תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

בקרבעמך ישראלי לא היו צריכי"לומר ונספר להם הדם - אלא ריח הקדש מבשרתן - אימתי שתעשו ככה הדס מתכפר להם: ז נמצא ההורג עד שלא נערפה העגלה תצא ותרעה בעדר - משנתערפה זעגלה תקבר במקומה שעל ספק באתה מתחלת'

כיפרה ספיקה והלכה לה - נערפה העגלה ואח"כ

נמצא החורג ה" יהרג : ח עד אחד אומר ראיתי את החורג - ועד אח אומר לא ראית אשה אומרת ראיתי ואשה אומרת לא ראיתי היו עורפין - עד א' אומר ראיתי ושנים אומרים לא ראיתי היו עורפין שנים אומרים ראינו ואחד אומר להס לא ראיתם * לא היו עורפין : ט משרבו הרוצחנים - בטלה עגלה ערופח - משבא אעזר בן דינאי - ותחינה בן פרישה (ס"מ) בן פרישה היה נקרא - חזרו לקרותו בן הרצחן משרבו המנאפים - פסקו המים המרים ורבן יוחנן בן זכאי הפסיקו שנאמר לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה ועל כלותיכם כי תנאפנה כי הס וגו' משמת

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

סוטה פרק ש

ב נמצא טמון בגל או תלוי באילן או צף על פני
המים לא היו עורפין שנאמ' באדמה ולא טמון בגל
נופל ולא תלוי באילן כשדה ולא צף על פני המים -
נמצא סמוך לספר או לעיר שרוב העכו"ס או לעיר
שאין בה בית דין לא היו *עורפין - (נ"6 מורדין) אין
מודדין אלא מעיר שיש בה ביד י נמצא מכוון בין
שתי עיירות שתיהן מביאות שתי עגלות - דברי ר'
אליעזר ואין ירושלים מביאה עגלה ערופה :
ג נמצא ראשו במקום אחר מוליכין הראש אצל
הגוף דברי ר"א ר' עקיבא אומר הגוף אצל הראש:
ר מאין היו מורדין - רבי איעזר אומר מטיבורו -
רבי עקיבא אומר מהוטמו רבי איער בן יעקב אומר
ממקום שנעשה חללמצוארו: י ה נפטרו זקני
ירושלים והלכו להן - זקני אותה העיר מביאי
עגלת בקר אשר לא משכה בעול ואין המוס פוס
בה ומורידין אותה לנהל איתן
- ואיתן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »