תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

חוץ מן הקטן וממי שאינו איש : ה ואו שבית רין מקנאין להם מי שנתחרש בעלה או נשתטה או שהיה חבוש בכית האסורין לא להשקות' אמרו kא לפוסל' מכתובתה ר' יוסי אומר אף להשקות

לכשיצא כעל מבית האסורין ישקנה :
פרק ה כשם שהמים בודקין אותה - כך

- המים בורקין אותו שנאמר
ובאו ובאו "כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועלי
שנאמר נטמאה ונטמאה דברי ר' עקיבא אמר רבי
יהושע כך היה דורש זכריה בן הקצב ר' אומר שני
פעמי' האמורים בפרשה אם נטמאה נטמאה אהר -
לבעל ואחד לכועל : ב בו כיום דרש רבי עקיבא
וכלי חרש אשר יפול מהם אל תוכו " כל אשר בתוכו
יטמא אינו אומר טמא - kא יטמא לטמא אחרים •
לימד על ככר שני שמטמא את השלישי - אמר רבי
יהושע מי יגלה עפר מעיניך רבן יוחנן בן זכאי -
שהיית אומר עתיד דור אחר לטהר ככר שלישי
שאין לו מקרא מן התורה שהוא טמא •
והלא

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

שאין לו מקי6

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »