תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ב ואלו נאמרין בלשון הקודש - מקרא בכורים וחליצה - ברכות וקללות ברכת כהנים וברכת כהן גדולי ופרשת המלך ופרשת עגלה ערופה ומשוה מלחמה בשעה שהוא מרכר אל העס : ג מקרא בכורים כיצד י וענית ואמרת לפני ה'אהיך ולהלן הוא אומר וענו הלוים ואמרו - מה (גמ' עניה ל"ג) האמור' להלן בלשון הקדש אף כאן בלשון הקרש: ר חליצה כיצד וענתה ואמרה ולהלן הוא אומר " וענו הלוים ואמרו מה (נמ"עניה ל"ג) האמורה להלן בלשון הקדש אף כאןבלשון הקדש ר'יהודה אומי

וענתה ואמרה ככה עד שתאמר בלשון הזה : ה ברכות וקללות כיצר - כיון שעברו ישר את היררן ובאו » הר גריזיוkהר עיבל שבשומרון שבצד שכם שבאצל אוני מורה שנאמר הלא המה בעבר היררן וגו' - ולהלן הוא אומר - ויעבר אברהם בארץ ער מקום שכם ער אלון מורה - מה און מורה האמור להלן שכם אף kון מורה האמור כאן שכם - ששה שבטים עלו לראש הר גריזים - וששה שבטים עלו לראש הר עיבל והכהנים והלוים והארון עומדים למטה באמצע הכהנים מקיפין את הארון - והלוים את הכהנים - וכל ישרK מכאן ומכאן שנאמר וכל ישראל וזקניו ושוטריו ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון וגו' הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה ואו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ה בו ביום דרש ר' יהושע בן הורקנוס - לא עבד

- איוב את הקב"ה kא מאהבה שנאמר הן יקו לני לו

איהל. ועדין הדבר שקול לו אני מצפה - או איני מצפה תלמוד לומ' עדאגוע לא אסור תומתי ממג' מלמד שמאהבה עשה אמר ר' יהושע מיינלה עפר מעיניך - רבן יוחנן בן זכאי שהיית דורש כל ימ שלא עבר איוב את המקום kא מיראה שנאמר איש תם וישרירא אלהים וסר מרע - והלא יהושע

תלמידתלמירךלמד שמאהבה עשה : פרק ו מי שקינא לאשתו ונסתרה - אפילו שמע מעוף הפורה - יוציא ויתן י כתובה - דברי רבי איעזר. רבי יהושע אומר עד שישאו ויתנו בה מוזרות בלבגה : ב אמרער אחר אני ראיתיה שנטמאת לא היתה שותה ולא עור אא אפילו עבר אפילו שפחה הריאו נאמנין אף לפוסלה מכתובתה • חמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה הריאו נאמגות ולא לפוסלה מכתובתה אלא שלא תשתה : ג שהיה כדין ומה אם עדות ראשונה שאין אוסרתה איסור עולם אינה מתקיימת בפחות משנים - עדות אחרונה שאיסרתה איסור עולם - אינו דין שלא תתקיים בפחות משנים ת"ל וער אין בה כל ערות שיש בה ק"ו לערות הראשונה מעתה ומה

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ו

והלא עקיבא תלמידך מביא לו מקרא מן התור' שהוא טמא שני כל אשר בתוכו יטמא : ג בו ביום דרש ר'עקיבא ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמ' אפים באמה וגו' ומקרא אאומר מקיר העיר וחוצה אף אמה סביב אי אפשר לומר אף אמה שכבר נאמר אלפים אמה - ואי אפשר לומר אלפים אמה • שכבר נאמר אלף אמה - הא כיצד אלף אמה מגרש ואלפים אמה תחום שבת - ר' אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר אלף אמה מגרש - ואלפים אמה שדות וכרמים: רבו ביום דרש רבי עקיבא אז ישיר משה ובני ישראי את השירה הזאת לה'ויאמרו לאמ' שאין ת"ל לאמר ומה ת"ל לאמ' מלמד שהיו ישרא עונין (נמ' סירס) אחריו של משה על כל דבר ודבר כקוראין את ההלל (ס"מ לכך נא' לאמר. ר'נהמיה אומר כקורין את שמע - ולא כקורין את ההלל :

.* - " ה בו

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ו

« הקודםהמשך »