תמונות בעמוד
PDF

קי

עו עבורה של עיר • שנים היומיס ממנת בתוך סנפיס היה שמח תחום העיר מיקר חם לעיר • גמ': לעבודה פי'קר'ן ופריס כלפס מעוכרת סכרסס בולט לסון : החג נעילת. קבקי' וכו' כתוך ס' 6מס ופיריים כמפורם כרפ"ק דערונין : קללת ודוגמתו יניפו מליות בספר עזרס (ג'ונ' ולין הלכ' מן החג) ולפניס מן סגירת הדלת ולפני'חבל מן החנף ונחת• כר"מ בכולס מתניתין : ו לסור מחלופיין * נרוליקן • על עוכי סמפתן מִיגן לסור רס"י וסיינו דתנן לכל כפר ס קמליפן לכתחלה לסור

מע"ג דעל עוכי סמפתן בתחליף בדניקן ורכנן גורן. לעיבורה אבל הנודר מןהכית אסומן הנוף ולפני': דומה לטבורו : נת : טל דגי הסורי הנחה ונדוני וקונם פירות האו עלי קונס הן ע"פ (קונס הן לפי) י קונם פירות סמל לפון קונס 6סורי' בנלולי סקדם: אסור בחלופיהן ובגדוליהן• (ירוליג) שאני אוכל

קרקס וקיים חס :מיני וכל ססיני טועס ל6 (גמ' ושאני טועם מותר בהלופיהן ובנדוליהן ברב' לח חמר הללו דכיון דסמר

56 6כילס שהרעו בלה אבל ברבר שאין זרעו מלה אפילינרולי קונס ולס קוכיר חבילה חבר משימה מסס כלכר : לכל נרולין איסורין: האומר לאשתו קונס מעשה ידיך עגמו כחילופיקן ונידוניתן נדנר סלין זרעו כלס - כגון עלי קונם הן על פי קונס הן לפי: אסור בחילופיהן וסל רקחמר קלומפוס דבעי גלליס - וכיונל נתן - 6פי' ובנידוליהן • שאיני אוכל • שאיני טועם • מותר למימר ובנידולקן דמי חסר נדוני בלונים הוי כמו ניף בחלופיהן ובנדוליהן בדבר שזרעו בלה אבלבדב' עלמו ככל הפירות מחי נ"מ מחסור * כיון cמין קורע שאין זרעו בלה אפי'גדולי גדולין אסורים:חשאת כגידולין פל לו כללו קרי כנס : ז קונס מעשה ידיך עושה איני אוכל עד הפסח שאת עושה איני מתכס' וסר עכמו בכל הפירות עליי לפרכל מה ססיל טוס' ער הפסח עשתה לפני הפסח : מותר לאכול סכטולס לי לחן ר6תרי מכינה לו ולס גטעה חילן ולהתכסות אחר הפסח שאת עושה ער הפסח איני כגידולין קודס שהגיעו לכל

נדולין 6סורין : ח פסת אוכל ושאת עושה ער הפסח איני מתכסה עשתה פירות ע'כי ועיין כמסנס ועוסס 6יני חוכר ער קפסח. לפני הפסח אסור לאכול ולהתכסות אחר הפסח : דלקמן : אסור כחלופיקן הכי מסמע סbת עופה

ט שאת

פי'סר"כ חס החליפן לכתחלי עכטי מיני מוכל כר הפסק

וכיל ירח"ס וכתב עליו כ"י 6כל לחקר הפפת 6ני 6וכל • קהל כל מה fsת טופס ער פי' רי". פלס קנסוb כססנודר עכמו החליפן לכתחל' וכרין קפסי מיני אוכל מסמע כל תת סחת עוסק מסיןc עו סחר חסורי סנחס וכרתכי'נפיק דחולין חמין של עוכרי עכיר' פינס הפסח סיני חוכל 6ותו לעולס 6פילו לחקר ספ: : חקר הפסח מותר מיר פרן מחליפין דס"מ לחילופס מותר ט

69חריס 6ל6 טעמ6 65c קנסו חלק למחליף כחיסור +

אסור כחילופיסן ונגירוליקן 6ע"פ וסניקס לח היו נסעת פלסין עליו וכיס כיונ6 מקן וכמו סנכר נקכסר כמסנס ז' דפרק דלעיל: ברבר סזרעו כלס וכו' עיין מ"ס כמסנס ז'פ"ז ותרומות ועסנמסנס ו'פ"ט וכתנסרין ומכולס מתני' קחי ותיק מזי רחמרי'כריס 6סור כנילוניתן למשמע רוקח בגילוליקן מתמרי לכל כגידולי גידולין פרי הני מילי בלכר סזרעו כלת וכן סיפח לקתני מות'כחילופיהן וכגדוליסן לוקח כרכר סזרעו כלה לכל דבר פלין זרעו כנקכין כריס6 כין כסיפל 6פי'נילולי נירולין 6סוריס מפוס רכיון לbין זרעו כלס סרי כגידולי נירולין הללו מעורב מהסיפור הרפון ונוריקס קוס רכר סים לו מתירין 6פי' כסף Sח נטל ע"כ (כרמיתס כגמרל ביון רמנות לחתולי עליהן מסוס לרכי נתן ד6רין כל הנודר כקלוננת כמה וכל המקייטו כחלו מקטיר עליס הוי כמו החתול עליית רמי לחפוקי תרומה כמ"ס נפ"ורתרומת מפנק ו') (כרכי מזרן קכ"מ מס פיג סרחנ"ך ולתת יהיו גלולין 6סור כרכר סזרעו כלת (קרי זה וזה גורסמוזר (כמ"ס הריכ כמסנסס'פר'ני רמפכת עכו"ס) לכיון דנדריס דכר סיס לו מתירין לקכי כס פרו נקי זה חס גורס עיל ועדין תקפה לך רטכל מקרי נמי רכר סיס לו מתירין כמינסוף פ"נ רחלה ותנן כמסנס ר'פ"ט רתרומה לגדולי טגן מורין ולסקזיק כדמפרס התס קר"ב וקול מסירושלמי לטכל רונן חולין י"ג ורכר סיס לו מתירין חומרת חכמיס קיס כמ"ס

כמסכה ר' פרק כתרס רכינה והוסיל ומעיקרח קודס סנזרע קרי רובו פולין לס סתירו בו : ? האומר c2תו קונס מעשה ידיך עיין כפי' סר"כ פרק כתר מפנק ו': ואסור בחילופיקן (בגילוליתן הס קמ"ל דל"ן

צימר הרו ולתגן כמתני' דלעיל או להו לוק'וליידי לכסיס ניק רים"נסיב ליס נמי לכולס מתני'כן נ"ל לפי'סרח" או ללעיל לחן לוקח לכל קרין כתב לעיל רדוקח הלו פתיחבקפירות ולי לז לח וקכח קה קייל רכיון סמיחם פירותיו של פלוני קו כחומר הk כסיפה cלני טועס כו' קמ"ל דלע"נ לקכה קוק כלומר סוזסוסיף ניב ולמר פחני טועס כו' 6פיס מפפרי ולח חפר (נb פי כחן חסר לו יתיר קנ' תיכות ולס 6מרו ודיק) דכיון פלמר קלו סלי דפלני טועס ל6 נרע ליס וכמפני דלפיל לח קלי פליני טופס fגוררי : ח מותר לכול ההכנסות לתוקפס ול6

fמרי' ער פסולה קחי כיוע פל עוסס לכל חיסור חבילת וכפוי קוס לפולס קרו"ס תשמע דפלחת ענפה נמי קחי ולפיכך מים קרים סבי אסמע הקעוסק עכסיו - פרולוקס מסי • 6 פלו'

קורס

. קורס הפסח-ולספוקי לעולס וכל מכלן פר הפסח נכ35 פכפיו טbחת נקנית לי על הפסח 6ס קולכי 6ת לכית סכין על החג למגלן נתקל וחומר רער הפסח 65 קלי נמי חמת טופס : מי שהיה עומר 6חר החג וחסר קנחתו עליס ער הפסח לס ט לי כלומר מסלי קרין פינקן טין :

קלן ככית סכית פר קחן : למחר העסקיכלס יחל רכרן כלומר החג על סוכות - רס"י ועיין מ"ס כפ"ק דר'ק מפג'כ': 6ס קלכ' לחקר קפסס עוכרת ככל יחל למפרע על מס סנסנים לכה גפני הפסח 6סורק

ממנו קולס ספסק נקנחמוכר הפסח טשאת נהנית ליער הפסח - אם תלכי לבית אביך פרק ח קונס יין • ער מפרסינן כנמ' פין דף טץ עד החג הלכ' לפני הפסח אסור בהנאתו עד הפסי

סמרטן וכשהלכת לסורק ולוקס על אחזהפסח בלא יחל דברו שאת נהנית לי עד החג סכן דין לפון כני 6רס סנ6תו למפר' ולעול'6סור? אם תלכי לכית אכיך עד הפסח והלכ' לפני הפסח כסbומריס סיוס • רוניס לקנות קורס הפסח נזירה אסורה בהנאתו עד החג ומותרת לילך אח'הפסח: לומר על הסלמס תיוס סכק אתה תלך וכמ"פ בסמוך ז פרק ח קונם "ז גמ' ר' פלוני) שאני טועם - תיק עומר כסמנע

: fמר סכת סור פי' סר"נ עוכרת ככל שבתו אסו'בכל השבת ושבת שעברה (ניה לשעבר) נכל ססכוע ותפנ'לtככרי יחל למניעת קרסטנפהרש זה אסור בכל החדש וראש חדש להבא ישנה וחסר גמי ניוס הסכק • כי כי ורחמנ6 fמר 6ס כי זו אסור בכל השנה • וראש השנה לעתיד לבא • קוס בכלל הסכוע סכנר : ידור נדר לה יחל דברו 5 שכוע זה אסור בכל השבוע - שביעית שעברה נ'0 חרס וק 6סור ככל הח667ס יקנטלי דכרין ומס סbסר למעבר) ואם אמר יום אי • שבת אחת יחדש אתך • עומר כקנכט כסלס וסתר כנדר חל עליו 6סור כלס יחל

שנה אחת ° שבוע אחר : אסור, מיום ליום • מרס זס 6סור ער תcלוס כסלו הקרסו 6ס על עגמן

, נער

קורס ויוס ריס לקכח חסרן, עוכר לכל יקל וס

ומותר גיוס ריס * כי קול חסרו על חקר הנהנה ממנו מוכר ככל יחל וול סכין לחפ"נ גמנת עס ססדס סכח ואפילו היקרים ביוס פלסיס לחרם רכחינכה יחל לכרועה יותל כרכר קלמר וכתב עוד ירין סענר וכן סנס זוחס עמר כחמנעססנת ולתר פנת זו. חסר וסתו קמילן סתוקו להנות קורס פסח כרי סקס תלך למחר ער תסלוס הסנק ומותר נריה פתוח נמנה עס קסנ' העתיק הפסק ל6 קכח בידי כל יחל כורן יהודה רמר החומר קינס לכס : סכום זה קית עומר כסמכס הסמטה • וסמר סכום זה :עיניכסינס קיוס לס סיסן למחר חל ייסן קייס סמס יפן למחי חסור פר תשלום הסמטקי וססכיעיס נכלל סמטת אסכרק : : ורמכ"ס כספ"י מה'נפסק פחס הקנס קוס חוקס ססוח לוקי לס fמר יוס חסר סכק חסת חרם פח' פנה לפי פכו לחק : ופ' קכ'מ ורי, קיל ולל ליקר bס 6פי' קול סתתנתק נני 6סור מיוס ליוס - 6ס עומר כסמנט קיוס ולומר יוס 6סר בוקק חמין רכסלמה המלכיל חיסור לחכירו מינו לוקה סחני קסור פל למסר כעת הזחה וכןס עומר כסמנת נחו: ו6פר קליי סקול המריר וקמיחל לכרו: ומותרת. לילך חקר הפסח חt4, פלי6סיר פרח' נחלס הכל. וכן כסנס: וכן כפמטק ולס חייסיכן סמס לח תזכור ססכרת על קנסק קורס הפסח וכן 6ס 6מר קונס עלי יויוס סקס 6ו סכת • לו חרס • לו ומי (מניחה) לק לילך 6פס למתקני סריס קקסר נקליכת פנת סתס 6ע"פ פלס 6מר יוס 6קל : פכת ה'-חרס 6' • מדרכנן כדי שתזכור 6bסורס להנות . קמשמע לן • כך כמו דינו מעת לעת והחומר קינס פלי יין תיוס סעיפ פתוח מותר קרין • 6כל סתוס' כתכו מותרת לילך 6חר הפסח כלומר 6ס כסתחסך כריך פסק למכס נזיר'כסfמרקוס סמח יכחקתי' 65 הלכה לפני הפסח וליכל למיחס למירי אלין זה חלום חלה כסי6מר יוס סתס רמיסלף ניק גין יוס לקיוס לו כין סכת זו חירי רתנח פֿחר הפסח מסוס 65 יחל תנ6 נמי נהלי סיפ6 למכק סקס וכן כולס :

נ על למותרת וכו' משמע מלכריקס רלס"ן רלס הלכה לפני הפסק

bסורת לילך 6ח"כ כלי פתוכור סעכרה על תנחה (פסורי לפנות : פרק ח וראש חולססכל • פי' סר"כ ולפי' סית ר"חכיוסל' לחרס סעכר • נמרח וכלומר פקס סני ימיס ר"ס ונמל6

סקיוס קרלסון נמנת לחרס כזס סעליונר'6פיק מות'כורסינסיקרי ליס ריס ירחס וכגדרי'קון חסר (פון כני חרס: וראש הסנה לעתיד לכוס ולסון העולס לומר סקכס וסנס העקירק כח • קרחים וז"ל רפי • ונקכי קרס לעיל לפי

פרוח כפנה לימיס ונקרסיס סנכנסיס סקוס זמןחסר ולסכי קממר לעתיל ולח קחמר לקכח • ואם הפריוס מקל וכו' • כתר קרינ וכן לס 6מר קונס עלי יוס סתס וכו' סכעיס כנמרח ולס ספסיטס וממתניתין ליכ6 למcמט וכי רייקית מסיפס רוקוז יוס 6סורס יוס סתס י כסיוס חילוק מריפל חיפכח וקיוס 6ינו 6סור לה ער סתחפן קל יוס כיוס חקל' ומכל מקיס זס סכתר ר"נ דינו מפל"פ היינו לקיסורס לחוד מפוס לספיקה לחומרק 6כל ללקית 65 רסין מלקין על הספק וכן פסק קרמכ"ס כחכורו פרקי' מק"ג •

וקרים

פרק

נער קפסח 6סור על פיניע ידכלפון כני מדס עלולה ער : וסריג נמשך 6קר לי רמכיס כפיעלו כתי'נ"כ החלוק דכמליות ככלל : ער סיכס 6סור פרסילס דמטמע כל זמן פקוח ג עד הפסח 6סוער מיגיע כפינים מותר ס"ל לפני קווק: טר לפני הפסח:ר'מחיר לומר 6סור על סיגיע יללה bk מסוס רכסיפח פיך למתני חסול נקט כריס' נני מעיל מינפנפסיק לספיק' ולכר סמכורר לקרו' פני ספסס 6סור' קרח"ס : ער זיסל וכו נמתני' ה' פליג ר' יהורה קלמרי והיינו פוסיגיט :

ניין עיין מ'ע כמפני : ורבי יוסי סכר מעיין חינם ב ער הפסח אסור עד שיגיע • ער שיהא אסו'ער רבי מליף לומר 6סור ער נפסיק לחפור ככל מס סיוכל שיצא עד לפני הפסח • ר'מאיר אומ' • אסור עד פנים כקג קריג לססתפק" והלכה כר' יוסי: שיגיע ' ר' יוסי אומר • אסור עד שיצא : ג עד רלח מעייל סינים נפפיק ג ער קקניר • פלקטיס הקציר" עד הבציר עד המסיק אינו אסור אא ער 6ספיקה ליס כמסמעות זק וסעוריס : ער הבכיר של שיגיע • זה הכלל • כל שזמנו קבוע • ואמר ער סלסון ג'עניניס ליכ6 למימ' ענכיס : ער המסיק • 55 שיגיע אסור עד שיגיע - אמר ער שיהא אסור עד ער פני ימיס קרbסוניס זקיס ; 6ינו 6סור לה על שיצ"וכל שאין זמנו קבוע בין אמר ער שיהא בין דקיינן פר פיניע וחיכו פינים • הוליל וחין לקניר אמר עד שיגיע אינו אסור אלא עד שיגיע: ר ער למיק'ער פני ימיס מקרוני וככיר זמן קכוע כלמפרט הקיץ ער שיהא הקיז: ער שיתחילו העס להכני: ויקיק מותר כימי ק6חרוניס וויל • לה זכה למר ער ככלכלות יער שיעבו הקיץ. ער שיקפלו המקצועו' וליכל למימר פו פני הפסח פיסק 65 פנס 6מר ער פיניט ער הקציר ער שיתחיל העם לקצור קציר חטין וקינו ער סיכה - פרחים : ליכו לסור לה ער פיניט • אבל לא קצי'שעורים הכל לפי(ס"6) מקו'נררו • רבי יוסי אומר ער מיכל כל רכר סחין זמנו קנון לין אס היה בהרי בהר ואם היה ככקעה ° בבקעה : כתר קרינוסלכת כריי כרעת הנורי להכניס עכמו ה ער הגשמים' ער שיהוהגשמים • ער שתרד מסוס לקי"ל במחיר ור'יוסי בלפור • זמן סלין ירוט 5

רביעה הלכה כרבי יוסי סכל קימק ולפי'6מרינן דולסי על סינים

וכגמ' רמיכן מתניתין לקכח קלמר :ו על סקין על פירס תקין כין למר על הקיז'נין סמתני' ט' פ"ק וקלופין היו לf סbי כתי ככות כו' וסמעיי סמרטופיקח הקיז: סיכן 6פור bk על פיפסלו כעס להכניס לכורכוני לומר לר"מ ור"ירפליני חיפכf דר' מחיר סכר מעיל נכנכלות כלומ'סקולניס תכניס קונס ומכניסיס לותס פינים נפיק מספיק' ור"י סוכר 65 מטייל וכו' - ומסני נסליס : ער שיקכלו סמקצועות • קכחכלחות סמיכסיס עליק מוחלפת הטיטס לקכח • וקני תנינס (נ"ל ותתניה) כל פזמנו קתוניס..חסר פנתיכסו • מקפלין לותן מסגלחות • ומניחין קבוע והמר עד לפני • רמ-6 פר פינס וככי יופי מומר ער לחות לפנק הכחה:הכל לפימקו' נדרו 6ס רול תכוחות סמקו' פיגי וכיון שכן 6"כ קלכס ער פיניע ולע"נ לסתס נקרוטין קטין ער קציר חטיס ולס סעוריס פרקליר פעוריס פול סוניס 6חרת ללס פיפן וסכל ל6 פליני כמעיין חינם וכן 6ס סיס כקר,כפעת הנדרער פיניע זמן הקניר ולבכיר נפטית חספיק6

62 כליפכbכעלמס פליני ר'pמיר סכר על פני נקר • ולס ככקעה

על פיגיע זמן הקניר והבכיר של הפסח ער קמי פסח6 מסמע : ורכי יוסי פכר ער רמפני כקעס : ה ער הגשמיס על סיסיו גשמיס בליזס לסון פסח משמע ולפי לוקס פוני מתני' כוקיימס קיימס וסלכת מפקי לסונות הללו 6סוכיח מפיו מותר כיון פסתקילו תנסויס כר"י פbומר ער פינס : וכן רעת סרמכ"ס וסר"ס 6נל לירן כרכיעס פניה פתוח גפנת קמנקרת בר"ח כסליו קר"נ פמפרס למתני' רפליני למטייל חינם וכו' כסוניס להכל

קילכך וכתב נס כןהלכה כר"י לכריו סותרין זס 6ת זס וסרמכ"ס

בפירופו כתן סלכס כר"י לכל 65 פירס כלוס נמשנתינו כמלי קל מפלגי וליכא למימר דס"ל גליסנ6 כעלמס פליגי וכסוניק דקלוטין ולפיכך קנית המפנה ברקיימל ופסק כרכי יוסי

- לכל נתכולן פסק על סיגיע • ונסוגי6 דסכס למככינן למתניתין : ג אינו 6סור לס ער 6יגיע • פי' סר"כלים חמר טרסיתל וכו' וכיון רתכת חינוfסור bt טר סיניע קוק כו פנ6 על סיקל

;והכי מפמע ליסנו לחיות לפין מיחמר הינן חפור bk ער מיגיע • סרל"ס: כל סזמכו קכוע כלו' סיס לסמסכתו זמן קבוע כנון פסח סקכעת כו תורת סכעת ימיס כי חמר פיכס 6סור על סיכס וכיון לידע זמן סמוך לסורו לסור עכמו נו •

ירין 8 י ער קקיז פון סרמכ"ס קין סס לימות הפרב לכל תיק מפורסס זס ססס חכלס כל זמן ניהול התוניס

סיקפלו ספקלופות תכל סיקפלו רוב המקכועות : גמ' : ער הקניר וכמקומויס קניר חטיס וקכיר סמנריס • על

פיתחיל קניר הטיס לקכיר המיותר קלמר תוספת: אם קיס נסר כי' סר"כ נסכת סנו כלומ' סbע"פ פלקר כן יי לכקפק וסגיע קניר סל כקעס כיון סטרין לס סגיע קניר של סר 6סור ער סיניע קליר של סר : וכרמיתה כנמ' ה עד פפרך רכיעס פניה • דנסמיס משמע לת'ק יריופנסמיס וגס מפמע לשון רכיס ומיעוט רכיס סגיס וכפירסינפ"ק וקפנית ('של פייפחז מתלכלכת קורן לנסגיס) ולפיכך על ספרד רכיעס סניק וחפי' 6מר פרסיקיו לפי פלין

1 סג ב א זמן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

זמן קבוע למסן ירידתן ורכן שמעון כן נמליb מייקל טפי וחמר ער זמן רכיפס ולע"פ סלה יכלו נסמיס • קרח"ם : שתרד רניעת פגיס פי'קרין כיון שהתחילו כו' סלכך סגולר פר סגסמיס וכו' נראה לי שיש טעות סופר כדברי הר"נגמ"G

עד הנסמיי נינו קנ6ס וכן סול כפי' סרמכיס - וסייכו רקחמר עלס דמתני' כנמ9חלוקת דחמי פוקנסמיס הכל חמר על קנס עלותן נסמיס קמר כלול, תיק מנורת פין נודער סערך 696 פר מינים ומיהן לס סני ער זמן לתרון פסו' ר"ח כסלין לכל כפירר fפי' מזין קרלסון סני לכן רביעה שנייה

וביעה שנייה • רבן שמעון בן גמלי) אומר • עד קינן קנור, בן ti5מיס רוח חם ביררו מזמן סככיר' שיגיעה זמנה שלרביעה * ער שיפסקוגשמים עד לסור ערר"ס כסליו • חליב חילן כמו כניע זמן בכיפה שיצא ניסן כולה - דברי ר"מ רבי יהודה אומר: ירלו נסמיס כמחלת מגן נ' וכן פירס קכית לרפז ער שיעבור הפסח קונכייןשאיני טועם השנה • פרו) בסנס סמנכרת (ני"ו) הרפנס נפי מסל' נוריס נתעכרה השנה : אסור בה' ובעיבורה. עד ראש נמרסטון וכסג' קנינונית הכל נכס נכסיו סכעקר דין אור עד ראש ארו הראשון • עד סוף אור - עד סוף ככ"נכו' וכן סלכס : וכל קפנוי כמשנתינו לה ניחר אדר הראשון ר'יהורה אומר קונס יין שאיני טועס כרפנין • החומר ערפינים הר"ן סימתי זמן ירידת ער שיהא הפסח • אינו אסור אלא עד ליל הפסח זמנה SE רכיעס : רני גשמיס סכפיריו עבר זמן שלא נתכוין והאא ער שעה שררך בני ארם לשתות יסורס מומר ער פיעכור גרבי - 6ס ניך חחר קככירס יין :ו אמר קונס בשר שאיני טועס ער שיהא הצוס ספסס וסלכס כרכי יסורת ! 6ו סנינונים ווים קרים אינו אסור אלא ער ליל צום • שלא נתכוין זה אלא י לילי מנוס ליל כס כפיר פסות בשנת התלנתרת כו' עד שעה שדרך בני אדם לאכול בשר • ר' יוסי בנו מכוס נסרכוז נסעודת מסוס דלקמיס נקטיק ולה אומר -קונס שום שאיני טועם: ער שתהא שבת • נערך כוס כפור : קונס נמפן חללעיל לחין פכרח אינו אסור אלא ער ליל שבת שלא סיס סfיני טועס וכו' סגלן חקר קתרוסית לס

סעזרס תיקן סיסי bוכליס רלו ככינונית רסח תלינן כרכיעס פנייה מסוס דמסתמ6 שני' סוס כלילי סכת : מפני סמרנה קורט מפרט מלינה מקלות כל כך כרכיעס ר6טונס וחינת מספרת כיננסליס'כמס זיין) נס סרמכ"ס נפי' 5 כיסרכזת חבל כחכורו כחן כשירדו מכ"נ נמרחשון ולילך סתיס סכינונית (6פסר סקרין סומך על תהסתכר דמסתתס 6זליי ככינונית רכיון סנגורריס הולכין חזר לסון כני 6רס וכל לשון כני 6רס מסתמס על ונר המתינע סס מדנריס (תתכוניס וכמיס • פול סמך ניב על מ"ס נרפ"ק רפיחה לענין מתנות ענייס ססולכיס 6קל זמן הנינוני' לס כתנות ענייס סים לסחמיר נקס כרתנן כספיו רפיחה חין מחמירין על קלכילס כ"פ כנררי' 6סיפ סנס סתמן לקחתי כרתנן כמשנק ר' פ"ג מ"מיס גרלסקל מסוס דסלך 6סר לסון כלי חרס ולפי'ח-6 להחמיר כהן יותר מנבי מתנות עניי' ! והרי קרמנ"ס כנורי' פוסק כחכורו ער קנינונית כמו סכתכתי ישו כמ"ע מחמיר ופוסק על ר"ח כסליו סקול המחוסרת כמ"ס נפח מס' תחנות ענייס וסיינו טעמ' דספק מים להחמיר כמ"ס סס סכ"מ • ועוד פי קריב ככינונית כמשנס ו' פרק כארל לסכיעית ועיין עול מ"ס נתפנק ניפּ'ק דתענית : רביעה פין כפי' קריגרפ'ח רפיחת כ"כ כמסנס ו' פ'ט דסכיעית וכן שמעון בן גמלים לומר וכו' כקן קוין ולין סלכס כרסנין וכין סימניס וככר כתכתי כזס כמסנס ז'פיח רטרוכין

ולז65 עס תניקת הכ"מ פ"י מק"ג דקל קיימא לן כל מקיס ססנס רפכ"ג כמשנתינו הלכה כמו זו וכו' : שאיני טועס פיין מס סכתכתי גרפיקנגי כחיני חוכל לן וכפסקי תרסיס כתוך סחני: השנה כתב הר"ן גרמת לי לבנות6

רמתני' רמתסי כעיכורס לגולר מתחלת הסנק סינטרך לחי כנולר כריס סנט פפיטל לפסני מוריס תסמיע 6 ודלי בכורר מתחלת הסנק חת6 לסמועינן למשטר בעיכורס וכו' • ולחני מוכן עור לומר רחכי' כנדר סנס 6חת סתס 6סור כפיבורית כל סקלס נור לחום הטינור למס נמל פנת זר מפמס ע"כ • וקרח"ס נפסקיי כתכ טלה רמתני'רהיינו לומר סbס 6מי פנת 6חת 6סורי"ג חרס ולס fמרי' לס קיפי רעתו על סגה מעוכרת kס כסעס כסניס סין י"כ סוס 6 כנדריס הלך חקר לשון גני סוס וכין פסוטס ובין מסוכרת קרוי פנס ע"ס - ועיין נמשנס ס' פיח רכ"ני : ער סוף לרר עד סוף חדר יר6סון : כן סו גירסת הרחכ"ר וסר"ן וסרי"ם כתב בפסקיו ויט רגרסי עד סוף הרר-פרסיף 6רר פני • (לותת גרס'נ"ל יקר לפני ההרריס חסין חל ירח לחייך גרס'רלס וסוף למתלי ירח סני ע"כ וכן היס נרסת סרמכ"ס: שאיני טוי הטור העתיק לניטועי: שלא נתכוין זס כו' סדרן כני סוס ל:תוק יין • לורסי יונת קול לפתות ו' כוסות של יין כלילי פסח סכל 6רס בניין - רס• •

ולענין הנכס עיין כפי' סר"כ כמסנס רלקמן ועת סכקנתי פס :י שאיני טועס • סטור העתיק פלוני טונס וכן נסיפל : אינו 6סור לה מר ליל קנס פיקרין סמכות לקרנות כספולס כו' כמפורם כמסנס נ' פ"ס וחלין וכהן סר"ן וסל עריפל) מקמייתי ססרי סיני מניע חיסורו על כנוס וכי קתני ער ליל הכוס לחי רוקת שהרי לכל סוח מכערכ ר ער סטירת פל כיני ינוס קלל:' : לילי ינוס • מין מ"ס כמסנס נ' פרק ח' רתרומות כפי' מנת ליני : אינו 6סור לה מר לילי פכס פירס קריפטורס תיקן סיסו לוכלין סוס כלילי פכי מפני פמרכ'קורע מסיס סרמכ"ס לפי מ6כלס ולכנס וכבר ידעת לעונת קיר

מליני

[ocr errors]

מעילי פנת עד לילי פכת מוסף עס סיות ססכק כעלמו מחייב נוהעונג מכל נו טגרי התכלת לכני 6רס כולס ע"כי וסיינו כעי

רתכן בסוף פ"ס וכתונות וחוכלת עמו מנילי פכת כלילי מכס • וככל חרס תיירי וכן פיין כוסגל יוכלוריכמות שלא נזכוין זס וכו' כתר קריס פלין הלכה ל6 כרכי יורס ולח כר"י ננוכלחמרי' לפיל כו' ער פיסל (6סור) פרסינג וכיכ סרטנ"ס וכריך לחלק כין לס נתכוין רקכו • 65c5 נתכוין לסוף פירקין דרכו ל6 מוכח כמו לקמן וכן מחלק היין

כוס קרמנ'ן וק"ג נטען קורט ולין הלכה 65 כרכי שלא נתכוין זה אא עד שעה שדרך בני ארם לאכול והזיע רמסנה ג'רפר' דלעיל יהורה: ול6 כר' יוסי כנולס שום : ז האומר לחברו קונם שאני נהנה לך למולו כיסרכנן כמו שכתכתי כדbמרי' לעיל כמשגיחין כל אם אין אתה בא ונוטל לבניך בור אחר של חטין סס • טטמ6 נתי והפס פותנו קבועי סמר ער סיניעי ושתי חניות של יין הרי זה יכול להפר את נדרו • מוכת טפי לכל הרמ"ס 6סור על פיניע • ער פיתח • שלא על פי חכם : ויאמר לו כלום אמרת אלא מפני פעם פחין נרחס לחלק לגבי לסור על סיכ6 : ז זהו כבורי - זהו כבודי. וכן האומר לחבירו קונס שאתה לבית פחני נכנס כו' וסוף ככולי ספרנס בכי תפלי : נהנה לי אם אין אתה בא : ונותן לבני כור אחר של פרקין מגן פותרין דכרין קיו מסרבין כו חטין ושתי חביות של יין * ר"מ אומר אסור : ער מפני כונתו והגור נטל

שיתן יוחכמי אומרים אף זה יכול להפר את נדיו: נמריכ"ס סגלך 6קל כונתו שלא על פי חכס • ויאמר לו הרי אני כאלו (ירו') לזמן נררו ותכונה זו בריסק. התקבלתי יהיו מסרבין בו • לשאת וטוכת סbינו רונס לסיות

נמנע מן סמכות • נס קרין כתככסס סר6"ס וסנכס כמותס כיון דקתני נסיגני הלכת פסיקתס וסיינו כולהו דיני החומרנס (חטיין רתנן לעיל ער הפסק כו' טו סיכf 6פסר רלס סקונס יין קfי וחי כמי 6מרת רעלת קלי חגב גררל רסני 6חריני תכ6 ער הפסח רסתס לס 6פל לחסמועי' כונת הלפון קיסן קיס - עיר : ז קוגס ססני נהנה לך - קונס מת סיני נתנת rnלן: קר"ן פ"נ רף כ"ו : ונוטל לכנין ורן ככול הול סיקס מתנס לכניו ולח לעלמו • קרח": סס : להפר כ"ע רליסנס מספרת ל6 סיין bk כין

חים wc65ו וכין כלבתו - ועיין כפי' ק"ג סוף פרי ותריס כריס פרק דלקמן כתב ג"כ לפין הפרס כמקוס התרס וכן עור לסוכו כמשנס ט' פ"ט כמ"סbפונו tס • 6כל כנמ' פ"ג דף כ"ר רמייתי לה לך מתני' גרסי' כין כריtל בין כסיפהלסתיר : וכן העתיקה סרמכ"ס סוף פ"ס מס' נדריס וכן סטור ס"ס רלין • °ונגכורות פ"ת מפנה ה' כתכתי כסס סתוספת רליסנס דקר6 נקט כו' : ויאמר לו כלוס המרת כו' מפרפקתס כנמי וטעמס וסמר ה6

62 6מר גרר סוס ול6 סוי נדרי זירוזין טריין כרתנן התס ומפרס טעמל כורחי לגרר נתכוין רfמר ליס לל כלכס 6נח למיתהגינה מנן לה מתהנית מכלי פירס סר6"ס וכיון פתוח רונה פיק ממנו מתנת מכונת (כור סטיס ושתי חניות של יין: מסתמס גס סוח נהנה ממנו קרכת • וכיון פיס טעס לרנר חמרי' לתנור חיכוין * כלומר מיס פלין כן המזמין קכירו כו' רתנן סתס וסוי גלרי זירוזין • רעכיך

לינס לסוכיל 6ק חברו חללו - לע"נ רסנרית ל6 יסיג ליס מעקרח מידי : אלא מפני ככולי טתככר על ידין כפני הכריות • סירסו סהכי חשוב בעיניך פחתת כונס ניתן לי מתנת • זהו כנולי

סbתככר יותר כסירלו פחתת רונה ליתן • וסני מיני רונס לקכל יקר"ן וקרחים כתרי זסו ככורי לסגול מתנות : קונס סbקר נכנס לי כלומר מסלי - וכן דרך כניסלס פנודרין וחוסרין הנחתן על מי שלה יקנס 6ותס וכריס6 פרונק

ססלק יקכל כנ6ס ממוכן קרי הול כורר פליקנס קול ממנו • 6ס לחיקכל תתנחה : רכי מחיר חומר 6סור פר פיקן כתנו הפו' 6כל נריפה מולק • רקחמר (ס) חי 6קר כל ונוטל וזה חיכו (°כונה ליקחQ

רגילות פילנר זס קול (ככורי) וקמירס מעליס סוח חנל סכח הינו רגילות לומר התקבלתי מ6חר סמפכירו ליקן לננוי עיכ 6כל קרין כתב לסה"נופלים לקמייקל ר6סור ער טיטול - וסכי סיקס כירושלמי ע"כ : ויאמר לוקלי חני וכו'כגמ' פ"ג מפרידוקל כסילמר נו • סח לחוסכי סוס נדר - ול6 סוס גלרי זירוזין ומפרט טטמ'מטוס רורתי לגור נתכוין רמר ליה להן מלכס חכס במתניס לך- ולת ל6 מסניס לי פי' סרח"ס לחו מלכח חכס ומסתס סקנסו סרכס - מחקר סתובע ממנו מתנס מרוכ': הרי סניוכו' הריני מחזיק לך טונת כלו התקבלתי ממך רס"י סס : כאלו התקבלתי מפרס כגמ'כפרק מי פחתון לקיינו טעמו משוס דלסרוקת וידית מכוין וקל 65

6ינטרין ולוקח כשהכניס סמוכיס על פלחנו לנכקלי נווכח שייך למימר לנרוסת רידית לכוין פלס יכטין להוכיח מtלו לכרכן וק6 5ג' ליכטריך ונכה"נקיס יכול לומר כן - לגל חין הנני' סמוכיס כל פלחן לכיסס סוי ליפּכו לסרוקת רוקו קל מכוין וכל סלמרוקס קריכו כו ספקכלנו התירו קנור ו! חמר הלב כן לין כדבריו כלוס • הר"ן : התקבלתי כן לסון סמסנס נפ"ו לגיטין וכן כריז פרק ז' וסכועות : היו מסרבין פירס סר"ן מפנירִין וכקר6 סירוך ססוס קרגוס מימון לפיסגס זס סמפכיר קול מסין ותמסן כמס סחכירו רונק • כנון סכל סחכירורונק סלח יפו כת חסותו ווק קמפניר קוס ממ6ן כרכין זר זירנה פיפנס

נפחת

[ocr errors]
« הקודםהמשך »