תמונות בעמוד
PDF

מתקנין לו

.נמר6 לגמר6 קוס • 6ותו סיתס כתס דרכיג' 6מר סbמרת לו י כל ספוסה מכות 6חת יתירה על זכיותיו כדי זיקין זכיופים לסיסbכיו ס"ל סרסנ"ל רסוליית'ומודרנינה 6מר לסן מרתק מרונין מעונותין : מטיכין לו מלריכין ת ימין - לעולס הכל: ודלי וסכיס וסוח נתרחק ניכועיין מ"ס כמסנס ס' פרק ז' ונוחל 6ת סלרן - לרן סחייס : וכל :bינו עוסת מכות 6חת • רתמורק : י מטיבין לו ומקריכין לו ימין - לפון סר"ן פריו פונותין מרוכין מזכיותיו (חינת עופה מכות לתת זיקית לעולס הכס • וכלומר סווכת

רנסנס זכfי ותחנת חיים • לעולס סכולו לריך סקרי סין י כל העושה מצוה אחת מטיבין לו • ומאריכין לו. מלח גס6רן טונותיו מרוכין : פס קנור ימיס כלל וכלפיי ימיו • ונוחל את הארץ : וכל שאינו עושה מצוה ולה נדרך 6רן. סין מפלו ק"גברים פרק חלק • (6"ת אחת אין מטיבין לו - ואין מאריכין לו ימיו • ואינו, ימתנו כנחת עס קכריות : דהיינו ונותן 6ת החרן • נוחל את הארץ: כל שישנו במקרא ובמשנה • חינו מן ריסון • חינו מועיל ל"ק דר"ק וכעולס תות ובדרך ארץ : *לא*במהרה *הוא *חוטא :*שנאמר ניסונו של עולסי וסוי מופנו

כלי לסטים (ניח עליו הכול חומר) והחוט המשולש לא במהרה מו:3 לגיסי ופסול נערות : לסחריך ימין- כעולס סכל ינתק • וכל שאינו לא במקרא • ולא כמשנה • ולא פרק ג האיש מקדם כי כלני להמר נגמר' מתניתין ברוך ארץ" אינו מן הישוב :

ונסלוסי דעבדין לית יוס טיס וייס

פרק ב האיש מקדש בו ובשליחו האשה כן תחלת וסחר כן כסלוחו • נים פירס"י מי סעופר מכות

מתקרשת בה ובשלוחה : סמכות כו יותר מכפלותו בגי, יתירה ורות רוני זכיות

האיש עסיק נופו במכות מקנלסכר מתקנין לו כעולס סזס יוס

טפי • וילפינןפלוסו סלייס טור סנפרעין ממנו עונותיו וזסו תקין *ט לעולס כל * וכל כמותו מקרה רכתיב וסחטו 6יתי כל קהל פרת יפרחל • וכי כל ספונותיו מרוכין דקתני מריעין לו היינו רעגרין ליס הזמנת יו' יפרח. סוחטין סלל מכלן ccלוחו של חרס כמותו : ניט סמפלמיילי סכר מכותיו כ6ן לסיות לתוקן לו יוס רע עיכ:

קחים
ונוחל 6ת סלין פי' קריב חרן יחייס מסיס סרמנ"ס

כל העס"כ וכן נ' רש"י תעו"נוסח דתנן כריס מסכת פיסת 6לו רכריס 6cרס חובל פירותיתס כעס"ז והקרן קיימת לו כמס'כ 6לו הןככול חס ולס רליכלמימר רfפי' לס קייס bcי מכות רקח רוני יעוונות סוס נמי תנן דוק6

E5 • מוקמינן נגמר' סfס סיתס סקולס פי' הכף מחזניס ויס כמסנס זכיות 5חת מחלו מכרעת פי' מכרעה חת הכף כולו קני רוב זכיות bינו כריך לנזכות יתירת רמתניתין לל6 יסלי רין טופס מכוסיגירת : וכל ס6ינו עות כו' פי' סר"ן פסיו עוונותיו מרובין מוניותיו וחינו מוסה מכוס 6חת סיסית מקנה זכויכו' וכ"פ סרמכ"ס וכרחת כעיניססוכרחו לפרס כן 6ע"נ רק זיין דיוקי דמתניתן לקררי רמריסb רפי כל הפוסת מכות חזיתיות והכי חיתל כנמ' סמעיכן רכעינן מרוכס כוכיות והinc מפרשי ר65 כעינן 656 מחנה יעל מחנות לפי סדכריסס לכן הס רחית'כנמ' פ"ק דר"ק דף י"ז ניכוניס לסיינו EC לסס מינס על תחנת נסיס ורכ חסר מטה כלפי חסר וכריסס ומפרסינן כל סעוסס מכות לתת יתיר- וbע"פ סכפסול מחנה על מחנס סני לפי פסקנ"ס מטה כלפי חסרי מכל מקיס חיכו לומס נריק נערונת נוכיותיו -.למי פסול בינוני חלל סעל ידי חסר ! תנין נעפה כמרונת כזכיות • וכן מחלקיס התוספות • וכלפי תוfמרו כגמרל כריס מיירי כיתירס מסוס רנס מטיכין ומריכן כו'על פי סורת סדין : fכל סכfנסיפה דתנן סין מטיכין כו' • לח יכולפרםכלין עופר יקיר לקח חפילו חין נותנות יתירה גמי מטיכין לו מכר החסר כר6מרן יעיין ר"פ חלקי וכפ"ג לחכות מסנס י"ח • טור מס פיף פ"ו; אינו מן היפים' כתנהרין וסוי פופכו לנופר (ניס נמרח • ופירס"י פות 6cינו כ6חת מחלו כמס יתעסי bס ל6 כליכנות ומים קונופסור לעלות

נמרח ופירס"י רכיון פfינומן סיפור: סין מקפיר על פנתנולין לו כופת פליס : פרק ג מקדש ונתני קליס קינס (כרתנן ס6סס נקנית) מעקרח תני ליפגל רקורייפר (כמפורס bסלכסיף זני ליסנס

דרכנן רחסר לה חכולי עלמס כסקרפגמירים פ"ק ולפון תתקלחי לי כתכו סתיספית כלומר היילי מקילפת לטולס נסכילי כמו הרי הן מקורסיס לסתיס לסיות למיס ופסטל רמלתס מקוסלי מיוחדת ליומזומנתי • ע"נָ : ובשלוחו כתב הר"ב וילפינן סלוחו של חרס כמותו • מקרח דכתיב וסחטו כו'. גמרס • וסלס 6ינו סוחט 6לס סתו : פי'

הר"ן לנפקל לן מרכזיך מוכח סלח נסו פניס סוחטין זכח 6חר כריתל בחולין כפרק הזוחט • 61פילו הכי חמו רחמנליסטי ירמסמע סכלס יסחטי ' וסיינו מסוס סקוס פיט כסכיל כולס וכסליסיתס ' וסלוסו של חרס כמותו. ע"כ ונס קרי"ף כתב רמי-סטיילפינן כתר עליו תר"ן מיסו כגמ' מסקין רמילי קרח לחור ליכח למנטרה לכל הזוית

דמה לקוסיס סכן רוכ מטפייס ע"י ליי: ולדונזעי סליח דיקס • ולח על ידי הבעליס • ! דכנרוסין כמי ילפינן ליס כרכתי' (6לחת ומכינייסו דהיינו מגריסין וקרסיס ילפינן לכל התירס כולס וכו' • וסרי"ף כתכלין דרht : מוס ותגל נה נהריה מכון 6מרו ccלוחי סל 6רס כלוחו ומיהו לחי רוק - רמינס כלזור לחי(פימן קכי• bk מכיניקן דיליקורנרוסין כולינְגל

ועיין מ"ס כמפנק ו'פיו לכ"ק וקל לכרפ"ק דתרומס

[ocr errors]
[ocr errors]

רעמברטנורה קדושין פרק ב' תוספת יום טוב

רכי

קמט לחיס מקוס 6ת כתוכסקיס נערת - וכל סכן כסקיה קטנה כתב הרינגס 6תס :גס • גרנות סלומינס מסקינן נמי כגמי והלי דנקט נערת חורח לרעח 6סמועי' :bס'לסיס לקוס 6ס. דל6

6ינטרין 6ל6 מסוס 6תס • מס fתס כני כרית כוי נתו כסתי קטנה ער סתניל וקלמר כפלו'6ני רונק : וחס. האיש מקן. fת כתוכססיל נערת - ול6 קיח • ולעיג ורכנן לח, ליג' מקולפת רכיון פלמר קקקופי קפקלסיכל חן קוו

פליני עלית דר' יסולק כגרופין כרתנן כמסנס כ' פ"ו קרוסין כספי נפסיילו : על

דגטין פני קלופין רמועתק טירח כחס' חסן שוק פרוטק האיש מקדש את בתוכשהיא נערה: כו' וכשלוחו וק6 כעיכן דעת התקנת קלי לחת מין לס מתוקמי האומר לאש' התקרשי לי כתמרה זו התקרשי לי הלכן סכית ול6 סיח מסתורי. ! כלfקרונ'סכסן וכי סנגר בזו אס יש באחת מהן שוה פרוט'מקודשת ואם לאו

זכתה לו לכל גרופין סיסכן. לק תתקלסי לי נון • וכוו • אינה מקודשת בזו ובזו וכזו אס יש שוה פרוטה

כע"כ כין תיס: כין חנית וכזו • והיתה לוכלפ חקת • בכולן מקורשת ואם לאו אינה מקודשת • היתה

רמה לנו ולרעתו כי מקכל לי לחת. כל סופן פbכלס הון אוכלת ראשונה: ראשונה אינה מקודש'ער שיהא חיקו כמי כע"כ סול גמול : מלוק ננה וכי תסיס 6חרונס באחת מהן שוה פרוט':בהתקרשי לי ככו' זה של כשהיא נערק' רמרזכלי פנס כגמרין הקדוסי'קי חיס יין ונמצא של דבש • של דבש ונמצ' של יין בדינר

ככס' קדוסיס כדתנן כת סוס פרוטיסות כיס מקר' זה של כסף ונמצ'של זהבי של זהבי ונמצ'של כסף כמנג'ר' פ"ורכתוכות סכר' במלות ופרוטס וקייכס לן ע"מ שאני עשיר ונמצא עני עניי ונמצא עשיר • קול רסיסו נמי ייקכל רקפת' המקרס כמלו'ופרוטק רעתה אינה מקודשת

רבי

לניק מקבל כסף קדיסין הפרוטה ומקודשת לכל חי

ויקי תקלס נפסה קוס'96 לית כbחרונס סוס פרוטס' 6ע"ג דליכ'כקמחי פוק פרוטה דף מיו: התקרשי לי כתמרת זו הוקלטילי כזו - גמר' . כי מטי גמר קלופין הוה ליה מקרס כמלוס • והמקלט כתלות מהן תנ6 קפקלסיקוח רקו פרטס חלל כזו כזו • (=וכן-Qt8 חינה קולטת:נ bל זסב ונפלס פל כסף כו' לליכ6 וניח6 רס"י וbע"נ לכמתני'נסנו כוי"וכלו לוקי • ועיין מ"ס כתפנק כק כתר ומיכל לניח6 נס כתס :

ניפיה רחכועות נריה רמ"ח כו') לו פרטה קיה • סמר ונת

,ריס קיס דסמר מר פילמר סכועת לכל חקר ולfחרי כמפנק נ' פ"ס רכועות • (יש לתמוס ליפס פסקו הר"ן וסרמכ"ס 65 כרכי פמעון - וכן עוד כמסנס ז'פרק ט' רכרריס קגן פתמר כרני פמעון ודחוס מהלכת וצו קכח 65 לחוק וכן תמס קכ"מ כפ"ס מס"ח • לכל כפ"ו מהלכות נדריס כתר 6sפשר לומר המדחזינן דכקלופין פּמס כן פנ6 כריס• וכפנועת הפקדון סתס תנ6 ללא כוותיס 6מרינן רלס רכי לכריו של ר"פ כקלושין ולכרי ר"יכסכועת הפקדון • ולעים וכנדריס סתס לן כר"ס כיון לסכועות ונדריס כסלס סיטי פייטי • לית לן למסמך טפי מסתמ6 לפנועת הפקלין דקיס כרנים מוסמך לסימס רנדריס לסתיל כיסילחק - פיל ועור ג"ל לפי לרכו על הכ"מ דכפרי סלרי יס סדר וכמיס כמסנס ט' פ"ק • כענין נדריס וסכועס רכחרס סיחטי פייטי רות מחלוקת וחסר כן סתס • ועור ניל לקבל פסקו כר"סכדכתכ סר"ן לסקלו וטרן למורלי שיכיתי ערכי ויכסכועות מקלו וטרו 6מורחי מליכח דרכי מחיר ורכי

קורס רפליני סרני סמעון • וכנדריס ליס סקלס וטריס כלל : 6זלי כתר סכופות רפיכל לכרטיס טפי : עד שיכס כfחת מסן פוק פרוטי • נמי כתב הר"נ קחי פסק מהן כו' על וסמקלס כמלוק חינס מקודסק ויקינ טעמה

כגמי רף מי רמלות להוכחת נתנתי וכיון פרסלי לסוכיחס מינס של המלוס כלל 65 מילי יקיר לת• ועיין מ"ס כרפ"ק לכיש : ב ונמצא סל רכס כגון סטיק מכוסס ול6 קכירק לו ער 6חר כך - krו רפת לופו וקכלתו סכרת וקכלס • טור פיי "חי ועיין לקמן: °של לנפפירוס מסקס קנעפה מלכם סקורין תיירונסליס סניכוכפ"ו לסכועו'תפנה ג' • סכועת סלקQ מספריין • (פמן - לכס • וכמו סמכינן כפמות קטנס סנקרח פרט כסס קכלל והגולל על סס ימולידו כמי יפרץ ויהודה ודומיסס רכיס וכן כתכתיכפתיחה למסכת טהרות כסס קרמנ"ס • עיס• לכל חין רליק ממה פסונס כמנסגסכעס מפקיס כמסכ'מכפירין פ"ו מסנס ריפכן לכל ספירוסיס bכתנ סרינכמסכת עוקניס פרק ג' מסנס י"6 ותו לכפ bיכוכסכעסס ממנו מחקת כי חס סלכס עכמו כמות סקול - קול כמנק כספכט מפקיס ו6פילו קרום · כחכמיס וכמסנס כ' פ"נ למסכת טררית וכן הוס נקליק • נס כן כלפון סלמכ"ס סכתכתי כמפנק ו' פיר למסכת עכו"ס כר"ה וסוכרניות כו' • הכל קרכר נמך מענינו קול • ככסן ספירס סמסקי סנעסס מסלכס ולח הוכם עכמו : רמסתמ6 לספקותה קחמר לומיס ריין • וכן כמי 6ין רגילות לתת ככוס של שתיית רכס סעלין ל6 כעסס ממנו המפקס וזס ניל פשוט וברור • ועיין כפ"ט רמסכת כליס Bסנס ת'כריה לפור וכו' וכוס מיוסכ תמיסת קנ"יסעל רכרי קרמנ"ס ועל מעטס מסמרדכי פרניח כטור יוסי'ק"ג • ועיין כמסכת עכו"ס פ"ת מפנה ג' : של זקכ ונמכח 5c כסף • כתב סר"כ לחיכס לניח6 לק כה גמרי וז"ל סרמנ"ס 6פסר;דעות ורכוני כות ולכל הפחות לכוונת סוס ענין • יותר ממה פרוכת סלכר כחסר • כ"כ • ועין מפנק ו' פלק ז'ר'נ' ת"ר סתוס'כון סכריכק כסף (תסליס קכסיטס כסן סעופס 8

ו 38

לח א וני

:

:

רבי סמעון 6רלס סטעס לפנס מקולפת: פרכינן כנמ' לית ליס לר"ס (מפנק ו' פ"ק דכ"נ) "ן וכמלל חוקי חומן בבנק

יין פניקס יכוליס נחז ב ומפרקינן סכיס כנון סספרס היח לסלוחק כח וקבל לי קלופין מכלוני פfמר לס הפקלפיני גרינר סל כסף והלך ונתן לו דיני של זין' ומסי נמנ6 דק נייר נכלית6 כפנקנו לפליק. מר סכר קפירס ומר סכר מרחק מקוס • והיכי לטעויליקי נופר מורס ריפ : נ בן מיר ונמנ6 כן כון ישיבת הברכיס קטס פקכון סוס מפוס פווקים והיוק'מכוי כו (לוסק ניכרי

סניס רס": כרך מפורס ר'שמעון אומ'אם הטעה לשבח מקודשת :ג על ריס bומר לס סטעס לפכו כמסנסו' פ'ט רכרכות מנת שאני בהן ונמצא לוי • לוי ונמצא כהן נתין סרי זו מקודחת ל6 פלין שפחה נדלק: פיי קריר ונמצא ממזר *ממזר ונמצא נתין: כןעיר ונמצא בן ריס • AE על מנת לממון

קולעת סער קנפיס כרך ב: כרך ונמצא בן עיר על מנת שביתי קרוב למספמיניחת לק בחופו פכה לסון קתו'כמו וונדלה נפיל. למרחץ ונמצא רחוק רחוק ונמצא קרובי על מנת לכל על סכס ליוחסין כנון עיכולי מפנק סלימס ספיי שיש לי בת או שפחה גדלתי ואין לו או ע"מ שאין לו כמכח כסן • מולס רים וסכת וכן הנודל': או כית לי ויש לועל מנת שאין לי בנים ויש לו או על דחפילו קטעזולו קטעק פ6ין לי ספח'נרלת וים לו • מנת שיש לי ואין לו ובכולם אע"פ שאמר' בלכי קול לותס לסכח מיג'מקודם דגיחל לק כחין לו• רמון היה להתקדש אעפ"כ אינה מקודשת - וכן היא רכס ביחס לק כסכחו מפני נהולכת מכית לבית לקלוט שהטעתו : ו האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה פנפנחס פליס ולין סלכס מספרת כל סרכרי'ממנס תו' פלוני'במקופלוני והלך יקדשה כמקום אחר אינה כריס : ג פפסק נודלס אע"פ פלמרק כלבי קיה מקודשת הרי היא כמקו'פלוני יוקרש'במקום אחר קולעת ספר קנפי' פירו'חסר

להתקרס לו לשון רש"י הרי זו מקודשת:ה המקדש את האשה ע"מ שאין דברנית וכעלילסון כמו פנסי 6ע"פ פלין הלכו כן kס כמו עליה נדרים ונמצאו עליהנררים • אינה מקודשת ויגדילו עלי כפיסס : ע"פ פסו'עכשיו סלין תנסו חמתי כנסה סתם ונמצאו עליה נררים תצא שלא בכתובי פחמרת כלבי קיק להתקום כ"כ ומיין כמסנת קיפ'דלק': ע"סשאין עליהמומין • ונמצאו בה מומין • אינה וכו' ררבריס סכלס מינס והאומר לסלוחו כו'וסלך מקודשת •כנסה סתם ונמצאו בה טומין תצא שלא רכריס :ו יקוסה כמקוס

כו'עיין מ"ס נרים בכתובה כל המומין הפוסלים ככהנים • פוסלים חסר כו' ומרחק מקוס קוק פ' ולקמן : אינה מקורסת בנשים :ו המקרש שתי נשס בשוה פרוטה או צווחין זק פגסי : ה תכת דרוקח קו"ל כמקוס פלוני אשה אחת בפחות משוה פרוטה * אע"פי ששלח סל ככתוכי וחתר לי ליפסי סיסלי פס חוסכיס ו6ס כן סבלונות לאחר מכאן • אינה מקודשת • שמחמת נ6ססנדרנית לכל גיט'כפיה חרס לומר ונרי'עלי כפניסי קרושין הראשונים שלח • וכן קטן שקרש :

מספק כיין רלח פי' הלענה ימחו כילו רס"י (כנמ'וכן

ז המקרש

דעתיס נמי לגורנית : נמי גניגטין (כמפנה ג' פי

קפוסליס נכקניס מפורס ו'רנטין) לומר קנונס כו' - וכריכה דחיסמועי'נכיקרופין ככתוכות : ו סכלונות בורכות טררך חתן לפלוס Sחרוסען : מסוס ללקורכת קחתי נתחי חזרס רסמו לי ולה ממני מילי מינק מקולטת

פינק מקולפת • ולס 6מרינן יירט תיק 6sין קלופי קרופס עלי וכו' גני נטין רלבחוקס קלקי חימר ל6 ככתלית וחי וגמר (סלח סעלוניין לסוס קלופין\ת למרינן מספק קרופין C6זוטי'נגי נרוסין נהלי 6תר ביחס לית לנכזי - כרמי חתר' קרbסוניס 6לס : וכן קטן פקרס וסלס סנלונות מסקנר : לה ניח6 ליס לכל נכי קרו פין סימס לה 'כפת ליז • בריכה

ומיק וה- ת) מתי ספירופֿגן הכח לרי6 דמתני'רתתס: ולל תגר נמי לסיפה ft ptfeמרת תתקכל כו' וכתבות סרמכ"ס כפרק ז' מהלכות קיפות • וכן הטור סי' לו לענין קלסין • דחפילו ריפ6 6י לסו ונריכס לס סוס ליס מפניית פריזמני :ה המקדש 6ת סoc6 מסנס זו פנוית בפרק ז' וכתוכות ועיט ,חמרי' כנמ' תנן כמי גני כתובות כס"ג הכל קרופין 6ינטרין ליה מכל כתוכות סטי קלופין קמס כתוכות ליכטריך ליס מכל קרוסין 6טו כתיכות : ו או f ct6זת נפחות cn"פ וכריכי • לפי 6סמועינן ס"פ חיילי רק נפיק ממוכח מיניק טטי לכל פחות מ-"פ חית יודע ין קדושין תופסי'כפ חוק ת"פ וכי קל משדר סכלונית 6רעי דקירוסין קf מסרוחי חשמופי' הני תרתי מטוס רכין פרוטס לפחות תס"פ לה קיס נסי ללינפי • הכל קטן פקרס הכל יודעיס ftין קדוסי קטן כלוס - חיכו כי קח מפרר סכלונות חרצפה וקלופין קל מסדר קמ"ל נמ': סבלונות פי' הר"ב לורנות • ועיין פור כפירום מפנק לי פ"ט ונ"נ. וכתכ סרמכיס כסן ונכין • וננזר זס ספס מסכל וסוח כו:6 המb6 פגוססיס לותס • מיר וק לירות: פיג ובספר התפני הוסיף * וכן פירש"י סכלות מכריס . ico מכריס ונמנה כלפון מפנק כמו (כרטיק מ"נ (ינ) ויפל מטרות פי' ויתן מתנות :

ו למקלט

רע מברטנורה קדושין פרק ב

ם

ריע מברטנורה

תוספות יוסטוב

קן ? היכן מקורות לחמר קרס וpc6 656מותק לח פקח לכרור ז- המקדש 6סת ונתת • עיין מסנס ר' פרק ג'דיכמות : כסעס סניbוכרות זו לזו סין לך לקוחין 6פילוכלחת מהן אינן מקולפות - כתב סר"נ רחמר קרח ו6סס 6ל מסוקס וה"ק לכל ס6ר עריות סיס כסן כרת • 68ין קרופין תופסין לס תקח לגרור • כסעת סנעסו נרות זו לו • מין לך פקס: וסלקן היקס סמעיכן מתח מתני' וספקלס כגזל וחפילו לקוחיס 6פילו כסחת נמר' • זפרכינן 6"כ כי כתיב ונכרתו כנזל לילה חינם מקולפת

קנפס' וסרי לין כלן חיסול ולס 6מרינן מלקכילתי ז המקדש אשה ובתה או אשה ואחותה כאחת : 6חות 6סס : (6cm"כ לר"ס לחילפית - מרקתני וחלקן אינןמקודשות ומעשה בחמש נשים ובהןשתי אחיו משנס ו' פ"נ דיכמו'רדרים היתה Sty סכיעית קיקס ולקט אחד כלכלה של תאניס ושלהם היתה ושל הכיכרפי'סר"נ פס ידהתס מסוס דל bכיעית היתה שכיעי'היתה יאמר הרי כולס'מקורשו'לי ככלכלה קו כרת מסוס 6ת 6קין מהפירות הפקר מסוס הכי זויוקבלה אחת מהן על ידי כולן * ואמרו חכמים אין סל6 כמקוס מנות פוס') ot קנסיס מקירות סלח 6cין האחיות מקודשת :

נ ה המקדש

קרס כזס 6חר זס סכקדוסין לחיות מקולפות : מכל לס

קרספונת היס 6סתו וקלמר לס סיס סכיעיק הוחיל וסלקן קיפק 65 היו קלוס תיפסיס 6ין קרוסין תופסיס כל fותס • ולסכל עלית עכוס כרת כ6חת מסן ולוקח כגזל פלפני יחום נעליס 6מרינן רלי קוק ומתני' וכלת 6חת לחומהחי קרס כפקס • וסכרס כעלמ6 קלופין • לכל סתקרס כגזל סלחסר יחום קרוסיי קרופין הול כל מחינו כזס 6חר זס • 6פי' ככת 6חת לינו קלכן כיון וסמעינן נמי מהמקום כפירות סכיעית מקורס ול bמרינן לכתות 6סס לח תפּסי קרוין : כי קרפינקו נכס 6חת כפי היכן ממונו לזכות נתן חלל כיון סוכקנקן ממונו סס לכל רכר ל6 סוי קרוסין • ומים קרינה"ה לכל סחר עריות פיס נקן וטמעינן נמי 66סת נעסית פליס לחכרתס • ולפילו כמקוס כרת כו' : (כגמרל פרק נ' דף ס"ד לחיכס למפרן DL6 חיס סנטפית לק גרתי ומע"ג דככל עלות פר6סס כסרת לק • DC6 חח פיס לסן סיתר • 56

6מר קרס כל 6סר יעפת מכל לין קנרס כסרס לס • סליחות6 תיכ6 כיון דעכרס עכר6 • התוכנות החלק ונכרתו קוקו כל עריות כו'י מין מכרה • רקח הכל נקרוטין הללו הן נעסות כרות על ידי זו סקכלתת

הן נעסות נרות על ידי זי סקכלתס • כמ"ס סוף פרק ד' דיכמות ע"ס: וכתב הפוס' תימס 6ס ל קתני 6ין 6חיות מקורסות הל נכריות מקורסות" ומתניתין פקי מפמט סלין לקוחין תופסיס נס ח"כ חnחי תפסי קרוסין מתרנס כנמר6 מליכל רסלכתf סכי סמקלס 6מס וכתס לו נסייני לחון כגון מלמנס לכסן נלול נרוסס וחלונס לכסן c6ת ולחיתת סקיקן כחקת. היכן מקורסות • קל חית מחסה קריט• (כדמוכס ספ"ד דינמות וכסלר דוכתי) ה6 כתיב כהן ונתי - 6סת מחסה וסחותס • כגון 6cמר לסתיקן 6חת מכס : 5 תקח • וי"ל ולח ממשמעות רלח פקח דרשינן

מtמע מקורFE לי ולל פירם לחיזס מין מקום וקכלס 6חת מסן כית והכי פרוטי לקרח • ולטק חל חסותה לה תקח נכס לחת סקלוסין על ידי חברה • לותיסן קכלו כקלסיס כ6חת • פי לכל 6חת ולחת ים רין חחות חזק וחסורק • ולחות 6פה מקורסות ופתיהן כריכות נטולס 6מר הרלות מכס (כיפת נפק6 לן בפרק החומר רסין קרוסין תופסיס גס • מקורות ליחיכן מקורסו' וכל 6חת מהן חיכה לספוקס כפחות כריתות היס - ע"כי ורקרקתי כפרק החומר • ולח מכחתי 6סתן • סיןסוס 6חת מסן רמות לכיסק: ומטפס כמי כסמס מתלי נפקח בן חסות c6 ולרכת דסתס כילתן חייבי כריתות נסיס ונתן סתי fחיות ולקט חסר כלכלה של החניס וחמר מסקות or ילפינן • ופירס רס"י מלחמות 6פה דכתיב כס לס קרלוס מכס לכילק תתקרסלי • ולמרו חכמיס 6ין 6חיות תקן 65 תקרסנה • עיכול"נ וכמו דנרב פפל לסתס כפרק מתקרחות - קח נכריות סקיי רחויות לכיחס מתקרסות • לכל החומר דיליף רסין קרוסין תופסיס בחייכי כריתות כק 6ס 6מר כולכס ונתקרסות לי • לח סיתס סוס 6חת מסן מינמה ולדיליס פרכינן סלר סיני לקוין נמי - ומסגירו מקולפת • וכי סיכי לחין 6חיות מקודשות כן לין החסרות פפל נהריה כתינ כסן כי קריין לחיססתי נסיס הלסת לקונה מקולפות • היכי דסמר כולכס :

וחת סנולס וסיינו כולס לפני סמקוס וכו' • ה"נ לסתמס ק קמק07

דנמר' ותחקות 6פה נפקח ומלח חקי וכי פרכת חייכי לסין

נמי כתיננקו לס תקח :מלית למסדר נסדי' כתיב נתן כי קריין 656 רמכיון דרכ פפ6 מסני סכי סילפותח לידיס לסכי קכעוס כגמרל כילפותח דידיק • וממיל6 נמי לסתמ6 דנמרק לתחחות חסה יליף : כאחת היכן מקולפות • כתכ סר"נקל חת מ6סס וכתס כו' • וקבלת 6חת מסן קרופין ע"יחכרתס• וכן לסון סרמנ"ס ור"ל גס כסכיל סכרתה פחכרתס עסתת פליס וסול כfמר לס 6חת מכס ולח פירס• ולסון הטור סימן מ"ס חן פחחת עפתתסליס לחכרתת לקכל קרופית ונתן כידת "5 6חת מכס כו'. ועיין מ"ס כספגת ו' פ"כ דינמות ונפיק ללקמן סיף כמנת ח': הרי כולכס כו' כתנ הר"נ וכנמרח מתרכח רלס 6מר כולכס לס סיתס סוס לfחת מקורסת - וטעמה מפוס רתוי כחומר קני חס וחמור • ולת וחמור ל6 קנס ססלילס תקנס לזה כלל זה וחמור לי קנס • 6ת נמי ל6 קנה • זהר"ן וסמניר פ"ט מס' חיפות לריכו כיפכ 6פי' למ"ר 6ת וסמור קנס מחנס ופלונתb סיס ככ"כ יקיס כן כמ"ו קנה • 6ין זס מענין כוונת קמבור קוק (קסריך ככן

לח ב

ס סמקוס

38 2

[ocr errors]

ח המקרש כחלקי וכו' 6ינו מקידסת • כתר קר' ח סמקלס כתלקו לחלק עס 6חיו קכסניס : לינק מקודס •

רכינים תפלין נכות קל זכו ולfמר קרס וזס לכסניס מפלחן נכות קל ובו חמר קרח חזק יהיה לך מקום יהיה לך ינו' • וכ"פ הרמכ"ס וקמיסני דכיון יקרה (זס יסיק קקדפיס מן סחס מס fס לין לקק מפתח: כן חלק ללכילס כן כתיב למלי כריכין לטעמ6 לתפלין נכוק קל וכן• (כנמ' כך מתנות סללו לו שפמם כקן חלה לחכילס • וכמספר כתיב חיחח הכי לימ6 מתני' דלס

גר' קוק כסוייתו יקר: רכי כרי הגלילי ודרים ומעל ח המקדש בחלקו בין קדשי קדשים בין קדשי' יקוריהחומר מויר קדס כמעט' מעל כת'. ערכות קרטיס קליס אינה מקודשת במעשר שני בין שונג יכין סני • סוסיל ויונה נחולין קליס פקס ממונו • הפילו מזיד • לא קדש דברי רימי ר' יהודה אומר • בשונג פ"פדיון : וסרי הוכיחו תימס ר"י הגלילי רער כחן לא קדש • במזיד קדשי וכהקדש • במזיר קרש • נחולין ע"י קדוסין קללו • פון 6מר 656 מחיי הכל לקחתי ובשינג לא קרש • דבריר"םו' יהודה אומר בשוגג ור"מ סכר לית דרך חלול סחיטה 65 מ"ט כי קי זכו קדש - במזיר לא קדש : ט המקדש בערלה • גכן: (כסקלס כרק סכיע משלחן נכוס קל זכו וכתר

בכלאי פזיך קרס • סכיון סידס הכי תניח ר' יהודה חומר

פתוח סקלס וסוניק לחולין מקודסת ר"י חומר חינס תקילס 6מר ר'יוחנן פניקס מקרה ככוונס נתחלל קרוסתו וכפונג רלס ידע פקול הקלט ונה 6חר ורפי וזה יהיה לך ר' יסולס סכר • כך זנכל נרכן: רני ניחליס לנתחלל סקלס על יריקלס נתחלנס קלוtפן • ולינק יוסי סכר כcf וכו' ונריך לומר ותזמת מפרסיס • וכנמ' פיק מקוPC7 ור' יסולס סכר 6פכו • וסנכס כר"מ כמעפר • רכ"ק יף :"כנס נקט 656 coלחן נכוס קי זכו • ותן חיפה וכרכי יסולס נתקלס : ט סמקלס כערלס וכו' לינס נגמרה ולסכי תכן כחלק מסוס ר"י הגלילי • רמחיסלו • מקילסתי וכנסו חיסורי הכלה ננקו • פרלס • דכתיב לה (ועיין מ"ס כמשנס ט' פרק ד' ונ"מ) ומס ספירפ סריני מס יbכל חסר חיסור מכינה • חסר חיסור קנחת כמסמע : c6 6ין 6תת מתמסכן חלח לחכילס כיכ סרמכ"ס: ורכר

וככלי תימס כעיני ססרי מלחנת ניב חפר מסתמכו - וכן להתחמי כמרורת עניס וE6 • וכנמרס כ6ס מת cf לחכילס ף הוס נמי ל6כילס • ופירס"י כח: חלקו 5c

6קרן קופות לחלקן של מוכח - מה נוכל להכילתיף כתן לחכילס • ולס ללכר 6חר : אינה מקולפת • כתכו סתוס' ו6"ת מי גרע מהמקלט ע"מ bcרכי עלין לפלטון (כמסנס ו' פרק רלקין) רמקולסת סעיפ פלס נתן לה כלום חלה פעפס לק סנ6' וי' רלח רמי רקס יכול ליטול שכר מלכורי יקוי כללו נותן לה פרוט' 6כל סכf קטנה ככחת חינת rnלו ות6 תמון נכוסקוס וbינו יכול לקח ממון מסנ'Sc : במעשר סני • לשון סר"כ וכמעפר כתכ מעשר נק' קול • נסוייויקס • קרל הכי כתיך • כל מעשר קורן מורט תורן מפרי העז לה' הוח - והכי מייתתלס כנמר) • ונסון סרמכ"ס וכתונ כתורת כענין תעפר לת' קול. פ"ס ומ"מ נרחת רל6 bינטריך b6לר' יהוות • כל לרכי מחיר הז פ"ד מעשר פני ממון נכוס סוס: כרפירס סר"כ נרימסכת .מעשר סני- וכ"כיס"י כפי' המפנה כמעtר סני כו' • דקסנירית מעסר ממון נכות כוס : רני יכולה לומר כסונג 5 קרם ונתקיס סכרי"ס רלס קרם וחתרו כנמרק דר' יוחנן למר כפעמייהו סדר לפי פלין 6ת רונה (ס כיתת יודעת פסול כן ל6 קכלתוctb קיי ין היל קיפיטעות) וחלק לפי סחין פניקס רוניס: ופליני מורחי • ר' ירמיס חמר מפזר bיתי לה ניסחת מפיס טייס רחיכחק חיקי נייקליק דנקני' 6תתר ממילה (כחנס כלס טורס • ותקום תרוייסו לח ניחה לתו ונתחיל סקי על יוייסו - ור' יעקי חמר חיפּכח מתגרס • דמטפר מיסי נמי לסניחס לית מפוס מגנסח רחורחס (דלח ניחה לייק

דליייילת תרעוינת עלית יתקדם ליתן לח ניחחלק התחיל הקרם על ירק • וליהו מי לס ניח6 ליס ונקני חתfr ממילה בי וחטיפ מעליו לפלס לסקר.coהל מיסו ניח6 ליס פמס fין לו cnלו עכשיו כלוס והס רכמויר קים ופי' קי"ג סוחיל ויולה

לחולין כו' עיין מ"ס כמשנס ג'פ'ק וככורות : ובהקדש כמויר קרספירס קרינ וכיון פירע פתוח הקרם כו'. לשון בתוספת ור"ת לטעזת וחתר הקרם במזיך מחלל ומפיק ליס מקרה לו מעלה מעל וחין מעילס ללח כפנוי - גלותר נמות' דס יינס וניזלי יקנגו תיר • סינס סיכה דקים במיל • ורמיס ררין מעלס מעל סוי כמזיל דכפין נני סופק נכי מים כיtrטה c6זו ומעלת כו מעל • ותתס על כרמן כמזיד קלגזר - דולסי כbמונס מזיליה סין • יקרה לונתן הכסף יקס לו למנות כנימס - וככחוכסף תות מתrלל : 6ס ירנה לנינו • ומיסו כמטסר קמר ר"מ רכין נסיגן - כין כמויך .לס קרס וכמפיל' קוז גלי קיח במזיך מתחלל : חכל מעשי כל היכל רחיפ6 bס מכפר עליו • ורכי יולס סכר ממון כעליס הוס • ולכן כמויך קים רממינותו - הכלנסונג למפוס טירח • רחורחה - ע"כ : ט המקרש נערכת כו' : וקחי רלס תכח חיסורי עכו"ס מסוס רכעי לתזנח מכרה יקלסכרתית חינת מקוC7 • ומיהו סייר חמן כפסח ונותרופנול - סלס קרם כה מינס מקורסת • מכרן יקים נרתיתן ייקורפת ימיכלפון סר"ן • ותוספות כתכורכקלסיס לס קמיירי • וכסמן סכירס ניה כו

ייסי גלילי ושי כהנחה • (כדחיתס כפרק כ' דפסחים דף כ"ג) °ופיין כפירוס קרין גרים פרק נ' דטרלק : המקדש כערות: כתב סר"כערלס 6סור בהנחה : רכתיך כח לכל יחסך חיפור 6כילק • (חסל חיפור הנחת כמשמע במרח. על סיפרוט לך קכפול כררן שפרט לך כנכלת •

ופירא

:

« הקודםהמשך »