תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

ניצתה בהינומס וכו'כתכ סר"נ סוחיל ורוד נסיס כקולות סיניים נסיכומס ורסת פרוטס ונוטלת כתוכקס תחתיס נטלות גלוי מנתח כו' גמרו בלויגר וbף על נס ולע"נ דלק מפקינן ממונ6

: 6 כמדו' ברורה וכל סbני קוקיל, כ יקי לוין הולכין כממון חסר יין מיין דחיכס רוכס וכוח זרוב נסיס כפולו' נסחות נלוי קלקל כעלמס סו6: וסקיס מים זכר 50 קרסוס נגני מלתח כעלמס הול קרין וין לדקדק פלוני יונה מבית הספר בסיינו מותרין קיניקות נכיק רנן 1 מתח רתכן כר"פ 6ס יסילים

למכול כתרומס וע"פ עדות פיניזי סנריכס פניס ומי שיצתה בהינומא • וראשה פרוע ושחיה איש פלוני זו מחכיגן ליס קרומי דרכנן כמי הפכתן כמפניתין דלעיל יוצא מבית הספר לטביל לאכול בתרומה ושהיה כנון פרומס סמוליקין מפגין : יחסים לסן דיס וכין סני חולק עמנועל הגורן" והמקים חוה בית הפרסוער סקינונקור וכיונח בזה הכל ומי הן כנמרח קלמרbמפני' כאן היינו באין בשבת אבל אין רי"; "נ)אדס נאמן פרומס ורייקילין מbכילין 'סוס סיסה גדול ממו וס לומרריך היה לפלוני במקום הזה מעמר ומספר: פ'פ ערות כוס ולה תיישינן וחלוקים מן המפרפיס לי

היה לפלוני במקום הזה : סמל עכלכסן סיספפור מי הם כן יוכלחוד ו: ברק גאלו נערות שיש להן קנס הבא לפוד אפ העכן קורס 4 קחי נמי חינקי כקינומל :

ועל הנתינה • חקוק חופק טמגן על קנורן יוצא מבית הספר לטכול ועל הכותית • הבא על הניורת ועל השבויה

הבא על הניורת ועל השבויה • ונס חייסינן מתה עכל כסן 1 וכו' כתר קרן ולק על השפהה שנפדו • ושנתניירו ושנשתחררו : סיס פלין קונקיס קרומה מייפינן סמל עכו כקן קול

.נעכל חלק 6"כ רכו עפו ! פי' ועכסיו כסתחרר ונוטל

פרמקוס קזל כית ספרס סלח כדין פוספ' : ושהיה חולק כו' פירס סר"כסחין החורש 6ת סקכר סרי זס טעס כית ספרס מחק 6תס סכן ; קולקין כו' וכן סתס לן קנס כמפנק ס' פרק י"ח ריכמות וככר סיערן Bסמחריסס מולכת עכמות קמס וטומח' כים בפרס קתרככיכות לפיל כפירקין מסנס ס' : ושהמקום הזה ורכנן : ועל כ6ן דייגו כחיס כסכת ותחומים ונגן : גיק ספרס ולח יותר וכח לטהר • תוספת: וער כהן הינו מטמר ומספר מקוס קיס לו כלן, לקספיר תקין ונעסוק כלי'כסכס סלמכוס התחיס פר 6לפיס סמס כלכר מרכריסס מעמלות ומסכות סקין עוסין למס נקס לה מהימן פקוח ברמכ"ספרקיו מקלכי ערות ועיין מסנס ס' פיק רעירוכין

וכר פכממון וכריך ערות גמורה : המסכה נ' פ"ק דסוטה 8 אבל לין נחמן לומל דרך כו' פרק ג אלו נערות סחפיפ פקן פסולות ים (הן קנס 6ס וסריק (ואני) מפרסמי טפי ולח מסקרי כן חינמי ויקל נחמן

חנס 6רס 6חת מהן נותן לחכית חמסי'כסף• להעיר על מה פרקסכקטנותו קמין 657 - קרין : כנתינס מן קנכעונייועץ פנסנס יקופט חוטני פניססולכי פרק ג אלו נערות כסתס דלקמן מפני' מ'קטנקים לה מיס נקרמיס נתיניס וקס 6סוריס לכל נקתך : ועל הכוקית

מכר ומין לס קנס נערת בו נמרח : כלי פנל סכר כוקיס נירי קריות קס וכעכו"ס יס חסוכיס : הממזרת וכו' פירס כריכס6ף על פיסתן סולין כלומר

פחותות וכ'סכסרות פסוליס 6כטריכו כיס וכנפ' מקסי וקכתיכ ולו מקיק לחשה לפס קרוס לו כדלקמן מסכלי' וקינ לפטור מקנס יתסניסיקל קרחיכתיכי כלונס ומפתה נערה נערת הנערה כולה כקולות הכחולות קרי לגופייתו חל הכרוני ולנערת רוקח קל כח עליס וממת פטור • וחד לנ'ס לכסונס כתיכ חמיסיס וכמפתק כפיך ישקול והיינו פקליס וילפינן מסורי חייזרי ניק קרי חד לחתויי חייכי לחין ומך לחתויי קייפי בריאות • וכתכו סתוספ' תלמיד קרוסין תופסין כחייכי לחוין קו סייני עסק וחייכי לחוין כילס לרכויינקו מחר קרל דכיון למטוס לכתי'תהיה היה מפוטינקו קלכן כי הררי מרכינין זהו כיון דלית כסו סוס יקרס תניין חייכי כריתות ולמלחין קרופין תופסין כחייכי לחוין (כספיו ליבמות) חל חיילי פפה

יין לחייכי לחוין יכריקות וכי הדדי נינסו למפוטינהומולו קריק ומרכינהו כקרדי • וליכה הקסויי רחימק מר 69ונס וחל . למפיר רקח תן סילפינןנקו מקורי ויין מיס כמפנק נ' + הנתינה עיין מיסכפ"ק דיכמות מפנה ג'ורפין למכות : הכותית פי קרינהלי קנ6 סכר כותיס נירי קריות יס וכעכו"ס סס חסוכיס וכן פירס"י ותימה רח"כ נכרית נמי ולני לק

דריי ינותח טפי ופור הוכיחו כתוס'מסנמר' רפיק דנכרית מין נס קנס ופול הקפו רמתני' כר"מ דמתני' מ'כמו שכתבתי לעיל ונסרים ממרייכגמריפר'סור פנניג'וס'7ס'3 לרמ רנירי המס הן לט"נ רנירי סמק סן מינטריך לחcמועי סיס לקן 3: רסר'ס ללקנסינהו פלס יקר להס קנס סלח יטמעו כהן יס! סיני (מפייס קריןכי היכי דקנסינקו מקסי טעמ' לענין סור סי יפרחל טגנס פור של כותי לפטור כרמיתס סתס קמ"ל דלענין קנס כח קנסינקוכרי מלח יסס חוטס נסכר וכפכו : קסום' (ח"ז סמוי כח חסין נמי 6למנס לכסן נלול וי"ל התנחוסר כו'ר"נ קכח לה חפים חלק פסולי קסל.: והבא. על סגירת חלקן לפנות חייכי לחוין לחולייתו וניורק ומשוחררת וכפרו'קן לחולייקו וחייכי כריתו'(חודייסו מפוס' כעי למתני סיפ' פֿטיפ פרס כסכרת כוחכל כריס פיג המכות אני א קכה החל על כולס. תוס' : שנפרו כו'פיין מ"ס כמחנקנ'רוץ!

(על

[ocr errors]

פחות מכת ס5ם פניס וכחוקת כפולות קן פ6ע"פ סנכעלו ועל pc6 חתיי וכו' פי' סר"כ סנתקדססליח' מתן ונתנרסק כפניס לו כנותן כקליסן חוזריס : ועל חסק לפיו על PE6 מסוס לPSf חמיוּכרין לפרס ונתנרס'דחינתטמנסיכמה

מי הכין מנתקדססלמחר מתן ונפגרסס מן קסרוסין ועדיין היה לו חקוקה לו כמיס כמסנס כ' פ"ט דמות ומס קנס • כפול' קיק:פחע"פפסן כסכת מין בקן מיקת כיר וכרק 6ינן ומריפייך כס: זספו' קניון ירוסל' דמוקיסלה כפיםלכניס פוטר מן ספסלומין ס'מ

מלטה חסרת התייריננתטמני פלח סיתס סס סקרלס לכל פחותות מבנות שלוש שנים ויום אחר • הבא על זכיין כמפנר נ': אף ע"פ ס סיפס פס בורחס פטור אחותו • ועל אחות אביו ועל אחות אמו : ועד' הן נמכר כו' סרי יס"מ מן הקנט דקי"ל כל חייני אחות אשתו ועל אשת אחיו יעל אשת אחי אביו • כו' וחין הדם לוקס (תסלס מיקום פספרן כסן לוקין ועל הנדה יש להן קנס • אעיפשרהן בהכרת • דחמר קר' כריסעפו טפוס ודין ולס לוקס ומפלס:ב אין ברהן מיתת בית דין : ב ואושאין להם קנס: רסעס 6חת ותק מחייכו וי פרק על כמות סלס פניס רבא על הגיורת • ועלהשכרה

רבא על הגיורת • ועל השבויה : ועל השפחה הקת מחייכו מסוס באי דכיון שרויות לביחס מחזקת שנפדו שנתגיירו ושנשתחררו • יתירות עלבנות רשעות וסמיך ניק 6רכעיס מפקד קן וננעלת בנין שלש שנים ויום אה'ר'יהודה אומר שבויה שנפרית יכנו פן יוסיף למיכל הליכה וספנויס נסכיפס: קרי סיל הרי היא בקדושתה 'אע"פ שגדולה הבא על בתו ספי רסמיי'נטנו ניק קכחת נקרופת'ולינס כחוק'כעולס על בת בתו על בת בנו על בת אשתו • על בתכנה ועיין מ"ס נמפנק דלקמן מע"פ פנפכיס כססיל נרונס על בת בתה אין להם קנס מפני שמתחייב בנפשו ועיין פיס וג'ק ממנהני ; ולין סנכס כרכי יסולס : כלה שמיתתובידי בית דין : וכל המתחייב בנפשו אין בהכרת עיין מ"סנתפנק יקיס חסון כנפיטנס קת. משלס ממון • שנא' אס לא יהיה אסון ענש יענש 8 נ'פ"ק רחוק : ס יסיק חסון כלח'מפני שר

נ נערה נ יעל הסכויס 6ף על גן קלנפיס המריכין סנקרג מ'

ומרחורייתי סכניק מתן לס יפנסקורן כממון סקרי קול חייב מיתת בית דין כיון לה קוק כחזקת כפולס כרמרי' ככל דוכתי כסכויס הקלי סקרנו לוק ולין ספרס כעכירס פחייכין עליס מיתס כין כין (וכמו פכקכתי כמסנסו' ס' דלעיל) מ"מ מין לס קנס מטוס פונג למזיד לעולס פטור מתcלומין מכל כעכיר' סחייכין עליה נזירס סלס תנו לכהן עס6ות ככעולה לכלוכריה תוספת : כרת חומלקות חינן פטור מן סrפלומין על פיסית פס עריס יתירות וכו'כתב סר"כ ונכפלות כניותן וכו' • כן לסון רפי והתרחק וילקס ו6: חינו מסלס:

גוני

רוח סדין לספחה נעולה ספחק פנס קיס כהפקר

כלומרי' כפ"ק רף 0 רעכרכהפקרת ניקח ליס נוח לו להיות עכו ויתח מותר בהפקר זימת הספחות : רכי יסודס לומר סכויס פגפרית קרי קיס כקלוסעס כו' וכנמי תנים נמי לענין כתוכתר מלתיס דרני יכולה לומר סכויס סנוכית חפיינת טסר טניס כתוכתר מלמיס יקפיס דר' 65 סכסוכפ"ק מסגרף וכפbמר ר' יוחנן לפנירי ליס כנמ' דרכי יסולק סוכר הכל נזרו כל חכמיס כלל bk כקדופק ממט קיימ6 ניחל במיכל למימר ור'גטרק נה ער הכח וסכחו לר' יהודה ותול קלין לעיל סכל לרכת דרכי יהורה נמי סוכר וחכמיס Eco סמס נכפלה (לפיכך חינה חוככת כתרומס לס כק כסן קיס וקכל טפמ6 bsח יקח חוט6 נסכר ולענין כתוכו טעמס למס ממנפילס כסכינס לי פתק לכתוכות (תפנית לק כחוקת כעולה ועיכ חלק מחייך למועי' קוק ליס לר' לסנותס נקליל • פפר ורני 65 סמיע ליק רפלינ ר'יהודק ק חרקכח • וכתוספפ6 לס כסנס 65 לעיל וכח קכס : על כפו ועל כת כתו כו'עיין מ'ס כריס ינמות : ועל כת מסתו קוי מכי למקני pc חכיו וכלתו קהל חסיד כמי פריות לע"יקרופין - 6kתכס סייר • תוספת : שנאמר 6ס לתיקיה חסון וכו' כתב סריג ומין הפרס כעכירס פריכין עליה מיתת בית דין כין פונג למזיד וכו' כמסנס ר' פרק ה' הכיק סכתוכ כסניקרס שלח יסיק חסון מיירי כחים ממתכוין לסרנו ק6

6ס יקיק בו חסון פטור ולפתח פיקר ורטה ממכס גפס נהמה יפלמנת ומכת חרסיותק הקטן סכתוכ מס מכק נפט נקמה לה חלק קכתוב כן פונג למזיד וכו כולי חכמי רף S° ופירסי וכי קתוספת רמ"מ מינטריך ולס יקיס 6סון דחי מסיקפל קים הדרכה ללילך ניסל כנס מכה נקסוס לפולס יסלס 6ף מכס לדס יסס לכל קכס כקמק חייך וכ"כספוספס דליה והכי ררים מה מכס נקמה 5 חלק כמס סכפור כו דסיינו חיוך וככל ענין חיין חף מכל לדס כל פניני פטור ממן סכתוכ לס תחלוק כין סוגג כין מיר ע"ג (עיין כמסנס ס' פרק י' דפנקלרין פס מים ככלל מיתת בית דין ועיין כהפנתר' כפרק ק' לכ"ק מר פקפק על לפון סרמנס • ויס קר"ג פסור אפלומין עיין מ"ס כסנת נ' פרק ה' דחולין ומיס קר"נ כרת לו מלקות מי מלקות כלה ברק מכל כרי כלה מלקוס לל תשכחת לכל חייכיכריתוק לוקין כמפורט רפ"ג רמכות • ועיין לענין חורג לתפלס וסיפולוקס כמפנהגי פרק חי קטגו קמח וכן קלין כעליס זוממיס עיין כמסגר נ' פ"ק רמכות :

נ גערק

[ocr errors]
[ocr errors]

ג נערה פנק6רסק ונתגרשה • 567 6רוסה סל כקגרפה ג ר'יוסי הגלילי לומר לין לס קנס 67מרקר6 חפר 65 לורפק חייב מיתס וחין פס קנס * רס"י ולוקח נתלרסק כל סורסס פעס 6קק טוב חין רקס קנס : ר"ע חומרים לק. לכל נסחת נכנסה לחופה חפ"ס סל6 כלעלס • לין קנס קנס וקנסק לפלמה דדרשי' 6סרלה רעה לחנוק קח חורפס

הטור סי' קט"ז ורסיס נמורה ממסלק ד' רפ"ק : לענמס והלכה כריע: ד קלונס נותן 6ת נער פלינו דומה ונתגרשה 65ו לוקל וסו6

: נכעלס כלונס לנכפל כרכון קלין נסbמנס ג נערה שנתארסה • ונתגרשה ר' יוסי הגלילי, ולמפותס חון גס כער סקלי וכמו כתכשירים פרקין אומר אין לה קנס רבי עקיבא אומר. יש לה קנס * גלמר עינוי כתור'56{ 6ונס כסס יכו' : אין לה קנס וקנסה לעצמה : ו המפתה נותןשלשה דברים: ול6 כחמי עינוי סגל מפומה: וכרי'פרקיז רקמני 66ת 6חיו והאונס ארבעה המפתה נותן בושת, ופגם וקנס קלוגס נותן מיד ל6ניק rc 6חי חנין ונכחרסה מוסיף עליו אונס שנותן את הצער מהכין אונס מע"פbכנפה .: נכסיוניקס ונתנרס עסקינן וקתניס למפתה האונס נותן את הצער והמפתה אינו נותן כלומר לכסלה יכנוס dos לה קנס י"ט תיל • ר"י: את הצערי האונס נותן מידי והמפתה לכשיוציא יכנוס חיכינותןקנס כלכתי יש לה קנס עיין כמסנס ו': האונס שותה בעציצו • והמפתה אם רצה מהר ימסרנו וחס 69ן-ימון וקנסה לעלמת כתר קריר להוציא מוציא. 4

ה כיצד כסף ישקול לכל נבי מונס דורסינן חסר ל6

כתיב ונתן חמסיס כסף וכו חורשת לחניית 60 הורסת לעכמס ופריך כנמי 6

% מפקס נערת קסיס ללטה : פופק כעכיכו ככלי מסוס סכקל כו כלומר על דלת כנרת ס"ג דלפלמה • נפולק ולל כעולק ה"נ דלעכמק כרמן יסלנה :

ק מוכת (65 לס 6סכחן רמפתמיט תכח ומפני כונרת יש לה קנס ונימס דיע היל) חמר לך ר"פ סלי ל6 חורפה מכעי ניק גמי לגור' פוס רכחמר כלן 6שר ל6

fורסה ונחמר כמפוקס 6שר ל6

bורסס מק כלן חמסיס 6ף להלן חמסיס ותס לקלן סקליס (כרכים יסקול 6ף כ6ן סקלי וכתכ רס" וכל מינייקולהפנויי 6"כ לח מופנה ניכר למפרך מילי - ע"כי ומסי חזית ד6טר 69 חורפק לגזרת סוס וכקולס למעוטי חימ6

bיפכי מסתכרל קח 6סתני גופר קל 65 6סתני נופר ורכי יוסי הגלילי סס סכרס (דחמסיס וBקליס) מכס ליס מליגיל כהן פקול כמות כפולות סיקס זה כמוקר הכחולות • בוקר קכקולות כוס וכתכינו למדין סקסוניה סכתכתי כריס פירקין ונזרק פות מכתות יניף 6תיס כר'יוסיקנלי והכי נסיגלה לעיל כגמ' סך כרייתל לכמוקר סנסולות וניל דלרווחה רמלקס נסיך שיכיס דר'יוסי קנלי לעיג דלית סלכתי כוותיס • 67פי' קכי חייקיר קרי קרלי קל 55חוין נחל לכרימוס ועור ניחח לסוני'לקכל לחייתיר בקו תלתל קרלי חל לעסק וסל ללחוין וחד לכריתות וכיס לר"ס לסכיר'ליל ר6ין קרוסין תופסין כחייכי לחון ונמכל רחמירו מסיני עסס : חייכי כריתות ל6 כלו

ומיסו סכן חפ"ג לכיס וסכל רקנסה לפלמה קייל כוותיס ניסו כסין סלופין תופסין לס קי"ל כוותיה : וקנסה לענמס • מסמע bכל כער כסת ופגס לחכיס וכן כתב הרמכיס וטפתח לסכירי לית לקרח דל6 ויס ל6 כתיר

ניי נקליס bk קנס נעול דל6חר סירוסין זכקנרסס סייך כמי טעמ6 למסר נק למכול וכו' דכריס פרידלקמן כן כתכ

קריס 6כל הקסס ממתניתין י' ולקמן וטס רחיתי לקלרין כסיל. ו נותן כופת ופנס • נקמן כמתני ז'כופרס לק ועש כפירוסקריב (מיס 6ס : האונס נותן חת הנער כתר קרין

:לינו לומס נכטלס וכו' וקמפוקס לין לס כפר פסרי כלמר עינוי כתורס וכו'ר"ק 66ינו דומה וכו' ולמפותת לין לס כער וסכי fיתל בגמ' וככריית' פכיס 6ין דומה וכו' ומפרס ענק כנמי לפי פפקחות סכסן חומרות מפוקק חין רק כער וס6 קל סוכן ללית לק חמר לכיי סמרה ליחס כמיס סמיתס : וכו' • ומיס ססרי נחמר כו' כלומר ומיכעית מימי קרח וז"ל סרמכ"ס כפירוסו פירסו כנמ' וחפרו לינו לומק כו' וכמו כן לפון סולק כו' (כחכורו פ"כ מסלכות נערת מינכעלת כרכונה כו'וכן הלל חומר כו' : לכשיוציא כתר קריסכלומר לכסלחיכנוס וקל לסו 6סתו קיל 65 פֿייך למימר לכסיליס ומיס סfס יכנוס חינוכון קנס • מיך

דלו כוסת ופגס נותן מיד כרתניח כגמ' : שותה: * כסכיכו' פי' סר"נ על כרחו יססנס כדכתיב לה יוכל מנחת רפי : בעציצו לסון סר"כ ככלי מסוס • ולך כתכ סרמכ"ס ענין סוח כלי חרס קדירה פמפתמין כס כרכריס המלוכלכיס • טיל

ובכמה מקומות חמרינן עלין כקוב 6c16ינונקור ולל מכסכותו לענין למסים ורסיוקר'ן לח כתכן מלוס : 6בל כמכס כתרנוס לססתר רים סי' ק' ככרתי' לקמן כספיקה לכל הגי יִכל יומס ויומס קות מקנקלס בריטה פנול ויתכן רגרף של רעי יקרח כחרמייטלינה על פס ריפל עלול6 : והמפתה לס רנה לקונים נמוכים

סוניק - וכגמ' מכרי מגמר גמרי מפתס ו6ונס מקררי (69קליס וחמסיס כדלעיללק6 מלמל כמי לגמרו מקורי ומסני חמר קרל מהר ימסרנס לו 6טת לו מרעתו סכל כלונס לף על גל רכליס נמי גנית הלו קקית ל66ס ליכס למדרס מדעתו ותכו וכתיב 65 יול2 לסלסק קיינן קיכ6 לככר כסלק דלין סכרק שיקיק מרפתן כיון סלס נחת לא יוכל לסלקל תוס':

- נמכר

[merged small][ocr errors]

מדובר פרק ג

תוספות'וסטוב ה נמצא כקומו ערוס חתר הכנסת • קרמנ"ס פרק 26 מסנכות נפרק* דלו זנקס קודס מכנסת עדיין לסס קרסניס ל

קים סרבל סלס כנסס ל6ו bפתו היה בדייקינן למילגכי מפותק רכינוסס היין לכנוס שנאמר ב עסיס לס bפס קרלוס לו וכנמר' יסיס טעמ6 לקרח דלת המרינן דופי פפר ורתי ("פ מסוס דעסס וקכו הפפרוניכדלי אמרה לה בעינח ליס ליס לBסככל דכרין לופסיס מרעפס (כדלעיל כנת') פירס"קפתס נמי

מלמדין חוק למר חיטי ה מוכת מין מונרו : ה ביצר שותה בעציצו אפילו היא תיגרת אפי'. רונס • וסר"ן פירס כיון ו יפומיס סנפורסק ונתגרש היא סומא ואפי' היתהמובת שחין נמצא בה רכר להפס' דמרקס עסק קינקת כנס חייך וכמפעס פטור ערוה' או שאינה ראויה לבא בישרא• איגורשאי

קלה מיכל"ת : ובין ריפומס סיו (קנסס לקיימה שנאמר ותהיה לאשה * אשה הראויה והמפתה פטור כפר כוס סול כל החלקיק נכיר לו : ו יתומה שנתארסה ונתגרשה •

ולק יתומק הפרעתס נקפתפס לופטד אלעזר אומר המפתהפטור : האונס חייב כלכד bלל כל נערה וכו'נמ'• לפיתופר כמו חלס מ

ז א זהו

ומכאן תוכיח קרל"B לק נערה פנפורסם ונפרנס

כסרמכ"ס סכתכ כמסנק (' סונס קייכי ומפעס פטור מיקומס וסל קנפק לפלמס כרfמ' רקנסס לק' לעגמס סל נוח ופנס לחניה דימיקס רכטקס ר' עקיכס לטילי וכן סלכק 3

: הכל פנמה לקני נס כיל כמתני ומפקס פטורכסעס כיון דחייך

כופת ופנס וסיינו טמאו מסוס לנפנין נכיית כלב ים לכוס ופנס דין קנס מפוס הופקים לקנס וכתיב ונתן ססיס ספוכל וגו'קמסיס כסף ודרסינן סכלס סכינס חמסיס כסף מכלל המיכל כוסת ופגס ולענין נכיפ קלג חתם כמקוס פיקנס כלכ נס כן לכ ומסחי טעמס פנן לקמן כפרק נערת ל6 סספיקס נעמוד כרין ער סמכקלכ סרי סן פל פנתה לבוסק פנס נמי קלי מדקתני קריקן סלכס כוסת ופנס חפ"נ רממוכס הן סין מוריסן לכניו מפוס לbתקס נקנס לענין נכיית קלב קנקן נתורסת ונתנרס'כיון שנתמעט קמן מלח סורסס מרין קנס נתמעט נמי מלין כופֿת ופנס וקכג לפנמה עכין • 6כל כירופלמי חיתל • חתיס דרכי 6ליעזר כסיטס רכי עקיכל כמס 67מרר' עקיכ6 יס לס קנס וקנסס לפנמת כו' כן למר רכי 6ליעורים נס קנס וקנסה לעכמס מעקה לפילו כפפותה - תפתר סמתנה ליום 6דס מוחל ללכר 6חיכו לו כתר פס כיתותס ופנס רכי רכי • קיתומס רכי שיעור חומר קלונס וכויים סוס מותל רכר פלינו כרפותו לקנס 6ינו כרצופן דחי קוס כרסוקו מסעס קרחשות ח"כ 6פילו מת המס על פלח עמלק כרין (הוי לחסין ולל תנין קכי בפרק דלקמן ומפני ככוסת ופגסקרח מתניתין דרכי מנ6 6פר קלונס חייל ככל והמפתס פטור מן הכל ורכי חכין לומר הסונס חייכככל וקמפסק פטור מן הכופת זמן קפגס וחייב כקנס ע"כ כירוסלמי • ותרמוקי לק ניתומה 6ף על גכרמעקרח חמרי' דרכי חליפורכרכי עקיכ6 סכירה ליס 6ס כן לוקמס כיס לק לב ולפילוקכי יכולה למחול ולעכמס קול הקנס • kס ודחי מוס דידע המקרן רחכקי כח ניחס נפי ריקנס רכר סbינו נרפותו כוח ומסיק מוקיס ניקומס וכוסת ופנס נמי לעכמס ומתני' 65 לריס ל ככוסת ופגס וכקו מנן לפטור לכל כקנס חסינ רחיים לפי 6חינת יכולה למחול ולח מגי כנוקיפלת לילה חזירפטור

היכי קלילקנס ל6 קלי דקל חינק ברסוקה וכוסק ופנס כמי נס קלי רלחכיס קיס ולס קסיס כי מוקיס לס כיתומה ממס נמלי תנן סנפחרסה ונתנרסס רמ"מ רכותל c6מועינן לכס כרכי יוסי הגלילי וס' רלחסר חירוסין 6ין כסן קנס כלל - ומיסו קיר לקרחים קח קמן כקליס לכירוסלמי כוסת ופנם לנערס סנפלרסס ונתנרסס לחכית קן וכרעת סרמניס ועול קסיס ממסי דרייקינן רקנס לין לק מטעס קרלסונס ממתניתין דלקמן עמלה כרין כו' ונקרסיסbכתר רחימקסכוסת ופגס כתתוח מתניתין לקנס נעגין גביית המס 6"כ כי היכי דקנס לין לק מספק סרטונה מרתנן עתרק כדין כו' הסנכוסת ופגס לית נס מסעה קרחונק להק כולו דמי לקרדי סלין לסחין dt 6ס כן סהלן מת לחסל סטמרק כרין • והילך מוקיס למתניתין ככוPC ופנס קונקו נמי לל תקח יכולה למחול לפי ס6יכן כרשותס וכרוחקים (חלק דחע"נ ללפנין נניית קלן וקקפו מ"מ סוליל וממון הס סייןכרפותק מעקרה לענין מקילס מס סחין כן קנס ללחו ממוכס 6פילו לענין תחילס 6ינו נרפות כמו לינו כרזות הלב לתריס למחין • ומיסו למ"דנירוסלמי למתנימין פסור מן קכל קיס • ו6'כסף קנס יכולס למחול וכמכס ססכרת הירושלמי פקקערות חרס מוחל רנר סלינוברסופו ליפ6 65קפי ולה מידי • וכן למין גורן להעתיר סמסנת ניפומה ממס לוקה וכולל פונים לירוסלמי לק חתמר לחופו מ6ן דחמר ולין חילוק בין יתומס גנצרס כו'ססלק חג רכbתיקן 6מרינן רפטור מן הכל וכדעת קה"ס וגרמה לי לפתרה'ס סל דלעיל הגן קנסק לפגפּס ולח פידק מינס 6כל נוסע ופנס ל6כיס רי"רמסוס רעל הסעה למוכר נוסת ופנס כלל נקכי תכןקנס לכל קסלננופי (פנסוכתפניתין דככf דסתמה ותניח פטור וככר כסנוכוס ופנס וקמילכולהו נורמנ'סנרוס לי ססוכר רמלנקט מתניתין דלעיל קנסק ט"מ דרוקח קפני לכל כפת ופנס לו ומתניתין ורגו דלמרינן ללס כשיטת בני עקיכ6 רקסיס מפניתין הלכך עלס קלי ועלק קיה סומכק רכקנס כלכר פוטרס כי התיק מעניין דלעיל • ומליפגל 7קן דמתניתין דפרק דלקמן לין לסוכיח דיס לומר מסוס ססקנס סוס חמסיס כסן פיין (מפני סן

אף על נגדקנס כחול קלי קלירניק מסכןמפי'

[ocr errors]
[ocr errors]

רס"י רפרק נערת פנתפתתת דף פ"ג ע"ג דחמרי'קפס לטעק' והכל לפי המכייס6רס כינוני סמכייסנסתו קפה מסרס כווי דר' יקווס סרחנ זוכה נכונה סוחיל ונרקותן נכפכין וכן ומסרס מפוכ כך מכספי כפירוסירכותי וכפרק סחוכל מכלתי רש"י כל דנרסינן נכלנין 5סון רכיס סמנק ומלמיס לכתוכס לסלס קל סכייס כסתר מרוכז וכן עיקר ולמתגייס לפי קחי • נחו מנת חי מתיס קלמר רק כחול כתוכס מיילי כמלח חסינותן כספן : כאו סיס ספחה לומדין כפס חרס רונה ליקן לכסון רכיס פיין על הזוזיס

כין טפח'כפולה לספח'כעול' ק"ג קכל על קסקניס וקיק ז איזהו בושת. • הכל לפי המבייש והמתבייש נספילס לעגלו סיס כרט ערסל קוק ליס לפרס כן פגם רואין אותה כאו הִיא שפחה נמכרת כמר קורת רוח הימכווכגמ' פריך

פיל מינק על סוחיל ומספק היתה יפה וכמה היא יפה קנס שור בכל ארס מגלן רכותן כופת ופנס וכער הרוסין זכס כסן וחומר חני וכל שיש לו קצבה מן התורה' • שוה לכל ארס :

שוה לכל ארס : סימס חמסיס כסף. למר. ין נתננות ספרי כן נמכל ח. כל מקום שיש מכר אין קנס • וכל מקום שיש רחמכס לכל מינייכותרן למר נירוסלמי כמ'ס נפר' דלעיל קנס אין מִכְר קטנה יש להמכר • ואין לה קנס • קרל ונתן החיים הפוכס טמס כמפנה י') ועוד , כמו נערה יש לה קנס ואין לה מכר הבוגרת אין להלא לתכי הנערס חמסיס כסף סלכפור סס כסס סר"ן חלק מכר ולא קנס :

ט האומר הנחת שכיכ' נכר קיס סמסי' ססימכיס כפ'3 מקלינערס

כסף חוז מהנפת והפנס פוסק לקסוס מתניתין ככולקוופיק לה קסיס רמסוס ללענין, והנער : ח כל מקוס פיט מכר לחכככפו היינו בקטנותת העורק כלין סויס 65 מסוס לן נתחיל להפנותס גס לענין, חין לו כל קנס למין קנס לקטג' ולית קלכתח כקל מתני'רקס כמקוס ססקנס לענתי סגסיס לעלמת &הל כלחיפל וקל מתנירית סיל רחמר קטנה לין לס קנס לכל חכמיס fומריס כריתה פררי לו"וכירושלמי וכסכרק נמרח רידן דפטור מן קטנס יס לס קנס והלכה כחכמיס וקטנה לענין זס סיס מנת הקנס 65 נפק6 לן מידי במחי רחמרי פמפ' העמרת גרין פלס ער כתי'נסנס ויוס 6סר ותכים פתי פערות : וכל זוכת כת החן דלפי'רכי יכולה לפסול כסלו זכתה בו מספר מקיס סים קנס מפקיס נפרק ותיסכשתהיה כחי"נסנס וייס קרופונק : ז איזהו כפת כו'כתכ סרכ וכנמ' פריך מגלן 6חל והכילה סמי סערות סזו יס לס קנס : מין מכר סחין וכו' ומתרן לנר קרס ונתן לחיסקסוכר וכו' וסלי קרח כלונס 6דס מוכר חתכתי כסקיס נערה : הכוגרת מכת סתיס עפרת כתיך מפזס מכלן ונ"ל רכיון רססכחן רכסת ופנס לסו ככלל סנס וססק חרסיס ויוס לחל וקכיחה פתי ספרות היל קנס רונס נינקן ורנקו מקליס דכתיב כמפתס ילפינןכנרת סנקרחת כונרת וחין סכיק יכול למכרת ולין לס קנס : פות מהני לנכי חונס 6יך קנקו רמפתס נמיכסת ופגס לחו

ט קסוכר ככלל ננסי ועיין מס סלכחוכר"פ רנקמן כס"ו ; הכל לפי סמכיים כתר קרינ6רס כינוני וכו' וכפר'סחוכל מנחמי חרס קל וכו' וסניקס כפירס"י דקכל כתר חרס בינוני וכו'

וכפרק סחוכל כחכ 6רס קל וכו' והלכך נקר"ן זכתר על פירס"יוקכל ו"ל וכורחי לכמילי 6חריניהכי קול הכל כלונס ומפתה גרסין סלכריס סכל סהול זול יותר כסתו מרוכת • עין • נרחת רכסחוכל גורס נמי נוכרי רט" כמו קכס (מיתו סרמכ"ס פוסק גס כפיג מהל' חוכל חרס קל וכו'וכן פסק הטור ח"מ סי'ק"ן; כאו קיה ספק כתב הר"ן חימרין כמה 6רס רונס ליתן כין ספסק כו' : גמ' כתכו סתו' תימס רמה פותח קיח וכי 6סי סוכה ממשפחה נכונה חינה נפסרת נפנמה!6 פוק ספחת הני66 לעכל וי"ל לכל och זמין לפי מס ססיל כענין זס כמס ללס רונה ליתן כין כתולס לכעולה נקסיס עכלו לשז כזאת הנפגמת וקל לנקט סכחס חורחה למלק'נקט דחין דרך לקסיס לעברי6סס כת מלכיס פיגי ומ"ס הריכלסcיחה לעכלו

סיס לרכו קורת רוח קיאנו פירס"יסוהיר כעכורפו ולף קו רונה לפסוק לו נחת רוח (קטעיתי טעס כתולה ח כל מקוס וכו' לחו לחתויי חקל דהו מין לכול החי לקחסינוסימכס כעלמס קול וכתיג זה הכלל כמסנסכ' פיר רמגינה

ועור וכפ"ק דחולין סכן לקכל מקוס כו' כקרימינן כל מקוס לסתס ולס פירס לי אותן והכל חפ"ג המפרס נקי ניח6 לית למנקט מסקרה ליסכר רסתס: קטנה כו'מין לס קנס ולפיכן לקכנמ'מדכתיכ ולא תהיה לחשה כמקוס עכמת הכתוך מרכר וכתב סר"כ לכל חכמיס חומריס קטנס י: לק קנס ומפרס כנמ' מסוס לחמר קרח נער לפי'קטנה במסמס כלומר וכתיך גער כלל ס"ס : ועיין מ"ס כסוף פרק ח' לסנסלרין : נערה וכו' וחין נס מכר רתני יכול ימכור חרס כתי כססיס נערה

חמרת מכורק כבר יוכלר עכסיוbינו מכורס לינו דין פלח תמכר רס"י וסיתס כנמ' ורפ"ק רפרכין דף ג'ט 8 הכונרת פי' סר"נמכת י"ג כו' וסכיחק סמי סערות סיס נקרחת כונרת • ומכחקי כני' רפוס ס'פ"י סי'רכ"ז סס כינרת

כלומר מלחה פער כי פרנוס ירושלמי על חיס ספיר גבר כנר עכ"ל וסלה כרקדיק כתנכן לק מסקכיחה cתי פטרוס סני לכל ר"ל סממחלת להתמלל כספל וכך הוה לי לכתוב : הבוגרת לין לק לק מכר ולס קנס רייקינן מינק הח כפפ ופנס לית לק ולוקל 6כוסה כוגרת לכלמפות כונרפ לין לקכלוס קרי"ף לקח כונרת 6ין נסכיק כלוסילי מפתס מקלס

ט קופר

« הקודםהמשך »