תמונות בעמוד
PDF

מס סזקניס

כדמפרס וחזר: מכות דרכנן : דחמרי נסיכל יונ6ין 6נור פרק ט עגלה ערופס כלסון יקר • .נמירקכל יולסין 6לס דקרי לה סוכה ולחו מירי 6:הועינן

חומרים ידינו 65 ספכ' 6ת כוס רוק ניר 6ל6 כולס מטוס מכות ורסות נקטי פלוגקייקו bk מסוס וסכיניס fומריס כפר פעמן יפר56 וגו' כלסון יקלס הוזקקי דקוניכנן לקח רסות, דינקס 6ס קרלן קו קלוק (הפילו היל 65מרן סנ6מר כי ימכל כו' וכחוקת פרסה כחמר וענו ואמרו חונה סרוי חין יונר 6ל6

ונחמ'להלן ופנו תלוי' ו6מרו נקעליסס מעלס 6חת ולומר אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה אמר רבי יהודה מר נתון כלפון יקלס - 6ף הכל יונלין ונגירסות נייס כמה דברים אמורי' במלחמת מצוה אכל כמלהמת כ6ן כלסון סקדם : עקרו' ת bלמעלה ממנת חובה הכל יוצאין אפי חתן מחדרו וכלה מחופתה: יוכליס וכליס oc ומוריס מנוס ור"י דקר, קמיית6 פרק ט עגלה ערופה בלשון הקרש • מן החלל לכך העיירות

שנאמר כי ימצא חרר ססניכותיו לירע ליזו קרונק; וסטוסקנס פטור מן המנות באדם'ויצאו זקניך ושפטיך שלשה מכית דין הגדול 6ין בית דין סקול סין בית דין וסולין להעלות 6ת זו מעלה שבירושלים היו יוצאין • רבי יהודה אומר חמשה עפון פירס לפפר לחנק פוס לחס לומר לכל כזו ככל שנאמי זקניך שניס - ושפטיך שניס ואין בו שקול נסוס kס סיס0 קרוב לנו מי אוכלין ולכן קריית חונה

מוסיפין עליהן עוד אחד : ג נמצא לקייס לתרי רכיס לסטות : נרחית6 ע"כ ומ"ס קרין

ע נמכר וסוכר 66ין 6רס רס6 (קנטל מן סמכות כדי להלחם במלחמה כו' ותימס וְכ"ע ס6 ס סעוסק כמלות פטור כו'כל6:לחן נמסני ה' פרק ב' וניכות - וכן כמסנסנ' כיז ריוהל דחין בכירים של המכות וכיסכספוסק נס כפרי וח"כ 6פי'כמלחמס מנוי 6ינו רס6 לסתנטל תסמכות כו' ותחחחתן מחדרו לחקייתה פלוגתייהו כל • tv לפרס רת"ק וסוכר דלין מוס רפל*

נקתנטל מן סמכות הנקה לידו כפיוס עוסק כמנהלת זו מכני ככגר כוח עוסק כתכות ופטור מזן קכלס לילו • ומלחמס * שלחו דמכוס קיס • ולפיכן לח'יקכטל מסמכוס הכחה לידו °bע"ג ור"י פלינוס"ל למתני ר"ח ולל ספר ר"י מלינו כמו כן

כפיק פֿחרין למסכת (ערכין) מפנק ח' לונרי כרמכ"ס • עים : פרק ט עגלה

נלסון סקרס • מיין מ"ס נסס התוספת כר'פ ולעיל : שנאמר כי ימלל • ז'ק פכחבר וענו ולמרץ

כו' (כמיס סר"כ) וסדר עגלה ערופס כינו כי ימכח וכו' נמרח : שלשה מכית דין הגדול מפרט נגמרה נכרייקח זקנין סניס ולין כית דין סקול מוסיפין עליסן עור 6חר סרי כחן פלסת : רכי יסווס חומר סמסס סכחת' זקניך פניס וספטין סניס : ות"ק'הקול מבעי ליה למיותרין פכפפטין - גר"י וי"ו דופקטין וריס bמניכס לסניח עור פנים • זק"ק וי", 65 מסמפניה: גמרס - ומרלו כתר הריב הלכת כמלן ס"מ דס"ל ככללין להלכי פפ"ק • 6כל כמסנס נ' פיל לסנסדרין תנן לסו נלסון פלונתח דר"ס ור"יופסק כרי. וכן פסק סרמניס כסן וסתס • וכחכורו פ"ס מהלכות סנסדיין וכפ"ט מסלכות רולי 6ס כחניכים וכתרי סדרי מסור למשנה (לוי סקס ומחר כן מחלוקת ולין הלכה כסתס וסוריכן נכללין דריס ור"י סלכס כר"י • פיני 656 05E פירס fו מנין לו פ* לסיריס סור • ולרכ6 כמכס התו'נספך כפ"ס וסכת ין פ"6 דסוויי חסר לקנס כחרס כסכת 6מרינן הלמס וכר פלין מתכון לסור וכח 6ר'יהלכה כסתס 9פנת • תנן נצר חופף ומכסעס : ותקפו כתו' ומליקוסיס רסס הוי מחלוקת נפ"נ דכינה יי"6 כל הכליס fין נגררין כו'וכקרי מסכתות מין סור (כ65 סתס וס'כ מחלוקת קול • קרנו 67ע"ג לנכולתו המורחיכתרי מסכקוק לין סור וחין הלכה כסתס • רבי יוחנן חיק ליל דחפילו כתרי מסכתות הלכה כסתס ומסתמ6 סקס (כסון וסין לנו לומר סתס רני קולס וסוג חוזר ממס ספפי • עין • וכ"כ כפרק סחולן רף 8"כ• וח"כ י"ג לית לן למימר מססמס סתס וסכס כסנת חפר מחלוקת לסנסקרין • והלכה כסקס • הכל ג'ל ותפס רחית רנוכל לומר ססרמכיס תפרן קוטית כפוסי נכן דלהכי מקטס נמר6 מפתס וככזיר לט'3 המחלוקת הי6 נכינה 19 מס רכיון דנקרי סורי ננס • ונזיר נסור נסיס • סbחר סדר מועל חמרינן רים סרק וקות מחליקי ולק"כ סקס דסלכס כסתס וטעמל רכל מיכל וכיון לנקטינן נקיורייתו כלסמכקל וקרח (סית חתונת כקן כוסיתס כפרקנ' הסבת רן ("ניק לן למימר וכסדר הלסמכקס למרס רכינו סקרוס. מס פלין כן סדר המסכקוק פככל סרר וסור • חטיפי פמפני טעס ונימוק סדרן - מ"מ הוסיל ונח פלסמכתה יקרה נסחרונה היו חלמון עס תלמידיו bk כמקוס סלכס תפן: ומיקו לדעת הרי"ף וסר6"ס נתי 6ין מיר 6פילו כפרי סלרי כמו סכתוב כפמס כמשנס ט' פ"ק דקדוסין נסיו סוסון רחיתי כתפוכת מסר"סרוטנבורג סנופסיס נפר6יג ocd כסימן תתקפ"נ 3פסקל סנפסלת ומטפה היי כו' כפול 6סתס כסכועות ומחלוקת ככתוכות סוי קרתי מספתות ולין סור ולכן פֿין לחוס על סקס 30פכוטוק : ע"כ • 6פ"ג ומסכת סנועות סככור נויקיס מלוסר לכתוכות סנסור נסיס (ועיין מיטגלפנסי' פ"ק דקנטרס)ועול כנמיפ"ג וקלופין דף ניר נייקי ריס ותלכי נר"ת רסעס תרסיס לן תנ6 כוותיק נסדר זרעיס ופ"נ למסקנה מפוס לננחירתס סתס כוותיס מ"מ חזינן דגמ'סכרת וכל מיכל דלסכין סקס ומפלוקס כתרי פדרי ct לפסוק כסתס וחין מוקוס ומחוסר כהן ועוד קפיל ליעל פסק הרמב'ס וסיס

נופיה

קיט

תוספות יום טוב

וטה פרק ג: נמלח סמוך לספר לכל גכול העכו"ס : לת היו מוריס נופית נסיכת זקניס לספסק כר"י כמו bsכתוך סס כס"ו דכתיב כי יוכל חלל • פיט לממכיס 6ת עכמו oCמוך לנכון ועיין מ"ס כמשנס ג'פ"ט דסנסדרין °וכני מהר"רחכרתס ס הפכויס כit המכיל עכמו למיתס סוס : לעיר סלין כת ניך מיבר פי' לירו' הרסת לי לכירו' הכח ונסנהדרין פ"ק דף י"ט 5 היו מילדין זין מוררין חלק מעיר סיס כס כ"ו ז'ק כנוכס ע"ס 6"ר נרחין לכרי רם נסתיכס ולכרי ר"י נעריפין וכו' : סמיך לעיר סלין כס כ"ו חין

נ נמצא סמוך לספר . מודדין לס bk לטיר פֿיפנס נמצא טמין בגל או תלוי באילן או צף על פני

כתנכר"נ דכתי' ניר מולדין חיזו עיר פיס כס המים לא היו עורפין שנאמ' באדמה ולא טמון כגל כי ימכח פרט לממכיל כו' ניו קרינסלו • וחל תור נופל ולא תלוי באילן בשדה ולא צף על פני המים • וכתבו התוס' נפר'הנחנקיס פניית תות סמיכ'לין מורין נמצא סמוך לספר או לעיר שרוב העכו"ס: אולעיר דף פ"ו

הליכה לחקcויי כלל ת' ולקמן זקני סעיר שאין בה בית דין לא היו עודפין • (כ'6 מורדין) אין לרסכ' מסכמים כי ימכס מים מ"מ רקחי העיר קרס יתירס מודדין אלא מעיר שיש בה ביר • נמצא מכוון בין סוכן עס נעלי נעל בלימ6 סוס רמכי למכקק וריס שתי עיירות שתיהן מביאות שתי עגלות · דבריו' ס"נ פרט לממניס כו': כגון השיר סקרונה החלל ויכלו אליעזר ואין ירושלים מביאה עגלה ערופרה : ניס פלוני וזכיתי כ"כ זקניק: מכוון ככומכס סחין ג נמצא ראשו במקום אחר מוליכין רואש אצר לפּטירי (וחין חילוק בין לפון זו קרוכה לו מזו 6פי' חלק הגוף דברי ר"א ר' עקיבא אומר הגיף אצל הראש : פרט למכוי וסתס • היפרט מוט : סקילן יוכיחות 6תי ו מאין היו מוררין : רבי איעזר אומר מטיבורו • לממכיס • רה"ג כנמ' וסכל עגלות לנריוני פליעזר ילין רבי עקיבא אומר מהוטמו וכי ציער בן יעקב אומר גרם פרט למכוי וקרמכ"ס הלכק ללח :פיהן מניסות ממקוס שנעשה חלל מצואריה נפטרו זקני כפירוסו כתר פרט לממכילf • כנלס 6חת כפופות וגני ירושלים והלכו להן * זקני אוהה העיר מביאין וכחכורו פיט מילכוק רוני

מרינן נגמ' כככורות * 6ין עגלת בקר אשר לא משכה בעול ואין המוס פוסל נרחה ונוס פרטלמכוי ועיין ירוסליס מניחה כננת פרופי בה ומורידין אותה לנהל איתן

.מ"ס נמסנסנ' פין רמכות) וכתיב כbלמס 6סר ס' יין

ואיתן והכי נמי דרסינן מכי ימכf נותן לך נקלס (רקחת פרט

כחרמת

והו כמסקנb פירוסליס :65 נתפנקת לסנטיס : ג נמכר רלס כמקוס ותס ריסינן מונמכה נירו וה"נכ6רמה כגון כילו : לי הסת6 כח מידי חכס לענין מרילס - דמרקתני סיפר ממין או לעיר סין נת ג'וי לכעינן זקני העיר וליכס: נמ': היו מורין : מכלל וריפ6 Sחו כמויות עסקינן • הלל נחת דברי ויה גל' • קסכר 6פסר לכננס וקרונס • וספילו זכות קני מקיתו עסקינן - וסיכס ונמנח רחשי כמקוס 6'•

קרונות פירסיכמו ונסתר רכס • וכתב הריב ולין כן ונוכו כמקוסיסלי מוליכין כ10 חכל גופו וקיכרין חוק סלכס bk סתיסן מכילין עננת לחתנסותפו • וסכי 6מרינן כמקוס סנככל הגוף, לנופית בדוכתיי נפל . וייס6 פול נככורות פ"נוף י"ח דקסכרי מ"ח לכמנס ויניחו כסותפות דניו ונרי יני מליעזר: ו'ע חימר מוליכין סניף 6כל הרס ויתכו כיניקן ויחמרו 6ס זו היל תקרונס קרי סיל סלקן • וו וריס6 קיכל רנניל • נפיל - וגופית יהיט וחזיל • וכלכק יקנו עתס חלקס כמתנה וחס !ו וכו': ג נמצא רססוכו'• כרע : ו יני קליעזר חומר מטכורו • קסכר עקר חיותה כתב כו'ננמת מכוס קנת מקומו לקוכרו bס עסקינן רוק 6' כטכוריק הו6

• ריס לומר מחוטמן • סקר סייקל כחוטמו ממסרי תכסיס ססתנסיגופס כפרק מרוכה • רס"י : כוס וכקיס כל 6סר נBמת יוס חייס כספי: ממקוס סנכס? י רבי אליעזר 6ומר מטכורו • פיירס הו"ג קפכו כקר חלל כניסרו • למין קרו חלל חל6 מן סכולי • כרכתיכ על

חייקח נטנוריס סן כו' • וז"ל סרמכ"ס לפי סקול גולרי חללו בסטיס • ולכן ממנו היו מוריס כרכתים למכעית הגוף לכולל כלי המזון סכרס כמסן המלכל • ר"ט

בחלל ותלכי כי"ט : ה: נפטרו זקני ירוסליס • פריגן חומר מקוס ליפק קרוי הול הגוון הגדול בחיות לפי סנ6מר בלין ללה למדור כיכקין ויכסן וקנין ופופטין ותרין : 55 חפר (פמת רוח חייס כספין : רבי עקיבf fומר כתר

חטיפ

קר"נ וסלכס כרכי עקיכל) • ג'כ סרמכ"ס : וכתר הכית

בפרק ט' מסלכות רוכס וייס לתמותה רק קי", מסנbרחכי קב ונקי

וכרין לומר פסונר 655 כספר כלל or לוקחת עלי דקיימה הן הלכה כר"ע ממכון •

מר סכתכתי ככר כזס כמסנס 4 פרק ז דערוכין נס"ו : ה ואין קמוס פוסלנה • רמת דתית גילף מק"י : (מס פרס סלין הסניס פוסלות נס כותנןכריס מסכת פרס

כסירת תוקנת וכו' (מוס פוסל כת וכתיב 6יןכת מוס עגלה CCניס פוסלת נס (כרתנן התס) חינו דין שיתח מוס פוסל נקי יוניל ולס לbסגייתס 67מר קרי6ר 6ין גת מוס : נת מס פוסל • לין מוס פוסל כעגלס כן למרקי מסגמ':

ליתן

[ocr errors]

פ"ג • ועיין

[ocr errors]
[ocr errors]

ואיתן כמסמעו קסה פי'קרמנ'ס חזק בסמשכס : וכין כחכורו פ"ט מסלכ'רונס ומורידין חותה נחל פשוטף כחוקק וזקן

סימן כחמור כתורס ע"כ: חכל רס"י מפרס כפי'קסומם נחל חיתן קסה פלס נענד ע"כ :לרכריו נחל החמור כחן חיכו סל מיס ל עמק וכן מכיל רס"י מס טורסו כפרקין 6"ר יוחנן כן פסול מפני מס סמרס תורת הכילו ענלס כנחל חמר סקנ"ק ינס רנו פלס מפת פירות ויערף כמקוס סלין עוסס פירות וכו'ופירס"ינחל חיקן קשר עיכ לכל גרלס כעיני לתייגו פלוגתייסו דר'יסטית ור' יונתן ככריית6 כנמ'לפרלל יעוכר ול6 יזרע ואיתן • כמשמעו קשה • אע"פי שאינואיתן כשר סעיפ ססינו ליפן כסר • פלה לסעכר רכרי ר'יסטיק(וררי' ועורפין אותה בקופיץ מאחוריה • ומקומה אסור כלמר חיפן לפנוכח 6ל6 C6'רמוכח ולחולפון כוורת מלזרוע ומלעבור ומותר לסרוק שם פשתן ולנקו למכוס: כקופין סכין גדול : קיס 6b ליסנ6 לספכר) י' שס אבנים : ו זקני אותה העיר רוחצין את ידיהן מחקרים ממול פרפר : יונתן חמר ניכר • ררס"י כמים במקום עריפה של עגלה ואוכורי' - ידינו לא מקימס 6סור לעולס: ומות' נסיס לס כפיר' החומם !יכל שפכה את הדם הזה ועינינו לא ראוי וכי על דעתינו לסרוק מס פסתן עכורס דר' יחסית מפוס רמטמעות עלתה שחקני כ"ו שופכי דמיס הן • אלא שלא כא פליני ננופר סל קרקט לסטר הכי מטמט טפי רלה לידינו ופטרנוהו בלא מזון ולא ראינורווהנהנוהו דכתיכ 6טר לח יעונו ול6 כל לחוסרו לסכל לכל בלא לויה והכהניס אומרי' כפר לעמך ישר אשר יורע : תק זריעה מיוחלת סרמכ"ס כפי'סמסנס ונסרי פרית - וא תתן דם נקי

בקרב

סריח בגופן 56 קרקס • 6ף תכן ותקימת לסיר מלזרוע

כל סכולת פתיל כגופו סל ומעכור ס"מ רמתני'רלס כר'יחסית 6

% כר' יהונקן : (ועיין קרקע, : לנקר סס לכניס : לסתת סס חכניס : ו לח כח מים טול לקטן כזה) ולכן ניסה לסרמנ"ס טפי לומר רנחל כירבו ופטרנקן כלל מזונות ולס רליגוקן (קכחנותן כלל לוק: היינו נקר • מכן פירוסו ברוב המקומות • וטור רכן לוירחנו

ז תלח לק יריקס מסמע מהנחל וקסתר הלי רובים ר' יוחנן כן 6חול לס 6תיס fit !יכית ור'יחסית רמי לר'יונתן הדרכת כל נחל מנדל ועוסת פירוק 6ס כענמו כרגיסי וחס כשפתיו לכפורע חן יענר ועוד ייל דלסרמכ"ס ר'יסטית כמינתן היינונגר • 6s בקרח חתני סיתס סמקוס סעורפיס כו סוס כמקוס מלח נעכר כן ולתיס ר'יוחנן כן סלול ככ"ס ומתני'מיתס ולס כר'יחסית דתס שינית ל6 חסרי תורה לזרוע כו'לפיכן ניסה לסרמכיס לפרם קפה על חוזק הנסר : אע"פ סליכו ליתן כסר פי' סר"כ פלה כחמר 5יתן לעכוכס לס למכות - וכן פירס"י וקנת קפה • דקות ליי למתני ולס לינו ליתן כפר סולו לסון ריענר סכל לסון 6ע"פ מפמעותו להוכיח ולחפוקי סלח נטיל עור תגלי כרכר ועור דלסון לס לינו כו' לטון קנרת קול - כלפון חע"פ סbינו כו' - ולמה לו להפריך" וגרמניס פי' וז"ל ענין חיתן נרול כמו 66מר גוי חיתן קול (חומר 6ס תיק חוק ההמפכס ו6פי'סלס תיק גדול הסעור כפרי וככר פירפו חיתן קדמון - כיכיכל לומר פחיתן יס כו סני פירופֿיס גרול וחוק : (פלמר סתכל רקפירת הכתוב על החוק ולע"פ סינונלול - ומעתה כ"ק מ"סקנית וז"ל ורט סס כמסנס פנינו 6ע"פ סליכו חיתן כפר ופירס"י ללח כפיר נייר עכוכס : ולל כחמר רק לעלות • ולא ידעתי למק הסמיטו רכינוע"כ • פמכור נגלס סל6 קסמיטו סטרי לפי פירושו רק חטיפ 6cינו גלול וח"כ מכיון פכקב נחל tcוטף בחזקה - ותן חיתן החמור כתורה ככר נכלל כוס סלין עור תכליכענין חיתן bk מס סכיחו כלנו ספוטף נחזקה • (חית ולסרמנ"ס סכתכ רממעטי'גרול (חמסי • ותל כפיר נוי ליתן קול וכי תימס לקינו לכקר וככר פירסו ליתן קרמון דליכ נגרין לסיו' קלמון ול6 סיסיס עשוי מחרס חכל ולחי סוס וככר פירסו סימן קלמון ר"ל וגס זס ספי'ממועט נדנרי מפנתינו כחומרק 6ע"פ סbינו חיתן: ול6 סנריכס bk מיריק קסס כלכר ולח זולת • וקורס קופי לרוכתית לתילך ממעטין קני פירושי'יקר כתיב גוי ליתן - ליק לקרחי ססכינס כתיכי כרחיתס כגמ' ת"ר מנין לחיקן פרוסקסס סנ6'סימן מוסכיך וסיס כסלט קיגן וחומר סמפו קריס 6ת רין ה' והפיתניס מוסלי חרז : מאחריה פי' קרין ממול ערפת • הגמר טריפס מהטחת הטיף. גמ' • ועיין כפי' מפנק ה' פ"ו דוכחיס : ומותר לסרוק כו' • פיר'קר"נ מס זריעת כו' 6ף כל ענולס כו' וסיתס 6סר ל יעוכר נס כלל ולל יורם פרט כלל ופרט 6ין ככלל bס מס סכפרט זריעת סין מילי חסריני לס 6פר רכויס סו6 • וקינונמי כר"י רחלfמרינן רכי יספיק נ6טר כל כמ"ס לפי'קלמרי' וריי חסר רכויס הוח : ו וכמקוס פריפת של עננה. • נמ' קיר ירחנו 6ת ידיסס על העגלה הפרופל כנחל פלין ק' קערופה • ומה תלמוד לומר הערופס על מקוס עריפתס סל עגלת : ופטרנוהו' כלס מזון כו' י כן סני' כספריסי (סר"נ פפי' כלל מזונות כו'לפי סכגירסתו ל"ננלס מזון וכן ליגכלח בויס kה

ככרייתס כגמ' • וכ'כר"י ופטרנוהו כנמרח מפרס כלס מזוגות • ונירסקס מכחתי כנוסח התפנת סגירו' כלא - מזון וסונרך לסטס חק קכריות ולכן נקרג רס"י : והנחנוהו כלס לויק יחידי כלל חגורת רס"י : והכהנים לומריס כדכתב לעיל וכנסו לכסניס ככי לוי ול6 פי' על (מס) הס (כינסיס) רס"י : כפר לכמן וגו' פיין

כמפנק ס' כ"ג ליומל כתכתי וכמקוס פנוי כפרק ילפינן מסורן רכען למימר סכל כרbסכחן להלן

[ocr errors]

ז לכל אטה ג' • פרכינן סתסכנת'ין לי כעגלה ערופת נתי זקחי כקסיס : לא היו כריכים לומר ונכפר כו' כלומר ונכפר ומנכקרי לה סופנו ולמרי קלי סיתס 6ן לי בכלל למירת bk מלתחנ6גפי נספיק סיס סרוס סקלס גסרת כו' • רס"י : ן נמצא קרות עד סלח כטרפס תלס ותרעת בעור * פירס"י דס"ל החי הגס ועגלה ערופה חין ירידתס לנחל חיסן חוסרקס, לעריפתס זסרמכ"ס כפי מתלכות לולי פסק פירידתה לנחל חין חופרתת כסגלס • וכתר הכ"מ דחפיר תכל

ופרעת כעדר מסוס דלרעת' ! תנס ותרעס כעידנפלר בקרבעמך ישר) • לא היו צריכי'לומר ונכפר להם סימנס קסורג 65 קרסת חולין : כיפרס ספיקת היה הדם אלא רוח הקדש כובשרתן * אימתי שתעשו ססרי דכר מכוי הול סימנס שסFת לה פלס: וסwבנטלי ככה הרס מתכפר להם: ז נמצא ההורג עד שלא הסורג וכ"ס כפי מה פפירסו והורג ה"זיקון לכתי'נסיף נערפה העגלה תצא ותרעה בעדרי משנתערפה קנת מפרסיס סמעליות כ'עננת עראפת וחתר תנער העגלה תקבר במקומה: שעל ספק באתה מתחלת' המרירק וסעניניס סנעפים קוס הנקי מתקיין :.ח ער כיפרה ספיקה והלכה לה : נערפה העגלה ואח"כ כמנות סטייכן יוס קרוב לחך חומר רחיתי ועד חתר נמצא החורג הי יחרג : ח עד אחר אומר ראיתי שיתנלק, מי היל התורן לומר 65 רחיפי וכנין שכחו את החורג 5 ועד אח' אומר לא ראית אשה אומרת דקה ודוחי מעקרח מסקי פניקס נעת 6חת (15) קיו ראיתי ואשה אומרת לא ראיתי היו עורפין * ער א' לרעתייקן סימכל התורן וכל עורפי' 6כל 6ס כל 6חד אומר ראיתיושנים אומרים לא ראיתי היו עורפין" נמריי ותקרסי: עין : מחלת קמר

ריקי 6 שנים אומרים ראיני ואחד אומר להם לא ראיתם תקבר ד6סורק נתנחה • אורן • וקימנותו ככפרי • לא היו עורפין : ט משרבו הרוצחנים * בטלה

עיין כפירוס סר"ן סיפורים החמינחתו דכתיק עגלה ערופה: משבא עור כן דינאי • ותחינה בן מסנס ט' פיו יקרוסין : ל נידע מי יכתו תח גודט פרישה (ס"6) בן פרישה היה נקרא • חזרו לקרותו ח ער 6קר חומר רחיתי מפי'ע"פ ער 6' מין עורפין" כן הרצחן משרבו המנאפים • פסקו המים המרים * וכו'עיין מ"ס ככולס 6ע"פ סנח ער חקר מק"כ ורבן יוחנן בן זכאי הפסיקן • שנאמר לא אפקוד מתני' כפ"ו מסני ו'וכן סס וסכת ז\ -6ינן נחמן ססני. על בנותיכם כי תונינה ועל כלותיכם כי תנאפנה כפי' סר"נ רפס סחסר כזו • 65ין דכריו ס9 6חד כמקיס כי הם וגו'

משמת

נילה כזו כי סתיסן כענין סגיס : ער 6חר חומר רחיתי

,6חל וסין חלוקת כיניסן : ופניס חומריס 65 רחית היו טורפיס וכגין סספניס ותחחר אשה חומרת כו' לסון סרמכ"ס נפ"ט מהלכות רונס pcf6 פסולי עריות הן ופסולי עלות תוך התברוב דעות : ט כטלי זוכרת כו' בין פכfות סתיסן כrfס כין סכfו זו חקר עגלה ערופס לפי מכירין היו נתס מי רגיל לתרון : עיב • וכתב הנימ רער כלן לה מפלנינן כין כסו כפת

נטלו

סrת לכfי כוס fחר זה • !6 ריק כהער קרח סין סוס כמר ולספוקי מסרחכ"י סכתב על זס נרfת מתנפ' סתוי) פכיס רכות לחיזס קרל פון זר וחפילו 6סת. עכ"ל סכ"ה ולי קשוח סימניס סכפרק "נ מתנגונרוסין לענין פלוס סיתי 6"6

65 כיור כוס כלל 65 עור ft :המניר כתב עליו סס וז"ל וס"ת חסה חומרת מוסתירות לינt: על פיתוחח"כ כfת cf 6חרת וחמרת לח מת 68 תנf וסתירת הרוtfון וזס מוסכס ע"נ ולין לחלק לקתס נתתירות והכח נמי כעינן סתנ"ר הורו על פית פלח תיערף וכמ"ס כסס התו'כענין ערות סוטי נפרק י' ונ'ט : ט משרבו הרוכסניס כטלס ענלס ערופת • פי'סר"כלפי תכירין כו' כרמיר (לעיל) ל6 נודע מי סכתו תל נורט מי סכקו

לפי' 6סרכסיף יעולס (קליר כו) 69 היו עורפין : משכא עזר בן רינלי ורוכסן מפורסס ייס כרbמרי' נעלמס כפ"נ וכתובות דף כ"ו חרתנן ע"י גפפות ספות כגון לEו כן דינמי ופי' סס רס"י יוכס קיי וחלעור סמן כרסמר כפרק כגלת צרופת : ותחינה כן פריסי פן פריפק לית נקר). ה'נכסי • 6בל כן רינלי 65 הוכרכו נתחוור ולפנות סמוכיזת הtס כן דינחת נחת לו כי רוחו לדונו : ל"כ לסון חיזרים ותדון • וכקרב כחול כ"ז סמר לקייס נירסת תספר ולהניק ותחנת נמקוס ותחינתי וחין נרמס לי ספרי פחלה כן דינחי היה נקרה • וסנס זה הסס נפתנת הוה ליה לקנה

לומר כן סנסתנס כספי חלו coמות ועוד למה נשתנק פעמיס : בן קרונין - ירו' כריס קטינה : שנאמר 65 לפקוד ונו' ולס תייפי קרח דונקי קליפ לכתב סר"כ כמסנס נ' פרק קמה • וילפינן מיניס לכל

פון דונות כלים כרמיתס לעיל ריס פרק ר' רכסחי קרס טפי טוכס • קמ"לן וסכי חית0 כנמרס • ת"י ונקת המים מפון כזמן ססחיס מנוקה מכון סמיס כולקין סת cפו מין קחים מבוקק מפון 6ין הפיס נורקין 6ק סתו ולומר ל6 6פקיד וגומר מסי ולומר וכי קימס פון דייס מין רכניקה ורכנתית לח חח שמע 69 חפקור וגומר : וכי תימ6 עון 6ת לים סין . פון דפנויס ל6 תא שמע כי קט עס קזונות יפורו • קס עכמס נופיס כפרדיס הללו רס"י • ועיין מה שכתכתי סוף מסנס י"ג) ועיין מים כמפנק ק' פ"ג :

נטלו

:

[ocr errors]

!

[ocr errors]

{

[ocr errors]

בטלו . הלכולות : פיר'סר"כ סיס ססכל כוכלומר תורתס . נטלו סלסכולות • ליס ססכל כי כלותר קורקס לתת מכלי

סמל מכלי רופי וסכחק זמחלוקת רס"י כנה' וכמשנ' לופי : י קוליות מעפר ולוי מעפר כערתי לקום מן קכית .כת3 עד ימיקן לו היה מחלוקת כחכמי ישר כולן קיק חומרי וגם נתתיו ללוי לפי סעורר קנס חק הלויס סלח יתנו (קס רכרי' כ3 תינתן למטה מסיני זקן סרחסוניס סנחלקו כסמיכת מעסר כפעלס מן סגולת וכלי לוי לה עלו עמו ונוס סיתנו קרבנות ני"ט כדלגורינן

המעסר נכקניס ויוחנן כין כחנינה (קוח מחלוקת ר6סון משמת יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן (נמ' יהודה) כטל קולי סלר היה יכול פתית ניסרחל כרכרי תורה יוחנן איש ירושלים כטלו האשכולות שנאמר אין

לומר וגס נתקין ללוי : כטל ע"כ סרמכ"ס פי' 6סכלות אשכול לאכול בכורה איותה נפשי : י יוחנן כהן הת המעוררים פקיו קלויס כינוי על חום הכולל המוות גדול העביר הודית המעשר אף הוא בטל את ככל יוס fומריס על קרוכן המעלות החכמות לפי המעוררין ואת הנוקפין * ער ימיו היה פטיש מכה טורס למת מיפן ק' למר וכי מיניתס וסול מס hpמרו בירושלים ובימיו אין אדם צריך לשאול על הרמאי: ים פינה לפני המקום ועמר c6כלות לי פהכל כו : יא משבטלה סנהררין (ירו' כטל) בטלה השיר וכטלן : חק סנוקפין פסין שנא' 6יןb6כול וז'לרחיק מבית המשתאות" שנאמר כשיר לא ישתו יין וגו' : מפרטין לעגל סbקרכן כין

סbסכול גסמר לכנויי יב משמתו נביאים הראשוני' בטלו אורים ותומים קרנין נוי טיפול לו וס חוס החמוד כיניסיסיתים משחרב בית המקדש בטל השמיר • ונופת צופים כעיניו כרי סלס ירחק ויקח י יוחנן כ"ג כו' משנתf(

ופסקו

כוס לכפתו ולסוחטו ועמל פנויה כנר כפוף

.קוס ונטלו סנרחק ככעל מסכת מעסל סני ועיין מס סכתכתי סס כסייעת לממיר : תוס והתקין לקס סגעות בקרקע להכניס כוחו הנקמת יא סנהדרין כתכ סר"כסוכחי קורס פניס • זעיין 9ס לתוכס : נוקפין מכין ולוגמתו חין חלס ניקף חככעו מנמטק: סכתכתי כרים מסכת סנהדרין

קיה פטיס מכל כירוסליס • כקול המוער סרטי נחפת וכרול בטלה . השיר מבית המפתחות • פירסו הפוסקיס כסס קיס תכין כפטים לעשות מלחכת הסכר פקיס מותרת כמוער

רכינו החיגחון ז"ל דהיינו פיר סל 6סכק סכין זעתר הוח וכטלס מסו'דחופb מלקח טוכס וליכ6 זלזול מוער: הדס לחכירו ולסכל יפס כיפין לכל סירות ותסכחות מוכרון וכימין מין 6רס כריך לסלול כל סומלי* פתוח ספר לבני דורו

סדיס סל סקכ"ה מנהג כל יפרחל חמרן ככית חתונה וכבית כסס סתרומס גדולס עון מיתת • כך תרומת מעשר וטבל עון המפתחות בקול כניכות וכקיל סמחת : שנאמר כפיר מיתק • ותיקן טיוליחו מן ירמחי תרומת מעשר ומעפר סני

ולריך סכקר וכתינ זוניס מסער סכתו וגו' כלכל• ולחיוכיחו ממנו מספר רחסון ולל מעזר כני סיכולין : מסוס דמנלן דמס3טלס סנסררין כתוכ כרחית' נגמרס זקרח לומר לו לו לפני הנח רחיק וקול טכל זטול ומתקנת זו לוקניס ונו' לס כתיב כיס ל6סור k מסמערכסכת * (הכי זחילך הלוקס פירות מן הסוק קיה סול 6ס הן מתוקנין 6ס מייתי מתניתין קרח כפירלס יסתו ולמיסר מסמע מ"ס קרים 65. • 62 מיד תפרים מקס תרומס מפפר ומעסר סניוחוכל חת הזקניס היופכיסיכסער • לפון קרמכ'ס וקס הוקניס סלמר קסלר לכל סלוקח מפס הלר) פירות' הס כחזקת סקס רמחי: : ,הקב"ק עליסס תתן לך נכל סעריך : יב כטל הסמיר יא סנסורין סס הרייניס יונקרסי'סנהדרין ספונסיס קלרק ; כתב הר"ג ובו פתחו מכני הספור זכו' וכתיפסו כמלחות. סל6 פניס גרין : כטל קפיר ירכתינ זקניס תסער סכתו כחוריס יחסרו כסס וכו'ומרחס לקס וכו'וקן נכקעות משיקן כתחנה זו מנגינתס כזמן סכטלו הזקניס קיוסכי נסער ססס קסנסדרין סנבקעת בימות החמה וחינת חפירת כלוס וכנקעס זו סנכקעי נטלו הבחורים מכנינתס נס כן : יב Bפמן נכיbיס

כימות סנסמיס ולינה חסרת כלוס כריית'כנמרח :: קרחbוניס ' כל הנניליס נקרמיס נכיליס רסוניס חון מתני ונופת כופיס פיר'כר"נ דכס סכל ממקוס פפמו כיפיחה זכריה ומלחכי (סכריקן 67חרוניס ננקו • מהיר ככנין בית

ומרקלוק הלפון 6סס סעלס לס יקרנק'b'כ קילך סני : כטל קסמיר כמין תולעת כרימו כסעורס פקי מרפיס 'למרו כופיס • ונ"ל כרכרי קריב ססתקוס סול נקרל לופים 6ותו על המכניס קרסומות נריו וקן נבקעות מסיליין. (וכו)

נלסון מקרה כמה רחת לומר קרמתי' כופיס כריסטמוחל וכן פתחו לכני הספור החטן דכתי'כקו כמלוחותס סיקיו סכמות נקר נימי סקנליס סלל סנסתנס 6חר כן כפי ההמון וכימי סלליחסרו כסס (at כותב עליסן כריו) תרלס לקס פמיר על הרילוקין קורקין 6ותו כופיס • ולסון סרמכ"ס מין רנס פליק פני קריז כחון:(כופתכופיס• לכם הכל ממקוס bפמן ניפוח כל 6רזיסר: נקרס כופיס מסמע סר"ל ססלכס כקרל גופי. ומפוכח מלך :

ופסקו ובנתיה רכס סכס מן הכופיס פירס"י הסריס סנכוסיס סמסס כופין למרחוק ומפרפינן כנמ'כלמתרגסר'יוסף (כלפרקטפנק קלכוריס)כמק לנקזן דכריחת'פייטין כרומיטלמל וממייןלוכסל

[ocr errors]
[ocr errors]

מעסכי

« הקודםהמשך »