תמונות בעמוד
PDF

פרק י"6 דנדריס ול6 מרי' לקוי כחומרת 6יני ניזונות כו'6ל6 כל כסתמ6 הוי כמריר ורונס להפקיע קנעכור • סל6 לוותר כמס פככנר זה • וכל זס מכולס כנמ'סכן סוס Sמחי לסכרינן דחין הנדר חל על סעכורה למוונית ולפיכך הוה ליה נקר"ן

כפור דמיירי כלומר לק כחי מעסס ידיך למזונותיך • (לכתי 6יכס למירק וכי כמי 6"ל כלימעשה ידיך למזונותיך מחי קוס דקל הינו פפטר בכך לחס כן - מה הועילו חכמיס כתקנתן וכמו סכתכתי כסוף פרק ז' כסס סר"ן • ולל קפיל :.

ולח קפים • למירי

אספקה וכרפסק קרמנים כלומר כל סמפרנס חיכו עד שלשים יום • יעמוד פרנס יתר מכן יוציא ויתן כפייס מסלכות ליפומ דכי מפסיל : יותר מכן יוכיח כתובה - רבי יהודה אומר : בישראל חורש אחר חמר כן ופתקת ס6ין לי ויתן כתוכק דעל סלסיס יוס יקיים ושנים יוציא • ויתן כתובה ובכהנת שנים מזונות לסלו 65 רכתס כרכר 65 סמני לינסיוליכס זילותל יקיים - ושלשה יוציא • ויתן כתובה : ב המריר קות ולח סמכת רפתק ק"S טפי מסbסי'יוס סמעי חינסי את אשתו שלא תטעום אחר מכל הפירות יוציא למונעו לו לומר לין מעשה וליכה זילותס : כיפר: 6ס ויתן כתובתה • רבי יהודה אומר בישראל יום אחר ילי מספיקין לי - ע"כ: 6ף יסר קול סיכול להחזיר לחת יקיים • שנים יוציא • ויתן כתובה * ובכהנת שנים על פי מרכרי סר"ן רכינו נרוסתו 8 ונכסנת פלס יקיים : שלשה יוציא • ויתן כתוכה : משה כר מיימון חינן חמורין ינרסנס 65 יוכל להחזירה

ג המריר חלק כסלך למדינה היס וכן יסכונית רכנן זימכל טפי

כתר נס כן כפירוסו פרק ולין הלכה כרבי יקורת : כ 6סר מכל הפירות כגון "נסיס גורמות לומר כן כפינו מכוי (וכפירושו מטמע לפילו פלארק קיס קונס פרי פלוני עלי וסו6 קייס לק : ר' יקלק כעל כרחה ווק ניט) מ"מים לנו לומר 6פילוכלס הנך נמי חומר כו' ולית הלכתל כונתית 8

מין הסוניס לנמר' מכרעת לוקח כסלך 6כל נסרמכ"ס סין נ סלק גרין פתוח סוכר דיכולהפקיע ע"י התרת(סדרת כ"c

( Sעכור

סיס לק עליו 6פילו 6ין מספיקין מעשה ידית כמ"ס לעיל • לפיכך חפי' 6ין יכול לומר כי כו' כלל הלך למרינת קיס ניקס - רעיי הפרק (ניל סורק) יכול לספקט - הכל ללירן כסמר לפי כל6 תלך כי ספקס סני ומסוס סכי פריך כנמ' למס יעמיר פרנס וקרי מועיל הנדר כיון וסכלת עלה כפקייקפס לין לס עליו סעכיר ומפני כגון :bין מספיקיס לרכריס ססיתס רנינק נתס ככית סכית כמו שכתב הר"נ רבינו עובדיה מברטנורק ומסייס כנת' רחמרת ליס ער הלירכס ללס 6ררת גלנילכח נמוך ופירסוסתוספ' רחכית סקיק עפיר קול היה מוותר לכל לס סלר כני מספחתה ולפיכך היתה מתגלגלת פתו ולח תיק מפוענד נה נכן כיון סחין כל בני משפחות רגיליס נת ולפיכך חל קנדר כסהרייק וכס6ינת עור חכלו קייכנסנקינס כככול כית סכיק הלכן חמרה ליס קסקס רחורתן 65 פנינה גלגולי נקרן ולס קלמר וחממילס מוקמינן מפני פקלק ינחק נכסיס כתפמים המטס כרכקנון מפנק ל' דקתס קתני פלח תלך כו' מסמע ספיר וקלקו בתפגניס מרל6 תני פלילך מכל קכל דקתני קמריר מליקנות תפמעטמהתנחת מEn מר רק פוספזנר"ק קכלס כמי כוי•

ועיין פור סס' וכענין תורת הנחת קסמים • עין כריס פ"נ דנדריס מק כתכתי פס כסיעתס רסמיס : סלסיסיוס יעמיד פרנסי כלומר ער פלסיס יוס מממינין כין 6ס פירס כררו וסלמן • ל6 פירט (סתיר כררו

והלכה כפמוחל ראמר 6פילו כסתס וכו' כלמוכח פירס כר"נכמתניתין דלקמן : יעמיד פרנס• פירס קר'נרבינו עובדיה מברטנורה bdומר כל המפרנס הינו מפסיל כיון סbינו חומר כל הסומט יזין לה

מכיל פליס מס סbין כן כמפנק ו' פרק י' לגיטין כלומר כל קסומע קולי יכתובנט רעכלינסו סלוקיס גמי ועיין מת

סכחוכ כזה כמסנס (נ' פרק ד') רנוריס ולוקח נמי כלומר כל המפרנס ללפלמר קלמר מכל 6ס 6מר ליחיך ס מזון לח מעפיל הוי פלוקו כרמוכח מתניתיןלפוף פרק ו' לכרטיס פוספות • ועיין מק כתוכסס נסיעתם הסמיק וכן נמי סרי על ידי חנוני • וכגוונ6 דתנן כפרק ו'ממסכת נדריס : מכן יוניק ויפן כפונק • פירס קרן לטפי מbלפיס יוס מיכל זילותל וקל לתמסרק כמתנת חי פרק ה'• פלה

ערי נדר קוה - כיכסרמכ"ס 6כל כירופלקי רמקנ' דלעיל • רוקה כפקכלס עלית וכן רעת קרח"c * : חורש חקר יקייסי פליני לכיי ורכס ננמ' סכי 6מר ככקנפ לקוד פליג וסורס סיינו סלסיס יוס כרfמר תיק ולכן למר

קורט מלח וסולם חסר נמי מיכל כיניסן : ובכהנת ו"PE65 כהן • קרמכיס ב שלא פטפוס וכו' פירס סר"נ כגון למרק קיס וכו'(כוס קייס לק גמרס 7"ת קכי מסי פנ6 לפיל דתנן ער סלסיס יוס

ומיירי 6פילו כסתס כמו שכתבתי לעיל ומפיק סר"נרכיכוניסיס נטפמס רמתניי תחכי קיכ6 לכרר סיסו רסכרת מרקס רק עלי והפתק מותיך רעפיס 6כל קכח רכדרק 6יקי וסתקנס סכרס מסנס הול לפני לי סוליל וליEחיק עלה קפר וסינסיכולס לגור תכלו כלל • ולפיכך לח פקנו חכמיס פחמתין כלל קוליליק: לק :

יב ג ג רכי

[ocr errors]
[ocr errors]

: רכי יוסי לומר • כתנ ירינוסלכס כר' יוסי נ סלח תתקשט כ6חד מכל המיניס (סמרק היל) קונס מוסקלו וטרו 6מורחי 6ליכית :

כוסס סלוני עלי ותוח קייס לק: נעניו'סלח נקן קלנס לרכר ער י המריר 6ת 6סתו פלח תלך לכית סכית פירס כטור מפי חסר עליה הוה ליוכיס ותן כתוכס 6כל 6ס נתן קננק

לכן העזר סימן טו 60מרק קונס תסמין תמתין ער 6ותן זמן וכמה קנכסים קורס : ונטפירו' ר' יוס עלי סלס (6 תלקה בתסמיט

סכן 6סק מפונק נקניס חלל המרק קינס כית סכי ג המדיר את אשתו שלא תתקשט באחד מכר וריח קסוטיס סלסיס יוס עלי סיני יכול לספר kס כיין המינין יוציא ויתן כתובה רבי יוסי אומר בעניות (מפ מקנס מריח הקפיטיס סתלקת כתמים יכול לספר שלא נתן קצבה - ובעשירות שלשים יום : ו סנקקסטת לפני סנדר ליוס וכיון ספמע ולח הפר 6ס המריר את אשתו שלא תלך לבית אביה בזמן שהוא וסלכס כר' יוסי : ו יגל חניק נטיר נורה על חולס עמה בעיר חודש אחד יקיים שנים יוציא ויתן חסר יקייס bלפס יוניס ויתן יקייס יותר מחולס לו סתס כתוכה ובזמן שהוא בעיר אחרת "רגל אחד יקיים כתוכק ה' מתניתין מפרפק יוניס מיר ויתן כתוכס ופי' שלשה יוציא • ויתן כתובה : ה המריר את אשתו פה נגמר'סכי רגל (ל''יקי ס קנית יוסף וכנורק קיח שלא תלך לבית האבל* או לבית המשתה יוציא כמס וכריס מוריס כספת וקייס לק bמרן לעיל דיונים ויתן כתובה מפני שנועל בפניה • ואם היה טוען יסר bכל ככקנ'סניסיקייס מיר ויתן כתונת • והלכך משום דבר אחר רשאי • אמריה על מנת שתאמרי סלסס יוכיח ויקן כפונק על כריך ה6 לתנן סולם לפלוניי מה שאמרת לי * אוטה שאמרתי לך • או (מתני' ר'יסולק היחס המפליג 6חד יקייס כמפרטס 6סעת שתהא ממלאה ומערה לאשפה יוציא ויתן כתובה : כין יסרככסנת ולית הלכת! נרות על חולס 6חל ממוקמי ו ואו יוצאות שלא בכתובת: העוברת על דת משה כופיה : ה סנועל נפניס הללו כנודרזסקס יקייסלס ויהודית ואיזוהיא דת משה מאכילתו שאינו מעושן דלק סל cמחי ותסרת ינון חיקוייוכיח כיל ויקן כתוכ': ומשמשתו נדה • ולא קוצה לה חלה : וכנית תוכל גועל נפנית ובזמן ססוס כעיר 6חרת

ונודרת

סלמור סיס מתס ולין דרך נתס ללכת 6כלס

סופרת מסמת רכר 6חר כגון ברנליס רגל 6סר מלי מיקמ6 6כפסה סלסה 65 מלי מוקמ6 דלתחזק פכני לדס פריניס מלויין פס: פקלמרי לפלוני וכו' רס"י : ה המדיר 6ת 6סתו bל6 תלך לכית החבל כו' דכריס סל קלות: סקרל ממלחה ומערה לספק חית דמפרסי סנדרס סי6 ותלחת נחסמים המטי וקייס לק הגס • כן פירס לחקר סתסמס וימלח בסמת סכנת זרט תנפלנוכריסbס יקלוט טור לבן העזר סימן מיר : אמר לה על מנת כו'סנררת הזרע ותתעכר ולית דמפרסי סתמלס עסרס כרי מים ותערק גרר חל שינוי נפס 6ומלכריס סכינולנינס סעליו לספר ולמר E65פת מפני סנרחית כסוטק : ו ממכינתו :bינו מעופר לס סני מיפר לך על מנת כו' וזס לינת יכולת לעמות וחין ולה נודע לו שס חר סלכלוכגון רחמרה כיס פלוני כסן קיקן גורס כופר וסרי ונדרס סיס נקייס פס קול • דיונים מידי כן ליסק הכרי וחול פיליס וfסתכח פקרתי ומפמפתן גרס כגון

פירס טור 6כן העזר סימן פ"ו ויורה דעה סי'רכ"ה : סקוסוקה נדר כסכנותיס פרלוק לונסת נגלי נרות ולבעלה ו ויהודית פנסגו ככות יסרש ו6ף עלנ דלח כתיכס רס"י: 6מרק טקורת חני : ולס קינת לק חלה החמרה ליס פלוני פיין מאכילתו סמינן מפוטר: פי' הרינ ול6 נודע לו !6 חקר לי חת העסק וזל סיילית ולתכח מקרה : 66כלורסיינקת נסחכילו ול6 fכל מלי 6מרק

וטווק תחק' הייתי כך וכסהיית כח לחכול סייקי מונטן • קרח"ס • וכן כתוספת וסוס סלין כחינן דמתני' רוקח לחקר פעכר סוס ומ"ס סר"ן כגון 67' פלוני כהן כו' סכי 6ימל כסוניק וים

לגמגס למס נקט כהן וסרח"ס 65 נקט כהן וגס סכיח ירוסלמי ול6 כתכ 6ס כהן • ומ"ס סר"כ ולזל סיניס ולbתכס מקרה וכנון רחפו ספרי וחמרו עמנו היה כמקוס פלוני כלותס 6טר bsמרת פתיקן לך חולס זס ילו מתוך ידינו ולל תקנו חבל על פי סכחסת הכהן עלמו 6ינה מפסלט כקונה רע"6 רוח כן הפכמת הפוסקיס 6ף על פי סכסס קרמנין כתב סר"ןיכון ססיס 6מרת מסמו סוחיל ותולס כופר ריח חינת נחמנת סכן קכל קרין כעו מפי ער 6ס כל זס וכפר זה החומר מסמן מינו נחמן הלכתי תקטילי 6ע"פ פמפני שזה ס6ומרת מסמו הול כופר ולפיכן ל6 פקח היל נחתכת רמ"מ לח תפסיד כזס כתוכתס וקילך נוכל להוכיח ממונק ולקפסיל 6טר כתוכס פנייה על פי עד לסך : שאינו מעופר ומין כריך לומר סקניס ורמסיס. רכינו מסס כר מיימון פרק כ"ו מסלכות חיפות • וכתב סמניר ספרי המסחר בזמן הזה חיכו 6ל6 מרכריקס כנזכר (כסוף) פרק רהטון מהלכות תרומות ומכל מקוס 6פילו יהיה מן הקורס קל וחומר הוח לסחר רכריס 6סוריס פסרי סמעפר 6פשר לו לכעל לספרים ולח יסמוך עליס 6ף על פי כן יוכלת כלה כתוכס מחמת כן כלסכן 6ס מכילתן רכריס קלסוריס וקוס 65 ירע לפס;

וגולרן

:

:

וטווס כסוק ומרחק זרעותית לבני חרס: ומוכרת עס כני 6רס ונורות וינה מקיימת נמ' דסמר מר כעון נדריס כניס מספקת עס קכחוריס : ומקללת יולדיו כפניו מקללת ומחרפת מתיס סנס' 6ל תקן ת פיך וגו' ותכל מעת ילין חני נעלה נעלי נעלס : הקולנית קובעת תסמיס כקול יס ו6יזו מן מעשה ידיו SE חלס הוי חומר ! בניו ובנותיו ומפוס על ססככותיק פומפת חותס וכל סני בריכות פריס והתרחק כן דקדק קרח"ס רמי לחן לסונס (נ"ל לעונס) כניו kל סקיס להפסידן כמוכתן וחין להן

עוכרת כעכמס כגון פתיח כל כתוכס ולל תוספת 69ינן וגודרת ואינה מקיימתי ואיזוהידת יהודית יוצאה פגמה לכלה דבר חיסור 65 נוטלו'bk כללותיקן הקיימי וראשה פרוע' וטווה בשוקי ומדברת עם כל ארס • קפסילס כתוכתס ולת יכולי' כלכל: ז פּפֿין עלית נדריס אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו • ריט מסוס חליפותל ומסוס חסר וכמבחן פליק נוריס נחלן אומ'אף הקולנית-איזו היא קולני'לכשהיא מדבר' זנות קול דמפסלס : גליס 6מרו אל תלכלכפר בתוך ביתה ושכיניה שומעין קורה : ז המקרש וראשה פרוע • מקפי' אל תסתס יין ולח תתקפט את האשה על מנת שאין עליה נדרי' ונמצאו עליה

כנמר' רלורייתח נכנלי ככעוניס 6כל נפלר נדרים • אינה מקודשת • כנסה סתס ונמצאו עליה קוח וכתיב ופרע fס רcf נדריס מקולDC :כל קמומין נדרים: תצא שלא בכתובה • ע'מ שאין בה מומין הrc6 מכלל רקקיס סעקס הפוסלין ככסניס כככורות ונמצאו בה מומין • אינה מקורשת כנסה סתם להן פרוע הוות ס"מ 6ין דרך קל מני להו וסוסיפו עליהן ונמצאובה מומין תצא שלא בכתיבה כל המומין, כנות יפר: לכחת פרוע וחט כנפיס זיעס וריק קפה לו הפוסלין בכהנים • פוסלין בנשים : ח היו בה ומסנינן לbוריית' כסמכוסה ריח רע כמקוס 6חר כניעת מומין * ועודה בבית אביה • האב צריך להביא כמטפחת פפיר דמי ולפילו פומס סיס כק סערכין קטני ראיה שמשנתארסה (ירי') נולדו בה מומין

כרסו'קרני' וכמכוי סמפולס בין גדולי כפול כנגד פנים

הללו

לו נחכר פסרכיס כוקעיס כגון 6ייה תחת כפס

כו' ומרה יסודית סלס תכל מכרה לזמנין מתחזים וזמנין לה מקווים 66ס סיס כמקוס לכל ok חלס 6ס כן סיס על רחפת רדיר ככל הנסיס : המגונס תמיר קלי רות ונתפייס (6ס הפומס 6ין כי פער ז המקרש 6ת סחטס וכו' וכן פנויס עול כפיג רקלוסין מינס מוס על סקס גלולס כחיסר • וקולס עכס ומסונס

מפנה ג'וע"ס : על מנת וכו' מיין בסיפס מקול bsר קנסיס ונסכק כלב ונעמה כמקוס הנסיכה גלקת מיסbס: ונמצאו עליס כדריס כהנקו"נכונדריס 6מרו כלומר כוון כמו מכת חסורריס נסיס מחברותיה טפח וסדריס כו'דמידי דקפרי ניק לינסי קוי קפיריק קפירס מידי 657 קפלי רחוקים זה מזה על פיס טפח בין דר פרי הלו מומין כנסיס קינסי כח סוס קפירית קפירס גמ' ופירשו התוספ' לכרסתני וחטיפ פליני מומין ככקניס : ח הלב כרין נסכיס רחית סתס סיירינן לכל 6ס פי' כסדיס על מנת סלין עליך גדרות חס כ6 לפנוע כתוכחה מן ק6רוסין מזה סתכסן לקחתק ולחי יכול לתכות ככל נדריס 6פילו 65 קפלי חינמי עיכ וכן כריך טיכיס כמיס סלחר סכתלרסק ליונס מומין קכיחו קר"ס וקרין ירוסלמי וכתב עוד הר"ן וסול כיין לרכרי

הלגו זכינו לכינס פררך רוב בני 6רס להקפיד כסס מסתמס 6ע"ג

הלל פירס קפירית קפילס : כעסה סקס כו' סריס6 קחי רקוסס על תנחי • וכנסת סתס דדילמ6 לחולי 6סליס לתנחק כיון סכנסה כסתס : כורככנתי : תצא פרח ככתונת כתב סר"נ כפיר דקדוסין וגט מיקס כעי וכנמ' רמספק6 לן חי חמולי 6חליס לתנ6ס ולחיפורק לחומר)

ולממונ6 המט"ה - ופירסר קכסף מסנס סוף פ"ו מהלכות חיסות וכבית יוסף סי'ליח איכיס דרכ כמי : וכינקר"ן : על מנק פלין כק מומין כו' 6פי' כסתס נמי לס6 כפ'ה' מסנס נ' גזרינן ד6רוסס כקיסר! (כסן לח לכל כתרומה סני

ימכf כס מוס וכו'ומסוס סיפק הכנסת סתס נקט קירסה על קכחי לחcמועי'רקעין רקרק על תנחי כעי גט • תוס' : המומין הפוסלין ככסניס כו' כתב סר"כ והוסיפו עליסס כנפיס זיעה וריס ספס ורמיכן כנמי דקל תכן כככורות סוף

פ"ז וסמותס ותכן עלס ריס פ"ו מומין לו כו'פוסלין כחרס ומסניכן מזותס נופו מסרים לכל זיעת ספסר לעכורי כקיות דיין על סיעכוד עכולתו ולכן ל6 היי מוס • וריס קכס נמי כחו ככל5 פזוסס קול רחפפר דנקיט פלפלח בפומיס ועכיר עכווק לכל לגכי 6סי סקול מלנר עמק כל פעס לה לפטר - ומ"ס סר"ב ופותח כו' פי'כערוך סfת סו ספחת תרגוס ירוסל' סוכס ל נקק ע"ס : ונ"ל סbינו ר"ל ופתל דקכח קיינן פחת ממס סקול כרעת נמור 6ל6 ר"ל כעין סומלח וקרח רחי רונס לומר סומר רקרס ממס • 6"כ ככל מקוס סיקס כק 6פי' 6ין כת פעריקס מוס ללח טריפל חתתה גונברח התגן כיס כסיף פרקין רמכורע כופין נתונים ודוחק לומר משוס סממיקתו סול) וללח סייכוf נחתת • (כ"י סי' ל"ט קכיס תסוכס 6חת סכתוב כת למכורט חינו מוס ותמס עלית רחין מוס גדול מזה לי מסוס לBסיסס סי Bסוס פסוק חולי המתלכק כו' עיכ ולחני ממס למס לס תמס מסקיס

מתני' רסיף פירקין • ורס"י מפרס פומס וורול"ס כלעין • וכיכ כסוף יכמותי וסמעתי סקול כל'ס וו6רין : ח האב גריך להכיל ריס פי'סר"כ 6ס כח לחכות בתוכה מן החרוסין ? עיין מ"פ כמפנק ח' פרק ט"ו דיכמות ומים ולעיר

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

פיס 65פס חזקת הגופת כלומרוקס קייפ6 לן כרכן נמל כמסנס נ' פ"ק דמפמר 6סס על חזקתס וח"כים לק חזקס פכלה מימין כוללת כרפי'רס" סכס ססני סוחיל וכמנחי קמומין כרסות סלב וסיפרע לה חזקתו סוחיל וכרסופו נתכחו ונפיק נמי פלונתייקר כנכנסה לרשות הנעל קיח ונס 6מר רכן גמלי: רלח קורע חזקת לכיס נכך כך פירס ומסיימי קתוספי (מיירי כענין סיכול לסיות פנסגסת תחת כעלס 67 כענין סולחי לס כחנסק מ6E25תfכין סככנפק לרשות סכעל ליתרע לק חוקת רעות קלס סולי ודחי גרסות חניק נלגסס ע"כי ולסר"ן דוחק הללוי ונסתחפה שדהו • נכנסה לרשות הבעל

הללו 6ע"פ סיס להפר חוקף לפרס מתני' רפ"ק כענין זה הבעל צריך להביא ראיה שעד שלא נתארסה היו לנופה הומיל ונמכהן קמומין רוקח רליסנ6 פסיקתה למר בה מומין או: והיה מקחו מקח טעות: רברירים ברשות החך וחיכח למימר רנן נמלי! רכסמנת חפי'יס וחכמים אומרי' כמה דברי' אמוריס כמומין שבסתר כהן היו קורס הרוסין ולפיק' סנסנס תחתיו •

אבל במומין שבגלוי • אינו יכול לטעון • ואס יש 6ס לס קכיס רחית כעל דמתניתין וסכ6 מיירי סגס מרחץ באותה העיר אף מומין שבסתר - אינו יכול מהימן : נכנסה לרסק קיה טוענת סמל • לסיינו לטעון מפני שהוא בודקה בקרובותיו: ט האיש ככעל לסלק כמומין סbינס כקילק כהן שנולרובומומין אין כופין אותו להוציא. אמר להוכיח כלל כתוכק על מתי נולדו כריס קפה - מה ר' שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים במומין מומין סנה • עליו להכיל פלין כן כפ"ק דקים טוענת הקטנים. אבל במומין הגדולי'כופין אותו להוציא : רחיה פקילס סנחלרסק היו נרי וסוח סמס וסכח סמל

י ואלו נס מומן קללו דכיון דלק וסמל חמרי' כחן כמכחו כחן

במכלו מומיןסללנ6 כרשותו סין • ומפרס הרס"ס דמתני' כנערת לכפונק לחכיס וקיס חמור כסן כמכחו כן קיו ולמחר פכפלת כחו לק ונסשספק כרסות קור לכל מילי הנכן 6קרט חוקתס כרסות (הלל) ופל סרקו : מינו יכול לטעון רילט ונתפייס : ט סגולר כו קלב נקניס רסיס 6כל כונרת כיון פיכחת מרשות לכיס ולינק מומין מסכפלה : מומין נרוליס נסמית עינו נקטעת ילין נקר6ת ע"ס כיס לכיס כן לי פומרת ככית סכיק כעומדת ככית כסכרק רגלו ויין סלכס כרכי שמעון בן גמליאל ולפי' במומין סינים רעלמס ומפיכס כbונכנסה כרסות סכעלי וכנערק גמי

גדוליס סין כופין סופו להוכיח : משנתחרסה כדין סיס סתקל כרסוק סכעל וכן מומין סיולדו

י מוכק כס 6מרינן נסתחפה פרקו 6ל6 כיוןסקים כרסות קלן לכל מיני והכתיכס סלו חמרינן כ6ן כמכלי כלן היו קידס מירוסין • פ"כ

פ"ס • ומתניתין סכי דייק6 דלק קיני פליס כסניס רקיק הלל סחכ כרין לקכיס רחית שעד סלח נתחרסה כו'

מכל 6ס קניס רחייק סמפנתרסק לק סגי ולס 6מרינן כ6ן כמכbו ככית סכית כחן קיי מטוס היכל פרקי קעמר הגוף על חזקתו וסוקק לין סוס סותר ככוס חלק 6ס כן כולקי וזה הכניסה לחופה ורחס ונתפייס מחי למר חזקה לין 6רס מפייס כמומין הוי חרס כמקוס תרמי והעמר ממון על חזקתול חמרינן ככנר חזקת הגוף (ולפיכן

כלן נמכחן כסן היו כמי ליכ6 למימר כיון רליןכסן חזקע מתון וליכח הלח מלח - תוספת) וקרח כמקוס פרקי ל6 מרינן • סטרפלס סתחרס קעמר קגון טל חזקפו ליכ6 למימר ממי bיכל לחזקס רחין 6רס 6סותס ככוס 6ל66"כ נורקו וקלי רוק

ונתפייס קוס מלרכס חזקה מין חרס) מפייס כמומין והעמר ממון על חזקתו : נמ' : וחכמים חומרים כמה רכריס מוריס כמומין פנסקר כו' כתנו התוספת דרכי מחיר 69 פליג חמומין סכגלוי למורת רלין

יכול לטעון דרסה ונתפייס קול ג ורכנן לה חקו לחפלוני 6לח כחסים מרחן כו' ונדונק מזן כריס פירקין רני יכולה לומר חוקס 6סר כו' לסכייכלכתיככס סמס רקנח קמס 6מר לס 6פילו הכי חזר וסכסו רכי יסולק כ"ס קכח ל55

תני לק חכתי סחלוק רתנו לסו רכנן לט"נ ורכי מחיר מולק נכן רקס רחק וכתפיים : אבל כמומין סכגלו מין יכול לטעון 66ע"פ סרמנס וסממנימין דנפיל קלי • 65 על מומין סכנלו נתכוין ללוקס

רחה ונתפייס 6ל6 על מומין סלס רסס נתכוון וכסיס נמי מרחן כחוקו העיר לית לן למימר שלח קתנק קעה על מומין סלין נוכקיס על ידי מרין כגון ריק קפה וקרי בין חרסות החכ כין לרפוס הנעל (ק'ק לינן יכול

לטעון 6פילו הכיל פכטל רחיק הינו מועיל לו כלוס. תוספת ט האיש שנולדו כו מומין • וכ"ס קיו • נק' פי' סר"כ מסנסלס וכ"כ סרמכ"ס כסוף הלכות חיפות חקר סגס6ק.

ורחת ריל רחי ל6חר סלרסק 6ף על ננרחין כופין נתונים • קיר סין כופין מותס סתכנס •

מסנטחה דחס מינק רונס סתס עמו רכין לותק מוררת כרתסיס סס סרמכ"ס : אמר

רסלינכל"6 כו כקכ קרינולין הלכה כרסנ'נעיין מיסכמפנק ז' פ"ק לערוכין :, אבל כמועין קנרוליס כופין אותו לסוכיח לנכי מישליכא למימר גפפתעה פרק של חסקי לחים חינו פרה t חפתן • תוספת :

יסכורה

מק סלין כן

• מוכת פחין מכורע: כעל פוליפוס ריח החיטס : נתמקמן י סכורה הייתי כו' כתכו סתוס'קנת תיתת רח"כ כל ot6 מקנז נוחת כלניס : וסטנרף כחסת המחתך קנחשת ממקוס

תעריס (ת6cנו כלי מיתן לס כתוכס ופתח כסיס מוכחו מן ה6רן ומפריס קול: וקכורסי מעכר עורות: מפני Eco ערמס לין לס כתוכס : מיכי ולל הכינותי למסי קוסי סממיקתו ממסתפקו • לפון ספק כפרו • וסלכס כחכמיס : דכיוןbסוס יולע מומן ססריקתנינכן חיסו רחפסיד לנפשי' כח האשה • פר אלח

:לקחת ויודע סיכולס לטעון פתורפ • י ואלו שכופין אותו להוציא מוכה שחין • ובער פנורק הייתי וגו' : וגפלרסס : ני וכריס פוליפוס" והמקמץ והמצרף נחושת והבורסי : מפני ססיס ממיקפן תמכור כפול מרוסס הכל בין שהיו בס ער שלא נישאו ובין משנישאו נולדו ולפיכן חפי' מרעתה אפגנחה לה : קוליל וכק ועל כולן אמ'רמיאע"פ שהתנה עמה יכולה היא פלח כעל כרסס לין מניחין בלאק פקיס 6רוספו להיזכס שתאמר סבורה הייתי שאני יכולה לקבל ועכשיו מותס פקס עמו כיון ססכג' כנכסיס כתמיס : על אינה יכולה לקבל : וחכמים אומרים מקבלת היא קיה ל 62 מ"כ רנתה ספסר כחלסיס סנפלו לס מפכחת על כיחה • חוץ ממוכה שחין * מפני שממיקתו ? עמו נעריס כלי סלק יכל חנו כוסין מס רח, חכמיס מעשה כצידון בבורסי אחר שמה • והיה לו אח עליק כדיקס כגמרל ולסון לומר 6ס מכרק ונקנוקנטל בורסי אמרו חכמים יכולה היא שתאמר לאחיך קרמכ"ס סוף הלכות חיפות מוליסמין הלקוחו' k 268' הייתי יכולה לקבל ולך אינה יכולה לקבל : פמפריפין 6ותן כעל כרחן מגלגלי' פליט נכסיס פנפלו פרק ח האשה שנפלו לה נכסים עד שלא

מפני ססיס ממיקתו : לומר

תתארס מודיס ב"ש וב"ה ולך מיני יכול לקבל ויסלון מחס מכר' מכות נטל כפי שמוכרת ונותנת וקייס נפלו לה משנתארסהיביץ ניתן כתוכק במניס סוכס נקס סנעל : אומרים תמכור • וב"ה אומרים לא תמכור • אלו ואו סוף הל' חיסות :

נ נכסיס מורים שאם מכרה ונתנה קיים • אמר רב יהודה פרק ה שנפלו לס נכסים אמרו לפני רבן גמליץ הואיל וזכה באשה • לא יזכה בנכסים : אמר לה על

כלומר החרשים אנו בושיןאא שאת מגלגלין עלינו את הישנים נפלו לה משנשאת. נירופס וללו לוקח חלק קוס או ואו מוריס שאם מכרה ונתנה

שהבעל קרין 6פי' נתנו לה במתנה

לו סמכחק מכילה כל פיין קכעל סיכת כהן מדין נכסי מלוג כן מכוחר תקסוכת הענין ככית יוסף סיס פ"ס וכ"ו וכין קרמכיס

כפרק כין מהלכות חיות כדין מתני' ני וקול הדין ככל מקוס ספונת סנפלו : בש"א תמכור' כתכו סתוספ'כפס הירוסלמי דפוס (ומקנתו קניה סרי"כסוף פרקין) דכעי חמרי לה תני לק (כפריות)

גבי רכריס סרס מקולי כיס ומסומרינ'ס ומפני דלק תני bס לכר ססוח סמור מסני נררין וקל מפני נררין ותכם קל ל6פס וחומר לכעל וכתכן כי חומריס ספקר לטניס כו' (קרי קל לפנייס וסומר לכעל קניק ומסני הינו חומר לכעל סכית

מדעתו קוף מפקיר (וכן עוליתס כסיפס לכרס רכעי) וקפה לרכינו ינחק והם קתני סתס נס bומריס סתי סכתות לקו קל כלים וחומר לקפה סלינס נוטלת כתוכתס כסורס סכת 6חת כניס וי"( bcין זס קולח מלח סומרס סממהר לגרסס כקורת פכת

חמת חפיפ פרגונר נכן ל6חר מכן פמר מחזור כס פ'ס : ובהיא 65 תמכור דירוסין טופס ספק ניסוחין ספח תכח לידי נפולין פמ6

65 קכס ולפי' לכתחלס לח תמכור 6ס מכרי ונתנה קייס נת'י ותקפו כתוס'רכיון פריס מוחזקת הוי ספק וודלי וחין ספק מוכיח מידי ודמי כרbסכסן כפומרת יכס כמסנס ו' וקירנו דסכל ולחי קיימת לישנס (כ"ל נינbcn ( bsיכ סקס וכן עומלק לחלינס כמו כינוס ע'כ • וכין רמסותרתיכס מיפקר לחי קוcיח להתס סספק 6ס זיקס עוסס לרופס 6רלס מפמ"כ כסן סריס ודחי חרוסת לכל חי קסיס מכעלמס קסיס לנכל לוכתי 6מרינן סלין ספק מוכיח ולקי כוחמרי סתמס כגמ' דף פיח ועל זה סין תירונס של התוס'תספיק ריכל מקום עריין כספק עומד חס מיכאל ספירונס סל ספוספת דוק6 לחלק בין קכח Sפומרת יכס 6כן נס על זס נרחה לי לייסד מתוך פי' רש"י סכנמרח גני ורני חנינס כן עקכיס ככ"ס כו' דפירס כקמיק רקח נית 555

6פילוכמוכרת כסירוסין חמרי לכתחלס לס. ולס כ6 לוקח לניו לימלך 6מרינן ליס לס קוכון וכ"ס מפכיסס עכ"3 וחמלי הוכרן (פרס ולס כס לוקי כו' S6 כלי לייסר רלס תקפה למלי לל תמכור סיס והרי סיל ודמי כו' לכן מפי רכס תמכור להו דייס קלי רעליה חין חנן יכולין למרות הכל לניקח הכח ליתלן רמוחין לנו 5 יסו ל6 תמכור כלו' חינס יכולס למכור סחין קונה סכסכר הקונק לקנות וכח לימלך 6"bסל6 יקנס 6חזקס פלס מינתה מועלת ללוקח סקול כספק וכסלי גונח חסכון לפון 65 תמכור פכן לקמן כתפנק ק' מיניס קרננ*גלסון לס קמכור ותפס כמשמעותו וכפירס"bס ותפתח 6ק"ג פריס מכות רסלים למכור ולין

נמקות ולס קנס מי פהול ממנה ולו כח לימלן פלס מחינו כן יכולין להוכיח ממנו ועיין פור מיס כמשנס ו' כסיו:

0

פקכעל

« הקודםהמשך »