תמונות בעמוד
PDF

קכא

[ocr errors]
[ocr errors]

תוספות יום טוב

פרק ופסקו לנסי 6מנס • לנטיס סתסמיניס כסקלוס כריך קוק • מעסני טורייס • ות מן סתימס על סר"כ פמפרס כענין 6קר יג קטקוס כטלס 6ת קטעס טקרה ספסקס מיסר! : כטלס ממס ססמרו כנמי • (6ע"נ רנקר הכי מייתי גמי מתני' ט'פרק. טעם הפירות וריסס . פכומן סקיו יפר: טסוריס ועוסקיס ה' למכסירין רחנן נס לכס זיפי 6יכס למפרס על פס מקומו נטסרק: q6 סקנ"ק סיס מטסר 6ת כפירו' מטעס רע וריס כרכתיב זיף וטלס וכעלות על מפמע למייקי לק לפנין פרוht רט: מעסר כטל סומן רנן •

ממשנתינו המספר 6קרי חלבי כרכתיב ופסקו אנשי אמונה שני הושע הכי גמר חסיך וגו' קכח נופת כופיס ומפרסינן כל חנניכסר : יך כפולמוס רשב"ג אומר משום ר'יהושע מיום שחרב בה"מ אין כלכם טובומפוכח * מייתי טל ספסיינוס חיל סקכיל יום שאין בו קללה ולא ירד הטל לכרכה. וניטל ליס מתניתין דמפטירין חספסיינוס על ירוסליס טעם הפירות ר' יוסי אומר אף ניטלשומןהפירות : דמיירי נמי נוכס קמסונה נורו ע. עטרות חתניס • סין יג ר"ש בן אעזר אומר הטהרון נטלה את (ירוס'ל"ג) tchר לכם כינכין תטוב לכל ען יס לסקניפטרות מלכן הטעס ואת הריח המעשרות נטלו את שומן]רגן ל6 לומר דכי היכי דסתס מלח פקי'כלול כעין קנלולס (ירולינ) חכמים אומרי' הזנות והכשפים כילו את חיכ6 למפרט על מס

מקומו וכוכעין 6ותת נגפרית כעין הכל :יך בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות הים הכל רכוותי' רלי הכי כי . נירין מקילין ני"S (חית חתנים ועל האירוס • בפולמוס של טיטוס גזרו קיכח רקס מייתי לית קרח למפרטי עטרו פל סוס ומל על עטרוכלות ושלאילמד אר'את בנו יוני'בפולמו' - וכתיב כיס מקוס הנקרס זיף ורד (סנייס 6סוריס וזין האחרון גזרו שלא תצא הכלה באפרין בתוך העיר קיר סוס ליס למייתי סכתוכ מותר עטר יין קני' : ורבותינו התירו שתצא הכלה באפיריון בתוך העיר וכתיך כיס מקוס קנקרס ועל החירוס יעסוי כנני נפס

טו משמת כיפיס: ופסקו חנטי חמני סרפנופיק עגולות ופוטמיס על פיס עור רק ומכין עליו כמקל פייקריב סנסיי פמחמיני' כהקניה נמרק ופירסי מbמיניס רק ומוכיח קול כלול וכלע"ז קורין לו טגנולי: עטרות כלות כתקניק לוותר ממונס לנו כלול מנות ולברקס ולקונלופ כעין עיר טטוי מותג: וסלח למר חרס 6ת בנו יונית • פירס. סכתות וי"ט : שנא'הופע ס' כי נמר חסיר : וסיפיק כי חכמה יונית ורס. רמזיס ומילות פריו ליוניס לס סיו מכיריס פסו למוניס מכני 6רס • וספיג ולול 6מרו מנינו לכמה נקס bk קרניני'נקס •וכנמ'מפרס טעמס מסוס מעשי ספיי

מזמוריס סbמרן על העתיד וחכמינו ז"ל ידעו סוס ספסקו כטיכסו מלכי חסמונלי זק על זקיקין חוקן מכפניס מס5c5: למוניס קיס מbחרב בית המקדס ולכוותס נמי כמפנק טי : למותן מכחון נכל יוס דינרין כקופס ומעלין לסן עמידין היית יג הטהרה בטלק • ו' קרין כטלס וכן לי קרמכיס וסכי סס זקן 6חר ולעז נסס כחכמס יונית כל זמן פקס עסוקיס

חיתו ככרייתח כנמ' והמעשרות נטלו חלק כעכולק לין נמסרין כילכס :bותן סיוס סbסלונקס ליבריס סומן קלגן פי'קרינ רמעסר מקרי חלככרכמין כל חנן ינקו כקופת (תעלו לסס חזיר כלותס טעס 6מרו - סרור לוסטיגלל וכן פירס כנמ' יוסיפית לקרח וכל סלכ'פירוט ולגן 96* חזיר וחרור 76ס סילמל לכנו חכמ'יונית : נפולמוס החסרון: רקרק כפרופק מפתעי (כפרסת קרח) ככר כתכתי כמסכת קול חרכן קנית ושל טיטוס גמי קוק : כרפיריון כמין 6קל SE רתמי רפ"ו סספילו סס מעפרות לכל המתנות • 6כל קשת מפילין וטליתות מותנות: ורכותינו התירו פפּל'כלס כספיריון כי 6ממי נקט לסניח סומן לנן טפי מסומן ינתר וקירות יוקר מפוס גניפותח וכן הלכק :

נתן כמי שייך לסון סומן כדר' יוסי כמתניתין דלעיל פומן

ספירות: (סמס מפוס ללגן קול כירך לכני פלס יותר מהכל • מכל קול סלין ל6ינן: יד בפולמוס פי' סר"כ חיל וכן פירס"י וכליון קי ki מכניס יקחהו מקורנס פולקסן כתחני זיינס ידכריניק : עטרות חתניס • פי' קריג מחנן מנח כו' • גמ' וכפ"ק לניטין דף ז' מייקי לס ופי' סתו' עטרות סעוסין כמין כיפק למעלה מכספו חבל כר6פלס • דקל 55 קניס חמרי' נתי לעופין (מין דרך לפוס עטרה SE קניס כרסס ססלס : עטרות כלות פי' סר"נ כעין פיר כוי• ועיין מ"ס כסס סתו' ככפ"ו לפנק: ושלא יכתר מלס 6ת ככו יוניק יכתנ קרין

מפרס כגמ'מסוס מעפר פקי'כפיכחו מלכי חטמונחי זה על זה כו' ותימ6 להס כפולמוס סל טיטוס פכן וקול תמרים קנית כמ"ס סר"נ וחפיפ סזס לס קיק נפולמוס ק6חרון סקוס סחרכן מ"מ יו6

bקסלים ותנן כספ"ד מגריפס המלך כו' וכי בר"ג מזרעו של הורדוס קיק וכימיו נחרב בית פניי ומכרתי כתו' ספ"ו רנ"ק סקקסוכן לטיטוס כית נפפת סחורכן כלחמרי? נהנזיקין ומנכי כית סמונחי קרמו טוכס כרמרי' כפ"ק רפיח • ועירנו די"ל דמעקרה גורי ל6 קכלו מיניקו חינמי חיקוק כעי למיקס (כחכור) לס סיס מקרי עברין - לכל לכסוף מיכל נויר' לרכנן ע"כ:° וכמנחות פרק ר' ישמעל רף סיו מסיימי • מיקי קסס רס6 bמרי' 6רור בו קללה נו נדוי) ומיס לר"נ כחות' סער bמרו סרור סיגלל חזירנמי • ותימס דלח תנן לס כמי'. וי"ל דפנות סוס נהרי חיסור נרולין לספ"ז וניק ולק סונרך לסנופה ככלן ועיין מ"ססס כסס התוס' : ורבותינו ז"ל

רכיכוסקלוז סמחכר רמכ"ס :

טו כטלן

[ocr errors]

לא א

טן מוסלי

טו מושלי מפליס לסון לריב כגון ממסלות פועליס וכו' • וז"ל רס"י מcני מוסלות לתת 6ותוחמתלה וטטס לחכות לכנס

כינסערי כינה כגון ממטלות פועליס כו' ע"כי וללסון זה ניח6 ליסנס תכנון וכן ממסלת ומיס רססוכ'כמקוס מן : השקרנים לשון סר"נפיקדיס על דלתות בית המדרס כו' • וכן לפון רש"י. ולשון הכתוב רוח לפקנר על דלתותי יוס יוס •

ומכרסנסרטי קמחי עכין הקירות והתפתרנות ומסתכלים על הרכר: משמת רחליט פסק לעופר כו'כדחמרינן תריסי !פי ענלי רות מעפר מטורית כל 6ת6רc : טו משמת ר'מאיר בטלומושלי משלים משמת בן טו כטל מוסלי מפליס כנון שהיה קטגוקן סל חסידי' עזאיבטלו השקרני'משמת בן זומא בטלוהדרשני' ממפלות פועליס דמרי"

פי' סר"נ מקטניקן משמת ר' יהושע פסקה טובה מן העולס משמת נסנסדרין כיקות לריפ רכי וסופן וכן פירס"י ולכי רשביג בא גוביי ורבו צרות משמת ר"א בן עזריה תמיר כפרק'סות לריס חלפת מרסס :6"כ כינויtr' סל6 פסק העושרמן החכמים • משמת ר"ע בטל כבור פתעתתת ותלת לגלקס לככולו • וקרמכ"ס כתב התורה • משמת ר' חנינא בן דוסא בטלו אנשי ותלקח מתלי : הסקרניס ופי' קטנותס סל ספיריס מעשה משמת ר'יוסי קטנותא פסקו חסירים ולמ' פוקדי'על דלתות כית סמלו' נכללס (סרפס לפי ססורס נקרא שמו קטנותא שהיה קטנותן של חסידים • לילס ויוס כדממרי' כיכמות קרנר התחלתו קטן • עכ"ל משמת רבי יוחנן בן זכאיבטל זיו החכמה • משמת רחמר כן עזרי מס לעסה וכירוסלי מכלתי כנסת רבן גמלי הזקן בטל כבוד התורה • ומתה טהרה ונפסיקפק'כתורס : קדרפניי המסג' פתית תמכיתן סל ופרישות • טשמת רבי ישמעאל בן פאבי בטל זיו סקיק נקי כמרים טעמי חסידי'וכן טור cס ככריית': 'הכהונה • משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא ר' עקרחות - כדחמר ולס זכיתי זיו קחכמת כתב רשרות פנחס בן יאיר אומ'משחרב בית המקרי בושוחברי פלמריניל: מנריס כלילוף

65 ירסנל מסי קיח עין ובניחורין • וחפו ראשם ונדלרלו אנשי מעש'גברו טר סלרשת בן זומר : כטל ולכ6 65ידענ6פחי לה בעלִי זרוע • ובעלי לשון ואין דורש ואין מבקש ואין ככול קורס : פזית נותן לך מפ'כעין סמפר'לזין הכתוכ''שו) - על מי לנו להשען על אבינו שבשמים. ריא לדרום על כל קיז יקוז דלקמן:בטל כבוד התורה הגרל אומר מיום שחרב בית המקר' שרוחכימא וזהו כבוד פורק גרול סלין כתוב קו"ם ספר סתס כו' למהוי כספריא וספריא כחונא וחזנא כעמא דארעא כי רכר לנטלס נכטלו סנס* והיו לומליס תורימעומר עיין רעמא דארעא אזלא ודלילה (ולין פוחל) ואין מבקש מעפת • סעיפיס מעסיס מ"ס כמסכ' ר' פיק רחכות : על מי שיש להשען על אבינו שבשמים בעקבות מופלחיס כלbמרי' כתעניות ומתה טקרה ופריפות (ק משיחא חוצפא יסגא ויוקר יחמר (סומן ולניק ננטזיס ידענ6 סמלי כקט

נקניל וחכיס כקרניקס לימפונק ולס קחמר וכטלס : זיו הכהונת • לסוןרס"י סקיק קטנותן SE חסידיס ססיו סססידיס סולכיס ומתקטנין וסול מכס ועטיר וכסגיס רכיס 6נכליס על פולחנו ע"כ ונ"ר' קיי מקטניקן וסופן? מסתתרכן נמלי! הזקן כטל ככור תורה חכס כ"ל כין סכן סיס כסן כרתנן כמסכת פרס פ'נ'מסנס סער סמת סוס היה בריחות בעולס וסיו לומריס תורק מפועל ר' ועוד חכרו כסוף פרק ד'רפסמיס סכווחת עזרת סחו פערי (מסכת כית ססות כח לעולס ותתחילו ללמוד מיוסל • חתו וכנסר' ישמע: כן פסכי תלמידו סל פנחס ויסמס נכתונת נטל ככול סורק : מסכת רני כטלת ענות - תלמידיו SE נלולס : רבי פנחס כן 6יר כו' • כנוסחס 6חריכה פקיס

רכי קופיפו וכתכן זס כמסנס 8 כרייתו • ולכן ל6 פירסות קרמניס וקר"נ • חנל כנוסח בכלי וירוי היה כמפנס ער רבי פנחס בן יחיר קניין :

סליק מסכת סוטח וכן גי'רס"י : חברים ר3 תלמידי חכמיס • וככר כפנתי

פרק א כטס סרמכ"ס כפ"נורמליתפנקנ'סנקרלו כן על סס סחכרקס חברה נסמכת ע"ס ובני חורין • פון רס"י מיוחסיס : חפו רחoc סנכרויך פזי פניס ממוריס סיס עסיריס וו ענייס ונדלרלו וכפי מעסס חין חס לסס: ואין דורס ליפר56 : ואין מכקס עליססרחמיס עכ"ל רס"י: ואין פki נסלוס

חברו כן נ"ל: רבי 6ליעור הנרול קול רכי ליעזר בן הורקנוס תלמיד כיכוכנזכר בפרקי חכות שרו חכימיס לסון רס סתחילו החכמיס : ספריא מלמדי תינוקות סקס קטניס מן סחכמיס • עיר :

ן כחונא עיין פירושו ריס פי דיומס : כעמא דרעי) כעמי סחרן • כעממיס כעוכלי כוכניס ומולוק • רס"י ואין סf ; toין מכקס סכי גרסי' כמשנס כגמרח לכבלי וירוסלמי • ולס קיית דלס 6מר 6ין לורם כיון לפרי תנחי ננסי ולכל רמר הכין ולמר סכין 8 בעקבות מטיקל • נסוף הגלות לפני כיחת קמפיק • רס"י

ויוקר

[ocr errors]

קכב

תוספות יוםטוב

תוספות יום טוב

סוטה פרק כ ויוקר יחמיר וכן קני'ננגלי זירוסלמי ורסיילס פי'כלוס ונקיות מכילס לילי טסוק

טבילת לידי טהרת • פירסינס ומלוכן ועדיף וסולינירסתו כגירסת נעל עין יעקב ונריס ויוקר

מנקי עיר ולי הכי נוכל לעסות כמה קלוקות. וקס • וכן מנחנו כמדרפרנק סיר ססיריס נפסוק כתלנס נכחינת הנקיק - וכן ככולן ונרלס לי כפי' סנקב נעל יפת קנטק ויוקר הווקי וכפרק סלק דף ניו גרסי' והיוקר יעוות : מרחק נסס נ"י כלומר טסרת סלע כפימנט עלמו מעכירות ופירס"י קיוקר יעוות •

יגרום לו פֿ6פי' כמספכתו סלח יגלו זס 6ת זק יקר ויוקר יאמיר הגפן תתן פריה והיין ביוקר והמלכות 65 יחטס ומס פוקס' עליו ככור ל"ח היקר יעות מכוכר תהפך למינות ואין תוכחה' בית וער יהיה לזנות . כעל יפת מרלה לקרל רמייקי מכהן יקח עומן ורמחי • והגליל יחרב והגבלן ישום ואנשי הגבול יסובכו כירושלמי וכפר עליס סכסן מ"ר עיכ' והר"ר נתן מעיר לעיר ולא יחוננו וחכמות סופרי' תסרח ויראי וטסרק • 65 רמיזס כיס פלמנקר 6מר כי יחמיר חטא ימאסו' והאמת תהא נעדרת • נערים פני טסרת המחסכת נ"ל דזי מענין ננקות כמו ספירס זקנים ילבינו זקנים יעמדו מפני קטניס: בן מנוול מסוס ק6 לס 6ריס דקל קרין על 6מרכל כמפנק כ' אב בת קמה באמה' כלה בחמותה אויבי איש אנשי נטהרי מכיחה לידי קלופס פית שטקליס וכיונס כזת ביתו פני הדור כפני הכלכהבןאינו מתביש מאביו דמייתי מדכתי'וטסרו וקרסו פי' קרר"ק כרחם למיר ועלמה יש לנו להשען על אבינו שבשמים' ו'פנחס קונרן קול עלמו לפרס ליפטית יין פתוח הסעיף בן יאיר אומר זריזות מביאה לירי נקיות • ונקיות סחיכו 6ל6 דונמס כעלמ6 . העליון ויקיס ענינו נכון מביאה לידי טהרה וטהרה מביאה לידי פרישות וה"ג נימס רכותס וי"מ פי' סקיוקר יגלל ער למעלת ופרישות מביאה לירי קדושה וקרושה מביא לידי וטקרה והכל היינו 6וכל כסיס החומר יסיקרות bלין ענוה ? יענוה מביאה לידי יראת חטא • ויראת

חולין כטסרק : למעלה הימנו עולים לפרס חטא מביאה לידי חסידות וחסידות מביא לידירוח וטהרה מניחה לילי מלשון חת ה' החמרת היום הקודש ורוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים •

פריסות • לף פפירס"י מלסון לתכת ויוקר

ותחיית מוכר המותר פירס לסחמיר כפי' רספון מכתב רס"י כפ'

על טענתו : ו:"י : סלק • סטניגוככור והמכוון סקככול יהיה נחקן אחר ופרישות מכיחה לידי קלוסת • פי' מ 6קוס כריסות גררף סקרין • והרי זה לונמת וחולפל יסנ6 ומענינו :

טפי לסתקרס 6פילו מסכרין לגופו כנון נזירות והיין בייקר ססכל פוסקין כמפתחות רט"י :

היין ותעניות סגופיס ע"כ ויקיי פי קרס עכמך כמותר ואין

תוכחת - חין לך ללס סיוכל להוכיח מכונס נכסליס לן ס6רז"ל כלו'כמותר וכרין לך : וקדושה מכילה לידי

כחטחות וכמוכיחין 6"ל חתת כמוני רס"י : ענות • פיירמ כסס סר"ן מתוך ססומכות עניני קפולס בית ועד לחכמיס יהיו לכית זכות bכלו סחכמיס • וסין כח לילי מנוס : וענוה מכילה לידי ירחק קטל • כתר

לומר תורה וירה חן מלין ליס וכטלי זימה מתגוררי' י הר"ן פי'סקול ירח ממנו כירס מן החוב • ולח קונס כזה •

of מפני מחוץ לעיר הין בתי מדרשות פליט רט : למחיינות6 רירסת מטל כתר פריסות וטרות וקלופה - וי"S רבי פנחס כן יחיר כו' • ליFל כככלי ולס כירוסלמי כנוסס דירות סטל סיינו סמכר סחט6 כעכמו מתירס - ולס מירסת

קמפנס ולס נגמר' וסכס • 6כל כלסין חסר פנויס הפורענות • ל6 מסקנת המקוס לו מפני מורסוולין וס מורס נכרייתק וסוף פרק קמל רע"ס כככלי • וכירוסלפי פרק נ' פורענות 6לס סמורחו וגיללו (חיספו מוטלת עליו סינריך לסקליס מסכיס לנוסחחתינו 696 ללין פריסות • ונעל יפס סמלקלק מחול פן יכסול כחט6

6פי'כפונג ע"כ • ועיין מים מרחק יסיכ טעמס מפוס לכולסו מייקי (קו מקרחי (כרחיתה כמסנס ס' פ"3 דלכות : ויראת מטל מכילה לירי

תפ כירו') (לטקות מכילס לילי פריפות • וספריטות מכילה חסילוק - כתר י"מ קריןפירס מכל מעסיו לסס סמיסי ולי ליידי קרוטלית ניק קרח • עין • ולי נרחה להירוסלמי ס"ל כרחס לפרס לקיימו ויתורי עס חכריו לפנים משורת הדין ין כין טירה לפריסות לקייכו מטיר עכמו קיינן פורס כמbלו ומתנן - פיס • וכקר"ן כפירום קרינ כמשנה ח'פרק פנמו מלכר המותר (כירו' פיק דסכת חיתס נמי כגי' חסרת נ' דסכות וכמסני נ' פרק ט"ז כסכת כתכתי לויתור סחסיך

קנת • לכל נעל יפה מרחק תקנה כנירסקליס : מפלו כמקוס פיE כרכור עכירס סו6 • ומפירס"העתקתיו : זריזות מוכיחה לידי נקיות - פירוס זריזות סקול זהיר ומקיר וחסידות מכילה לילי רוק קקוס • פירס"י לספרות עליז כמכות • כר"6 זריזין מקדימין למכות - וזסו פי

סכינס • טיל : ורוח קקלס • מכילס קר"ן כמסכת עכו"ס: וכן ככללו שהו זריז (קלמר עכמו לידי תחיית המתיס • וכירושלמי דכתיב ונתתי רוסי נכס פלס תכל עכירק ליווי שוקו פירוטרס"י • ופירוס נקיות נקי נקייתס :כתחלס יתן כקס רוס סקרס'. ועל ידי זה יחיו" וכן כלין מטח :

פירט נמוקי יוסף כתתירוקי ונקיות

לא ב נכס

[ocr errors]

נכס • סרוס הקרס נלכקת כקס • (6ע"נ רפסוטו נתינת הרוח כנופס כלי פיזין : כדכתיכ סתס מחרכע רוחות כולי קרוק ,זכחי נגרוניס תחלס ויסין • 6פסר רמדכתיב לכל רוחי ולל קל מר רוס כלכתיב לעיל מינית • ונתתי נכס רוס וקייקס מפמט

קרוס המיוחל לה' והיינו רוס הקרס • סון י"מ : ותחיית המתיס כח על ידי הליקוז'S - וכירוסלמי תחיית המתיס מכילה לידי 6ליקו ומייתי מדכתיכ קנס חנכי סולח לכס 6ת סליקן קננים לפני כל יוס קי סנדול והנורס • ופירם קרין וכיון דכפניל חותן יוסי סקי חליקו כמג6 החקיית המתיס גורמת ותחיית המתים באי על ידי אליהו זכור לטוב • אמן :

כשיהו פיכח : סליק מסכת סוטה

נשלמה מסכת סוטה אחרי 6תסליס לרנר טל קנטולין ומס סיתחייב כסכילו מספרת סנדריס וסנזירות וכתפך חמריקן סוטה מסטעס סכתכתי

סס מתגמר'סתחיל עכסיו כענין יגרופין • b6סרי נסולין כמין גרוסין • ועור סקסוטה כפתונה תכח כנרוסין י

וככר כתכתי גרים מסכת סוטס סנזס נטיפי מסרור קרמניס • לפי פלח נרחס כן מקנמרח : פרק א המביא נט. • עכןיכול לכעל לסלוח כרתנים פרק א המביא גט ממרינת קיס• כל חולה לחרן קרי כריס פ"ק וקלושין וסלחת (ול6 כפיר

מדינת היס : כריך לומר כפני נכתב וניסה) מלמן סקוס עוסס סליס : ובפני נתתס • 6יס רחמרי טעמ6 כפי סלין כני מרינת קיס גט לסון סרמי ספר כריתות מתורגס נט פטורין • ולס תשמע בני תורה • וין יודעין סכריך לכתוב סנט לסס סלסתיקלכן למ"ס התפכי ססתו'

חומר קסליס נפני נכתן נותניס טעס סנקרח נט •

מסכת גטין

ובפני נחתס • וממילה לפי סיס כוי'נסורת עיל

סייליכן לית לסנכתב לסמלי פלל כן קול 656 חיפכל פרקאהמביאנט ממדינ'הים צריך שיאמר קול לומר לין : וחית סכתכו דלפי' נקנו לכתוב

בפני נכתב ובפני נחתם : רחמרי טעמס לפי פלין ."נ Bורות כמספר גט • ולף

רבן

סיירות תלויות מסס לכסן • ט"ג רסלר סטרוק פעמיס

סbס ינל הנעל ויערער כמי קרי גט (כרתנן לקמן מפני ה' ועיין כפי' קריגרים פרק לומר לח כתכתיו סיסיו פריס מלוין לסכיר חתימת קעריס • כתרון רכ"ג) מ"מ 65 סונרך לפרס כלן גט 6סת מפס וקלמינקו רכנן לפליס ככתרי • (פוס 65 יועיל ערעור ונעל : לכרון מקומות סיכה דקתני גט סתס סיירינגט חסה •

מן תוספות • וכ'נירמכ"ס כמשנה ה' פ' בלקמן ועיין מס סכתכתי פס וכמפניה'פיו: ממרינת קיס • פירפ קרינכל חוכר 5חרן קרוי מדינת סיס • וכן לפון רס"י . והר"ן פירס רמונה לירן סלכר מערכי של 6"י נקט לפי פכחותו כר ליכמיירות מובלעות וסמוכות ספרי היס מפסיק וכנדריס 6חריס ל6 פסיקנית מלתס מסוס רסיכס עיירות סמוכות ומוכלעות (ולקמן 6מרינן רת"ק מפיק לי מכלל) ומסוס הכי חמר סקלכיס נט ממיקסהול מערך 6" וה"ה לכל נדריסfחליס מחותן עיירות פקן דומות לחותן סכמ"ס סלינן לס מוכלעוס ול סמוכות ולפסי סלוק כיון רס"י ז"3 סכתב רכל מונס לחרן קרוי מדינת קיס כלונגר כל ק"ל ססיל נכנס לחיל סנמית פניל: צריך פימר גפני נכתב וגפני נחתס : פירס סר"3 חית לחמרי טעמס לפי פלין כני מדינת היס כניתורס וחין יורטין

סנריך לכתונינט לסס קלפה • קכי 6מר רכס כגמ' ופירס"י וקרח כתיכ וכתכנת ריינולtמס • וכתנוקתו'כלומר דין לרסס חינה נרחית לתס עקר דרס6 ופירוט חין כקילין (דיכי לסון לגמר6) חין יוספין כורטל הלפמס : רס"ק מ"ס מסחר הלכות ניטין רלס חייסינןלהו דלח נקילי • פיך • מ"ס קריר וממיל6 מייליכן ליס לס נכתכלסמה • וכ"כ רס". וקסי6 61"כ סקר תקנה חסר מן הספר • עור פירס"יגרף נ' רסקמס כי מסתיר לנפני נכתב וכפני נחתס לסמס קמסקיר וכן דעת התו' • וכיכ סר"ן רמי רחמר קחי סלים למה נסו לרכנן למbsל 6ס נכתב ונחתס כפני ס"מ פיס כתיכת וחתימק כנט פסיל פסולת וחלולה נכתב לסמס קיס חומר כן וכן חירע מפסס רלחקר נכתב • ועור פכיון סקול פלוקו t נעלה (5) ז (קוח חומר סכ"נ ונחתס חולין להקל וחומריס סכעלס של זוכתנו וחתמו בפניווטסלו סליס וסין חוססין פמר מחר כתנו נפניו וחח"כ מכחוזת ונתנו לו ועi6c סליח 6cין קרכר מכו כן • עיני ולפיכך לח הכריכותו לסייס כערותו לסמס • 6ל סני כסיסמר בפני נכתב ונפני נקתס: 6כל כלח כינוכי ל6 סני: ססילך תתקייס פרוקו (העיר על ESמק כלל כינוכין • וטפתח רלה פקנו לומר כקריס לסמס מפרס כנמרסח רסיסיגן ללמ6 לסילמר פירס"י וקות מפנק ממטכס 6טכעו חכמיס כניטין דסתרי פקולד ממור ומיקוניס וכין חכרכוקו וכתיבה וחתימקכעינן לסמה • וכיון לכל חרס מלתח כספי נפסה קיה • 65 גייז

הקפו

קכג

ריע מברטנורה

גטין פרק א תוספות יום טוב ותקפו כנמ'6מלי מסימניגן ליס bסלית לכית'! קל ונערות בעיכן פניס כרתנן כמסנס נ' פ"ו דסוטס - ומפניכן רוב כקילין הן ו6פי'כר"מ דחייס למיעוטי סתס ספרי ררייני מגמר גמירי וקוי מיעוט' רמיעוט' ורכנןתוח דחכרוך ומפוס כנוכס קקילי (מ't סריג וחית רחמרי טעמס לפי ס6ין סיירות מכניות כו'סיקיו עליס מלויין להכיר חתימת העדיס • וכגמ'ח"כ גפני נכתב לתת ריי ומפני ללמ6 fתי לfחלופי כקיוס פטרות כעלמס נער חז' - ומ"ס סר"כ וסמכותו רכנן לסליח ככפרי - רפדי'החתומיס

על הפטר כמי סנחקרת ערוץ מן קרקס ומן החנר כין קרם רבן גמלי) אומר אף המביא מן הרקס ומן החגו ככית דין (רלס חכיף לינים (נין נר מתרנגי' כין רקס ר"א אומר אפי' מכפר לוריס ללוד וחכמים אומרים לזיופ') ורכנן הוה לחכריך ובין חגרf: 6פי'מכפר גודי' אינו צריך שיאמר כפני נכתב ובפני נחתם אלא ומסוס עגונ' הקילו • גמ' : מקוס ממונה 65רן : ללור המביא ממדינת הים והמוליך" והמביא ממדינה רבן גמלי? 6ומר 6ף המכיל פקיס סמוכ'לס וסיס מח"י: למדינה כמדינת הים • צריך שיאמר בפני נכתב

מן הרקס כו' - וכגמ' מהגמוניה לפנמוכיח: פני ובפנינחתס רשב"ג אומר אפי'מהגמוניא להגמוני': מפרס ונת) פניני דת"ק קנמוכיח כפיר חקת ומקפיר' ב רבי יהודה אומר מרקם למזרח: ורקס כמזרח • סנר רמרקס (חגר 6ע"פ סין זה על זה: ב תריס למורם מאשקלון לדרום : ואשקלון כורוס מעכו לצפון מח"ל 6*5 סיחמר ניב וכין מרקס עד סוף העול'כמורסו ועכו כצפון : רבי מאיר אומר • עכו כארץ ישראל לפי מהן עיירות הסמוכות קרוי חיל• ורקס עכמס לגטין : ג המביא גט בארץ ישראל • אינו נחשוכיס מכפר נודיס ללוך גרונת כחרס העולס - ולס

צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם סח"ל לפי ססול מובלע כלרן יסר!: ג ולס

אם

כמקוס 6"י כלומר מהכתוב

מנה עיירו'רכות בתחוס ל ומהן ולהלן סין • ויס שסן כולטות מסגרותיהן. (*ולשון רש"י מחברותיהן) ויוללות לסון ד' 6: ה'פרסלות • ומסינה קתולכת מזו לזו (נכנסת לפניס מן הכליטות המסילה 6

°לו סמפת תיכות חינס כפירס"י) היל הנעול ועיירות העוכלות חון למסינה לפניס מן כליטת העיירות הבולטות מקרי מובלעות והכי תות כפר לודין ות"ק סכר רקס וחנר דכיון דסמוכות ננקו לח"י 6ין הפניק סנ6 מהן כ"ל ניגונ"כ וכיס הנו מכפר לודין סקוס מוכלע מסוס וכין סמוכות בין מובלעות גמירי לסמס וסכיחיס עליי לקיימן • וחתיריג ללפלוני ענת ולמימר ורוקף כינוכלעות כמו מכפר לורין נמירי ושכיחי • fכל סמוכות כנון רקס וינר • לו גמירי וכוf סכיקי • (6תf ר"6 למימר דחפי'מכפר לורין פתוח מובלע ל"ל כ"כ וכיני לנקי למולק לרכנן קמלי למוכלעיס גמירי שכיחי לפ"ת מכריך כקו לומר כיך וכ"ג כדי סלס תחלוק במדינת סיס קכי סיתס כגמ'. לפון קר"ן : מן קרקס כו' פי'סר"כ בין קרס כו'כ"כרס • וכתבו פו'והר"ןסנס' יסוסע מפרט רקלס וכרך מל"תול • חיכח למימר לפני הקריני ננקו דכי היכי דלמרי' נפ' !, סן סלוקין דתרי קוס קוו כ6"י ק"ג 6יכ6 למימר רקס 6חרינ6 סוס כס' • וכן נמי כבל • סין • וכעל כפתור ופרס כפ' י"ח כתב עור תירון חת- ולפילו כי כלמר סקול קרס סכגליל סגס S קיס מככוס נ' • ע"כ: וE6תמיטתיס לסתוי הניחו ספרי רפרפת עקכ לססיג רקס וחני כללי כרכיס סכנסו עולי ככל • ועוד כתבו התוס' רים לתרן 6cע"פ ססן 6"י הויל והן נסון הנכון ורחוק מטקריסוב לי ומופלג גון סיסיכות ובתי דינין: אפילו הכפר לוליס ללול - מקרי כפר לוריס סכני לוד מצויין כי תנין : ומ"ס נקט ללודנרכותף • קרין וסתו' : וחכמיס חומרים הינו כרין כו' S6 כמכיל ממית והמוליך * ונהל פליני חת"ק דכתיק סטולין מס"• נח" 6"ג לפי פכני חינקיסין לסמה • וחכמיס גורי פולין 6טו מכיס • ולחית דל כרי לטעתה רחין עליס מכוס כו'ת"ק נמי הכי ס' • וחכמיס לפרופימלתח רת"קחתו ומניח דנקט ללו לוקס

ס ס"ת למוליך : והמביא ממדינה למדינת עמית - למ6ן דמפרס טעמל רחין כקילין לפמס מפרס כגמ' רת"ק וכחומת מדינת נתי גרין פיסגור חלת דנקט ממדינה למדינת למידק מינס רקח ממדינה למדינת נ6"י 65 כריך (6פילו לכתחלס (ופיין כמסנסנ') ולמיין טטמ6 כתי כח"י רקכיעו כ"ר פכיחי פירות : אפי' מהנמוכיח להגמוניה • פי'קריכ כעיר סתת (תקפילין כו' נמ' - ופירס"י סלח לך (מן) הגנוכיח ז להנמוניס זו : ע"כ וכחי נמי לטעמ6 דקיוס כיון ומקפידות ולטעמס דלסמת נתי על כרחיך כלי רנח"ל 6פי'כלותם הנמוכיס ול6 מיקת רכ6"י וכקילין לסמס כי תקפידין גרין פילמר תסוס רמ"ו טעמ' לסתס סיל נגני טעמס רקייס כרחיתח כגמ' : הגמוניא פקידות קרמכ"ס וכיסטיק ט' י"ג ר'ס ונכת"י ריס וסגמין ועיין כעריות פ"ז מסגת ז': ב מרקם למזרח כו' כתב רש"י לכל מערך לייק”ג גבול פסיס הנלול גכולת כוכתב ונכול יס וסית נכס דיס הגדול ינו' ע"ג • ונעל כפתור ופרח כתר לרקס סימן זויות מזרחית נפינית ופקלון זויות מערבית דרומית • ועכו זויות מערכית כפונית • ולס סזכיר הוויות דרומית מזרחית • חולי לפרסומו סתוf יס סמלח : ואשקלון כיבוס ונספר יקום מוכר רמ"י הוק גס נספרי רפרפת עקיחסים פרג'6סקלין מכנוס עולי בכל חלק"ל כתיס כמתני' דלעיל לענין רקס יופון מירן הר"ן ופרי 6קלון חינו!6 פר' ורכיס סלס ובכן קול כירו' : יעכי כלפון עיין מים נרפ"ו דסכיעית ומ"ס כמתני' דלעיל על רקס : ומ"ס כתפנה :' ט"ורלקמן : ג המביא נט בלרן יפרS6

6יג פילמר וכו' .

[ocr errors]
« הקודםהמשך »