תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

קט קון מחרס פוטר קטן לל6וכני דעה נינהו : וסומס פסול וסומא פי' סר"ן פbינו יכול לומר כפ"ג כו' וכתנ קרן נסכיס גט ממונה למין פfינו יכול לומר בפנינכמס וכפני

ולע"ג דסמרי לעיל (כמ"סקרן כריס פירקין), כסתס 6כל להכיל גט כ6רן יסר! סלין כריך לומר בפני נכתך לסניקול קולמס קייגו למלן דיכול למחוי דמסתפי סופר וכפני כסתס 6ר 6פילו כחונס לחרן לס קנט קוקוייס כחותמין מיניס דילמל חזי ליה לכל נסומ6 כיון דל6

fפסר למחוי ל לו להיות סליק סל act

מסתפי מיניק קלכן לס מכי לקבל ניטק לכל 6לו יסומי חוץ מחרש: שוטה וקטן וסומא • ועכו"ם : ספר ע"כ וקרחים כתר כמו : (עכויס רליקיס ו קבל הקטן והגדיל' חרש ונתפקח • סומא נפיק כסס סתו'דלין לסכסיר כתורת ניטין וקלוסין וכמידי ונתפתח' שוטה ונשתפה • עכו"ס ונתגייר' פסול • סומ6 ע"י קול קולמסס מס\' דלנפסיק ל6 חזי ל6 מני אבל פקח ונתחרש וחזר ונתפקח * פתוח ונסתמא דמחזי כסיקרס 6ס יחמר למעבר Eניקותס לסקריני; וחזר ונתפתח' שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה'כשר' נפני נכתני ו6ס ילמר סמט ו קכל הקטן הגט מיר זה הכלל • כל שתהלתו וסופו כרעת • כשר :

: קול קולמסר חינו מיעיל הנעל והגריל קידס ספרי ז אף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה

רעפיל פילמר נלסון סתקנו לק: פתוח ונסתמ' זקזר נאמנות להביא את גטה : חמותה : ובת חמותה חכמיס: ט"כ: ומ"ס סר"ן ונתפתח 6פילו 65 חזר וצרתה ויבמתה ובתכעלה: מה בין גט למיתה • חס הגט מקויס כו' קיינו ונתפתח הואיל והיה פתוח שהכתב מוכיח: האשה עצמה מביאה את גטה • למסי ופסקי" כמיר לטעמה כספת קבלת הגטtפיר מני ובלבד שהיא צריכה לומר בפני נכתבובפני נחתם: מסוס קיוס כמ"ס סר"כנ"ל למקוי סליס וכל יכול לומר

פרק ג

כמסנס כי פ'רלייל : בפני ככקר וכפני נזקס bk

יקבל יקטן וכו' ממי חיילי לכעי למתנ6 סיפק חזר ונסחפה סכרין סיקיר בן רעת דסכיס טפי תני ליס כריסf • הגרלות הקטן ודחי סכיס • וכן נסעת נתינת תנ6 כמי ריסb וחזר ונתפתח • וכל פסולי עדות פקחות החרס סכיח יותר מפתות קסומס : ופתוח המומס כעכירס פסולין נסכיס 6ת קנט סלין גרמני' לומר בפני נכתב שכיחטפי מחיפוי הסוטק : פתוח ונסתמס כו' • כתנ וכפני נחקס - ולס הנט מקייס כחותמין כסריס לסניחו : קר"נ לפי כל חור ונתפתח כו' עיין כרכור דלקמן : ז חמותה וכית סמותס כו' • חינן נסמנות לוקר מת כעלס הכלל כל סתחלתו וסופו ברעת • לומר וכרעת תליס מלתח. מסוס לסניןלה ומכוונן לקלקול' : וכלנו ססיס כריכה לומר לכל לס ככפרות - וסומס פסיק פתוח כפעת קכלס לח כעינן בפני נכתב ונפני נחתס: ורוקה כשהתנס קכטל עמה נספר סיכה סופו ככסרות • כדרייק רכ 6סיכגמרb וסלי 6תיזה סמסר קנט לירק וחפר לי על תתנרסיסלח ננית רינו על הכלל למימרן • ומ"ס סר"ג ו6ס תיק קנט מקויס ככר פלוני ותסמרי כסני נכתב ונפני נחקס • וקנ"ו לוקחין חותן כתבתי לעיל וסכי פסקינן כפ"ו טעמה ונעינן סילמר נ'ן מידת חקר סחמרה בפני נכתב ונפני נקתס * וממנין סליס כו' • תפוס קיוס קול : נאמנות לקניס לת נטק מיחזור ויתן לותו נר • לכל 6סס פנטה יוכל מקחת ידה נכל מפרסיס ננמרח כח"S: דכיון סכריכה לומר בפיך וכ"ג

הרי זו מנורסת • חפי' פלין סנט מקייס וחי (תל כעל מערער לח מניסןכית מסימנס ידליכf למימר בחותמין • וחינת כריכה ספלמר כפני נכתב ובפני נחתס : דלקלקולת מכוונת - 6כל כחיללינה חומרת כ"כ ונ"3 • ולי

פרק ג

חתי כעל ומערער משגיחיןניק חינה כסמכתי דחייסי'רמכוונת

לקנקני : חמותה עיין במשנת ר'וו' פט"י דיכמות ומ"ס פס : ובלכר ססיס כריכס לומר כו' • פיין מיס כפ"ק מפנקנ' וכתב הר"ן ולוקל כסתמנת כו' ו6"ל לס תקנרפי כוי ותחמרי נינ כו' וכן ליסכח לגמרל • וכן העתיק סרמכיס כפירוסו • (מיסו לחו סימנס סו6

PEלערי כו' ולי ל6 קתני לס דחפילו לח חתני פיון סטפה חומר פליס כריכה ספלמר כו' • וכן יורי לסון סרמנ"ס כספי מסין • וול סר"ן קמ' מתני 66ע"פ סלו רגחה קלטת לומר ככר נתנרסתיכנט סכירי ל6 קיתר כריכס לומר כ"ג וכ"ג לפיה כל פיל חומרת (פנטסקה) פליק נ"ל נ"נ וניני ולס נפטרה כמנו ללינפיל חברה נחנרפתי : ע"כ • ומים קרים לכל 6סר סנטר יונס מתחת ילק כן ואפילו סלין הנט מקויס כו' ככ הרמכיס : ומסייס כחגורן ספ"ז מק"ג סכרי bינס מקלקלת על ענמק • ועוד סיפריס החתומיס על קנט קריקן כמי שנחקרת עלותן נג'רעי סירס סס מערער • לפיכך געמין הנט נחזקתו ותג6 - ולין קוססין פמה ימכח מזויף: כמו פנימיר רנט כחזקת כסר כסיכיל חותפלים עד סיערער הכעל 6ו ער פיניל רחיק סקי6 מזויף לו כטר • פלס נחום לוכריס 6לו וכיונל כהן - כך קיק לנוכחים לגט סיקן סנעל כפנינו סמל נטלי וחסר כך נתנו • לוסמס פריס פסוליס חתמו כו: והרי קוס כמזויף מתוכו • לו סמל פלח לפרק נכתב • וכסס ס6ין חוססין לזס וכיוכס כו . הלה כפמירכו על קוקתו פר סיודע סקול כטל : כן ל6 נחום 65 לסליס ול6

65סס עלמס • סקנט יונח מתחת ידס

6oין דיני כלסורין כריני סמפונוקי פ"ג וכקן הכי הרסניח סמס מרתנן כפ"נ וכתוכות: קלסס סמרת חיה הייתי • וגרוסת חני כסמנת ולס יס עדיס פקין • לינקגלמנקט"ל

1 גן לב ב והיגי

פוקוס סי6

[ocr errors]

עכ"ל :

בריתות מעל לגרש 6ת 6סתר פרקג כל גט שנכתב שלא לשום אשה פסול יופר מכן קיו גוני נשיסכו

וליני רוחת מקום לתמיקה זו • לסקס חיכח למימר דמיירי פרק ג כל קנט

דסקס חיכח למימר דמיירי פרק ג כל קנט • קול סופריס מקרין סנדוליס מקרין נסרין נט יוכל מתחת ידה •

כתלמידיקס כפיכס גט לפניכס כתכקו כך "פרק ג יתר מכן כתב כנרסנו 6ת 6סתו כו• נמיימי והזכירו סס חינם נעלמה : יותר מכן ולח זה כלכך שנכתב כתב ונתן ספר כריתות כילק קיה למטוטי פלח למס נרוסין סלס לסתלמר • 656

6ףfת סככתנ tbס ריחן קמס דלס עכיר לסוס

נרוסין נמורי ונמלן פסול : ונמלך רעכיר ot5 כריתות

כיצד היה עובר בשוק ושטע קור ולס זס כלכר פנכתכ סלק חימר כסר כתב רחמנל סופריס מקרין איש פלוני מגרש את פלוני ממקום לטס, גרופין פל 6לס זק וכת' : יתר מכן היו לו פלוני ואמר זה שמי וזה שם אשתי פסול לגרש בו פסול • 656

6ף זס סקין לו נ' נסיס כו' נמר' חי כתב יתר מכן כתב לגרש ס”מ) בו את אשתו ונמלךימצאו 6תי נסיס סגכתן לtס רחמנ6 וכתנסה למפוטי בן עירו ואמר לו שמי כשמך • ושם אשתי כשם גרופין לקחי נכרק פסול קחי לל6 קיקו קל כתיב ליי אשתך פסול לגרש כו יתרמכן היו לו שתי נשים כיון שנכתנסלס לסס גרוסין הכל יסלו נ'נסיס רחיקו קל ושמותיהן שוות • כתב לגרש בו את הגדולה. לא פל זו : גדולה וקטנה לחו כתיב לית : חימר כפרי כפר יגרש בו את הקטנה • יתר מכן אמר ללבלר כתוב רוקס: יקר מכן 6מר ללכלר רחמנח לה לסמה : יתר לאיזו שארצה אגרש פסול לגרש בו : ב הכותב וכו' ה6 קמ"ל דלק חמרי' מכן חתר לכנר כתב סר"ן טופסי גטין צריך שיניח מקום האיש ומקום האשה' הוכרר סרכר למפרט רכסעת סל קמ"5 657 חמרי הוכרר ומקום הזמן-שטרי מלוה צריך שיניח מקוס המלוה כתיכס נמי רעתיק 6הל כו' - וכתכו סתו' דחפי' מלן מקום הלוה • מקום המעות • מקום הזמן - שטרי 6יכ6 נרופין ריליס ולילס : לסכר כעלמ6 ים כריות מקח צריך שיניח מקום הלוקח ומקום המוכר ומקו' נ הכותב טופסינטין סיכר (כמ"ס סריג כמbנסי' פ"ז המעות ומקום השרה ומקום הזמן מפני התקנה' פרוכת פיקיו מזומנין חכלו • ודמחי), הכל מונס מסוס ר'יהודה פוסל בכולן יראיעזר מכשיר בכולן חוץ ספעמיס 6רס כס לזכרו דוכתר לי לסמס • מפמע

משמע מנטי נשים שנא' וכתב לה לשמה : ג המביא גט ותוח טרור כפטרות 6חריס: סיסח מכורר נסעת כתיכס ואבד הימנו •מצאו לאלתר כשר • ואם לאו פסול • כריך סיניח מקיס תחים פ"ל • ועיין מ"ס גו'ן

מצאו נמקוס הלcס ומקוס הזקן • כרפ"ק דנדריס :

וכנרס מוסיף 6ף מקוס נ מקים רמים ומקוס יc6 ומסחט Bס עירו ומס טירת סרי 6ת מותרת לכל חוס: מפני התקנת התירו לכתוב טופסי

הלס • וכן כתכו קנסות c6"רי כפ' ללקמן ועיין גטין ופטרות סלח לזמן מפני תקנת הסופר סיקיו מזומניס מים מסנקס' פ"ח : ומקוס סזמן עיין מ"ס כסס סכ'י לו • וכלכר 6סיר תורף לכתכו לסמה וגזרינן תורף סחר כמנה ר' פ' דלעיל ומ"ס סר"ן וכגמ' מוסיף 6ף מקוס קלי סטרוס 6טו מורן דנטין: רכי יסולס פוסל ככולן לגזר טופס 6ת כו' סנס זס עקרו SE נט נמתני' ר"ח היה לומר עלי 6טו חורף וסחר מטרות 6טו גטין : (ר"6 מכפיר ככולן דלל מסירי כרתי סוכן וכתר לס לחו לחתימה קחי בחתימ'העריס גור סחר סטרות לטו נטין : .חון מנטי בסיס פנסי (כחכ גס חינת חלל מר"ס מפני תקין סעולס וכי כתיכ וכתנ לס לסמס לסמס ונזלינן טיפס סט תורן וסלכס כר"ס : ג לאחר מיל לעקר כריתות קחי וקייכו כל קני רחמרן ועיין מ"ס כמפנק נ' כפר ו6ס לfו פאול ולוקח bcכר כמקוס 6לסיירות מנויות פ'כתר6: ר"א מכפיר ככולן כו' ומקשינן כנמ' קפח וריס רfיכ6 למימר מעוכריס :פניס נפל חבל 6ס לכר כמקוס 6לין סדר"ח . דריס' מתני' סוקלניכן כר"ס וסרי לכתוב לטופסי הסיירות מכויות ספי' 5-)חר זמן מרוכס כסר וחפילו חכר

נטין - וכלכר סיניח • ומפרקינן פרי תנחי והליכל דר' : נמקוס סססיירות מנויות חסיס לעדיס סימן מונזק כנון חוץ מנטי נסיס כתכ סר"כ ונורינן טעס 6טו תורף וסלכס סיbמר נקנים בו כנר חות פליני חי שיחמרו מעולס ל6 חתמנו כריח והכי פסיק רך כגמ'

וכן דעת סרמכ"ס כנט כאן החמות ! כזה כלנו כזר וחפילו ל6חר זמן מרובה : כפירימו (וכחכורו פין חזר כו ע"ס ככ"מ) ול"ק מתני' י'

כספיסק וסריכ' כס"ו 6פילו לכתחלה לכתוב טופס ולס נזרינן סטי מורף כלכתיכנס סתס רחc"ולס ספיס כלל לס נזרו • ומיסו 6יכ6 פלונת6 דרכוותו מיכל וסכרי ריח פסל כנטי נפיס 6ף כריענו רייקי מרתון מכפיר ככולן מון מנטי גסיס • מפרט ופוסל גנטינסיס • וכתנו רלס רנני כמחוכר ומפנק ריפין רכטר כריענו למחוכר 65 סכיתי כולי קלי לכל כתיבת טופס שלח לחמת גזירת מנוית סיל ר6סיתירו לסוקריס לכחול טופס סלס סמת כטרדייסו כנסיוכתכו 6ף תורף * סכך פסלוסו לף בריענו• וכ'כ סר"ן כפ"כ מסנס ר' : וקרסדייק כספן רמדקלמר מכפיר ככולן חון כו' משמע דפוס כנטי כפיס מי שמכשיר ככולןוקיינו לכתחלס והוי לומים המחובר וכתכ ומ"מ טוב להחמיר ולגרסה ננט חר 6ס סכעל לפנינו ע"כ : נ לאלתר פי' קל"ג סין • ולו כיחר כל קבורך לכנמרס) פליני

מיכל מין סלה פקק לוס bס על סעת מליחת הנטע"כ

קכו

:

כת

ר"ע מברטנורה גטין פרק ג

.תוספות יום טוב בחפיסת 6ו ברלוסקמס • 6נותחות סרנילין לתת כקס פטרות ויש מחלוקת בין הפוסקי'כמו 66זכור כס"ר ומ"פ סר"כ ודוק"

ס נתן סי' סקס לל : 6ס מכירו כסר: מלתח בחנפינפסק סלכו כמקוס סרסיירות הנכויות כו' • ו6פי'לה קוקוקו סניס קוס • והכי קלמר מכחו כחפיסת סוכרלוסקמס 6ע"פ ססינן פטמותיהן וספות כסותיסס סי' • ולסרמנ"ס כמ"ר פלי סקס מכירו לגט 6וםמכירו לגט • ע"פ סמכחו ככל מקוס כסר: כו' 66"כ הוחזקו ג"ג

כו' 6ח"כ הוחזקו ג"ג: 167 חס עכר חייסי' חטיפ סל6 סקס נותנות כחיקת ססו6 קייס

כיון דסיכל קרתי כריעותח ולח חייסי' פמר מת וכטל מצאו בחפיסה אוברלוסקמאס מכירוכשר המכבי' ולקרחים לעול'ל6 סוי לתר סליחותו רחמרי' העמד רנר גט והניחו זקן: אוחולה : נותנולה בחזקת שהוא חלק כל פלס עכר כו' ומ"ס על חוקקו • 6כל 6ס נודע קיים 'בת ישרף הנשואה לכהן והלך בעלה למריני קר"ן לכל 6ס לכל כמקוס סמת קודס שהגיע נט לידת הים אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים • השולח סליןהסיירו'מכויו לקרמכ'ס קנט כטל דחיןנט לr6'תיק': חטאתו ממרינת הים מקריבין אותה בחזקת שהוא 6פילו קולוקו כחותו מקוס מקריכין לות' ול6 קייסינן קיים:ר ג'דברים אמר ר"א בן פרטא לפני חכמים פניס סמות ה'פוס ושכנות פמס מתו כעליס • וסטלת וקיימו את דבריו על עיר שהקיפה כרכום * ועל כמותיסס סויס ולקרחים ממונעניק למית' עומדת : הספינה המיטרפת בים • ועל היוצא לירון * שהן דוק' כסלח הוחזקו סניס כו'

י כרכוס תרגוס מנור בחזקת קיימין אבל עיר שכבשה כרכום • וספינה דחי יוחזקו קייסינן 6ע"פ ברכומין: המיטרפ'וערין לה שאבדה בים והיוצא ליהרג • נותנין עליהן חומרי סלין פיירו'מכוין' קוליל ולח טבעת: לידון. כדיני נפו': חיים וחומרי מתים *

בת בחר :65 ענר סוס or

ורס ומחזירין לזמן מרוכת היינו נסתכעל חומר תנו לה כרתנן כמסנס ז'פ"ק דכ"מ : ועיין מ"ס שס כסיו: ח"כ כשהיה נותנת סימן מונסק • ומ"ס סר"כ ולפי'סנר כו'חסים לעריס סינון מונפק כו' פי'סתוס'ספליי כמי כסמן כסימן מונסק • של רכעדי' לפ"פ פרו)וככר מהמנין • וסליח לו מקימןkס כססומר כן קורס פרחהו - ע"כי ומ"ס סר"נחו פיחמרו מעולס לס חתמנו כגט כן, תחתית 6 נוה • וכתנן התוס'מסמע סיודעיס סלס סתמן bk על 6חר לכל חין מכירין מי קול חותן יוסף כן אמנון וכספעליס fומריס כן וקול סוכר פעל סלו חתמו נחמן לח חסריכן ליס פיפקר כמו לומר סקול שלו לקנקנק לכל כפלין העריס 6ומרי' כלוס חיישינן סמס הוס סכור ססוס סלו לפי סbינו יודע סיס יוסף נס 6חר חג יורט ולין גרסה ללחום פנס קול לגו גט ולכן חומר ססו6 מכיר חט"פ פלינו מכיר ע"כ: מצאו בחפיסת כו' פי'הרנויס כסן סי'סיס סלו • ועיין כריכור ללקמן • וכתבו התוס' ו6"ת ונחום tbלס כדחמרינן כפ'כרח דיכמות (משנה ני) וייל לקיס ליס כנפסיק סלק 6ceינס לסוס ליס לין כיורט סכחפיסה הכלן ומ"מ כריך פיק' מכיר החפיסה זו רלוסקמל נטליעות עיכס ומס פיודע סכחפיסת חו רלוסקמח חכלו לין * סימן כיון דרין נתניקס סס ע"כי ועיין מ"סספיק ונ"מ : אס מכירו כפר פי'קר'3 חי שתכירו כו' וכן כפילס"י סכידינו וכן ססכמת סמפרסיס ל6חרוניס ופי' סר"ן כטביעות פינס וכ"כ בטור : (כחפיסת וולוסקמה בתי טביעות טינ6 כמוסיף 6 לחיכוז כין סי' לטניטות טינס לטביעות פינח חין מועיל לסכסירו ל6 כשמכח חותו נעלמו פילבר לו ולה כסמלחותו 6חריס וכנ"יקנים חלוקי דעות כטעס סלכר דליכח למימר דילמה מפקר מסוס הפסר סכרו ק"ג לbל סוי למריגיטל תרעומות עלית - לכל כפמללן סול נחמן נתנו לסי כעי 6מר לס סכר מעולס ו6"כספי ניכר מינו על חפר נחמן כחיסוריס כטכיפות עין ע"כ וכערות טביעות עין כמת מסנס נ' פרק כקרח דיכפות יש מחלוקת ור"ת סכר רמקני כמ'ס קטר סי''ו וחלקי פלין ק6חרוניס כמ'סtסכנ"י וי"ל לסחני התס כיון סעפוי להשתנות לס רכו לססמיך על טביעות פין : או חולק • ססיכ גוסס ורוכ נוססיס למיתת גמ': בחזקת סיוס קייס מרקורייקה נפקח בן כסכל סוחטין סטמר דבר על חוקתו • רס"י : בת יסר! כו' כריכח דחי 6סמועינן - נט תפוס ?לס 6פסר (למיס: למיתה • דחי חיים מין לך 5וח נט לסתו וקן עגונות) לכל תרומה לספר להיות כזונות כחולין) חימ6 לס כריכה -כנמ': השולח מטלתו כריכ'רחי חסמועינן תרועות זימנין דל6 6פסר (סקיס ענייס כריכס פרנסי ותטול תרומה גני תנרגות) 6כל חטחת מספיקה ל6 ליטול קולין לעזרת כריכס כנמרק : מקריבין לוקו כגמ' מפרס ולוקס כקרכן כטיס לין סט6ת סעוף ס6ל סמיכה רS6"ק

לכתחילה לין לעסות כלה סמיכה דקל מעלין עליו כ6לו לה כפר כמפורט כמסנס ס' פ"ט ומנחות 8 ו ועל הספינת המטרפת ניס פי' קרין וערין 65 טכעס • וכן פירש"י ומשמע דאו חכלה וכסיפה היינו סטכעה • אקמ"S

לחע"פ כן נותנין עליו חומרי חייס וסמb יכס כרלסכחן כמפנה ר' פי"ן ריכמו' וסתס יס מיס סלין לקס פון סו6 • וסרמכ"ס מפרס וול ספינת קמיטרפת כיס תוס bסוער עליס קיס ורנס לסכרת וסמלקיס לינס יכוליס לסנקינס כפי רכונס לגורל הסער חכל סעליס וקכליס סלסס נסbין סספינק סbנרת ניס קול כסנסגרו קכליס וסעני' פלקס וכלכלהכל ונסחרת הספינה על פני ימיס לסנסנת קמיס ול6 כפר עוגין ולס מסוטות שיתנקנוכס ע"כ : והיוצא ליסרג • נגמ' מיכל קרי ניסני חד ליסכה רוקס ככ'ר יפרחל 6כל כנ"ר רעכו"ס מכיסתס פסק דין קליין קנרול סכקן חין נותנין עליו חומרי חייס וכן פסק הר6"ס • ולמיין ליפנ6

רוקח

דוק6 ככית דין נכרי - לכל כנ"ואל יסר סין נותנין עליו כת יפרחל לכהן חומרי מתיס: כת כקן ליסר חומרי קייס : חומרי חייס וקרפניס כסוף פ"ו מסלי נרוסין כתכ וקיוכל ה המכיל נט כ6'י • 66"ל לומר בפני נכתנ וכפני נחתס : ליקר מכ"ו SE נכרי • והיינו כליסנ'כתרס - ול6 כתכ נכיחור מסלחו ביד סקר • ועוססbליס משי ולל כנ"ר ולוקח חלק 9 דין נירטל יפרחל וכתב המניר וכעונותינו כנר נטלו דיני וbס 6מר לו : כעל 3פליק: טול לי סימנס ספן פלוני כסקתן נפסות מיסרחל עיל וסין זה

לק לק הגט ל6 יסלחנן ניר מספיק כי דרכו של הרמב"ס בת ישראל לכהן • ובת כהן לישראל - לא תאכל מקר : ו עוסק כ"ר פליק נבחר הכל. הכל נ"ל פסמן בתרומה :ה המביא גט בארץישרא וחלה' ה'ן ומסלחו : סליק נ"ו 6ני על מה סכילר כפיט מהלכי משלחו ביד אחר ואם אמר לו טול לי הימנה חפץ ומסתמס כ"ו פסו קוכר קרומות ופס כתננקליס • פלוני' לא ישלחנו ביר אחר שאין רצונו שיהא נתכפרו סליח פני ממנה לכל מי פנגמר דינו ככית דין פקדונוביד אחר :ו המביא גטממדיני הים וחלה סליס פליטי ער מסר וכולן (SE יפרחל) והניחוקו נכית עושה ביד (נמ'ורי"ף שליח) וכושלחו ואומר לפניהם כנ"ו מרתנן כמתני' מין קסקילה ליקרן קיז כחזקת בפני נכתב ובפנינחתם : ואין שליח אחרון צריך ססליס כלfחרון כו' 68 חומר מת וכל תכל 6סתו • צ'כי שיאמר בפנינכתכ וכפני נחתם : אא אומר שליח סליח ניך חני :'ן לקיות ולפי סמשנתינו נמי לסכר' בית דין אני : ז המלוה מעות את הכהן * ואת מפר' עליקן מחלקן כסיפרס לה גרין פרומ' לפיכן ניחר הלוי • ואת העני: להיות מפריש עליהן מחלקן • קפרונות ימכרנס ויעכו הרכריס כקלכות תרומות מפריש עליהן בחזקה שהן קיימין ואינו חושש סרמיס לעלמו כסכיל סוכי ועליין סמך כקלכו'גרופין - שמא מת הכהן • או הלוי • אוהעשיר העני

סים לו על קנקן • ומעטר ומע"פ סלפי סדר כולו

מתו

רחפין ומטסר עני יעכל הלכותרומת מלוקר נתלכו'

ויסכל כסניל החו'סיסלי על גרוסין ועיין כפירוס סר"כ כמסני ג'פיק דטרוכין : קלוי ועל קעני. 6

% סמפריס ממטסר בחסון • תרומת מטסר בת ישרף כו' - וכל פכן למיסור 6סת חיס• ולס דיקנט 6ק' כהן: ולס קול רניל ניתן תרומותיו ומעפרותיו לזס סכקן •

מקס כיד הסליק 6ינו כותנו לחתן - ולס נתנו לק קרי סו קלוי • לוהעני ססלוס נתן • 6"ל לוכות ניס מטסרותיך זו ספק מגורס' • וכנ"ס קרמכ"ס פ"ו מק"ג וטור סי' קמ"6: (תרומותיו על יר 6חר 6 לוקחן ליכתומיר סחר סיפריסס • ה וחלה מסלחן ניר חסר - רליק עוסק סליח כרמסייס חנל 6ס רגיל ליתן תרומותיו ומעשרותים לחסריס • 6ינו יכול

נכריית סתכלתי כריס מכילתין (וסיס) רפ"כי לעכנן כחוכו * ער סיכת לקס על ידי חסר תחלק • ו6ח"כ דקלופין דף מ"6 וסלס ופלחה (סני פעמי'נחמר כענין מלמל יחזור ויטלס כקוכו :

כריך הסליק עופה סליק וכת' קרין ר6ע"נ רקרס מסמע בין חלק נין 65 חלק דמידי חלק כתיכ 6פי' הכי חמול רננן רסלס דוקל מסוס לסיכל לינפי רקפלי וחי סמעי מכטל סליקתייסו * הכל כחלס ליכס לקפיר • 6"נ קרל להיכח לגליכעל דעקיס דל6 קפיר חת - וחתן רכנן וערפו רחלס נמי לל קפיר - ו6יכ6 ליסנס

כננו' • דנקולן סתס * יכול לסלחו על יד חסר חטיפ פלס חלק וכלתה הולך ל6 יסלחנו על יד חסר 6ל6 לס כן הלס : טול כי סימנה חפץ פלוני • פי'סר"כ כסתמן נה קנטי וכן לפון רס"י - ומסמט רלס קפיר 6ס יטול הספן תחלק 6ס לה •

והרי זק כחומר תן נס קנט וטול החפן פנס כזה כתב הרמנס כפ"ט מקל' נרוסין י"ז 65 יסלחנן ניר 6חר • פלין רכונו סיקל פקרונו ניר חסר kס סכתכ ולס סלחוניר 6חר קיזנט כין סנתנס תחפן תחלס : נין סלח נתנה חלק לכסיף • ולס נפרס רכרי רס"י וסכי קלמר טול חפץ תחנת כתקן לק גט לפי זה כEcלחו כיך 6חר חיכונט 66"כ נתנת תחפן תחלק ומכי נתנת תחלת ניו קטני קוי נט לל6 6מרינן סל6 יסלח כיל למר : 6

% מסוס רייסינן סמל כסימסור סר6סון סליחות סני• לס ימסור לו לכריס כסוייתן לו הפנילס יק6 מרקרק נלס ויקח מסנת ומיפסל ניטל כרפירס"י כנמרח : בו ואין סליס 6חרון כו' : פי' קרין הפליק פני ממנה סליחני וכחלק ולל עדיף מי שנחנכחו מסקנת ספוסקיס גלטין

דכתכתי כמסנסנ'פ"ו דרמסיל6חרון קרי כלפי הקורס 5: . ו"מ הכל חי נחו (דנחמר) כן יכול למנות סליסי וכו'. 65 ק"ל למתני חסרון רוכמל 6פי למטעי : ז להיות מפריס עליסן מחלקן • פי' סר"כוס קול רגיל כו' 6"ל לזכו' כו'

פירס"י כיון רמלת' רפטיט' קיל הלורקן יקיר לסו לסחי נקי bcרכקניס רעקייסווסוי כמלן דמטי לידייקו דקני וכן כתב הר"ן דוכסגקות c6"רייסינ טעמל מסוס וכל מתנות כסונס חסון כמו מקנה מועטת ולסור לחזור בוכרfמרינן כפרק סוסן °לפון

עניין מסלקן עיין כרכור ולקמן : בחזקה סרן קיימין • וכן קנוסח ככל סספריס • רלף קרמנ"ס העתיק כן כפ"ו מהלכות מעשר ו6ע"פ סקול מוסע על כקן ולוי ועני פיין למתני כנו"ן לס כמ"ס. סכן כל כרמית הגולן מורק על קרכיס כמו על הרכות • וכרתכן להיות מפריט עליון מחלקן • וכו' 6ס קלון - וכו' .

כריך

קכח

[ocr errors]

ר"ע מברטנורה גטין פרק ג

תוספות יום טוב נריך ליטול רשות פן קיורסיס סייפו מקס קרקע מפוענר צריך לטול רשות מן היורסיס פירס סרין סירסו מקס נכעל חום נריך ליטול מסס רסות חס רוניס לפרוע חוב זה קרקע מסועכרת כו' ומפ' כנמ' רחפי' ל6 יר חלה מתרומות ומעשרות הלכו לסמסרוניס הס ליקח מתנותיסן מלח מחט מסוס לנוכ' וחוזר ונוכס (דומה למס ספי' סר"ג* ולפרוע חוב מוריס ממקוס 6חר : ח זמנים פירות להיות כתפנק ו' פ'כתר הסכיע') וכתב רמב"ס כפ"ו מהל' מעפר מפרים עליהן כו' סומך על

רחי 65 ירס סקיקע חין מלו וחוכל טכליס 6חריס מתו צריך ליטול רשות מן היורשין • אסהלוין לסותו מועלת עיר ונרחה זיסל ולומר הרי תרומתן בפני בית דין אינו צריך ליטול רשות מן היורשי': כעיני לקלידכל המטלטלי כלותן פירות פסקניתי לכן: ח המניח פירות להיות מפריש עליהן תרומה ריתמי מפחעכרי לכיס כמ"ס וחס 6כלו הלך לכדקן ומכון ומעשרות • מעות להיות מפריש עליהן מעשר שני קרינ רפ"ו רערכין דכל מס כלכלן : קריאת חוco (חוקן מפריש עליהן בחוקת שהקיימין אם אכרו הרי זה סירטו מסני לטול רסו' מסן טכליס סתקן כקכטחקן SE חושש מעת לעת • דכרי רבי אליעזר בן שמוע ולא ידעתי למה לל כיור כן קל ולס לס לכלן כריך רבי יהודה אומר בשלשה פרקיס כודקין את חיין קרמנ"ס :

אם הליס להפריס מתס סמי כסלמר בקרים של מוצאי החג ובהוצאת סמרר ובשעת נפניג'ו · עית טיפרים על הרי תרומ' כפירו' פתקנתי כניסת המים בבוסר :

פרקי מטות או מחלקס סרמכ"ס : ככר יין חכולין : מעת לעת

אינו נריך ליטול רשות סל כדיק' כסכרק ותבחן חגולין חוEccמס מfתמול כעת תחת לשון רס"י דים כז ניר ג'ולסטיל סוכ זה על סכסונס וסלויס לגלו - ולס עסלן מעפר פין מעת לעת על פירו' 6חריס כרין לפי תקנתס יוס סימוכחו מעות לתנוחה ע"כ ונרוק6 נקט לספרי' עליקס מספק וטפי מסכי לל bחמור רכנן למיחם bk כסונס ולוס מסו'לכעני לfס סעפיר לס עכלי תקנתס כרחית' סומכין 6חזקה : נורקין לfת דיין פהניחו להיות מפריס עליו כגכנרס מיתת סכית עגלי תקכתס עסירות 65 פכיס כדחמרי גרין (כרקי דסמ' החמין יfין תורמין מן התוכנן על היין : סינטי סכרן מית חסר חחעתר לה תחפר • לח עכרי תקנתח * כקריס SE מוכחי החג כסמנפנת לוס קריס במונחי החן : ועיין מ"ס כמנסג' פ'ט רנוריס : ח המניח פירות ונסעת כניסת ימיס כססן כפול קלכן נקרליס כוסר נסיות מפריס עליסן • לסון סתוס' כערכי סכתות וייט 6יירי וכשהלחלוחית נכנסת ונדיל' בתוכו שיכול לעבור מהן כל הסרי סעס מן סמוקף • עיני וקס תנן כספ"ק דחלס וכפיר פתוח היינו כניסת מיס פי' חקר היו כוקסיס הענכיס כססן ונכוריס לחין תורמין 6לס מן המוקף • הכל לטון קרמכ"ס נוסר ונותניס לתוכו מיס ועוסיס סומן לטכול והלכק כיני כספ"ס מסלכות תרומות המנית וכו' חפיפ סלין מפרישין יהודה :

פרק י

לכתחילה חלק מן המוקף 6ס ספרים הרי הן כחזקת קיימין :

מפריש טליתן כחזקת שתן קיימיס עיין מ"ס כמסנס כי פורתרומות : הרי את חופס כו'

הרי זה חופס כו' כתר ירכולס לס חכלן כריך לספריס כו' - וכן לסין יס"י ומפתע לחלו ככול לכלן יין מחייכין 6ותו לספרים ותלינן סעכסיו כחנרו סוחיל וככר נחכלו וליכס S6 חיוך ספרס תרומות ומעשרות • הכל הומניס נספית מק"ת 65 קתנת btס לו לכלן • ומפמע ורמי bcע"פ סbכלן מחזיק כוס לספר התרומות וסמbסרות מפני ttoת זו • וירחה לי קcות רש"י ורמב'ס ולל6 פליגי ורש"י פי'כמסכתינו סתיס לכרי ר"6 כן סמוך וקול מינוחוAS6 Et מעל"ע • ח"כים לכוחלק ניכ כין כלכלי לעס כbכלו ומטעמ6 דפרישית כיון דחזינן דח6cc מקילין כס פלס לחופס רק מער'ט • 6כל סרמכ"ס כתר לפי מס ספסק ולח כר"6 כן טמוע כמ"ס כרכור דלקמן ולחייך למפרע על כל מה סתיקן 6"5 6tch מעליות היל • והלכן ין לכו לחלק כין נוכל ללח נוכל • וכ"ס g67 חליכ6 לר"ס כן סמוע חין לנו סכרט לחלק חלה פרס"י מסכרח כתנכן (ילין חולק כמ"ס כר"ס רי"ח כו') : דברי ר"ס כן סמים וכנמרח חלוקיס עליו חבריו • לתכן כמסנס כ' פ"נ רמקולות מקוס סנמרר וכמכח חסר כל טקרות סכעטועים למפרע נין נרתייכין כרקיו טמסוק • ולפיכך נמי חין הלכה כר6

° • כל'ס סרמכ"ס כפירופו וכחכורו ספ"ס מס' תרומות : רבי יכולת חומר כו' כתכ סר"כ וסלכס כר" וכ"כ סרמכ"ס כפירוסו וכחכורו פס וכתב הכ"מ רמטמע לסרמכיס וליכל מלן דפליג עליס • עילי ולע"ג דכלסין מחלוקת פכו כמכליס כיונ6 כוק • ולין חולק כת"ס כפ"נ רכיכוריס :

ולין חולק כת"ס כפ"נ רכיכוריס : בקרים על כוכחי החג כנמרח מניס כתקופה כלו' :תוכלי החג כתקופת הפרי לחלו סמסכת תקופת תמוז על כלן לס וסרמכ"ס לס העתיק כפ"ה מהל' תרומות וכתר עליו הכימ 66ינו יודע כמה קסמיטו : ולי נרחה סמפני קוסי' התו' הוס סכפתיטו פכתכו וכפיק לסנסורין סיתס לכעינן מקנת החג בתקופת תשרי וח"כ מעולס ל6 נתנה מולמי החג חל בתקופת ומס פרחו מרחמרי' סתס סעל התקופר (ניק לין מעברין ל6 ס"ל לסרמכ"סכרמפמע נסיקלי: הסרט שלו פ"ו • כיון ומקרס ילפינן להלי רמונחי החן • כמו דילפינן חניך מקרה עיס ככ"מ סוף יף רע"ז : וכהוצאת סכדר כתוס פרת וענכיו נרחין כfסכול כסדרן רס"י : וכשעת כניסת מיס ככוסו . פי' הר"ן כשהן כפול קלכן נקרליס בוסר • וכן לשון רש"י • ועיין מ"ס כמשנה ה' פ"ס למטסר סכי ומ"ס הריב וכסקלסכומ'נכנסס כו' היינו כניסת מיס וקכילו כתו' ריק לזה קפי'מרתון נפיו הפכיעיק הכופר מטרכים מיס

פרק ו

« הקודםהמשך »