תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כלכד וינמ לרכנן יכיר טמישנתן רשו'לשלוחולקדש את בתו והלך הוא ע"ג דקישס מפענוס גז למס לי - כדנריך סיכר וקדשה אם שלו קדמו קרושיו קדושין - ואם של סמכס על קדושיסולא נטל'

[ocr errors]

שלוחו קדמו קרושיו קדושין - ואם אינו ידוע שניהם נותנים גט ואם רצו אהד נותן נט וא' כונס וכן האשה שנתנה רשות לשלוהה לקדשה והלכה וקרשה את עצמה אם שלה קדמה קדושיה. קדושין ואם של שלוחה קדמו קדושיו קרושין - ואם אינו ידוע - שניהם נותנים לה גט ואם רצו אחד נותן לה נט * ואחד כוגס : י מי שיצא הוא ואשתו למרינת הים " ובא הוא ואשתו ובניו • ואמר אשה שיצאת עמו למדינת הים. הרי היא זו ואלובניה אין צריך להביא ראיה - לא על האשה :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
« הקודםהמשך »