תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

בכרס פירס סריג על סס כו' וכפי' רס וכ"כ סרמכ"ס נכוס על סס ססיו יוסכיס סורות סורות ככרס: הכניס ירסן

כעליות פין תחנת ר' ומסייס ורס"י קרס כנסת והכנות זוגו מתכחי כתוכס סקכניס זכריס ירפו כתוכות למן יפרS6 כרס פנ6מר כרס היה לידידי :

ולכנות-נקכות יזונו מנכסיו : מס הכניס וכריס 6ין יורסין ז כתב לה וכו' ולל כתב לק כלככסיס כו' חייך פירס סר"ן כקוכת 6מן סלח לסקר מיפק חכיהן : כן הכנות היכן כוונות להיות כל נכסיו

.מנכסי החג מכן תנסי : לסרחין ומפר'קרמניס וקיל בכרם ביבנה הבנים ירשו' והכנות יזונו מה הכני' :כתוכק חלה לחקר מיתת

קטריף כל מקסימכור לויתן אינם יורשין אלא לאחר מיתת האב' אף הכנות לכיתן : ז ולח כקכלס כל .ע"כ ולע"נ רנסנס ו' פ"ק אינן ניזונית - אלא לאחר מיתת אביהן :ז לאכתם נכסיס כו' חייב להיות כל וכית פליני ר"מ ורכנן ררימ לה כתובה : כתולה גובה מאתים • ואלמנה מנה נכסיס לקרלין לס ולח יכול ס"ל 6חריו' 65ו טעות סופר מפני שהוא תנאי בית דין כתב לה שרה שוה מנה למימר לין לין חלל סדק ,לח הוי כמלן וכתינק דתי תחת מאתים זוז : ולא כתב לה כל נכסיס ראית לי לכתוכס לין ככתוכתיך: ח ומה כנמ'וככל חמרי' 6י - אחראין לכתובתיך - חייב שהוא תנאי בית דין : וככסנת סbינו יכול לקיימס מתני' ר"מ קיס דסמר כריס :ח לא כתב לה אם תשבא? אפרקינך ואותבינך לי מפכפכיס chc כקן לסורי .פרק דלקמן כל ספוסק וכו' לאינתו • ובכהנת אהררינך למדינתך חייב שהוא לכעלת מסגסנפס כותב עת (ופסקיכן כוותיס) מלי חיים תנאי בית דין : ט נשבית חייב לפרותה ואם אמר לפרקינן ולסקריכ'למרינתך דקתני מן סמחוררין 6פילו הרי גיטה וכתובה תפרה את עצמה אינו רשאי וחייב לתת לס כתוכק ולע"פ הכי זק ספירס סרמכ"ס לקתה חייב לרפאותה * אמר הריניטה וכתוכהה סכע"כ כריך לגרסה : ט ללמסעוכלין קתני רחייך תרפא את עצמה רשאי:י לא כתב לה בנין דכרין הינו רbחי סככר נתחייך היינו טעמלfע"ג דפסקינן דיהוו ליכי מנאי • אינון ירתון כסף כתובתיך: יתר כפרקונקס מסכסכית : חיים כר' מחיר ככל הפוחת וכי על חלקיהון דעם אחוהין. חייבישהוא הנאיביו: (רפלוקס ספרפומ'כמזוכו': ,מוקי למתני' כר' מחיר חייך

יא בנן

רסליסbין חייכלזון גרוסתו: דקתניי כחררין כלכלי מ"ת

י יתר על חולקיסן רעס לכן רקי"לן כלסביות רט"ס סול ודל6 כר'ה ילכו לפרס חסוסון לס תמותי בחיי וחירון יטלוכניך כקוכתיך חסרי המסנה קליניק להלכתל • וטרינ bסתס יוכריס ולס פירס מתי כסיכוסו לחלוק כנכסי עס כניס סיהיו לי מחc

6חרת כנסתגר6 פנתכוין גיב לכל תרין' פי' לפסועכרי''ה קוק ונפקה מינק כנון סכתונה של זו מכונת כפר חסרת fו סכני .ליק לפרס סכן כנפ' סכרינן דמתני' לחור"מ מסוס רמטמע קלפה חסרת מרוכיס מכנית סל זלת וטוד ללו סיטלו כתוכס

כן והיין כ6חריות. היינו 6פי' ממסועכריס !טיין ספ"ח : חמן ולפי'סכתוכות מוות ולין כתובת כגין דכרין נגלית ספיי ח חייב לפלוקס ולס ריק כהן סככר נמסרק עליו פורת כזמן סזס 75

% ממקרקעי לכל לס ממטלטליורוק' כפסנים הלך לוקס ומקוירה לבית מונית ספי' היס כעיר סמרק סיפור סמי הכתובות ווינר יותר חז יורסין סכניס כסוכו'כנין מטפל רק על סמחזירה למדינתק ומגרפס ולס כעלס יסרסל דכרין קליל ונcסר מקוס לירוסה של תורת פלחר סיטול כל מחזירה לו ל6סס כמו ססיתס ולס רכס fחר כך מגרסס לסון 6 מסכניס כתוכת bמונסחר דינר לחלוק ולירס כנכסי חכיקן קרמנ"ס פרק י"ו מסלכות חיפות ומ"c קריב וחייב לתת לס סכל 6ס לח הניח החנ bk כסיעור ספי קכתונות חן פחות מוק תוכה הכי מגן כסוף מסכת נדריס • (פס כתכתי קטעס : סולקיס הנכסיסנסוק וחין כתוכות כנין דכרין נוסנת כהס : ט רשאי כתב סר"נ 66ין 6רס חייך גוון נרוסתו זקן לפון

,ים על רס"י וקפיה לי 6ס כן פריונק נמי יססרסbי סלין סלס חייב לפרות גרושתו וקרי 6פי' מס קורס סנפליק לין קיורסיס קייכין לפרוקר כדמסיק כנמ' וייל לסתס כדמפרס טעמ ככרייק6 פלין חני קורס כק וחותכינן לי לחנתו לכל קכח 6ע"פ סגירסה יכול לקייס נק וחותכינן לי לחכתן • וסמוס'כתכו למעמק. הרפלי כרפוחה נפי סרפוסה היה ככלל (זוכות והרי קכלס כגנר מעסק יריק ספר עכסו • חנל חיבורי

לומר קקכל חק גיטק (קפדה 6ת עכמה אלפי סל קכלס קסלוס מפירות bsכל על עכסיו : לא כתב לס ככין לכרין כו' סייל ססול תנחי גיר וטעמל מפרס כגמ' כדי פיקפון לדס ויכתוב לכתוככנו סכן קול לומר

קחו כסיס והולידו כניס וככות וקחו לכניכס כפיס ולסכנותיכס תנו לסכסיס כסלמה. כני כידיק קיימ6 (נקס 6פה סדרכו So מים נחזור סחר חפר 69 ככתית מי קיימן כירית וכי דרך חשק לחזור סחר חיס סלל ס6 קמ"לן דנילנסק ונכסה וניתן לק מידי דקפלק עלס ונסכי לס (חי 65 תיקנו לכירות של הגרוניס דיקין לכלכל מנה ומחתיס ותוספת סכתב הכעל כל פירות חכתי ממגע חב ירח כתר חסרי סזת מקפיד על שלו מלסוריס לכני כתו 6ף הוס ימפון ידו מוקרנו' לונדוניס קילכן קונין לתקן .גירת כסף כתוכתס וקכל נכלל כמפורם כמפנה ני פיר דיכמות (65 פלוג רכנן. בין כתוכס לכתונת לתקן כמקוס ריסין חן גלוניה • וכמקוס ללס יקיל לס : ל6 ככונתו סכרינן סהול פנסי כית דין לל6 פלוג - ולה תיקנו כנין וכרין לכל 6ס ל6 קניקה הלסת 696 כת וקסמרי בניס

סניוק

[ocr errors]

פיוס רכגן בנחלס כדתנן לינון ירתין וכענין סכניס 6ינס יורפת ול6 פלונ כמשפט כנין דכרין ו6פילוכס כין סכנות במי לה פירס חבל דוקל כנין דכרין וססלוס ככתוכס לענין דל6 תתלו בגלית 656 ננמקרקעי ולל מטלטלי וכתב סר"כ 6פילו כזנון קזק לינס ננכית ממטלטלי כלומרלין ונקיני ca לנכות כתונת פלמת ממטלטלין וטעס כתנ הרמנ"ס כפרק י הלכות סיבות לפי סכתוכקננין דכרין לינו פסוט ככל סיסיכות (כמ"סקטור ס"ס קי"ח סעיקר סתקנס סיתס כדי סיפן סוס לכתו

כננו ועכסיו נותנים לתת ער לתפנסכן ער יא בנן נוקבין דיהויין ליכי מנאי יהויין יתמכביתי יותר ויותר) לפיכן מעמידין פילוסו גלס כנרו 6ף מים ומיחונןמנכסי ער דתנסבןלגוברין - חייב שהוא חרתה על דין קנמי פלין פלח נתחרסו fין לסס מזוגו' תנאי בית דין : יב את תהא יתבה בכיתי ומיתונא יורסין כתוכות למן הלחמן וקיימת לן כוגרן לין לק מנכסי כל ימי מיגדמנתייך בביתי חייב שהוא הקרקע ע"כ ומ"ס סר"כ מזונות : יב מינו למנותיך תנאי בית דין • כך היו אנשי ירושלים כותבין : ולוקח כססניח סיעור נ' מסך למנותיך : חנפי יסודות אנשי גליל היו כותבין באנשי ירושלי' • אנשי יהודה הכתוכות ודינר כו' וכי קל כוככין כו'וחין סלכס כסנסי היו כותבין ער שירצו היורשין ליתןליך כתובתיך • מעקרת נחנס רחורייפל ק יקולס ל6 כל זמן של נפחת לפיכך אם רצו יורשין • נותנין לה כתובתר' תקינו רכנן גמי וקל לנקט ופלל תכעק כתוכתס נכית

ופוטרין אותה :

דינר מפנק נ' קיח לקמן דין כוונות מSt כעלס ולרק

פרק ה אף על פי שאמרו בתולה נובה נפרק עשירי ושס לפרט כניס פסיפת ררת בחייכעת

מאתיס • ואלמנהמנה • אס כס"ר ועיין עוד מיס סס ומסתמס ככל הכלים רצה להוסיף אפי מאה מנה יוסיף * נתארמלה או

כרס: הפרק : פקיתס מפת מפת נסן כחיי נתגרשה בין מן הארוסין בין מן הנישואין * גובה יא בנן נוקכין • תרניס כעלס : את הכל • ר' אלעזר בן עזריה אומר • מן הנשואין

זיונר כניס וכנות פרק ה אף על פי' לס גובה את הכל • מן הארוסין בתולה גובה מאתים: כנין וכנן • ואפילו הכי קגן

רנה להוסיף ואמנה מנה • שלא כתבלה לא על מנת לכונסה ר' נוקכין ח"ג דל6 כריכה אפילו מ6ס מנק יוסיף ול6 יהור' אמר אם רצה כותב לכתולה שטר של מאתים חיילי התנס כניןרכרין לסקס חמרי Eלינורמלי כלי פלס

והיא כריך לתתני לכרין רכנין סס נכיים חת מי ס6ין לו :

כיוכמי חללי החיים וכין סלח כתב לה תוספת מרעתו: 656 על מנת לכונסת : זכריס וכין כקנות ככלל וכמו סכfמר כענן תלוי כגיס וכסתר

וסיל

כניס לתס לס' 6לסיכס ועיין מים כמסנס ז' פ"כרכזירו

ומתזנן מנכסיfחר מותי רמכ"ס פרק י"ט מק"ס לחי כחיין הל תכן כמסנסנה6ב 6ינו חייב במזונות כתו : ער דקנסין פירס סר"נ פיתהרסו נמרח : חייב פירוס 6פילו לה כתב לה ועל 65 כתנ דלעיל קיי : יב מיגר פי' קרין מסן וכפירש"י • וקנירסל נרנית וכן קול

כמסנהנירוסלמי ולסון סרמית רול ויתחכו ויעלו 6ת יוסף מתורגס ונגילו : בכיתי יתירס קנס לנניתי קתר סני וחמרי'כנמר'דלהכי תקין למכתב ככיתי תרי זימכר למרר גניקי ולל כניקתי כלומ'ככית כרוקטן דיכולן קיורטיס לדחותס מקס

°כסbין לbכלו כיקתה) ו65 קלי לייקל רנכיתי חמזוני רלפי ברכתקניק מיכל יס לס כמו סכתוככמסנקג' פרק י"ג חייב פירס 6פילו 6ס לס כתב וקחי טל 62 כתר ללעיל : פרק ה אס רנת להוסיף רנס לכתוכ ל6 קתני לקוק מסמס עכותל מקנס נעלמס ולין סס כתונת עליו 6k לסוסיף משמע

נוסף על הכתובה שתקנו חכמיס וסס כקונס עליונס סו6 למוכרת ומוקלת ולפונמת ולתובעת וכו'נתי: יוסיף כתר קריב ולס fמרינן פלינורמלי כרי סל6 לכייס כו'גמר' ופירס סר"ן וכותב סתמס ויהיכנס ליכי מוקרנזולייני

כך וכך רלי כמפרס עיקר כתוכס והדר מוסיף כן וכן מסי כסופר 6יכל נסכי וכי חלו בעי למיתר מריליק מי לק מני יקנחלה ולחינמכתכ סתתס עסקינן רכסכי תלי סליק חרעפין ר6יכ6 למיחם חכסופ6 כיון שלא כותכין מוסר לחקר ע"כ • ונרולס תון הפיכן לחפילו כותכ דחזן ליכי מנהג טוב סוח כמו סכתכתי בפ"ק מסנס ס' :

רבי

6לעזר בן עזריה לחומר וכו כגמ' מסקינן - הלכה למעסס כר"6 כן עזריק , שלא כתב לס fלח על מנת לכונסת • קרמנ"ס מפרס סלל כתר לס כו'

הכתובה לינס כלוס כל זמן שלח כנסת וכננת לו קיק כתלות על פס ומיקו זקני כתובת רחית גת כתוכתסכן רעתו לחרוסילית לכתוכק 6לס 6ס כן כתב לה (כמים פרק ט"ו ריכמות מסנס יי) ולין נרחין דכריו דלמת לתקס כתוכת מנה לו ק"ק כסחר מחלות כסטר לגבות ממסעכרי נהי דתוספת לס כתנ לס 6לו על מנת לכונסת מכל מקוס סטר גמור הוי לענין מנת סוק"ק כן כתר קרח"ס ולfמסוס כתיבת הסטר קלמרדגונה ממסעכדי bk לפיל 65 כחר לק יפלס 9מסעכרי לסכרתו כנ"ס הטור סימן ג'ק ופירופק המתניתין סלס כקר לקהתוספתא על מנת לייסס וכתוכת העיקר לית לן כס ול6 מירי חי כקכ' 6" לה כתר:

[ocr errors]

ר"ע

.והיא כותכת. התקבלתי מיין פרק כקר6 דנ"כ מסנס ו'ומס וקיס כותכק 6ע"פ 656 נתקכלס תנחלס וכוקכק סקקכלס :

סכתוך סס נסיר : כותבת מפ' כנמרס 1967 רכי מחיר סומר כוי והלכה כר"מחיר כנזירותיו : יב נותנין כחמירת נמלת6 קו כונתנת על מ"ס כתורת רתכחו כטל ורכי. נכתונת זמן נכנסה לחופה מיס סתכפס סכעל לחקר סקרפה וסולק ס"ל נמי לכתונת דרכנן כרקי"ל נסוף מכילקס 6ל6 להוקירק על עסקי חופה לקכין תכסיטיס : לפרנס עכמס : דחכמיס שסוחיזוק לרכריתי

כתכסיטיק ים חולס לכתיך כפל תורה וכס"ג כרפ"ט והיא כותבת התקבלתי ממך מנה • ולאמנה מנה •-"תשב הנער'חתנו ימיס ומסי כפייהריג: כל תפוקת והיא כותבת התקבלתי ממך חמשיס זוז רכימאיר : ימיס פנס וכתי' ימיס עלית מ' (6 תגן כל כתולס פלין אומר כל הפוחת לבתולה ממאתים ולאמנה ממנה גלולתו : לפרנס עכמו לה מסתיס כו' היינו טעמb הרי זו בעילת זנות : ב נותנין לכתולה שנים עשר . ככרכי סעודק וחופה לפי סעל כל פניס י: נת חודש משתבעה הבעל לפרנס את עצמה • וכשם ולהלמנס סלסיס יוס ס6ינס מלתיס ולbמנס מנת ולפילו שנותנין לאשה - כך נותנין לאיש

שנותנין לאשה - כך נותנין לאיש : לפרנס את. טורסת כיס נתכפיטית הקנק תנסו כטל • דס"ל עצמו ולאלמנה שלשים יום הגיע זמן ולא נשאו סכנר יס נידס : ולס נ966 ,כתובת רחורייתס וכל קמתני אוכלות משלו ואוכלות בתרומה - ר' טרפון אומר ססכעליס מעככיס (חיילי גר' גמרס וכעל תמחור פירס נותנין לה הכל תרומה רבי עקיבא אומר מהצה רתכ6ריפס בורקי תכח פיפ' דרייק מדלל חמר הפוחת חולין ומחצה תרומה :

נמי גררתי : : (סוכל'כתרומס של כל קפוקת גומר כל הטיפ

ג היגס חס כסן סוס וקיס יסרללית סלינו פוחת כמטפס 6לח

סמסכת סקרסה סוכלת ,כלכלי. כלומר סתכלוכטל ע"כ • ולדיין נמי דכתוכס לרכנן מרומהמן הקורס וכתיב וכהן כייקני נפסקנין כספו וקלי חכמיס עסו חיזק וכו' כרכטיל וּמְ"ס סר"כ וסלכס כרכי מסיר קנין כספו הוס 6לס דרכנן גזור על נתיפרץ סמולסת לכהן כגזירותיו נמרח. ופירס"יכלכר ססוח מחמיר על דברי תורה סלה קסכל כתרומס גזירה שמח ימזגו לס כוס ככית חליק כחסור והיתר על ידי נזירות הנריקס (טיין מ"ס סוף פרק כ' (קפקת לחמית ולמחוקיק וכשהגיע הזמן ולל כפלת סחוכל לכוריס וחטיפ פקר"נ פוסק כספיו ונכל מניע6 רמקנס על מסלו סינה סוכנת נכית סכית 56ו כעלס כין מיסל לס מקוס פס סכתוככתורס כרכר סכממון תכחו קייס וע"ס כתכ סר"ן ומלכילס סס וליכ6 למנזר קו סמסתפקת מכוס 6ל תרומה לקכח קלכס כרכי מחיר ולל מטעמיק ללס מסוס לכקונה לחמיק ולחסותית: נותניס לס קכל תרומס 6ס ירנה וכשיגיעו דרכנן וחכמיס עפוחיזוק לרכריקס יותר מפל תורה ולכן כל ימי טונסקה תמכרנת ופקח חולין : רכי עקיכח חומר סקוס רונה קיימת תכחו כטל וחפילו הכי נעילתו בעילת זכות מסכת חולין • לכול כימי טומ6תר : מטוס דלח סמכק רעפת ומיקו ודחי 6ס ל6 רנה קיימת

תנסו קייס וכו' נ נותנין לכתולס סניס עפר מורס עיין מ"ס נמפנק ה' פיי רכרריס : שנים עפר חורס כתב סר"נ דכתיב תשב לתנו

.הנערת ימיס לו פסור ולס מסתעי חינים מפיקרס תרי יומס ומר ניק 65 • וקרר לפתעי לו עטור • 68 מלי ימיס פנס וכתיב ימיס קריק גלולתו (וריטיס וקרח ער תוס פנת ממכרו) ולנין ימיס סתס מימיס סתס וחין דנין סימיס וכתיכ נקן חולם סניעל קרסימיס גמלח: ומהחי טעמ'נמי ל6 ילפי'מויקי מקן פנקיס ימיס ולתוי סתי סגיס וכרחיתיככס"נכפ"ק דנזיר דף קי: כך נותניס לקיס כמס סנותנין לס 6ס סניס עפר חורס סניס עפר חורס (6ס סלסיס יוס פלסיס יוס ולין מפניתין כו 6ס קול בחור פו הלמן • קרחכיס פרקי מקל חיפות וחפיפ סרמגיר כתכ רכירוסלמי סומנו קוס לפי מס ססול קרן הכריס מגמ' רילן כקרמכ"ס : ולאלמנה פי' קפוסקיס מן קניסלין : ולא כסלו כתכסרינ םקכעליס מעככין וחיילי רקנח ריפל כורסי • (נותניס לכקולס וכו' • תנ6 נמי סיפח נרקי הכי סיתס כריס מכינקין כנמר'וסעים לקנירס6 כסלו כלח יויו

וכסחתס קורס הנו"ן קמוכה מסכחת רקנח ברללו כנר כתכו סתוספת סס וו"ל כקונליס היו כן נקרות 65 ניפחו ועוררי 6S גונסלו 6סנסיס קלי סל"ל נמיכלסון רכיס fוכלת מסלקס עין • סוסכינמי 6פכחת ררייקינן קכלס כקריחת סירק ככריית6 דיפרק חין כין סמולר רן ל'ס) ורחיק מכחתי לגיר' וכספים וכ"כ רתני נפלו גדולות וכו' וסתס ולליקרינן כסלו ומיקוק9

רתנן סקס יפלו קטנות וסל"ל ינפחו ועוד תנן סתס סנובופלות) ומיסוכמסנס רכירו' גריכין סכח כין סתס ניסחוכי"ר וכתכן עור התו' לליסנ6 לל6 כיסחו למסמע ססעככה היתה בין מכעל כין מקיס חכל לי רמטמע סקעככה היתה לוקח ממנה ולח סמנו רמפוס ליידי סין לשכות טעות כסיכל עיר : רכי - טרפון חומר נותנין לס כו' כריס ככת כהן לכקן (כקיחה גמירת תרומה ולמוכרק כימי טומסק) ללכת יסרחל לכקן ר"ס מחנק חולין (מחנק תרומה • כריס כחרוסת (וכת כקן

רקומי קיס ככית חניה וכח סכיק למכור תרומס כחוליןלימי טומלס לפי סקול רגיל בכך לכל כנסו6', סנותן לס כעלת מזונות בכיתה (כגון התו' דמתניתין ח') וכרי סכל מתנה חולין ומחנק פרומק (הכל ככורק כת מלך פנימה ולניק ולקיק סיגן חנות פיתעסקו כנרכיק) כרייקח כנמרק) :

ג קינס

: קינס

0

מברטנורה

:

כתובות פרק ג קינס 6ינו מחכיל כתרומס כעורת פומרת ינס וכתיב וכסן ג היבס הינו מכיל כו' פירס סר"ג כעולה פומרקינס כי יקנס נפס קנין כספו ותחי קנין 6חיו סו6 : טספה Acc וכן לסין רס'י ורעפקתיכל לסונוגמפנק ד' פרק חרסיס גפני קנעל מסנן פניס כסר סוס הקבועיס לס ז'ריכמות : או לפי כולס כפני סכפל וחסר כפני קינס מסתכעק סכעל : לו 6פילו כולס נפני קכעל ול'כפני קינס כתר קרינוקס"ג 6ס נתחייב כחיין כו' • כך כתנרס'י • חנין דכולי כפני הכעל סיף

ותקפת עלינרית ז"ל ריק סוף ל6 נתחייב במזונותית ג היכס אינו מאכיל כתרומה • עשתה ששה לפי' לכלס כמס נפני הגעל כחיין וה"ה נמי 6ס נתזים הרשים כפני הבעל : וששה חדשים בפני דיכם • חינה סוכנת נפני קיכס בסין לס 6כלס מטמק וקנין ואפילו כולן בפני הבעל חסר יום אחד בפני היבס: היכי קתני סריוס לי בפני כספו פקע t דחי כלי גפני או כולן בפני היבם חסר יום אחד בפני הבעל אינה קיכס ועור ולליסנס לפינס קכעל סוס 6כלו מיקס כחיין אוכלת בתרומה • זומשנה ראשונה. בית דין של הינו מסכיל רייק רקיק היג' 6ו כנס נפטי פינס : זו אחריהן אמרו אין האשה אוכלת כתרומה •

סינו מכיל לסיכל רממיקר' משנת רספונת רמפיניע זמן עד שתכנס לחופה ; ד המקדיש מעשה

: ו המקדיש מעשה לה לכוס לחס ליתר לכי חוכל כתרומק: 6ין הch ידי אשתו • הרי זו עושה • ואוכלת : הכנס כמי מעיקרח 65 לכלי הוכרז רייסינן סתם ימכל

המותר

כסקיס סומרת ינס ל6 קות נס מוס ונתכחת זרק למפרט

ניק למתגיסיכ' לינו מסכיל פקיר מקחו מקח טעות ולמנת רפונה פמס ימכל כת מוס 6 קיכמס לינס סוכלק ופוקסיס רbמרי' כנמ' (וכתנו הר"ן לה חיימינן וליכ6 למיחם כמי סכל פפקס למחיק ולחקופיס לעיל) קנין כספו חמר רחמנ6 וקלי קנין לחין קול ולס חיפו דקל מיקר לה רוכתר הילכך פרו לה לאכול כפרותי משהגיע רמפוס 6חיו 65 סכלק כלל כחייו סוס ליס למימר וק6 לחו זמן : ו הרי זו עוסק וחוכלת ספקנו מזונות תחת קנין כספו קוח לפיכן פי'ר'ס רדיקל כפלח לכלס כפני מענה יריה לפיכן עוסס ולוכלס לרכרי סכל : קכעל הול בלח סכלס לפני קינס דקיניסינו מסכיל 6כל מכלק

המותר

בפני הנטל 6וכלת כמי כפני קינס • וטעמי רמלת6 רינס

חינו חייב במזונוקיס ס 6"כ עמר כדין וכרם הלכך ליכ'מcoc מסתפקת לקחים ולחסוקיס כרbמרינן כנמ' רלה מיחל לה רוכפל ומסוס סימפון נטענת מומין נמי חיכס וכיון דלק מסייך כוונת למבריק לה הכל נספק טניס כפר קרפנפני קנעל כיון פנתסייך לזונס מייקר לה מקיס וכי מייתי נמי לוכקס קכיעס לס וליכה למיתס סמס סקס 65חית ופחחותית לליפנקו נכס ומסוס סימפון כמי ליכל וסל כרקס כעל ורגסמרינן כנמ' מ"ט קנין כספו למר רחמני וסלי למוקנין כספו קוה) 6סמכתו כעלמס ריח ולחמרינן !רחמיו קול ה'פ קנין כספו למכרסמכל כלכלת בתרומת ורכגן קול רסקין מפגיס cs'חרם ולהלן רלוכלת וכחי קנין רחחיו קול נלס תקין רכנןbתלכל מחמת קינס

el עד שתכעל פס ל6 פכנר 6כלסנסיי קכעל (סס וכת כקן ליסרחל ממעטינן ניכמות כגמ' מופנה (כופי' סר"כ כפרק ז' ריכנות פסנת ר' ותיפקנית רקניית יין קbמרינן וסכת כתיל לחפוקי טוקוקס כו' סקרי קיס חסוכס כלו קנוי לו - וכל זה קמפנק והפונק מכל לבית דין של 6חריסן פלין סחסס וכלק כתרומס על סתכנס לחופס קול קרין סמין סיכמת כfוכלת עסקינס על B6כעל וחפי' לכלס כחיי קרחסין וטעמס ללח לחלפו כחרוסק טפקיסן זמן כניסתן לשקר והכי חיקי כתרים כתוספת זומפנק רfסונס נ"וSt רכותינו חזרו כו' ול6 קיכמס כו' מורלית לפירום ר"ת דמדקתני וניר סל רמתינו חזרו כו' מכלל ללמפנה רפונק 6וכלת כפורת פומרת ינס קולס סתכעל - קופפת : ער פמכנס לקופק מהיקר פמס ויפריסנה לו כך כתם סרמכ"ס וסקסת עליו קוין כריס כקונות מקכריית' פכתכתי סס כמסנס ר' רפירסס נכנסה לחופה 6פי' לס נסקרת אור קופת ללו קיינן ייחול חלל חופק היינו כל פקכיר הכעל מכית סכית לביתו לסס ניסוחין ילפינן לק מתכתיס ולס כית ליסקנדרה

דמשמע כל זמן ססיס ככית 6סס סרי סיל כרסומו • ומין כטור 6ס וכית יוסף סימן ס"6 וס"ג : י הפקדיש מעשה ידי לסתו עיין כפירוס קר"נכמפנק ו' כפרק נקרח רנדריס ומ"ססס נס"ד : הרי זו פוסק והוכלת : נאנקריב פפקנו מזונות תחת מעשה ידיס וכן לסון סרמנ"ס כפירוסו וק' דחס מעסס ידית סלו

היסטיקר ספקנס למס קסל פוסק וחוכלק כרית לסכר לרס מקרים לכר bללכו לפולס • וכית והכל כחינו מפלה נת למזונות מלי למימרח וסיפק כמי כמותר למר קליס לר"מ וכגמ' חיכו לכלינק ניזונות ומסוס סיפר מינטריך לסיפ' מיירי כלמחר מיתס כמו פרפרם כס"רbכל לחיית קול הלחי לס ללסלכס קיס לן דעיקר אקנת מזונות היל וכמו סכתכתי כפרק דלעיל מפנק ו' וכפפטס רמקניתן לסוף פ"ק דניטין וכך פסק סרמג'ס כפרק י"ב מהלכות חיפות (ועיין מים כמסכ'ז') (מתוקמת פתאניתין כרונה לזוכס ולפי' הכי יכולה היה פקלמר מיני ניזונות מיני עופר רכיון רעיקר תקנתס לטוכתה ומסיס לינק קוי כי למרס 65 ניקס לינטוכפן פומעין לק ותיק (קס נקרמנ"ס וקריכ לפרס שתקנו מעפר יליד תחת מזונות

1

Iן יא א המותר

[ocr errors]

המותר פירס סר"כ כנס פריס עוסק מותר על מעסה ידית המוזר הקלים 6ת מותר מעשה ידי 6סתו מס פריס עוטת יותר

והמוסר קנוי לו כמעת כסף סתקנו לו חכמיס :יפן על סרקוי למזונותיס ולס הקדים מע6סידית עכמן ר' מסיר ס ככל ס3ת מעס כסף לנוכיס לנר המזוכות כרתנן כמתני' חוגגר הקרס רסנר רס מקדים לכר סלf כל לעולס וחין כן ללקמן ולמחי וקייק6 לן ליכולת לומר ליני ניזונית וחיני (הנכס 656) הלכה כרבי יוחנן הסנדלר רלומר חולין מין ללס פוסה ר"ג יכזנק ריח

מקלים עבר פלח כח לעול'; סתלת מיני נוטלת מעי כסף המותריס6) רמיא הקרשיר"יוחנן הסנדלר אומ' ה טומנת פרחים פל ים זלינן כונס מותר וכן כתר תולין :ה או מלאכות שהאשה עושה לכעלה • סקס קטניס ולס רייס הר"ן נס הפצות וכתב טוחנת ואופה ומכבסת מכשלת ומניקה את בנה גלוליס הס מכינה כל נרכי הג'נוור קול סלס כמעסה מצעף (ג"ח ל"ג) לו הממה ועושה בצמד • הכניסה הטחינ'כגון נותנתן כלפלכי ידית וסכיס יכול לומר ליני לו שפחה אחת לא בוחנת ולא אופה ולא מכבסת וקולטת הקמח : הכניסס לו ניוונית וחיני עופb כל פכן שתים אינה מבשלת ואינה מניקה את בנה • שלש פפחס לחם מטוגן חו נכסיס כמוהו ללס סכיס ע"כיוכ'ל אינ'מצעייני ל"ג) לו המטה ואיג' עושה בצמר • כדי לקנות נסס נפח: En6 : קטור ס'ס פי' נסס הרמ"ק ארבעה יושבת בקתדרא • רבי איעזר אומר אפי' יוסכ'כקפלר'על כס6) מכוח' חפיפ סהר"ר יונת חולק מס הכניסה לו מאה שפחות • כופה לעשות בצמר וחינת סולכת כליתית וקל לסכרר' (6יר דקרים שהבטלה מביאה לידי זימה ' רבי שמעון בן נכון ונכון (עפ"כ מוזנת מוק' יד ושמו לסיינן גמליאל אומר אף

המריר

לנחת קבוט ומכעס. לן 6ת לחקר מיתס כסרפנק ולפי

המטק ורוסנט לו פניו ידים בחינו משלס לס מעס כסן סכנגלו • וכפנ הר"ן וכי קימל ורגליו ממלחכות וחין מסתמסיס כסס כלפ’ל כלתו כלנו: חמרי נקט קכל פלונתייסו כחוקר ול6 נקטת מתעסת

סיעמוס ידית עכמן כמחינו מטלס לס מזונות היכ'למימר דת"ק "ק ומחייס דירת 65 מני מקדים מעשה ידית fע"ג וסכיק 6ע"פ פסו6 רונת לעלות לה מזונות כל ססיל חינס יונה לפי סיכולת ריח סתסגור הסיני ניזונים וליני מוס? חבל 6חר מיתס 6פי' מותר 6ף ע"ג דל6 עכיד ללקי וחע"פ ססינו מעלה לה מה פתוח ככנרס קלוס • דלוס נקדים ונו סלח כ6 לעולס וכ"פ מזונות עכמן טוב וטפסר"כ ולס סקליס מעפת ידית עכגן ול"כ רס"י ללו לכנימר6 דו יקדים מטפס ילית עכמן 057 פייכ'נילינ6 לפיכס כמותר• רקס כיססוח כתיסקרין!6 ס"כ קלמרי הקרים מותר כלומר לפי'הקדים מופרולל מעס'יריה עכנן לbוסקליס מעססיליס עכמן כ"פתוח לכרימפיר קריפל6חר מית' : רבי יוחנן הסנדלר חומר חולין. פי' קריג מכן הלכת • ועיין כמסנס ר' פרק כפרח רנררים ומיעפס : ה טוחנת פי' סר"כ נותנתו כלפרכס וכן לסון רפיופי" נותנתו לחותו לכר פטונק • ומפרכס קול. הכלי העליון על

קרסיס ורחל מלמעלה לקבל וקנר מלמטה ליפול ממכו עלכרחים להטמין מעט מפטוכן 6מרו עפה סוכך כלכלפרכסת זכתנן קריננסוף מסכת כליס: ואופה פת'רסי: ומכבסת לפי פסיח.מלחכתכניות כמו טחינת ולפיית

וכסמכנסס לו מפחק לתת סלסה לח תעסה לולפיכך סכ6ן גס ככfן ניקל לכל קטור פימן פי סעתיק טוחנת סוכס מכפלת וכנסת ולהרמנ"ס לין פור לנגסנס כזת בפכ"ח מסיחים פעס סעתיק חופק מכפלת כונסת וטוחנת ופעס העתיק טוחנת מכפלת ולופס ונכנסת : ועושה כלתו ראו נספקן לח פסיק6 ליס והיינן כיפכחרותיתס פמינה כופס לטפות כו לפי סמסריח לת ספק ומפרניט 6ת סספקיס פי' רש"י פוסטן כמין טרכיט על סנעפיס נלולות על ידי פקיס גריפס לפרוק סחוט תמיר ברק - גמ' + הכניסה לספחס 6חת לח טוקנת ומי נמר' • ה6 פרק פכרל ותימ' ליס (פיניק) לך 6פי 6חרת כמקונני מטוס רח"ל קל טרמי לדידי וללידה * קמי דיין מ6ן טרח וסתוס' תעתו כקנן פ6ס סו6 זן חוקת, 6"כ מס מרויח

קכעל וכלס ספחת תיל דיסק עוסק הכל ולס סיס זן kס 6ותק לכרס ועקס זן 6ותס וחת ספחתת יושבת בקתדרה פי' קרינ כסb מנוחת ועיין כפירןפלתפנק גי פ"ו וכ"רוכליס ומס שכקכמיסס פרק ד' מפנק ג

נסיעת6 דסמיס ומס פכפך ולינו הולכת נפליקקו לכסן ולכלן לשון רש"י לילך נפליקות לסניס לו מבית לפלייס ימים קרים ולף על פי כן גוי ומכטת לו קמטק סכי 6מר רב הוכח כנמר', ופירס"י נמנעת לו קמטק (פרום 5 פּלין ולכרין וכר 6חינוטורס וככפית קני לה כפילס !:) חכמיס ספיחוס ענק טונס נהנתין זחת בישראל וכפנסר'ן מכל קריס פירפו למתניתין לסניט קמטות כולן 6כל הכח להניע מטתו כלכר וכמתניתין 65 גרסינן ומנעה ל 6 ומנעת 6ת סמטת וסכו

גרסינן ומכעס לוכלכר ע"כ וכן כקנו קתוס' 6תי הגרסחות בפרק קמ6 דף ד ע"ג 8 המחיר כו' כלומר 6ע"פ סכרכונן לינו עוסס מללכת יוליס כו' וחכ"ל סbס חין רכוכולם מעסה מלסכק שיכול לכופת לכל בענין הטעס ל6 קחי פליק • 6ף לטעמו bל ר"פ כן נמלים • פוית מטטמן 55 רני קליעזר :

המריר

[ocr errors]

אף

« הקודםהמשך »