תמונות בעמוד
PDF

וינס

הר"ן פלין

נ6 נניס bתיקן 6סורות על זה וכן לעולס : נרתק מותרת "מתה כתו .6ונתנרסס וכו' קל לל6 נקט מילנה 6-) התינס סכרי כסעת זיקיינוס חינה מרתק וכל היכולת

פנמכח חילנית מסוס למתני' 6ת6 65סמועינן מן ססיס קטנס (סערות) ויכולה למלן ולל תחנה ומת 6חיו לפילו כנס ולבסוף נירס וכמיסנס 6ו סנמנחת חילנית לין סוס נחילנוקידופיק חיכן !6 מורככן וזיקת כלה לינק לח מדרכנן מילוס ונטלו לקו קילופי קמחי ולכן כנסו לכסוף מיחנס כמו פוטרת נרתק מן

מיחנק וכנסים כנס חינמי סלינק ולהתינס לסורה אשה אחרת • מתה כתו או נתגרשה ואחר כך מת מסוס וקלי פלסת מכל גרמית כנרת ערות : ג אחיו צרתה מותרת יוכל היכולה למאן ולא מיאנה קעריות הללו ומילנק לו סת עריות ספורות מחלו

צרתה הולצת ולא מתיבמה: ג שש עריות סנמנ6'6ילנית ל6 סיין גכל • קיח חומרק סלרן המורות מאלו מפני שנשואות לאחרים • צרותיהן

צרותיהן הטריוס ס6לו • כ"כ התוס' .cולות לחסריס וליכן

מותרות 'אמו ואשת אביו ואחות אביו אחותו מאביו ועיין כפ"ג מסכת ז' כו'ק ובות לסנסb לסקין טל זה ואשת אחי אביו ואשת אחיו מאביו : ר בית

נירס וגו' : הכיו וחס מתו כעליסן ססן שמאי מתירין הצרות לאחים ובית הלל אוסרים •

ג צרותיהן מותרות פי' נריס כל זס כרותיסן חלצו בית שמאי פוסליןמן הכהונה וב"ה מכשירים תוות ליכסf לוס btיןכרת נתיבמוב'שמכשירים וכיה פוסלין אע"פ שאלו כרות, הערות לסורק חלה וות הסורק מלח גנופלת

(כ"6 ליג אוסרין ואלו מתירין אלו) פוסלין ואלו כנופלת לפני ליכו'וכפירס"י ניו לינוס פלסיו ורבינו מכשירין * לא נמנעובית שמאי מלישא נשים מבית ורני ט"וולפי'נמי כסגיסלר ק נר מיימון פירס לס הלל ולא בית הלל מבית שמאי • כל הטהרות לחסריס כרותיסן מותרת. כעכירס ל6חיו ומתכלס

והטומאות

וכררייקינן כמסנס קי מרלה ס ונפלו לינס לפניו

תנן מוכרות והכל הכי קלמי. תיתן מותרות(פלין)חוברות ערות הגליל ולח היו קרוסין ספר כריות חמורות מחלו ט"ופהט"יכסוליס לחסין ונרותיסן בסין 65חיוכחותן עריות: חמו 6ינה יכולה לקנט6 65חיו לסורות וחלו קסם חמורות פלסורות 6Sחיו וכריתיקן מותרות: ניו סקרי קיס לוטת כלב לדברי החומר פלבָוסק חכיו ואשת חכיו וכו'כתב סר"נ6סתכיו פת חסינ מלכיו וכו'GS וכת ולטיל פירסתי סלין כן הלכה סלק חמו פוטרק נרתק ולחות חכיו ורס"י הוסיף לסת חמי סכין וססמיט יס יכולס סנ66 65חיו מחכיו : DE6 לכיוחסת 6חיו מלכיו ג"כ חסותו מחכיו ול6 ילעתי למס הפמיטו • לרס"י קסיה בית לו כניס) וסקות חכיו כלן חפורות לחמים כמו סלסורו' כסלס ולקרינ כתרתי : ו חלצו טיין מפנה לפרק ו וסין נלס גרינוס על זס לעולס וס גסלוס 6חריס לנקמן : ובית הלל מכשירין פפיטל להפוקי לרי"כן דחמר :ס כסיס 6חרות ומתו כרותיסן מותרות לינפל לזס וכן 6ס כח ונתקן לקס לנרות זיקו חונכות ולח מתיכמות קמ"ל וכית )סנתס חסין כעכירס ומת כעס כניס כרותיהן מותרות : הלל מכסירין ר6פילו תקנת6 מדרכנן לית לקו ככרות רחלכן •

נית פמחי מתירין כרת ערות נסתיכס ל6חי דלית לסו נמ': נתיבמו וכו' • קח תן למס לי חיילי רקכל חלגו תני ס ללכרור : חלכוכרות מן הלחין : כית סמלי פוסלין כמי כתיכמן: נמרח :

שאלו חוסריס ו6לו מתירין נ"ה ות מן הכתוניססליכתן קליני: ובית הלל מכפיריןbסליכתן

ליג וק"ג ליק6 כמוס נוסחה כמסנס ס' פרק ר' רפריות ל לכוון היקס וקרי היה כסולכת מן נכרי: נתיכמו לחסין לא נמנעו כ"ס מליסה נסיס 65 נכרכה 66 לכרק עכמק סמלי מכטירין חוקן לכסניס 6ס נתחלמנו מיכמיסס :

רגדילתו לסורה לסוק כל6 תסיק ונייר6לולכני הנרות ת הכל פוסליס סנכעלו ל6סור לסס וסנכעלס למסור נס

לס פיין לחמנופי רכני חייכי לחוין כינסו וכסריס : ות זונס יונס 6סורה לכהן: לח נמנעו ועיפ מכני הנרות ולא כ"ק מנ"ס פירס סר"ן לכני סכרות וכו' וכפירש"י כמו כרנרי כית סמחי ממזריס הס לכית סקרי כ6סור

ולרכותס פי'כןולס ככרק פלמת וכנמ'כמי דפריך סמלי fס קס עליסס (pc6 חח נכרת וכני חייבי כריתות

ל6 נמנעו פרין ליה מכניתן מסוס 67ליס טפי לסקסות : ניס תס fעפ"כן 65 נמנעו ניס מליסס נסיס מכ"ס לפי כל קטסרות וכו' • מקכס סמעינן למורעי לסו רמי מרים6 מודיעיס לקס לותן הכלות מן הכרוק ופורסיס מסן : חיכח למימר דלל מולטי וקל ללס כמנטו דנרס קלח

מכן חיק לס וסוו ידעי כרחיתה נגמרס • ומ"ס סר"כוכנמר' פריך

קהל רתנן כ"ס מתירין וכ"ת חוסריס קריכלן לס תקגורלו לחג נתייקו פרכינן רעל כן 5 פני פלונקס 6מחי 65 פרכת עלס לס כי פריך על ל6 נמנעו וכו'ר6לו עסו כרכריקס קול וכן 6רים פיק למנינת הנקרחת נכרכיס כט"ו וכעיירות נייר

וכן כמסנתר' פרק ו' ופסחיס לחכמיס לסתס • יוסיכן 65 התגוררו לחי לנופיס לח תעזו קבורת פל תת • ליכל קרס 65 תגוררו מחי תתגוררו וחי לסכי • לימ) לה תגולו • וכרחת לי והכי לייק מקי מקגוורו סקול מההקפעל לכל רעסיק חכורת קול פעולק פופס

א ב על

:

1 :

מוטו

[ocr errors]

על ידי ילו 6ו סרנו כגופו וילמר תגוללו סס6 פועל מקקל ok חלו על נכי 6נו משליכיס כליס 6לו לאו וכגמ' פריך 66 דק למורם סגולות סגולות סמתחנריס ומתחספיס חגורות נורוק 3"ס מתירין חק הכרות רחמיס ונ"ס חופריס קרי כסן ל ולי לפני כימס תנולן ולסנ6 67נולס מינו מתכפליס וסרו מתנידרו 65 תטסו חגולות ומסניכגון ניר חסדכעיר סקר פו סגר !6 6תיס חכורת וגליות סטרסוגרו וטעמ6 תלח תעסר מוריס ככ"ס ופלג מוריס ככית סלל לכל סני כתי ריניס נע חגורת פירס"י וכרחת

חקק וכל סכן פני בתי דין כוסגיס כסתי תורות : והטומאות שהיו או מטהרין או מטמאין לא נמנעו כנ' טיירות ליק לן כת" עושין טהרות או על נכי ש

עושין טהרות אלו על גבי אלו : פרק ג כיצד חסת לי לגי'קלל במינטרין פרק ב כיצר אשת אחיו שלא היה בעולמו ר6סכחן

שני אחים ומת אחר מהם נרתס: וכולל לסן לס ומכל כטומ6'כרתנן כמס' כריות : ונולד להן אח ואח"כ יבם השני את אשת אחיו ומת זקוקה לינס ועלין לסוו פרק ב עשה נס מסמר הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה

מסוס ל6ת 6חיו פלס ה ומת סגיית

בעולמו - והשנייה משום צרתה • עשה כה מאמר נפולמו: ו6ח"כ ינס סס הולכת וכן' לאלי דפסקיכן ומת שנייה חולצת ולא מתיכמת : ב שני אחים

אחיס 6ת 6ס 6חיו ולן 6פה חסר כר' יהודה בן בתירה למסנס ומת אחר מהןויכס השני את אשת אחיו ואחיכ נולד ותת כלס כניס : קרחשון ט' פ"ו כמ"ס סס קריג דיס

להן אח ומת • הראשונה יוצאת משום אשת אחיו היה חמת קר6סון סנפי" זיקה כלומר למסעת סמת

שלא היה בעולמו והשנייה משוס צרתה • עשה לפניו ככר פעס 6חת יוכל נעלה נעשית סומרת ינס בהמאמר ומת השנייה חולצת ולא מתיבמת • רבי

מסיס nc 6חיו סל6 ס זקוקה לו וחפוכס כחרוסתו שמעון אומר מיכם לאיזו מהן שירצה או חולץ לאיזו כעולמו: עסס כס זה סת" מפרסיס קכיכנמי רמתניתין מהן שירצה : ג כלל אמרו ביבמה כל שהיא מסמר פירוס סקרסס ככג דקתני עפר כה מסמר קול

איסור ערוהלא חולצת ולא מתיבמת • (ס"6) וכיכמה קלופין פל כן קלין 6ע"ג רלח עכו כס

איסורה

חינס קרוסין מודיס 6 קלמר פניית מיסלן מלכת

מדברי סופריס ססין סיני יכוני לח מיכמס וק6 דקתני מסמר לחפוקי מכיס לfמרי נקנית לינס לסיות כספת חיס גמורה על פיכ6 עליה וזה כמסנקה' פ'נג למסמר קונה קנין גמור

ותפטר 6ף כל הספיק לכנסת על סמת :סנית הולכת ולא מפטרת מטוס ל הלינק קמיל רחינו hk מדרכנן וטעמ6 כריס פ"ק • ועיין פרק נרות הללו נרקה ממס היח: ולס מסיכתת מסוס למסמר קורץ נ' מפנה 9: מאמר פירס סר"3 סקייטה בכסף ונקרל מקנת ותול לק גרת פרות כמקנת וכל מקוס bcין סס קלו מסמר לפי ס6ין דין קרוסין bk כסמירקי ולח כסתיקס רעכ"פ גמוריס חולנס ולל מתיכמת :

ב ומת סמינס: מינס לס גרין סיקיו עסוקיס נחותו ענין כדתנן כפ"ו רמטסר סני

סירנה ופוטרת סכרת ולחוחעסק כה מסמר קחי bk חרי מפנה ז'הכל יכוס 6פילו כסונג רכסכור oc6 חסרת ריח קניס קחי דקתני סרלסונס 6סורס וכו' וקסטר רכי שמעון כי כרתנן לקמן ריס פ"ו וק6 נקט קרננכסף הול סדין כסטר סכסנולד ככר כתיכמת ולס סיתס על זס נזיקת גסוסי 6 * וניל נ"י כפ"נ מסנס ו'ככסף חי נפטר וכנמר' פ"ח דף ניר הרספון מעולס • מותרת לו וחין סלכס כרכי שמעון : אין פסיט6 לגמר6 מרכסף מתני לסטר נמי מסני ולסכי פנל

לס סולכק ולס מתיכמת כרתס וכל שכן סיס וכן לילכית רכו": ונרייק6 דסקס לח תני חלחכסף : נ ויכס הסני וכו' חפר מלר פרט לחילנית (וכן) pc6 סריס חמס ולנורוניג'ל וחח"כ נולד וכו' • רלח היה על זס זיקת נטולי חסין 656 היה לה חוככת ולח מתיכמת סכfמר וכן חין לו פרט לחלו ס6ין ר"י נפולמו 6פיה קרל קלמר ויכמס עלין יכומי הרלסוניס עליה להיות לקס כניס ולסתגר ולpc ענר משוחרר לח סוכנת(: ועיין מ"ס כמסנתר' פ"ו : עשה כת מסמר ח חכטריך

מתיכמת פסין 6סות לגריס ולח לעכריס ומריס סמעינן לס 6ל6 לחיילי ומתנינס כריסb מתנית

לכל כמי כסיפה • תוס' : רכי סמעין חומר וכו'• פירס סר"נ כיון סכסנוכר וכו' וכנפלוריס6 ל6 פליג ול6 קסיס 6"כ ריסS fi חנטריך

דמסיפח סמטת 6פילו ניכס וס"ג כוסו חסרי רכנן כיס ככולו וחח"כיכס •

דלס זו חף זו קתני

חולץ לפי פקינס מסייט כחלינס סנייך פיתג לחלון פני ספיר חולזככולס מכילתין בר ממסכת ד' פרק יב כמו :לכתוך סס נסיונסס ג"י : ג לא חולפת ולח מתיכמתי כפנסר"נ כרתס וכ"ס היס וכן סילכית וכו' מ"סגרתה הכי מוכח כנמרח וכתכו סתוס'מכוון

רקו נכלל 6cסורק 6סור ערות רמcמט ס6סור כל מחמת קערות לסיינוכרת ול6 סונרך לסזכיר קנרת כתריס מכון דחפירקין דלעיל קחי טיס - ומ"ס וכן חיונית נ' לפרס דרחי קחי 65 סכרתס וכיס קיל רכרת חילונית ממעטינן לס כוורץ פיק וכן סנכס כמ"t ס כרכור 6ן סכמכחו וכו' והכי נמי לחיכס רמרי כנמרק) ממעטינן לס מכל ס6סורס 6סור ערוסי לכרתת 6סורה 65

לל

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

[ocr errors]

ה וזה

חבל עקרת וזקנה לו חולפת לו מתיכמת : חסותה של פרוס לח הוי לה חיסורס 6סור ערוס כרתס ל6 ססירס וסיינו דלת בון

כפתיח יכמתס כגון סנפלו לו סתי לחיות גופני חזיז וסלחת כתב סר"כוכן גרת חילונית וכליסנ6 קמח לכגמ' לכלל 6תרי קן פ פורק עליו מפוס פרוס כנון ססיל חמותו וכלתו חולנק 6ו לחתויי כרת חילנית כרכ 6סי סכתכתי לעיל

ועול ניח6 מתיכמת הרפת6 65 פנס כסחות זקיקתו מטוס רפרות לחו ליס לפרס כך ולס לפרס רכ"ס וכן חיננית ר"ל וכן נרת זקוקתו היה : י סניות

לילנית וכפירוס1 דלעיל • גן נר

לעריות סגורופופרי'עליסס איסורה) איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מסוס דסס כתיכנס התס אַ ונקרחן 6סור כולות פמנוס מתייבמת אחותה שהיא יבמתה חולצ'או מתייבמ':

לחין כן הלכה כגורס לסמוע דברי חכמיס ו6לו קן ו אסור מצוה • שניות מרברי סופרים • אסור

כקריל

6k רסתס ליסנס חס חמו ילין לה הפסק ו6ס קרושה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן דמתני' רדיקל טפי 6ליכ6

הכי חמו פלנר וחס חכיו ולין חסות

הדיוט

רון 6סי סכי מפרס לה לס ספסק וחס חכי חכיו)

הליכית : ולו הכל לפסק ולסת חכי חכיו וחין לס ספסק וח6ת חכי חמו כלכרוpc6 6חי

הלכה כח לכתוב ולהטמיענו • ולחי 657 כיין 6ל6 להלכה • החכ מן סחס ולטת חקי הלס כין מן סחס כין מן הלב וכלת סכמנחת חומר החילונית לוקח חנל 65 כרתת •

ולע"נ דכל ברחפן

בנו וסין לה הפסק וכלת כחן וכס כק כנו וכת כת כתו וכת כן כלל לחתויי 6תס סכס לסימכס געלע6 סו6 ול6 כ6 לרנות 6לס ככווכת כן כתו וכת (כת) כן 6סתוונת כח (כז) 6סתו ו6ס 6ס כמעט כ"כ ניי • ועיין משנס כ' פ"ורגנינת לחפי' למעוטי

חכי 6סתו ולס 6ס(חס) 6סתו ולס 6כ6ס 6סתו ולס 36 הכי נמי ל6 . ומ"ס סר"ן וכן 6סת סריס תמס עיין כפ"ס מסנס סלח למתן :

חלמנה לכהןנרול פמת 6חין תסריוט וכפלת לפתן ד' • ומ"ס וסנדרונינוס • ודין סטומטוסי עיין סוף פ"ח • לפניו : נרוסי (תלונה לכסן סליוט כנון סענר 6חיו סמת ומ"ס 6כל עקרה וזקני וכו' סזקנס ועקרת היתה רסן bעת ונסb גרופה וחלונס וכסמס נריכה חלינס סקרי

הכומר: קרמכ"ס פ"ו מסל' יכוס : °איסור מכות וכו'• תפסו

מפורס כמסנס רלקמן: אחותה ססיס ינמתת וכו' - פי'

הר"נ כגון סריח חמותן 6ו כלתו וכן' והכי 6סכרס לק רס" וסרמכ"ס ריס פרק ז' מהלכות ינוס 6ע"נ לכתו תנן נריס ריס מכילתין ויקטור סימן קע"ס נקיט כקו ותרוייהו חיקנהו נגמרה פ"נ רף כיס רכי יכולת מתרנס מסמותר והיכן 6כל סיתס גכי לריס6 65 מ"ט רכתו וכו' ל6 מסכחת לה כח נכתו סנחנוסתן החסותו סיס לק מחיס 6קר מותרת לו 6כל כנסולין ל6 מסכחת לק וחני כנקרנס 6ף ככתו כיון ר6סכומי מסכחת לס fיכעית כלונסת תקני ליכטיק כנפוחה חקוי : י שניות

כתן הריגונקרסו 6סור מכות סמכות לפמוט רכרי סכתיס ופירסם פרק

נ"י וכתיכ ל6 תסור מן סמכות ונו' וכתב הר"ן וחלו ין לס 6מוחין לס ספסק נמרח מסוס רסיכי ברורותיה ערוק לחוריית היין ססיס סכו

ומ"ס ולס לכין ומין לקהפסק טעמ6 לנזרו כק מסוס 6ס חמיוחע"נ דס"ל נזירה לנזירת תסוס לפרוייקו 6ימס רבק' קרי לקו וים חסרון כוכרי הרינרקל למכתב ולס חכי חכיו כלכר וכן חסר כרכרי סרמנ"ס וכירוסלמי סממנו יכס (קס לס fכי 6מו כלכר סס הוסיפו נס כן לקן וכרמ3"ס מכוחר יותר החסרון ססרי מנק סקס עסריס וכסתעמור למנין חסר חחל ומ"ס pc חכי חכיו ולין להתפסק מסוס ריס כלורותיה ערות רחוריית6 דהיינו לפתחו ומ"ס סר"כוסcת חכי לחמו כלכר ולח חיישינן לתחלפת בלסק חכי החכ רחלס רניל וחכיס לחזיל למספחת לכיוזיודע סיס סס קורכת יותר מחמו הלכך לח מיחלפי • ימים ולסת 6חי החג וכו' כו וכלת ככוכולס כלכר מסמע וכסכרת קרמניס וסיעתו • ומ'ס קריכוכלת כנו וחין לת הפסק סוחיל וסייכיס (כלורותיה) 6סור כלה רחוריית6 סקיס 6סת בנו • ומ"ס וכלת כמו היינוכלגו מסוס רלין גרורותיס 6סור לחורייתל ומ"ס וכת כתככו וכו'ערוכת כמ כן 6סתו נס כזה גרחק מלפון קר"נססוכר דים נתן הפסק ונס זה נזיטת הרמנ'ס ורכיס חולקיס מסקייטי מן הירוסלמי ומיס נק כקכן 6סתו וכת כת כת 6סתו וכן סרמכ"ס כפירוס וכחכורו פרק ח' (תלכות חיסות והקפה ככ"מ לקרי יס למכות נמי כתכן כן 6סתו וכת כן כת 6סתו כרססכיכן קני נכי פניות לכת ככו וכת כתו דקסויס קס גרורותיקסוקכי מתניס כתני לר מייק פליסי שנכנו ופננתו פנכן 6סקו (סככת 6סתו סניק ע"כ וכל הני על סופן משמע

לנסרין יס נקן ספסק וכן לתרמכיס • ופרחים חולק איסור קרוסה חלמנה לכהן גדול וכו' • וקרי להו חיסור קלוסס רכתיב קלוסיס יהיו לתיקס נמ': סוכתיכ כפרית וחסה ה

גרופי מליסס ל6 יקחו ותמיקני רלח נקיט לסיפח לקן קרח נופית כי קלום הוSחלקיו וכחלמנס לכ"ג כתיכ כי חני ה' מקרס הכל כממזרת ונתינה69 מלסקי נקס קדוסס ולליט וחולי רסוחיל וחין k skס 6סורי לחוין כליל כנכייתוממזרת ונתינת ס"מ פלין כססנ"כחלס 6סור לו : אלמנה לכינוגרופס וכו' רfע"נ רחתי עפה ולחי לס תעסס רסס 6י 6פסר נקייס סניקס מה הם למנות יכוס גדולה מהלינק להס 6ס ל6 יחפון כמין גזירת כיחס רספונס 6טו כיחס סנייי וכבר קייס קיסר נמר וכמפנה התקנון פירס קרי"ף (עיין פיר מפנסי' מ"ס סס ומ"ס סריג דילפינן פת מלחות 6סת סתיס נכרת וכיכרס" לפי סמסקנה

6"ל נס כתכתי כריס פרקין דלירוק גופה 65 כריך קרח רחקות .t6 : וחלוצה פירס סר"כ כמסנס נ' פרק ט' ומרכרי סופריס היל וסס ספרס כס"ר וקל הסגסוק בכמה מקומות כמסנס עס

קנרופה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:

[ocr errors]
[ocr errors]

כי

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]

קגרוסס כרכרי'סקס מן התורה ללו כרוקח 6 cfיגרת ליסנ6 קפסולוכס קלוסין מסוס וקלופין תופסיס כחייכילחוין לכל ניקו: ממזרת ונתינת חיזקו ממור תנן לס כמסכק י"ג פור יומי לח סקרי היס 6סור'לו ולפטר' גלס כלוס fי 6פסר דלק ומסו נתינק מפורס נמשנס ג'פים :

ה מי סיס לו 6ס יס לחו למפטרת דילפינן לס מ6חות 6סר סקיס ככרת: ה מ"מ • פירס גרין ולפילו מכור לכמתני' דלעיל ככתיסרסל סס מ"מ וספי'ממור: 6חים לכל רכר לירפרולקטbr גן: ספקס לנתין וממזר רמולכת לה

ונכרית ולדק נמרק לויל סמטנו לקוי למינ'כספניקס הריוט יממזרת ונתינה לישרא ובת ישראל לנתין דכתיב נספחה oc65 וילדים מכניס הכל כסbחיו המת וממזר:ה מי שיש לו אח מכ"מזוקק את אשת אחיו קסית למרוניס וכנכרי'כחיל כפר חין חחין ממזר זיקק ריבום ואחיויכל דבר חוץ ממי שיש לו מן כי יסיר 6ת כגן מסחרי • 6סתו קמילן תוספ' וטעמל השפהה ומן הנכרית. • מי שיש לו בן מכ"מ פוטר ומרלח כתיב כי תסיר סמע מחי סוליל וקול כנו לפוטרו אשת אביו מן היבום'

וחייב מינק ס"ק כקן לח תתן לכנן מן היכוס כדלקמן קלכך מזקק נמי זקיק נמ': אשת חחי לכסורת הלל 6סתו לקל מיסיס לו 6ס קנן :"מ רחיי, * כנען 6סס י וכן לקמן כלסת 6נין סוס ליס למימר כ6סתו :

ואחיו לכל דבר

פיר' סריג ליורסו ולקטמ6 לן : גמ' וקומרינן לסיר סוליל ואינו מטמס (חטתו פסולת כ"כ ל6 ליטפה לחם פסול קמ"ל וסחניקתס ללחפוקי ייימס בכל מחיר

סול : מן הספחת - כתב סר"כרכתיב נספח החסר ולריס ונו' - עיין מיס כמסנס י"כ פרק ג'רקרוסין : ומן הנכרית

כתב סר"כוכתיב כי יסיר וגו'. ופריך כגמיקלי כסכעת חומות כפיך ומפני כי יסיר גרנות כל המסיריס דלגופית לה חנטרין טעמ6 כר"ס רדרים טעמל וקרח ככל מקוס ולח חנטרין קרס לפרופי טעמל (לייקר כי יסיר לרכו* סחר מסירין ולורנסיס לס כר"נ ורסס לכיס וכיכ טול כמסנס י"ג פ"נ רקדוסין ט"מ רכותיס ס"ל דרך קרס ככל החומות מירי • ולס סתקתן לריפל בכל החומות וכרטת כרמכ"ס כפרק י"ג מקל'חיסורי ביסק ומש"ס כפירוסו והכח וכן כחכורו פ"ח מהנכות יכוס כקן נמי לין רדסק דר"ס • וכתב עליו במגיר ויס מפרס 6ותו כדרך חקרת וחין זה מעלס ומוריר בעיקר הדין ע"כי וחומר לניסbט'פ סכעיקר זה קלין לינו מעלס ולינומוריד מ"מ סוכרך הרמנ"ס לכתוכ לרסק כר"ס מסוס רס"3 כותית• ועיין כפ"ק דסכת גכי י"ח וכר מיס 6ס

וכן עיין כריס פ"ג למכות ומ"מקסיה לי לקן ורסת כיתה חלק מסוס דרים לריס טעמל וקרס וכמו שכתבתי (6"כנסוף פ"ט רכ"מ כחוכל כנו חלמנסכין ענייה ועסירת כרתנן סתס ופסקס סרמכ"ס ריס פ"נ מתלי מלוס • וכן כמסנס ר'וסנסורין כלל ירנה לונסיס ופסק קר"נ כק"ק ' וכן הרמנ"ס סס וכפ"נ מסלימלכיס וקייינו 657 כריס רררים טעמיק בקרח הלר"ס לוקס כגר ענייס כמ"ס פס קרין • וכנסיס נמי ללח כר"ס כמכוחר כמסנס סס וניע ומיין ריס פ"נדסוטק ומסנת נ' פ"ק רפסמיס ומפנק ה' פ"ק דסנסדרין ומפנק ז' פ"נ רפרק ומפנק ו'פ'כתרס למכסירין • ומ"ס סר"ן ומדלס כתיכ כי תסיר וכו' לכל חנתו לס קקת לכנן לה מקרר סחין וכו' סלח כנס למין קרין סוף פרק נ'רקרוסין (הלכן כנס ליכנס מסוס קסרק וכל החיסור נסעס רלסונ'נעשה סקול מוכיח זרטו מכנפי מכינה לכל 6חר סכולל לין הסרתו כלוס סעכו"ס גמור קול ע"כ - וס"ת סס כתיכ כפרס'כי מסb ולקחת תכנותיו לכניך וזכוככותיו 6חרי 6לקיסן ותוכן חת נכיך חסרי חלקיקן וייל רוקנו 6ת כניך ר"ל כעלס סנוסלס ססול כנן ולח מיירי נכניס קנולריס ממנס מרלס קפיר הכל כלל תסיר וסתי ספיר הלל קפיר סתס לחיפכח כספתן נתן לכנו סיסיר קנת &תתן לו כוכתכ נ"י קכל 6קרל רלס יסיר ללס חיים לסמס יסיר הלפת מסוס סורן קכעל נקניקה למכור לכל מי פפרנק ע"כ * וכריכל פרי קרחי חד לספקס (חר לעכו"ס לחי מספקת קו סמינח מפו' דbין נס חייס וכמין עס סחמור ומסייס כסוף פרק סליסי וקרוסין עס סלומס (חמור כנקמת סלין קולר כרוך חסרית sko עכו"ס יסלס חייס וכתיכ כל6רן כן כל6רן סררימון כן טכרימן וחי מעכו"ס סוי לגינס מסוס דלח סיכלו כמלו' 6כל ספחס 6תקים (cc6 נמר'

ולקמן כפ"ו כגמ' דף ס"נ מותיך מדכתיכ ולגינס חמסה כפר כניס וליכס עכו כנעני סל מפיכות קיק ומפרק כיין 657 מפרס כסמיילו הוי כמו פרנן כקר • 6"נ הררימן כן טכרימון כן מזיין ריקיס כסכל לסכוקין : פוטר חסת לכיו ולמר קרל וכן ין לו פיין עליו לקור מני למכתב 6ן כלח יו"ר כמו מלן יכמי מהן כלעס ככי חיתמר כפ"ק

דקלומין דף ו' (6ע"פ סתיכת מסן קול פעל ולין קוס מלס גס סמ"ס פרסית גס ככל סתולס מלת סין מלחי"ר דרה * ז 6ינס 6ל6 לסרכתס ויכוליס לססמיכס מסוס רמחן ענינו כמו כן סלילת כמו סין

וכליתי בספר מסירת פיניס bסנר מקרר וחלק כהן ז"ל על ס"ע ח"מ סכתכ כסלכות נחלות רים סימן רעיו וז"ל וגרסינןכלסין סין (6פס ור"6c5ין ככככח סוס * * זרע • וסטיג רכגמ' fמרי' לסון עיין עליו כעי"ן נרחה הללו לוקח קחמרי :6 כונתן רמסוס הכי נכתר חין כיו"ר לורפר כחלו נכתב חיין עליו וסיינו דחין זה מלסון ליין כנמלס ולס כמו ססמעתי מפרסיס רעיין ממס קלמר ומסו'רחותיות לס"סע מתחלפין חתו רוחק פכ"ו • ולני חומר סלפרס bסון כנמרס fcמרק עין כעין ללחן לוקח פוקו לוחק גדול כילו סיתס כונת סנכרס כמו 6סוס 6ומר סוס ליס למימר 6ל תקרי אֵין 6ל6 אֵין כלומר 6ל תקרי סין כגי'רי חלס סין כפתיס וסייוק וזס סיס bסון מרווס ומכוחר יותר ממ"ס עיין ילין טהוסיפו

מלח

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ת נגן סתלולו כקך מ6חרי הכל חנתו ל6 מלת עליו וגס סתרו העניין כלכר ולח קריסת המלית עלמס סלין הגן הנו מן הנכרית קרוי נגן 656 ונס מס סהול מחלק כין סין כניר"י (חין בפקיס נחיריק חינו

חי וקלס fסור כספיון מטוס רכל חרס מוכרת כל3 חח 5Eפיקענין סין ספרס נין סקי המלות 656

.. חחות 6סקו סולן לסתיתן ללח ידע חיזר סוס ר"ל סככיר"י סגנון וזת ר"ל שנפת"ח מוכרת ולפיכך יין יכמתו ומחלן לחלק

הקמת דורסיס עיין עליו וניכותי למיון לח לפטר וחייב על מכתוועל קללתו - ובנולכל דבר חוץ ממי נעיין ומטעס 6סמכת' וכמו

חמות תלונתו קיס ולסורס שיש לו מן השפחה ומן הנכרית : ו מי שקרש כי מררכנן (כתייק) וינומי אחת משתי אחיות ואינו יודע איזה מהן קדש נותן וחייב על מכתו וכו' :חס גריסכמי לו ררלמ6 לס זו גט לזו וגט לוו - מת ולו אח אחר חולץ לשתיהן היו

הכס סו קלל 6ת היה יכמתו וקפגע כלחות לו שנים אחר חולץ ואחר מיבם • קדמו וכנסו אין 6 כין חייב מיתה רס"י כנמרק זקיקתו לקוח כ6סתו : היו מוציאין מידס : ז שנים שקדשו שתי אחיות זה מוקי כסעסס תסוכ' ו6ס ל6 גופניס 6תר חולן קתנס אינו יודע איזו קדש וזה אינו יודע איזו קרש • זה כן סס כתיכ ונסיל כעמך לח צלחת וסני 6ס רכס לינס נותן שני גטין וזה נותן שני גטין מתו לזה אח ולזה תחור כעוסס מעסס עמן לסגיס מינס פס זו יכננתי את זה תולץ לשתיהן, וזה חולץ לשתיהן לזה אחר כמ"סנמcנ' ג'פ"נ דמכות) ספיר ולס לחופה קיח לה ולזה שנים היחיד חולץ לשתיהן והשנים אחר חולץ וחפילו לר' שמעון בן מנסיל ענע כחחות זקוקתו מטוס ואחד מיבס • קדמו וכנסו אין מוציאין מידם • פ"ק חנינה משנה ז וקרי תלונת וקן הפקעתל

לזה בית מעוות לא יוכל לתקן גניקה : קרמן נכנסו קורס

היינו רעונו כוכר סוליל פנמלכו ככית לין חין מוכיחין חותן מילס מטוס לכל סל וקר

ותזמור קייס חנל פוסי מעשה עמך מקרי כיון סס3 :Q תמר סכח טפיר נספי וחינמי סוי חפכס פסרלסון סכנס ליכוס ו אחת משתי חסיות ואינו יודע וכו' - וסול סלין כסתיס כנס חסוי זקיקתו התיל פעתb סול לעבר חיפור'ומסכל 6סין

חקרנת סת6חת מסן ערוס עס הסחרק 6 להספק ינס לת ספניי סתיו יכתו פקטר זיקתית למפרע מליון : סכית יותר מיתית נפתי לסיות סכקל חינס נכרות זו מזן מס ! סניס סקלסו פתי 6תיות וסס נכריס : זס סולן לפפיון פלין כן בסחר כגון 6ס וכקר • כל סכן 6פה וכת כתת לו כת וכו'מפוס וכל חל מנייקוסור ליכומי ררלמל כל קל ותר פגע ננת לתנן כפרק דלקמן משנת ר' פקס נכרות חיזוקים קלס כסחות זקוקתו : קיתיר חולן לסתיסן סלי 6פשר לו ליכס לה (חיזו פי כת וכ"ס הנכר מסוס סכי נקט לחיות ועיין כריס קורס תלינת סל פניית מטוס 6חות זקיקת נלס לסחר חלינס פרק דלקמן : ואינו יודע 6יזת מהן קילס 6פילו לה הוכרו מסוס חחות תלונה לפיכן קותיל ו6סור לינס יחלו תחלת כספק תקלוטין פנמכס סbי 6פשר סיכה על 6חת מסן 6פילו לפתיהן כדי לסוני) חופת פסיק יכמתו מחיסורינתס לסוק : הכי סתיסוכריכות גט כמפורם כמסנס ז' פרק נ' רקרוסין ולס והפניס 6קד חולז (הפקועי זיקה מחסין חס זו יכמתו ותסתרי תינוק מדקתניוליני יודע למסמע תפתח חיכו יודע ולח קתני חזותק לפני כמה נפסן 6ייכמתו היה ספיר וליחסותת תית חיננילוט לקוי מסמע 65 כורע סוכר מעולס • סמע מיניה על פקעח זיקת תיכמת מניס כחלינק חסין : לענייני לוקח כקוכרו ולכסוף כתערכו ליחל מינויולט משמע

מחיר

הכי ומשמע סכי כמו סכתכו התוספות ?

קרמו וכנסו • כתג הרינקורס שנתלכו ככית דין וכפירש"י 66ס כמלכו ככית דין ועכרו יוכיחו כין סעכרו על הכריכית לין סר"ס - ועיין ככ"י סוף סימן י"ח כסס סרסכ"6 : קדמו וכנסו 6פילו כקלוסין דזיקין ורבנן היס ותפסי קרוסין כחחותה ה69 cחומרים לו המון על סיפה חתיך הגדול מעסה

כדתנן כמפני ט' פרק ד' • והס רכתב סר"כוכן Sפון רססתוס ספתת סול רעכר חיסורס וס לס פיין חלל ככילה כרכור נקט הכי ל6פילו כי כעיל כחיסור 6פילו הכי חין מוניסין וטעמס מסוס דלס הוי RS6 ספק זיקח כמס קקוספות

וכוללי זקיקס כי כל עלית בלס קלופין מוכיחין ועיין מ"ס כפ"ר מפנת ט' : אין . מוכיחין מירן פי' קרין מסוס רכל חלוחך 6מר 6כל ספיר כסניכוי : עיין תת סכתכתי כס"ר כריס פרק ג' : ן שניס סקתסוכו' והפגיס 6חר חולז וסל מיכס וכריכה רמסו לתימס לנזור ותני שר לה ייכס חר מנייקו 6טו קתול חס

יחידי קמ"ל• ולוקח מחלזוקורינומי • חנל יכומי כרי6c 63 - דס6 פגע ביכמה לפוק • גמר' : קרמו וכנסו חין מוכיחין מידס סכס כמי טעמס כדלעיל ולח ידעתי למה פירס סר"כ וכן רס"י לקמן כסיפה וכל הכל

חיכנני התס נמי לח יפרטו רתח בחרטעטס סייכי כולסון ככי' (עיין רפ"גמיס סס : אין מוכיחין מילס 6פילו סס כסניס וקס סקמס ודחי קתני • וטעמה החלונס לרכנן היה וספק חלונקה גרו • נמר ועיין מס סכתכתי ריס פיט כס"ר :

כות

.

[ocr errors]

.

« הקודםהמשך »