תמונות בעמוד
PDF

גטין פרק ז

[ocr errors]

ר"ע מברטנורה

תוספות יום טוב

קלו גזת נטן 6ס מתי • 65 6מר כלוס • רמטמע לכנ6מותוfין מולס כו'ר"י ודfמר כתנו ללו לוק6

61פי' תנו כמי פסול• נט ל6חר מית' : מחוליות מפמע מחולי זית וחילך וכיון סמת כרקתני סיפר על סיס כנר לסופר ובתון • ו6ורחל רתכם מתוך החולי נמנ6 6cין הנט סל !6 65חר מיתת • מתיוס למתני ולחסופי ונקיט למלתי' עלמין 6S מכפיה לים היכל ולאחר מיתת גט ויגרנט מספקה לן לי קנ6ס סוי מתיוס 6ס לל6

bמר תנו !6
6פילו כר מנו*
• לח • וכ"מ סיכ6

67

6מר חמות • וכיון שמת כתקייס

לכי תלת6. !6

6פי' 6מרו התנ6 ונמכח פתוח גט ג זה גטך אם מתי זה גטך אם מתי מחולי זה זה גני תלת6

65 : ג זה גטך מסעת נתינתן לו סורק יוי גטך לאחר מיתה לא אמר כלום מהיוס אס מתי • 6ס מתי כו' 6ס מתי מחופי סחור בו ממחירfמר מסיוס מעכשיו אם מתי-הרי זה גט:מהיום לאחר מיתה' זה יכריג) 6cמר 6ס מתי חו וחקר לחקר מית' יסל גט גט - ואינו גט • אס מת * חולצת ולא מתייבמת זה ת bס סfמר 6ס מתי מסולי וסינו כלוס כיון דל: 6מר גטך מהיום אם מתי מחולי זה יועמד והיךבשוק: זס סרמנ"ס: אס מקי פיי מריוס 6ס מתי : סולכת וחלה ומת 'אומרין אותו אם מחמת חולי הראשון הי"ב למסמע לכסbמות כו' סמס fינו נט:ולס מתייכמ'• מת • הרי זה גט ואם לאו אינו גט :ך לא תתייחד פכן סדין ככל סתנסיס פג'נט קול וסויה לס נרוסק עמו * אלא כפניעדים אפילו עבר: אפי' שפחה סיbומר סרי זס גטך חס חסין וקיימה עליס כחסור חוץמשפחתה מפני שלבה גס בשפההה • מה היא מעסי רנר פלוני לס 65 כרת • ו לל תתיחל עמר זה באותן הימים* ר' יהודה אומר. כאשת איש לכל חטפה • לין הגט חל ot סנתן גט וסמר לק מסיוס דבריה רבי יוסי אומר • מגורשת ואינה מגורשת: מסוקו זמן ולילך כרתנן(לק' לס מתי לח תמיסר עמו • ה הרי זה גטך על מנת שתתני לי מאתים זוז • מפנק ח') הרי זה גטן 6ס 6מס יכס עליס ותסל כריכה הרי זה מגורשת ותתוע"מ שתתני לי מכאן ועד ל'יו 65 כ6קי מכחווער י"נחום גט סניידחיישינן סמ6 כעל

ותק בתוך י"ג פודס הינו לסס קיושין: מה היה כחותן

גט • סרין וכתב נ"נפימי סימיפ להו חריפ6 קחי כלומר מסיוס 6ס מת דססיל ולחי לכי סמק fמתני' רfס ילדה לפתוזכר כו' רלין 6סמכתס כגיטין מיית לגלחי מלתח לפני נט מtעת נתינת ותכל עליה פטור• כלומר 6ס מתי וסטיג דלק ניס ליס כקיוס התנחי כיון ס6ין 6E כלומר לס כמסירת סנט קרי זה גטן וסתגרי בו מפת הליס מנרס !6 לרכונו לכן ססרי כי רונס סוס כלכ סלס bלס 66ני כעולס 6ס מקי • ר' יסודס סכר סמוך למיתת כוח רתוי יתקייס התנחי סתיל מגורשת ול6 תת6 ענונה ול6 זקוקה נט ומקנני הכי 6פת חיס היל • רכי יסי סנר מכייסיס לס ניטס לינס פיכ וסכרח זר כתונת ג"כ כטר"מ סימן רנ"ג ונכ"י סי' כל פעיל מספקס לן דלמס זו קי6 פֿעת הסמוכה למיתק והני ר"ז סעיף י"ח כרכור ולכתי 6יכל למילק כו' : גט ספק ולע"נ רמי טפי bין נרירית הלכך ספיקח היח לא חמר כלוס ולס כריי ומפני ז' פ"ס ונ"נ רחמר זמנו והכל גלית נ6סס תלוי : ה ירי זו מנורפת ותתן מנורות

של סטר מוכיח עליו ולפי' 65

6מר מתיוס כמלן דלמ' מעכסיו כספת קבלת הגט וחייכת ליתן פס כתנת עמת דמי נמר' (לעיג רקקס פסקי' כר"י 65 זכרן הרינוסרמ3"ס וחס לנוהגט

חו

ומפנתינו חינה הלכת לפי פסורין דלניטין 65 חיים לורק

כמ"ס ספנייל כפ"ט תסל' נירוסין: הרי זה נטך 65חר מיתס • לה תות או וניל זו לחלל ה"ק זה גטך 6ס מתיכו'נטot כחומר הרי זה גטן ליחר מיתס ולf fמר כלוס 3' סרמכ"ס כפיט מק"ג 6ס למר 6ס מתי קרי זס כחומר ל6חר מיתי • לין גט ל6חר מיתת: מהיום f6ס עתי רfס מתי פתי לסוכות מסמע • משמע כמעכסיו • ומסמע כלחר מיתת •סמר ניק מקיוס כמלון המר ליס מעכשיו למי • 65 למר ליס מסיוס כמרן רbמר ליס לחסר מיקס דגי נמר: ו בפני עריס: חפי' עכר כו' ועריס לסון ערות כעלמ6 הוס • כמ"ס כמסנת נ' פרק נתר6) דינמות וריס פ"יסס וכן כמשנס ט' פ"6 וכתוכות • וסרמכ"ס נפים מסין וסטור ס"ס קמ"ס כתכו כפני ער 6פי' ככר כו' : גם עיין מ"ס כמסנס ס' פ"נרנרכות: מה היל בלומן הימיס כתר קריר לחו חריפ6 קלי כו' • כן פירטי והקסו התוס'

רליסנס רמת היחבלותן סימיס מסמע רקחי המחי דמיירי לעיל - ולס ללכר סל הוזכר כלל - לפיכך פירסורקי חללעיל כלומר מתיוס 6ס מתי ורכי יהודית סנר סרעתו לחקר הגט כל מה שיוכל רק פיסול פריס פעס 6קת סמוך למיתתו :לפיכך ירי קיס כל6 לכל לכרית • ולדיריק גריסf רל6 תתייסר כו' לס הוי טעמ6 מסוס 6cco "קרוסין - ותל ערין הינו הגורסת • חלח טעמ6 מסוס גט ין לתגן כמפנקר'פרק דלקמן : ור"י מספקי לית לי מתיוס מרס קל קר (הרי קיס כפנוית חי כועת סחני כעולס'וסויס 6*6 עד סעס 6חת סמוך למיתתו - ולf הוי טעס מסוס רfין כרירת לחי תפו'רלין ברירה לס סיס לכל הגרוסין כל • עין לסוכרת סוכר לבסוף כיון לסין ברירה ע'כ וכתכ כ"י סי'קמ"ס כסס תזונת סרח"ס דלריו 6סור סיסול מתרי טעמי • חס חל יגט מפת נתינת 6סור מסוס חtb קריפין (חס ליכו חל ער סעס מיתס 6סור מסוס גטיסן : מגורשת

וחיכה מגורס • ולח ספק מנורסת -מפו' רכסחכרו כלסון מגורטת וחינת מגורסק ינעלה חייב במזונותיה כללית כגמ' - וכנ"ס סר"כ וקכל עליק כחon תלוי. עיין כמסנס נ' פרקר'וכריות :

ס 6ס

:

ה אם נתנת לו כתוך 5' יוס מגורסת פסיט6 מ"ר קפילס 6ו נקרע קורס סתתן חינס כריכת נט לסרי, דכל החומר על

כמו קפילל ולזרוק קחתי קמ"3: נמרח : מכת כלומר מעכסיו : 6מר לסכין מעסק נכיון • כגמ'מפרס אמר רסכ"נ וכו' כתכ סר"ג ומין סלכס כרסניני נמר6 רחסורי מחסרס וסכי קתני לס 6מר לה על מנת ספקני לי וכמה קיל מניקתו כ'סניס' ולענין לסמס 6ת חכיו כל ימי חינטלתי וסכרינטליקו לוקח קלמר כסירסכ"ג חומר תתן לו קיין רס": מת קנן פי

חת רמית : 656 נתכויןקנעל קריב ולה הניקתו כלל אס נתנה לו בתוך שלשי' יום מגורשת • ואם לאו לקרווחל רירית ומעסה וכפי'רס"י כנמר' ועיין מ"ס אינה מגורשת • אמר רשב"ג מעשה כצידן באחד כמי כליון כ6' פלמר c65תּן לקינן כס"ו: הרי זה גט • שאמר לאשתו הרי זה גטרע"מ שתתני לי איצטלתי וכו'וfמרו חכמי' תקן לו 6ת פירס קרין הללו לכפורק ואברה איצטליתו • ואמרו חכמיס תתן לו את רמיה: רמיק - וסין סלכס כרפכ"נ . מכוןel לקרווחת ויריק כו'. והרי זה גטך על מנת שתשמשי את אבא על מנת זעל מנת סתסמסילת לכל וכן לפון רס"י ולחו רמתני' שתניקי את בני כמה היא מניקתו שתי שניס: ו' על מנת שתניקי 6ת כני • וסכין קיל ל6 רננן רחמרי יהוד'אומר שמנה עש'הרשמת הבן אושמת האב כנמר' מוכס לכל סתס טלס לעיל כ6כטלית ללנעורה היגט הרי זה גטרעל מנת שתשמשי את אבא שתי קנט זמן כמה מסמס לחת מכוין והכי מיקיס לס כנמר' שנים על מנת שתניקי את בני שתי שנים מת הבן חכיו -חו כמס תניקחת בנוי מוסיפח בסכין ריפ6 65ן או(שׂמת האב או) שאמר האב אי אפשי שתשמשני יוס 6'כלנו קול: כמס סיס סכיני ול"קונכן 6ררכנן שלא בהקפרה אינו גט • רשב"ג אומר כה גט כלל מניקתו כלומ'כמה קיל ומן כמ"ס התוספות והכח לה אמר רשב"ג כל עככה שאינה הימנה' הרי זה גט : קיניקס סל'קניקתו יוס 6' נתכויןגכעורק נחנס• 6לס ז הרי זה גיטך אס לא באתי מכאן עד שלשים יום • כזה הזמן נתקייס התכחי: לנורך ככו וחכיו • וכי מת והיה הולךמיהודה לגליל הגיעלאנטיפטרס וחזר סתי סנייר' יסולס לומ' י"ח כח 65 6ינטריך לכל גני

נטל

חלם לכל לס פניקס 6ותו סילטלית לעולס סוס כריך למנטלית ולה כרונית • ולכן חקר ccלמו סקי סגיס לרכנן וייסקוס ליכי קורק. מין זו

כססכלס יכול לומר מיני חכן כרוני לכטלית: ע"כ : יניקס ול6 נתקייס סתנf6י • וסין סלכס כרכי יסולס : מת הכן או 66מר כלכלי חפשי סתסמסנינרחק רתסו' רסנ"נ נקטיק ולס סניקתו כלל : 6ן מס החכ ולח פתפתו - הרי זה נט - ללחו הכל • למע"נ לקחכ עלין קול חי כל סלין עככיס ממנס סרי לנעורה לכוין כתנסו !6

Sהרווחת דילית - וקס לל סינטין • זה נט• (כ"ק גריפ6 (כ"ע : 6והכח רר5כ"גפני עלס כל 6ס היה יודע שימות לבין חוככולם היה מתנ': סלח נתקפות עכנס כו' נקט לחסמועינן רלפ"ק: לח : אינו גטי (כנמרס 6ף על פי שלח קכעיסתוולין העככה ממנה חינונט • וכ"ס פרכינן לפוס מסן רמוקיס מתני'דסחס כמפרס יוס 6חל ריי 6ס קיס נסקפלק כוס נט הוליל ולח הקפידתו וסין קעכנק והכי פירס' הרים למסנתינו • מצרים • ומ"ס סיפס • מפנק וזין הלכה כרשכ"ג :ן הגיע לחנטיפטרס מפרס כנמ' ופירס"י דרים' על כרחך כנון סמת ולהקניקתו כלל (כלומי ל6 מסנס זו כגון ר6תנו פני תנלי • חימטינה לגליל • למבתר מניקתו קח קיימה התכחי) וסמי קריזק נטי קרי לח נתקייס לקוניטה • ולילס מטיכס לגליל • מי מסתסינן תלתין יומין • כלוס מן הנחי• כ"כ ומסיקנקסיס: . וחפ"ס פירס סר"ן ולס סתינס• ליקוי ניטל • חי 65 • 5ס לקוי ניטל - וסלך והגיע למשנתינו לסתס כמפרס מסוס לרכ 6סי סמרק סכ"כ הרי"ף 65נטיפטרס • סקול סוף לחרן יקולס וחזר קודס סלtיס יוס • והנכק' כרכ 6פי רכתרחי יוס ולע"נ ר6סיק כקוסיה 65

6סיק כטל קנט דל6 לגליל מטל • 65

E6תקי תלתין יומין : כתיוכתס • רקסי חינה תיוכק6 לגמרי כרפי'רמכ"ספיים

וכן נוחלין ר'קכין) ונפטת קרננ"ס קסיס דרכ 6פימפרנס כמ"ס קרין וסרמנ"ס 6ינו מפר'כפירס"י וקרין וריס6 כלל הניקתו כלל • 656 נקניקתן ר6ליס ולחי ללל קו גט. והכל מקטינן כנמ'מ"סריפס ומ"ס סיפס כלו' כיון לכריס6 לס קוגט 656 כפנתקייס כסיפ6 כמי6לו כתקייס קוי נטי וסמלי תניבריסל קין נט וכסיפ6 6ינו גט וכ'נקמנילנפים מק"ג ומסייס קריןיכ6פי ספר לך 6ק"ג וכי תנן מת וכן חומת הלב קרן גט חפר E65מועי' וסתס כמפרס יוס 6חר רמי• וס"ק כל ססתחילת נקניקימת ה"ז נט ותקינלס מת ! רתכח קכח מת חנן סיפל

ולפי זה ג'ל רמת סbכל 6סמועינן מידי לכיון להתחילס וסמסו ומק) מלי זית לה למעכו טפי • וליכ6 למימר רמי מינק טפי דמתני לה לנכסיפ6 נקטיה ולק"ג לחמק לו סמס 6ת6

65סמו' רסמוס יוס 6'סמוס מקרי וליקייס תכחי לסקס כמפרס יוס חי רמי י ע"כ: וכתב עוד קר"ן ריוס לfו לוק6

62 6פי' פעס 6חת : רשב"ג חומר כו' כתב סר"כ ולין הלכה כרפכ"ג כ"ג הרמכיס ועיין מ"ס כפ"ס רטרוכין : זהרי זסנטך 6ס לס כלתי : עיין מ"ס כסוף פ"ורנ"ע : והיה הולך מיתולק לגליל • כתר קריב מפרט כנמר6 מפנק זו - כגון לחתניני תכלין כו' • והכי מפמע מתני' כרי זק נטן לס לס כחתי מכחן ועל לי יוס : מיוס סחכס מכלן :

נקיק

4

ריע מברטנורה

גטין פרק ו תוספות יום טוב וכן 6ס יית קולך מגליל ניתורס והגיע לכפר פותנחי פתוח תיק הולך מיקולס לגליל ותלת הגט נסגכיחותו לגליל ירין: כקנת נכול הגליל: וכן 6ס היה הולך למדינת הים והגיע לעכו בטל תנסוי וחין כסן עור לקיימו וכו' - וfפי' קיימה לחסר • פתוח נקנה נכונה של חיי וחזר נתיך לי יוס נטל סנט פפרי זמן קרי 65 התנס bk על מהלך יחפין • יין וכן פירס 65 הלך למית ונס ללח נסתרת לי יוס: כל זמן שלעכור מכנגל רס"י: והגיע לעכו כו' • כתכ סר"נסתרי לס סלך למ"ר . פניך סלמ"ס כ:c6תת6 •

רעכו מל"י קיס 6ע"ג רלפני יוס עוכר מנגר פניך - לו בטל תנאוהדיזה נטך אם לא באתי מכאן עד ל'יום מכיל גט ממ"ס עכו כח• יקfנסי ותיק הולך וכס וכו' והיה הולך מגליל ליהוד'והגיע לכפר עותנאי וחזר לת"ק דמתניתין נ' רפ"ק : לומר מכלןכסיסתתס ל'יוס בטל תנאי הרי זה גטך אם לא באתימכאן עד ל'יום הרי זה נט - כתב סר"ן פונו מנגר פניס יהל גט ולה והים הולך למדינת הים והגיע לעכו וחויבטל תנאו וכני מוקי לס כו' וכן הל• חמר' הוליל ומעקרח תיק הרי זה גטך כל זמן שאעבור מכנגד פניך י'יום היה פלס ל6 סמ'כןנסעתסתכלי הולך וכל ניס: סמל פייס הולך ובא הולך ובא הואיל ולא נתייחד עמה הרי חייסי'סמל יכל קכע'ויערער קטט' פנינית' וכטל ניטf • זה נט:ח הרי זה גטך אם לא באתי מכאן ועד יב ויאמר פייספי - גמ' ופירש"י המחקר סל6 נתיחל עמס הרש ומת כתוך י"נהדש - אינו גט -חרי זה גטך כלפון קר"ב סכתך נסטי פקיק הולך וכל • 65 מעכשיו - אם לא באתי מכאן ועד ייבחרש • ומת ונתייחדתי שיחות עמו וכעל מייסטמס פייס ולכי מקייס כתוך י"ב חדש' הויזה נט:ט אס לא באתימכאן קליט ישן ע'כ כלומ'ותכן מנליק ופקק ל' יוס טונר עריכחרש יכתבו ותנוגט לאשתייכתבונט בתוך כמאנה ר' פרק דלקמן רנ"ה מנגר פנית קיי ניטל - וכגמ' שנים עשר חדש ונתנולאח' שנים עשר חרש אינו חוסרין לנרס נו • ופי' סרין מוקי לס כחומר נספי התנחי נטי כתבו ותנו גט לאשתו אם לא באתימכאן יער וקכ'תכן סרי זס גט למנרסיי עית כן חני מוסר לת הגט שנים עשר חרש יכתבו בתוך יבחרש ונתנו לאחר כולכתחל'ע"כי לפי סמחst פקק6 כסמנת עלי כמחק י"ב חרש • אינוגט ר' יוסי אומר כזה גט - כתבו קיוס התנסי לנתינ'סנט ולי עליס כל זמן סתלמר סל6

לאחר

ברח' לפרט רקכח לחוקhtt כחתי ונתיסרתי ופייסתי וכן

ג היל 6cco Be דכפיסמר הלכת • 6cס ל6 fמ' כן כפפת התנחי חייסי' סתס יכס כעל פייסתי וכתיחלתי קיל נט יפן יזיל רלה תנסה לכתחלס !t וערער רfמר פייסתי :ח חיכו גט וכיון דל6 fמר מעכסיו • כשהלך למיס כמו ספירי קריכ לקמן וכן פי' רס"י לף סרין מפמע לחקר י"ג חרס יקח נט וקרי מת בתוך זמן וכריכה ז• : ועיין כסר6ס פרק דלקמן דמפרס דקל לנט

פרק ק

יפן תנסה לכתחלה: דוק6 כנתנו לה הכעל חקר היסודי ר16

ליכס כמיסס רכח טלית וממרו נטת קורס לכנס דחיתו נופת לה יתן לה מטוס פגס ככו bס יכתוב גט חסר • 6כל סרלס לינו מכרס ותנסה לכתחלס לוקח כמהלך 5מ"ס : וסרמכ"ס כפיג מה"נ לס כתב פקלכס למית: ולפ"ס לל כתכ כרכרי סר"ס • וטעמל ללו למפרס כפי' סר"ן. 6

cc לו פי' 6סר כענין פייסתי לכלו' סמחלק קחכחי כמפורט כרכריו פ"ט מסין • וכתבו התו' לעיל פ"נרף ית למרכקנרס"י (וכ"כ יריב) 6מס יכח קכטל ויערער 6ccoat זו לינק 6

% מסוס לעו כעלמ'סיוניס הנעל לעז וכיון סקלמינק עליו לה יוכיח לנו רכסיפס ניס מלת • עיכ: ח הרי זה גטך 6ס לסגלתי כו' הרי וס נטך מעכשיו כו' לסון סר"ן ותמיסני כן מתני'ית רת' היל קתרינווני דירק • מלס

מתי הינו גט • ומעכסיו 6ס מתי הרי זה נטירקנ6 לעיל סמעי' לסו• וג'ל רת"ק דסו6 נתי רfס מסיכל6חר מיתת מסמט • קים היכל דתלת כמיתת רכיון דלח מגרסק - bk כי היכי דלח פפול קמי יעס: 6ף הו6

6ינו רונס סיחול גסק לה לאחר מיתס וסכורקוס דיס גט ל6חר מיתס • 6כל הכח רתלס כלס לל כחתי סר"6 ומעכסיו משפט קמיל 6"ג סר"ס יחס מסוס סכי ממרי' וכי על 6מר מעכסיו כלאחר מיתת רמי רחיישינן דלמ6

fינו רונס כנרופית כלל דירוט סוס סחין גט לחסר מיתת ולפיוסה חיכוין לכל קכח דחפי' כימס רלקסר פלס יכס מסחט מ"מ כי לא מת נרופיק חיילי • ולנית מכוון • סרf סbס לס כחתי גרילה מעכסיו מסמט קמ"ל ט'ג : הרי זה גט • וכנמ' 6יכל מן רמפני חמתני' והכל נמי סכרין פיסמינ' ה"תסלח כל : כן פסק קרח"ס - ומיכל דל6 מתני הכי 6מתני' דכיון סל6 רסינו סכ6 לעיר מסיכ6

65 קייסינן פמ6 כח וקרנפלה כפר כן כמתני' סוכר כסרמכיס ספסק כפיט מתג כליזכה ללח מפני חמתני' וטעמו כתב המגיד ססוכר co6פיות או פמס פייס וסמל כח • 6ינן מדחוריית' מפני סכנין תורה העמל דכר על חזקפו וכיון שנתנרסס לין חספין ריח 6cין 6נו רוסיס 6ותו וחין ספק מוכיח מידי ורחי •!6 6חכמי' ספסו כפרות החמורס וכיון סכן נמנ6 סמחלוקות לסוכות או כלרכנן והלך 6חר המיקל : הרי זה גט• (כנמ' 6יבעי לסו לס מופרת מיל סמתי, שהרי ודלי פס יכח עור - ויס כלן קיוס תגלי לו ללמס לחר יינחס וסתקייס חכחת • ופי' סתו' מסוס דליכח למנזר 6טו לח מת - והר"ן פיוס דליכח למימר להיתר ולחי לח היי חיים למיתר רירי ולל תיק נופר ומנרסbk לחקר"נ חרס ע"כולל חפפיטס ופסקי לחומרה : ט כתבו נט נתוך "נחוס כו' סיכי נט • דלה פיפל פלח הקפיד 6

% על הנתינס bk לף על קכתיכת סקפיל • קיין : רכי יוסי לומר כוקנט מלקליל חס לס כקי כתכו ותגן

st { לה א ולמר

ניכס :

[ocr errors]

ולמי כתכו ותנו חס (הנחתי ת'קכתכו מעכסיני ותנו 6ס פרק ח הזורק הרי זו מנורסת • רכתיב ונקן כילס ,לו כחתי ורכנןb'ססכי *ם קני• נמי : נאם מיתת

ומרbס כתיכ וכירק יקנגו מסמס קרמה לגט הינו נטלס מתחחר "נחלס 6חר סנכתנ קנט • ונתן מ"מ • נין כסכרק כין כננת כין נקרפיפס וקוס פתק קולס פיסנקונה יקרמכ"ס: זר סיס פחמרו מגורפת וחינת עומק כלל ניתר נגר חברת : קלקר כלי פרנסיסנתכות כן מנורס, כלומר נסון היה

מטות ומחטין : 'הריון נכלל סbמרו מנו סק כו' לאחר שנים עשר חדש ונתנולאחר שני'עשר חרש מגורפת ואפילו קיק כמוך כולל נוה סכתכתי כמסנק ומת - אם הנטקרם למיתה • הרי זה גטיאס מיתה ניתן למקוס מיקה יקלחת זיפ"ג ליכמות כזס סכתכיס קדמה לגטי אינוגט ואם אין ידוע זו היא שאמרו קנו לי ס6ין 6רס מחפיר וכי מפנק לי וכמסנסני

מגורשת ואינה מגורשת : 65 על מקס קיקת ולא על פרק דלקמן :

פרק ח הזורק גט לאשתו - והיא בתוך מקוס קנתר: ב לוסמכת מגורשת לינק מבורסה •

ביתה • אובתוך חצרה : מסחרין פתית הגט על נכו דלס מוקמינן הרי זו מגורשת יזרקו לה בתוך ביתו או בתוך חצרו ועקס נכו לס כלי פסטלנו : ליק כחוקת מי וניתן אפי הוא עמה במטה • אינה מגורשת לתוך

אינה מגורשת לתוך חיינו גט על סיחמר טלי גטך ולמחר יינ חום מס • חלק חיקה אולתוך קלתה הרי זו מגורשת: באמרלה גליכי 6מר טלי נטן מיקת כיון וקסתס מתמקמי קכי כנסי שטר חוב זה או שמצאתומאחוריו קוראה

קוינט • לכל חס קיק קנט תספקי ליס ללמס כתוך ייך והרי הוא גטהי אינוגט ער שיאמר לה הא גטך נתן על גבי קרקע לנטל ננו לו חום מוקרין וכלסוןמנורסת בירה והיא ישנה נעורה קוראה והרי הוא נטה : בגופו ולק עקפ נגן לו ל וסינה תגורסת שיין מיס

קמניה נופו לה כדי פתטלנו נמסנס וי :

ספיר, חמר טלי נטן חיכו פרק ח והיא כפון כיפה כו' של נכסי מלוג וורקו לה נט : קורחס והרי הול גיפת כפתיח קורחת כו רוחה פקול

פיג קרקס • רס" • וכגמ'פריך מת נטק : קרוב לה מנורטק קרוב 15 חינת מגורפת פקנתת 6סר קנה כעלס • ומגחכתי לס נפק גט מיך הכפל •

כל ולסיק רכח רנטק וחברה בסיס כלfחר מידי רקוי יד עבר לקני פי'לרנית וחפ"ס קגנת ת עכמו כפטר ע"י נמו (כמ"ס כמסכתנפיק רקרוסין משוס דנסו וידו כליןכחסר הגנטת וחנריה כלין כלחך : הרי זומנורסת כתב הרנ לכתיכ ונתן בידה ומלכה כפיך וכילת יתננומפמע ונתן בירת מי ' ומסיים ר"י וילה וכתב רחמכל רכעיכן רומיס וילת רמפפמרת לרעמת ע"כ. וכתבו התוס' (6ת וחימר ונתן כלל כילת פרט וחין נכ5

th מה סנפרי ויי וסלחת חזר וכלל וליינין כעין הפרט ע'כי וקריןכתכ תרי ונתן נירק נפרסה וכתרה. מיותר לסל 26 מסוס דסוי מינוס 6חר מיעוט ולין מיטוט 6חר מיעוט קלח ערכות ע'כ ועייןננ"ינ'ס קניס ומיס הרים וקוס סתקל עומרק כנרניתס כנר חברת נמר' • וטעמה כי יוס מתיוס כסמוכסף. סכרק כסמוכס ומוס הנסון מסמע לנר וחונק נק סגיונ3

° הליפנס רמתני' רוקיס נתון כיפה' לחו לוקח •ורחיקי המניוכפי"ז מס' מילק לענין קניית מניותי רכעינן כמי סיקס פומר נגר פוקו • סכניס 6פירסופותר כגלו וכתוכו• חבל כנרוומונתנת לו• וכן מוכח5רעתס כפרק כל ננות כערוכין • ולשון סמחכר כלפון קנת' • פ"ס : ולסתמסתיק לכתוככן כריס פ"ק חקל' גרופין וסיס לו רחית טלפון כתוך • רכתסנקי וטלית

ריס קליטהעתיק כריס פקיח פורח כחנר • וכק"מ סי' רסים העתיק סגל סרקו • ועיין מפנק ו' פיקינ"מ : או הוה עמר כמטר • פי' קנט ומוקי לה כנפי כססעטס סלו מכל פטק סלק ונכות פפרק קולקת רפות לפנמה מלי

מיכל מקוס כרעי סמקוס כרעי ל6 קפרי חינם : לתוך סיקס כתנ קר"נסלין לס מקפיר על מקוס מיקה

וחית פסיטה והר חיקה קוק ממס כירק ולומר ר"י למיירי כפכגליק נגררין כחרן • מוס' : ג אמר לה כנסי פ"ח זה כו' מינונטי לפון קר"ןנעסוקין כענין נרופין עסקינן דחילק מחי מרק חמרס כנסי פיסוקי

ומחי חריס מכחקו מאחוריו וקרלסוחפילו נתנו לק כחינת מפליותר מלח פלח פיר'תינו כלוס רק קי"ל כריך לפרט (כמשנס ופ"ד למעסר פני) חלה קכחכעסוקין בענין נרוסין מקהלה עסקי" וחלו נתנו לס נתינת מעליותס כסתס מתני • חנל כיון סחמר לקכנסי סטר סוכות הרי נתבטל כל מק פריז פסוקינכחותו ענין מקחלק * כיון סלח חמר לעריס רון נט סחני נותן לסוכסכי מהני כריתס כפרק הניזקין - וכן נמי כסמכותו מסתורין הינו גט סלין עסוקין כלותו עניין מועיל • בזנתנו

סקס חלק היכח למיכלנתינת מעליותל • אם כזו שהיה כתינס גרועה פפיקס נגן לה לה מקני עין : אינו נטפר מיחמר כו' פי'6פילו כעורו כירק ו6"כ לחזור ולטלג: מילת כרכי כנמר' יונתן נירת קריכל ניק לע"נ רנתינת

רחסונה לחוכלוס קיס •קרין כל נתינת כעיכן ומש"ס טלי נסן מעל נני קרקע לח מתנייכמסקרנ וחפי'6ל מחיר

קסנטן להרמנ"סנפיר מסל' גרופין ינתןנילה ללסתקת היל מעכמס וקרי לס כקן נתלה קול ולח סליחו •פיר : עד מיחמר עת הל) נטך • סכרין סימן לה כקירק נרוסין סגל'ספר כריתות וכחןנילה סימן לוקו כקורת ספר כריפות

קרתנ"ס פילמס"נ : נתן כידס ותיסיסנס כו' דפ"נ ללח כעיכן דעתס לילס מקוס קמפפמר מיקס כעינן וכפקיד יפנה Sס מינטר :קרין• וכן כתננ"ינסס קרסניס :

ליטן

[ocr errors]

גטין פו

קלח גל פריס יכול לפומרן זקו6 6ינו יכול לסומרו זכו קרוב לה אינו גט על פילמר כו' • 6ע"פ סתיו ממחנה פסוקין כ6ותו וכל סקיס לינו יכולה לסמרן וקול יכול לפמרן • זקי קרוב לו• ענין ולפי' 6מר לסריס מתחלס רסו קנט b6יני נוקט פניקס יכוליס לסמרוי סו פניקס לינס יכוליס לסמרו: זסו לת דמקני כריס6 קכח 65 דיסנה לחז כח לגרופי הי6 מחנק על מחנס • ולענין פסק הלכה • לינת מנורbת על מקטעס סכתכסרקר"ן : עד סילמר נס • כפולוניות סיניע גט לילק חו לרפותה :

כפגנערת זכר' זכרים לעיל ג 6מר לו כעל חוכו זרוק לי אינונט ערשיאמר לה הא גטך • היתה עומדת קרוב לק הגורסת כו' • קובי כנמ' מוקמי' לק כחומר ברשות הרבים • וורקו לה • קרובלה מגורשת • פי' קרנ כל פתיל זרוק לי חוניכפורת נטין. קרוב לו אינה מגורשתימחצה על מחצה מגורשת יכולה לסמרו כו' • הכי 6מר דכיון דק' הכי • הוה ליה ואינה מגורשת : ג וכן לענין קדושין • וכן לענין רכייוחנן וכמשנה ח' פין לחון זק דין נט : ולס זרק החוב אמר לו בעל חוכו זרוק לי חובי וזרקו לו • ריכמוס מפרסור"נכרfמר רוקו הלות קרוב למלות קרוב למלוה • זכה הלוה • קרוב ללוה • הלוה

קרוב ללוה • הלוה וי וכתב הרחיפור' יוחנן ולכו זכה קלות ומינו קיים הייבמחצה על מחצה * שיהיחלוקו *

לק לקס לפלוני מדרך הספיר לסלס וחס קרוב כנות הלוק

היתה חית לייק לענין דינק לקס קייכ וכו' . מכל 6ס 6מר ל

דרן 056 טלפון קרוב לק זרוק לי קובי וקפטר מכיון פורקו לו ככל ענין פטור : וקרוב עולה מסמע ליס לפרופ' נריס גרפי' ר' דמפמט

לחור חפי' רחוק ממנה קרנר • וכן מחנק על מחנה 6ינו מתפרס

יפת חליכס לרכ • לכן גרחק לונפרס קרוב לה חפי'ק' למה • ומסוס ענונת תקכו קכמיס כנטין וכל רמקוס 6רעת' דרכנן מקלס : ע"כ : מנורשת כתב סר"כ ולענין פסק הלכת חינה תגורסת טר סיניס כו' נזירס סמס יחמרו על רחוק ספול קרוגרס" ; קרוב ל • כתר קרנבל ססיס מינה יכולה לסופרו וקוח יכול : גמ' (6"ס מת כי יכול לסומרו. כיון דסיל חינת יכולת לסומרו : וייל כפני עלמס 6ינה יכולה לסומרן• חלל עס 6חר והוא יכול לפומרו כפני עכמן • גליון המוס' : מחצה על מתנת מגורסת כו' • כתב הר"ן פימס קול • סמלי מגורסת כלל זמירנובתוס' דסנייס לינס יכוליס לסופרן • היינו כל 6חר נפני ענמו • חכל סניסס כיתר יכולין רפומרן • וסקסת הרמב"ן וי סכיון 6סוכר תלויכסמירק כל מקוס סנריך לסמירק סכעל חגיונית קוק • והינו מנורסת אלי גרלס כיון שהמירה עוסקיפות ומקוס זה בין פניקס קוס מסתמה בעל משחיל לס מקוס כיון ססינו מיותרת • ע"ל • והכי קקסס עול כסס הרסניח על פיוס ההוספת דר'כ סניקס יכוליס לסומרו סיינו סכל לסר מקס יכול לפומרו כלם פמירת חברו" ו"נכוו סמלי חינת מגורסת כיון סקי6 6ינה כריכה כפמירתו : מגורשת וחינת מגורסת עיין מ"ס כותסלסון כמטנק ד' פרק דלעיל : ג וכן לענין קדוסין • וכתיב וינלס וקיתס • גו' : וכן לענין קחוני 6"כ"ח כו' - כתר קרינננמ' מוקמינן לה כלומר זרוק לי חוכי כתורת גטין : ופירס"י רווק לענין גטין • כרים לעיל כסס קרחים מפני סתקנסי וכן לקלוסין משוס דחתקם הלכך קל לתנן וכן לענין סחוכ לוקח כמbל כתורת נטין • די לוסקמס ורוק לי וסמור קלמרי ולמרו כנמר' וקמ"ל רכס מני ח"ל cnטת חניכן - וכתכ סמגיר כפרק ט"ז מקל' מלוק נפס ירסכ"6 דכלסון סזס ממס קח והיינו קדוסי לחי מפרסי' ps", זרוק לי חוכי כקורת נטין פיקס דינן כרין זורק נטין • פסיטה • מלי קמ"ל עיכ' כלומר לנקכי ורמי ל6 שייך לומר מסטס : קרוב עלות הלוק חייני כתב הר"נ 6כל 6ס S6 זרוק לי חוכי והפטר וכיון פורקו לו בכל ענין פטור • וו"ל קרמנ"ס כפרק ט"ו מהלכות חלוק b"כמלוק זרוק לי חוכי והפטר • וורקו וחכו לו נסרף קורס פינים פיר המכות - פטור • עיכיומסמע ליק נהרינונכל ענין קלמר דפטור • וכן נרחק מלסון הטורח"מ סימן ק"ו סכתכ חס 36 זרוק לי חוני וספטר • וורקו לפילורחוק למרות : וכחניקולס פינים לידו • פטור'ססרי קרטה נכן : ע"כ ורל המט סגרחק לפרס רכרי סרמכיס סמ"ס וזרקו לוורירחיקו לרסותו - מסוס רכנמ'סיתס חוקתפס רחוקמ' מתני' כלומר זרוק לי פוכי וקפטר: ודקי לק מסוס דלק מחי למימרח - מc'ק אוקמיק כחוקמתה החריקס לכל הטמט דרינן קייס' ו6"ככקרון עצות חייל הלוק • וטעמ6 כפר קרסנ"ס רכי 6זרוק לי חוכי כמוך רותי קלמרי וכל פקרוב ללות לח כל רשות הפלות והכי מיתר כירו' עכ"ל קמנילי ולי נרחק לחי כרכריו לסכן ק' לסרמכ"ס ונקטור לכלול פני קלינין כככח חחת ולכתוב לס 6מר לייזרוק לי וקפטר וכן 6ס 6מר זרוק לי כתורת גטין סין קמפות קרובות כו' • ומרלח כתכוכן ונכי כורת נטין חלקי כין קרוס כו' ככח כן נזרוק לי ספס סמעינן ררעפייקונקפסר לנפרי ככל ענין וכמ"ס קר"סי וקס דירו' פסכיל סרסכ"ח נ"ל דמסס רחית רכגמר' ריקן - על כרחן 65 ס"לקכי - לתכי מיקה קמס לגטין ממרו ול6 לריח ותל תנינן וכן לענין הסוכל סכן מס מזרקתו ליס וקל מחול לך מחול לו • מעתק לפילו קרוכללות זכק קלוס ותנינן קרוב ללוס סלוק חיים • זרקהו ער פיכנס לרפותו ועדין 65 נכנס לרשותו - ע"כ - ולסירו' קח קחי מוקמפל דמתניי וכן לענין סחור : כלומר אריק לי חוכי והפטרו'ק ממי למימרח דלעין לככ רקרול לתלות פטורי פסיט6 ונימ למימרל כסיפ' טוכח קמ

• דקרוכללות חייכי מסוס לורקתו ער סיכנס לרטוקי קלמר והסתל חי מיקל דנמרירן נמי סכרת כפר סיכנס לרפופי קלמר חמחי רחי לקן פוקמפס מטוס למחילמימרס כריסbיקס טוכס קמיל סיפה • bk ורחי כח * לגמר' רילן קכי י & כמחומר זרקקו ככל ענין פוטרן

לה ב סנכן

[ocr errors]
« הקודםהמשך »