תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][merged small]

:

ה

ין לא ילמר 6רס כו' כתכסר"כ מפני 6מותיקן • דלי תינוקת ענתן 65 נחפרו יספר! כל הזכור בולעיל • וחכמי'דלקמונמר' :

חינוס ל כחנריס כtליכtלו הוי בויקיס - תוספות : וכ"כ קרסניס : ולא קלמר 6פס סופריס • 69 תרגיל

גרה להיות ממסתרי תינוקות ר"יוטעמה מפרסינן כנמרח. תפני חכיקס זכייס נתניח להכניסס וכו' : רבי לניטור חימר ין מי סbין כו 6טס • פי' סר"נפרויס עמו • נמרח וכת3 הר'נרbין סלכס כר'וכן כתכארגנים

נפילופונזי מכריע פי' ססני וסמניד כסף יג לא ילמד אדם רווק סופרים ולא תלמד אשה יג רווק פנוי • כלה ac6 הח"ן • סרכית כרוכ'ס סופרי'דאיעזר אומר אף מי שאין לו אשה לא ילמר ל6 ילכך סוכריס - לסירניל לכסוק כת"ק וכ'סרמב'ס סופרים: יר ר'יהודה אומר לאירעהרווק בהמי בכתו לסיות מן הסופרים • וחין המנמו כריך סתייס ולא ישנו שני רווקי' בטלית אחת • וחכמים מתירין כלומר מבחר פינוקים מפני 6סתו פרויק כמו כני סספר °כל שעסקיו, ס"ק כחונכותו) עם הנשים לא יתייחד חמוין ל פינוקו

' סתנו' שה היל נניקס - ותו מלמד עם הנשיי ולא ילמד אדם את בנו אומנות בין הנשים יוכלו לסכיל 6ת כניקן סל במקומו עד כהן • ונמנה

ר"מ אומר לעולם ילמר אדם את בנו אומנות נקייה בית הספר : q5 מי פלין לי ויחי פרויק לכלו לר"ח •

(ירו'כ"נ) וקלה ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו 6פס סעיס סbינו פנוי לנו לכלובנית סספר קלמר שאין אומנות שאין בה עניות ועשירות שלא עניות יס לו חס וחין) פרוי' כמו יוטענס דק"ק מטוס 67ע"פ ,מן האומנות • ולא עשירות מן האומנות אלא הכל לה ילמר סופריס • וbין סיני עמו ככית הסכר • לפי זבותו ויש בן אליעזר אומר ראית מימיך חיה כלכס כר'ה: יר וחכמים מקרי פק כסלו על דרך עוף • שיש להם אומנות • והן מתפרנסין שלא מפירין : ותלגס כחכמים מנתכר כמסנס ז' פ"ס בצער: והלא לא נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי סלל נספרו יסר? טל סזכור : וכתוכות נ"ל:

לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצעראא כל פלומנפן כין קנפיס יר וחכמים מתירין כתב שהורעתי מעשי וקפחתי את פרנסתי

סמלחכת סומנותו נעפים סר"כ סלח

אבא * * לנסיס וסנסיס גריכות ל : כסbרן יסרסל על הזכור •

לס יקימו עס ינפיס ועל קנסמ' ר"ן ורס"י 0 עיין מ"ס כרפ"וחכיס :. פילו טס סרנס נשיס לפי סלכן גס כו ומחפות עליו - וסלו כל 15 נקוכין סנטיס לק יתיסוכו' כתב סר", ;ot

מינס 6חרינ6 עס ספי בסיס תנן דלק • ספורי פפיר רמי קרמנ"ס רלח פרינן 6פי' מסוס כרי תיין כו'. כלומר (רמנ"ס פירס סלס סרינן 6פילו מסוס כדי מיין • קתיתך עס דריס רלסרי נרתיקל עס סתי נסיס מסוס כרי חיין • (כסוף

הנפיס קוליל ופרנסתו מסן : כס"נמסיס סרמכיס' כינר יעסס • יתעסק עמהן ו6סתו

קמר עמו • 6ו יפנה למלחכס 6חרת : אומנות נקיים (קלק כגמרל מחטי דתלמיות - כלומר קופר כנדיס קרועיס - וסיינו תלמיות ססתפירו' עטויות תלמיס סורות שורות כתלמיס SE מחריסס כן יוכן חלפון רס"יסנסוף מסכת ברכות והערוך ערך תנס ומסייס קערוך • נקייה מגזל וקלק דלין כה חסרון כיסי ויתפלל למי שהעופר ותנכסיס סלו - לשון רש"י : ולל יחמר כלכו הומנות זו 6ינס מעפרפּה יכקפ רחמיס למי שהעופר

סלו • ע"כ : שלא עניות וכו' ככרייק6 סגלמר הכסף ולי הזקן ממר ה' נכחות : אלא הכל לפי זכותו : וקפיס לי רסס הכל לפי זכותו ל"כ תפלת מחימתניה לית פס זכותו כרחי לין סקנ'סמקפח זכרו

וחס זכותו חניכדלי תל חמרן הכל לפי זכותו • וניקח לי כמס סכתכו סתוס'כסוף מסכת מנת וכסוף מסכת מ"ק סהקסו חלקתרינן כסכת לין מזל ליסר! תותר כסיף מ"ק כני חיי ומזוני לחיכוכותס תליס מלת חלק ככול (פרנו ללפעמים הנוזל מחתנת ע"י זכית גדול כרוזי'ן. 'הזלזוכה מוסיפין לו כו' ופעמי'פלין מפתנת כרfמרי' כתעניק נכי ריח כן פרת הסמר ניס ניחל לך רסחריג עלמה כלולי הכרית כפירגל למזוני ע"כ וחומר לני סלענין כות תועיל תפלתו וכריך לק כיון bהזכות לפעמיס לינו מסנת המזל על כן על ז6ת יתפלל כל חסיד פתועיל זכותו להמתנות המזל - וסני תמס על התוס' דסכל פכפכו ח"5 6לח הכל (כי זכותו פי' לפי מזלו רכני חיי ומזוני להו כזכות' חליל מלתח סלס כמלס תליס מלתו עכ"3 ופילן חפסר לפרס זכותו ותנן ריינו מזלח והסנ' עניניס דלל ריזת כרמי זס וכמו סיורס לסון סמסמר פקנית לרחיק ועור לכ"ס רקסיה מה תועיל תפלתו כיון לכמולח תליה ועולס כמנסנו כותג הלח וכתלוי כמולח לה עסקינן 6"ג כל חומנות סנעולס 65 יועילו ולח יזיקו לו: חלה כפי מזלו • סס הנזייס חמק ליב הכריכות סקר וקנ"ט לומר bפי' פרמז 5 יורק על קללסתותס סוס עוסק כסנמנות ]לינק כרחי לסתכסר • יתפלל למי פקעופר כו' כי קרנק רוח ותגלה לפניו יתברך - ותסיס מקכל לפי זכותו סלס לין זכות 6"6 סיסתנס המזל • רקס 6פיי זכות כולי סלי • וחולי פלח יתנק' כתתיח לר"6 כן פרת ולפיכך יתפלל כו' כרי סוכותו תגרו'לפנו' סמול כך נרחק כפיני : רכי

סמסון כן שיעור לומר כו' • כלומר ר"ת קכיס רסיס תן הסכר סbמר ממי ססעוסר וכו' ורסניה קניה רחיק מן קפונט : אלא טהורעתי מתי וכו' וככרייתה מסייס סכומר מונוקכס הטו

פטר

ווטפור

קיושן פרק'

קנט חמר נמל וספן כל : הזמנוי לסטות כמלנין ברכיס נכנסיס ספר בנוסח טיס וכן כירו' קלר ופי' רס"ינטל קרנות ועיין ולוקטיס עגיס ופירוק מן הכרמיס ופֿור פנמכרי' לכני סוס רפ"ו דכ"מ : רבי יסודס לומר מפתוסון רס"י Sc ומעכירין לקנחס:רעת נתו'פלו סמעכיר סכסמו לרצות לכל נורס • סחמרי רונן רסעיס מפני לסטיות: הנמלין רוכן כסרס 6חריס: חנון וילון כלונס' נסטיל מיס ניין וכרורות בפריס פורפין למרכרות למקוס גלולי חיות ולסטיס וירקיס כחיטין • פחייב לו: ללמד

לנפסס ומסכרי'ענס למקו': מת כנו סומנות נקיקה אבאג ריין איש צדיין אומר משום אבא גוריא • לא הספנין רונן חסידי'ספורטין

ילמר ארס את בנו חמר - גמל: ספרי ספן: ריעה למקיס ססכנה ותמיר קס סליק מסבת קדושין וחנוני: שאומנותן אומנות לסטים' ר' יהודה אומר כרעלה יותר מן הנמליס :

משמו החמרין רובן רשעים והנמלין רובן כשרים טוב זכרופּליס לניסנס הספנין רוכן חסידין • טוב שברופאים לגיהנם : והכשרשׂכטבחים שותפו הינו ירח מן החולי ומלכלן שי עמלק: ר' נהוראי אומר * מניח אני כל אומנות שבעולם - ואינו מלמד מחבל נריקיסינו מפכר לנו את בניצא הורה • שאדם אוכל משכרה בעולם הזה • וקרן קיימת לעולם למקוס ופעמי סהורן נפסות הבא יושאי כל אומניות אינן כן - כשאדם בא לירי הולי או לידי זקנה' או ויס נידו לרפרות סעני וחינו לידייסורין • ואינו יכול לעסוק במלאכתו • הרי הוא מת ברעב'אבר פרפל 4 טון פנטנסיס התורה אינה כן אלא בושמותו מכל רע בנערותו ונותנת לו אחרית ותקוה ספיקי טליפות כחות לילו בזקנתו בנערותי מהו אומר' וקויה' יחליפו כח • בזקנתו מהו אומר: עור וחס על ממונו רמלהכילן יער ינובון בשיבה. וכן הוא אומר באברהם אבינו עליו השלום • ואברהם זקן • כלן לסין רט" • ושותפו של וה' ברך את אברהם בכל מצינו שעשה (ס"ח סקייס) אברהם אבינו את כל עמלק לה ניח) רמס ענין התורה כולה ער שלא נתנה - שנאמר - עקב אשר שמע אברהם בקולי : עמלק למלכיל טרפות - ולכן וישמור משמרתי : מצותי חקותי ותורותי :

גר' כפ'טון סנטנסיס קול

חכזרי ומזגו רט • וקול סוקפו קרושין

סל עמלק המכורי סוינג כל הנקסלי'ולס קיק סומק ולפג

פגזלווגו כיסר6ל 6קר סיכ16 ממלריס • וסנסיס פנט: לקס כי 6ס עוולק ר6פונס • ווס מורס על סכוריות לכו ל6 סס 6ל לכו קנסיס וסנפללות סנט.1

ליסרחל וסמכות של ככריס כמכריס ועל קיס 6ל: חכוריות ולוגו הכריעו לכן • כמ"ס ולס יכס 6לסיס : וקרן קיימין לעולס סכו) • עין מס סכתכתי כסוף פרק קמח • °(פירוס קרן כתכתי כריס פרק קמ6 למסכת פחת אבל נורה לינס כן - לסון רס"י • סף הכח לידי זקנת fו יסורין • וחיכו יכול לעסוק בת • קול סוכל ממתן סכרת

דכתיב עוליכוכון כסנס - ע"כ - וסטיג רלס כתיב נתורס 6b זקנה - קול קרין יסורין * רכל fbbין יכול לעסוק מה לי תחת זקנת • תת לי מחנפיסורין • תת לי מסמפיסורין • ונכריית6 נס כריס6 לס תני יסורין

חלל הניחו כממילס רמסי סנס מסוס לבית תורה על כתיב כקרין סל6 זקנת • הניחו נס כן כfנמנות כתמילס מתניתין פירסס כסריח קיכס לליכס קרס : אחרית ניל סיוס מענין 6חריות ספירופו מיטב כמו סכתכתי כפס הערוך נמפנק ה' פרק קמ6 •

וכן מסיס לפניס ורענניס יסי : עור ינוכון כסיכה לפון רפ"י כנמרס ינתחו כמס • ויקיתר סכרן לפת ? פיכתן הסניס ורענניס יקין :

סליקא לה מסכת קרושין

וסרר נשים בסייעתא דשמיא אהלל לשוכן בקרש הקדשים שזיכנו לסיים סדר נשים : ובעזרתו בורא חזיזים וזיקין אחבר גם סדר נזיקין 8

סליקא לה מסכת

[ocr errors]
« הקודםהמשך »