תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[subsumed][ocr errors]

ב ודברו השוטרים אל העם ואמרו מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו וגו' אח' הבונה בית התבן- בית הבקר בית העציס - בית האוצרות אחד הבונה ואח' הלוקח ואחד היורש ואחד שניתן לו מתנה ומי האיש אשר נטע כרם ולא חללו וגו' אחד הנוטע הכר' א' הנוטע המשה אילני מאכל ואפי' מחמשת מינין - אחד הנוטע ואחר המבריך ואחד המרכיב וא' הלוקח ואחד היורש ואחד שניתן לו מתנה ומי האיש אשר ארס אשה וגו' ואחד המארס את הבתולה ואחד המארס את האמנה אפילו שומרת בם ואפישמע שמת אחיו במלחמ חוזר ובאלוכל או שומעין דברי כהן מערכי מלחמה וחוזרין ומספיקין מיסומזון - ומתקנין את הדרכים : גואו שאינן הוזרין הבונה בית שער אכסררה מרפסת הנוטע ארבעה אילני מאכל . וחמשה אילניסיק המחזיר את גרושתואמנה לכהן גדול גרושה וח, וצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישרא בת ישרא לממזרולנתין לא היה חוזר. רבי יהירה אומר אף הבינה כית על מכונו לא היה חוזר ר' איעזר אומר אף הכונ'בית לבנים בשרון לא היה חוזר: ר ואו שאין זזין ממקימן - בנה בית וחנכו

נטע כרם וחללו הנושא את ארוסתו - הכונ

את יכמתו שנאמר

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

פרק ח משוה . מלחמה - בשעה שמדבר אל העם - בלשון הקרש היה מרבר - שנא' והיה כקרבכם א המלחמה ונגש

הקדש ואמר איהם שמע ישרא וגו' על אויביכם : ולא על אחיכם לא יהורה על שמעון ולא שמעון על בנימין שאם תפלו בירם ירחמו עליכם כמה שנאמר ויקומו האנשי' אשר נקבו בשמו ויחזיקו בשבי וכל מערומיהם הלבישו מן השלל וילבישים וינעילום ויאכילום וישקום ויסכום - וינהלוס בהמורים לכל כושל ויכיאום יריהו עיר התמרי' אצל אחיה' וישובו שומרון על אויביכם אתם הולכים שאם תפלו בידם אין מרחמים עליכם - אי ירך לבבכם א תיראו ואל תחפזו וגו'. אי ירך לבבכם מפני צהלת סוסי וצחצוח חרבות • אל תראו מפני הגפת תריסין " ושפעת הקלגסין יא תהפזו מקול קרנות S תערצו מפני קול צווחות כי ה'אהיכם ההולך עמכם הן באין בנצחונו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

של כשר ורם - ואתם באים בנצחונו של מקום פלשתים באו בנצחונו של גלית מה היה סופו לסוף נפל בחרב ונפלו עמו בני עמון באו בנצחונו של שובך מה היה סופו לסוף נפל בחרב ונפלו עמו ואתם אי אתם כן כי ה'אהיכם

[ocr errors]

ההולך עמכם להלחם לכם וגו'זה טחנה הארון

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][subsumed][ocr errors]
[ocr errors]

מוצאי יום טוב הראשון של חג בשמיני במוצאי שביעית עושין לו בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה שנא' מקץ שבע שנים במועה וגו' חזן הכנסת נוטל ספר תור' ונותנה לראש הכנסת וראש הכנסי נותנה לסנן - והסגן נותנה לכהן גדול וכ"ג נותנה למלך והמלך עומר ומקכל וקורא יושב אגריפס המלך עמד וקבל וקרא עומר - ושבחוהו חכמים : וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכריזלגו עיניו דמעות : אמרו לו k תתירא אגריפס אחינו אתה • אחינו אתה - אחינו אתה - וקורא מתחלת אלה הדברים עד שמע ושמע והיה אם שמוע עשר תעשר כי תכלה לעשר ופרשת המלך וברכות וקללות - עד שנומ'כל הפרשה ברכות שכ"ג מברך אותן המלך מברך אותן אא שנותן של רגלים תחת מחילת העון : פרק

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ופרשת סמלך וכרכות וקללות - סר"כ כתב ומח"כ כרכות וקללות כו'וחוזר וקורb פרשת סמלך - ולא ידעתי זו מניין לו לסגו' מסדר סשנוי כמפנתינו . ורש"י מפרש כמו כמשגסי וסרמכ"ס פירס שקורb עשר תעשר - וקורי על ספלר *

על

[ocr errors]
[ocr errors]

כנגד כתפותיסס - מפני סנריך נשיbות כפיס - דכתיכויסb כנגד כתפותיסס - פי'סר"כ מפני שנריך כשיbת כפיס מסרן bת ידיו מל סעם ויברכס" וכפיכסוb וכניו כל סימיס ומיסו נשימות כפיס סנכסס כעלמb כמשמע ומ"ם ססוb כנסיbות כפיסי bף כניו בנסיbות כפיס כל סימיס : סר"כוכתיב סוb וכניו כל סימיס, וכb ושרתוbקקם כרכסובמקרס שמכרכיס מפספס כפס סמפורש וסכיני למעלס לשירות לכתיכלפרפז ולכרך כשמו גמרא : שנאמר וישb מקשרי מנכעותיס' מנכיסים ת א מסרן זגו' ג"ל דלbו ר"י ידיסס למעלס מדbסיסס : במדינה כהנים נושאים את ידיהן כנגד כתפיהן - ממרס דמי סכי לדידיס פמין מנכיס ידיו למעלס ובמקרש על גבי ראשיהן: ו הוץ מכהן גדול שאינו בנבולין גמי לבעי נשימות מן סכין מפני פסcס כתוכ מגביה את ידיו למעלה מן הציץ - ר' יהודה אומר כפיס למעלס מרמפיסן ול6 נו ומין סלכס כר' יסודס : אף כהן גדול מנביה ידיו למעלה מן הציץ שנאמר מסכתן דפליג מל6 מרישb ז כרכות כסן גדול כיוס וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם : 'ז ברכות מסדר נשימות כפיס מנלן סכפוריס - לאחר שכלקס כהן גדול כיצד - חזן הכנסת נוטל ספר תורה שנאמר ויסמ - וכס"נ מפרפ עכודת סיוסי קורמ כפויס ונתנה לראש הכנסת - וראש הכנסת נותנה לסנן רש"י כמסנס ד'פ"ק לככורו'ומכרך ח' כרכות : חזן והסנן נותנה לכהן גדול וכהן גדול עומד ומקבל *וכן פיר'סל"כ כחד פירושG-b. כנסת שמש סכנסת שטורח וקורא עומד וקורא אחרי מות - ואך בעשור וגולל כמשנס כ' פ"כ דפסחי ועיין עסקי סכנסת עליו לסכניס את התור ומניחה בחיקו ואומר יותר ממה שקריתי כסוף מסכת עליות 2 ולסוגית לספשיט 6ת תפיכס לפניכם כתוב כאן - ובעשורשבחומש הפקודים ? ברכות כ"נ וכו' ל6 ולסכין סיכל: רמס סכנסת- קורא על פה ומברך עליה שמנה ברכו' - על התור' 6תפרש מגלן על פיו נחתכין דברי סכנסת ועל העבודה - ועל ההודאה ועל מחילת העון - למין גימרין מנ6 כלסון פייפרופ על סמע - מי ועל המקדש ועל ישרא - ועל הכהנים - ועל שאר סקדש - ולפי נרמס כעיני יפטיר כנכיb - מי ירד לפני התפלה - (נ"מ על סכסניס ועל יסרמל ועל פbר סתפלס) • 67ף על גב דקbמר כרכות סתיכס : סנן סמוכן תחת ה פרשת המלך כיצד מוצאי כ"נלb קפיד מכרכות עכמן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »