תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

;

[ocr errors]

:

ט לצרכה פירם קרים לצורך רכריס קטניס כגון פרוטה לככוס לו למרחן וכיוכח כהן קרתנ'ס פרק יב מהלכות היסות : ואוכלת עתו כלילי פכק כו' פירס סר"נ פתוח כיל עונס וסתיס לן תכל כמרק תלמיד חכס וכיוכס כזס כמפנה 6 פרק ר'

דיכמות ו6פסר נס כן כמו שכתוככסס סרמכ"ס כפ"סדנלריס מפנק ג' פמלר עונג פֿכס מסוינת בעונתנו לכל

חרס ולפון סל"כ סייג לחכול עמק כן לסון סרמכיס וכפי תיקון הלפון קיק דחוי פיכתכן חייב להחכילס עמו ואם סין נותן לי מעט כסף

כו' זללן למימרס ט נותן לה מעה כסף לצרכה? ואוכלת עמו מלילי ט נותן לי לפה כסף ככל דברידית תליה סיכול לומר שכת ללילי שבת י' ואם אין נותן לה מערה כסף סכת לכורך וכריס קטניס : סיני נותן זיני נוטל דס6 לצרכה: מעשה ידיה שלה ' ומה היא עושה לו • 6וכלת עמו לילי סגת הט"ג קי"ל יכולה לפת rcלנג' מיני משקל חמש סלעי'שתייכיהודה שהן עשר סלעי דככל ססר סימיס יכול לתת ניזונו' קליני עוסק וכן כמות' כגליל • אומשקל עשר סלעים ערב ביהודה שהן מזונותיס על ידי סלים חס וכמו שכתכתי כמפנק ל' ולי עשרים סלעים כגליל • ואם היתה מניקה פוחתים ירכס גליל מכס פסול גיל סול גמי יכול לומר כן מס לה ממעשה יריה • ומוסיפין לה על מזונותיה ! עונת חיים למכון עמק 4 סועילו חכמיס סרי כל קסל במה דברים אמורים בעני שביש• אכל כמכובד מטפס יריה מותר מעסה יכול לעכל סלס ורמי ק"ק

הכל לפי כבודו : יריה כלומר מת סעור יותר פס פתקת תיק (לה תנעת

פרק ומציאות האשה ומעשה ידיה של מזונופיה : ספי קפס מעק כסף לכרכיס ועסתת

לבעלה וירושתה : הוא לטווח כפליס כעל ערך פולר הרי סוס לעכמס ו6יכן אוכל פירות בחייה בושתה • ופגמה שרה • רבי ומפקל של יסולק ככלי' כSt * קבע יכול לומר ניקרס וכתכ יהודה בן בתירה אומר

בזמן

גליל: הכל כפי ככולו וכפי קרמניס " וסו6 קלין

מנסג קמדינת גמי : למזונות ולמעסס ידית חלק רכוק6 קמ"ל פלפילו נתפס כסף פרקו מציאות החסה : וירוסתס 6ס נפלס נס ירושה : :: :לינק כריכה לו כל כך ל6 fמרינןויתרת קרנרכינו ניסיס •

הו סוכל פירות בחיק וסקרן פלס זעיין מס סכתכתי ריס פרק ז': ומה היה עופה • חסין ופגמת חבלה סס כק פחת רמיס 6פמין סותת כמת היקת יפת דמפסר ידית מסן דכר סמיק קכח להו דתנן כמתניתין מעסק נימכור כחוק וכמה היה סוס עכסיו : ידית מפרסינן כמותר הכי קלמר סעפת ידיס כעס הוי

ובזמן הלידע מותר דידק כמס • נמרח • ריס דף נ"ט : - שתי כתב הר"נרכינו מוכריה מברטנורת קסס לטוות כו' וכנער הייליגן כדתנן לעיל ועופה בנמר 6כל כפל פסקן

ודחי דלין חלוק וכמו שכתב קריר וסרכ רכינו מה גרמיימון כמשנה לי פיק 60 לננעיס : ומוסיפין לה על מזונותיס • יין ורכריס מיפיס נסנג • רמכיס פרק י"ו מסלכות חיסות :

הכל לפי ככולן • לעולס עמו כמו סכתכתי במפנה ר' פרק ו' : פרק י מציאות קלשס כו' גמר מסי קמפמע לן (תכינבפרק ו' משנס ו') הלכ זכחי כו' יתר פליז קכטל כו' כוסמת

ופגמס קינטריכל_ניק דופלוגתו) דרכי יקולס כן כתירס ורכנן כושתה ופנמה פי' סויר ופגמת קכלס כו' "עוס"יפגמת נזק תכלס כו' ועיין 9סכמפנק ו' פיק הנ"ק

קל רלח תני סכת ומנתח ופפיטל הול לקוי לנעל ססיל מקנטלו ממעסס ידית וכער פסיטל רתוי דירק כרחמר כפרק סחוכל כפרס דגופ6 S פקינו ליס רכנן • ורפוי נותן לרופס לרפחותס ולי לפרוק לס' יומי • וככלק לק סמס חריפה וסתמית כקלתס יומי זיינן ככלל נער סניערס עכמס כסמס חריפל לססתכר סמוקר ללידק הוי • ולס כסרמכ"ס עכפע כפי די מהלכות חובל ומזיק סחוכל כס"6 קריפוי לכעלס עכ"ל וכקכ קנשכח"ק סימן פ"ג מס פסקטה על סרמכ"ס נתיס מתוך דברי ימנין סכעס סריפוי ינתן לכעל מפכיפתוח חייב לרפלותס וכן כתב הר"ןנרים פרק מגילת קלפה סל דלק תני כמתני' רפוי מפוס דלרידיס כעי למיקן די6 6יהו חייב לרפלוקס עכ"ל קנית יוסף • זלי נרחק דעיקר קסיית סרים מקקול רסתס קריפס דמותר תרפולה טלי מסוס הכי קול הליכ6 למימר דקל רלח תכח ריפוי מפוס רפסיטל ללכעל לק6 לל פסיקו ללכעל ולס כן לסו מלקה לפסיטל קול ותדע לקוח פכת ענתרן הרלים רלח תנן מסוס ללכעל ולמלי הינו מקרן כמו כן הריפוי ונחר6 מחתה לחזינה ft לפיקר קוסיימו דגלו פפיטל) קום וכי תימ6 לנסרחכיס 6סינ דחפי'סמל חריפס סמותר לכעלוקוס פסיקה ולעולס לכטל ולסכי מcוס פפיטות 65 פנחו כמנס לתקשה לך חמ6

65 תקח כערס סלס 67ס כן טוכס סוס סמעינן מתני' חי תגל רייפוי כולו לכעל וכי קימל חיפכס לקרב רבינומסתכר מיימון מילס כזה להרס רקמותר רידת קוי ומתרכת מתני'דריכי כל תכי כיון דלחי סיקס סו6 ה6 נמי ליתר דכי היכי דרכי יסולק כן כתירס פליג וססמועינן מלתל ללחו פסיקה • קכי כמי לbסמועינן מלתח דלחן פקיקס לכ"פ :

כזמן

*

:

טנורה כתובות

תוספות יום כתובות פרק י

מד ובזמן סכנלוי פתנופת סלו ועוד פנטססת עליו וסוס סונלס : בזמן סכסתר פנס סכפתר כמקוס bלין כני 6רס יכולין ילקח בהן קיקע ורו6 6וכל פירות כמייס וסקיןפלהכפיתות כרסות סכנלו פפנעת נפניס כמקוס סנרfי: לכל סן ינרסנס וחס תמות קיל יזרסה והלכה כר' יסולס : נ כוסת סנסתר סנייסה כינו ככינה • סנגלי סנייפה נפני כל ומת הפנן ונפלק לפני ינס: יכול קול פילמר 6ן חלון חן יכס 6רס תוס' : ושלה ילקח נתן קיקע כו' סהרי זה כ:לר מרכז נ6תין לו יתן מס פפסק

נכסים הנופליס עת שהן הן פטל עלסתנכין רלסק בזמן שבסתר לה שני חלקים ולו אתר • ובזמן קלוין מפי 212*ם קרינ ולע"נ החתין מס החרן וקול שבגלוי לו שני חלקים ולה אחר * שלו ינתן מיר וילכה (כרכי יהורה) כיס פית. יכול סול לומר לחמיך ושלה ילקח בהן קרקע? והוא אוכל פירות : ב הרי"ף נסס רד הלי גלון הייתי רונס ליפן ולך סיני הפוסק מעות לחתנו ומת חתנו אמרו חכמים יבול מרתק ומפרקו כנמייניק; רונס ליפן : ג (סול פוסק הוא שיאמרלאחיך הייתי רוצה ליתן ולך אי אפשי נ יכול קול פילמר כו' בענין ט"ו מנס 6לף דינרין ליתן : ג פסקה להכניס לו אלף דינר והוא פוסק לשון הר"ן (6לן עפרה מנס וכסכס סחתן כנגדן המשה עשר מנה, וכנגד השום הוא פוסק ל6חיו חויתן מה מפסק חי לקבל פלין ולכתוב בכפוכס פחות חומש שום במנה ושוה מנה אין לו אלא מנה תסנער שתלכין רחפת כיס גוקו פליפ יופרפסן טין שום במנה' היא נותנת שלשים ואחד סלע • ודינר רס"י ז"ל (הול תיתָה רקס פנס 6ס קכניסה לו סכנס

ובארבע קיימ6 לן כחלמון כמתניתין דינרין כעין מפני פקוק

ק'רים פרק כפרח יכולת היל מפתכונתן : וכנגר קפוס ולוס הכניסס לו כנדיס ותכסיטס סתלמר 16 כנוס לו פטור חלל ס"פ סללו היס 6תיו קייס קי פגריכיס סנמלf תו פוסק פחות חומט פחס קכניסת מוס = כונס ומוניס) ממכן כרייניס ורכריס הנקניס כלfמיר' קן לכל מלך ז חינן מקבל עליו חלה ח' מלות סדרן סכחיס לכוס

ינס לס • סלח פסק לח ע"מ סיכנוס קלח קרין : סכנדיס ונכסיס סל תכלס לסומס יותר מפוייסלככוד סכלת ג והוא פוסק כנגדן ט"ו מנה פירס סרט מפני סקוס ונתנגת על נפלס: פוס כמגסופות מנס כלומר 6ס לה פתו

מסעכר כין (ז"ל סר"ן טטמרן רמתניתין מפורס נכסי קכלק ותכפיטית מלח כמו סקס פויס כסוק : לין לו של כירושלמי סקכיס קרי", מת רחף לומר נכספיס וכו' המדינה מנתח יכתבו כסטר הכתונת מלח מנק כמו ccמו : פוס כל מס סספר מכנסת בין כפפיס כין כליס לין קכעל רפי כתנת היו נותני bלסיס ותסלע ווינר סוס פתוח מקנלס (הזעמם נתן S6 פיקו מיוסליס לה וכן היס 6ינת רסחת עונת פחמרו לו כתוב מכר נכתונת וקיי תכניס לדפוס SE להפקתם ככליס 6כל עפו חכמיס תקנס ניניסס סיLort הוד ענת • נרין פיטומו מותו נפית החתונה שלסיס ומקל סלע ככספיס וירות נקן ויוסף פליס וכסהכניסה לו סוס לסייג' ודינר פרו מכת וחומר :

וכ6רכע נגרים וכלים הנטומין סמן למפת פרונס סיס לססתמס ככלית

ופיעחות הכפל ככתונתה חומם מטוויין ע"ס ולתס לסמרן דיתEn וירניק ויוסיף פליז כמי המרדכי כפס הר"ר סמל כר נרון ימיו לה קוק ריניק כיון cfc תיק מנרס מיר היס גרין להוסיף סליפ 6כל כל חרס סמלוס כרכיתלה תית נותן bס 6ס כן ירחיב עו הזמן וסוי לגרגטר לי עכ"ל ולי תית נרחת דמעקרח כמו קיפיס סיס וכיון6ס תקת סיס בחייו יירפסותת וחינן מפלס ליורטיס כלוס נממ) פלין ז הלוחת והתורת 65

6סרת חלה נתלולה כדפי'קר'נכרפ"ת ובית מחיסמרק מלרכנן לקסרסf ודחי לחו קופי) לקס 6מרו לסור מק 66מרו וקס 6מרו לנבי כתובת tס לס לקסר מטוס תקנת ניפוחין • כך נרחת לי • פומס"ט ניח6 לסרמכ"ס פי"ו מסלכות חיסות ופיר מקלכות כלות ונות פסק דלענין תוספת על המטבע דין כתוכת פות לדין מכות פורמוס רינת והמררכינ"ל כתב כן ותייגו טעמייסו רמת ממלינן להלין אלמר לסתירס חמרי' הס 6מרו כו' 6כל מס סלל מלינו ססתירו לסליל דסיינו הוספת מטבע מגלן להתיר סירי יל דרוקח הוספת טליפורנילי פינפי נסלוקי 6ריח לחיסור ריבית לרכיפי עלית זה התירו תפוס פקנת ניסוחין הכל הוספת מטבע רלח רני כיס לינסי לסלוקי וכו' מסוס ללח מסקי 6דעתייסו כמלתס לל:) פכיס: לחסו חכמיס לומר בו היתר ותיק לי

לסס לענין תקנת נימולין כססתירו להוסיף סלים הפכייל ונתקנוגניטולין ככן : שום נכונק וסוס מכקיפי' קרינfס לf פמו כו' !6 כמוסקס מויס נזוק וקור רננלתf רפסיט6 סוס • ורסיי מסיס 6ין

כלומר תנו לי פול הפיפיתי פסרי 6מרו לפחות חותם מן הסוס נפי סלח נחמרו וכריס סללו 6לf כסוס פסת6ותו ככית התנים וסגשמיס ומיקי קוספת פליז לח יוסיף סל6 f6מרו להוסיף לים לכפיס הס רחוייס להשתכר גידי וכתכו סתוס' ופירופו פנובנס ונרחה כפירסרכינן חנגל ראניירי כנון פפסקת לסכניסלו כות תלסון רכסfמרס סוס כמנס סוס כננת מסמט פלע'פ פלס יקל פוס bk מנסימפוב (ה נכונפת מכס ולפיכך אין לנו מנסבלנו ו6"כסיסות 6

° S (סלע ווינר) חבל פוס כמנס סתס סיס נותנת 5*8 סלט ולינר) והכי קלבות ליי: תכניס לו סוס כתנת סכתום לק נכתונת הלכך נריכה להוסיף תומס : שום

כננת קיר נותנת כו' פי' סר"נבמפנה ללקמן וfתעי' כין כמרוניס נין תוינטיס פירש"י רלח תיכf סומס רנה הוס יוון סכחיס להעלותועל פיו 6"כ סומ6 זוטס יכ6 ומעלו לס טפי סלf תתכזס געני הנועדיס :

ונהרגע

ובארבע מסות כו' פי'סר"כ כסיקנל פניו החתן לכתוב כו וכ6רכע ממות פס כסיקכל עליו סחפן לכתוכו' מלות קיה

ונגפרפנמתניתין דלקמן דסיינו ססו6 כתכ תחלק נותנת חמס מסוס לפי סומת הנוערי' : וכפחתן פוסק וכו'ולס וקס ונתר' וכסחתן פוסק כו' מיירי פקס סמו תחלס ורני סמו קס תחלק והכניסה לו כין פוס קטן כין סוס נדול קוק תרתי נכי נתן לססמועי' דלי לן כין ססוח כתב תחלס כו' • כותננפטר פחות סוC9 :ו פסקס לסכניס לו כספי' דינרי? בין טיס פתו תחלס וכו'

כעין סמוכנין לס:תכר כסן וכספיס מרוכיס וכספיס ובארבע מאותי היא נותנת חמש מאות מה שחתן מיר : סלט סקול ר' דינרין מועטיס חריסס וכן סומה פוסק הוא פוסק פחות חומש:ר פסקה להכניס לו בעסק ליכתכ גסטר הכתונת מרוכס וסומל כוועט מיירו כספים (פלעז)סלע (נת') כסף נעשה ששה דינרים • כbת דינרין כתוספת סלים כסול כתב תחלס וכ'פ כתרי החתן מקבל עליו עשרה דינרין לקופה לכל מנה ולסמועינן תנח רכדינרין סוס מנס קיס נותנת כו' ומנה רשב"ג אומר • הכל כמנהג המדינה: ה כעין כין פין מרוכיס כנון פל"ל כתום מנה ככתובת המשיא את בתו כתס לאיפחות לה מחמשים זון חלף רינר דקתני כריסb נין והיה תכניס לך כו' - ועלייתן פסק להכניסה ערומה לא יאמר הבעל כשאכנסה סרן מועטיס כגון סלט סונס תקנס דליס פרנס כתר לביתי אכסנה ככסותי לא מכסה ועודה בבית אביה דקתני כסיפס • לעולס תתלס כו' וסיינו ר' מ6ות וכן המשיא את היתומה לא יפחותרה מחמשים זון נכתני'נפטר ככתוכ'כסלים וכו' פסוס כותב כתחלק וי אם יש ככיס מפרנסין אותה לפיכבודה : יותר מפני סעומרין להסתכר מלו'רליס לן כקוכין מרוכת

ו יתומה כהן מיד וכר:ריס סכריכין למועט בין נכספיס כין

סומס כגון גריס ותכסיטיס כטומלס כדתנינן לסוכקליס כריסס וס'כ כסתחתן פוסק והיינו כין פמן מרולין כגון וכנגלקטוס רקמני דקלי החלף זוז רחמר פרס סמו תחלס וbק"כ פוסק הול כסס כמי ל"ס לן כין מרוכ' כריס6 כין פקס מועטי' כגון דח רקתגי פוס כמנס קיל כותנת למועט ומסוס וריס6 פירסס כסקול כתב תחלס ול6 כסנו סלסיס ולמל סלע ורינר לעולס פוסקין חומט כסטר סכתוכת ככליס כגרונת ומועט ככטקס פמו תחלס לפיכן יוכרן יו"ר ממס 6סמן לותס נכית סחתונה 5 פנס 6ס סמו 6ותס תסלס נפר'ננכס וכססקתן וכו' בין פוס קטן כין פוס גדול וה"נ ה'3 6ק"כ כלין לכתוכ סכתוכק tfs כריך לפחות כסטר הכתונת לכתוב לפרטנין כסוכנס נין נכספיס לס רתמילה מסמע : שחומם מן הסוכנס 6סמו בבית הכלק כרקפני וכסתחקן פוסק י פסקה להכניס לוכו' פי' סר"כ כפמועי' נין נרוכיס וכו' ולל פנל 6ס קול כתב תחלת סכתונת ס6+ כריך שתהיה

וכין מועטיס ירלס קימל (נרונס רנפים רווחה קסומה במוספי חומט ממה שכתוב בכתוכס כדקתני וכר'ממות לפיכך רחו להוסיף פליס 6"ג כמועטיס דלק פיתג. מסוס סוס סיל נותנת תמLמלות ; נקופר פיפן לק מטרה זו על כל

רזוטר זיוכח פירם הוכחת והקריות • גמ' : מנת ומנת פריס מכילק לו כדי לקנוק כס מקס כספיס לכל מנה ומנה • כתנכרנ לג לתפרסכמתניתין 6ס לכל ותמרוקי הנפיס ולח חתפרס נפני' לס נכל סכוע fו לכל

פנועק כו'. כנמ' לכפיח לקו • ופי' המוס'כורחי ונס : ה וכן למשלחת מיקומה גכחי כרקס - 6ס ים כרסס רעסר רינר יתן לה כל מנת להפקפט לעולס רלק"ק

ככים סל ברקת : כמקרס יכלת הממון וסכי מכפיח לקו 6ס יתן לה נכת לחת וסיס תסמרנו להתקשט כופר מתכלה ומcס ולילך מין קננת לתכשיטין ויתן לפי ככודס לו לסימן לס ככת לחק חלה כדי

ר"ש כן נמלb לfומר קכל כמנהג המדינה • לסון סרמנ"ס והלכה כרסניננכל מס סוכרנו מן סתוס' הפחות וזולמה • וכתב הר"ן רקיק פלס לין מנסג המדינה לפחות חו להוסיף דחלת"ס מלח למנהג המלינס מלח לפחות ופלס להוסיף פסיט6 סיכי פליג עליי תיק ולפטר רקיק ורסנ"ג ל6 פליגי (ועיין מ"ס כפ"נ רכיכוריס רכי סלי קליגוכח טוכל פליפני דרכי פלוני חמר ול6 פליג) חלק ורכנן סיירי כפיר חרסס לליכס מנסגר ולתו לc6מועינן רקכי דינה ורנ"ג 6תי למימר רכעיר פיס נר מנרן סולך 6חריו וכיוכס כזס כמסכ' נינה רפין רשכ"ג חומר ל6 כל הניכרין פוויין היו

לתיק ולפיכך פסקוינ6וניס ז"ל כרסנ"נ עים • ועיין מ"פ כהטנק ק' י"ד ופסחיס • ה המשיא 6ק כמו כו' כמו המגירופין מר"ח מוכקין וסת ככותיכס תתכו וכו' כמיס כמסנקי' פיך: לא יפחות לק

כחמי'זוז מפרט נגמ'כסף מדינה מדתנן 6סיס ככיס כו'וחי 6מרקלורי כמה יקכינן לס וסקטו כתו'דתיפוק לי וכן לרנריה' של מרינה (כמו פככי כמפנה כ'פיק רכקוכו') וייל ברוקל כסלע 6מרו זה הכלל חבל לה כזוזי ומנק וכו'פיכ ולפי לפני חמשין זוזי של מדינה לפיכך כתב סרמכ"ס כפ"ן מס' חיפות ל6 יפחות לה מכסות ספוסקיס PE65 פני פכיסרחל : אם יסנכיס מפרנסיס הותר לפי ככודת ל'קרן ולפטר ססנטיס וו נותניס לס 6פילו 6ינס ככיס פמחייכיס 6ת סגכליס

עלות רמי גיפכן ככיס רוקח מחי לריח חמסיס לפי' טוכס נמי לפי ככולק ופלונקס היה כירוסלמי • חמור' חנינס brפ חומרק פלומריס לפרנסיס ללוק פקר לק כסלין ככיס לכליס ככיס מוסיף 6מר רכי יוסי זלק חומר פלין לפרנסיס

בנות

*

קיפוטר ליוס 4

[ocr errors]

:

וני

ומה פרחי ניתן לה עבור נכסי : 6ס כפיס ססן כחיין 6ת לכוון פתר לס כסיס ככיס לכל חין נכיס פוחת מסמ' ור' יופי סכת הרספוניינתן וכן ניןסקית פחות מעשור מין פתוח יותר לכי מפרס לס 6ס יס ככיס לפרנס 6קרות 6ס תכלנה קיוס והלכה כר' ירווה 67זלינן כקר fומרן ומיס רחכי ולס 6ין לו מסר מפרנסיס 6ותס לפי ככולס 6כל 6פי' יס נכים כלי לשמור על חומרן דעתו של הניתכינן לס עסור נכסי'למטפכחי לפרנס זו כלכר לפי ככולס לין נותנין לה כל מס מיס ככיס קפתל כספת כסוליס

עכיר (ככי"י טוס י"ו סמן :נקרקפי חכל ממטלטלי ויתומה שהשיאתה אמה או אחיה מרעתה וכתבו רנ"ז נסס קנק"ק מרדכי לין לה כפול וליכל למ"ר לה: במאה או בחמשים זוז • יכולה היא משתגדיל וככס כפרס סכתכו כסס 6ין דכזמן קזס ממטלטלי נמי להוציא מירןמה שראוי להנתן לה ר' יהודה אומ' וכירושלמי מסמע ססנכסיס חית לתעסור וחס נפלת ולס אס השיא את הבת הראשונה ינתן לשניה כריך כריכי'נתלוות וכו'ולס סזכיר תכעקה מן היורסיס תוכעת שנתן לראשונה - וחכמים אומרים פעמים שארם• פיס נק מחלוקת ולפזר מס לחת'סכפלת ולס 6מריחמול עני והעשיר · או עשיר והעני • אלא שמין את רפפטס דמתני' רייקח טפי מחלה גניקולוקח כסריקת הנכסים ונותנין לה :ן המשליש מעות לכתו והיא כסופר מ"ו הלכך נקטינן ניזונית מנכסי חכי' 6כל 6ס אומרת נאמן בעלי עלי • יעשה השליש מה איכיס: ומרעתה רכופר פסקו קיורסיס מלתת לק שהושלש בירו: דברי ר' מאיר רבי יוסי אומר קמ"לן דף על פי פנתרנית מזונות (לחולי 6חלק 2 6ס

וכי

לין מחילתה מחילס רס"י : כן מחלתה) 6ס מיקי בוגרת

כמאה מו כחמיסיס זר פלין לה מזונות ועמלק וכסחת ולל תכעס מקפרלן לס 6כטריך למתניממ' רלה קימה ספטרו עכמן כקוספס זו כוחיל לכרונייתה מנכסי חכית לסולי fחלס נכי יורסיס וחינת יכולת והוסיפו עכמן על סיפור, קרחוי • ולנטרין ל6פמוטי נמי לחכות עור ולפילו סיתס נזוני מנכסיקסון סמסליס מעוס כסמטיס זוז למימר דחפילו סכי חינה יכולה לקוניס מידן 6ל6 לכתו - מסר מטות כיד סלים לכורך כתו לקנות לי סדקל, כספנדיל ולח קודס לכן 6סיפ ססיחוס ול6 נקנולה חלק נדוניס לכסתנס: נחמן כפני עליי ותנס לו: יעסק סלים הפחות פכספורין 6פ"ס לין לס עליסס לין ספרנסס ל6

Sחסר כו'יקנס קסרק ולין פומעין לס למכוק לקייס לכרי סמק פתגדיל כן נ'3: מה מרלוי לתת לס פי'סר"נ עיסור נכסיס

וכ"כ רס"י וטעמייסו סכן מנינו דעת סליפי גרני נכרייפס

וסוכר ניסור נכסיס וכתב סר"ן fsפסר ריק סכי קלמר מר פרלוי לינקן - לרני יחולק לפי חומרנס רחב ונרכנן לפי סומת הנכסיס : רבי יקולת לומר 6ס יסיס וכו' כקנ קרן והלכה כר"י (נמרח) 67זלינן כתר חומרנס לסכ (לס 6"6 לעמול על סנמרן רעתו סb סככו' ולח כתר כקנריק ולס ל6 קסיס כו' מסוס רלס קלי מילי כלפיה ולס פיס bk כלומרכל חי ותרן חי קמכן לע"נ רנה קסיס ולס גילה דעתו נהPet ב • וסל ונקט הפיס לסוריטן כוחן דרכנן דפליגי עליס 6פילו כקסיס כרסיתס כנמרח וכך מפרט רכרי סר"נ וסלכ' כרכי יסורס רbזליכן כפר חומרנל • מי ותרן לי קמכן 6פילוכלס קסיס ולס לי 6פפר לעמול על קומרן כו' פירוס סל6 גרנינינו זה עמדנו על סוף דעתו 6ס וקרן 6ס קמכן ומ"ס עוד הר"ן ו6ס נפחת וכו' ונס למרינן לחולי כו' • חנל 6ס פסקו כו' למוליכו' תמית מנפח רמת מחילה פייך כקטנס וק6 ממני' כקטנס מפנים שהיה הנקרחת יתומה הנסחת ע"י ממס ולחיס ועור וכן קגן נכסמנדיל (6פפר פר", כ65c מחלתי לחסר זקנדיל מכל מין נרות כן תמ'ס מוכעת ל6חר סגיסbת נס המגיד כפ"ו מס' חיפות כתב כוס קרפניה דחף ע"ג לנלס מפניסחת ולס מנעת לחר גדולות מיר לה חינוס לעולסי לפי סכל סלס סכרק לתת נסעת ניסוחין (פוך חינס כריכס למחות וברור כוח וכן נרלה מדעת רכינועיכ לכן נרחס לפרס רכריו רלס מייריש בגדולת קנסס ר"ל טקיל נפרק לכל כקטנס לחובת מחינס סיס וכרעת כל ספוסקיס:6פי' לס מחלתת לס מתונס 6פילו הכי כפתנדיל יכולק כקוניס ופּיי מח6מס כלסון סטור סינון קי"ג לומר לעו פליני מוחלת על פרנסתי ופרנסה ריל כורכי הנדונים : פעמים 6dדס עני מפרס כגמר' וליכא למימר עני ועשיר כנכסיס 67'כתיכי קלמר קיק כרמפיקרס וכטפיל (העני סס

בית ליס bk פני כלעס פלין כרעתו ניתן לה גלונית עמיר לה כרונית פני וכןעמיר נרעת : אלא סמין סת קנכסיס י לומר רופין מככגלו הילך מתפרנסות מנכסיס כו • וסכי מיתר כתוספת6 • הר"ן ז נאמן בעלי עלי סל6 יעככס כענמו פנס לו וסול יקנס לי פרה לכסלרנס כיס רסיי ונרות לר' מחיר סו6 :מפרט כן

כלו' רפי' סלומרק פככעל יעסס ככיויו סb סלן חפ"ק מין סומכין לס ולסון סרמכ"ס פרק כ'מקל'ליפות וסטו סימן ניר קנס לכעלי כל מס סירנה יעסס כקן לס סיקס נרתק ונפלק לרמות בירק וכו' מסוס ותחלת הנריקס נמי ססומעין לס והוי רכותל רסקי' כססורק כל מה פירנס כו' : יעשה פליס כו'כתכ סר"נ רמנוס לקיס וכריימת נמר' ופי' כוס כספית כריח לחלקיר מק מכות לקייס רקלמר קרי רכרי סמ ככתוכין וכמסורין רמו כמו ספסק סר"כ כמסני ז' פרק ט' יככת נקרס ולח שייך לומר מכות לקייס 6 וכריו טלירן וקיימין וכן כתכו מקנמר' סוף פ"ק דניטין : וכתכו סתוס' ונ"מ בין ככתוכיס גו' וכין מנוס נקייס וכו'

ג ג1 יב א דלס

3

:

פרק ז המריר

[ocr errors]

67 6מרינן (גלוק 6ל6 כסקוטלס תמחנק לכן חי גני לוקס וכי לינק 56 פרת כלומר 6פי' כנר נקנת קסלק וקיס רונה נתת נותן כחיי מקכל ופי' קר'ן דמיירי קכח פמעכסיו זיכה נמכרה יכולה למכור הילכן שומעין לק ופלוגת6 ור' יוסי ור' היתה כמעו'6 k סכוס פיקחו לה מתן סרק ומטית חי 65 טעמ' מחיר לוקח נגדונה נון סחרופין רחל ל6חר סנפחת דכרי סכל למנות לקייס כו' נותנין לס מיר 550'קן לנמרי 67לק"ק6לס סומכין לל : ונקטנה נמי מודס ר'יוסי • רלין כמכם סלומר פלח תזכק כמטו' :6

קטנה ככוס (מין פומעין לקנות נקן פרק 6פי' כלס וכי אינה&א שרה : והיא רוצה למוכרה הרי היא נס וסלכס כרכי מסיר טעת דמכור כו'חין ומעין מכורה מעכשיו • כמה דברים אמורים • בנרולה פרק ז הטרך לת נק tלס זכתה נקן 6כענין אבל בקטנה * אין מעשה קטנה כלום

ספקו זה : הרי היה מכורס ור'

המריר את אשתו מליהנות לו מליסנות לו על סכחט תפני' מחיר סכר דחינה יכולה

עד

סין סנדר חל מסו' רמסועגר למוכרק • קוס' גלומרונקס

עת ולחוכל כמיניס לספקים קול דפליני 956 כמנוס לקייס 6ף ר' יוסי מורק 656 דככי ק6

6סכולו ועל סנופ מזונות 6ף על גב המעבר לה לספחן רחל סחני כיון שיכולה למוכרס וכ"נקר'ן (כתב פור ולפזר סכר כנון סמספיקין מעשה ידית למזונותית וכנמר' פריך 6ס לטעמיה דרבי יוסי מסוס דלית ליה (מכוס)קייס וכרי המת • כן למייעמיר פרנס ומסני כנון פלין מספיקין לרכריס פתיתת עיר וכרין לומר רקח יתלי טעמ6 מסוס פסרי קיס מכורת רנילס כסס ננית חכית ועל זס נלנר יעמיל פרנס פיפרסנת ותיפוק לי רחן מנות ולרכבו ורכי מסיר קוס רקחמר הכי • ולה פיעמיר סליק לפרנסה סקרי פלוחן SE חרס כמותו סל6 וכן כתנו התוס' נויקיס מכי וכו' : מעכשיו כלומר

:חומר מיד יכולה למכור ונמכח 6sין תועלת כ35 בקניית הסרת ועול ניל הליכי הוסיף לומר מעכסיו תסיס כל למקסס קר'ן תפ' מי סמת (דף קנ"ג) לחמרינן ס6ין הכן רסלי למכור כנכסי 6כיו פו פירס כן עסריס וניסח ניק ריה"מ כקרקע סקיק ממניו - הכל סרה זו לעין סכתפות 6כין לקחו חותה מ"מלח קיר מ36 עיכ ועוד חלק בגווני חסריני ע"ס כרכריו ולמסקנת חושן משפט סיירל'ה רוקיירוסק חינ מתנק c° פסי כירופס 6כל קכ) מתקנת בריח וקוק נסרק סקכלס כענמו ולומר 6ני סזקו פרנק התנ6 לומר כמלי להוסיף מעכסיו כלומר וקרי ומפי'מעכסיו יכולה למכור ו6ינס נריכה להמתין ער פקק6 כת עסריס סנה' ונמלח סקקוסי' סל קריןנסמר ממנס סתנ6 כענמו וכל לומר דליתס וfל תסיכני וכי הילך כח סתכס לסתור עכמו ממימרח למוכסי דרסיל וכן חינו מוכר כו' מימרח המורלי היה להקפי6 כלל רעל כרחן לקו תקנת6 סקס זקנו כרורותס היס דקס תותיך עלה ממספק כ6ח'פמכר בנכסי חכיו ומת וכו' וכ6 ופסלו לחת ר' עקיכ6 מתו לבורקו וכו' ומי 6מרק מכן בפריס כי נרקו ניק מליקוי כלומר 6פי'לה קניס 6פי סערות כגדול מחזקינן ליס • לי תקנת6 לסמורחי מליפרין מרר' עקיכל: במה וכריס מוריס כנלולס כתכיר"נ רכנרולס מן קנסולין ריר פומען לק ופירופלן קלן לה פלהכרעתו למיסרס ניר סלים 636 ער סתנס רמסכסחת הכפל זכחי לאכול פירות

וכתכ סר"נ סלכס כר' מחיר כן קול כנמרק • פרק ז הטריד 6ת 6סתו מליתנות לו פי' הר"ן על הנחת תסמיס 6ין קנוהל מסוס רמפופנו לסוכ'כ רס"י ופייפר

קרין דריל רכיון פסול מריר חותס כלפוןקזה סהיינו מרירס (קנות תפלו חין הנר 6k SP כנכסיו ככנון דמפרס לקמן דקלו נחסמים לחו כל כמיני' סלס כלומר הנחת תפתיסן עלי לפי פלין מלכילין לחרס וכר קחסור לו ע"כ ומ"ס קר"נ ועל הנחת מזונות כו' סמספיקיס מעסס ידיס למווכותיס • וקימה רחפילו 6ס מספיקיס קילך יחול הגדר דקל קיימ6 כן רעיקר תקנתת מזונות וכמן סכתכתי כפית מפנה ר' ונמכח סהולמסועכר לס למזונות c riskחכמיס סקנו לו כנגד זה פיסית מי6ת ידיה שלו וכיון סהו מסועכר לס fין כס כנל לקפקים 6ף על פי סיסיו מעסס ידית מספיקין לקיירי פעכורח ומעפק ידיס רחית נית לנטל על הfס6c5ינו bk מכסהתקנתס רמזונות מיס לס עליו ולפי' קכי תנן כמפנק ו' פרק י"6 דנדריםחיג' יכולת לסקריסת מטעמה פקיס מזוככרק נקן לכולס כל סכן פיקר קקקנתס פקן המזונות bCעכרנולכעל כסן סלינו יכול מספקים שיענודיסיס לס מליו וכין לחיתס כתנליס ססוכריס רמזוני רחורייתס כמ"ס כמסג' דפרק ר' וחלוק ומחלק הר"ן בין פענור סלס על סכעל לסעכור לו וליכ6 למימרbס לסרמכ"ס דס• וקלרה חל על סטנור המזונות כין מספיקין מעסה ירק בין מין מספיקין ופול פלח קירן כן סר"ן חלה ח"כ למרינן לסוניס ונמר' סכרת חין קונהוק מפקיעין מירי זיעכור והפיס בתכח קמח דרינן פי64 לנדריס וחיקו מני סכיר ליס סכי ולח טעמל לחלמות - הכל סר"כ מפרם נהריח סתם נוכרי קיק רס"ל נמי דקינתות מפקיפין כו' 6לס מסס וסלמותו וכו' ולפי זה סוניס רנמרח וקכח 65

6פיס כמון וחין להאריך גזת כלכך קינור לסין 6ני רולס ככסן סס"ל לסר"כ להתנות עור כרלפניכגמ' כלומר לה כלי מעc'ידין למזונוקין וכיון דמספיקין לי יכול לקדירה והנתר חל חכל כס6ינן לומר כן חלק מריר לק מן המזונות Sחו כל כמינית וחי חפור לכור סיסול וסין חומריס דכיון סקלירקמן המזונות הוי כלומרלס כמי מעסס ילין כמזונותין וסן הt' קיימל לן סיכולס לומר סיני ניזונות וליני עופה כפיס כמסניפין ר' פרק י' (לפי קכי כי מסרק מעשי ידיה על בעלה הינו כריך לקפר כדתנן

פרק

גמי

« הקודםהמשך »