תמונות בעמוד
PDF

נדרים פרק ו

עא

:

פרקה השותפין שנדרו הנאה זה מזה : דביקות חומר מע"פ פלומר

ריע מברטנורה

תוספות יום טוב 6נל לינו יכול לכופו לסלס לו דק6 ל6 bמ'לו תן לי וחני לפרע היה כיתו וכו' ל6 זו אף זו קתני כריס6

bסמועינן ולס fמר לו כן לסור רקס טלית טוייס : ח (רכייוסי חוסר דלגורן מזונות פרי ופיפס קמ"3 רחפי' לכולן זכיין סמין סס 6חר שיכול לזכות 6ל6 סוס הוי כמתנס ולין נכין ניסן התירו • ר"ן : קלכס כרכי יוסי ודוק6 כלין לומת ילכל קול רטרו רכנן לכל ח נותן ל6חר לפס מתנס קכח ליכל פקנת פילמר לס מזון כלינס 6חרינ6 65 :

לה תפסיד כיון דלימין הול ב'ה השותפין פים לכל היה ביתו לבנו' -נדרולגרור שרהו לקצור הילך 6וגנר הוכפלוקו דל6 לכרי'

ח'מיס אצל הפועלים ואומר איש פלוני מודו ממגיהנאה כרים פ"ו לכתוכות רלס סוס ניס כחנר וסחנר פלפני ואיני יודע מה אעשה הם עושין עמו - ובאין נוטלין סלוחו שס כלומר כל קון כו סבתיס שניסס פותפין נק שכר מזה : ח היו מהלכין בדרך : ואין לו מה נלסון יניס תוס' סס וקטור וכזמן פס כתנו דין חלוקס יאכל * נותן לאחר לשוב מתנה • והלה מותר בה: ל"ס סי' ע"כ כתר סיסמר לו וייס סקיס לכל כיס ונית אם אין עמו גם אחרי מניה על הסלע • או על הגדר כל הזן כו' 6כל לח יחמר לו לרכעס למס נסגר לפני ואומר הרי הן מופקרים לכל מי שיחפוץ * והרה נהריח לך ותזין כו'וכתב כי קניס ויסלר עור מן סחכר

ניטל ואוכל • ורבי יוסי אוסר : לרבעת חמות לזה וסינטק חמות לזה כק6 מולו כולי

אסורין לכנס לחצר • כן ליקירחת ל6 מחזי כשלוחן פלמח הפניקס לסורי'לכנס רבי אליעזר בן יעקב אומר • זה נכנס לתוך שלו

זה נכנס לתוך שלו • כיון סכלסון רכיס הון חומר נחנר ער מיחליקו סוליל וים וזה נכנס לתוך שלו :

ושניהם מירי וגרמה לי רוחק לומר כה רין חלוקת ול6 הפליגו

כן ספרי התוספת סרקרקו רכי שיעור ורכנן חלל כחנר פלין נק דין חלוקת רכגן סתרי ודוק'כל הזן וכו'סכל למימר ליחיד 6ס תזין וכו' 6פור הוכיחו כל 6קל מקס כסל חכרו סוח נכנס ולכי !פזר בן יעקב סגר כן ממשנתינו דתל" • דכל סריכן למימ'קני ועוד מתכוני ללעיל יס כרירי וקלי בריריס קליל • והחיכריליס קזל : ומפרס כגמ'דל"ת קלמר ליס כל סזן וכו'וקיקות סרי למימר

ליקיר סוס ליס למתני כחנוני קרניל לגלו 6ס מזון לח תפסיד

וקוק מסמע לן רכותח טפי ע"כ וחי חיתל לכל קזן רסfי לומר 6פי'ליסיללס 6כתי קוס ליס למתנינגי מכוני הכותל הולך חלל חנוני וחמר ליס כל קזן כו' וסכי קתני סחומר סיני יורע מה לעסק סתגל ולחי ליסגס קלילס טפי וחין כי ניגרנור סליחו' כמו כלסון כל הזן הינו מפסין • ובוכמתני'וסכ6

6מחי נותן מתנת נימ6 כל הזן וכו' וּכְית לכיתן כננת הוה בכותל טפי ססמודר עכמו מקבל ממס פתית של מדיר 6"כ 65 הוכיחו קפוסני כלוס ודילמ6 6פי' 6ס תזון וכו' נמי פרי וסכח דתנן נותן מתנקמפוס הן רכותל קני הכי סלכך נרסס כעיני ריחייחס ליכ למימר וחפי' נלסון רכיס כל סון וכו' וכיון פלין כלן :6 סוס סוי כסלוחו בריקס כסיס כלן רכיס וחומר כל הזן כז' לח הות כסלוח לכל ביחיל 65 לפיכן נין כתכוני כין ככח כדרך לסכ6 65 תנן וסרי כליסנה לכל הזן וכו' • וסטו'סכתן סיfמר לכל קון וכו'פלח כלוקח כתב כן et כלפי סזס מפרנסת הוי כלומר לו 6כל לעולס כרין סיסיו כלן רניס כסיחמר כל הזן וכו': והלה מותרכת דיק'ככי הפֿי גוונf סנותן לסחיכסתס לכל סיכל סניכר פים ערמה נוכר 65 כתתיס לכית סורן לסוף פרק

דלקמן וכתכ יונ ולוק'כfין לו כנס יbכל כו'כן כתנ קרח"ס כפירוסו ונרסס טעמס מסוס וסכ6 מוכח קנת קערתס הלכך 65 פרי!6 רוק'כחין לותר יחכל ולל פירסו רחורחל דתלת נקט כדלעיל וגימור פסקלתי עיין במסגרו' פ"ק רפתוכות : ורבי יוסי חוסר פי'סר"נ כיון סלין פס חסר כו' סזי כמקנס כלומר לנורינן מסוס מתנה לבית חורון לסוף פ'דלקמן נמ': פרק ה השותפין וכו' 6סוריס וכו' וכי !יעזר ;!יעקב לומר וכו' כתב סריג כזמן סיס נחכר יין חלוקה וכו' מולו כ"ע

הפניקס 6סוריס וכו ולס 6פלינו bk כחגר פ6ין נק דין חלוקת וכו'(ר' איעזר בן יעקנ סכרי כריכה (כמתני' ולקמן פסק סריג כרני איפורכן יעקב וכן הוס בגמ' : יקטי6 קיני פסקינןכרכי !יעזר בן יעקן וסכירס לייס ריס כריות • ות קיימי) לן רכלחורייתח חין ברירה כמו שכתב הר"נכמסנס ר' פ"ז ורחלי ומכתי כנמוקי יוסף פ"ס לניקסכתך נפס קרמכין ז"ל דהכל נניחכר סוס מסתמס ככל סחכר לין 6פשר לומר 6חר שחלקו הוכרר סוכר סזס בחלקו כסתמם וסרי סנו מתירין לו להסתמס ככלסbל כרירק הסמורק כלן רנה לומר כל חיל וbמ'כסכיל זכותו סיס לו מסתמס כלפון פלומר זה כחלקו מסתמס וכו' וכרירס דנקט זה חחד מן קלפות מקנת' סתלסון חסד וספי' מתחלף וכזס לס קפיל הלכתס 6תלכתס ע"כ לכל הר"ן קניה Sסון כרירס לקכל כמו בכל מקוס וסעלס דהיינו טעמס מסוס וסן כרירס וסכח עדיפס ססותפין כסעת סלקחו קיר על דעת כן לקחוסו סכסעת סיסמbכס 6חד מתס עקל כולו פלונתסתיס וכו' וכזמן כל 6חר ו6'קנו סוס לגמרי והיינו מגפי כן ולסרין לפלוני חלק מפוס וקכס לין זמן כל מחל ולל ידוע לגן מתני ללה מטעס דיס גרירת יחף על גל לכעלמס כרסורייתו מין ברירה סיינו טעמ

כפי

וסניקס

לפי פלין כלי פיסול לכר על סספק ולפי'כחומר לסופר כתום ופניקס 6סוריס להעמיד פס כחיס וכו' ומודס רכי שיטורלן מלתי ולחיזת מתן סלונה, חגרש פסול בגופנו (כרתנן יעקננכל קני רסותפיס מעככיזס על זס : לל פיין להתיר ריספ"נ רגטין)לפי סיס ספק מטעס בחסונס כעקר הגט לbס מטעס גרירת • רכיון רכילו לעכב עליו

, ולינס מעככ כמלס מי חל וכן נמי נכי הלחין חלקי (כמסנס נ' פרק ז' וככורות מכנסו : וכופין 6פ קנולר למכור 6ת חלקו דקייסינן מחקר כפירוס הר"נ כיון למסעה

סרולס 6ת סכלו נכנס רספונק חיכה לספוקי סמל ושניהם אסורים להעמיד שם רחים ותנור ולגדל יסכח ויכנס נס סוס לכל

65 יזכה החלק זה כלל • תרנגולים • היה אחד מהם מודר הנאה מחבירו • כספכיסס לסורי'לס חייסי'• . נתנס סהול ספק גמור לא יכנס לחצר ר'ליעזר בן יעקב אומר • יכול הוא לוקח כסנרר מעכמו סלה

נסעת בסמונת וכל כיוכל לומר לו לתוך שרי אני נכנס • ואיני נכנס להיך יתנקנ: חכרו סוס רכופין כות סיןכריות לכל קכס כיון שלך • וכופין את הנורר • למכור את חלקו : 6ותו למכור חלקי 6כל 6ס עקרו 50 - רנר מתגור

ב היה סנר! סדירו סל6 יסגת ממנו מתחלתו ומס ססול מתנור

הכוס הוס וfין כופין חוקן סחר מכן סלס נתכרר מתקלס 6ינו ל6 מיעוטו והיינו מזמן למכור רכbי bית ליס למעכו • ולס bמרת כן כל פותף ילור סרנה לזכות בגופי סל חכר וזכק נק כל כללי גווכח ים גרירק 6ת סכרו סלח יקנה ממנו. כדי סיכופו 6ותו למכור לו חלקו : סלין סמיטוט המסופק לנתחלתו ומתכרו לספר מכחן• מעכל

נ היה חת ירון סקית ברור מתחלתו נמסיס לכל פסקינן כר'ליעזר כן ינקו ע"כ - וכתב עור ותמיתני נמי דקסכרי רכנן לין כרירי הירך יכול לחסור על חברו חין 6רס 6וסר דכר סליכן סלי (לפי' גורו נ"כ קן עלמס זס מזס למה הן הסוריס כריכסכל 6' נכנס לחנר מסלו קול נתנס ולס משל חכירו פררי חין חכירו יכול נכון לחלוק ולח לעכן עליו לכנס נחכר וניל וקינוטעמייסו דרכנן מסוס וכיון רח"ל לומר לכל סל קנת לכילי (זכר) קנין סנוף לעולס דחי (דמר .נסו למר) יסיל נמי מין כרירס למפרע של כל חריסל (טולס כסכר זס קנין הנוף וסיינו חלקי וקנין שעבוד כחלקי סל סגרו סחין הלס יכול לככב עליו מן הדין לע"נ רלס קניליס גופיס קסכרי רכנן רות קנין סעכור שיש לו על חלקי סל חכירו קינמוק ופקיעין 6ותו ומסוס סכי 6סור רקונמות מכקיפין מירי סעכול כרbמרינן כסון ג:כילתין ור' לליעזר כן יעקב פליג bסו' וסגירל ניק וים גרירת ומס"ס חמרינן ככל סעס סעס סנכנס לחנר וכנפסיס קל טייל • ונוף תחנר קנויי לו לגמרי כל ססני יכול לומר פיס לכל סל קנין סניף חין רחוי לומר סיסל קנין סעכול סלין נזיל קנין סעכור מס ססו6 עומר כן לעולס כעל כרחו של כל מס רכנן נמי כס דייני ליס נקנין סעכול אר גופני 5

° or לתס נדונו נקנין כגון: דין נוירת וכו' עין • (כחנר פיסנו דין חלוקת רכולי עלמ6 מולו ר6סורין כתב הטעס מסוס וכיון סקנר זו לחלוקת תיק עוגנית רי6 לוגנר

מתחלק קנסות כולס כל סחר bתמיסו הסמל החסר יכוף 6ת סכרו ללכן 6פילו לרכי !יעזר בן יערניס רין ט'ל * ופרחים כתר כיון דמפסרנסלוקק לה סמכינן סכרילק ע"כ ועיין מ"ס כמסנס ס' ומ"ס סר"כ ל6סוריס ערפיחליקי כן כק3 סרמכ"ס גפ"ו מק"ג ולסכרת קרסיס ניס'סכל נסר"ן סכתכ סטפס פנחסרו מסוס רלין כרירס קפיס היחך פיזרו ע"י חלוקי והוי כקינס זה מות וכמפנק נילס סומר bס כסנמכר למחר כמ"ס לקמן ותירן קרין דהיינו טעמס מסו' ללכן סתרי רעל מנת כן נשתתפו של

יוכל 6' מתן להסרת על תכרו כענין סתסס כחסרת עליו ל6חר חלוקת לחי הכי חסרעלית נכסי רירית וינוגרין ע"כ : ושניהס 6סוריס לסעמיל פס רחיס כו' כתר (קרינומולק ר' איעזר בן יעקב ככל הני ושותפין מעככיס זס על זס כו'לחין

ר6מרינן כפי חזקת סכתיס וסותפין חקעמרס כרי 65 קפרי (כמ"ס קרינסס כמסנס ס' מ"מ חי קפלי יכולין לעכל זס על זק • (6ע"פ פדרכן לוותר ויתור 6סור כמודר הנחת הר"ן • וכיון שסר"ן פז תפס תיכון לגמ' ורחס למוקי (05 לסתס כרסנת - חיכס למסמע מינס כרכריכ"י כטור חושן משפט סי'ק"מ סי'קס"ס סכתכ דסרי"ף הסמיטו והייתי

ממס לפי סכספרי קרייף סכידינו מיתס : היה חסר מקס מולר וכו' מסוס לכעי למתני כיפין נקטת קרקס : וכופין 96 סנוור וכו' פי' קרין רחייסינן מחקר סרוחה כו' לכל כסנררו קנ6ת זס מזס וסנייס 6סוריס ל6 קייסי' : וכל

מר וסר מזדקר כחיסוריק וכן כחוסר נכסיו על עכמו מתלי טעמס נופית מין כופין חוסו למכור ורוקס כסותפין סנדר 6חד מסס סול סכופין וספי' כרכי 6ליעזר בן יעקכ נמירסריכנוס לחבר כופין אותו למכור ללדידיס נמי חיכח למיחס סמתוך סרוfי 6ת חכירו מעמידרמיס ותנור וקול חינו רשמי יתקנ6 כו ויכלו לעשות כן וכי תימ6 כיון דכרריסת הרגל סרי לרכי שיעור כן יעקכ לי מקכל נחכריס נתעמרת בסיס ליעכב עליס : לקח כסליגווכח שותפין יכולין לעכו ליכל למימר דכיון דקפותפין כתחי ניינ6 65 קפרי זילס כית מלתח לעכוכי רסס כן סיפר כנדרוזת מות וכיון סחכירו כסניס לו 6יסור חלח קול כעכמו גרס סגור למס יעכב על חברי מרנר פלין הפוקפין מקפידין כו הלכך לעכוני כסיפ6 ליס מנתומתיך שיכירו יעמיר רסיס יקקני כו לומר חיסה כן נס חני הר"ן - ומ"ס קרב ורוק6 כסכרר מעכמו סלח יתנהגSt חנין יכו' 6כל 6ס חברי הדירו וכו'חנוס קוס ומסמע נמי רחכרו תדיר כמי ל6 כייפינן למכור : סמcמעות רכרי. קרינון bcין לנו כפייק kס על קנ6סר ססוס סיסכו קפה למכפול ולפי' מחלק כין חוסר מעכמן לכ6סר

מחכירו

[ocr errors]

4

[ocr errors]

גת'

ריע מברטנורה נדרים פרק ה

תוספות יום טוב עב נ היס 6חר מן דפוק וכו' (הוריכך כת! דרכי ליעזר בן יעקם מחכית bכל קכרו סחוס'לס תיסק לדעתין לכוף אותו למכור נקט לס דלפי' החל מן ספוק ס6ין לו חלקכחנר סרי ליה ר'6 תפוס פלסר נכפיו על פנירי וזו סיל סכרת הרמב"ן וסרמנ"כ. כן יעקכ נכנס מטעס נרירס וסנכס כר"6 כן יעקנ:ג המודר ויסין סרין טטמ6

6sינו כדין לכוף 6דס למכור לת שלו תקני הנחת חבילווים לו מרן כית סכר וכו' • רחוכן פנחסר פלסר נכפיו על תכירו 6כל לנודר עכמו רחוי לכון רמת קפה עליו ליהנות מנכסי החשון

ילו ל6סור על פגמו נכסיו ים לממכוןכעיר מרחן וכיס ב היה אחרמן השוק - טודו באחר מהם הנאה וחיכ'למיקם פתח יכסל עיכן הכל סססכירן ל6קריס (גם לא יכנס לחצר • רבי אליעזר בן יעקב אומר: יכול נהיה חקר מן קפוק וכו' רחוכן נתפסתם נקן • רולים לומר לו , לתוך של חברן אני נכנס • ואיני נכנס כתב סרינלקוריפך 6ס נסלר (לטמטון) מקום לתוך שלך : ג המורר הנאה מחבירו - ויש לו כו ורני חליעזר בן יעקב נוק הגרון וכית קנר פלס מרחין ובית הבר מושברים בעיר * אם יש לובהן וכמסנס רנפנינו פרחס דעת העבירו גגון כור גכיק תפוסת יד אסור • אין לו בהן רכובת יר מותר סר'ן דלפי לרכוחס לרכנן בגרון וכיונל בזק • לסור האומר לחבירו קונם לביתר ירו עליני?2 שאני נכנס תנ6 ליס :

נת' נרסיכן להפכם כסס וחס ושרך (ירו' פיני) °שאני לוקח • מה • אושמברוג ויש לו מרחן וכית סנן לחומוער: ות 6ו פרכוס לאחר מותר קונם לבית זה (ירו'פיני) שאני נכנס מוזכרי'נטיר פיבן' לחזר מותר : דכיון פלמר שדה זו, ירו'פליני) שאני לוקח מת או שמכרו לאח' פקין מוסכריס ככר חט (ביתך) פיך לה נתכוין חלל אסור : ר הריניעליך חרם המודי אסור

השכירן סהר מכן לה רחפן נותן סיס לו לכל חס לתר

הרי,

דתנן בסמוך לכיון סחני כי זה חוסרת זו 6סיס

נכנס מת חן מכרן לחקר עליו לעולס : י הריני עלין קרס סנ6פי תתיס 6סורת מותר לוקח במכירת קול לסרי לכל נסבירות כח רחס ליתר עליך כחרס סלס תוכל לקנות ממני: סמְנדר 6סור לסעיפ סלל דלפי' נמכירות סרי לפני הזכירן ומכ"ם מכרן חלח ולחי ל ענת למן : סללס יכול לחפור על חברו לחיקנה ממנו : פקלס נדרו לפנירקו חין ר6סור מסתלק על ידי מכירות כל

מתניתין כסססכירין ככר • קרסנ"ס • הר"ן :

אין לו כקן תפוסת קיר מותר נחמין רקי" בקונמות בפקיעין לילי סעכול כדפי'סר"כ כמסנס ד' פ' נתר) כמ"ס לעיל נפס הר"ן: מסיק תרס"סגנ"קכפ'ספרק וכיון לשכירות ליומית וממכר מול הרי ירהנחתו - ו6ין חיסור קונס טסול חיסור קנחה הינו חל על גוף הקרקע 6

% על הנחת יכול 6Sסור ינחתו המוזכר כיד 6חריס ע"כ: ול: זתים לפרס וכי תנן לעיל תית חסר מן קפוק כו' לbו מסוס ורייטור גלקול תכח לית שח לרכות ורכנן כמי נקטית כמ"פ סר"ן וסר"ח רנסי דקסכרי רכנן השותף מני חסר 6סכריק הני מילי מטוס למפקע מינית קניןפעכוד וכרכתי' לעיל 6כל 65'מן הסוק לחמני לסור יןחנר פלין כס לין חלוקה למני למר ליס רכיון הפעכור חכרן עדין נסחר חגלו לתוך סלו 6ני נכנס ולל לתוך פלך קמיל רכיון דין מריר מכי קני לית נתח חכר קנין נוף ופירות • 05 כל המנו : קונם לביקן 6sנינכנס וכו'סכי גרסי' כגמ'ככולסו • סוני - וכן העתיקס כטורפי' רינופי' הר"ן cחני נכנס כלומר

למה cחנינכנס כוסות פלני לוקח כלומר 6cbקתנו • ותרמנ'ס העתיק כפ"ח מהנכות נוריס קונס לכיתך חני נכנס וכו' וכן כולס ועיין כמcנתן' פרק י': או פמכרו לחתר • כתב הר"ן וקול סדין 6ס נתכן ל6חר כמי פרי bk לקכי

נקט מוכרן • 65סמועינן רחוק מכרן לסחר • 6כל 6מר ניתך ססני נכנס ומכרו (לי) מסור ע"כ : ו הריני עליך חרס • פי' הר"נ קכחתי תסיס 6סורס עליך כחרס וכן פירEי וחין נרוק סכוונתס לומר סכרין פילמר כן

כפירוס סהרי הפי'חמר הנלמי תהית 6סורת עליך כלכר 6סור לס נעינן קפה פילמר כחוס וכמו שכתבתי כללי הנדריס כריס מכילתין נסס הר"ן וכל כוונתס לפרס הריני דקלמר פריל הנחתי וז"ל התוספת והכי קלמר הרי ממוני 6סור פלין פ"כ וכן לשון רש"י עכמו לף ל"ט מכתב רת"ק תמנוני עלין סקלס : חרם ובגליל מיירי לסתס חכמיס לכרק קניתי קרן וכרתנן כמסנס ו'פ"ב: המודו 6סור לסון סרמכ"ס ססכועס וקנדרי'לורס מחוייב לקיימן ולפי'סתוס 6ינן נפנט וסנודר חבל נסנט עליו אלתו: עיני (ר"ל גרבר סקול של קמריר לכל כרכר סחיכו לו ורמי לח: ו"ל כפ"ר מה"נ • רחוכן פלמר pc5פון הרי פירות פלוני 6סוריס פליך לנקרי 6ת 6סור כסניית פלוני לין זס כלוס סלין 6דס לוסר סבירו כרכר סלינוסלfk 6"כענת סמן ע"כ והן הן סלכריס סכתכן הטור סימן רכיה וסכי 65 סרחק מקוס ממי העתיקן : המודו 6סור לכל מריר לה 6"ת וסמלי לו מספר מפוס גזירת כדלעיל כמשנס ו' וכי ל6ו כל רכן קול וקל הכל

המריר פוסט כנדרו וכיס סננזור עליו ככר כתר קרין בוק לעיל וכי גזרינן קתס רוקח נהנהר רתנינן קתס bsלס (קנולס (מקח וממכר ולל מפמע לסו 65גטי רלקסרו בתדר הנחת • וחי עכיר (קו מולר למדיר (תי גבי לסקל נתן עמריר לכל נקנלס נמרס כמכילת פירות וכילה. נק ליכלמנזר. הלכן לה תני פניקס לסוריס :

כרי'

הרי

:

הרי לתילין תימס על סלח נסנס 6תר קנהוג לומר לזכר קרי מת עלי חרס • חסר על עכמו כל הנחה פתכ6 לו מחברו

כלפון סקוט • סקנר מכלתי • רחיתי לסרמב"ן קנולר 6סור:ברנר 5 עולי בכל כנין כור של עולי רגליס • נפרשת בהעלותך סכתב קמנקן קלסון נס כזכר 6ת כרוך שקיועוליס מכנל 5חרן יסר! לרגל : וסיס 6ותו סכור כלמנע מסז (יחזק! כ"כ) וכן פי'על t * p פס ולס ככס 6ת טופסליי קורן וילן טל כל יסר: פוס כו• וקוי כספקר - ולס כרכר ססוס : וכן וסת קובר אינו סכפרסת

, סל סתפיס : ה קרחכק : ולתסכן 6ף על פי CCס כס הרי את עלי חרס הנודר אסור 'הריני עליך ואת השווקין פנטיר :. וסתינה

הזכיר לוס : עלי - שניהם אסורין" ושניהם מותרין - כדבר של פמניחין גת ספריס : הריני עליך וחק עלי עולי בבל • ואסורין בדבר של אותה העיר : ה וסספריס סקוניס בני העיר • סניקס 6סוריס ואיזהו דבר של עולי ככל • כגון הר הבית

לגמול נסס: (סכותל קלקו כח 65 6ינטריך 656 לגב והעזרות והבור שבאמצע הדרך ואיזוהי דבר של לנסיה מפרס כנמר6 והכי וכעי לגנתי סניקס מותריס אותה העיר כגון הרחבה והמרחץ" ובית הכנסת קתני ומת תקנון יכתכו נונו של עולי ננל לbסמועי' והתיבה" והספרים והכותב חלקו לנשיא • רבי חלקן לנפיס • כלומר לגן וספקר סול - ולח לסותפין יהודה אומר • אחר כותב לנשיא • ואחר כותב סגור סגלס זס מזס ולסורי' כבלים: ברבר פל טולי להדיוט • מה בין כותב לנשיא • לכותב להריוט • .להסתמם ברחוני סל פיר נגל פירס סר"נ כגון כור כו' שהכותב לנשיא אין צריך לזכות •

ונתינה • וכספריס יכתן .וכן לסון כתוספת ולא ידעתי

וחכמים כל 6חד מסס חלקי מים לו ומחי טעס סונרכו לפרס

,נרחכס ונתינה' ונספריס כגון כיון סמשנתינו מפרסת לקו וחזיל וכן למס נקט נור טפי לנסיס ו6חר כך יוכל כל 6חל מקס לססתמס נקס • פנמנוון - מליכן ולי 9!סוס ונטו לפרס כור מלי קים יותר היה נכון של בסיס הס מסתמטיס : וbין לסל מקס נתנס מסל הנירן :

מפרט לק כמתני' ולקמן - ומ"ס סר"כ וידן של כל יסר: פות רכי יסודס לומר 6ס ירכו יכתכו חלקס לכריוט סלf סfס .בו וקות כהפקר' וז"ל סרמנ"ס 6ע"פ סתוכחס וסככין סליס כתכו ככסיל bין נריך לזכות לו על ידי חסר למטוס חסינותו

מממון כליטר! וכל 6'מין יסכסן זכות לין זס כי 6ס זכות של כפיל קונס 6ע"פ סל6 זיכת לו על ידי לחר • ונסליוט לחץ מעט סחר סחין ל6חד מסס סוס רסות ע"כ ולסון הקוס'לפי

קנק על סיזכס לו על ידי חקר : מתפקידותו לכליסרחל ולגז נתנותו לסס להיות סותפין כן •

סנסי לענין סיוכל כלתך לקסור חלק הכירו : כרכר סל 6ותה העיר סהס וריס כן מפני סלין לחני עיר 6חרת חלק נקס סקס יכולין למכרן ז' טוניסעיר

באטמר חכמי קעיר קר"ן וכרתנן כפרק נ' כמסכת מגילה ועיין כמסכת ללקמן מ"ס פס ה הר קנית ותעזרות וכל סמקלט חכח פכלו כל יפרחל פויס וכסחיס לכנוס נסס ומיסו קפיל לי רנתכי חומות ירוסליס

ומגדלותית (כל נרכי סעיר ססס כליס מסירי הלפכס ססיס נתרמת מממון כל יסר! נכרתנן כמסנס כ' פ"ורפקליס נירוסליס זכין וזכות כו' נכנסיס מסל"כ כלו וכדתנן כפ"ק לכליס ונרחק לי לתרן לחפכסן תכל לס' מלין כfין ממירי סלמכס כדתני' כפ"ק דמכילתין דף י"6 כחומר כירוסליס לס 6מר כלוס ופי' קרחים וסוכר חומות ירוסלס לס סתו כסירי

קלסכת פ"כ וממילס רסיס לחינן ומפוס 7סיכס תנ6 דס"ל דלח 6תו מחירי הנפכת ל6 נקטינהו וכללינהו 3כגון : הכנסת כתר קוין רכנן היל ול6 ר' 6ליעזר בן יעקל רכית הכנסת כחנר סלין כס דין חלוקת רמי סילכך כיון דליפסק

הלכתל כר' 6ליעזר בן יעקב ליתס למתני' ויש לתמוס על סרמכ"ס ז"ל ספסק כפרק ז' מהלכות נדריס כרוניוכס כמי למתני' וכנר קטיגו סרמב"ן ז"ל כתלכותיו היכי מוכי סטרח לכי תרי עכ"ל - וסכית יוסף סימן רכ"ו כתב טורנס רני ירוקס סים פוסקין כן ככל רכריס פים (כני העיר חלק נס מהחי טעמח ע"ב - הכל לטור סס פסק נ"כ למסכתיכו זו וכן פרחים "להעתיקת נפסקיו וחלו סיס לעתו סלינת הלכת לס קוק ליק לפתוק מלכתוב עליס רלית הלכת כווכת (6"6 לסווייס ככונסו טועיס כרכר כזה לכל ג'ל רלחו קוסיס קיס כלל 6ל6 סוכריס רמשנתינו ככולי עלמ6 וחף רכ"י מולי נת וטעמ6 כדכתכתי לעיל לענין סכר סיס נק דין חלוקת רכים מולק ר6סורס סכתנ קרח"c ססטעס סכיון רחפפר כסלוקת לס סמכיכן לגרירה וח"כ רכוותיק כיון רחפטר לכתוב חלקי כנסיס לס סמכינן חכרירס ולפי סקרין יקים טעתס סקרינה כחבר כנ": ניר

לעיל נסתר ולפיכן לח סלקח דעתיה לקרןכן לכל גיל כרור כסמ6 סזוסי רעת ספוסקיס לתפנתינו : הכותב חלקו לנסיס וסס ללפיל גני חנר ולח קסכר הן תקנתו : רחגר פסיה מיוחד ממט 6ין תקנת לתת 6ותס לנסי6 לכל

הכח רמפיקרס נמי מין כל סדכריס הללו מיוחדיס לסס לס יפסידו לסיכתכו חלקס לכסיל סגס ת כ יכולין לילך ולקנות פנסי6 ל6 יקפיד עליסס כיון סנס לי לינק מיותרת ספרי היה לכל בני העיר. תוספת : שהכותב לנסיס לין גרין בזכות כקכ קרין רמוס חשיבתו של נסיס קונס 6ף על פי סלק זיכק לו על ידי סחר חכמיס תקנו כן כתב סר"פ מפני ככולו כל נפיל קקני כו' ומסקינן כפרי דיכמות דף כ' ולמגדר מנתח מני עקרי מילי לחורייפל 6פי' כמקוס עסק סלכן ה"נ כרכר סל קופת העיר ט6"ח לו פלק

יקנה

:

פרק יונק מקס 6% יהל גריך לעקור לירקו מקטיר ווס ניב קטר על החלס מחול לנורב6רן 6חרק וליכ יפ6ר כעיר ולא פיסל נזהר כנדרו 6ין לך מנדר מלתח גדול מזה ועוד כתכתי כריס פרק תגיל כס הפוספת היכל 6ס קנת טעס וסמן יכולין לעקוב• דבר מן התורה ועיין מ"ס כסוף מכילתין : וחכמים לומריס 6חר זס ו6חר זס וכו' חכמיס היינו תיק ולפרוסי טעמ' קלתו, : אחר זה ולקל זס גְריכין לזכות וק' מחי קמשמע לן מפניתיןוקל תנן לס תרי זמני נותן לומפו'תחנת וסלס מותר כס כtלמה

לר' יסעדת קמפמע לן רח'3 קנטינלין 6ין גריכים לזכות. וחכמים אומרים אחד זה ואחר זה צריכין לזכות • לזכות 6ל6 לרככן מלי קמילן קנזי ניל קנטרני היו לא רכרו בנשיא אלא בהוה : רבי יהודה אומר אין וניסק כעיני רקמל"ן רחט"ג וככעסן היו גוררי' קנחה זק אנשי גליל צריכין לכתוב שכבר כתבי אבותיהם על רלין תלת מסתלק ממס סנזן מזס עמדו לכותיהן וכתכו יריהם :ו המודר הנא' מחבירו ואין לו מה יאכל סטרין מסתמס ככית סכנסB חלקיקן כנסיס סלס כניקס נותנו לאחר לשום מתנה: והלה מותר כר • מעשי ככתפלס סרי דלק תימה חתריקס ילרו הנחה זה מזה כאחד בבית חורון - שהיה אביו מורו הימנו הנא' • הערמת נעלמס קיס (הסור לליקין לסורי' נרינת סל : והיה משיא את בנו: ואמר לחברו הצר וסעודה • קרין : לא יכרו ככסים עיר 6ן כתיכס 6ו כספריס נותני' לך במתנה ואינןלפניך אלא כדי שיבא אבא חלל נקוס פירס"י סכן דרך דממון נסיס הס 12 ומעטה ויאכל עמנו בסעודה • אמר לו אס שלי הם הרי הם נחלק ככור לנפיחיס וסרין כנית חורין וכו' כגמ' מפרס מוקדשין לשמים- אמר לו (ס"6) לא נתתי את שלי פייס6ין 6רס סימן להקנות רמתני' חסורי מחסר6 וסכי שתקדישס לשמים • אמר לו לא נתתה לי את לזרס 6חר דמסתפי פמה קתני וס סוכיח סופו על שלך - אלא שתהא אתה ואכיך * אוכלים ושותים

יחסרנו עליו ולפיכן נהגן אחלתן 6סור ומעסס נמי ומתרצים זה לזה • ויהא עון תלוי בראשו : (ס"6) לכתוב לנסיה פחין דרכו בבית חולין כbחר סמוכים (וכשכא דבר לפני חכמים אמרו) כל מתנה שאינה חסר הנחתן על הבריות 3 סופו על תחלתו וכו' : וחיכן שאס הקרישה אינה מקודשת • אינה מתנה : שככר כחכו לכותיסס כלי לפניך 6לס סיכ6 לכל ולכל פרק והנודר מן המבושל - מותר בצלי מקורות הטלפונים למס ל6 נקנק ללס כרי

ובשלוק אמר קונס תבשיל עמלו ר6סי כית לכות סקס פיכל חכיו ויכל ומסור לכל שאיני טועם - אסור במעשה קרירה יך • ומותר והכריחוס סיכתכו חלקיקס חס למר הרי הן נפנין וחס בעכה : ומותר בביצה טרמיטא :

לבסיס • תוספת : רנינן יכל חכס ניקכל מותר

וכדלעת ו המורר קנלר מחכרן ולס סעודתו מוכחה עליו

וכו' כקכ קכb"ס פסרכס כסעוד יותר מפת פריס כריך ונכרין סלכריס סכמכיל מעיל קתני קיס מהלך בדרך והכל קמל"ן 67פילו כשיר לס סכין עזר כדי פיכח ויחכל חפור :

אין לו מה יחכל מותר : ויהא עון תלוי כרחם! פית6 סכין פרק י הנודר מן המכופל • פלמר קונס מכופל עלי : מולר הנחת סוכל על יל רס"י : כל מחנס סלינה 6cס

מותר כללי ונסלוק כל סכתכסל יוקר הקריסס סינס מקורסת כלומר רנסי רמתני על מנת להחזיר מכסולו כרחו נקרח פלוק :' מעסס קלרקין • סנ6כל עס סמס מתנה (כרפי' סר"כ כמסנס ינפ"ג לסוכה)פלנימת ה קפת - ענה פנלכל כלל פת : כיכק טרניטק מנופלס כמיס זbל בית חורין דחפי' לסעת' חיג'מלס נתכוין לסקנותר כלל חמיס ומסמריס לותס bלס מקפס : 6לס סתקרס על ממוכרי סיקס חכיו מותר נס והיינו ליסנס

וכרגעת דמתני' דקתני כל מתנת מסינס סbס הקריסה חינת מקלסת

: וכו' וכח קתני כל מענק פ6ס סקדיסס חינת מקודשת וכו מפוס רתגו הכי קאמר כל מתנת סלינס כלוס כזו פכיס כערמה cחס לקריסה חינה ,מקורסת • חינה מקנס : ורכי

חיתה כירוסלמי • קר"ן • וים ספריס גורסין תסס מקילסת : פרקי תבשיל פליני טועס כן סנייס כספריס ככל ספרק וככר כתכתי כזס כריס מכילקין 6כל כתוספת וכפסקי

פרחים כתוכיס כולס bcניי (כלל יו"ר) וכן העתיקה הטור סי' רי"ז : שאני טועס 6סור כמענה קורקין פי קריב סכלכל עס ספק דקלי פכח כל מירי רמתéכלי בית ביפתח קכסיל קרי ליה • כרמיתס כנמ' : וחמרי' כנמ'דחפור כללי ופלוק • דקס מתכנס ניס ריפקס וכתכו סתוספת וניט • סמלי פני למתני ענין 6חר מריסה • לפלון בכורר מן

ז"ל ורכות6 נקטי חפילו הכי מופרכעכס • וכריס6 נמי תני למתני מכוסל סלני טיעס - מותר ככלי וכסליק . ו ל סיס תופס חיס כל6 מסמטנוס יתור כלי ופלוק" מ"כ : שיין מ"ס כמסנסני מעשה קדירת פי' סר"כמסנס ס' פיו רכיכות הריפות וניס' כרמל • וכן פי' סרמכ"ס : ומותר נענה' מפרם

לירוסלמי רכי סיכי רכקונס תכפיל מותר כענת • ק'כ נודר מן סמכוSc (נותר כעכת - הר"ן : ביצת טלמיטקי כפר קר"נ מנופלס כמיס קמיס • ומפמריס לותס סלק פקפק וכ"פ הרמניס ונ"ל

חמיס

ו 19 וט א סמין

התנסיל כלל bלומר סלניטועס וכו'

[ocr errors]
« הקודםהמשך »