסחי ולמימcזרי סרי ומפני לכל הנופל הינו נופל לירנכלי תחלס פירס"י 6b קרוביו מתגלגלין עמו ופי' הרה'ער פיעיינו קנכחיס 6ס מין ספק כיד סקרוכיס 6ז יפרנסות : הרי זס מותר וכתב סרכ ריפ מברטנורת ;סמולר קלחת מחכירו וכו' וכזיכויו מסס סכי תניח דף ס"ק ומפרס חין חלק. *פכועס וכקיך ויכח חתן כלה - וגס כגכוכו נכר מרו חסר קכיעו כשקיס • (6ע"נ הסכועת מספק ליקרו הרי זה מותר: ה פותחין לארס בכתובת אשתו: ה פותחין לו ככתוכס 6סתו לחומודר כנסת ממנו זית ומעשה כאח'שנדר מאשתו הנאה והיתה כתובתה כפרעון כפונתה לס כרר חלל פנור ל פיל נתנס ארבע מאות דינרין ובא לפני ר'עקיבא וחייבו ליתן לגרפס : ו פוקיין נייט• וכריית' לכל פנס כיין פעל לה כתובתה אמר לו רבי שמנה מאות דינריןהניח וכפכקות לסגור לסתענות דעת חניכו קיי אנדר גרין אבא • ונטל אחי ארבע מאות ואני ארבע מאות לא חו סל6 לחכול נער לזמן מיקס הסתרת נס כן כפניו דיה שתטול היא מאתים • ואני מאתיס * אמר לו קנון חומריס ל לו פתת ! דמיינו כידיעתו וייס מרער רבי עקיבא • אפילו אתה מוכר שער ראשך אתה לכך לסכתות וימיס טוכיס ויס עול מחלוקי'כין הפוסקי' נותן לה כתובתה * אמר לו אלוהייתי יודע שהוא סכתוך זמן זס כלוס היית מי לוקח סגור מסוס סעסס כן לא הייתי נודר והתירה ר' עקיבא : ו פותחין נודר ומין זה פותח כככור ליקוק טונה • כמו יתרו בימיס טוכיס * ובשבתות בראשונה היו אומרים המקוס : 6ותס הימי'סמכס למטס שנתן לו כתר • עין אותן הימים מותרין ושאר כל הימים אסורין ער לקס פתח להתחרט מותריס

נייר סימן רכ"ס : שבא רבי עקיבא ולימר • שהנדר שהותר מקצתו סרחכס מפירן : ס6ר ה אמר לו רכי ס' ממות הותר בילו : ז כיצד

הותר בילו : ז כיצד • אמר קונם שאיני נהנה סימיס סלין עליסס קרטס דינרין וכו' 6מר לכולכם: הותר אחר מהן הותרו כולן • שאיני נסלרין כמיסורן : בר"ע 6פילו 6קס מוכר נהנה לזה - ולזה הותר הראשון • הותרו כולן : שהותר מקנתו הותר כלו סער רחסן לפון קרמכיס הותר האחרון - האחרון מותר. וכלן אסורין סע"פ סלס מכס פתח על כל קעקו חכליכו מטלטלי לק

הותר רלס נור מעקרח 1.2 על מסעגריככתוכק • (כחכמי'

לעת סיפקייס כלן נמנה ליושנת ר' פרק ס' וכפוכות ולפי' מיניס רידית דפוס בחינת התרת מקנתו פתח יכלו : ז לזס ולזס כנין פfסר הרחמין סומכת רעתה על המטלטלין סוליל וbין לה זמן לגנייתה עליו כקוג'ומר על השני הרי זה כרסtון יער קטליזי קין וסגנלז לח תגכס לעולס וכפנוכת 6ינו גוני סלח על ידי מיתס כסני וכן כולס סותר סרחסון קומרו כלס סכלס תלויין כו : ונירוסין) S6) כתקנס כקרחי ולכן כיחר כנכ' ס6לן סח'מלות זוז תיק לו • סמנס קיק לו קרקע • סוס זס כסן : וחומר לי 6פי' ל6 יbחר כך סוס רכר חפרפרעון הכתוכס : 6 עיר מפל ספלטרך למכור ספר ר6סן לכורך 6כילה • פלך לתן כתונתק וליכו ר"ל פיתן לס כקונה מלאי סמטלטלין • ע"כי ומפרס פול כנת' רלס פירוק מינית מוסמר 6פי' מת מוכר סער ר6סן הטמע מינס דלין מסלרין לנ"ס כמו סמסורין לערכין - כרתנן כפ"יתמס'ערכין • וריע כ"ק : פפֿפי' יוותר על הסידור לין

מקרפין סטר סכתוכס • וכסיפינ ילוסלס • 6ע"נ לכערכין • קי"לן לנתן סלע והעפיר • 6ין לו עליו כלוס : ו פותחין כימיס טוכיס וכסכמות • פי' קרין 6ס נדר להתענות • לו סל6 לסכול כסר וכך כתב קרמכ"ס - ויקיג טעמ6

סמחויב כו כסכיל+גזר • לפי סנ6מר וקרסקסכק פונג • נסכרסס פי' • לו סלס לסכול כפרות": קרין סלין זס פיפס כככוך המקוס : ככר כתכתי כוס כריס פרקין : עד סכח ר"ע ולמר פנר סמותר וכו' פי' קרני ללח נדר מעיקרח כו' וכן כסן תר"סי ומיסו ליתר לח מסמע ומסכרח סול • 6ל6 רמקרס למלו וסיינו לכתב הר"ן רילפיכן לק נירוסלמי מדכתיכ ככל סיוכג) מפיו יטפס רמסמע רוקח כסכולו קייס : שהותר מקנתו על ידי חרטק נסתרת חכס 16

מעלתו כגון פסי: סכין 6חר מסס (כרתנן כריס פרק ני) הרח": : ז שאיני נסנס וכו' ככולסו נרס תרסיס נפסקיי סbני וכן העתיקס הטור כסי' רכ"ט : לזה ולזה סותר קר6סון כו' פי'

קר": כנון סלסו כו' (חמר על הפני י"ו כרלסון וכו' למי לסו סכי סלח למרככין סל6 כליסנ6 רמתניתין נויין. לה תלfן זס כזת 6לס לרכנן כל החל נדר כפני ענמו כרמסיק הריננסיפח ולר'ס כללה הוי וסיתר לחחל מותר לכולס לפי זה ריסס וסכס כרכנן - רלי כר": למחי תנן סלינינסנה לכולכס לחני רכוחס • ססיני נכנס לזס ולזס - וכלו' כלס כ"ף ולס כן מתניתין תכר' מיספנס זו ל6 סנס זו דריכה רכנן • וסיפחי"ם • לכל סרמכ"ס כפיר מהנ'נוריס ססעתיק מסנקיני כלסונו • גרחת מדכריו וסוכר סכסfותר לזה ולזה הריכמי סתלחן זה כזה • כיון ססמר כוין הנוספת וס לס"ל רכנן כל חתך ולחלנור כפני עכמן קיינן כסלומר

לוק

[ocr errors]
[ocr errors]

תוספת יום טוב

נדרים פרק י לזס קרכן ולזה קרבן ה6 מתניתין ר"ס קיס 67מר נכי סכוכס לזס לזס כלס ויין • ולדבריו ריס6 ככולי עלמ6

6פילו כר'ס קפקדון לס קין חמאס תובעיס 6ותו וכפר וכסכע ותורת : ומס 6סכריקי לסריג לפ' ככיף היינו רס"ג כפ"ג ו; כ'ו סלינו חייכ קרכן על כל חסר ער סיחמר פכוטס לכל 6חל 6קן ככל כנון 6קלין זס כזס (למר פלוני כפלוני ופלוני* ותו והכח נמי כריך bמר זס קרכן ולזס קרכן לכל סכקיס כפלוני וסוכר קרינ רדוק'נכ"ף וללחו קכי ל - לכל הרמלס סופרים חס לחמר שכועס

ניל ססובר שלחו ליק'cחומר פליני חייב לך ולח נך ולהלן הותו האמצעי הימני ולמטה מותר הימנוולמעל' כן ככ"ף •kס רבמרס מפרסת קייב על כל הכל (לחל וסכר אסור (גמ' סחנין שאיני נהנה לזה קרבן ולזה קרבן למתניתין דהיינו נמי 6ס 6תר לה לוק עלה צריכין פרה לכל אחד ואחד : ה קונם יין שאיני סכפמינו חומר כולכס • לזה ולה כזס 6ף על פי פלס טועס שהיין רע למעים אמרולו והלא המיושן יפה וחומר לזס ולזס נוי קרי מזכיר קרכן על כל מחל לוי למעים 'הותר כמיושן ולא במיושן בלבו הותר לא תלין - וכחומר פליני כפלוני כל חתך גרר בפני עלמו וכן בכל הייןקינס כצל שאיני טועס שהבצל רעללב' קוי • ולישנ6 דמתניפין וריס קלכק: ח ולח במיוסן כלכו אמרו כוהלא הכופרייפה ללכיהותו ככופריי ולא פ"ג רכזו מסייע ליק רכתס קופר קלה בכל קיין ולוקה בכופריניבד הותר אלא בכל הבצלים מעשה היה נמי תנן וחומר (חכי וחני וכו' פחמר או ילטפי כן לח סייפי והתירו ר'מאיר בכל הבצלים : ט פותחין לארס יותר קרחסון וכו' וחי ככ'ף נודר כלל סו קייקי לומר יפן בכבור עצמו וכככור בניו אומרים או הייתה יודע דוקק חיכ סתס נמי סיק מותר וחלף מסור לכל זמר שלמח'אומריןעליך כך היא ווסתו של פלוני מגרש כריך סי6מר (לכיכמותו • אוקייפייולט סייקי מאכל את נשיו ועל כנותיך יהיו אומרין בנות גרושות הן ול6 חיפpמיט נמרס לפרופי ין 6סור כלי קון קן קיסן מה ראתה אמן של אלו להתגרש ואמר אלו הייתי סכי : ומע"נ לכתוספת פס קרי זס 6ין מופר לוfl קיסן יודע שכן לא הייתי נורו • הרי זה מותר: י קונס כתכו פלומר וחני כמוהו • נלכר וכל פ6ר יין לסור : שאיני נושא את פלונית כעורה והריהיא גאה

לח, לחיפרס סמר כמוסו • ט פותחין למרס ככנון שחורה • והרי היא לבנה - קצרה • והרי היא לה שכן כונה לסוכן עכמן וכככור כנין 6ס נור ארוכה מותר בה. לא מפני שהיא כעורה ונעשת מכוח מלפונס פס פפן קול גנרפ חת לסקו: מה רמה נאה שחורה ונעשת לבנה קצרה ונעשת ארוכה חל רודחי דוי"ו קנוספת סמן להתגרם • 6ס ל6 אלא שהגדר טעות

ומעשה

מסחטותח הוי כמו בכיף • שנמל'נק ערות רכרוכמלח

ומיקו כזה • S רסלני לית פוגס 6תכניו - ולס חייסיכן סמס יסקר סקוס 6ינו מתחרט 69 לסר"נ בין הנודרים על פנחס סלע"פ ס6ין חומרי כמותו • פרוס כוס לומר עלינו חוccלככור בניו : י bk סכנודר טטות ירי מ"מ גררו תיק ברן מקלחו כ6חר : מס שין כן הנולר העקרו פכסעתסגור היתה נכנס • וינו כריך סbת לסכס : לחקריס ל6 סני כסלומר ולזס ער טיסמ'נכ'ף רגלה כיף לחר

מעסק תליית נוי זר נזק : הותר החמצעי כו' כרפ"נ רנזיר ל"ג

לה כמחנתינו וכן מוכח סס כנמרק • וכן הניח מרסס נפסקייר נמרח דכ"ג למייקי נתן והכח • כטמ6 לכרייק6 ותיתן לכתר קיס : לזה קרכן וכו' כתנ הר"נהל מתניפין ריפ היס וכו' ועיין מ"ס כמסנס ו' כפרק כתר6 ומ"פ סריג לכל חכמיס כו' וכן הלכה • וכן פסק כמשנס ג'פ"ה הסכועות יועיין מים כרפיס

ח קונס יין וכו' נריכס כמ"סקרמנ"ס רתכח נדר סנוקר מקנתו וכו' לענין זמן הנדר ולענין רכרי' סכסכעיס עלייס ולגן תחלס סכסכע פלייס: שאיני טועס כפין דף כ"ו ומייתי לס וגרסינן סכין כלל יו"ר)וכן העפיק הר"ן כפירוסו: והלא סניוסן יפה למעיס • מפרס כגמרל רחל' ופור קלמרי רקח 5 גרר bס מסוס ססו6 רעי וכמכס פכסbינו רע : 6ין גורו נדר • 2) הכי נמי קלמר ח67 67ין רע ונסכי סכי ועור יפני סקול יפה - וכן מפרסינן ככלל : ולא כמיוסן כלכך סוקר וכו' כתב סר"כ ודיק' כלמר כו' סכי סיתס כגמר' דף כ"ו וככולסו כנדריס סקוקרו מקנקן ריג' סכי וכן כנמר' נתן לכיו ולמן רפ"ג : וטעמ6 וכפניכסיו כחור' עריין כול לומר לכל 6סור מון כו' לס קורע כס קנור וויל קרמכ"ס כפ"ח מס'5 שירי ניל'דעתו פלח הותרמקנת הניך!ה כמו פנדר היה נודר ומתנס על חנין: הכופרי פירסו סריג כמשג'ק'פ"כ רתרומו': ט ועל כנותיך כלומר ל6 ימכfו מי סיס חוקן • רלמרי לינסי רחילס כתר רחילס 6זלס • כחמה כן נתס : מה רלקס חנון סל לו להתגרס כן סכוסס ככל סספריס ויס לפ' כלומר מה רוק לעסות מת סעסתה ספל ידי כן נתנרסי

וקטור פיפן רכ"ת כתב מת בת פלוני לנרס 6סתו !6 סמכח עליס סס רע : הרי זה מותר וכריך נכל זה הפרה • 6חר סלת לחכסי סרמכ"ס • סופיין מ"ס כמסנס ז' פרק דלעיל (ד"י (ספר) :

ללעיל
נופל קרח": נגסקיו יעתיק פלני כל יו"ר)וכן כטור סימן רל"בorio כו' :

ומטסק

:

:

[ocr errors]

• קחכס

ומעשה כחל כו' כקל סריג כנמר' מפרס רקורי וכוי מעסס כ6חר 6נדר וכו' כגמי מפרט לחסורי מספרה ולכי קפני

,מין קלכה כר' יסמע6ל ולס תחמר מי פנס ר' ישמע: חומר 6פילו כעורק ונעסית יפה • פחורס ונעזית אקסומר סחכיס רס וטמע פחת לו עפס פפוכס לתנן כמסנס לכנס ומעסס נמי וכו' רפ"ק 65 פרי חלל כומן סליק פנרר ג'דסוי נדר טפופ • ככר כתכ קכין לעיל ה"ע היינו טעמו טעות מעקרו כגון פקיקס יפה כפעס סנדר ורכי יסמעb סער מסוס 67לס רע עאוי לעוות

966'9 6ל6 נעסית יפה 62 קטונס ועסו כמות • קלכן ומעשה כאחד שנרו מבת אחותו הנייה' והכניסוה לחקר קנדר • קניר מותר חומרי דעתו לכי ספר סחכי' לבית רבי ישמעאל וייפוה • אמר לו רבי ישמעאל וכיון סיכולין ליפוקק לה רע כל זמן סחכיס רע קלמר בנילוו נרות * אמר לו לאו והתירו ר' ישמעאל קיקק כעורק מעקרק ופֿין מס סלין כן כ6סס כעורק • באותה שעה ככהר' ישמעאל • ואמר בנות ישראל הלכת ברנייסמעץ: pפֿין עמיס לקיו'נסס קלכן נאות הן • אלא שהעניות מנוולתן וכשמת רבי פרק י נערה המסורפת ל6 קיק נרעפו סתס6 מוסרת ישמע - היו בנות ישרא נושאות קינה • ואומרות

בת פתיס לו נכססס כלת - סרטכ"ח בנות ישראל אל רבי ישמעא בכינה - וכן הוא אומר פסרל סנס ויוס 6' וקכילס ז"ל 6"ג חי 6מר סכי פליני כשאול • בנות ישרץ אל שאול בכינה 8 נ' סערות קרויס גערס על נופ6 6פס פלונית פתילפרקי נערה המאורסה אביה ובעלה : ססק קרס ונק 6 טנק כפורת כלקתניסbכיק רע

מפירין נדריה • הפר האב

ויוס 6חר נדריק נכרקיס לס * ק"ג רמ6מס כל זמן סקיל ולא הפר הבעל • הפר הבעל ולא הפר האגאינו ירעק לס מי כורס ולct

כעוריסכל סכל כיון לפלוני' מופר • ואין צריך לומר שיקיים אחד מהן : מי הקליטה גררה גור 6ף כעורה קלמר לס מסמע

ב מת

קיק סכית וכעלס מפילין כקולס נדרו נרכר

גלריה: קפרהחג ול6 קפר קומיק רני פמולכן קחכס הגדול ר' יקווס כר קפלן זSw קכעל מטוס רקות חפסר למטעי ופרס 6כית וכטלס מפילין עכ"ל וסרמכ"ס פיית מת"ן העתיק המפנה • פלונית הכשורק גרריס • לו חניה לנכעלס מכל ספר הלכ ולל קפר קנעל

לכל הטור סי' רל"נקעתיק לפלונית סקיס כפורק : וכו' לb6מועינן דמרוייקט כריכין לספר : וbין נ"ל סקייס בנות יפרקל כל פסול ככינקי ופיפיס המלכיסכס סניס לסל מקס ס6ס קייס 6חד מסס סין קסני יכול לספר ורח מס עלניס וגו' :

קמ"66ף על פי סנסלל החסר מקס פקייס על הקמתו כרק"S פרק י נערה עיין מ"סכמטנק ו' פ"ו הכרוכות ומים נפחלס על קקיקס • לין זס סנסלל על קקיקס יכול לספר

קר", וכע יס פנס ויוס 6חל גורים יותר קליל ולל קיויכוליס סניקס לספר ככת לתת : ככרקיס כו' לוח מפנק ו' פ"ק דנילס : אביה וכפלת

נ מת מפירין כריק כתב סרמכ"ס ורמייק חזק כדין מק 65מר כין חיים חתוכין סכ לכאן כנעורית כיס חכית • קכי תני לכיר' ישמע! ופי' סר"ן דמפמע ליס דכנערק קמfורסה מיירי מלכתיכ כסחי קרס ככעוריס כיס לכיס : (מוסמך חג לכתו כהרי מים מסמט רחב וכעל מפירין נדריק פיס וכתב קרליס (מיקו מני לסקסוי חימ6 ככפול'כמי ספירין לכיס וכעלס וליכל 65נויי כרסנינן לעיל מרכסים כנפלה בית ליסה מכחון וחין קנפל מפיר כקודמין וכסך קרס רכין מים למסתו ל6 מיעט קודמין על כרחך מטוס פופפפיס רחב מכלל לכעל מיער לחולים ולכן חיכו מפיר כקולמין :

ולא קיפר סנטל חלל פתק מעת לעת ר"י: ואין .. כריך לומר סקייס 6חד מסס פי' הרים סלס קייס 6סר מסן חין קסני יכול לספר וק6 קמל"ן וכו' וסקסס סר"ן כיון לקחי דינ6

6תס פנל לסמועינן מחיי מין כריך לומר דקתני רמריס מפמע סכי 6רוכס כריכס - יש לי לומר לתכל קכי קפני כיון דספרה לחר כל חכריק ל6ו כלוס קול חני לכסיקייס ה70 קפרה קמיית'לחו מידי קיה וסמיך פנס רמטמע עמלקית "קו לח חוס.Sגרופ' רלי סזיס ל"ל למפנים הנ"ל. כדמפרס כגמ' ולפ' רחמית ופנל למתניו וחכ"ל זו היינו לוקח כמילי רלס למי לכררי דחע"ג דbפי' כקרייתח מקל וחומר 3 מקמייקח תני לקו 6כל קכס סלס מלתו קול רספר חקל וקייס חסר היינו ממס ספר זה כלל זה (עדיפה מיניתי ע"כ : ומ"ס. קרע לין זס סנפסל על הסקס יכול לספר יותר סקסס סר"ן - כסס סרסכ"ה • הס כיון לחכס פוקר קנלר מעקרי (כמ"ס קרין כסוף פרקין) קרי הוי כ6לו כל הקיס כלל וקירוז הול של הסלכי ספרק רספרת רחל מדני קלפה לה טפי לכלפי כפסס לס כידי ריס מל6 ככירופ' רלירן 6פילו ככירופ'דידן לח מהניח כל זמן bEינס רחריס לסנטרף כיקל וכלתני לקפר 6'מסס ומת נטלה לה הפרתו הלכן כיון לספרת רור לפילו כי לח הקיס חכריס קליטה טוכל כל קיכל וקקיס כיון לסלי זָעקה S חזיה להכרופי נטלה לה לנמרק וכיון ללס סזיס קסיס (זיקכח) 5ר קויל כתר זימני עיני (בית יוסף סימן רל"ו כתב כעס כרסני תירוז לחר מ"פ סר"נ סוחיל ולס סיו סניתס יכולין לספר נכס 6סת פיי קר6"ס ססיס הפסק ופעס כין נ'הספרוס פלס סית קלקרון לוי להפר • סקולס פגס6ל ל6 תיק רחוי לספר הלכך נתבטלת הפרתן (6פילו 6ס יפר קרלטון עמו פּעס פניס 6ינן מועיל (כן משמע ליפגל דמתניתין רמרמי קן קייס לקער חסר כלל קפר קפני ניוס מועתו : הפוכ 6ין תקנה * ע"כ :

נ מ

« הקודםהמשך »