תמונות בעמוד
PDF

סר"ן פלין

נ6 נניס bתיתן לסורות על זה וכן לעולס : נרמס מותרת מתה מתה כתו 6ו נתנרסס וכו' קל לל6 נקט מיונת 16

Q התינס מירי כסעת זיקתיכוס לינס נרתס : וכל היכולת

פנמכחת לילנית מטוס למתני' 6ת6 ל6סמועינן חן סקיס קטנס (ספרות) ויכולת למלן ולח מסנס ומת 6חין 6פילוכס ולבסוף נירס וכמיחנס 6ו סנמכחת לילנית לין סוס והיל וקילוסיס 6ינן 6 מורגן וזיקת כלה חינה לח מדרכנן מילוס ונטלו לקו קילופי קמחי ולכן כנסו לכסוך מילנה כמו וינס פוטרת נרתק מן

מילנה ולכסוף כנס חינמי סלינס ונתתיכס fפורת אשה אחרת * מתה כתו אונתגרשה ואחר כך מת מסוס וקלי הלסת מכל גרמית כנרת ערות : ג אחיו צרתה מותרת וכל היכולה למאן ולא מיאנה קעריות הללו ומירנק לו סס עריות תמורות החלו צרתה הולצת ולא מתיכמה: ג שש עריות סכמכח'לילנית ל6 פיין גכל : קיל סומרס סנקן חמורות מאלו מפני שנשואות לאחרים • צרותיהן העריות החלו • כ"כ התוסף סולות להתריס וליכן מותרות 'אמו ואשת אביו ואחות אביו אחותו מאביו ועיין כפ"ג מסנס ז' כר"ס ולות לסכסb לסקין טל זה ואשת אחי אביו ואשת אחיו מאביו : ר ו בית

נירס וגו' : ניו ולס מתו כעליסן סקן שמאי מתירין הצרות לאחים ובית הלל אוסרים

ג צרותיהן מותרות פי גריס סכל זה כרותיסן חלצו בית שמאי פוסליןמן הכהונה וב"ה מכשיריסי תוות ליכס לוס :bיןנרת נתיבמוב'שמכשירים וביה פוסלין אע"פ שאלו נרות, קערות לסורק חלק וות לסורק 6ל6 כנופלס (כ"6 ל"ג אוסרין ואלו מתירין אלו) פוסלין ואלו כנופלת לפניו ליכו'וכפירש"י ניו לינוס תחתיו ורבינו מכשירין * לא נמנעובית שמאי מלישא נשים מבית ורני ט"ורלעי'כמי כסניסbו ק נר מיימון פירס 6ס הלל ולא בית הלל מבית שמאי • כל הטהרות ל6חריס כרותיסן מומרת כעכירס ל6חיו ומתכלס

והטומאות

וכרייקינן כמסנס לי מרלן ס ונפלו לינס לפניו

חנן חופרות וסכל סכי קלמי. תיתן מותרות(מסין)bלו כרות ערות סוחיל ולח היו קרוסין ספה כריות חמורות מהלוטוסקט"ו כסוליס לחסין ונרותיסן נסין 65חיו כלותן עריות: חמו 6ינה יכולה לקנ6 Sחסיו לסורות וחלו קסם חמורות שלסורות 65מיו ונרותיקן מותרות: ניו סקרי קיס לו 6סת סלב לדברי החומר 65בָוסק חכיו ואשת חכיו וכו'כתב סר"נpc6 סכיוחסת 6קיו מלכיו וכו'S וכת ולטיל פירסתי סלין כן הלכה סלק חמו פוטרק נרתק ולחות חכיו ורס"י הוסיף לסת חמי חכיו וססמיט "ח יכולת נקכס6 ל6חיי מלכיו : DE6 לניו pcb חסין מלכיו ג"כ 6חותו מלכיו ול6 ידעתי למה הפמיטו • לרס" קסיל יס לו כניס) וחתות חכיו כלן חפורות לחיו כמו סלסורו' כחיל ולקריכ כפרקי. : י חלצו טיין משנת ר' פרק ו וסין כסס גרינוס על זס לעולס ולס נcסוס 6חריס ללקמן : ובית הלל מכשירין פפיטס לספוקי דרייפן רומר :ס כסיס 6חרות ומתו כרותיסן מותרות לינסb לזה וכןלס כל ונתקן לקס לנרות זיקו חולכות ולח מתיכמות קמ"ל וכית ו 6ותס חסין כעכירס ומת כל6 כניס כרותיסן מותרות : הלל מכסירין דלפינו תקנת6 מלרכנן לית לקו ככרות רלחלנו •

ניק פמחי מתירין כרת ערות לסתינס לסקין רלית לסו גמ' : נתיבמו וכו' • החתו למס לי חיילי דקכח קלגן תני ס ולגרור : חלכוכרות מן הלחין : כית סמלי פוסלין כמי נתיכמן נמרח : שאלו חוסריס ו6לו מתירין נ"ה ות מן הכקוניססליכתן קליני: ובית הלל מכפירין 6סליכתן ליג וק"ג ליק6 כסוס נוסח6 כמסנר ה' פרק רי רפריות : לכורך סיתס וקרי הים כחולכת מן נכרי: נתיכמו לחסין לא נמנעו כים מליסה נסיס לס ככרכס 6ל6 לנרת עלתה ;סמלי מכטירין מותן לכסניס 6ס נתחלמנו מיכמיתס : רללידקו לסורת לסוק כלס תסיס ונייר6לולכניקכרות ת העל פוסליס סנכעלו ל6סור לסס וסנכעלס לקסוד נס לס פיין לחמנופי לכני חייכי לחוין כינסו וכסריס : ות זונת וזונס 6סורס לכסן: לס כמנטו וסעיפ מכני הנרות ולא כ"ת מכ"ס פירס סר"ן לכניסכרות וכו' וכפירש"י דינמו כרכרי כית סמחי ממזריס יס לנית סקרי כ6סור וגרנותח פי'כן ולס ככרק פכמה וכנמ'כמי דפריך סמלי fס קס עליסס (pc6 חח נכרת וכני חייבי כריתות לס נמנעו פרין ליה מכניתן מסוס 67ליס טפי לסקסות : ויס הס לעפ"כן 65 נמנעו ניס מליסbנפיס מכ"ס לפי כל קטסרות וכו'י מקכל סמעינן למורעי לסו רחי מריפל מודיעיס לקס לותן הכלות מן הנרות ופורטיס מסן : ליכל למימר ללח מולטי וקס ללס כמנטו למרק קנק

מגן חיק לס וסון ידעי כרחיתה נגמרס • ומיס קר"נוכנמר' פריך

סקס לתנן נ"ס מתירין וכ"ק חוסריס קרי כלן לח תסגורלו להן נתייקו פרכינן רער כלן לס פניס פלונח (מחי 65 פרכת עלס bל כי פריך על 65 נמנעו וכו'ר6לו עשו עסו כרנריקס סול די וכן 6רים פיק למנינת הנקרחת נכרכיס כט"ו וכעיירות נייר וכן כמסנס ק' פרק ו' ופסחיס לחכמיס לסתס • ורסיכן ל6 תתגוררו לחי לנופית נס תעזו חבורת פל תת לימנ6 קרס 65 פגודלו מלי תתגוררו וחילקכי • לימ לו תגולו • ונרמה לי לקכי דייק מסי תמונוללו סקול מההקפטל לכל רעסטייק סכורת קול פעולק פופס

א ב על

:

1 2

על ידי ילו 6ו סרנו כגופו ויחמר תגוררו 606 פועל מסקל ס 6לו על נכי 6לו משליכיס כליס סכולו וכגמ' פריך לס6 דק לקורס סגולות סגולות פמתחנריס ומתחספיס 6גולות סגולות ע"ס מתירין חק הכרות רחמיס וכ"ה חופריס קרי כן ל ולי לפני נימ6 תגולן רנסנס רbנולס הינו מקכפליס וסרסו תתניִלדו 65 תעסו חגולות ומסניכגון ניר חסו כעיר חסך פו סנר !6 6תיס כחכורס וגריות סטרסונוו יוטעמ6

657 תעם, מוריס ככ"ס ופלג מוריס ככית סלל לכל סני כתי ליניס נט חגורת פירס"י וכרחה

חקת וכל סכן שני בתי דין כנוסגיס כסתי מורות : והטומאות שהיו או מטהרין וו מטמאין לא נמנעו כנ' טיירות ניק גן נק עושין טסרות לו על נני לו

עושין טהרות אלו על גבי אלו : פרק ג כיצד לפת חל לגי'קלל כמינטריך פרק ב כיצר אשת אחיו שלא היה בעולמו

פוטו לחסכסן נמי למחזורי

שני אחים ומת אחד מהם כרתס: וכולר להן לס ומכל כטומ6'כדתנן כמסי עליות : ונולד להן אח ואח"כ יבם השני את אשת אחיו ומת זקוקה ליכס ועליו לסון פרק ב עשה כה מסמר הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה מסוס pcb

6חיו סלח ה ומתסגיית בעולמו • והשנייה משום צרתה • עשה בה מאמר בפולמו: ו6ח"כ ינס הס חונכת וכו' לאחי רפסקיכן ומת שנייה חולצת ולא מתיבמת : ב שני אחיס 6ת rcf6

6חיו ולו 6פה חסר כר' יהודה בן בתירה למפנק ומת אחר מהוויבס השני את אשת אחיו ואחיכנולד ותת כלס כניס : קרחשו ט' פ"ו כמ"ס סס קריגרים להן אח ומות: הראשונה יוצאת משום אשת אחיו היה PE קרחסון סנפי זיקה כלומר למסעת סמת שלא היה בעולמו והשנייה משוס צרתה עשה לפניו כבר פעס 6חת יוכל נעלה נעשית פומרת יכס בהמאמר ומת השנייה חולצת ולא מתיבמת • רבי מסיס pcf חסיו סל6 ת זקוקה לו ותפוכס כחרוסתו שמעון אומר מיכס לאיזו מהן שירצה או חולץ לאיזו כעולמו: עם כל זה סת מפרסיס הכיננמי רמתניתין מהן שירצה : ג כלל אמרו ביבמה כל שהיא מסמר פירוס סקרסס ככג דקתני עם נס קלמר סוס איסור ערוהלא חולצת ולא מתיכמת • (ס"מ) וכיכמס קרוסין מל כל קרין 6יין רלח עכו כק

איסורה חינס קרוסין מודיס 6 קלמר פנייה מיחלן סלכת

מדברי סופריס סלין סיכוי יכוני לח מיכמס וס6 דקתני מסמר להפוקי מכיס וfמרי נקנית ליכס לסיות כספת חיס גמורה על פינה טלית וזה כמסנס ק' פ'ג למסמר קונה קנין גמור ותפטר 6ף כלה הספיק לכנסת על סמת :סנית הולכת ולו מפטרת מסוס ל הלינק קמיל רחינו 6k מדרכנן וטעמ6 כריס פיק • ועיין פרק נרות הללו נרקה ממס קיס: ולס מסיכתת מסוס למסמר קו נ' מפנק ו' : מאמר פירס סר"ן סקייטס נכסף ונקרל מקנת וסוס לס כרת פרוק נמקנת וכל מקוס פלין סס קלו מסמר לפי ס6ין דין קרופין kס כמירס: ולס כשתיקס דעכ"פ גמוריס חולנס ולל מתיכמת : ב ומת סמינס: מיכס לל גרין סיסיו עסוקיס נחותו ענין כדתנן כפ"ו רמטסר סני סירנס ופוטרת הנרתס ולbולעסק כת מסמר קחי bk חרי מנת ז' לכל יכוס 6פילו כסונג כסכור 6סת חסרת קיס קניס קלי דקתני סרלסונס 6סורס וכו' וק6מר רכי שמעון כ כרתנן לקמן ריס פ"נוהל רגקט קרננכסף הול סדין כסטר סכסנוכר ככר כתיכמס ולח היתה על זס נזיקת גסולי 6 וכ"כ ג'י כפ"נ מסנס ל'ככסף חי נפטר וכנמר' פ"ח דף ניר קרפון מעולס • מותרת לו וחין הלכה כרבי שמעון : פסיט6 לגמר6 מרכסף מתני לסטר נמי מתני ולסכי תנח כל חוככת ולס מתיכמת נרתק וכל שכן היה וכן לילכית רכו וכריית6 דסתס לח תני חלה כסף : ויבס השני וכו' חפר מלר פרט לחילנית (וכן) PC6 סריס חמת וסגורונים וחח"כ נולר וכו' • רלח היה על זה זיקת נטולי חסין חלה היה לה חולבת ולח מיכמס סכbמר וכן חין לו פרט לילו ס6ין ר בעולמו חפ"ק קרח קחמר ויכמס עלין יכומי סרטוניס עליתי להיות סקס כניס ולסתגר ולסת ענר מסוחרר 65 סולנתו ועיין מ"ס כתחנת ר' פ"ו : עשה נס מסמר ח חכטריך מתיכמת פלין חסות לגריס ולס לעכריס ומריסb סמעינן לס סל6 לחיילי ומתנילס כריסb מתני לק

סגל כמי כסיפה • תוס' : רכי סמעין חומר וכו' פירס סר"נ כיון סכסנולר וכו' וכנפלוריס6 ל6 פליג ול6 קסיס 6"כ ריסו) 6S

6לטריך דמסיפס סמעת חפילו ניכס ו6ח"ן גי חסרירכנן כיס ככולו ו6ח"כיכס • דלק וולף זו קתני • נת' : חולץ לפי סקינס מסייט כחלינת סנייך פיתר

כחלון מני ספיר חולזככולס מכילתין בר ממסכת ר' פרק י"נ כמו :לכתוך סס נסיונסס ג"י : ג לא חולפת ולח מתיכמתי לפנסר"נ כרתס וכ"ס היס וכן סילכית וכוימ"סגרתה הכי מוכח כנמרח וכתכו סתוס'מס

יהוי נכלל 6cסורס 6סור ערות ומסמע bלסור כל מחמת הערות לסיינו כרת ול6 סונרך לסזכיר קנרס כסליס מס לחפירקין ללעיל קחי כ"כ • ומ"ס וכן חילנית נ"3 לפרס דקלי קלי 65 סכרתס וכיס קיס רכרת חילונית ממעטינן לס כ פיק וכן הלכת כת°c :ס נרכור לו סכמכחווכו' וסכינמי לחיכס רbמרי כנמר6 ממעטינן לס מכל ס6סורס 6סור ערוסי לנרתת 6סורה 05

לל

[ocr errors]
[ocr errors]

זל

נפנין :

הכל עקרת וזקנה לו תוכנת לו מתיכמת : 6חותה של ערוק לק הוי לה חיסור 6סור עדות נרתס לס 6סירס והיינו דלת כססיb יכמתס כנון סנפלו לו סתי לחיות נוסני 6חיו והחקת כתב סר"כוכן נרת חילונית וכליסנ6 קמס רכגמ' - רכלן 6מרו חמורה עליו משוס פרות כגון סליל חמותן לו כלתו חולנק 6ו לחתויי כרת לילנית כרכ 6סי סכתכתי לעיל ועול ביחס מתיכמת הרפתק 65 פנס כסחות זקוקפו מטוס רפרות לחו ליס לפרס כן ולס לפרס רמ"ס וכן חיננית ר"ל וכן נרת זקוקתו קיל : י פניות

אילנית וכפירוס1 דלעיל לעריות סנורו סופרי'פליקס איסורה) איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מסוס וסס כתיכנס התס ונקרחן 6סור כלות שמלות מתייבמת אחותה שהיא יבמתח חולצ'או מתייבמ': דחין כן הלכת נגהרס לסמוע תרי חכמיס ו6לו קן ו אסור מצוה • שניות מרברי סופרים • אסור כסריס !6 נקתס ליסנס 6ס 6תו ולין נס קפסק וחס קרושה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן דמתני' ודיקל טפי 6ליכ6 הכי חמו כלנו ו6ס חכיו וחין

הדיוט

רן 6סי סכי מפרס לס לה ספסק ו6ס חכי חכיו)

הליכיתי לו הכס דפסק ולמת חכי חכיו וחין לה הפסק וח6ת חכי 6מו כלנו וf pc6חי הלכת כל לכתוב ולהטמיענו • ולחי ללס כיין 6ל6 להלכה החל מן החס וtfת חקי החס כין מן החס נין מן הלב וכלק סכמנחת חומר החילונית רוקח הכל 69 כרתה וfע"נ לכל בנווין לה הפסק וכלק כחן וכת כת כנו וכת כת כתו וכת כן כלל לחתויי 6תס סכח לסימנס כעלע6 סו6 ול6 כ6 לרכות מלח בכוונת כן נתן וכה (כק) כן לפתונת בת (כת) 6סתו ו6ס 6ס למעט כ"כ ניי

כמעט כ"כני. ועיין משנס כ' פ"ו רמגילס ל6פי' למעוטי חני 6סתו ולס 6סנס) 6סתו ולס 6נ6ס 6סתו ולc חג הכי נמי ל6 ומ"ס סר"כ וכן 6סת סריס חמק עיין כפ"ס מפנה חטמן : 6למנס לכסן נלול סמת 6חין תסריוט וכפלת לפתן ד' • ומ"ס וסנדרוגינוס • ודין סטומטוסי עין סוף פ"ח •

גרופי וחלונה לכהן הדיוט כנון לעגר 6חיו סמת ומ"ס סכל עקרת וזקנס וכו' סוקנת ועקרה היתה והן לעת וכסס גרופה וחלונקס וכסמת כריכת סלינס סקרי הכושר : סרמנ"ס פ"ו מסל' יכוס : איסור מכות וכו' :Q8

תפסו

מפורס כמסנס רלקמן: אחותה ססיס יכמתה וכו' פי'

קר"נ כגון סריח חמות 6ו כלתו וכו' וקני 6סכרס רס רס" וסרמכ"ס ריס פרק " מהלכות יכוס 6ע"נ לכתו תגן כריס6 ריס מכילתין ייטור סימן קע"ס נקיט כקו ופרוייקו חיקנסוכגמרל כ"נ רף כיס רכי יכולת מתרנס מסמותו וחילן חכל סיתס גכי לריס6

65 מיס רכתו וכו' לל מפכחת לת סלח נכתו סנחנוסתן לחסותו סיס נס מסיס 6קר מותרת לו 6כל כנסולין 65 מסכחת לק וחניי מפרנס 6ף ככתו כיון דחסכומי מסכחת לס fיכעית כלונסק תהו חי בעית ככפולה קרוי : י שניות נתן גרינינקרלו 6סור מכות סמכות לפמוט רכרי חכמיס ופירסם נ"י דכתיך 65 תסור מן סמכות ונו' וכתב סר"נ וסלוין 6ס 6מי וחין לה הפסק נמרס מסוס רסיכי ברורותית ערות דחוריית ססיס סכנו ומ"ס ולס לכין ולין לקהפסק טעמ6 לגזרו נס מסוס 6ס חמיוbע"נ דס"ל נזירה לנזירת מסוס דתרוייסו חימ6 רכת' קרי לסו ויס חסרון בוגרי הרינרקיל למכתכ וחס חכי חכיו כלכר וכן חסר כרכרי קרמכ"ס וכירוסלמי סממנו יכח לקס לס סכי 6מו כלכר סס הוסיפו נס כן לקן וכרמכ"ס מכוחר יותר החסרון ססרי מנק סקס עסריס וכסתעמור למנין חסר חחל ומ"ס ולPr חכי חכיו ולין להתפסק מסוס ריס גרורותיה ערות רחורייתח והיינ! 6סת חג ומ"ס סר"כ וpcf חכי חמו כלכר ול6 חיישינן לתחלפת כספק חכי קל רולס רניל וסכיס לbזיל למספחת לניו זיודע or CC אורכת יותר מחמו הלכך לח מיחלפי • ומיס וfסת 6חי החג וכו' עד וכלת ככוכולס כלנו מסמע וכסכרת קרמניס וסיעתו ומ"ס קריכוכלת בנו וחין כי הפסק סוחיל וסייכיס (כלורותיה) 6סור כלה דחוריית6 סתיס 6סת כנו. ומ"ס וכלק כמו היינובלכר מסוס לין כרוכותיס 6סור לחורייתל ומים וכת כתככו וכו'ערוכת נס כן 6סתו נס כוס נרחק מלסון קרינססוכר רים נקן ספסק ונס זה נזיטת הרמב"ס ורכיס חולקיס מסקייטי מן הירושלמי ומס נת כתכן 6סתו וכת כק כת 6סתו וכן סרמכ"ס כפירוסו וכחכורו פרק 6' תלכות חיפות ותקפה ככ"מ לקרי ים למנות כמי כתכן כן 6סתו וכתכן כת 6סתו כלחסכינן הכי גכי פניות לכת ככו וכת כתו רקח סויס הס כלורופיקס וקכי מתניח בפני רר חיים סליסיסככנו וסכנתו מנגן bc6ו סככת 6סתו סנייק ע"כ וכל הני על סופן משמע

דנקרית ים נקן ספסק וכן לתרמכיס • ופרחים חולק איסור קרוסה חלמנה לכהןנדול וכו' • וקרי להו חיסור קלוסס וכתיב קדוסיס יקיז לאתיקס נמ': סוכתינ כתריס ו6סי ה

גרופי מליסה 6S יקחו ותמיקני רלח נקיט לסיפח לקן קרח נופית כי קלוס הוס Sחלקיו וכחלמנס לכ"ג כתיב כי חני ה' מקוטר הכל כממזרת ונתינהלל מכספי נקס קדוסס וכל"ט וחולי וסוחיל וחין b kס 6סורי לוין כליל כנכייסוממזרת ונתינת פלין כססנ"כ 6לס 6סור לחן : אלמנה לכ"נ ונרוסס וכו' לfע"נ לסתי עסת ולמי 65 תעסה לתל חי 6פסרלקייס סניקס למנות יכוס נרולה מחלינק להס 6ס ל6 יספון כמין גזירה כיחס רלסונס 6טו כילק סנייק וככר קייס קיר נמרס וכמשנה תקנון פירפה קרי"ף ועיין פיר מפנסי' מ"ס bס ומ"ס הרינ רילפינן לה מחסות חסה פתיח נכרת וכינוס לפי סמסקנה

ח"ן נס כתכתי כריס פרקין דירות נופה לס כרין קרח דלתות oc6 : וחלוצה פירס הר"נ כמסנס נ' פרק ט' רמדברי סופריס היל ופס 6פרס כס"ר נתח הסגחות בכמה מקומות כמסנס עס

הגרוטה

:

[ocr errors]

ומן הנכרית

קנרוסס כלכרי'סקס מן התורה לחו בדוקה 6k 6סיגרת ליסנ6 קפסולוכס קלוסין מטוס דקדושין תופסיס כחייכי לחוין לכל ניקו: ממזרת ונקינס ליזסו ממזר תנן לק כמפנק י"ג פיל יכומי לל מקרי היס 6סור'לו ולפטר' גלס כלוס fי 6פשר לס נמקו נתינת מפורסגמנת נ' פיס : ה מי סיס לו 6ס יס לסו למפטרת דילפינן לס מסחות 6ס ססיס ככית : ה מ"מ • פירס הריע ולפילו מכור לממתני' דלעיל נכת יסרסל סס מ"מ ולפי'ממור: 6חים לכל רכר לירפו ולסטמס גן:ספקס לנתין וממזר להולכת לס

ונכרית ולדק כתרה לזיל סמטנו לקוי חמינ'כספניקס הריוט יממזרת ונתינה לישרא ובת ישראל לנתין דכתיב כספחת הטה וינרית מלנומס לכל כ6חיו סמת וממזר:ה מי שיש לו אח מכ"מזיקק את אשת אחיו תסית למרונית וכנכרי'כתיל כפר חין חמין ממזר זוקק ריכום ואחי"לכל דבר חוץ ממי שיש לו מן כי יסיר 6ת כנן מסחרי E6תו קמילן תוספ' וטעמם השפהה ומן הנכרית. • מי שיש לובן מכ"מ פוטר ומבלה כתיב כי תסיר סמע מחי סוליל וקול כנוגפוטרו אשת אביו מן היבום *

וחייב מינסק"ק כקן ל6 תתן לכנו מן היכוס כדלקמן קלכך

כי מזקק נמי זקיק נמ': אשת החיילכלור הלל 6סתו לקח מיסים לו חק תגןc"מ רחיי כנען 6• וכן לקמן כחסת 6נין סוס ליס למימר כ6סתו : ואחיו לכל רכר • פירי קריב ליורטו ולסטמ6 לן : גמ' . וקלמרינן דסיר סוליל ולוינו מטמס לטתו פסולת ר"ג 65 ליטמ6 לbס פסול קמ"5

6c7ני סתס ללחפוקי ייימס יכס סחין סוס : מן סספחת - כתב סר"נ לכתית נספחת החסר וילרית ונו' עיין מים כפטנק י"ג פרק ג'רקלוסין :

כתב סר"כ וכתיכ כי יסיר וגו'. ופריך כגמ'קחי כסכעת חומות כתיס ומסני כי יסיר לרבות כל המסיריס דלגופיס ל6 סנטרין טעמ6 כר"ס רדרים טעמל וקרח ככל מקוס ולח חנטרין קרח לפרופי טעמה ולייתר כייסיר לרכו 6חר מסירין ולורנסיס לס כר"נ ורות רבים וכיכ כול כמסנס י"ג פ"נרקלוסין ס"מ רכותיס ס"ל דרך קרס ככל החומות מיירי • ול6 תתקתן לריפ6 ככל החומות וכרטת כרמכ"ס כפרק י"ג מקל'חיסורי גיחה ומס'סכפירוסו והכו וכן כחכורו פ"6 מהלכות יכוס כקב נמי לין ורסק דר"ס • וכתב עליו כמגיר ויס מפרס 6ותו כדרך חקרת וחין זה מעלה ומורין כעיקר הדין ט"כי חומר חכימbכ'פ סכעיקר זס סדין חינומטלס ולינומוריד מ"מ הוכרך סרמכ"סוכתוב לרסס דר"ס מסוס דס"ל כותית • ועיין נפ"ק דסכת גכי י"ס לכר מיס 6ס : וכן עיין כריס פיג למכות ומ"מקסי לי לקן ורסס ליתל bלס מסוס לריס וריס טעמ6 לקרח וכמו סכתכתי וח"כנסוף פ"ט רכ"מבחוכל כנו חלמנסכין ענייה ועסירת כרתנן סתס ופסקה קרמכ"ס ריס פ"נ מתלי תלות • וכן כמסנס ר'וסנסלרין כלל ירנק לו נסיס ופסק קר"נ כת"ק : וכן קרמכ"ס סס וכפ"נ מהלימכיס וסיינו דלל כריס רררים טעמיק בקרח לכריס רוקל כגר ענייס כמ"סtס קרין וכנסיס נמי ללס כר"ס כמכוחר כמסנס סס ונ"ע ה ומיין ריס פ"נדסוטס ומסנת נ' פ"ק דפסחיס ומפנק ק' פ"ק דסנסדרין ומפנק ו' פ"נ רפרת : ומפנק ו'פ'כתר למכסירין • ומיט קר"ן ומרלס כתיכ כי תסיר וכו' לכל לכתו ל6 קקת לככך לח מקרר סחין וכו' חלל כנת מין סרין סוף פרק נ'רקרוסין ולכן כנס ליכס כס מפוס הסרה וכל החיסור נסעס רלסונ'נטפה סקול מוכיח זרטומכנפי סכינס לכל 6חר סכולל לין קסרקו כלוס סעכו"ס גמור קול ע"כ - ו6"ת קל כתיכ כפרפ'כי תסb ולקחת תכנותיו לכניך וזכוככותיו מחרי 6לקיסן וקוכו חת בכיך חסרי 6לקיסן ויל לוסזנו 6ת כניך ר’ל כעלס סנסלס ססול כנן ולח מיירי נכניס קנולריס ממנס מרלס קפיר הכל כלה תסיר וסתי ספיר הלל קפיר סתס לbיפכח כספתן נתן לכנו סיסיר סכת פתתן לו כרכתנ נ"י קכל 6קרל רלס יסיר לכל חיים לפמל יסיר החזק מסוס סרין קכעל נקניקה למכור לכל מי פרנק ע"כ * וכריכל תרי קרלי קל לספקס (חר לעכו"ס רסי מספקת קו חמינח מפר' דחין לס קייס רכזיך עס ססמור ומסייס כסוף פרק סליסי יקרופין עס סלומס נסמור כנקמה ס6ין קולר כריך חסרית וbו עכו"ס יס לס חייס וכתיכ כל6רן כן כל6רן סררימון כן טכרימן וחי מעכו"ס הוי למינס מפוס דלח סיכלו כמלו' 6כל ספחת סתקים ל6סת נמר'. ולקמן כפ"כגמ' דף ס"ג מותיך מדכתיב ולכיכל חמשת כמרככיס וליכס ענו כנעני סל מפיכופת

קיק ומפרק כיין רלס מפרס כסמיסו סוי כמו פרנן כקר : 6ין קדרימן כן טכרימון כן מזיין ריחיס כסכס לסכוקין : פוטר לפת לכיו ולמר קרל וכן לין לו פיין עליו לקה מני למכתב חן כלל יו"ר כמו מלן יכמי ממן כלעס לכי חיתמר כפ"ק

ו' וע"פ סתיכת מסן קול פעל ולוין הו6 מלס גס סמ"ס סרפית נס נכל סתורק מלת 6ין מלס י"ו דוה זו 6ינס 656 6סיכתס ויכוליס לססמיכס מסוס רמחן פנינו כמו כן סלילס כמו סין . ורסיתי כספר מסירת פיניס טקנר מקריר וחלק כהן ז"ל על ס"ע ח"מ סכתכ כסלכות נחלות רים סימן רעיו "לוררסינןכלסין סין ולפס ור"ל סלין ככמכח סוס זרעי וחט"ב רכגמ' 6מרי' לסון טיין עליו כעי"ן נרחת ללחו לוקח קחמרי !6 כונתן דמסוס הכי גכת סין כיו"רלררסו כללו נכתן 6יין עליו וסיינו דין זה מלסון ליין כנמלס ולס כמו tbמעתי מפרסיס רעיין ממס קלמר ומס\'רחותיות לס"סע מתחלפין חתו רוחק פכ"ו חני לומר סלפרס לסון סנמרס fbcמרק עין כעין ללחן לוקח אותו לוסקגדול כילו סיתס כונת הנמרח כמו 6סוס 6ומר הוה ליה למימר 6ל תקרי אֵין 6ל6 אין כלומר 6תקרי מין נלי"רי חלס סין כפתיח וקיירק וזס סיס לסון מרווח ומכוחר יותר ממ"ס עיין עליו סתוסיפו

מלק

[ocr errors]
[ocr errors]

קיינו

ת נגן סקלרלו כזן מסחרי לכל חנתו על מנת שליו ונס סתרו הענין כלכר ולח קריסת המלית עלמס סלין הגן הכל מן הנכרית קרוי גנן 656 ונס מס סיוס) מחלק כין סין בכירי למין כפקים נחיריק חינו חי וקלס 6סור כספיתן מסוס רכל חרס מוכרח כלל 656

Eלפי הענין 6ין ספרס נין סקי המלות 656 . 6חות 6סקו סולן לסתיסן רלח ידע חיזר סוס ר"ל סנכיר"י סגנון וזת ר"ל סכפת"ח מוכרת ולפיכך יין יכמתו ומחלן לסלס

הרמת פלורסיס עיין עליו וניכומי ללילך לו 6פסר וחייב על מכתוועל קללתו - וכנו לכל דבר חוץ ממי מעיין ומטעס bסמכתי וכמו וחמות תלונתו קיס ולפורס שיש לו מן השפחה ומן הנכרית : ו מי שקרש סכתנתי : גמורכנן (כחייק) וינומי אחת משתי אחיות ואינו יודע איזה מהן קדש נותן וחייב על מכתו וכו' :חס גריס נמי לי ררלמ6 לחור גט לזו וגט לזו - מת ולו אח אחר חולץ לשתיהן היו הכס סו קלל 6ת היה יכמתו וקפנט כלחות לו שנים אחר חולץ ואחר מיכם • קדמו וכנסו אין 6כין חייב מיתה רס"כנמרח זקוקתו לוח כ6סתו : היו מוציאין מידס : ז שנים שקדשו שתי אחיות זה מוקי כטעסס תסונ' רחס ל לפניס 6תר סולן קתלת אינו יודע איזו קדש וזה אינו יודע איזו קרש * זה כן סס כתיכ ונסי כעמך לס פתחת והשני 6ס רנת לינס נותן שני גטין וזה נותן שניגטין מתו לזה אח ולזה החור כעוסס מעסס טמן לסגיס מינס פלס זו יכנותו את זה תולץ לשתיהן, וזה חולץ לשתיהן לזה אחר כמ"סנמסכ' נ'פ"נ ומכות) ספיר ולס החופה היה לה ולזה שנים היחיד חולץ לשתיהן והשנים אחר חולץ וחפילו לר'פמעון בן מנסים ענע כחחות זקיקתו מטוס ואחד מיבס • קדמו וכנסו אין מוציאין מידם פ"ק לחנינת משנה ז' וקרי תלונת וקן הפקעת

לזה ריק מעוות 65 יוכל לתקן ניקי : קרן נכנסו קולס

רעונו נזכר קוליל פנמלכו ככית לין חין מוכיחין חותן מילס מסוס וכל סל וקר ותזמור קייס לכל פיסת מעטה עמך מקרי כיון JCC : fמר סכח ספיר נספי וחינמי הוי חפכס פסרלסון סכנס ליכוס ו אחת מסתי ססיות ואינו יודע וכו' • וסול סלין כסתיס כנס חסוי זקיקתו הפיס מעתס סוס לעבר חיסור'ומסכל 6קין

חקרנת סכ6חת מסן ערות עס הסחרק 6 להספק וינס לת ספניי סייל יכתתו פקעה זיקתה למפרע מליון : סכית יותר פיקית נפתי חסיות סכקל חינס ככרות זו מזו מס ! סניס סקרו פתי 6תינת והס נכריס : זס סולן לפפיון פלין כן בסחר כגון חמס וכסר • וכל סכן cfת וכת כתת לו כת וכו'מסוס וכל סל מנייקורסור ניכומי ררלמל כל חד וחרפנע כנה לתנן כפרק דלקמן מסנסו' סתס גכרות חיזוקים החס בחסות זקוקתו : קיתיר חולן לסתיקן פbי 6פשר לו ליכס ל6 נסיז קיל סכת וכ"ס הנכר מסוס סכינקט 6חיות ועיין כריס קורס תלינת של סניית מטוס מחוזקיקת כלה לסחר חליבת פרק דלקמן : ואינו יודע 6יזס מסן קיס 6פילו לא הוכרו מטוס לחות סלונס לפיכן קוחיל ו6סור לינס יחלין תחלת נסעת תקלוטין פנמכר סbי 6פסר סיכה על 6חת מסן 6פילו לסתיסן כדי לסוני) חוקת סיס יכמתו מחיסוריכמה לפוק : הכי שתיקןכריכות גט כמפורם כמפנק ז' פרק נ' רקלוסין ולס !תפניס 6חל חולז לחפקועי זיקה מחסין חס זו יכתתו ותסתרי פירוק מרקחניוליני יודע רמסתע הפתח חיכויודע יוכח קתני חזותק לסני ממס נפסן חייכמתו כיf ספיר חי לחותס סית לינוידוע לפני מסמע 6S כורע סוכר מעולס • סמע מינית קח פקעל זיקת היכמת מניית נחלינק חסין : דמייני לוקח כקוכרו ולכסוף כמטרכו ליחס המינויולט משמע

חמין

רני ומסמע קכי כמו סכתכו התוספות ?

קרמו וכנסו • כתנ הרינקורס סנמלכו בכית לין וכפירש"י פלס כמלכו ככית דין יעכרו יוכיחו כיון סעכרו על רכרי כית דין קה"ס ועיין ככ"י סוף סימן י"ח כסס סרסכ"ס : קדמו וכנסו 6פילו כקלוסין דזיקין ורבנן היס ותפסי קרוסין כחחותה fc655ומריס והמתן ער פיעפת 6חין הגדול מעסה

כרתנן כמפנה ט' פרק ד' • והס רכתב סר"כוכן לפון רסיססוס סעתת קול רענר חיסור חת לס פיין חלל כניסה כרכור6 נקט הכי ל6פילו כי כעיל כחיסור 6פילו סכי סין מוכיחין וטעמס מסוס דלס הוי 6S6 ספק זיקח כמס סקוספות

וכוללי זקוקה כי כל עליס כלס קלופין מוכיחין ועיין מ"ס כפ"ר מפנת ט' : אין . פוליסין מירן פי' קריג משוס רכל חלוקר 6מר 6כ6 ספיר נסכיכו' : עיין מס סכתכתי כס"ר כריס פרק ג' : ו שניס סקלסוכו' והפגיס 6חר חולז וסחר מיכס וכריכס רמסו לתימס לגזור לפני קרי 65 ייכס חר מכייסו 6טו קתוס חס ימיני קמ"ל• ולוקח מחלן וקורינומי • חנל יכומי כרי6c

65 • דס6 פנס כיכמת רפוק • גמר' : קדמו נכנסו חין מוכיחין מיוס סכס כמי טעמ6 כולעיל ולח ידעתי למה פירס סר"כ וכן הט"י לקמן כסיפה כח הכל

חינמי התס כמי לה יפרטו רהל כחרטעכס סייכי כולסון ככי' ועיין רפ"ג מיס סס : אין מוכיחין מילס 6פילו סס כקניס לקו סקמס ודחי קתני • וטעמה החלונס לרכנן קיה וספק תלונה על גזרו • נמי ועיין מס סכתכתי ריס פיט כס"ר :

נות

« הקודםהמשך »