תמונות בעמוד
PDF

:

מחזיק סלעז קפלין רני פרקר נערה שנתפתתה בושתה ופנמה ככופר טיין פירושו למשני

תוספותיו

כתובות פרק ט האומר פתיתי וכו' כתב קרין ל6 מכעיס סחומר חנסתי וכו'69 6פי' החומר פתיתי כו' קמסמע לן רניח6 לס כו' כלי

להסתכר הממון ותמיסני קל קינס כמקוס ססכוסb וכגס לעלמס מכל מסנס סקמס קנן וכי קוס לסכיק מחי נייקח ליכ'לס וקרי מינס מפתכר סוס ממון ועור דמתניתין דייקח דמיירי קיכל ללחנות הוק מדרבנן (כ"ל מרפגן)כתו של פלוני ולס פיתייך לו פיפיתי סתס כדתנן ננכתי סתס ל6 למימרס לכ6לסתחייך עלמו כנגר חכית • (כגמ' לית6

6b קמל"ן

וכל מסייס ולח מידי - וניל ט החומר פתיתי 6ת כקו SE ט האומר פתיתי את בתו של פלוני • משלס לסכי קלמר קמשמע לן דל6 פלוני מכפיל החומר בושת ופגם על פי עצמו * ואינו משלם קנס • לזיכפת לן בהחזקת הלעז לח לנסקי ס6ינו פונס 6ותס האומר גנבתי (נ"ח) ושבחתי ומכרתי משלם את כל סקול מור'כממון מחייכין כל כך סלין לפו סל סכוסס הקין על פי עצמו - ואינו משלם תשלומי כפל

ליה לטלס גדול כל כך רפסיטל למפלס ותשלומי ארכעה והמשה' המית שורי את פלוני • משלס כוסת ופגס • ולין נוסת ופגס על פי עכמו 6ל6 או שורו של פלוני • הרי זה משלם על פי עצמו

ונער כחגוסה תמנה לפילו כחומר פתיתי רפנס המית שורי עברו של פלוני • אינו משלס על פי כסיו כמסכיר'פ"י העכועו' : לס טפי סלעו סל מפות'גלול עצמו. • זה הכלל כל המשלס יתר על מה שהזיק" המית פורי 6ת כלוני כתר !סר"6 657 מהמנינן ליס אינו משלם על פי עצמו

הר"ן והריני חייך לסחזיק כרי

ג'פ"נ להסתכר הממון : וחינו

עטרה

ממונק • (כלומר נגעתי cnלס קנס רמולת כקנס

קמ”S רקעין וככלל תcלומי פטיר בחמר קרח 6סר יופיעון להיס פרט למרפיס 6ת עכמו : כפל • קכו קרן ו-6% לסגן רחיין נקרן יסלס נס כן הקנס המית פורי לק פלוני וקריני חיים נכופר מtלס על פי עכמו קמ"ל ולס • וריפcf fמועינן דלק • חיישינן לסמוקת לטו דקסכר כוכרס ממול' : עכלו פל פלוני וקריני חייך סלסיס וק"ל רfפי' מקרן ליפטר נ"ל : זה הכלל • תוניס סס יע סלט פטור רקנס נינקו 66פילו 6ינו סוס סלע נותן סלמיס : ניולס 3פן וסין לל6 תני ליכ' למימר רחתי כזה הכלל תוס' : פרק י גערה קכטר כתפוסה :

כל המסס יתר על כת, פקיק מפיק כנמר' רפחות בתי וקנער

מסכחת לס וקיימ' לן פלגל כוקס קנסס וסס רק תנס

כל סbינו מסלס כמס ססזיק כו' למסמע פחות ומסמט יתר מפוס ל69 כסיקה ליס כיון לחיכל חגינזק כרוכות דהלכתא גמירי לה רממונס הוס : פרקי נערה שנתפתתת וכו'על כתפוסק נמרי מלי קתלין קנינס המפתה נותן פלזה וכריס כו' (כפרק ללעיל מסנס

ו') למכיק לינטריך ליס ללכיס נמי פפיטל מרקס ירין מפתס וחי לעלתה למחיקים מפתה מרעקק עכיר עתרה כדין ליכטרכ6 ניס פלונתר ורני סמעון ורכנן עין כנמר' וקפיה לי קפינת נוסת ופנסי לכל נער ולית' במפוקה ליפס למינטריך להסמיעינן בכתפוסת לחכית וכרפירס קריר וכפירש"י ז"ל לחכית וכן פסק רמכ"ס פ"נ מסל' נערת וקכי מסמע פסטל דמתני' *5 קר"ן 6ע"ג דכפרק כחולל חמרינן הנערה לנוכה (6 זכי ניק רחמכח (וכמן פלכתיככריס פ"ו לקמן) פלניקי כער סנידו לנערת כקלי גונח לחי כלי מסר לה מנוול ומוכת סחין סנכעלת לו בעל כרחק ומכערת ע"כי ולימה מסיים ליק להרחכיוססוכר ונער לעלמ'מססיס רסחוכל וכלמר רוקנער כתפוסה ל6 קלי מספיק לריס6 !6 חיילי תני ליק זקני כדליתנהו ללחכיס ול6 כרמית6 דלפלמה • ותיוכתר לכל המפרפיס ולחני : ונראה לי רסין מכון רחית כלל לסכרת קרחכיו ותקפי לך הכוס וקנס גופס לתפסט פסיט' לייק לגמרח הלחנית מדיסין למפוקס • וכפרק דלעיל דף עין פריך ומימי ללילה ומסיק מסמכרו לחנוקן הוק דלי כפי מסר לס (נקרסס ככילס) למכול ולמוכס סחין (כרתנן לקמן מפנק ו'הלך זכחי כו' וכיון רכילו ליטול ממון לפונמס ולכייסר כוסס זוקפת' 6פסריק קלי רפגמת הטמעת מינס רכופת ופנס כלונס ללחנית לחו מלק6 דפסיטו קור וחפיפ ססתוס' תקפו ס וויל וח"ת ולכל 65 קלמר רחכיס קוה מרקל יקיר מפקס כרfמר לקמן כריס נערס וי"ל ללמל לס יהיר מעמל וקרחי לחכיי ורכח כלונס כתיכי עכ"ל כלו • 7קן סוניס קלי התס לדחמרינן ולימ' חמסיס סלעיס 6מר רחמני 6כל נילי ומקרן לס 6כיי ורכל מקרלי קלופ וכמיס נס כן קר'ננפרק ללעיל מפנה ז'וסל פריך נגמר' וחימם לדייק ולכתי לה ידעינן כמפוקק חי יקינכוסת ופגס ולסכי כריך לטעמ' לחי כעי מסרוכו' מכל כפ' נערת רתכן כמפומה ללחניה תו כח גרין לסן סכרח רחי כעי כו' זוהי דעת התוס' וbני כעני שמעתי עלס 6פין לכריקס לסיכל מכית למיתר ללקכי לח נתרן ממפתה' מסוס לכתחלה יקיר מפתה .וקרי סוגי המתני' רמיזתו כוסת קלי והקים חמקני' לפרוסי מתני' דלעיל מינק קלי רתכן המפתה נותן נ'דכריס וכו'ודוחק לומר דלקרמי לוקיקח מסדר לכלינס ליידי לכיין למכימ כנר סמעינן רמפפר יקיר קוי מכי ניליק קרחי בכך סכל לפי מס שכתכתי כפי לכייל מג'ז. רק המקייכ למפתק כנופת ופנס

נס1 . יור א

ולפינן

[ocr errors]

ינפי'ליק מסנס 6תי ספיר לל6 מלי לתרוני כלל מדיקי' לופתת והנער נמי נקניק נסגוסי : מFסחר מסטמרס כדין בנערותה דחי סיכל למימר כלונס ולריוס 5 כוכית יגִיף נס לתפקה בין כנרת קורס מימ'נין לח בנות סרי הן של המין לכיון דעמד לחיינו כלל ננוסת ופגס ולחלתיונין וכריך לימס לדידס לס נדין זכה בקן 36: לח הספיק לעמוד ברין וכו' כיון דלל עמך מלי מתרן מדיקיכ מפחת דלת"ג ל6 יקיס וכלונס גופיס לימס גרין לסן ממון קוח לקוריסו לכנין : ר"ס לומר כע"פ טעמך גרירה וממינ6 ומפתס לס

גרין לb סוי ממון לחר יקיר כלל ולקכי נריך לקרוני עמדה בדין ער שלא מת האב הרי הן של אב • להוריםלככין על דמטי דניסתכר' הינעי כו' ו6פסר מת-האב "הרי הן של אחין • לא הספיקה לעמוד לידית לכתין ונתן קלים פון דיל סנות החו'עלמס • בדין עד שמת האב • הרי הן של עצמה (ג"ח הסוכן פנה לחני קגערת והסתה וחתי' לסכי המפתת רס"ל 6ס לל סספיקים כננות על פינת סלון סרי סן מר עכמי) חמסיס כסן לה זכתה תורת נופיק דחייכנכוסת ופנס עמד בדין ערשלא בגרה • הרי הן של אב • מת

65נ 6לס מסעת נתינה ולין 65 ילעינן bת ממסי דנופת האכ הרי הן של אהין, לא הספיקה לעמוד ברין הלכה כר"ס: מטפי ידית ופנס רסונס מחייך ניתן עד שכגרה * הרי הן של עצמה • ר' שמעון אומר סעפתת בחיי הניק סטפ לחכית יודקיין כ6וג'לחכיה אם לא הספיקה לגבות עד שמת דאב (כ"6 שכניה) 656 גכתי (גגון ) סכר סיינו מסכרח רחינעי מסר הרי הן של עצמה • מעשה ידיה * ומציאתה אע"פ פעולס: ומני) כ' כנמ'כרין לסכו' ל"כ לעולס לימה לך שלא נכתה • מת האב הרי הן של אחי : מכי6תס מכונון גליל וכנפי לנער נתפוס'ל6כיס ככפט6

ג המארס כ"ק מעסה ידית כמניחק ומתני' וסל רלח קלמר נמי

מה מניחתת כחייסחב לחג ולנטרין ל"ק דכיון דסמעי' דמפקר חייך כtלסס דכריס סקר מיתת הלב לעלמה כלומר שחין תסמיס זוכיס כמה ממתני' דלעיל ידעי'סלי סנרל דלי כפי מסר לס כו' ראה לק ממוכחת רנת 65חר מיתת ה36 כן מעסה יריס כחיי הלנבחר מלית מנקייננמפתה כלל • וכיון רקתיל סגרס דמי כעי כו' וזכו בקן הלחיס לכית סלל גנתה פכר פעולתס לכל תעת ידעינן לס • 6ס כן כן רכער לתפוסק לחכיס נמי כח נויכס ידית סלסחר מיתת הלב לכמת ולין לחחין זכות כמעסס ידי דמירי הול טטמי !6 מטוס דלי כעי • וכמ"סכtס סר"ן וסקוס קכת פעוטה לחקר מיתת הלב :

ג כתוכתה טעמ'ככר סליק לן וממיכל ירטי' רכטר לחכי' כמו כופת ופגס ומלי נינייקו וק6 לי כעי מס' לק!כמו סקפס לו מכוסת ופגס רה"מ למפקל ממון לניזק ולפגננת נכלל זה רקות מלי לכעורת והמתח קוח לספסינרווליכי לקיי %ער לחנית כמו נוסת ופגס וסלכך לל fיכטריך ליי כל65

$סמועי'הכל רוחנית וספיר גרין קנת' לסנויי קמפוס פלוגתל דרים ורכנן הול רכריכי ליס וליכס סייעת לסרחכ"רולס קיוכתס לסולקין עליו וכותני מכרס'ספיר והנער כתפיסס bונית כפירot :'3: בתפוסה ליסנס רקר) ותפסק וסככ עמס רס"י : לא הספיקת לצלול כיין כי כתב סר"כ ללו ממון קול (סוריםולבניו (סנרי' כנמ' רלין 6רס מורים לכנו זכות מוכתר לו נכתו ויליף לס מדכתיכ כענדיס כנעניס והתנחלתס 6ותס כניכס לחריכס סנתס לנניכס ולחככותיכס ככניכס : הרי הן של עכמה כתבו התוס'תימת פינס קנס bk נוסת ופגס רכנמוכח קול ללקין ככי למינוי ופול מקרלי ללעיל דנפקי כוסת ופנס fתקום מקורי כרפירס"י לעיל עכ"ל - וככר כתכתי כן כסס סר": כפ' רלטיל מפנק ו' וגס דעת סרמכיס להרי הן לכולהו קלי לכל תרחכיויסיג עליו וכזב קנמ כמפותס 6ס מת הלב למת סלי וכי יורת הבית היה ע"כ וכתב עליו קג"מפותל למרן 65 ילעכל ספרי מחנה פלימס קיס עמוק גרין כו'כס הספיקה וכו' קריקן סל עכמס עכ"ל וסין ספק כפכתר זה ל6 עלס כזכרונו מסר"ן וז"ל וקריקן סל טנמה דקתני ליכ6 (ויר רלף קלי !6 המנוסה לכל כמפוס כיון דמדעתי (לית) לסורלחולי מחלת !6פסר דכיון רקסיף מעתת רכות כעי למסו6ע"פ סלכתה עדיין ל"כניון יהיה מעתה 6S קוי נס מני לחתולי וכט"ס כי פקע זכותית בלב הו לענמס ומיסו כי למרי'כרי הן סל טנמה הקנס קלי וכוסת ופגס דממינ6 נינתו רחמין כעי למיסוי פככר זכר כסן המכ וכי קתני קרי קן SE עכמס 6קנס רסנוסס ומפוקת קחי ולס חיז'רמפוקה יטלס קנס לפי ספיר וחי כח ס"ק דקנסי רידקו כתרוקנת לענמס וחנופה .חית נס ומפותה לית לס וקח מחלת ע"כ ולסנרל זו רחקנס לחדל קריסטין רמפותה לית לס יס לתרן דקן קלי 6קנס לסונס

כחול ומסוס לנקנס יש חמסיס כסף שייך לנתני כן וכמו שכתבתי כפרק דלעיל מסנסו' : מציאתה פירס קו"ננננ' מפ' וק"ק מעססידית כמכילתת מת מכירתת כו' 6חר מיתת הלנכו' רפפיטל לן ולככמס דקס 6פי'כחיי הח3 65 זכק נתן חג 66"כ סמוכס על סלקנותbו' ליגת כדלקמןbסנתר' וכיון דbינו חייב במזונותיס כחי כרתנן כפרקין פסנתר החכמינו חייב במזונות כמו חי חמרת מכילתה לטנמה תו ל6 יקים לה מזונות לכל החין על כימייקו מתוכן מנכסי החנ כרתנן כפרקין מפנה י"ל כן פירש"י וקסי'דכפ"ק ככ"מ מסנקה'משמע 9פי'קריכ רחפי'סינס סמוס' על סלין לכיס מכילותה לסכיק ולסון סר"נוקתס מפירס"יהול והתוספת דלקין ריס דף מ"ז וכן נפיק דנ"מ מפרטי לטעמה לה כי פלמיקc7נת למנוול ומוכק פחין וחפי' חינת סמוכס על סלחנו מכילתס לסכיק : הרי הןטל חסין • כתג הר"ן ; : 6נג מעסק יליק פלקסר מיקת הלב לעכמס וכו' וטעמס יליף כגמ' מותנחלתם פהעתקתי לעיל ועיין מ"ס נמסנס :,

נ המלרס

כתובות פרק ו

ר"ע מברטנורה

תוספותויוסטוב לח : 6

כתוכתה SE חג כחולת סקי6 נוכס מסני לרוסין קללו נ המארס חסכתו וגירסת הירסק ונתרמנס וכו' ולה וקסכרים כתונת לחרוסת וכימי נערות וקטנות קחמר :

תני ונתחרמנת כתרווייסו דחנכ סורקית כתוכקת סלק רכשהסיחת פקע רפותו וכתר גולינס 6זלינן רק תנח במלמיס ללח לנקוט בררן פורענות וסקס ליס כרכי ונוכיינ6 כפרקכי סו6 עלס 6זלינן כתר (כתיכס) לומר קומיל דסמרנפלק לרbסוןומת לפני ותק לסליסילה פנסb דכתרי קוי יוקרתcונס נכתנת כעולה

חזקה למסוי קטלנית וחט"ג נוטות החכ תלוי רחל : ג המארס את בתו וגירשה : אירסה ונתארמלה רכנמר' מרייק סכי 6סיפס קרלסונס S6 מג רקסכר רני כתוכתה שלו השיאה וגירשה השיאה ונתארמלה

והשיחק וכו' העתקתין יכולת כתר (כפינק) מוליגן כתוכתה שלה ר' יהודה אומר הראשונה של אב חריסb מסוס לגמרל כקט וסוליל וכתוכק רלסונס אמרו לו (ס'6) משהשיאה אין לאכיה רשות בה : כסיפס לליכס רמ"ורטעתק (נכונה) לפני הנסוליס ג הגיורת שנתגיירה בתה עמה י וזנתה י הרי זו למעין גורס ולוקח כסלת • כעול סקכת כרסות הלב בחנק' אין לה לא פתח בית האב: ולא מאה סלע

חבל קרמכ"ס פכ"ח מתחים כנס החג ומין סנכס כרכי היתה הורתה שלא בקרושה 'ולירתה בקדושה הרי וטליס סימן ט' פסקו כמ'ר יכולת : (ג) וזכתה מן זו בסקילה אין לה לא פתח בית האכי ולא מאה וטעמס מסוס רכול נרס הקרוסין וסי6 נערת • הרי סלע היתה הורתה ולידתה בקרושה הרי היא ככת ולפילו נתחרסת ומת לפני זר כסנק וחפילו נתניירת ישראל לכל דבר יש לה אב • ואין לה פתח בית ומת לה תכסb ולדידיק חיכה פחותה מכת cbt טניס האב • יש לה פתח בית האב • ואין לה אב • למידק מריסb : כתובתה ונחזקת כפולה ריח הכי הרי זו בסקילה • לא נאמר פתח בית (ס*6) אביה • פלו כתר קריר וקסכר יס כתיבת - סקילס כנערה אלא למצוה :

האב זכאי כבתו כתונת לקרוסק וכפירס מלורסננת יפרח כתיכת

בקרושיה' בכסף בשטר • ובביאה ומסייס הר"ן ח"ג כסכתכ וכתיס כי כסתס גכלת

וזכאי

לק ע"כ וכבר כתבתי ניסיתל : ולס תלת סלע לס

כזה כמסנס ס' פרק ט"ז נמל: סכעל סקרן וכוק פרסת ניסרחל כתיכס : ולירתה דיכמות : אמרו לו כריך עיון הינו תנ6 קמס : נקלוסה הרי זו בסקילס - דחמר קרס וסקלות כחככיס ומתס נהגיורת פנתניירק כתס עמת לסון קתוספת קל קלה פלין נריך לומר ותפה חלה ערכות הורית סלס כקדוסס ומניקו

נקט הגיורת שנתגיירה סתמס מסוס לקיירי קנס 69 תרנינן לה ללמיתת נתרנית ול6 לקנס : סלס לס כפחות מכת ג' ל6ין דרכה להתנייר הכס עס חמס ועור רלין ניטרלית קל מיירי : וחין לת פקח כית לב כנון fcין לחג כית: סנרים טנילוס על רעת בית דין רלין מטבילין נר קטן על דעת ו קול זכחי כנתן כקטכיתס וכנערותס : נקרופית ככסף כית דין (יכןים להוכיח מסוניק קנמרח לסוף פרק ג' וקלופין עכסן קדוסיס סלו וכתיב כחמת העברי' ילחק סנס 6ין כסף כמו סכתוכ סס כסיר 6ל6

6ס כן סו6 תובע להתניירת ולת ודרשינן לין כסן לחלון זה כלומר למדון סקנפינחס מלתו פחותה מכתסלס לין נק רעת לתכוע לסכי נקט סנתגיירק חנס כסימני גפרות חכליס כסף לחלון החל ומכו bכ סכסף נתת עמס וסטכילות על דעת חנק עור מפוס לכעי למתני קדוסיס סלן חפי' כסריס נצרת על סקכנר : נפטר וככילה היתר קורקת פלח נקרוסק ולירתה כקרושה

ע"כ : (עיין סמקכל פטר קלופין פליק ומוסרת לכיסס לסס קלופין למי מטנק נ' פרק י"6 ליבכנות : אין לה 65 פתח כית חכ שירנק רכתיך. והיתה) לתקים הויות נסורי מה כסף מקול חי

מין כריך לסונילת 6ל פתח בית חכית • רס"י : מן הויות כרסום מכיס 6ף קדושי סטר (כילה נרפות לכית: הורתה סלח נקרוּסָה ולירתה כקדוסס כתנ קרינ רסגור

נמניחתה

קרח ומתס כו'נמר' (סימס כרכות סורקת ולירקס

כקלוס קסיס יסרללית מעלייתל הים וחימה (רכות הורתק ולידתה 65c נקדוטק קח כתיג ניפרS6 : י האב זכחי כנתו נקרופיק פי' סר"ננקטנותר ומיקויס חילק רלטנין כיחק לינה מתקרסת על סתתס כק סbס סניס ויוס 6סר כרתנן כמסנס ו'פרק ס' רנוס • ולקדוסיכסף סטר עיין כמסנס ס' פרקני רקלוסין : ככסף כתר קריב רכתיב כחמה קעכריס וכו' מכל ים כסף 5חרון חקר פירס רס"יכסיכות מרפותו (לענין

הפרק נוריס כדתנן ריס פרקי'דנרריס) ומנוהלכ 6חין חרון לכתיפרחל 656 חכית סון מות סנמכרת לו - ע"ג : וככיאה ירוסלמי ניחל נכסף (נסטר קלב וכלי דורלי זכות סיס לו כסמקכל קכסף לעכמו וכן פטר מקבל לטכמן ולפחות

רחוי לו לכור על פי כלוחתו • נכילה • מלי זכלי סייך כק תפתר סל"ל לכסתקנתלי כקן יהיה לך כסף זס אקספרס כתב וז"ל סכל יס"י פי' דרסלי למוסרת לכילס לסס קרוסין זקן זכותו עכ"ל המפרט !טעס כתיס סלס סמין לעת היכן ללח סייס כלל זהו זכותו • ועור לכח תיקן כלוס נסכחתו פירס"י דקרי ערין סקופיח במקימה עותרת רמת זכות ט נזק לכל רס 65 נתכוין • S6 לפרס כיחס דקתני גכי סכית מחיקים וקלמר למוסרה כו' הכל על לשון

ג 10

זכרי

ונחי מטילס לס נתכין כוס וכן נסוף פרק !! נערות נטעתם כמניחתת מפוס חיכה: (כמעשה ידיה דכתיב וכי ימכור ליס דיסינ כנמר) רכות ופנס לסניק מטוס רלי נעימסר למנוול חק נתן נחמי מנת לתת מעססידית לרכת g6 כת מעסה ידית כו' מפרס רס"עכמו דלי נעי נטיל נמון ומוסרת למגוון וכו' לחכית: וכיפרת נורית וכתיכ כנעוריה ניק סוניק : ומיכל נקדסס ככילס כמו שסעתקתיו גרים פירקין • וכן התוספת ניטק רכתיב ויכלס והיקר 6תקס (יניקה לקוס) כtס מסחר דרים קלופין הניחו זה

מקבל קרופית כקטנותר סירוסלמי. ולס סזכירו וזכאי במציאתה ובמעשה ידיה • וכהפרח ונערותס כן כנקכל גיטת :

פרס"י מפ'כענין 6חר : נדריה • ומקבל את גיטה • ואינו אוכר וf6ינו סוכל פירות כחייק 6ס וזכאי כמוכיחותה וכו'. פירות • בחייה • נשאת • יתר עליו הבער נפלו לס קרקכות מכיק חני

לנכסף ונפטר שאוכל פירותבחייה ; וחייב במזונותיה • חנה חין חניק 6וכל ונניחת פירוס לכקילוסיה

בפרקונה פירותיסן כתיית חלס 6ס כן קן ונמליחותס כו' מילי

מתס וסוח ייחה: יתר ענין חסריני נינהו קלכך bינטריך למקרר ולמקניוזכחי : הנעל הנס זוכס ככל ססגויס למעלס סתח: זכחי ננתו ולוכל במציאתה לסון קרינמסוס חיבר • נמי • ככר כתכתי פירות הנכסיס סנפלו לס נירוסת מסגס6ת לו : כוס גריס פירקין כסס רס"י ותוספת • וקרין

ובפרקינס הסניס לפירוט התוספק :. וכמעשה ידיה כתב סר"נוכתיב וכי ימכור וגו' לף נז מעססידית חנית נמר - ומסיק רגקטנת Sח גריכ' קרf ותf st

זכוניתזיןלה מעפת ידית מכייח כי 6יגטלין קרה לנערת רלס כנכי מוכן לת כותנן פרק דלעיל מפני ז'וס 6 המעסה ידית לנערת לחניה מחמס נפק6 לן כי מינטריך בריספרק ולקרח הותתנחלrס לת לף מינס 5:"cct תר"ג ומע:: ידי הכת לאחר מיתת הלב ולעכמס לו 6ינטריך ! לקטנס 6כל לנערת לה חיכטריך כלל וכיון דמעשה ידית לחנית ל6 ילעינן חלל מלמס ולמס נופת הינה עוגות לוחת הכן ולס 6ת סכת כמ"סהרינבמחנה כי פ"ק יקרוסין כןכזנו התוס' דף ל"ג סוף ע"ס : ובהפרת נדריס כתכ סר"ג כוכתיכ ככעוריס כית חבית • נמר • פי' רס"י לתקן כנעורית נרפות חכית הילוכי קימח קח כסריס כתיב כי הניח fניס 6ותתחילחו קחי קכקטנת מזעי : ומקבל חניטה זכות יס ליכנט עלמו כמו כסטר יוקסין לכור על פי גלוחתו וכתורסי מן הרוסין סל6חר שניסת שוב לין לויסות נס • עיב-כונן לעיל משנת נ'ספיחת כו' ופי' סר"נ רמCocיחת פקעה ימותו • ות"ת למתני כת זניתין ותחנוכחי נכתונתת ולאחר זירוסין כי היעי דקתני דוכחי כניטה וחין זה חלק חסר חירוסין יfפסר רסלי חכס סכר רחין כתוכסכחרוסת לח 6-בנזלת ותוfיל ולח פסיק? ניס ל6 תני לס ול"ג סכר ליס ריסית בתוכה כמו ספירס הו"נכמשנס רגע, כיון ריכל מ"ר הלל סגירf ליסס: לנחית

נפסיס בפלונת'ופלני לעיל הזינטריך לסמועינן הזינוק חנין מירוסין ונטימין ופלונת לרכנן ורכי יסורס כן נ"3 ; ואינו סוכל פירות כחיית • פי' הריכ 6ס נפלו לס כו' ומסייס וס" מלח עוסס לת סגולה :

עליו סכעל פי' סר"כ סתוס זכס ככל סגויס למעלס וטעמל) למכיfותת מפורש כמסנת ת' פ"ק לג'מי ומעשה ידית ותקנו גנר מונתס רמוני עיקר זקנה כרתנן סוף פרק קמ6 לניטין של לוין rcf r6: חיבורי זעיין מס סכתנתי

נקמן וקפר'נדריק מפורנזורה נפיסת נוריס מיסו חין ריניקס סוויס עיין במפנה נ' פרק י' דנדריס : שאוכל פירות נקייס ופיקנו לו טילכל הפירות ביקיני ולפרקת והחכמינו סוכל פירות דבלחו סכי פריק לה גמרס וגרסת 15

וכיון רחtמוטיגן טסכעל סוכל פירות כחיית יתר על הלב וכלב לוח רכזית הינו חוכל סלס 6ס מתס יורס וכמ"ס כו"נינכן לח סינטריך למתני נמי ססכעל יורס 6ת 6סתו כרתנן ריס פ"ט דלקמן (נופח וכינרתf יוזר עליו על ק6: כחכילת פירות כסיית וכ"ס נירוסס דל6חר נגיתת וכחג עלמת חית: חבל התו' רפ"ו כנודלס סמעינן מתס תתני' 6ל6 גזין להכניס חכליס לס כניס ל6 סמעינן ט"ל וח"כ קסיס קמחי סייר ול ופייר נמי כיסז' ופגים לרפיו כרטי כן כתירס והלב כמותו : וחייב כמזונותית רתני' סלרת חלו מזונות (וכן ת"מ זיינת) ר'!יעזר חומר עונתת זו מזונות וכי"ס ויעכן וידעיכן ולף רחנייררריס כוליס קרס לכסוF - קניס התוספת סיומה לכרייתו ר6פילו ליס נקל וחומר ומה דנריס ס6ין נקן קיוס נכס כך וכריס)Ec נתן קייס גפס על 6חת כמה וכמה וחני תמיס רלח תנן סחייכ נכפותת הכל ללח תגן חיוך סעונת 65 קיי די"ל דלס כעי למתני חלס מה שהול חייב לס כרכריס ולס סניס כלסו סכי ומזונות 6*6 סלה תלכל וכן פרקינת רטנית כולתו קנסונס ולמס לה סייס יקנורפת נמי לסני נלסוקניסתה? מוטלז כחספס וככול מכל עונת 6פסר לה כללו הכי סס תכעל כלל ולס כסותת רלס סני לס נמי סמלך ערומס כלי לכוס לח ה'S Sפייר ולפזר כיון רפייר עונה פייר נמי כסותת ופול ג'ל וכסופק זיל קרי בית רכהול וניכל מלן רפלים וכסותת כמcמען fכל לרחכיי וכולי קרח לכסותת 69 כרחיתה לכרייק'מזונות חקיס כקל וחומר סינטרין למזני לחייך ודלת פני עונת רחתי כמי כקל וחומר היינו כגיס ועור 6פשר לי לומר למתניתין סנרי ככריית6 רחמרה לעיל תקנו מזונות וסכס מרכריתס ולסכי מינטריך למתני ווק סיוע גלולת להרמב"ן כפי' כחומם סוכר ומזוני מוכריקס רקס סתס מסס קכי סכרת ועור כריס פיקני רמטפרות מוקמינן למתניתין סקס

כמו

ריע מברטנורה

כתובות פרק ד - תוספות יום טוב לט

וכפרקנסלס נסכיתחייב לפרותת: כקכורתת סחכמי'תקנוס כמ'וסלין מזונות חמה לסוריקס ועיין עוד כסמוך ודין קלר קכורסס מות ירוסתר סקול יורפת לס מתס : מפני חלילים .לענין מזונות פי' הרינבמסנסו' : בפרקונה תקנו תחת הספר: ה לעולס סיס כרסוק החכ 6ס כת יפרחל מ6ורסה פירוק גמ' • זפו תקינולס רכנן תכחי כקוכס וקנןנקו לקמן לכסן סי חינה הוכלת בתרומה ולפילו הגיע הזמן סקכעו וסיירנקו קכח: רבי יהודה חומר 6פי' עני סכיפר:

69 לגטiיין לק כסלק ססכעל

יפחות כו' ומפרסינן כנמרק מיין:2:זנותית מינס מוכלת בפרקונה . ובקבורתה • רבי יהודה אומר אפי'עני ופלונקייקו לרכנן ור' יהורק נפרומס: על סתכנס לחופק שבישר לא פחות משני חלילים ומקוננת :ה כגון רחורקייקן וכני

:ס נפוחין ספקס מסורה לעולם היא ברשות האבי עד שתכנס נ'6 לחופה) מספחקן לקספיר כחלילין לרבות סכעל : מסרו סלוקי לרשות הבעל לנשואין- מסר האב לשלוחי הבעל ולח סובחייסו רכנימטפחתת סחר פפגעו סליחי הלך הרי היא ברשו'הבעל - הלך האב עם שלוחי הבעל דת"ק סכר כי 6מרינן פולק כסלוסי קכעל ומסרות נקס: אושהלכו שלוח האב • עם שלוחי הבעל • הרי עמר (דנפק6 לן כפר' חט"פ .ו סחר מיכן חייב כמזונות היא ברשות האכימסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל רף סיו מכעול'נעל נעלייתו כתו בתיירלל למחר מיתס הרי היא ברשות הבער : ו האב אינו חייב פר נעל ולח נירידתו קני מזונות תכנו'מנכסיו מתנחי במזונות כתוזה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריה • מילי כחייס כגון קול לומר בפינת (ובתו) לחו דוקח לפניהכטיס

בכרם להניק חת כנס וסיס חומרת דתיה נגן פלין קחן חייך

סלח לסניק רעלת קלחי התס לזין לסכנין 65 בנותיו כפרס קטני'bk חס הוח נכר רחמיך ודרך כנות משפחתס נקניק כניקס ולח דרך כנות משפחתן כלומר סהול חי: עסיר ג'ו נוטליס ממנו כעל כרחו כדרך קר"ן)! חבל לאחר מיתס ל6 ור' יסודס סכר 6פי' ל6חר מיתת סכופין כל ס6רבני העיר על הנרקי ומפרנסיס נס נכין וספסיק סככתס כר' יסודס : ה לעולם קיח גרסות קלן וככותיו הקטניס ולס לינו נכרח ללמיד כית דין ממרפיס לותו לסון סר"כחס נתיסרא כו' ומסייס רס"י וזכחי כה ככל זכות מודיעי' 6ותו סבוריות היה לו חס לסיפרנס 6ת ככיו (פסוק הלנכנסו עיר ועיין לקמן : לעולם כתב סר"נ וחפילו פחות מן החיות המדכריות סקס מרחמין על נניקס לכל חין קניע כו' כנ"ו SE חתריקן דכמסנסנ' פרק דלקמן : וחטין יכולין לכופו על זס כין ססכניס זכריס כין נקכות ולוקח דתנן לס כסריס לקמן כן דרך התכסיס להסמיענו כקיכור ססכניס קטניס לכל קטני קטניס וסס ספחותיס מכני cc

6ע"נ וכנרסמיענו כמקוס 6קר וכסחי נווכח בכל כריס בית דין כופין חת החג ומנכיחיס מילו כע"כ כר נפרנס בנין ברכות • תו' וסס קרחיתי עוד מקומות חסריס נכה"ג עיין פיס קטני קטניס 6סל זכריס (לקל נקכות : מסנס ס' פ"ט ומנחות : ער סתכנס לרסות סכעל לנסולין

ככרס וכן נירסת רס"י ומפרס כלו' סקכנס לחופס וכו' ונ'ח נרס

כקריס על סתכנס לחופס ונסדר סמפני סכנת' נרסי'כנירס' הסוכנת? מייתי להכנ"ס וסתוס' כתכו דל"נ לרשות הנעל רוטמע כמסירס כעלמס וקני רייק כנמ' דתני הכל על חיס כיון סנכנסת לרשות הנעל ותיוכת'דרכ רחמר מסירתק לכל חון מתרומה (כמ"ש לקמן) ומיסו ל ורוקח המס דקתני כיון סנכנסת לכל סכ6 דקתני ער פפכנס מpcט ספיר יסיינו ער סתכנס לחופי ע"כ וקרינסכתכ כזס סלסון על תכנס לחופ'לפס ניסוחין ספה תפירת לרסות סכעל פ"כ מסמס סfע"פ סגורס לחופה רלוכולפרס דללו לוקל PCכנס לתוך החופס ממס bk כסמסרס סנינה"נ מכית לפרומי מסנס נ'פ' ולקמן וסכר לס כר'חסירחמר כנמ'מסרקלכ כו'מסירתת לכל אף לתרומס ויכיס מפרסינן ננה' דער כנס לחופה מסירתק זקיס כניסתה ולח ידענ6 מס דוחקית לרחוק כפי' התפנה וסרי רר פליג לדרכ 6סי וסונר הפירקת לכל חון מלתרומה גלריליק רוקח פר bתכנס לחופס כמס וקודס bכיי ורנר מין סלכס כתלמיד כמקוס קרב ורכ 6סי פנמיר סנר נרס ולכך נרחק כעיני סטעות סופר יפנדנרי קרינולכריו כריכין להיות כלפון רס"י ווקו לרעות קנטל לניסוחין כלומר סכנס לסופר לפס ניפוחין קהל מסורת לרסות סכעל עיכוכר מפרס לה לע"נ לנורס לכסות הנעל וכתרולס Sc התוס'הכל מפני סי"ל ורעת הריכלפּרם כרבלסי לה סלחתי כויר קנית • ופי' חופק לכפור כפרק דלקמן מפנק ונסיו : מסר הסנכו'קריקי6 גרסות קנעל פלינינגמר 6מר מסירפה לכלהון מתרומס וק6 כריס6 הכן עד פתכנס כו' ורב חסי

למר 6ף לתרומס ומסירתה היינו כניסתס כו' וכמ"ס לעיל ועיין מ"ש במפנה ה' פ"י דנדריס : מכרו סלוחי הלב לסון קריג ספנעו מלוחי ק6ר כו' ולשון רש"יסריק קל3

c2לחת לו פרי סלוחו ופגעו כסלוחי הנעל : ו האב הינו חייב במזונות כתו כתב סר"כ לכל קטני קטניס כו'כופין התקfן ומוכיחין מידו כעל כרחו ו6ס תחמר וחי חינו

ממיר מת מוניfין ממנו וייל כנו כחיוב החסה רסfפי' 6י לית ליה מזוני דחר יומל חיים למיזנס מניקו לו למיכל נהריה נתלי דלכל כמו שכתב כטור סימן ט' חנן ודחי הינו חייב להזכיר ענמו בפועל לפרנסס 6פילו לסכרת רני סליק שכתך סס כטור • וכופת חייך • רסתס סיינו טעמו) המספר כתוכק נלמר חכס 6פלס • וכו' :

כנרס

« הקודםהמשך »