תמונות בעמוד
PDF

- עבור פרק ב האשה סנפורמנס 6ו כפגרס' ותוכעת כתוכתר: רינ6 דלקרמכ"ס כסיפק טנמה מנריך פרי רוני • פתרון SE

קול חומר קחי נתנרסס ולי סנפלרמלס כסריס וBסמקוססממנו כלן יסיו נס כן רוכס כפריס • וסלו : קיורפיס לופרי' שמנת נסוך לנינו נכין לך צל מנה: קינומס רס"יוסטו' לס כעינן לס רונקסיעס וקרונקפני קול כלכסי היכל מיך סופה סל סדס סעוסיס לנתולות ומיכל מ"ר נטיף סמקו' פכפרפת דרכים פרק 6 כקרנות פנסלוק ססניכס סית שנותניס על ספינים

קמפסק • חניתמיק מלול ומתכלנגמתכון ור"פרועס פרק בהאשה שנתארמלה או שנתגרשה מלח רחימי מי מכשיר כוס לס סערת על כן

היא אומרת בתולה כמה סים זני פירוסיס נדנר נותני' כקוניס הכפולו'מכים נשאתני *. והוא אומר לא בי • ארא אלמנה 65 כמחי לנפקל מכינייסו לניקן לכית סספונס: לף נשאתיך אם יש עדים שיצאת בהינומא • וראשה ולפשר לומר נמי וקטור חלוק קליות במקומה של רכי פרוע כתובתה מאתים רבי יוחנן בן ברוקה אומר • לטעמיס רס"ר לפילו כקון יוחנן בן כרוקח סיו נותנים אף חלוק קליות ראיה: ב' ומודה רבי יהושע הטיר נמי כשהלן הנועל שוק נחלק קניות כנפוחיככתול'

באומר סני כתרי רוני(וכן ניכרעת וחי ליכ'ססרי סעפוכגפוחים

רס"י וכתרי רוב סני ספיי כמנהג נפולי סכפולות ופטריכתוכק חכרנעל מסימן וחינת ננעלת בעיר כפרנוער קולך הכנס ולכן לניחומר רלף לסטו' נוכה 62 מנק: ב ומורת רכי יסוסע לעין ללעיל כפיק נכי גרסינן בגמ' חיכח דלפלס bיסי לנכייסו וכו' ומסוס הכי גזרו ריח הנורת מפרסתני נחנסקי פלינר'יסוסע סרבן גמלי! • כתר רובס בונוס וסייחין חילוף גירסה לסון כין קטו'ורס"י ולמר דלק מסימניגן לספק נמלי החברה מפרסתני כתן סכקנ קנ"י ורס"י וקטור דעת 6חת פקס כזה כן נ"ל) בחנפתי ופסלס עכמס מן סכקונה כמנו דמי בעיה חמורה ונסכי מפר'לסיעת סוכרת סס נתון העיר ורון סלס כסר ורוד מוכת טן הכי וסיפר כפרס לכסונס • קני מיני מיכל ריכל הסניקוס סנסי ספיר עכמספכס סיס סמעסס סכל סרמכ"ס חסור והיתר לפסול ככסונס חו להכפיר נתח פליג רבי יהושע בלח סכירס ליס סכי וכמו סכתכתי כטיל כרכרי קרינה רוקס סרבן נתניהל ולמר דלק מסימניגן לי נמנו הכל קיכס לליכס קון לעיר ריק המעפס ולקכי ספיר מפרס וסיעת ריח לסור והיתר 6לס וכרח לממונה כגון מהמקום הזה • ונמכח מכל הכתוב בספר סקי הדיעות הללו.

החומר ממיל6 ילפינן סכי הפירוסיס וזהו סרח העיר קרית יוסף בוק

כלל רליתל רחע"ג דנסטור ססוכר לכתון קפיר עכמס מסכות לס וכסתלך קכועל 6כלס ולפיכן חיספסר לפרס סרסיטת תיל מהעיר עכמס 6לס סמקוס 6קר כחולת • מ"מ להרמניס ירי לפטר לפרס פסעיפ ללדידיס ליקל חון לעיר קות מעסק עדיין לה סמעכו פחולק כפירום סיעת 6ס קיס ממקוס 6חר 6ו מהעיר עכמה ספרי יס לפרס ממקוס 6חר נפיכן חין הכרט כרכרי סר"ן מס לעתו כפירוס תרי רוני חס כפירס"• לס כפירס סרמכ"ס נס נסחרת קמיס על הבית יוסף וסמפרסיס סלח העירו כזה כלל ופי' סיעת סייר' וקיס מלס

קרמי' דת"ל ולחות מרעהו וסיעת מרחמותי • וניס מיך כתיס וסימן כו' : פרק ב אם יש עדיס עיין כמסנס לסוף פירקין : בהינומא כתב קערוך פי' ר"ס הינומה Sסון יין קול תורה כלו'חוק

הכתולות עיכ ורש"י פי' למ"ר קריז'כפיף וכו'ומתנמניתנו למקוך ססין טינית מנולין ולכן נקרח הינומת על פס תנומה : כתובתה מלתיס כתב הר"ן ולי ליכ6 ססלי כו' וסטר כתוכס 6נו כעל מהימן דחט"ג לכמתניתין י' פיק מיקי מהימנס סתס חיקי כריס וחיקו פמח מכל סכל כרית וכריח סוס וכי תימ6 וכי חיכס עליס נמי ססימניס לכעל כמנו יהלי כעי למר פרעתי (וכמקוס מכותכין כתוכס וסכרת נחמן לומר פרעקיכרמוכח מפי' סר"כ כסוף פ"ט 7כ"כ) קירנו התוס' רמנו כמקוס עדיס קול עכוכפרק דלעיל מפנק ו' לסיס בלומנק כתב הר"ב דתסכיעין לותר סכועת היסת וחע"פ סכתכתי סס סלין ל! עליס k חרס סתס סכח ולחי לקיח תוכעת עליו כריח מסכיעין אותו לכל יס מקליק! חס הפנועת היסת לו בחוריית מפני זהו מנודה מקנת ולין לתסריך כלן פיין כוס כח"ה סי' כ"ו וכל דמשמע דכי סיכי סתרי ופטר כתוכת 6כר רנוכה מסתי' ולהספינן דלמל מפקח עדיס נתחי ניר וגכיס וסלר מפקי לס לכתונת ונגיס נס מתרן כנמ' וקי"ל כרכי יוסי כמשנה ו פרק

נתרן דג'נרס’ל כותנין סונר : קליות כשהסגולין לחין מיינפין חותן בתנור והן קליות ומתוקות לכונס • רס"י : נ ומורה רני יקופט וכו' כתב הרב רבינו עובדיה מברטנורה חע"ג דלעיל כוהני מילי היכל רחיכח חיסור והיתר כו' כך

כתב סרמכ"ס וכלומר ומכיון דלענין חיסור (קיתר לח מקימגח גפנו • ר"ג לענין סכתוכק רלס סייך לומר פתוח נותנת לכסונס ולענין 6סור והיתר לה. וכן נמליחל סער דלענין 6סור וסיתר כמי נסמכת מטוס רחוקי לחוקת כסרות כדלעיל ומית תמיסני דלמ6י 6יכטרכו להולדחוקי כסכי וכנמי מ"ס סלי מנו מסלי מנוקכח חין פור סחו'לפניך ופרש"י הכל זין קובע לפי פלין פור סחוט לכל סתס ל6 מכס נתוניס וסור סחוט לפנין ולכן הוח טוענס ולח מסימניגן לה וסתוס'מפרפיס והכי נמי 6פילו כי תוכע מודס ונייקוסס וסכי קלמר קתס פור פחט לפניך וחינת יכולה לומר בתולה חני כמו פלין פור חוט יכול לומר ה לחני

והכל

חניך מעולס :

:

והכל לין פור פסוט וכלמן כמנו למי כעי למר לו היתה על החומר (חנירו סרק זו של חניך קיקה ולקחתית ממנו מורק ר'

ואם יס פריס כו'כתן קרנכנמרח מפרט יסוסע לרבן גמליץ רככסחי נוכח מסימניגן ליס כמנו לחי כעי לקל מתניתין 6ת6 c6Sמועינן כו' רחרחני נחכות ליתני 6מר סלי קיר ולמרט, בין היתר ולקחתית ממנו כסמן :

כדיריק כחומר לחכירו סרס זו סלן קיתס וכו' : ו6סיס עליס סקיס סל 6כין 6ינו כחמן כנמרק מפרס רקס ג אנוסים היינופי'סר"כ

מתניתין 6תיס ל6פמועינן לונס כפפות באומר לחכירו שרה זו של אביך היתה ולקחתיה כנון סלס 6כלק 656

Cתי כו 6כל 6ונס ממון כו' 6ינן הימנו שהוא נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר פניס כפני החג (פנס 6קת נחמנין רחין חלס תסיס ל ואם יש ערים שהוא של אביו, והוא אומר לקחתיה בפני סכן לכיון רלס פלמולי עכמו רסע ותקשו התוספי הימנו אינו נאמן: ג הערים שאמרו כתב ידינו הוא סלסס סני חזקה בחיי החב ממפנק ט' פרק נ' דיכמות זה • אכל אנוסים היינו קטנים היינו פסולי ערום קטנס סלכלה כפני הכן חיכו הרגתיו לחיס6 6ת 6סתו רק היינו • הרי אלו נאמנים ואם יש ערים שהיא כתב טונר למנין פני חזקת; ג סחר נופלת וטעמ6 (כוכתר ירם · או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר אינן חנוסים היינו חונס כפפות קר"נ op) לפלגינן לכורית נאמנין : ו זה אומר זה כתב ירי • וזה כתב ירו

וזה כתב ידו סמס יסרגנו לכל חוגס מכין ורג לפלוג וכוריק ותירנו של חבירי • וזה אומר זה כתבידי • - וזה כתכירו סמס יקח ממונו וכ"ס 6ס לקיוס סטרוס לרכנן ל6: של הכירי הרי אלו נאמנין • זה אומר זה כתב ירי • חמרו כ:ניל רוב ממון נתן פלנינן כדי לפסול הפטר וזה אומר זה כתב ידי צריכי'לצרף עמהם אחר רכרי לנו מינו נחמנין רחין 6רס ופון מירכו קרוניס 6חריס וכי : וחכמים אומרים אינן צריכין לצרף עמהם מפיס עכמו וסע לסדס והר"ן מתרן והתס מחי אחר. • אלא נאמן ארס לומר : זה כתב ירי : קרוב לגל עכמו וליכי נחמן דמסימנ6 ליס גכיס נקטינן ה האשה שאמרה אשת איש הייתי • וגרושה על עלמו לה לזכות ולס לסוכ' : כרקחת' רסרנתיו פחמת קול אני נאמנת • שהפה שאסר הוא הפה שהתיר וכן פסולי עלות היינו מחמת סוס נהרג 356 לגנית רירית

ואם קורנת. חבל מחמת עבירת חי חיקן קרגן לי לסנ מלתל

חינן נחמניס : יונס ממקוס ש החרימי קיס רמכל מקוס לנכי זס סנסרג כרקלפר מהימנינן 6חר חתומיס כסטר סחר סמוחזק בנית רין וכל קותי סטר ניק לכל קכס רסינקן חמרי ל6נוסין קיו מחמת תמון קיכל לפנינו עס זס וכתכ חותמן לומיס זס לסל זס : ו הרי סלו כימה לחוכרקחמרי לסוס לונסתר סלח תזכירוסו כלל כי נחמניס רקס היכל תרי סקרי טל גל כת וכתג : כריכיס קמי נוכח מפיקר וכורח הות ולא מפליג וכורס ע"כ ג"ס סר"ג נגרף עמוס 6חר סעל כתב ידן הן מטידין לס על מנת סנסטר דחוס קרוכ כולה לזכות ול6 לחונה מסייסיס"יכרינינפit': וכרין תרי סהרי על כל כתכ וכתך : וחכמיס לומריס 6ינס ע"כ כלומר קורסי נחמן על עצמו כריני ממונות וסורס כעל כריכיס לכרך עמסן6חר פעל מנת ::פטר סס מטיריס וכו לין כמלת עריס רמי : פסולי ערות היינו פי' קריג חומר זה כתב ירי ווק חומרות כתכ ירי במבחן פניעליס על מחמת קורנת וכתר קרין ורקל 6מרי סיינו מסכחת לק כספין מכס סנסטר והלכה כחכמיס : י: . ס 6ס קרוכיסכנסותיסס ונתרחקו : נאמנין פי'כסbמרו כתוך כלי דנור לחניה תל הוי ככתכירס יכס ממקוס לסר קומיל וסולו סוק כ"י וכן פירס"יכגמ': יוצא ממקיס 6חר פי' סר"כ פסוקוק נכיר וכתוב כי הנפק יס"י : אינן כסמגיסגמ'רערים החתומים על הסטי כמו סנחקר' ערותן ככ"ורמי (דלה סניף חינם לזיופי' יסי פיק לגיטין דף ני ועיין מ"ס לקמן מסכתי'נסס התו') וכיון סקניל סוג חינו חוזר ומנין לנכי עלות קרן קגרס כתיכי 6ס ל6 יגיר ועיין מ"ס כמסנסג'כינרסכועות כסס סר"ן וכתכו סתוס' רמסיס נמי ליכח לסקסויי רלסימנו כמינו לחי כעי חמרי פרוט סוס בלי כסמניס כמגו קון תנורים ומניליס ועור כיון למקויס קוס מנו כמקיס עליס ועול יפני פריס ל6 ממרינן מגן לסילך כלומר זה נלמן כנגן פנס חכירו היה יכול לומר כן וכן : י וחבמים חומרים חינן כריכין לגרף עמוס 6סר כתנ הריכ סעל מנת טכסטר הס מעידין גמ' ופרש"י ססרי סס כלו לומריס סנחנו רחינו המלוק נחתמכו :: ה אשת סיס קייתי ונרוק סכי כו' פליגי ספוסקיס י"ח רפי'לסחר כרי לכור נחתכת כיון ספומרת כוכריס קרחוניסה

ספוטרת עלמה מכר חחר והכל 6פסר סקול סמת וס קכת סיוע לוק רחל"כ לרתני סיפס וfס יספייס ססיתס 66 וכוי חינת נחמנת לחסמועינן רכותל רספירוליכס עריס סלח סקיתת חומרת 6סת מים הייתי לחסר כרי רכור חמרה נכוסה חינה נסמכת וחנה ירענס רכ"ס כשהוחזקה על פי עליס וי"6 דמסכתינו לוקח כתוך כדי לכור והכי מסמע ליסגל רככת 6חת חומרת כן b"קלמה לי מסוס סכפי סbסר וכו' כיון לתוך כלי רכור קוח לליקר חלה חורק כעדיס קס יכולין לחזור כהן וקירנו לחיכטריך לס'6 כיון דעומדין כרכורן ין 6לס סכן מתירין עכמן מכר חקר חפילו תוך כדי רכור לחו כל כמינייסו לקלי ליכטריך קפק פלפר ע"ככמגיר פרק י"ב מהלכות נירוטין ולענין סיעתר לייס קמס ללק הוק שיוכקס לי'ס כפרס :

ג{

[ocr errors]

שנורה כתובות פרק

[ocr errors]

נ"ל תקני חיכטריך למתני ו6ס יס פריס מפוס סיפס רסיפה • ולס מסנסחפכחו עדיס כו' ודוק : ואם יס פריס כני עיין מסכסוף פ"נ רניטין: נשבתי לכין סעכוס וטהורה חני פלח נכעלפי געכויס (ועיין מ"ס כמסגי' נ"ו דיכמות) נקמנת ומותרת לכהן רס"י : לא תכס כתר קריס 6כל 6ס וכו' 6פילו היו לס כמס כניס מן הכהן קוק סנפלה • רס: ; שנשבו פי' קרין פיס פריס סגסכו וכמכן הקוסי חורי הג"ג זלק חומרק כפכפי וטקורק סכי כו' 6 ז6ת חומרת טקורת

חני ומיסו יס לקייס קנירסט ה ס מסנסbס כ נשחק ואס יש עדים שהיתה אשת איש והיא אומרת רחיירי דמינקולח ידעי רחיל ממס bk 6ס מ6קפירוק גרושה אני אינה נאמנת אמרה נשבתי וטהור'אני עליס וסמועינן דחפיס ניtס כסן כריס סנפכית לה נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואס יש

הכי ל6 מיתמני : חלק מהתירס הרלסון ותנס' עדים שנשבית והיא אומרת טהורה אני אינ'נאמנת הרי לו נחתנות בתוך הרי לכתחנס לכל 6ס כחו פריס ואס משנשאת באועדים הרי זו לא תצא : ו שתי : לכספויה הקלו וקח סנטמ6ת 6פי' היו לה כמקסי6נשי' שנשבו זאת אומרת "נשכתי וטהורה אני וזאת הפכיס לסוי לכסן מפני כניס תכו : ו 6תי נסיסני אומרת? נשבתי וטהורה אני אינן נאמנות ובזמן סמיח ספק זונסcמס נכעלה פנסכו סספריס פנסכו : שהן מעידות זו את זו הרי אלו נאמנות : ז וכן שני לעכו'ס והוbיל וbסור תפילות ו חק ז כל 6ח' אנשים זה אומר כהן אניוזה אומר כהן אני אינן מספק מרכרי סופרי' לפיכן מותרת הכרתי טרורק נאמנין ובזמן שהן מעידין זה את זה הרי או נאמנין: הקל! רמכ"ס פרקי"ת מהרי קרי אונחמנות וכסכוייקקלו ח רבי יהודה אומר אין מעלין לכהונה ע"פ ע"א 6"נ מים קרים ופי' קטן הכסיפר ל'מפי'עכרוחכי' אמר ר' אלעזר אימתי במקום שיש

מסיח לפי תומו פירס מסיק C4 ולפי קטן מסי'לפי תומ

עוררין

לפי תומו כתכתי פר' כקר ונלו סיעיוסטו סלק פירי

דינמו' מפנק ה' וכעכו'ס עמנק מספק סגפכי' ער סיכות מרפות העכס : ז חיץ מסיח ליתכסכו' יש מחלוקת בין הפוסקיס כעיסכ' סימן ז: נחמניס ליתן לקס תרומ' : וכזמן סקן מעידין זס על וס סכרז וכן סניחנסיס וכו' וכריכי כל הני מסנימין לחcמועינן לי לומר 6ני וחברי כהן:חר'יסולק חומר 6ין מעלין נכתוני דלפק סלסר קוסקפס 6קיר לחיתנח מור ר"י פסוס הסיכון ע"פ ער חפר לפילו היכ' דליכח למיחס לגומלין וכיס קכס לררה דממוכח פי'רס" הלכך חילחו פסיטל דמלקי פלקחו הליכי גמיקס גומלין קער סקס עלי אני עליך : מלכין לס קיס לומר סל חניך יגורס לעכמו קפסר ממון •

עוררין

ותוסיפי כסס רכי חננן ליבחורר ומפוכח והחומר קוק

מוחזק נסרק ע"כ חבל פרס וליכל דררה הממונס חימר לה כי פנה עדיס מסוס דלעלמי 956 קילו לכנפסיק לימ' 8

וקי ספמוטיגן קני תרתי מסוס לתמונס לכל pch חיסוחיסורי לימ' לס וכסכתי וטהורק לני מס' סיסל ולס ת25פחתכו' רחימפי 6ססערס כו'קס סמעינן לס ממתני' חלקיסירbככפי כרמס כו' וסוbמי נסס פכפמ לחפמופיע רלח חיישינן לגומלין • וכן פני חכמיס מסוס פלונקס ור' יסולס ורכנן • נמי : איתן נחמניס וכו' פי' סר"כלתן לקן תרומה כו' פי' סר"ן למורייקי רכל עד 6' כסמן כסיפור וכ'ס כמילקי רט:יד לגלוי•

ולס נתחוורו ל רכרי קרמכיסי רכנן כפ"ק מקלנדתרומת בחוריית' כריך סניפדי' ועיין מ"ס כמסג' ולקמן כסיון ובזמן פקן פעילי זה חוק (סון קרב סכל 6קל לואר חני וזכרי כן וכן לפון רם" - זלעיל כפנויק לס

זלעיל כסבוק לס רקיקו לכתוב כל קחת קומרס ניומכרתי טסור זרק ידעתי למק וככרייתן'כנימתנו כפנויק חני וסכרקי טסורס וכן חניכהן יחכרי כקן: ח רבי יכולה לומר מין מעלין כלן סרי 6פילו היכל בלימס גומלין • וכ'סקכס דליכח למיס לגומלין • זכנמר'רמיטן

דרכי יחולק לדרכי קולק ורכנן חדרננן מדפכן כסוף פ"ודרמליקחמריס סנכנסו לעיר וממרחיד מקן שלי חרס ט' חינן נחמן רכייסודק חומר נחמן מפני רכי יסולק bלרכי יכולה לה קשיח כרמלי סקיל ורכנן חלרכנן ל6 קשיח כסכלי חומנות לידו פירc• קמר המכיל מכסה למכור תיק נוסb כילו כלי קיכר , מכירק כנין מחק סמולקין כק קמרת וקמכיל נידו נקנניס לנו נ6 בית כלי חומנות מכר וכסכלי חומנותו כילו לכן פקדי פלנכרתהכילת קלכן אין זה !נומל .פוס יעיד עליו ככרך סלפכיסס : ותוס' פי' כפס ריק זה פחזמר עליו פקוח כקן יפנילן כליס סמסתמס כקן כטסרת * כנון כלי גללין כלי לכניס כלי סלמס פלין מקבלין טומחה שכל הרוחס כליס קללו כית מתרחק ממנו מלטמ6 לומן • ולומה פתוח כקן ולכן קומינוקו חכמיס פיט מוי כגמ'חי בעית היתר בני יהודה ורככן כמענין מתרומת יוחסין קמפלני וכתכולתוספת רקסי וחיכפית חימר לה חמילסנויי לחקוסיס רכי יסולק 6ררכייתולה מכל רכנן חורכנן לעולס נריך לחרן סכלי סומכופו כידו ' וליכ קסיס על קר": היה לו כפרס לס כרס"י כמתניתין דמחי לכסכלי אומנותו כיל ולס כרכינו סנגל כמתכי' רקכו וככלי חומנותובילו וסין קפה כפירס סרמכיס וכעל כסף משנה בפרק כמקנכות מעסר : סלקל דעמית מדקרתניס פסק לפס נחמריס כרכנן ולח התנקכסכני חוּמנותו כילו פ"מ פתוח מפרס כפירס רכינו חננ56 חפענימין רקבן איי קוקוק לו לכפרק ו' מקסין פסק קרמכ"ס למקכימין וסכס כרכנן ולח הגס כס כןסוך

.ז 9

עריך

[ocr errors]

כריך לומר ססוכר כרמסקינן • ומכיל כמפלין כו' קל פוררין סקורין עליו tס פסול וחין פרטור פחות מסניס : מפני מתרג6 קוסיס דרכנן bדרכנן ולח גריכין תּו לחוקתי מעלין סיכח לליכס גומליס וסיינו רליכה בין רכי שיפור לפני כפכלי חתונתו כילו פ"ג דכרין • ולס פירס סחין מקרכל קמס דר' יקולס : רכי פמפין כן נמלים חומר מעלין לכסונל גלגל רכי:”ח ספיר מקרכל בתי קופי' ורכקbלרכנן כנמר' פריך רבי שמעון כן נמלים היינו רני לליטוּרָ ומסיק ז ין כריכין לקירובס וכלי

דצמנטרפין לפרוע קמפעני תמונות נידו • וסיינו כמ"ס עוררין אבל במקום שאין עוררין מעלין לכהונה כגון לוולוק לו כלוס רסמי נסיך כפסנ' דמרי כסס על פי עד אחד רבי שמעון בן גמליאל אומר משום הכהן קוק ונפק עלי קנל קירוסלמי וסכרי רכנן רבי שמעון בן הסגן מעלין לכהונה על פי ער אחר• לכן נרוסק fוכן מכונת סוס זכויוהס לקנות כעיר שחר

ט האשה ולתקיניק ולק' ער 6חל וכיון חין כהן ספסל ככני

וחמר ידענס ניק דכקן קול העיר סלכן חיישינן לגומלין: הכל קכי בי חיפה לגומלין החסקיניק ולתו כי פרי וחמרי כן גרוסס לו כן הלונה קול ים ספסו נהני מינסי מפסל לסן מן סערומס - ותי (גנת וחחתינית ולתס על ההר וחמר לטני כיס דכהן סולר'סמפון מנוס מזול כן ניל ליניק קן לכי לס גלמר סגסקרמכיס כן נמניחS חומר מכלין לכהונה על פי וי ספר החסרון : סוכר כן כריכין לומר דסלי ולי כסית לית' כמטלין מתרומס מפני סמנרפין 6ותן עס סער סר6סון פכטל הקול והמר ליוחסין קח מפלני ורונס לומר מקרומס דרכנן לקח סול ז"ל. ידענ' ניס לכסן קול) ו6ף על פי פלח העידו עדותן ככל עסק כע ומקליע כמיד מעלין מפרומה לחוריתי ליוחסין לחם עלון מכטרפס ולמרינן חוקי סדי תרי דחמרי כקן ונלך לי כפית חימ' רכנן סכירה לקן לחין מעלין 6 כפרות' קוח להרי פרי דחמרי וכן גרופר קול וחוקי נגר מחזקייה דרככן מיירי לק לריקט" וסוני רכגמרי וכתרומה לחורייקי ולרכי שיעור 65 מסקינן ליס ער סיטילומניטריס כומן סחר פיירי פלונקייקו דר' יהודה ורכנן וסר"ן כתב בפשיטות רכן לכסן קול וסלכס כרכי שמעון כן נמלים מסעדיס מנטרפין חי בעית אינו' ומפני' חרי' כתרומס רסוריית' וכמ"ס לעיל 6ף על פי טלה קעילו עלותן כחול כסמו ועיין לקמן כסמוך ועול קפי' לירכפירום. המפנק פסק

ט על סספיקר סכלכו ומעלין נכסונק על פי עד לקל ולין סלכיכר יסודק וזה ללח כמ"ס כס6'3 ועוד ק"5 ינסוף פרק י"ב מהל' פרומוס פוסק לסין חולקין לכנר תרומס ככית הנרכות ומפורט כנמר' פרק י"6 דיכמות דף נ"ט ודף ק' דר' יקווה למרק וטעמי מסוס ומפלין מתרומה ליוחסין וכן מפרס כסוף פירקין וסכו כנמרח ופור פסק כפרק יין מהלכות טלות כמתני' דסוף פירקין דנחמן נקפיד כו' פריס חולק כו' יוטעמס מפרס כנמרח וכן כתב קוק ז"ל בפי' המפנה חסוס לסיקור ניריכו חין חולקין לענן כו' וכפ"ך מקו"ם פוסק רלין פפלין מחלוק תרומת בנית הגרנות וזה לר' יוסי בר פלוגתית ורב יכולה לסכירס לית רחולקין כו' ונמנ6 סנס כותיס סתירס כרכריו ולכן ל6 נוכל לייטן דמלסקס פנס כפרק י"6 דיכמות וסוף פרק דקכלס כרכי יהורה לחין חולקין לעכוכוי לכך פוסק כחכורו כוותיס - וכן כמפכין ליוחסין וי כרית חימ6 מיירי כתרומס לחורייתח • מטוס לסכקי קטיה

דלס כן לפסוק רמעלין מחלוק גרנות ולכן לכריו כפסקיס סללו כריכין לי עיון עוררין כתב סר"כ ילין ערעור פחות משנים נמר'. ופירסו קתוסי לספוקי סורלה פני ערעור לכל קול נמי פוסל כתחלס

כתרומה קילס זנח על המכשיר כדלקמן : רבי שמעון בן גמלי: חומר כו' כקב הריב רכינו עוכדי' מכרטנורק גינטרפילפלו' קו מפגני כגון רמוחזק לן כחנות כו' ונפק עליה קלה פירס"י קול כעלמ' ולס ערות וחפיגי'פר מיבדקו לת הוכר למעלס לוס לכסונס וחתי ע6 וכו' וbסקיניק וכמקוס קול קו חד מסימן וחתו כית תרו וכו' רכי שמעון בן גמלי: חומר וכו' וחוקי נכוס 6חזקסית לחזקת הכוס מלניס ליה לסנטרופי גכי סודי כך כתר קרן לדעת רש"י 3 : וז"ל קרינ רבינו מסס כר מיימון וסרי סניס (פיליס סקולס כסרוטניס מפירין פתוח פסול ידחו סלו bו וידחה הקול ססניס כמלר ושחר סכקן בחזקת סכין ע"ס • ולכמורת (מ6ן למפרס מתניתין נתרומס רbוריית' הכי נמי 6פילו לתרומת רחורייק' 6זלינן כתר חזקס כיון דחיכה תויותרי סרזיפי ניוך יבינוניסיס סקול מפרס מתני' דלעיל כתרומס רbוריית' כמו סכתכתי כסמו והכהן

מסתפק דחי קיכ6 דקותוי ופרי, היספיק6 דלוריק' קכח על כרחין כתרומת דרכנן עסקינן דמקיליןומרינן חוקי הקוקס רוחי מרקורייק' 6מרינן חוקי פרי לסרי קרי וחוקי חמוקי) bk ורכנן מסתור סיכ'למימר רלח החמירו. כחסת חיס וכענולות ברכה למקום כל כתרומס ל6 (פי' לפי בקרומס דלורייק') ולקוי חומריס דלפיה מירי ספיקת דרכנן 65 נפיקולו מקילין *

נtכרכריקס זו רעת רכיכו סלמס כן סדרת ז"ל ע"כ רכריו נמלח פוף פיפ פמפרס לריס'כתרומס רסוריים' הכח 65 הוי !ה כתרומת דרכנן סכן נרחה סכרתו נוטה ולח כלמסמט מלכי יוסף 6יר סימן נ' מסגרת הר"ן רכינו ניסיס נוטל פסקל לפילו נפל רקורייק' ומס סכתר קרינ רבינו עובדיה מברטנורה ולרני חליפזר 65 מסקינן ער סיעידו סני עריס מומן 6קד מפרס טעמ' כנמר' פרק כ'רסנהדרין דף ל' רער חקר כי 6תי bסכועס 6פי לתמונ' ל6 חתי: אלירן . לטובי לפו כסלי סודי בקל פומ' קח מסקרי : ועד 6ס דלי כפית חיט' כקרח פליניוכו' :

ט פנחכטר

[ocr errors]
[ocr errors]

ט על ידי ממון מותרת לכעלס סמפילין לספסיד ממונס ט שנחבשה על ידי מתון וקרק לכפרק כתכ סר"ן שלח מפקרי לה ולוקח כסיליזר תקיפת על סעכו"ס 6ז מותר

ולוקח כסיל יפר מקיפה לכל כסיל עכו"ס נכעלס 6פילו כטלק כסן ול6 דמי לסכויס מסוס רמרתקי מקיפה וכו' 6סורס כו' 6k

6ס כן העיד רק עד חקר כפנויק • להפסיד ממוכן 6כל כפיר קעכו"ס סקיפי 6פי' על ידי מכון קרמכ"ס סוף כיס מקליכ ופיין כמפניכ'פריכקרס לעריות: ספולק לכפלס 6ס כעלק

על ידי גפסות חפור' פי' כסן ולס כעלס יסר. מותרת ט האשהשנהבשר בירי עכו"ס על ידי ממון * קרין 6פי' לכפלת ככל ענין רPC6 מרסל מותרת לבעלה על ידי נפשות : אסורה לבעלה יפרrמס נכפלק ברכון כלי פגלנסק מורק לכעלס : עיר שכבשה כרכום • כל כהנות שנמצאו כתוכה למכוס קן כעיניו פלק על ידי נפסות סריקה גרונת פסולות • ואס יש להן ערים: אפילו עבר • אפילו יקרנות תו' :. כל כסנוק כמות הסורק 6פילו לכפלס שפחה הרי אלו נאמנין • ואין נאמן ארם על ירי : סנמללו כתוכק פסולות פי' פרסל דחייסינן פמח נכעלס עצמו אמר רבי זכריה בן הקצבי המעון הזה לא קרן ל6סק כקן לסורק ברכון לחחל מקן : כרכוס וזה ידהמתוך ידי: משעה שנכנסו עכו"ס לירושלים כפכחנסק דילפינן כפי פרנוס מכור כרכומס : ועד שיצאו * אמרו לו אין אדם מעיד על ידי עצמו : ריכמות דף נ"ו (קיה לה פסולות 6סורות לכקן לpc6 י ואלו נאמנין להעיד בגודלן- מה שראו כקוטגן נתפסה לסורק קל נתפסה כהן חפורה כסג6נסק (חס זה כתכירו של אבא והכתב ידו של רבי • וזה מותרת ויש לך חסרת פ6ן יס כעיר מחכו6'6חת סיכולה כתב ידו של אחי : זכור הייתי • כפלונית • ע"פ סנתפסה 6סורת וליע• חסת לסת לקסכ'סס כל 6חק

שיצתה

זו 6סת כקן

• ומריס וחקת מנסי העיר: כסמנת

רמיעוטל קול רייק : לומר נמחכוחק נחכלתי ול6 כטמלתי ומתוך סיכולה לומר פסולות ללכפול ים פנסי לעקיף לקו יקריקן ולח רמי לה נזכרתי נחמנק ניכ כפחמרת לה כחכחתי נטמחתי :

דתנן במסנס ס' פרק ה' לעכו"ס 6סין פנסי לגפן המעון הזה סנועס קיל : 6ין 6רס מעיד על ידי עכמו וחס גמר' • ומה שכתב הר"ן רכינו עובדיה מברטנורת ולפילו ים העיר חלם על זכוית סקי6 טסורק הרי זה לחיפbנס 6ס קול כפיר מסכו6ס כו' כל 6חת ו6קת מנפי קעיר בסמכת וכו' דמי כהן מפני קסטר ולס פרק חוקר מוקסכי כממונו סרי זס מעיל יימר לחיטמי מס סלין כן כסני סנילין ומפנק ה' פרק חי פליק וכוסbת דלק פרי חינם זוזי ככלי וחס לו ידע, סקיס לטקרות רקקס ודחי מיכל טוכנלק'גמר'י מקלי טעמל במי טסורס לס נתן ממונו עליה: י ה'כתב ידו SE חכס ומקיימין, נחמנתכמינו לכיון ללין כלן חלק 6sso

5 הוי כמינו כמקוס קסטר על פיו סקיוס סטרות לרכנן וסימכוס רכנן כלרכנן : עדיס לכל חמרינן • נמרס 3

ואס E נתן עדיס 6פילו עכר כו' וכן סלפון במפנה ר'עץ לניטין

ועיין מס סכתכתי טס : אפילו ספסק חון מטפחמק מפני פלכס נס כס כהקים וניטין פרק ז וכמפיחה "פ כלמנס גמר' ועכוס מסיס לפי

קומוים מחלוקת בין האחרוניס כמ"ס ככית יוסף סימן ז' : רבי זכריה בן הקנך וסיס כסן כתר רס"י : המעון קוק פירס לר"כסכועס ור", המקדס וכן כתב כעריך וכספר יוחסין חותכתוניינכמס גחון פירס כעכור פרחה

החולכן נסכט המעון קוק מלסון מפון 6קת כו' לין זק חמת כי ככל כן כוטל כסיף כריתות נסכע כן וכן רכן נמלים מתחלק כריתות וזה מנסג כיסרלל על כלן • וכן מנינו לרכי יוחנן פנסכע קיכלס כפרק מיוחסין דף ע"ח ונרמס לי סלין זה סכועה לפי קחמת כלל וכמו שכתב הבית יוסף לייר סימן רל"ז כסס קגקת מרדכי לסוף מסכ'סכועות לפנין נסכע כפלסן הקורס לו כפחרכני תקלס 6חינה סנופס ותכל למי רכוותק ולף רבי זכריה סנסכע לס סיו כריכיס לסכועתו כלל הפינוקיו מחמיניס .כעדותו 6רין פֿרגרין לוס סכועס כלל סעידי ומק ספירס קל"כפכועס ו"כדרך סכועק לכל לס סקול סנופק :: 9 זה. כשנידו כל חכס וכו' כתב קרנרבינו עובדיה מברטנורס סקיוס פטרות לרכנן פירס רס"י למרחורייפ6

65 כעיכן : קיוס ללמר ריש לקים עדיס החתומים על הפטר כעסס כמי שנחקרת ערופן נכי דין וקינכן 6ין וס עוקר הר מן לתורה סקס חמרו כריך קיוס וקס 6מרו ססלוכפריס נקייס • וכתכו סתוספות שמה כיון למרחורייתס 6פילו 6ין עדיס פיכירו סתימת פילי קסטר 6ס כן כל לדס סירנה יזייף זיכמוך ויחתוס נר סירנת וינגל ממכופר כלן פיין מס סכקכקי פרק קיס) נמפנק נ'(כר"ס ליכן כסמנין) כסס רש"י (דף ג') לניטין : וזה כתר ילוסb רכי כו' ונריכל דלי לסנוושינן חניו מסוס וסכים נכיי ונתן עיניו כקטנותו ככתב יד סכין סכל רכולס וfי 6סמעיכן רכו מפוס לחיק בית חימקיר לוניס (ומפוס דסוק קול OS קלמר לעידי קיוס יכולין להיות קרוניס לטילי הסטר קרין וקלרין כטעס) לכל חקיו דלית ליס לל הל (לס סס סימס 69 קמל"ןגמרי וכתב סרח"ס דדוקל חלולעכיק נכייסו הכל על 6חל לה :

ג 9

ט ב

« הקודםהמשך »