תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

האומר תנו גט זה לאשתי - ושטר שחרור זה לעברי ומת - לא יתנו לאחר מיתה - תנו מנה לאיש פלוני ומת - יתנו לאחר מיתה : פרק ב המביא גט ממדינת הים • ואמר - בפני נכתב אכל לא בפני נחתם - בפני נחתם - אבל לא בפני נכתב " בפני נכתב כולו - ובפני נחתם הציו . בפני נכתב חציו ובפני נחתם כולו פסול. אהר אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסולי שנים אומרי' בפנינו נכתב ואחר אומר בפני נחתם פסול * ורבי יהודה מכשירי אחד אומר בפני נכתב ושנים אומרי'בפנינו נחתם כשר : ב נכתב ביום ונחתם ביום - בלילה ונחתם בלילה - בלילה - ונחתם ביום . כשר * ביום

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

תוספות יום טוב קכד

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

כל השטרות העולים בערכאות של עכו"ם אע"פי שחותמיהם עכו"ם כשרים חוץ מגיטי נשיושחרורי עבדי ר"ש אומר אף אלו כשרין לא הוזכרו sא בזמן שנעשו כהריוט: ו האומרתן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעברי - אם רצה לחזור בשניהן יחזור דברי ר"מ וחכמים אומרים בניטי נשים - אבל לא בשחרורי עבדים - לפי שזכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו י שאם ירצה שלא לזון את עברו - רשאי - ושלא לזון את אשתו - אינו רשאי אמר להם והרי הוא פוסל את עבדו מן התרומה כשם שהוא פוסל את אשרתו • אמרו קרו מפני שהוא קניינו האומר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »