תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

פיטמוס נקלק • תרנוס וכתמהון לכלי (נספמימות לכל המריר 6ת 6פתו כגון 6sומר קנ6ת ססמיפך פלי 6ס תפסת ופלונתייסן ורכי יעזר ורבי שמעון כן (גמלי25) קו כחזה סוס מלחכת כ"כ טור י"לס"ס ול"ת ולסון המנין סלינס כטלס 6

% משחקת במיניקנחוק דלידי זמר חיכה לידי ספייר (הלכות מיסות ולט מכל מקוס סתרות התדיר s6 סטמוס ליכס סחין סעמוס kס כינס3 ותוסס וכטל לגמרי זסלכ' 6סתו מכך וכן ר"ל ססו6

bוסר הנחתיפלית לס תעbת כן כרכי 6ליעזר : ו סגורר

לכל האוסר על לסתו ולומר 6ת 6סתו מתסמים קמטק המדיר את אשתו מלעשות מלאכה • יוציא ויתן לה הריני חוסר עליך סלה כגון פלמר יחסר קנ6ת כתובתה : שהבטלה מביאתה לידי שיעמום : תעסק כן לין כרכריו כלוס #cמיפן עלי fכל קנ6 ו הטריד את אשתו מהשמיש המטה • בית שמאי וזה פשוט ע"כ וכנר כתב קפניסי 6סור עליך לק אומרים שתי שבתות • בית הלל אומריס שכת כיונ6 נזק הרמב"ס נענתו מתפר' דקל מפוענל לק אחת • התלמידים יוצאין לתלמוד תורה - שלא כפ'ס מהנכות נדריס וכתיב ועונתת לה יגרע : ברשותי שלשים יום: הפועלים שכת אחת • והעתקתיו כמפנס ר' פרק הי בית סמליbומרי'סתי סכתות

העונה כמסכת נדריס ועיין מסנק חס הדירק סקי סכפות

נ' פרק רידנזיר : תמתין שכן מכיכו כיולדס נקנס פטמה פגועי' וכיק קל, יוציא כתב סמגיר כפכ'ס מסלכות חיפות ולס כזכר כגמ' חומריס סכת חקת פכן מולינן בניה פטpמר פגעת וגמרינן

כמה היה זמן סתורס ע"כ וקטור פס כתב זמים כלי הסכים • הכעס (סכועס) חלס על 6פתו ומרירה לקוח ולטעמיס קמ' ללסכר לסכקדירת נתכלת פסתיס ולפי דינו מדי הפכיס מגרה סקול מדי הפכים לחפוקי לירי רלס סכיס כמתניפין ללקמן וכולסי פ6ס סלירס מנכסיו ורינו כדלקמןכולי קלי וכיק סמלי סכרי גמרינן מרי לקוח גרסת נוו ריס פרק ז' ומיסקריכ וסלכס כרכי חליפזר נמר' כתפו קליס סקול נורס לס לפהות מירק ספל ידו כסר לס לחוקי התוספת ולע"ג לכל כנקוס btג'וכו' לין זס וסנ"נ פנימי רני גלי רממילק קלפי לקי וינקר על סכס לחת לכית סלל • לו

חליפזר ע"כ ועיין מ"ס נפוף פרק ח' רערוכין : סתי פנקות בנים סמלי • יוניס ויתן כתובה (לפילו סיס נמל ז המריר 6ת 6סתו מתסמים המטה פי' סר"נ כגון פחמר ספונתו לסלסי' יוס ליספן 6פונתו לtס חרסיסי התלמידיי

יספר הנחת תסמיפן עלי ועיין כפירופו לסיף וכו' פלטיס יוס ומפניתין רכי הניטור היס ופליגי רכנן עליק מסנס 6: פ"נ רנוריס : בית הלל חומריס מנת לקת: ,חומריס 6פילו סתיס ופלס פניס וסלכס כחכמיס : פירס סר"כ ויותר מכן יוכיח ויתן כתוכס 6ס ל6 יכול למנוח

סטייליס קתרק לנדרו' וכ'כ הרמפיס פרק י"ר סויפר נדרו ולסון ספרס

מכתב לו כלוקס 656 קתריה פיכח ניק • ומסוס וכסדיר 65פתו 6יירינן 6נג ריסטל כתב כמי ליפנל רספרת הפייכי כנדרי קלוסה נעלמה • והשקר"נ וחפילו תיק גמל כו' גמרה (יקין טעמ6 דסינו לומס תימסרו פק כסלו למי bcין לו פה נפלו פי' לפי ס; כלן כלל נדר רעתס נוסס לכעלס נמנ6יכל בתוך קומן

לכל זו מפולירק קריקיס כמי סלינה מנפס לינעל : התלמידים יוכסין סלס כרפותbלסיס יוס 6ף על פי סמכטלין כזה עונתן כרמוכחת מתניתין דלוכלזממו מליני סכק כו!

לפי bסוס ליל פונק וכלסנורינן כנמרס ספונת תלמיד חכס מערס סכת לערן סכת ופירס"י ססוf ליל פענון הפניקס וקגלת סגוף • וכתכ תרין ותמס 6ני למס לס קוזכרת כמשנתינו ונרלס לי cחין לת"ח עונה קכועת סכיון פנינו יונקיס סל6 כרפות לרשיעור(פלסיס יוס ולרכנן פפיס וטלס פניס כדחמרינן כנמ'משמע רפונת תלמידי חכמיס סדריס כטייס נ'כמפקניס כפי מס עסס כריכין לנדר פינס מעיניסס כטנין לימודם (לטרוק כו וסוכר ילוט פחין כל הזמניס סיס לסס נגן להמרינן כנמ'לעונאן לחס כסנת סיינו כפלין טקסוס לקס כלמונס דכר ולפי סירוע סלין זס מנוי לסס ממיר ל6 נפני עונת פלקן במסכתינו • כ"כ • זלפון קרמנ"ס פייר מתח וט"ס פי' ע"י תלמידי חכמיס עונתן פעס 6חת כסכת מפני סקלנעול קורס מקיסכחן ודרך תלמידי חכמיס נפמס מנילי פכת לנילי פנת • ע"כ: וקסס לי וכגמ' סכי fית6 עינת 50 תלמידי חכמיס סימס 6מר רכי יסולה המר פמורל מע"ס לעיס 6סר פריו יתן כעת 6מר רכיסולס וfי תימ6 רב הונל ולי תימס רכ נחמן זה סמסמס מטתו אע"פלס"ס וספגוע ברוקס מנילי פכס לנילי סכת וטעמ6 רכס ליכ' וכיון רפונה החמירה כתורת לי: כפי עבורתן וכפי כחוסלכך קיס סספורס מתtכסן לה סטינק עליקס לעונת 6ל6 כליל פכיתה ומכוחת סניף מכל לי למימר דעיקר עונתן פעס 6חת כסכוע וללמס רוקל) כלילי פכת לגילי סנפח נ"ל דמסכח נפקיז לת? לרוחי ומפנקינו ל6 סגלת יונתן סל מיח קיין טעמ6 פלפי מגבתנו כפונפן - מיקר סדין פעס 6חת נפנוע ותס על פי דרכס בחרו נקס ליליפות לכיכן ל פנות לל זס ול6 זקועיקר הדין לסיינו פעס 6חר כפנוע ל6 מני למתני מפוס ס6ינו גיזו פיס נילת תלילי הזכות <-לנירי סכמיס ויסלין נסט לילי פנת ולס מניגמי למתני מלילי טנק לגילי פנת כיון פfין זס מעיקר הדין ומורתו סהרי יכיל לקייס מכוח עוגת כחיזת לינק פתקית מלילי הזכות לפיכך פתק סתנ6 מדין עוגת תרגיר חנס ולח סגלו כן גרילי fפילו סת" סים לקר"נ רנינו מסס כר מיימון וטור טעס 6סר לומר סזה פחמרו מליליפנק לגילי פנת סלינן מעיקר היין

2

I1 יא ב לגלי

המותר פירס סר"כ ננס סקיק עוסק מותר על מעשה יריק המוזר הקדים 6ת מותר מעשה ידי 6סתו מס פריס עוסס יותר

וסמוקר קנוי לו כמעת כסף סתקנו לו קכמיס ניתן על סרלוי למזנבותית ולה הקדים מטפסידית עכמן ר' מחיר לס ככל ס3ת מעס כסף לנרכיה לכל המזונות כלתנן כמתני' לוינר סקוס רסנר סוס מקליפ לכר :69 כח לעולס וחין כן לנקמן ולמלי יקייק6 לן ליכולת לומר ליני ניזונית וסיני (הלכת הלל)הלכה כרבי יוחנן הסנדלר רfמר חולין פין ליס עופה כ"כ יכולק ריח

מקרים ובר פלח כח לעול'; סקלת'סיני נוטלת מעי כסף המותרס"6)רמ"א הקרשיר"יוחנן הסנדלראומה טוחנת פרחים פל ים זלינו נותנת פוקר וכן כתם חולין :ה או מלאכות שהאשה עושה לבעלה • סקס קטניס ולוס כקיס קרן נס הטבות וכקן טוחנת ואופה ומכבסת מכשלת ומניקה את בנה גרוניס הס מכינס כל גרכי הג'נוור הו6 ססס כמעסה מצעם (נ"6 לינ)לו המכה ועושה בצמו * הכניסה הטחינ'כגון בקנקן כלפלכי ידית וסכיס יכול לומר מיני לו שפחה אחת לא נותנת ולא אופה ולא מכבסת וקולטת הקמה : הכניסה לו ניווטים וחימי כופס כל פכן שתיס אינה מבשלת ואינה מוניקה את בנה • שלש מפתה לתת מענה לו נכסיס כותר רלס סכיס פ"כ וכ'כ אינ'מצעי נניח ל"ג)לו המטה - ואיג' עושה בצמר • כדי לקנות כסס מפח: ET6 : קטור ס'ס פי' נסס הרמ"ק ארבעה יושבת בקתדרא • רבי אליעזר אומר אפי' יוסכ'כקפלר'על כסה מכוח' חטיפ סר"ר יונת חולק מס הכניסה לו מאה שפחות • כופה לעשות בצמר • וחינת סולכת כפריתית וקל ופנר ר' (6יר דקדים שהבטלה מביאה לידי זימה ' רבי שמעון בן לכלן ולככן ולעפ"כ מוזגת מוקי' רן שמו' לסיינו גמליאל אומר אף

המריר

כו 6ת קבוט ומכעת לן לחת לחקר מיתק כסרפנק ולפי

קמטק ורנחנק לו פניו ילין בחינו מפנק לק מעת כסף סכנגלו • וכפנ הר"ן וכי קימל ורגליו מתלחכות לחין מפפמפיס נקס כblcf נלbתן כלנו: חממי נקט קכל פלונתייסו כמותר ול6 נקטס מעסה

פיטמוס ידית עכמן כפחיגו מעלס על מזונות חיכ'למימר רת"ק ה"ק רמח"ס דילס ל6 מלי מקרים מעשה ידית ע"ג ססכיס 6ע"פ פסוח רונה לסעלוקלת מזונות כל סקי6

6ינס רונה לפי סיכולת היל סתסגור לויני ניזונים וליגי עו25לגל נחפר נניתס 6פי' מותר לף ע"ג דל6 פניך ללקי ולע"פ סליכו מעלת לה מה פסול כגנרס קלום • דלוס נוקדים ונו סלל כ6 לעולס ונ"פ מזונות עכמן עיב וג'סר"כ ולח, סקרים מעפס יליס כגן וכ"כ רס"י לחו למימר דו סקרים מעסס יריר עכמן 657 פייכיני לינ6 רפייכת כמותר. רק6 כיסוח כתיסקריןbס ס"כ קלמר4 הקרים מותר כלומר לפי'סקדיס מותר וכל מטס'יריה נכון לוסקליס מעססידיס עכמן כ"ס סו6 לנר'מחיר קדיפלחקר מית' : רבי יוחנן הסנדלר חומר חולין. פי' הריכמכן הלכת • ועיין כמסנס ר' פרק כפרח רנררים ומיעפס : ה טוחנת פי' סר"ן נותנתוכסכרכס וכן לסורפרי (פי' נותנתו ל6ותו רכר פטונק • ולספרכס הול. הכלי העליון פעל

תרסיס ורחל מלמעלס לקכל וקלר מלמטס ליפול ממכו עלתרסיס להטמין מעט מעט וכן 6מרו עטה סוכך לכלפרכסת "זכקנן קריננסוף מסכה כליס: ואופה פת'רס": ומכבסת לפי ססיל מלחכת ככילס כמו טחינה וספייה

וכסמכנסס לו ספחק לחת סלסה ל6 תעסס לולפיכך סכסן נס ככן כיקר לכל קטור פימן פי ספפוק טוחנת סוכס מכפלת ומכנסת ולסרמנ"ס לין פרר לנגסנס נות נפכ"ח מר*חים פעס סעתיק לופת מכפלת כונסת וטוחנת ופעס העתיק טוחנת מכפלת וחופת ומכנסת : ועושה כלתו ראו נספקן 65 פסיק6 ליס לקינן כיפכסרומית6 פלינק כופק לעשות כן לפי סמסרים חת ספק ומפרניט 6ת סספתיס פי' רש"י פוסטן כמין פריט על סכעסיס נדולות על ידי פקיס כריסס לפרוק סחוט תמיד ברק - גמ' : הכניסה 5: ספחס 6חת לה טומנת וכן נמר' • קל פרח פנדל ותימי כיס (פיניק) לך לסר 6חרת כמקונני מטוס רחל קל טרמי לדידי וללידה * קמי דייך מן טרח וכתוס' תתרו בלבן ס6ס סו6 זן חוקת 6"כ מה מרויח

קכעל רכלל ספחת היל היתה עוסק הכל ולל סיס זן {ה 6ותת לכוס ועתס זן 6ותס וחת ספקקת : היושבת בקתדרה פי' קרינ כסלו מכוחס ועיין כפירןשלמפנס בי פ"ו °ופכ"רוכליס ומס שכתכקיסס פרק ד' מסנס גי

נסיעתס סמיס ומס סכתב ולחינו הולכת נפליקקו לכסן ולכלן לשון רש"י לילן במליחות לקניס לו מנית לפלייס ומ"ס פריך ולף על פי כן כו' ומכטת לו קמטק הכי למר רב הונס כנמר', ופירס" ומכפת לו למטה לפרוס לו סדין ולכרין דבר פלינוטורס וככפית תני לו כפילס !:) חכמיס הטיחוס פנס טונה להנקין זלת כיפרקל וכפנסר"ן לכל 6חריס פירפר למתניתין לסניט המטות כולן הכל הכל להניע מטתו כלכל ובמתניתין 65 גרסינן ומנעת לו bk ומנעת לת קפטת וסכו

נרסינן ומכעס לכלכל ע"כ וכן כתנו סתוס' מתי הגרסחות בפרק קמס דף ד' ע"ג 8 אף קמריר כו' כלומר 6ע"פ סכרכונו לינו עוסס מלחכת יוליס כו' וחכ"ל פלס מין רנוכו טלס קעטה מלמכס יכול לכופת לכל לענין סטטס ל6 קחי פליס • 6ף לטעמו bל ר"ס כן נמלים • פוית מטעמו פל רני קליעזר :

המריר

סיעתוסינגלס • תרגוס וכתמהון לנו ונספמימות לכח המריר 6ת 6פתו כגון לומר סנחת תסמיפן פלי 6ס תספק ופלוגתייסו ורכי שיעור ורכי פמעון כן (גמלי26) קו כחזה סוס מלחכת כ"כ טור י"וס"ס רל"ה ולסון המניו :לינק כטלס !pטסקת בפיניקנחוק הלידי זמר חיכה לילי ספייר נוהלכות חיסות ולט שכל מקוס סתרות המריר fפ סעמוס ליכח פחין סעמוס bk כינס3 ותוסס וכטל לגמרי והלכ' 6סתו מכך וכן ר"ל ססו6 וסר הגלתועלית לס תעפת כן כרכי 6ליעזר : ו סמר

לכל החוסר על 6סתו ולומר 6ת 6סתו מתפחים קמטס המדיר את אשתו מלעשות מלאכה יוציא ויתן לה הריני לוסי עליך סלה כגון סbמר יחסר קנ6ת כתובתה שהבטלה מביאתה לידי שיעמום : תיק כן לין כלכריו כלום nceיסן עלי 6כל קנ6ס ו הטריד את אשתו מתשמיש המטה - בית שמאי וזס פפוט ע"כ וככו כתל תסמיס 6סור עליך לק אומרים שתי שבתות - בית הלל אומרים שכת כיוכח כזה הרמכ"ס נענתו מתפר' דקל מפוענר לק אחת • התלמידים יוצאין לתלמוד תורה - שלא נפ'ס מסלכות נדריס דכתיב ועונתת לס יגרט : ברשותי שלשים יום : הפועלים שכת אחת • וסעתקתיו כמפנתר' פרק קי בית סמליbומרי'סתי סכתות

העונה כמסכת נדריס ועיין מסנס מס הדירק סקי סנפוק

נ' פרק רידנזיר * קמין סכן מכיכו כילדס נקכס פטמ6ס פֿנועי' וכית סל, יוציא כתב סמגין נסכ'ס מסלכות חיפות כלל כזכר כנמ' חומריס מלת 6חת מכן עלינו כנרה פטפחת פגעת וגמרינן

כמה היה זמן סקלרק - ע"כ וקטור פס כתנזימים מרי רסכיח • קכעס (כועס) 6רס על חפתו ומדירת לקוח ולטעמיק קfמ'לססכרס לקנקדירת נתגלת פסתיס ולפי דינו מדי דפכים מנוק סקול מלי דפכים לספוקי לידת הלס סכיק כמתניתין ללקמן וכוללי פלס כרירס מנכסיו °ורינו כדלקמן-ב כולי תלי וניק סמלי סכרי גמרינן פרי לקולגרס לק גור ריס פרק ז' ומיס קרינ וסלכס כרכי הליכור נמר' כתפו המים סתוס נורס לק לפקות מלירק סעל ילו כסס נס לחפוקי התוספס ולע"ג לכל כנקוס סbכ' וכו' 6ין זס וסנ"נ פנימי בני נרס דממילח קלפי לקי ויוקר על סכס לחת לכית סלל • לו

אליעזר ע"כ ועיין מ"ס 3פוף פרק ח' רערנין : סתיסנקות לגיפ סמלי • יוכיס ניסן כתובה ולפילו סיס נמל ז המריר fת fותו מתסמים המטה פי' הר"ן כנין סמנור ספונתו לסלפי' יוס ליספן ספונתן לסtס חרסיס התלמידיי

יספר הנחת תסמיפך עלי ועיין כפירופו לסיף וכו' פלטיס יוס ומעניתין רכי ניטור קיס ופליגי רכנן עליק מפנק 6: פ"נ לנדריס : בית קלל חומריס סכס לקת • :חומריס 6פילו סתיס וסלס פניס וסלכס כחכמיס : פירס סר"כ ניוקר מכן יוכיח ויקן כתוכס 6ס ל6 יכול למנוח

סטייליס קתרק לגרון וכ'כ סרמנ"ס פרק י"ו חניפר נדרו ולפון הפרת

מכתכ כfו כרוקח 656 קתרי פיכח ניס י ומסוס וכיריר ל6פתו 6יירינן לנג ריסטל כפר כמי ליפנל לספרה לסייכי ככלרי קלסה נעלמתי ופ"סקר"נ וחפילו תיק גמל כו' גמרל ניקיו טעמן דחינו לומס מיפסלו פת בסלו למי f6cין לו פת נפלו פי'רפי s6 כ6ן כלל נדר רעקק גוסס לכענק עמנ6יכל בתוך הזמן

לכל זן מנהלירה קריקיס כמי סלינה מנפת לינעל התלמידים יוכסין סלס כרפותbלסיס יוס 6ף על פי סמכטלין כות טונתן כרמוכרת מתניתין דלוכלזממו מליני סכק כו!

לפי פרוח ליל פונק •כרחננרינן כנמרס ספונת תלפיו מכס מערך סכת לפרס סכת ופירס"י פתוח ליל פענון פניקס וקגלת הנוף • וכתב קרין ותמת חני למס ל6 קוזכרת כמשנתינו • וכרחה לי fcין כת"ח עונה קכועס סכיון ספגינו יונקיס סל6 כרעות לר'ליעזר (פלסיס יוס ולרכנן פפיס ועל: סגיס כדאמרינן כנמ'מפמע לפונת תלמידי חכמים הדריס כעייס ג"כ מסקניס כפי מס dos כריכין לגרר פינס מעיניקס כטכין לימודס (לטרוק בו וסוכר ילוט סלין כל הזמניס סויס לסס גלן להמרינן כנמ'דעונאן לחם כפנס סיינו כפלין עקסוס נקס כלמונס דכר ולפי סילוע סלין זס מנוי לסס תמיר לו נסניז עונת פלקן כמסנפינו • ג'ן • זלפון קרמכ"ס פייר מתח וט6"ס פי' ע"י תלמידי חכמיס עונתן פעס 6חת כסנת מפני פקלנעול קורס מקיס כחן ודרך תלמידי חכמיס לפתם מלילי פכקללילי פכת - ע"כי וקשיח לי ונגמ' סכי לית6 פינת סל תלמידי חכמיס לימס למר רכי יסולס 6מר פמורל מט"ס לעיס 6סר פריו יתן בעתו 6מר רכיסולס ולי תימ6 רב הונ6 וfי תימח רב נחמן זה פמפמס מטפו אע"פ לפ"ס ומטמע לרוקח מלילי פכס לנילי סכת וטעמל רכס ליכ' וכיון רפונס סלמורת נתורת לי: כפי עבורו וכפי כמו סלכך קיס פספורס מתפכחן לס סטילס עליסס לעונת 6ל6 כליל פכיתת ומנוחת סניף (מכל לקו למימר העיקר עונתן פעס 6חק כפנוע וללמס לוקק פלילי פכת לגילי פנקס נ"ל דמהכח נפק לת? דרומיל ותפנתינו לה סג6ת יונתן סל מיח קייט טעמ6 פלפי מגבתנו כפונפן טיקר סדין פעס 6חת 3סכוע - ותס על פי דרנס בחרו לסס ליליפות לפיכך ל6 פגלת לל זס וכל זה ועיקר הדין לסיינו פעס 6חר כשבוע ל6 מגילמתני - מסוס סלינו מיקו פוס לילתמלילי הזכות ! למילי חכמיס מיקרין נקס לילי סכת ולה מני גמי למתני מלילי מכק ללילי מנת כיון פfין זס מעיקר הדין ומורו מהרי יכיל כק"ס מכוח עונת כחיזת גילת סתריה מליני הפנוע ולפיכן פתק סתנ6 מלין עוגת תלמיד חכס ולסכfו כן נרfתלי (פילו לת"{ מים לקר"נ רבינו מפה כר מיימון וטור טעס 6חר לומר שזה פחמרו מליליטנת גלילי פנת פלינן מעיקר קלין

יא ב לגלי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וחולי מסס דפו רנרסרף ל"ק דתניה מפיליס קרחשוכיס קטייליס fcין לקס מלמכס ול6 סחורת : החמריס סיולסיס כח קיומפמפין מטותיקן 656 גרניטי כסכת כו') מכל מקוס לכפריס להניח תכולה: הנמליס מכילין חבילות על הנמלים הקוסיס פכפסנתינו הרי קוס מתיסנת כוס :

המקום רחוק : קספניס סמפרסיס ליס סגדול ומי סת'ק העונה החמורה כקורת כלומר מנות עונה שהיה חבוורה מתחלתו כעל חומנות סעוכתו קרוכס ונקט לעזוכטל סומנו כקורת כן היה

ספונתן רחוק' 6סתו מעככת התרס:6כל חומות הסמורי העונה האמורה בתודה הטילין בכל יום הפועלי' עליו חון מאלמוך קורס פלין מסכת על כל עונה ועונת שתיס כשכת החמרים אחת כשכת הנמלים אחת 6סר יכולת לעכל על כעלס

לכל חיך נחקר כמות שהיה יל'יוס הספנים אחת לששה חדשים דבריר'ליעזר: סקית טייל חן פועל פלס בזמנת פור 65 מקרי המורק ז המורות על בעלה פוחתין יה מכתובתה • יפסק תלמיד חכס : בתורה לע"פ סיס לסס סמך שבעה דינרין בשבת • רבי יהודה אומר שבעה המורות מתסמים

קטג מן המקרחות גרורין של טרפעיקים• ער מתי הוא פוחת ער כנגד כתובתה ממלחכס כופין סופס לעסוק יעקי לעס כמו ספי' רס"י ר"י אומר לעולס הוא פוחת והולךסיס ער 66ס)שמא מחכה לה רייניגן לס נפרסת ויסלח ססרי כמפנה, תפול לה ירושה • ממקום אחר : גובה הימנו : כמוררת : טרפעיקיס כל רפרקנ'לחולין תנן וסימני

וכן

טרפעיק סוס מסקל רכני' כפוף ל6 נחמרו 6כל 6מרו

תסמונת ספורות סל כסף מגויס • חפ"נטורפותו פן חי ותוריס כרחיתח גנרית', נרף כמסקל סtbס לרכמוניס פקירין בערכי דרכתיס 6כל כנמ' - וקנת קשת מחי למימרח הלמורה כקורס ו"ל דחפילו דרכמון סם מסוק סעורות בינוניות 8 כסף : ער ככנר נרני 6לעזר בן יעקב רורים Sפלרה כסותה ועונתה כונסו כתונת ו6חר כך נותן לה גט ויוכחס כלס כתונת לכל חיכו לכסות כוסיפ6 נגרייתח כנמרק פירוף מרס 6פי'סכי סיס מסתס 6ותס כרי לפחות על הנכסיס סנפלו לס מבית לבית פיס דעונה 6סורת נתורס ממרק קיו כרמייתי התס כתוספת ונספסיוס מפנק :

מוסיפין סיפח דכריתה • וין פֿרן מנין המרת קל וחומר ומס נריס

סל6 גcלת עליהם נכתהלת לין ופחי למנוע ממני וכריס סנסלת עליסס לכפחלק חינו דין סbינו רסקי למנוע ממנו : הטילים פירסכר"נb6ין לסס מללכת וכו' על התוס'על ct סורכן (כיפכ) נטולס רפרנייקן

כפר קרע מקמים לכל ממלכת כופין חוקה כו כן כתכ סרמנ"סנפכ"ו מסלכות חיסות ולעית סכקכקי

פעיל כמסנס ד' וס' דיכולס 6סס לומר מיני ניזונית וחיני עוסק י"ל ססוּנְר כרעת המפרפיס ספונריס דל6 fמרינן סיכולס לוזר כן חלה כדי להיפטר מטוייק כמר פזו תחת מזונות רסס 6מרינן כנמר' מידי לקיים ממירי רקיז לעיל ייז וןנ"ט סלר מלחכות כל קײן סכל כל פחר מלחכות כריכה לעשות חפילו חומרק הינו ניזונית 6ף על פי סקרים והתוספת וסן כנרל זי"ע והרמכ"ס סכיס". ועי'סלס 6מר סרמכ"ס לכופס כטסות 656 כס6רס מיני עופר כלנו וכיוונת נ"מ : שבעה דינריס טעמל וסכעס כתכתי לקמן כר"ק ספס כו' : טרפעיקיס כתנסר'נכל טרמפיק קוס מסקל מ"ס

מעות st כסף כרוף כמסקל ג' דרכמוניס וכתב סרמכ"ס פרס חני דינר וקסקלי פכספ"נורמלי כתכ ססרינר נוסעורק וכן פי' עורגרים קידופין כמו לכתוך נס 6ס נסיך וכן כריס פרק ו' וסכועות וכל זה :t פורת וככר כתנתי בגופנת נ' פרק קמ6 לכל סל דכריסס קול תסמינית וסכס כמיודחי cלין הסופר מן הקורס ס6ין זה חלה תקנת מרכריסס וכן לסון סטור סימן ע"והמורות כו' נתחלה תקנו בימי חכמי קמפנק פיפחתו רק מכתוכתה ז'דינרין כו' וכמכokc f טרפעיקיס כריך לתת לחסכס הפמינית כלכר לכסף כרוף ולח יסיס כל טרפעיק כי חס ו'סטורות ותסכעס פוליס מים ספורות ולפי רכרי בתוספת fcכתור במפנה מ' פרק דלקמן רות bcמרן כסל וכריקס כסלס מרינה 65

6מרו כרוקח חלק בסלע ולח כוחי ומנת ו6"כ סה"ננסלר מטבעות כי הכוח ללס 6כל נגמרח מפורס כתריס דטרפעיק פלס מעות והכורי הול כיר מעות נמכח פתוח המינית הכורי וכן לצון סרמכ"ס כפרק י"ו מס"6 בין הגורו על cfתו לנקמן דתנן סמוסיף ג'רינרין, כתר סקס מפקל לין פעולות כסף • דהיינו הסמינית מונ' דינרין של כסף כורי : עד מתי קול פוחת כו' כתב קרינ חזרו ונמגו סיסיו מכריזין פליק ר' פכתות זו התר או פי'רס"י פכפוך ממס סרס ימיס פbינס של מלכה והכל מצויין ככ"כוננפי מדרסות והיינו דקתני זו חסר זו לסד6 דכיון דסוף סוף מפסקי ימי חול בינייהו פכקוק גופייכו לf כעיגן רכופיס קמ"ל זו 6חר זו חלה חי 6מר לתנך

כפות סכועות כינסו מכח היקי הלסניכמכווניס וbינטריך למיקניזו 6חר זו נהריח קתני כתוסכקס פעס לחת נסכת• סר"ן• ומ"ס סר"כוחפילו נדי פרכינן כגנרו) נדה בת השנים היה פיונו היינו רומס מי סיס לו פק נפלו למי פֿ6ין לו עקנסלו וכתכו התוס' ולפיל לגמר מליר הנדקמפוס רמדיר קוי טפו כסלה מעורר סמח יפתח פתת לגלרוקדע רכשורר מוסיפין פֿכללה במריר סר"ן כתנ דהיינו טעתה וכמורך מוסיפין וכמריר חין מוסיפין לפי פקטורי כל ספה ספה מומר כמרלו וכדי שיחזור ממררן מוסיפין עליו כל סכק וסכת לכל מליר מכיון שגרירה וחינו מונח פתח לנדרו מת נידין לנסות ולפיכך מיןמוסיפין טל

כעוכתק

[ocr errors][merged small]

מוסיפין על כתונתס ג'רינריס מטוס דנמרס לנכרס קפה כתוכתס כלוס bk יוכיחה ויתן כתיכת לסוף סכועס 6חת וכיון כסהול במגע מן התפמיס יותר נוגערק לתת לפיכך כסתי ססיס יודעת מכסוף סכועס 6חתפטר ממנו פס כסלס מקרי מורו וננלערקו פוחזין לס סכע'רינרין וכסהול מורל ומכער' ומ"ת נמרי לק ניס מנרה לכל כפתחים חו החסר מוררין חין מוסיפין לתה ג'רינריס וסיכח למרות חמרי'נגמ' חזר מתסמיס כיון ללין למורדן קלכת לחו פק כסלו מקרי ומפ"י ונתנו סיסיו מכריזין עלית

פוחתין 6ו מוסיפין חפילו הרגע לכפות זן 6חר זוננתי וכן המורר על אשתו • מוסיפין לה על כתובתה כפתיל נרתס ע"כ ומ"ס סר"ן כנסיות ובתי מדרפות ולומר שלשה דינרין בשבת • רבי יהודה אומר שלשה ולפילו סומרת ינס כלומר פלוני' מררת כבעלת ופולמין טרפעיקין : ח המשה את אשתו על ידי שליש ס6יני בונה להפיינס נס תכיר קו ירעת פלחפילו לא יפחות להמשני קנין חטין • או מארבעה קבין וכמפני בלוג'רמנות יכוס כתובתך מחס מנה ספסלת שעורים: אמר ר' יוסי לא פסקלה שעורים אלא קורמת וכן פסק סר"כ כסוף 6ת מגן 6חת 6רוסס וססת רבי ישמעאל שהיה סמוך לאדום ונותן לה חצי קם פיק: וכן המורל על 6סקו נפוחס ולפילו נרס (ולפולו קטנית • וחצי לוג שמן : וקכגרוגרות • או מנה מוסיפין כו' מלכר כחיסור קולק) (לפינן פומרת יכס דכילה ואם אין לו : פוסק לעומתן פירות ממקום פתוח עוסס וז"ל סרמכ"ס פ' וקורס הכרוק מודיעיס לה אחר • ונותן לה מטה מפן ומחצלת ונותן לה כפה י"ו מס"6 ולע"פ סכתוכת פרוגיס נזכריז עלית (מחר לראשה יוחגור למתניה: ומנעלים ממועד למועד • סולכ'וגוספק הרי קול מוכר הכרזס מודישין 6ותו סככר וכיים של חמשיס זון משנה לשנה • ואין נותנין כלל תספר סנחמר לה יגרמן סלמת היכרות ו6ס עמרת לה לא חדשים בימות החמה • ולא שחקים פלס סנ6ס יפלס חבל לענות נרדת מגה גלס כתובת : בימות הגשמים * אלא נותן לה כלים של חמשיס 6סור : שלשה דינרין ח המפרק 6ק rc6 על ידי זון בימות הגשמים • והיא מתכסה בבלאותיהן כסכת פי'קר"נמסוס רכערס סלים סגותן מזונומית על ידי בימות החמה : והשחקים שלה דנברס קפה כו' ומפרס כגמ' ספטרופו' ומינק סוכנת עמו

ט נותן

ולכן 6מרו ג' ולסנ' וסני פרגו'וכרת לסס כית גדולה

סיקס מחנית סיעור' ומתמל פירותס : לח יפחותלת נפנועת : 65 פסק נסtעוריס כפניס כחנלין למי לפטר לקחי ופוחתין c65 ז' דינרין לסכת הס גן הסטיס kס רכי יסתט: פתית סמוך לדוס CEס כסעוריס כנגר ז' ימי הפגת רינר ליוס לכל כחיס רמוסיפין לי לייקים רעות ביותר': וכלת סלניס ורוסות בעגול ונמכרת כמפקל נס פולחני דינר כנגדיוס ססנת מחזי כסכר סכת ספרי לין וכל כמלק: מסן ין ממחללת: כפה כפיף זחל : (מכפליס מוסיפין לכל קפנוע כיחל סיתס סכר סכת גחכ5ע ככלל 56 מתוער למועד מנטליס חרסיס נכל ocyc רגליס : חרסיס מס סעולק ככל יוס ויוס 6ס יתפייס קיוס חו למחר כחמנע קסיס לק בימות החמה לפי פקס סמיס : ויפיס לת כימות

הסכועת סין מנטרפין כל ימי הסכום זס עס זס : סנסמיס: והחקיס סbת 6ף כסיקנה לה חרסיס • מפני ח המשרה 6ת 6סתו על ידי פליס • עיין כריס פיז ומ"ס סתכסה גלן כינוי נרתה : : ט כותן

סס כס"ו : לא יפחת לק מכ'קניס לרכי

יוחנן רוקח דמתניתין נ' פיס דערוכין סכסחתת מחסן פה Entחכו תחנוני ירי פתי סעודת ככל רוכט קכ נמנ6 סנסני קניסלס ט"ז פעולות נהרי מינס נריכס חלס ליין נ' ליוס וכליל סכת סוכלת כמו כרוקמן - מפרט כנמ' והני תרי סעודות יתירות לחרחי ופרחי ונתכי מתרכת מתני' כמי חליכס וריס דקתסרהו תמניח טרי כקכיס לכל 6רכע לחרקי ופרחי : קטנית וכן גרוגרת לו רכינה (הכול עין חת הפת ופמן לחכילס להדלקת הנר רמכיס פיין מסיף: מטה תפן ומחללת פון רמנ"ס פרק "נמס"6 מטה מונעת וכן פי' רס"י כגמ' טור סטות על מסת (פריך נגמרה ותסנ' לס ככך וכתב התוספ' רעמפן לח פרין סהול רן ורחו לסמיכה ונסי ללפכיכס ח"ג דסל חית לה מטת לסמיכי מית) כריכת ע"כ וים גורסיס ולס לין לו מפן נותן לה מסגלת וכן גירסק העריך

ולנירס זו פרין נין תתכן כין ממחללת נס קרמכ"ס העתיק מפן 6ו מחללת : ומנעלים ממוער לתועל לפין הריכמנעליס כר למשטר למוער לס קחי bk למכטליס לתנfכמקוס קריס קלי דלח סניכלל

תלתל זוני מסחני נחנך חורחיק קמילן ונזכינתו ניהלק כמועל כי סיכי לנתוי לת סמחס כגוויירו • וכתב הר"ן רמס"ט לכיקוס הייס קחי 65 חנן ריקין ניכי לכל מסכלת לפי פיס לה 6"כ החי תנ6 לספין °מילי לחכשורי

חבילה כי סיכי ללח חtיך גר ופתילה וחכית וקרירי דיהיב לה כרחיתה כירושלמי וכתוספתח : חמשים זו כנמ'מפרסנSp סרינה קלמר 6 : 7 ענן לקמן נר כפניולי St3 כורי עני קמפי'זוז ככלית לתח דתנן כסיף פלס מי סיס לומלחיט זי 65 יטול כו'כסל מדינת קן וסינן עולין 6 כית זוזי כורי • ועיין מס שכתוכ בכנפנה י' פ"ו: השחקיס וסס מותר קכסות רמב"ס פרק י"ג מהלכות יפות

ט ערכית

גתרס

« הקודםהמשך »