תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

בת ישראל לכהן - ובת כהן לישראל - לא תאכל בתרומה : ה המביא גט בארץ ישרk וחלה - ה"ז משלחו ביד אחר ואם אמר לו טוללי הימנה חפץ פלוני - לא ישלחנו ביד אחר - שאין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר : ו המביאגט ממדיני הים וחלה עושה ב"ד (נמ' ורי"ף סליח) ומשלחו ואומר לפניהם בפני נכתב ובפני נחתם - ואין שליח אהרון צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם - אא אומר שליח בית דין אני : ז המלוה מעות את הכהן - וארת הלוי - ואת העני - להיות מפריש עליהן מחלקן מפריש עליהן בחזקה שהן קיימין - ואינו חושש שמא מת הכהן - או הלוי - או העשיר העני מתו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

סלוי ועל סעני. bk שמפריס ממעשר רמסון - תרומת מעשר לכסן ומס סוb רגיל ניתן תרומותיו ומעשרותיו לזס סכסן bו סלוי י סעני ססלוס לסן - b"ג לוכות לסס מעשרותיו ותרומותיו על יד מחר ישb לוקחן לענתו מיד מחר שיפרוססי bכל רניל ליתן תרומותיו ומעשרותיו לbחריס - אינו יכול

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ומיני רומס מקוס לתמיסס זו • יסיסליכי למימר דמיירי פרק ג כל סנט - קול סופריס מקרין סנדוליס מקיין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

"

פרק ג כל נט שנכתב שלא לשום אשה פסול כיצד היה עוכר בשוק ושמע קול

סופרים מקרין איש פלוני מגרש את פלוני יממקום פלוני ואמר זה שמי וזה שם אשתי - פסול לנרש בו" יתר מכן כתב לגרש ס"6) בו את אשתו ונמלך"מצאו בן עירו ואמר לו שמי כשמך - ושם אשתי כשם אשתך פסול לגרש בו יתר מכן היו לו שתי נשים ושמותיהן שוות - כתב לגרש בו את הגדולה. לא יגרש בו את הקטנה - יתר מכן אמר ללכלר כתוב לאיזו שארצה אגרש - פסול לגרש בו : ב הכותב טופסי גטין צריך שיניח מקום האישומקום האשה" ומקום הזמן. שטרי מלוהצריך שיניח מקום המלוה מקום הלוה - מקום המעות - מקום הזמן שטרי מקח צריך שיניח מקום הלוקח ומקום המוכר ומקו' המעותי ומקום השדה ומקום הזמן מפני התקנה' ריהודה פוסל בכולן ראיעזר מכשיר בכולן יחוץ מנטי נשים שנא' וכתב לה לשמה : ג המביא גט ואבד הימנו • מצאו לאלתר כשר • ואם לאו פסול •

מצאו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »