תמונות בעמוד
PDF

6Eין 6וכלין עמס פת . דחי 65 קימל הכי ה6 6מרן רקח תכח כל רמיפלכלה כיס ייפתח תכסיל קרי לית : וכיכ הכסף הפנס נפ' ט' מהלכות נדריס וז", לפי זס כינס זו מינס קרופה כ15 • ח מחוממת כלנו • ונופין חותה לרפיחת • ולין

וכלין עמס פת ולפיכן מותרנת עיר : חכל כנמרח מפרסינן פריס כינס המטיילו נקכמס פעמיס כמיס חמימי וכמה פעמי' כמיל קרירי • עו סמתמעטת כלי שיכול לכונפת פלימס כלס לטיסקוסים בלב בפפיון נדבק ונסון כלותס כינק וכסיללת סלימת מנופי יודע, הריפל לפי מרלת פני כל זס סס ובדלעת הרמיצה :ב הנודר ממעשה קריר' • אין וכדלטת הרמונק • דלעת ית פח תחיל' וככר הלין אסור אא ממעשה רתחתה * אמר קינס היורד

." סטומניס חופה כרמן-קוס קכ"ת נער סרמכ"ס מס סלס יקדירה • שאיני טועם • אסור בכל המתבשלין ספר חס ומתמתק ככן: ב כתר כפי' דנמרק וחכר וז”S כקדירה:ג מן הכבוש אין אסור אלא מן הכבוש מעסה רתחקק חוכל מסוי גיל ססוכר וססול ניונם של ירק ככוש שאיני טועס: אסור בכל הכבושים מקמח סקורפח כקדרס וכלל דמפרס 3נמרח להו לוקח 6k מן השרוק * אינו אסור אלא מן השלוק של בשר. רמנתח כנדריס סלך לסר • ככל גוונח דענרי לה גרפול' שלוק שאיני טועס • אסור בכל השלקים. מן הצלי כני 6רס לפי הזמן וסתקוס וחין דין לאכול כמה פת אין אסור אלא מן הצלי שלבשר • דברי ר' יה דה ולי מיכל רוכתר רקרו לכלי מקרי גינה טרמיטה ולפי

מכוt ולמכוטל גלי קנולר סנומן סזק לס נהנו קרופליי

מן המכופל 6סור ככלי וכן לכסות נינה כוחי' גגמר לח כתכי וכמן כמקימה כינה כל כיונ6 כוס וחי כוכס קרולית הכי ומיעוטף קרי ליה הכי 6נקנו הרופליס לעסוקה כזמנו ססיתס יכס כיותר :: לס 6מרינן זיל כפר יוכל bk קוי ספק נוריס וכל ספק נוריס ובולעת רימונה כתנ הר"ן סטומנין חוקה כרמז מיין (החמיר;ג 6ינו 6סור לס מן סככוס סל ירק לסתס ככוס Sc

מ'סנפיק לכלחיס Bסני נ' :ב ממעשה רפחתת ירק קול : ככוס סלינג טועס מסמע כל מיני ככוס וכן סלוק: פי' הר"ן סיכל עשוי מקמח שהורתח בקריירת יחי הר"ן מפ'

כלי נירוסלמי חיזקו מטס'ותחתס כנין חילק • וטרנים טפני -סנת : יזוכו • זרים ופרסין • והיינו יקחמר חינו 6סור ! ממעסה רתחתק . פים סנריך להרתיח כסל סרנת ע"כ. וכתנכייסי' ריילפיות - מסמע רמתניתין הכי מפרסה • סנוור ממעסס קררת ליבו לסור ab ממעסה רמתת • דהיינו חילק יטרניס וכו'כלכו סוכריס * נקרליס מעשי קריית ולח רכריס 6חריס חמר קונס היורד לקדירה טסיני טועס: 6סור ככל המתכסליס נקדירת', לכולסו ככל היורר לקרירה הס וכן נריך מרכרי סרמכ"ס כפיט מהיר לכל מרכרי הטור נרחה • סכול מפרס ומעסר קררה ומעסס רתחתס • היינו דכריס סכיסולס נגמר בקלרק - חמר היורו לקריית חסור בכל המזכtליס כקריות • חע"פ סלח נגמר כיסולס כקריית' סלח כחלפס לי ככלי חסר עכ"ל סנ"י וכפי'הטור • כן תפ' קרח"פ נפי' המסנה • נס התוספת מפרסיס כן : ומיהו קחזינן רכין למר • וכין למר • 66יני טועס רתנן נסיפה • נמי להו לוקס • כמו כמתני' דלעיל (ועיין מ"ס נמתני' דנקמןכסס הר"ן) וקל לניס יני כתכתי ברחם הפרק: ולין כורך לחזור עליו עורככל הפרק : ג כביש פליני טועס כתר קריב משמע כל מיני ככופ• וכן סלוק • כלו• מליחי כלה ה"ח וכו' וכ"פ סרמנ"ס וכתב הר"ן יקתני סיני טועס לחו מסוס לחי לו חמר סקיני טועס • כל מסר בכל הכוכסידורי כיון רחמי ככוס. מתסר ככולסו 6ל6 לרכות6 נקטיה • לספי' סומרסליני טועס • חי חומר ככוס מין ומילה לס - וסכ'מ כתננפיק מר"ן • ססרמכ"ס כפי מ"סכחכורו סוכר דמתני הכי מפרוס • הגורר מן הכנוס • זימנין 6ינו 6סור 56ס כככו: r ירק • זימנין 6סור ככל הנכסים • זקינו כפי' מס פררך בני c70 לקרות לכנוס • י"ג מפרסי Sפליק ומליס - ו6"כ סליני טועס וכולי פרקין לחלרכות וכ"ס פלח כדוק6 נקטיה . לפי המסנ' רונה לחלק בין זמן לולון מתלק נמי כלסוכוז • ולירי רקכח תני נמי כתרתי מתניתין דלעיל • חנל הוק פירוס רחוק מחוך גס הטור הינו מפויס רכרי קרמניס כן • 6לס סעת ססימניס לח כחך כחכורו חלק לפונות k כתר לס דרכס לקרות • וכו' ולס לין ורכס לקרית כו' לפי סלינו רונס לכזיב רין המפנה • כיין לכנדריס סולכיס 6חר הלסון • כפי סמקוס ולפי הזמן * וכן ברחה ממ*:: כול כפי' סמסנס ול6 תפזיכער תילוע כנדריס הלך מחר לסון כני 6רס ע"כ - לומר לך brע"פ סנכון סתחלוק קול כקריסת סס היחטיות כלל לכל הלשונת • כחיסכפירוסו 6פי' סכי 6ס יקרע מקוס סלין cbונס נכן : ססע"פ כן קולכיס לחר לוינס - ולע"פ סהס ייכיליס מן הכלל של כל הלסוכות • ולפי סוהו חרום יותר ממה ccנססתנס כמסכתו • לפיכך יcמיט דין המפנה לפי סהול ריין פשוט נעלמו • וההפרס סטין קסס כקי הידוע • לסס כלס ר"ח - לוח רכר נודע ומפורסס ככל הנסיכות וחין נריך לסוכירס • ורמת יותר לכתוב במקומו מה סחידס הול רלזלינן כתר bסון כני 6רס 6פי' נכי החי • ונסrלקז:פנת הטיר עליו ולתת לה הזכיר לין קמפנק • סקיfכמקוס פלין מנקני לפי ססוס רכר פסוט תחוד • ועוד סכתונ"כ 6ס זין מנהג הולכים להחמיר • וקר"ן כתר עור • חית למפרס רלח רות פריסת רמתני'כין סככוסלככו • סיפל יקזני ככל הכנופין • מפס רקחמר סיני טועס הוס • וככה"נ כמי כחינן כולסו • עין וכן פי החיס: וקרח"ס וסין... כמפני יופי בקרח : אינו חסור חלק מן קסלוק סל כסר • וכן קני' כסלר המפנק • (כפילס"י לכל התוספת גרפי

[ocr errors]

נדרים פרק י

[ocr errors]

ר"ע מברטנורה

תוספת יום טוב

עד חלק מן הפלוק סל ירק • וכן הוס גירסת קרקס • וכך העתיק הטור סימן ריין עול גירסת פרחים לגורס כנכס ז

- וכרירכי יסולק כי היכי לנרס לקמן : וכן סוח כירוסלמי : י דג דניס כו'סור נסן כין נלוליס כין קטניס לשון סר"נלח לג'ולס לניס וסכל כמסמע וויל קרין מסוס לחמר פרי ליסני לני דניס ורג מסמע נחל מפס וכמכר כפני עכמן • ולניס מסמס קטניס לפי סלין כמכריס ל6 ניסל

ע"כ וקרמניס כתג : דע כי גלוי • מניח כלח ס"ה צלי שאיני טועס' אסור בכל הצלויים: מן המליח כלסונינו כסיתחנר 6ס סס' מסמע כל מיניס סל סלוק: אין אסור אלא מן המצליח של דג • מליח שאיני עם הכניס הרי כוח מורק 251 גלוי: ומל מליק : ד טיעס * אסור בכל המלוחים : ו ו • דגים על הכלל ועל הפלנק ניכוי הגוניס סליני טעיס לחרג. שאיניטועם: אסור כהן בין גדולים בין קטנים • כגון הכל הכליס • סיר נלס דניס (קכל נמסמע : בין מלוחין כין טפלין : בין חיין בין מבושרין הסיריס• ומס קמרלג רניס טפלין מבלי מכס : לטרית ומותר כטרית טרופה ובציר: הנודר מן הצחנה - כל כלל המין כולו כחיזת טרופה • לו ססותכיס חותן אסור כטרית טרופה • ומותר בציר • וכמורייס • ענין סיסית : התיכות חתיכות ומוכרים הגורימטרית טרופה • אסור הנ"ל מותר) בציר טפלין פייקריב מכלי מלח לותו יום לופס כפני עכמו וכמורייס : ה הנודר מן החרב • מותר

כמ"ס תפל מכלי וחינוככלל יג ולניס : ניר בקוס ' ורבי (סיס) יוסי אוסר

מלח חיוכ ז'וסטי"ת מתחלפ' מיס סיוכיס מן הלניס

מן

בתי", סtניקס ממונה קמלוחיס ומוריס סומן

קלסון לטלפ"ת: היונה מלניס מלוחיס : כקנל תערוכת מיני דגים טרופיס מותר כטרית טרופתי פי' סר"נ דג סחתכו וכו' ויס לו סס נקרליס כחנר • ולוגמתו כמס'עכויס. התיס סככל הניחנתח: כפני עכמו סכן סוח כקריטרית ועייןכספיק רמס'עכו'ס: ומותר נכיר ונמוריס הוליל ולין עקר ממסוק סוג מוכלע וכציר עיין מ"ס לקמן מסנת ר' כחיזת ניר 6מרו : נס : קנולר מטרית טרופי 6סור כביר וכמוריס וכיון ובציר סר"נגורס נ"כ וכמורייס - ולס רקיקי כןננסחחות ותזכיר טרופה מכל רכר סמעורבנו מין לג מסמע : ה

סכסניות • חנל רחוי קול רלגרוס הכי מדגרסינן קוס סוס נסיוני לחלכו מיס סיולסיס מן קנגינה : לית נסמוך ועול לפי' סר"ניוס 65 זו 6ף זוייפירוס מוריס

לכס סומן וניר פירס מיס וכו' : הצחנה כתב הר"נתערוכות

מיני דניס טרופיס • עיין עוד כפי' סר"ן רפ"י לתרומות ומc"ק 6סולנטרית טרופה • לפי סקטרית חתוכה כחתיכות קטנות: הוק ככלל נקנס • תו'וכן קול דעת הרמ"ס וכתב הכלי פי' ריין. מנתח רפטיט'דככלל כחנק קוס - ולס 6יכטריך מתני' 6סמועינן: 6 דמותר ככיר ומורייס• כיון פלין עקר ממסות זוג מעורב נסס . לכל קרין פי'נסנס לניס קטניס 'טרנס מלוחיס : יס מקס טרופיס חלל פרונס סלמיס: יקתני רכיון פס מקס טרופיס •6סול כטרית טרופק • ומיקונכיר ומוריים מותר לפי סין כקס חתיכות Sri רג: הנורו מטרית טרופק 6סור כליר וכנורייסי כתג הרינ וכיון ססזכיר טרופר מכל רנו סמעורב כו מין לג מcמעי ולכלורס נכל ניר ומורייס קלמר ולוחק לומר כן סקרי הזכיר טרית וכול זס מין לג כפני עגמו - כמ"ס לעיל - וז"ל קרח"ם מכל רכר סמטורן כו ממין הלנ• מסמע ולפי זס רוקח בכיר ומורייס סל טלית קול פנחסר (זיל התוספת 6סור כניר ומורייס טרופתי רלין טרופר נרולה מזת יסמין נקסיק לחלומות הדג וספנו: ע"כ: ונרחק כעיני סחסר כלפונו מלה • טריס : כין ימורייס (טרונת ר**כילת טרופס נכון תפל מכלי מלח יותר"ן כתכוז", ניל רלס פיין למתני הכי ל66סור ככחנס ולח מותר נק' מסו' לכמקנתו מותר • ונמקנתה הסור: דכיון דככחנס סיכס סלמיס וטרופיס • כסלמיס (כפי פירוסוללעיל) פרי טרופיס 6סור - ומ"ס ל6 תני הכי נחנק כלל ע"כי מסמע מוכרין חט"פ מהזכיר טריס ל6 מיעט כוס פלר רגיס • וסיינו טעמ6 רלטימית 6זיל ססו6

6ינו מפי טרית • סקול מין דן 66מו טרית • חלק הכיפי'טרית טרופס דג גדול טרוף רק לק ומס"ר פרי מסוס דרג דניס • סלמיס משמע - ולס טרופיס - ע"כ י וכ"כ קרליס נפי' לפני • 6כל כסר"כ וכ'פ סרליס כפי' הרלסון רטרית פס מן הרג • מסתנו כמ"ס סbינו כמסר כניר ומוריס - ל6 סמזה מין ר"ל טריק • ומה"ט נמי ל6 סייך למתניכנסנס מסירינית רכס טל רמוקר ככל סלר תערוכות מיני רניס כל ס6ינוממין הטריק • ססזכיר נגררו : אסור בכיר במוריס וכנוסס לסרינס מותר נכיר גנוריס • וסיס ני' קרין : וכתכ 6ינטרין ליס למתני * כיון לסלק6 דעתך חמינח כיון רנוי מטלית ססו6 טרופי: רק רק •

סר לף בכיר ומוריס • קמ"ל • וככ"י כאב ג'כ סכנוסחת המסנס סכירי - כתונ מותר וככר רחימי סגי' קר6"ס והתוס'לסורי וכן ני' הטור : ה רבי יוסי חוסר פירסרס"י וקסנריס כו כסכוס חלב • וסוס נכלל סלע יוניחה 65 כתנכן לפי מחמת • ! כלומר 6ליכח וסלק6 ועתס ספרי כגמ' רמינן למתני' 6לסוף פרקין מן הערפיס 6סונ6סיסיס ורכי יוסי מתיר לק פלוגתייסו נכלולות חיפכח מלסכח • ומסיק רכי יוסי כי לקרית לכספרית קרו לקימל קומס רחככר (ח"כ ל6 פליני חכח ערכי 6סריס : ומר כי 6תריס י וסכי bית כסריס כגמ' תרכי חתריק • ומר כי לתריס • נ6תריס רק'ק קרו לחלכס קלכס ונקומס קומס • וכו'. וכן דעת

יט ב

קטור

[ocr errors]

[merged small][ocr errors]

הטור סי'רי" ועיין כמסנסו' סגן כוונת תוי ותוסכ6: לכל הכיי מיקיק • סרמכ"ס סונר דפליני • ורכנן מתירין לפיל נותרה רקורין לקומח קימס רחלכח (מכיל רחית מן הירו' • ונוכל לומר לנמ' דיין ברוקס רמלזס קלמרת הכי . :

6 לפס קריסטל פליני : מן יקיס מותר כחלניוס וקוס 6ינו נכלל זוג יום". (סר'ן כעני לעוס ליסגה רמתני'משמע דר' יוסי מות נמי כתס - מיתוכנמ'ככריית6 פליג (cc כתר טפמן - כיון דקרח לקומח קוסל מנכל כיל חלב וקוס: דכר חקר פ"ב וקוס לוהק מחוויונס כנמ' דיון ניתח סוס פלנתק מן הקום מותו בחלב אבא שאול אומר הנורו מן סכל פסול חומר כו'כין תלות' נהר • וכ"כנ"י לח מכח הגבינה אסור בהי בין מליח בין טפילה: ו הנודר כין טפלק דלק פימ' סגניכס נגי' ור' יוסי פלין יו-כן מן הבשר מותר ברוטב ובקיבה ור' יהורה אוסר במיוחלת סכנכינס מעמס דעת הטור רייכל פלוג זה א"ר יהורה : מעשה ואסר,ס"ח עלינו) עלי ו"טבצים ולין קרן לכלק כל תלת • נל: אה ודר מן ינגנס שנתבשלו עמו * אמרו לו ובן הרבר - אימתי בזמן וסלכס כחכח פול; ופופי כו' כתנ היין רלח זימ6 שיאמר בשי זה עליי שהנודר מן הדבר: ונתערב ברוטב ונקיפר רוטל קנקפל הנכינה ימי חוזיכוי כן באחר אם יש בו כנותן טעם • אסור : ז הנודר נפולי קקורס נקר6 קיפס : לסון ירק"ם יחיר ויקח מן היין מותר בתבשיל שיש בו טעם יין - אמ' קונס רכי יסודי סופר קוליל וים מיכל רנקט כס'6 6ינטרין יין זה שאיני טועם ונפל לתבשיל אם יש בו בנותן כו טעס כפר • וbין סלכס נחסמועינן לכל סר"ן כתב טעם-הרי זה אסור' הנורו מן הענבים מותר ביין * כרכי יהודה : חימי ומן דלק קימ' מפני סרוג קנבינו מן הזתיסמותר בשמן * אמר קונם זתים וענביס או סbמר כסר זק עלי דכיון מלוחות קן : סמל מלוחה שאיניטועם אסורכהן וביוצא מהן: ח הנודר מן דחמר כפר זק • פוייס עליס מסמן קמיל • עיכ וכן התמרים" מותר ברבש תמרים מסתוניות - מותר. חתיכת דלסורס (חסור

ופת התוס' : כחומץ סתוניות • רבי יהודה בן בתירא אומר : כטעמו • מכל 6ס סמר הנודר מן קנטר פיין

כל קונס נער פלי • לק חסר כר"פ כל סכסר

עכמו : סלס כרכר סנקרס כמסכת חולין : ובקיפה פי' קרין רוטב קנקפס כסולי כפר : ז מותר כתכפיל סיינו טעס יין כרכנן ור' יהודית : קריוקי וקסיס רס"ר היינו רוטב עכמו ועור לדרכת קוקיל סקוניות ענכיס רעיס רגס6ריס כגפניס (כימות) ונקכיכסוני קרירק מנרע נרעת מרוטכ עכמו ומלי קמ"3 • הסתין מינס כלויס ליין • ועוסיס מקס מומן : ולוחק לומר רו (מין כריך לומר זו קתני וול פרחים מותר

לל כריטס וכקיפה היינו רק רק כפר ורוטל'הנקפל כסוי קריר' ומסמע כפר • דוקל מר סנקרלכי עכ'ל וכ"פ התוס': רקיפה היינו נשר סנקפל כסולי קדירס * ומותר מסוס רלח קיי חכסיכסר • 6k חתיכות סין נסיכעין לכל כרפיט לחולין: מפרסורינקיפה: הינו תכלין וכו וכן פי' הרמנ'ס נכון והתס' ונפיג רונסיס מפנק ו'oc מפרסורינקיפ תבלין ודק דק סכסוכי קרירה . לכל סס כתכתי רקתס לי אפשר לפרס יק רק כו': כזמן סיחמר נפרוס עלי • כתב סר"נוכל לומר קונס כסר עלי וכו' ועיין מה שכתבתי כמפנק

דלקמן נס"ו : אם יסכו כנותן טעס 6סור • פיין כסוף פרק סליסי לחלק : ? אמר קונס יין י סיני טועס כו' קינס זיתיס ופגניס & cחיני טועס מפיק כנמ' דזה • וארי ודמי רוקס • כלומר רכי למי זה • יר - כנוכל6 cמיני טופס מתני למסור בנותן טעס חכיוכח כרתנן לעיל מקן לענין נותן טעס וה"ק , יכ6 מתן חכל סיני טועס מכעיס 6י תתני נמי 6פי' כלוס • וסלו: ולו חו קתניי 6"נופליני טועס כל זס לו או • לו סני- זהו רקתני סיני טיפסה קמ"ל רחפ"נ לחומר פליני טועס• לי רמר זה מתסרי ולי כח 65 - וכעי למפסט מלפנן לעיל וג יניס סזיני טיטס 6סור וכו' ומותר בניר • ולחו לק וריכמל רוקח בכיר סככר ינס מתן קולס סנדר • ולסכי מער* הכל 6ס לחקר סגור ינח מסן • לעילס חימ6לן ר6סורי ולה לפטיט • ופסקי קפוסקיס סלכך כפל תורת יהלך לסחמיר ! ח הנודר מן התמריס מוזר כרכס תמריס : פי' רחמר קונס תמריס עלי מותר כלכם היונק מקס . ורכס מקרי

התריס (לח מקרי) יקה למחילה תנח הכל כדקתנינפלר ככי תמריס 6לסחני טופס • 6סור כיונה מרס : תוס' • ומתן קרן ליכל למידק פיק - לה לרכגן - ולס ר' יוסי • והם חמרינן לעיל רחפי'רכנן מורו · קילו יקרו לקומה • קימל רחלכח 6סור • ולנס תמרים וחומן סקוניות לתסר מסיט • (חיכח למימר) דמי • דקלו נכי קס בחלל הקיס • 65 נספגה מכורה לכורק

65 נפקנת מכות לבורק • רמטיקרס כמיכסקית מפורנכחלכ כסותה כורק עכמס סיס • חבל הכל סרי נזני הניף • קרסנ"ס • ועוד רכקוס כי קרי ליה קומח דחלכס • מפני פערין תורת חלל פליי קרי ליה : ול6 נתפרים בין זה (למר • סין נקרס קוס חלק זה הכל הכל כי המרינן רכס תמריס י וסומן סמוניות • לח פיקח כדין תורק פמריס וסתוכיות פליקס • 6לס לקפריס כין דכס תמריס : לרכס 6חר : וכין יומן ספוניות קר

כל

ב

נדרים פרק

תוספות

עה כל מפס קולדפו קרויה פליז * ולעיס סנסתנס נקרע"ס סבל מפס פּולרמו קרוס כו'פיכת קרויק מוסכם על תולדה ל בקרו במולכם ממריס תמן סקוניות: וחכמים מתירין מיכל (tסיס לסון נקכס): וחכמים מפירין פי' סרין. כי פ"ק לחכמים ויק סכר סנרכסעוניות מיקר בחומן חיכח כין תיק לחכמיס וכו' • ורכי יסולס כן כפירה חוסר כו קיונק מרן ומסור נסיוניות וחכמים מפירן כסתוניות עגמן וכיונל מקס רט"ו • ומ"פ סריג כפי'6חר וחכמיס תתירין כין הכיע לסתני'לסוכני חביל•

כרכריס סרחון לחכילס וכין ננסי כי נדר מספוני' דעער מששס תולדתו קרויה עליו ונוריהימנו - אסור פרינס רחון להכינס כן פיי על המחויין סיונס מסן לו אף ביוצא הימנו וחכמים מתירין : ט הנודר מן סרמב'סיחיל סתוס'ליכה כל הסתתיות בנמן והלכה היין • מותו ביין תפוחים מן השמן מותר בשמן כינייקו רקיק נקט מן מחכמיס פ"ח (חכמי' מקירין שומשמין * מן הדבש * מותר בדבש תמרים * מן קממריס מוער כוכס מסמע קומן הסתוניות במו לכם החומץ * מותר בחומץ סתווניות • מןהברישין • ורוק'נמרי'(ספוניו'סקס תמריס וס'3 נ*כמים וכן מותר בקפלטות' מן הירק מותר בירקות השרה ריין פור נקן ומותר כיון' כרכריס סרפרס לסכינקין מפני שהוא שס לווי:ימן הכרוני אסו'באיספרגוס מהן. כח נוי מדכרי'סלינס סקינןרמויין להכינס סחוסר מן האיספרגוס • מותר בברוב מן הגריסים • אסור רחים לחכול 6סור כי ניס דבר אחר על עכמו מותר מן המקפה • ורבי יוסי מתיר * מן המקפה * מותר כין כיוכס מקס : ביונח ממנו: ט קפליטות בנריסין מן המקפה אסור בשום ור' יוסי מתיר מן

* ט מן יסמן תסמס סמן מין ממיני קברפין הגדלים השום מות'במקפה מן הערשים אסור באשישין

זית לתכי מוק'נפמן נח": סקול פס לווי קכל ור' יוסי מתיר • מן האשימים מותר בערשים 'חטה סומסמין רס'י : ליער ירקות פרק נריך לחכר (סי6) חטים שאיני טועם אסור בהן בין קמח בין פת מן הרכס מותר נלכס תמרי לס לייק ולומר ירקות סרק גריס • גריסין שאיני טועם אסור בהן בין חיין בין ססתס לכס 6ינו חלק וכןכלס מכל כסכיעית לפי מבושליסר'יהודה אומ'קונס גריס • אוחטה שאיני רכס ונוריס • טור סי'ריין: פלין ירקות גינה מנויין פסין , טועס * מותר לכוס חיים:

פרק מן הירק תותר כירקו' סלת גללין כלה ענולס ו6וכליס

כתכ סר"כfכלכסכיעי' ירקות סרק לפיכך ירקות ספס כסכיעי' קון ירקות טרי מפמ"כ לפי פחין ירקות גינה מכוין כו' ירקות סקס הון ירקות טרס כht'סניקסכות: • הספרגוס יין ברוך סו6 cמין כרוך (מיקו לפי מים קר"נכמסנס ה'ניו לסכיעית ססיו מכילין ירק נקרו כסס לספרנוס פי' 6חר מספרגוס סמיס 6סלקו נקס סיל סנודר כסכיעית מן הירק 6סו'ככל ירק לפי סמסתפקין הכרך : מן הנריסין חסור בפקפק 60ע"פ ססס נתוני'לתוך מזה ומזק ולס 6מרו רכורר כטנימית סחינוכמcמט לק כירקות המקפת עלין 6ס נריסין עליסס: (ר'יוסי מתיר קסכר מקפת סלק bk כמקוס bלין מכילין ירק מח"ל ופלונתח המנחי קיר חי פלנריסין מקרו גריסין נריכס לס תקרו: מקפ' תכסיל ער S6 מכילין חי 65 מטוס נוס עפר חרן סעמיס ונדכק כירק ונמכל קטנים חוסר ניקי קררה : קנולר מן המקפת 6סור כסוס עכסיו פקר"נ טמפר'סקס סתס סקיז מניחין וכו' והכח מפרס רניליס קין לתת סוס נכל מקפח כלי פיתן טעס והסוס הו6 ליכח למ'ו סמין מכיסין • קון תרתי דסתרן מקררי יכתנסי 8 המקפל : 6סור נחספין פסולת סל ערסיס ולין סלכס כרכי לווי פי' סר"כ חיכור • כמו הפעסילות חיפי ללי יוסי (נקנתי) כני דמתני' : חטס חטיס סיני טוטס חטה ! אספרגוס פי'סקר סכתכ יריב סקס סמיס ccלקוניס מסמט פת מפרק • חטיס מסמע נכוס :

הכרוך כ"פ סרמכ"ס וול מספרנוס קורסיס פרק

המיס 6פולקיס ניס קירקות חיזו ירק סקיס וסוחרי נכון

כלמרו מספרגוס קמיס ססולקיס נין הכרוך ע"כ • וכחכורי מסיס סהרי מי מלקות כפלקית 2"כ וכרין (חלק כין 6ספרנוס סתס מי פליקס לניר סקול מי מליחה וכדג דניס 6ע"פ ססמר מיני טופס תגן דמותר כגיר ומפי' לפי מ"ס כמסנס ר' למחמיריס וקומרס קניר סיוכס ממנו חסר פנדר ק"מ סומיל וחמר פליני כועס כל כללו הכי כח ומפפר לכלסון כני 6רס כסלומר כרוכו' 6פפרנוס כמו כרוך ענק וכנדריס קלך חסר לפון בני חרס : הגריסים פס נופל על הפועליס סכסוכיס סרמכ"ס ! המקפה פיי קרינתכפיל עס של קטניס כו'ופול כמי מין קטניפ קול כמו פקוח נפרק ללקמן מפנק נ' וול סרמכ"ס תקפס 6ס ההכפיל חיות פכפיר פיקס קלח תרחה סקס קריס קנסיל קפולי'מקפס פלנריסין : מן המקפס מופר נגריפין וכן נון cיפיס נותר כפופיס דכריסכל • רש"י : חטה מטיס סליני טועס וכו'כפר קרנסטק מסתס פס חפויק סטים מפמפלכוס וז"סר"ן דפת חטס מקרי רוד גופס כמי

קול וכירו'חרחס רכר נס מחמי פתח נקיס מימרנרין דכרקדו הטתה תטיס מסמס לכוס מפני פרס נוסס חטיס מלוקיס יחד: רבי יהודה חותר וכולה פלין הק"ק וכן רעכי נכריע חני ליפני דקיק ור"י (פסקו קרמכ"ס כפ"ט מסין של קקמק על ליר" אמר רחמט 7כלינסתה פנוייה כונה כיונח בוק ו"כוכפכפי כפ"נ הכיכרים :

פרק

[ocr errors]

כרי

פרק ז רכי עקיכח חוסר מפרט כנמ' רלח חוסר ! כחומר ייק סמקכסל כקירק עלי • 16

6סור ככלירקות המתכסלס 6ף כללעת (תר"נ סכת' וסלכס כחכמי'כ"כ סרמכ"ס כפירוסו 6כל כחכורו פ"ט פסק כריע וכן פסקו כל הפוסקים ואפור כפול סמנרי פח וכו' וכיון ססין עסין כמנוכרי bk כססוס יכס ומקמי הכי לסי על הקי) זעתר ירק קול : ג בחמשת המינין • קס החטיס וסעוריס ותכוסמין פכולת פועל • סיפון • כוסמין מין חטין ופעולת פועל וספון

מין סעוליס קרמכ"ס *5 חלף על פרק ז הנודר מן הירק * מותר בדלעין פרק ז הנודר מן קירק : פי סכתורת ל6 גמכס לנן ור"ע אוסר: אמרו לו לר"ע •

לק מכחתי 62 חטיס וסעוריס קכי כמי והלא אומר אדם לשלוחו קח לי ירקוהוא אומר לא 6ל6 דלועין - ו6ס מין ירק מינייקו ננקו קל לחמר מצאתי אא דלועין אמר להם כן הרב'או שמא אומר קול) חמסי 65 זכין ניק : כן ,כוסמין מין חטיס ללו לכל הוא לולא מצאתי אֹא קטנית אא שהדלועי' בכלל קרכר ומשס 6ני מכי' כחית • מילי : ועיין נרים כלליס : ירק וקטנית אינן ככלל ירק • ואסור בפול המצרי סמס חומר לס מנחתי חלק ר"מ 6ימ'סנוור מן התנוח' לח ומותר ביבש: ב הנודר מן הרנן אסור בפול קטנית • ומדק'חתי להמלך

וכו' כק6 ורלי מורינס המצרי יבש * דכרי ר"מ וחכמים אומרים • אינו על קרלועין חלמו מין ירק לן מתגורר מן התנוחה הינו אסור אא בחמשת המינין ר' מאיר אומר הנודר מן קול וסלכס כחכמיס : ב 6סו'69 מחמשת המינין לכל התבואה 'אינו אסור אא מחמשת המינין אכל(סיס) 6סור כפול סמנרי ינס סנוורון קלנן 6סו'נכל מין הנודר מן הדגןאסור בכל ומותו כפירות האילן רונן •

כל מרי רמלנן רמרנן: וכו' - וס' - וק6 ובירק: ג הנודר מן הכסות • מוהר נשק כיריעה מסמע כל לכר סעוסין ממנו לכתי' וכפרן סרכר הינו כני ובחמי'אמר קינס צמר עולה עלי. מותר להתכסו'

ותס כמי מרגן ופר: מעטילגן תירוס וינקר בגיזיצמן • פשתן עולה עלי מותר להתכסו'באניצי קום : הנודר מן כונן וכל תכולת סרת לרוב ח"ג פשתן • רבי יהודה אומר הכל לפי הנורו טען 6סור ככל מיני קטניות דרבן כל רמדנן מפמט והויע' והיה ריחו קשה' אמר קונס צמר ופשתים סעוסין מקן כרי : וחין " מרכינין מכל תכולת הערק עולה עלי • מותר להתכסות :' ואסור להפשיל

הלכה כרית : ג נסק פירות בחילן וירק : גמ' : לאחוריו :ר הנורו מן הבית מותר כעלייה 'דברי כיריעק. וכחמילקי מיכי ג בשק כיריעה וכקמילה רימ' וחכמי' אומרי' • עלייה בכלל הבית הנודרמן נגריס נסיס ועכיס כיותר

סק חרון כמטוק - העלייהימותי בבית: ה הנודר מן המטה מותר ומין כני 6רס וניליס סער • ויריעת כנר נס וענה בדרגש: דברי ר"מ וחכמים אומרים ורגש בכלל

להתכסות כקס : מותר :לינו תפור וחמיל'Bסן יקים מטה יהנודר מן הררגש מותר במטה הנורו מן סגל כני 76ס כתכלית העוכי העיר • מותר ליכנס לתחומה של עיר ואסור לכנס מלח לכנר כמר : הכל מנין נק 76ס רחשו מהמטר •

לעיבורה לפי הנודר לפי סעת סגור וכמו כן יריעה הנוכרת

כיון סנכרסמסמ'כונותסbו נכחן • קרמנים: רבי יקורר חומר וכו'כתן סר'ג והלכה גרר • נותר לקתכסות • והלכה כר"י : ו הנודר מן קנית • כריי. וכ"כ סרמכ"ס וכתב הרל'סנסס סרין רטעמס דסטין סל6 יכנוס לכית מותר לכנוס לעליתי ללחונכלל בית קול : רקני לק כיחידחה לית לן רחיק רפליני ינגן עליתי ועוד קל ה דרגסמטת קטני סנותנין חותר לפני מטת גרונס וממנה סקס לן תנ6 הכל לפי הנורר רתנן נסיון פירקחים65 נתכוין פולין למטס סנלולס : לתסומק סל פיר 6לפיס לfמת לכל זה bס לסס לגילק ופקית: טען וסויטוסיק ריחי קפה כוי כוס סכיכותיר ?

עכורק הכל כלורר סתס וריפה לה מסמט 5

% ללגום ונתס ל6 קלמר ר' יורה כ"כ קר6ס חנל לסרמכ"ס לתסרי טעינה נמי כעי רל יכולת מוכחת כנין סיקה לכוס ומינר לו מהמלכוס תיק כר

,וככטער כו וסמי קונס כו' סכל כל כסקס נ6סרכיןנלכיסס כין כטעינה: באניצי פסקן ררייק ול6 נפין וס" : ואסור ספסל לחמוריו וכ"ס לטעון לפניו ססוח נכלל קנדר (סקוס טעינת מפולס פכסמע יותר כרחיתה כמשנה ד'פר

לסכת ח"כ חורחס רטיינת גנלי פספן ונמרון נתפסילן ל6סורין ומכל חורח. דמלתס נקט ו. וחכמים קימריס עליית נכללרנית ונרמס לחכמיס מוריס כחדר ויניע לל6 קון ככלל נית רקמוכר חת קכית לס מכר חדר

זניט כרתנן כרפיררנ"ג) חלמה כלפין בני חלס ל6 סוי ככלל כית קיסיס ועיין מ"ס סס כנ"ג: הנודר ,מן העלייס כו'ונרי הכל • רס"י : ה הנודר מן לורנס כו' רכרי סכל • רס". *וסס ולנס לסן חימי

כמ"ס כמשנה ה'פיט רמקולות : מותר לכנס לתחומי SE עיר ו6סור לכנס לככורס ורמי קרח ויקי כריו' יהושע ביריסן חי לימל כירי, *מס הס כתיב ויריחו סוגרת ומסוגרת 6ל6 ס"מ כעיכורק • bימ6

6פיל כתחומין קח כתיכ (מלותס מחון כפיר חלפיס 6מק

bמל

כנזי במר

פרח נתכוין

[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »