תמונות בעמוד
PDF

65 6סרוזת סלרין חקירת חכס להחזיר 6לס מפני זס ס6ינו להתס כרים0 תכן יירט סניפים נגררים לכל מיני יורט סיס נריך לכנריך לח סיס לכוחום לקלקולס לפי 6מינויכול לומ' מפירין וליפ רימ (ח"כ היה לנו לחס ככסן סמס יג'לס סייתי לו הייתי יודע סחכ' יכול להתירן 65 הייתי מנרס לסכן ססני יודע טיס מפירין וגיל דכיון דכעינן פילמר לו קוי יורע כו'• סלטיפכן קית מנרס 6חין חלס רונס סתקכזס 6סתו כבית דין כדפי'סר"ס ברנרי ק"ק קלכן כסמנרס מסוס נדר נריך סיסמר בפני חכס ולילך לבית דינו

קנלר וכסירסו פיגדר כריך ולסלול על גררת חלל מפני אמר רבי&יעור לא אסרוזה • א מפגי זה אמר רבי חקירת קכס חומרים לו וכו נור סלינו כריך מכס וכעל יוסי בר'יהודהמעשה בצידן באהר שאמר לאשתו (וכפירחו)cמ"ג חקירת חכס יכול לספר 6סרן חת כלן קונם אם איני מגרשך וגרשה והתירו לו חכמים יחמרו לו שיכול לספר וסוכ פלס 6מר 6לו הייתי יודע שיחזירנה מפני תקון העולס : ח המוציא את חיינו יכול לומר של קיק ססייתי יכול לספר לו הייתי אשתומשום איילונית רבי יהודה אומר לא יחזיר • יולי מים מפירין : הנרפה: 6"ר יוסי בר'יסולס וחכמים אומרים יחזיר

. נישאת ארא כו' 62 מפני זק פי כו' כנמ' מפרס לחסרי

מפני גרר 360 מחסרה והכי קתני כמס לכריס 6מורי' כסנלר' היס 6כל נרי חכס כו' סלס 6מר 6לו הייתי יודע כו'. וס"ל כרכנן לריס הול פיגרפנת ונראה יחזיר ולס חייסי' לקלקולס (למר ר' יוסי מסנתז' פי'ס רנדריס דיכול לומר 6יני יודע סוק נור : גר'יסודס מעסס נמי בניין ברח'6מר לססתו קונס 6ס סיני אר"י כריכו'וסתירו לו חכמי'כתב סר"כ ח"מ כו'כר"ס כו'• מגרסן כלומר יחסרו כל פירות סכעולס עלי קס חיני הגרפן לכל נדר קוס כו'ולס חיימיכן לקלקולס • כגמ' פטיטלן נרפה והתירו לו חכמיס סיייינת: מפני תקין העולס כלומר מסינקוס-לי מסו לתימן לגזור מטוס יין לקכיל בין חומר מלח למרו חכמיס סמנרס 6ת 6קתו מסוס גיר ל6 יחזירנס לס סכורר כלו כנת כמה וסמקיימו כמי שהקרין עליס קרכן והחי מפני תקין העולם רחיישינן לקלקולס • וסס ל6 סייך שס תסוס

כיון דקייס גררו נקנסיס מלהחזיר קמ"ל : גרר דיוק חנל כפגרו קול סbין כלן מטוס תקין הפולס ח המוציא 6ת E6תו מסוס חילונית לסון סר"ן פירו' שחפר התירו להחזיר וסלכס כר'יוסי : ח ר' יסולה לומר לה יחזיר

ספיח חילוני'גמורה והיינו דוכרנית בלס ילדס סמס תנסוקלל ויסמר לו הייתי יורע סכן 6פי' היו מופניס ונרסס כגט ולע"פ סתחילונית חינה כריכה גט כרתכן כיכמות כי מלת מנה לה הייתי מגרזן : וחכמיס לומריס יחזיר דלת (רפיק) וכולן שמתו סו 6מיחנן מופנמכחוסילונית כרותיסן קייסינן לקלקולס וכגמ'מפרט מתן חכמיס: רכי מחירי החמר מותרות : ו6"ת 6לו ריקת כריכה גט 6פי' מררכנן לה היחס כעיכן תגלי כפול וסכ6 כתחי טפקי' רלח כפליס לתגלית פלס מותרות להתינס ר"ל נרת ערות וכרחיתה קתס S קלה למרות הוי יודעת שתפוס חילונית חני מוכיחן וחס 6ין 6ת גולרוכה סימני חילוני'גמורות & סכוס חזר כן היינו רקזני חילונית ל6 יקל נט להסתס קוי נט 6פילו חינה חילונית ; סיפ'נסחת לחקר וסיו לס כניס וחס נולדו בק סימני חילוני

נקית כ"ח כסוס כר סיקיו לס כניס פ"ס וכ"כ סקופי וכרפי' הר"ן

כמסנסני פ"נ דיכמות EAר תלר פרט לחילונית : רבי יהוות חומר לה יחזיר • פי'קר"נ פתח כו' ויספר כולל קייקי הגופך ומסייס רס"לפיכך ה" קורס נרוסין הוי יולט

פרמיניס 6ת 6סתרתסוס חילונית ל6 יחזירנס עולמות ע"ס ועיין עור לקמן כסמוך : וחכמיס סומריס יחזיר כתב הר"נ דלס זיסינן לקלקילה ומפרס כגמרי מסן חכמיס ר"ת וכו' ונ"פ ללח כפליה כו' כלומר וססBל רכנן נמי חייסינן בקנקולס • וקפה רחמחי מפרפ סר"כ מעיקרח רלס חיים לקלקולס דלס כנמרק ועור 67"כ קקסה ורכנן סכל 6ק"ק רמתני' דלעיל רחיים לקלקולס רמסוס הן רומי מוקי לס רכס לחכמיס כר"מ כרחי' כנמ' ונ"ל ספרים סוכר רכיון לסתמס לנמרח 65 רמי & ריי חדריי וכן חכיי ל6 מסני bר"י סלר"י דסיינו טעמס מסוס רכסלמירייסלר"י ולמיקc לקח חד פנס סול וקשיי מריליק חלילית לכל ק"ק דלעיל חחכמיס לסכ6 65 קrיה • ליכח למיתר רתני חכמיס ל6 קני חכמיס ולע"ג דתרוייסו כר פלונתייסו לר"י סס • רקס ר"מ רכר פלונתלו ורץ ככל מקוס קוס חולק ג"כ עס קיק דלעיל . ולפי' ליכח לסקסויי חט"ג רת"ק דלעיל סוכר חייסינן לקלקולח וחכמיס וסכס סכר 657 קייסינן לקלקולס • וכיוכס כזס כתנ הניסי'י' דbסתמ' רנמ' וכן חכי ל6 בתיכן רכנן חורכנן מטעמה רמתני' דלעיל מוקמי כלומר לס פסוס כך ונימגרטן וסכס מיירי נדלק 6*כלל be נרסס סתס • 62 ריי רוfמר לעיל רכנדר פלח ידעו רכיס יחזור ולח חיים לקלקלס 6ע"ג דbמר לס : וסכל ול6

6מר לה חמר רלח יחויר וחיים לקלקלס ומסניכן כדכתכתי לעיל ל6 לנסר"נפלס פי' לעיל דוקר כרומר לי לח סלק6 ליס לכרי סכיי !ה כמ"ס נמ"מ קויל וסר"כ מפרם נבחן גס פי' זס סכגמ' והכל כולל כפליס ס"3 לפרס ולפי זה הלפון מתני' דלעיל כדחמר וכפלית וכן מסייס קנ6"פורים כלומר מתני' דלעיל כדכפליס: ומ"ס סר"כפי'דכפליק סלומר וחס לת סלוניק לה ית6 נט וכן לסון רס"ייקפיל הח"כ הטיל התנסינגט עכרון וכסל6 נתקייס נמכח ססנט עכמו כטל וכמתני'רלייל רכפליס כי לס נתקייס התגלי ויגט כטל מה הועילו חכמי'כתקנתס רלח יחזיר ולסון סרמנ"ס כפירופו מסייס ולח הייתי חילונית לא הייתי מגרון וכן לכרי סטור סימן י' וכיכ סתו' כר"ס דחיק"ע כו' כרכפליה למילתיס ולח כפליס לתכחית • דלי כפליה לתכלית סין מועיל

)

מס 65c יחזיר דלעולס 6יכ6 קלקול וכי 65 כפליס למלקית ותיק תובעת כתונתס • פתחינות סין לס כתוכס • ועכשיו 6פי'לעז ליכ6 • רחEt קלקול זה הינו 6לעז געכג'טיב וסוי סכמנכל פינה חיננית • תובעת כתוכקר; ספיקותיך יפה ליך .יודע IL"ס רחכמיס כר"ע כו' ללו למימרח לר"ת סינf ויסידנס כרכורין - סיfמר לו ידעתי שסופי ליתן לך כתונת ל6 גרסתיך ננקו ולין סלכס כל:ותס פסלי במפנק ו' פ"ג דקלוסין פסק נמכר גט כטל וכניס כננעזרי': ט 6ין פולין לותו - וסו6 סרניל קרין רכעינןתנחי כפול וfף

בכך כגון טתכר וגם ישלם: פיפ סימניר כפ"י מסלכות נישאת לאחר • והיו לה בנים הימנו והיא תובעת ליקה ומכי'ככוריס ככל סנק גרופין כפר סין סלכס כתוכתה א"ר יהודה אומר לה שתיקותיך יפה ליך כריך ליקף מקעכו"ס נכורי כחכמי'וסכ6 - מסלfי טענ' מדבוריך : מ המוכר את עצמו ואת בניו לעכו"ם פירופיק כדמיס ומניחין ולז הפיגו קכ"מ • הנה אין פודין אותו אבל פורין את הבנים לאחר מיתת לירו': נפני תקין לעולס בספרו כ"י סי'י' קזינו נזק : אביהן המוכר את שדהו לעכו"ם · וחזר ולקחה סלל יסל רגיל למכור קרקע ונלחמת פכפי'סרמכ"ס מcמ' ממנו ישר הלוקה מביא בומנו בכורים (ס"6) מפני 983 לעכו"ס וחס מכר מסוכר הלין הלכה כחכמיס

תקון והעולם :

יטרה לחזור ולפרות : מכתב פיי גרגרי חכמיס •

פרק ה הנזקים שמין להם בעידית פרקה הנזקין סמין לקס וקסמייך לחיל והלכה כר"י

ובערהוב בבינוניה :

כעירים • מטמט לחדרי רריסb קלי •

וכתובת

לע"נ דמרקוריימל קיס ועוד ריזין ברחה לומר רקחי

דכתיב מיטב סרקו ומיטל על ר"י רסיפל דלי קלכס כחכמי' סס מכי 6מרינן ריחזיר וקוי כרמויסלס קחי תנ6 סכר במיטב סדקו דניזק קלפ'קרח ומפני נט מעליס 6פיל לינה חילוניה נמכל רfין יכול לומר לק פקון סעולס fמרו חכמיס סיפלס סמזיק כניעידית בנכסיו • מתיקותיך כו' יוניטי פנס כפירוסו כמסנס ו'פיק קרופין 6ף על פי סקס טוכיס עידית לניזק כדיסיסיו נזהריס פוסק וכעינן תנסי כפול כtלינו לוותר על מנת : מנקזיק : (כטל סוננבינונית למרחוריית6

65 גני ! מזכורי' שתיקותיך יפת ניך מוכוריך - פי'קרינ סיסמר או ידעתי וכתיך • וקליפ fמר סתס נוסק בו יוכיח הליך 6ת סענוט

מסופי ליתן לך כקונס כו' ניהול תיק סגור קחונקי (מין דרכו של 6רס לקונים של ספחות סכנכסיו • פריקת חילנות !6 66מרנו לו פיקס גומר ומנרס נכל נר חכל ומפני תקון סטונס סמרוכעל חוכככינוכית • כרי מלח תנעול 65 גרם על רעת סתתכסכתוכק • הר"ן.:

דלת בפני לווין :

וכתובת ט וחזר ולקחת ממנו יסרחל קלוקס מכיס כנ' היננספּריס

מדוייקיס וזו קיה נירסת הרמנ"ס "ננפירוסו כבר בחרנו במקומות מסדר זרעיס bספיקר לכלכו לעכו"ס גלין לספקיע מן המספרות • לפיכן לקח מן העכו"ס יגיח מן סמורק • (כפרחוסכתיס סתיו מתייקרין בלקיחפס מן ספכויס התקינו פהלוקח מן סעכו'ס (65) יכיח נכוריס כדי שיוכלו לו פירוק מקלוסתס ול6 יקחו לקנות מיס וכסרחו ג"כ סות נוכס bפסר כיל תעכויס ותספקת כורסי התקינו שהלוקס מסס יניח כדי פירט פלין קנין לעכו"ס כל"י קיין נמורי ולכן יסרל גפריון זס הקרקע מירו לפי פקוח עומד נקרופתת וכמתנות ילועות עכ'ל - טלפון הנמ' מפני תקון סעולס לין • מרוfוריית6 65 • כלומר ו6 6ין קנין לעכו"ס כו'מרחורייתח יכיל חמורן לפי שתי תקנות סון * מעקר' קו מייתי מרחורייתי כיון לחזי דקf מקרי ומזכני לסכרי כקרוספייקו קיימין תקינו נסו ללח ליפו. כיון דחזו רמחן רלח סני ליס מזכין יקח מפקקען ניל נכריס - סוו תקינז נסו לליתו • עין • ונריך לומר סנרסתו בגמ' לס סיתס כן • הנס קינן כיון רחון רקח מייקרי ומזגני תקינו לסו כו' ו6 רתכן וחזר ולקח ממנו כי סקיקע חזר ולקח וקמ"ל דחין קנין לעכו"ס כו' לומר סלס 6חר כך חזר היפרS ולקחת ספתח כככסיתיך סכן דעפ קרמכ"ס כחכורו פ"ה מס'תרומות סי'י' וס6 לכפיי המשנה ט' פיר רפיחה ומסנס ט'פיק דרמחי פסק דים קנין כו' ותס מיירי פלס חוב קיסרS6 וקנ6ת לפות ענתה 656 סקנס סתנולס וני' גרינבמסנמינוס כן סיס ה"ג הנוכר (חת פרתו לעכו"ס נוקת (מכיf כו'וכן סיס גי' רס"י - ומפרט כלל פנס נרן לקח כו' כמ"ס הריגוקקפו כתו' רלי הכי תלי מקפה כגמ' מפני תקון העונס לין כו' ס"ת דיס קנין • דרלתל תקון סעולס קלי חהח רחייגוקו לקס וחומר ר"ת לכרוב ספריס ל"ג ומניח כוי"ו וס"ק כל 6רס סלוקת ממנו מניח ככוריס ליס כנוכר • 5"ס 6חר : ור"מנרס הלוקח מכיל כו' וכן כירו' ע'כו"ר הר"ן לוקח מכיל ככוריס פי' לע"פ סגללו הפירות כרסוק עכו"ס ע"ס : וסר"נ ססתס ולס כתר דקרי תקנות כנסו כמו שסעתיק סלמכ"ס מתגורס וכרכרי קרין 5"ג חזר ולקחס כו' וככר פסק כפיחה וכרמלי

דיס קנין כו' ומפרס למסנתינו כמו דיס קנין כו' ולf כפינויס וכן 6ס : פרק ה הנזקים סמין לקס כעילית עיין כפ"ק רנ"ק ברלס, וסופו : שמין לסס כעידית כתכ סר"ג רע"ג רחרחוריית

קיס וכו' כלו' רה- לתכי סנן לי הכל כניטין וחפיפ ס6ין ענינו כענין נטין • 62 מסיס דתני כפ' דלעיל הפולס: בעידית פי' יריב מפני תקין העולס לסון יסייפנוס לו לחוס לגכות מועט מקרקע עידית ולח קרנק מיכורים : עירית 6ת כל כחותיפקס תרגוסית כל פיליק בית יעקר : גלוס 6לקיס תרנוס עידית חלקיס• ערוך 4

ובעל סוכ ככינונית

מין קנין

פיני לתקון

פירס

ר"ע מברטנורה

הוספת יוםטוב גטין פרקי

קלב וכתונת cf6ת בזכוכית דליכf למיתס נת לנעילת דלת ליותר פירס סר"נכרי מלח תנעול דלת כו'נמר'פירס סר"ן סלטיפ ממה פרחים בוינת לי6 ה6פס רולס לסנפח: ר' לומר כו' ססויכירת סית כנגר חוב 65 קפין עליו זנינו : וכתובת• ולין סלכס כרכי מחיר : נ 6ין נפרעין מנכסיס מסוטיריס 5c6 גזיבורת פי' סר"נויותר כנמס סר6יס וכו'כתכו סתו'וקס' כגון לוס סוכר כינונית סלו ססיס מסועכלת לכעל קול חין דלמ"ר כקונס ללוריית ליליף לס מכמותר תנזולי פיסח זס סנטר חוב יכול לטרוף לופת

כמות הנתולו'ומוהר הנקול' מן סנוקח 6ס נסחר סכל וכתובת אשה בזיבורית - רבי מאיר אומר * אף כוס • (כמ"ס כסוף מסכת הלות נכסים בני חורין ויfף כתובת אשה בבינונית : ב אין נפרעין מנכסים כתובות) מרחוריית6 רינת ע"פ סfיכן 6ל6 זגורית : ג משועברים במקום שיש נכסים בני חורין ואפי' הן כלילית (רקנסות דיגן מין מונימין ללכילת פירות זיבורית אין נפרעין מנכסי יתומים מן הזיבורית; כנזקיס) ו6מותי הפקיעו ולפנת קרקעות • הגוזל פרק ג אין מוציאין לאכילת פירו'ולשבח קרקעות ולמזין חכמי' וינס מרחי טעמס : ומכרס ל6חר וזרעס וכמנחה האשה והבנות מנכסי'משועברים מפני תקין העול' (ר" כמי 1967 רינ'ככינונית ועסקת פירות וכס כגזל

והמוציא

קסנר כתוכס ולורייתל נפי ונכו'עס פירותית מן הלוקח

6ע"פ (כמ"ס ס מסג' 6') חינו מסלס ללוקת כי 6ס היכיסס * וחוזר הלוקח על המוכר רטעמה להפקיעו חכמי' דינה כר6פר כנמ'גכי כישלה ירחת ונינת למי הקרקע מנכסי'כסועכריס סהרי מכרת לו כחסרין' סוס לסכרופרת נחת זיסמר חרפין יוכו י"ג חשו חכמיס וכתב לו סטר מניות והרי היס מלוס נסטר • וfת ספירות כtf6 פמח לקנטנו כדי סינרטני וחננה כתונת וטעמ'דיותר

מנכסיס בני חורין ולf ממסועכדיס ; וכן לפני קרקעות מפתחים כו'ל: קוי תפוס ולס תימס כמו סכ'ח נכיכונית . 6ס תזניחת הלוקח כנטיעת הסילכות f: כזכר וכייכי גזית : מסו'נעילת דת 6סס גמי מטוס קינ6 (פיסין החכמיס נוטלי'

ולעזון קoct ותכנות לקכחי כתוכי סול - וfת תסחיפכf נכיתי חן בעיני סנסיי וינסחולקן) תהל בכיניבות ע"ל : ומתזנס מנכסי ובנין ניקכן דימויין ליכי מנחי יקויין יתכין בזיבורית לפין קרמנס קפסות וסרטי טיב • ול6 נודע בכיתי ותתזנין מנכסחי וכו' • כסכfות לנכות מזונותיהן.

חבלי מחיות לפון הוס • ועיין כרים פרק אחרון חין גניסלf מנכסיס בני חורין : ול6 (!!!ועכריס: ופני רמקולות : ב אין נפרעין מנכסיס משועבדיס כו' כתב קקין העולס סתס וכריס סלין לתס קננת ולל ירע כמס סס סר"נכנין לות וכו'. וכתכו סתוס' וחסים אלין סעולס וכל מני מזדקר :

והמוכר רחי 65; וּ תקין

סעולס סיס גוכת לפינו ממסעכרי נכיכונים

מטוס נעילת דלת • עיכי ומסוס רכותח זו נקט קרינ3על סוכ וס"ת לנזקין וכן סרמכ"ס 6סנרf לס כנין פסזיק בחוכן לסחטין וכו' וכחכורו 6ע"פ סתעניק קמפנק כלפונס כתב עליו הסגיר ותו) כלל 6פילו לנזקין כו' ועיין לקמן : אין נפרעין מנכסי יתומיס כו' מפרס טעמ'כגמ' מסוס ולח מסיק לרעתיס דתלוי רמי לוק וכפלת נכסי קמי יפתי רס"ר נועל דלת וסלכך 6פי' יתומיס נדוליס • וקקפו התוס' נזקין דרינן מרחורייתח כעידית חיך הפקיעו חכמיס דינן מסוס יתומיס ולרכל ניסל רוקי לס כנין ססיתס עירית רניזק כזיכורית למזיק ותנ' דילן סוכר רננדחוּרִיית' נרניזק סייכיכן (כוכתר תו"כ לעיל) ומפרט (כ"ל ומפני) תקין סעולס תקיכו כרמזיקיגני יתמי חוקמות חרfירייה • ולחניי ולמרז טרח דפליגי עלית חיכ6 למימר וסכרי סעכוד לחו לfורייתf מ"ג 65 פליג רכנן כין בעל חוב לנזקין : ע"כ : ג לאכילת פירות פי' קרין סגול סוס נמכרת ליסר כוי ועסתי פירות וכו • ולסין ל6כילת פירוק לס דייקה לכירות כלחול ה"ל למתני • וסרמנ"ס מפרס כפנזל רחוכן קרקע : פיופון יתיחת הלחת פירוק וסכל רחוכן הפירות וספסו סקיקע כו' כסיכל סמעון לנכות מרחוכן הפירות fcכל כו': וסני הפירוסיס כגמ"ח פרק קמס רכי פן דף **ו ופי' סר"כ נרחי ורכ 6סי מסיק כגון סגזל לס תסגרו מלחת פירות ולכל 6ת ספירות ושכר חת הפות • כח לוקח עננות קרן כו' כח נגזל לנכות פירות כו'ומ"ס סר"כ וחוזר הלוקח על המוכר ונוכס רמי זקיקע מנכסיס מסועכריס סתוי מכרה לוכו' וקרי ריח כמלות נסטר וכנסייס רס"י ור"ן לכל רכני פירות סוי ככלות ע"פ • דחף על פי כתר מופר ללוקח חכ6 פיקוס וספי 6ינן וענןיסון וסכחיסון חפילו הכי לין קול יוכ6 62 על סמקח לה על תcלר כיון סעדין הינו כעולס. ע"כ וים לתמוס על הריג דמפרס על מפני נזקין לעולס סין לכריס סחין להס קננת וכו' - ולפי זס לס סוס ליס לפרס ככין ולחלק בין מחלות כסטר לתלות על פי • ! רקין יש לו קנגס • פירות זין לסס קנכס וכגמ' תרי חמור6י עול6

6מר ריס לקיס טפל דמתניתין לפי סלין כתוכין וסיינו כרפירס סר"ג לקרן סוי כמלוס כפטר : ולו ספירות חי:ן bk כמלוס עיפ וסקס כגמ' וסל מזון החtי ותננות (כסתכנות בעולס כגון לגרפס ולהדרת וגכי סוf כמי עסקינן) וסוליל וכלי בית דין הסכמ6ן וכתיבי רמי . וסניקתס מעקרל הכי חקקין כתוכין הן וכל נטל חול וסין כתוכין הן חלל מסונכריס לפי ססין לך חלס רולת לקח פות מחכרו לס מזון cfתו וכינו חוזרין עליו עולמית ורני קנינ6

6מר לפי cלי, קנוכין וסיינו טעמ' לכתב וריכ לקמן • ולא הוק ליה ליו"כ לכתוכ נתחלת לכרי ריס לקיס יfחר כך לכתוב דברי ר"ס כלי רכרי זכיתן פי' חסד הול חיכנו לכל לכרי 6 מקס מספיק כלכרו : מפני תקון סעולס פי' סר"ן סקס

דכריס

[ocr errors]

וכריס f6cין לסס קלכס כו' • עין מס שכתכתי כזה במפנק והמונ6 מניחה והחזירה וקכעליס לומריס 65c תחזיר כק: נ' פרק י"ן וריח פרק י"ג לכתוכות : ו או פמינק נתן ל6 יסכע מפני תקון קפולס פbס לתה חומר יסכע ין לך חניהן וכיס קממונת תקכ"ו פסול ליס כ'ו: חייב למסר חרס סמטפל במניסת לסחזירה : י יתומיס ססמכו לכל פירותיהן ככר כתכתי כרפיר מרמחי סים מקומות סקורפין כעל סכית לספות מעסיס' על פיו עלה נתמכ'לקס 6פטרופו'• לכל המתנות כtס מער

ספי' הכי כfפטרופוס סוס כלכלי וכנמרח רמינן דתנן והמוצא מציאה לאישבע מפני תקין העולם

הפטרופיס כל: רומי קורין (נריס תרומות) (התורס 6ת יתומים שסמכו אצל בעל הבית • או שמינה לחג פלטר ולקטני' פוטו"ס סלינו סלו לסין תרומתו להן אביהן אפטרופוס

להן אביהן אפטרופוס • חייב לעשר פירותיהן • ופי' 6פטרופוס לכיסן סל תרומה • ותפניכן ליק כלן אפטרופוס שמינהו אבי יתומים ישבע • מינהוב'ו קטניס: טמנהו חכי יתומיס לסחכיל : כן להניח • לא ישבע אבא שאול אומר • חלוף הרברים יסנע רחי כחו דקית נית פיר:"י (המכיל יתומיס המטמא והמרמע והמנסך כשוגג פטור : כמויר קנ6ס מיניס ל6 סוס ליס נחלתר קיין פֿעטר להניח חייב הכהני'שפגלובמקרימזידין חייבין: ה העיר 6פטרופיס • ומסוס סכוע' התנוחת כחוכר ער סינללו רבי יוחנן בן נודגרה על החרשת שהשיאה אביה •

לק 6פי להמנועי : מגוקו למה לי פיסורי נכסיגרלן

שהיא בית דין לס יסכע לטוכי חנס יפסרן קס :

קיס סוס עוסק לניר לקכל אפטרופוס סמינקו כו' קימת רתנן כריסb מי מסתכן וכריתס ולטרוק חנס וחי ימיס עליס סכועס לפי לזמנועי : וגלו (פנקית גלרון נו• מס יסנע לו ל6 • חכ6 6sול חומר חלוף הונרי' • מנוסו בית דין יסכט • לנרקיס ולכלורק ניל רומי טפי למינקו חניקן מלמינקו קנ"ך • הנחק רקח נפיק עליה קלה וחינם מסמכס הוח וקל סמכי וקרח"ס כתכ והרחניו פוטרו מסנועה (הכל חול) מקיו עליי כי רינס • מסוס סכועת 65

6תי לחמנועי

מנקו בי רמינהו לני יתומיס דנסיכ6 למימר חי כ6ן לסוס ליה קנחה יתומיס לס סכט • רטוכת חנס עוסס לו לטרוס עסכנין מינית כו'. וקול ז' חולק עליו מסוס דליכח למיחס לחרס ולי רמית עלית סכועת סתילחמנועי • וסלכס כלכס סbול : סלינס קנין פימפון חליו היתומיס ויכלת ממונס מסחר פלח המטמל טקרומין Sc נרו : (הונשמע מערכתרומה כחולין יסכע לכסוף • ול6 סייך למימר כיק ללקי מנוע כימי נקס סל חכרו • ומפסידו סנריך למכרן לכסניס כזול : וסמנסן זלת מילן 6ס 6ינו הגון ימנע וימנט וחס לוס קנון קול סמערניין כסן ניין כפר וחוסר כקנחה: כמזיך חייך . וכרין ועוט: לסס סמיס כסכיל סרולס סחין להס עור וסומך לח קול סיתס פטור - רקייק סbינונכר לf סמית היזק 6 מפני ימנע כסניל הנוט • וטוך ננתמנה למרינן לפטרותו מפוס תקין העולס סס יקח כל סקר (חקר קולן (מטמ6 טהרותיו דמתני טעמי למר כרחית ליקי ולמר כרחית ליק. קוה כשר סל חכרו ולומר פטור חני: קכקניס ספגנו קרככית ססחטוס פירסי פטרוקו קממניס לותו לכל יתומיס שסמכו ממן שרקו למס כמחפכת לסכול מתס מין לזמנו ול6 קורנק מחיל מן סניק - (חע"ג דלענין תרומה נתנו לו רסות היינו לכעליס : מזידיס• סירטו ספסוליס (ככך) חייניס לסלס • .מסוס לח יכלו טכליס ומונחלקו לכל פלחול ורכנן כמינקו רמיקן לכעליס ססרי כריכין לקכית 6חריס : וחינמי נדנת הכי יקותיס• ובחינתו כית דין ול6 סזכירו יתומיס ססמכו 6כל קיס bינו מייננתסלומין • מ"מ קסס כעיניו פלח הקרים בעל הבית הפנויק כריסb - מסמע וכולסו מורו לכרין סכועת קרננו • פפרינקכיס לורין קיק מנקם : ה על החרפת

כדין לפטרופל רנסכעין סלח נטענת • ט"כ: סקסיחק לניק חפ"נ רקויל 6"ס גמורס סקרי קבל חבית ישבע כרתנן כסוף פרק ו' הסנועות : אבא פסול חומר קלופיק כסריס קטנס 6פילו הכי יוכלה בנט ומקכלת חתנטי

וכו' כתר קרנוהלכה כחכס סbול • רקכי 6פסיק כספים חרפת • ולע"נ רנית נר רעת'רסק מתנרסת כעל כנמר': והמנסך פי' סר"ן פמטרכ יין נסך כו'וסטין כרחתי כלכך לח כפינן רעקק :

ועל רסייכו מלמע סקול נמי מערבי סינטרך למתני נסליס מטוס רקנסס נקנס לס ילפינן רקס Sחו ליכל רוח וקיכ6 רקנוס קנוס' וקיכל דלק קנוס • 65 קנוס ונסכי 6יכטרך מנסך • נמי : במזיך קייל כתב קריב ונדין הון סיקיר פטורי והיזק bמינו נכר להספיק סיזק - וניל ומזיק סעכולו סל חכרו דתנן

כמשנס ד' פרק דלעיל רליסניג דקיימb לן כווקית מקיינינן ליה רחפן היזק נכר לגבי קגן להכח תוס' לעיל דף מ"ל - וסרמנ"ס פירס לעיל לטעמס כקלכס כרכן פמטין כןנמליחל מטוס רריינין דינ6 לגרמי כמו שכתבתי לעיל נסתר וכ"ו הרח-ccס ועיין מה שכתבתי כאסנת ר' פ"ו וככורות : ועיין עול כמפנק ח' פ"נ רסולין 8 שפגלו פיי פרינססקט וורקו דמס כמחסכת כו'וקול סרין לעכולת קילוך וקיכול כרתנינן כפרק נ' רזכקיס • ומה מכתב כמספכת • טיין מס סכתכתי נכות כסוף פרק נ' רננ6 מניעס : ה העיר ר' יוחנן כן נודנרת על קסרסת כו' מסוס תרמי כתרייקל לתפוס תקנה כנסו פנס כיס קכס רס"י : שהשיאה 6נית פי' כר"נ כפרים קטנק • ועיין מ"ס כמסנקנ' פרק י"ר ריכמות :

ועל

[ocr errors]

קלג

[ocr errors]

ר"ע מברטנורה

תוספות יום טוב

: גטין פרק ועל קטנס כת יפר! סנ66ת לכקןותיק יתומ'657 סוו כסוחי' ועל קטנס כו' סחוכלת כתרומס 6כל סרט דמיירי כק !6 מדרכנן : 6וכלת כתרומס לרכנן • ולס גזרינן תרומה וסכקת ס"ת רלח • וטעמ6 כנמרס נזירה פתח חרס. ורכנן תטו תרומה לחוריית : מרים קורק: נירה בית גדול : פנסר פיקחת יסכילנס • וגזירה מסוס תרומה לחורייתל : מפני תקנת הכיסי פלס לתס מכריכן לקעקע כירתו ולהחזיר שנשאת (כקן • ועיין כמסנס נ' פרק נפרס לפריות רחביע ומריס עגמו ימנט מלפפות

סלס נכעלס : תזונה: פלח כורעת לרכיסי שהיא יוצאה בגט • ועל קטנה בת ישראל שנשאת שאוכלת נקרומס פירס מסים גזולה: סקיס מכפרת לכהן • שאוכלת בתרומה : ואם מתה • כעלה

קרין נתרומת וחין נריך להני' 6חרת : יורשה • ועל המריש הגזול שבנאו ככירה: שיטול ורכנן וכתכו סתו'ולס תחמי מפני תקון מוכח 25 יכין את רמיו מפני תקנת השבים ועל הטאת הגזולה ולוקחת חפי' כתרומה נקני מכניס bsכלו חולין שלא נודעה לרבים • שהיא מכפרת " מפני תקין רחורייתו) רקטן לוכל נבילוי

ונמכר המזכח: ו לא היה סיקריקון ביהודה • בהרוגי הול (וכתכתי כסוף פ"ט מזכח כטל יפנמנעי'מלעבור מלחמה מהרוגי מלחמה ואילך' יש בה סיקריקון" הפכת • לסיןמכוויןלהפריפר) עכולק: ולס היס סיקריקון כיצד• לקח מסיקריקון - וחזר ולקח מבעל הבית • וייל וכפר' קל'רנר מסמע עכוס כוכח כלומר לח לנו מקחו בטל • מבעל הבית וחזר ולקח מסיקריקין • דלפי' מ6כילס נידיס ועול דין פיקרקין לומר שהקונה מקחו קיים ילקח מן האישי וחזר ולקח מן האשה • משמע דחפילו לכי גרנה קרקע סליפר מיר עכו"ס מקחו בטל • מן האשה וחזר ולקח מן האישי מקחו 6וכלת מכח זה חע"פ רונה יהיה חייב לדון עס קיים זו משנה ראשוני בית דין של אחריהם אמרו: סערין ל6 כעל • והכח 65 הנעליס : נטעת קרוני

הלוקח גזרינן תרומה ורכנן לטו מלחכ' כסעת ססיתר הנזיר'

רחורייתל כלגזרינן גכי קרס קפה על יסר! ליסרג כמלחמס סקלוקח ממנו כחוק'סעס קיק נפקחת (שכתבתי לעיל) וחפילו לכל תרומס רורייתח קל מקסי קייס ול6 סיס כריך לדון עס יסרחל כעל הקרקע מסוס קטנס סיס עכ"ל - ומסייס כעל חם ומלתח רלס פניקס קול רונן 6ונסיס דיפר הוק נמר ומקנילסקריקִין • יקיימ6לן סתנרל ולח קכטל על כן ל6 נזרו ע"כ • ירקרקתי כסלכות קלות וזכין זכיניק זכיני : חכל מקרוני המלחמס ולילך סל6 תרומות לקרמכ"ס לדעת מה יפרס קול נזק ולח מכתי היתה הגזירה ניקרן רנו דין סיקריקון • לומר סכקונס ססעתיק ככל זו כלל וכ"כסלמיס כפ"ו הלכת ניקכיל נספילס ממכו יטפס רין עס לכעליס • כמו פמפורסכמסנס: מקחו חניק כרמוכח מיניק וכיס סכת' ודין תורק מתלכל מנתחרס' נטל • למריכן תירסה ענו: לקח מן החיס• קרקע המיוחל כו' ונס מוכתכ סחוכלת כתרומס סתס מסמע רורייתי ולס לכתוכת 6סתו מקחו כטל רחמר' נחת רוח עפיפי לנעלי : מילק ומפמט 6ף להסכינס כידי' ונס כתכ סbוכלת סוס

כותן פוקי וגס קכ"מ קרחה מקוס על מפנק ו'פ'ס רניר' :

ואם מתס כעלק יורשה להפקר נ"והפקר סנחמר כל 6פר נ6 ינ6 cSלס ימיס כענת הפריס וקסנניס יקרס כל רכום ח"כ מקכל שק הנחלות 6סר נחלו לעזר הכלן ויהושע בן נון וכלפי הלכות וכי מה ענין ר6סי' 6כל חנות של לומר לך מס חנות מנחילין כניקס כל מק סירכו חף רחסיס מנחילין לק קעס כל מה סירנו: גמי פ"י דיכמות רף פיט : הגזולה ויחוס כדי ל6 קני: גמ' : שלא נורער נרכיס• ר6י נודעה לרכיס ססיל גזלת • מפתח רלס סכיקל קול פכיסנס סנדלן. ולס תקנו כמפתח ל65 סכיס• כן נ"ל. וכירוסלמי 6סמכקו סקרל רי חנין כעס רכי יוחנן ורגלתס גדול חת ספסס ולת סחולס מס פסס וסולס כגלוי • 6ף כל בגלוי

6ף כל בגלוי : לרבים וכן העתיק הרמנ"ס נפיק מקל' 6יסורי מוכח: וכתב סכ"מ ולנורינן נירוסלמי ררניס היינו סלטה • ולס ידעתי למה הפמיט רכינו • כ"כ יולי גרחק לקרן וסרמכ"ס סונר ור' לכין וחסמין 6קר6 לפסח וחולס כו' 6ף כל בגלוי • חולק על החומר ורכיס סלסת • • 696 גלו כעינן ותלוי כריות קניין כפי הזמן והענין ומסוס כן נככלי לח פרסינן כמס רכיס מסוס לסוכר כרכי חנין: ותדע הרי במפנה ז'ח' דלעיל נדר סירטונו רכיס פליני קתס ככליכמס קס וניס ולו קכ6

65 לתמר ולס כלוס יוכירוסלמי חיפכח דלעיל 65 לתמר כלוס : שהיא מכפרת • וחי קסיס סילך תתכונ"ר לעקור רכר מן סתורס • לפטור 6ת זס ממטלת סהול קיין יקח חמרינן כיכמות (רפ"י) סכ S6 תעשה סחכי' רלחו מעיקר הוס • רס"י וסקריקין פי' סר"כ כמסנס כ' פ"ק רכיכוריס : ביהודה Sסון לס"י מלחמת טיטוס ססיתס כירוסליס וניקות: עיני ותוס'קכיחו ירופ' • ככסמונת גורן .גזירת על יכולה לפי פמסורת נידס מלכותס סיקורת סרן עפר לכתיכ יין בעורף חויבן : כהרוגי מלחמת • לסון קלין מסוס דחנן לוכסית ריפרחל קוס גמר ומקנילסון מסורס סוח דיסרחל לנגלונסיס קוק כו' : נותן לכעליס רכיע כגון :לקח מהסיקריקין סדס כסלסיס דינרין כוח נותן לנתיני' דינרין לפי סלנו חומרין רמי הקרקע מ' דינרין (יותר וקרוס סססקריקין עוסס ממנו זול חט"ע פסיתס 6כלו כלס למי קול זה הסעור סקו' ענין מס bלכירו בכניע בקרקע סקו' סלים כמעו' חרמניס : לקח מן החיס • פירס סריג קרקע המיוחל לכתובת למתן - מסייס רס"י 6ו סכסון נכתונת לו סיכניסתו לו פנס ככתוכתס וכי פלר נכסיס'לסי לס עכלה ניק 6"ל עיניך נתת כגרופין וכמיקה הכי מוקמינן נק נכנ'כתר' ע"כ ור"ל

לרא

כפרק

[ocr errors]

34I

« הקודםהמשך »