תמונות בעמוד
PDF

רק

טר ה"ס הרים בין כפרי' • כחנס נקט ה-חבל עד כפר קכל כתחלס וסקירות - ו"כ כחו ספסוליס -לח תכח • לסתינסיס כחים חסר כפלג6 ופלנל למי כדמסיק כגמ' : אף על פי שנסלק תכל כתם כסף מסנקנסס ריכ"סכין סנט6ת ועכרח חיסורס חטיפ פלס נכעלס תלס עכ"ל סכסן מפנס ורקית לדכריו ממס סכתכתי כמסג'ג' פ"י : שניס סומריס כו' - לסון סר"כ ס קמ"ל וכו' בין לקולח וכין לסוכרח וכן לפונו כסוף פ"ו דסוטס • וכן לסון סרמכיס סס וכפי"ב מהל'גירוסין וכנמ'מסורתימ6

לקומרס 6כל לקול6

65 קמ"ל פסולי עלו'• (E6מועי'סוחיל אע"פ שנשאת תצא • שנים אומרים מתועד אומר וכתב הרה": קמ"ל 67פילו וסנינס קורק על סמך מין לא מת

לא מת' אע"פ שלא נשאת תנשא : ה אחת לקולס (ע"פ סלל התירות כלן קורת טלות וכי היכי אומרת מת • ואחת אומרת לא מת • זו שאומרת פריין לינס6 תנht : לחלקסין פסולי עלות נתי מת תנשא ותטול כתובתה וזו שאומרת לא מת לא ה וזו סלומרת 65 מת לח קפיני הלגן הלך לסר רוט תנשא ולא תטול כתובתה אחת אומרת מת ואחת תנפח • ופסיט'רסיל דעות כין כסריס כין פסולי': אומרת נהרג • ר"מ אומר הואיל ומכחישות זו את זו להתנס רסס פויקה נפסק פנים חומרים מת וחס'חומר הרי או לא ינשאו: ר' יהורהוריש אומרים הואיל סתיכס דחיסור' ולס 6כטריך גם מת וכו'קס קמ"ל ל6זלינן וזו וזו מורות שאין קיים ינשא עד אומר מת ועד למקרר ולמתני' ( פומרת אחר רוכ רעו'נפסולי עדן'. אומר לא מת' אשה אומרת מתי ואשה אומרת לא לח מת סלח ק6 קמ"S רמקן בין לקולין נין לחומרה : ה מת- הרי זו לא תנשא : ו האשה שהלכה היא ותימ' כיון לסתחי ומערערת חקת חומרת מת מתי נרות ובעלה למדינת הים- ובאה ואמרה מת בעלי תנשא גליח לעקר ללכעולי לכרת הנחות ממרינת סיס 6קס ותיטול כתובתה : וצרתה אסורה היתה בת ישרף קין לחתיל • ולעגנק סלק חומרת מתנפלי ולח'6ומרת לכהןתאכל בתרומה : דבריו"ט • ר"ע אומר אין תנפל • וקמות נפסת עס 65 נות : ו9 חומר סומיל זו דרך מוציאתה מידי עבירה • עד שתהא אסורה פלסתיס קל עכלת - הלכך ומכחיסות כו' ולית הלכתר לינשא • ואסורה מלאכול כתרומה : ז אמרה מת 6ס חזרת כק וכתנס 6מתלה כותיס : ו היתה כתיסרץ בעלי . ואח"כמת חמי הנשא • ותטול כתוכתה • לוכריס לפי'קיל תסתרי הלל נכין 6ס היתר: נרתה בת וחמותה אסורה • היתה כת ישראל לכהן תאכל חמרי'לעיל דחין כרק מעידה יפרח, נכין לכל כתרומה בתרומה • דברי רבי טרפון • ר' עקיבא אומר אין לחכרפר6כיספקה הפני': כחזקת סכעלס קייס וחינת זו דרך מוציאתה מידי עבירה • עד שתהא אסורה קמ"ל • גמ' ותוס' • תוספת לפרו' כרתת סהוליל לינשא • ואסורה לאכול בתרומה • רבי מכיל חומר קויל ,חינת נחמנת להסיחת חינה

קידש

ומכחיסו'כו' וקלמרי נחמנת לפסלס וכן סלכס :

כנמ' דר"מ פליג כמי כריסb ז חמרה מת נטלי (חח"כ מת סמי חמותר לסורס סחין כלס וי 657 נקט פלונתייסו כריסס מסוס לקיס וכסיפל מולק מעידה על חמותה (6ע"ג דהמרק נריסb מת נעלי לתו חינס קומיל וזו מן מולות סלין קייס תו': עד 6ומר מת וכו' • C6ה כלתה וקויס נכרית לפי' (הכי) 65 מהמנה : היתה כיפר: חופרת רות וכו' ל6 קכס 6כל ער פסול וכל כפר לע"נ נכון החכל כתרומס נקס נמי הלכה כר'ט לכל רכבת 6חת : כי היכי דקורט כח שתי נסיס • לגני ער כער

כקילס

כדלעיל הינקובע כי חקת לגבי ערכסרי דחי 65 תימס

הכי לתני רכות על חומר מת • 6פה חומרת על מת וזוסי דעת הרמב"ס • חנל נירוסלמי 6מרו תני דני ר'כן וים פוסקיס כוותיס ועיין מ"ס עול כזה כמפנק ח'פר'כתר6 לסוטק נסיך וס כחורכסיס ז6חר זו : אשת חומרת מת וPcf חומרת כו'וחפי'נרתס כמסמע (ולע"ג לכסוף פ"ו לסוטס 6פי חומרת נטפלfק כו'ולס קלי חברות !6 סנסיס לעלמס לפי סכי קתני חסר • קתס ניכס למטעי רגנרות חיירי תוס' וכן כמסנס ס' פרי נתרס רסוטק) וסתמס כר"מ גמ' : לא תנס6 • ומדל6 קתני ו6ס נסחת קלח • כיקתני נפיל 6ע"פ סנפחק תנו - רקלק קרמכ"ס ס6ס נ6ת לחותו מחומרנות 65 תכח • וכ"כ קרננסוף פ"נכעל חומרת מת לה תנס6 כרתנן סתס 6ס כנס לר

יונית • ועיין מ"ס סס נסיר : ו אין זו דרך כו' עיין כריסקלוסין : ז ואחר כך תת קמי כו' וסמותק לסורק פירס קרינסלין כלס מעילס על חמותת וכמו לחמותר לינק מעיות לכלה וטעמה

ספונחה ה"נ כלת פונחה לחמותה וכמיס ספניס לפניס כן לכ קסלס ל6רס גל דף קי"ז וכתכ סר"כ 6טינ רחננרי כריפל תת נעלי ונמכ6 ין זו סמותר וסרי סיס לס כנכרית 6פ"ס ל6 מקימכל 6סמותת מcו' רחמרי'לס כעלס פיית לח חמות מיית ותס דקחמרת הכי לקלקולס סמותת קול דקל מכוונ6 סכרס לנתר פעקל כססוכבעלי ונעלה פרחה להרפות ולל תיקי לטרון נס' פס ולינטריך למשמועינן ככרס וbינטריך להפתעינן כסמותת ד6יc6מועינן ככרי כרס קלמר ר"ט רמסקרס תפוס נערת לגופס ממונפת לק תסמיס מכעלס סכל כסמותת חימ6 מולק ליס לרכי עקיכס ולח חקוקיכן לה כפקרנית כולי קקי ולי תמר נחמותה בחמותה הוק רקחמר רכי עקיכו וכו' • גנרל 3

קייט

[ocr errors]

קירש וכו' וכן גזל וכו' הוקימנ6 ננמ' דוק6 קילס ככילק כקילס לסת מחמס נסיס ולינו יודע ליזס מסן קדם וכן נזל

דחיסורס לרכנן עכו כקל סכר ריט לקנסוסו רכנן 6'מחמסס ו6ינו יודע חיות מהן נזל : כתרוייהוהלכה כר"פ:. לכל קידס סל6 נכיח'לס נחלקו 62 מניס כתוכ'כיניסן ומסתלק ח מת כעליז6ח"כ מת כני נחמנקי קולחיל וסיס לס כן ולח זגזל נמי דוקל וחיל וחיסורה החוריית עכו פכר ר' עקיכו היתה בחזקת זקוקה ליכס כסיכסס הסתס כמי כי 6מרה תת רקנסוסו רכנןחבל לקח מקח

נעלי חסכמת כני• 66ין כל נסלקי סמנים כיניסס קידש אחת מחמש נשים ואין יודע איזו קירש' כל נר זיקת יכס מסימנתי לכל ומסתלק ותנ'קילס לסודיעך אחת אומרת אותי קידש * נותן גט לכל אחת ואחת כי למרק מת כני: מחיר כמו בריט רקעין ללח עבד ומניח כתובה ביניהן ומסתלק' דברי ד"ט * דע מק נעלי ורוכה לסקינס לל מלח חיסורס לרכנן קניס • אומ'אין זו דרך מוציאתו מידי עבירה ער שיתן גט מרימני ז6ס כחת, לקנבס ותכל נזל לסודיעך כחו לר' וכתובה לכל אחת ואחת 'גזל א'מהמשה ואין יודע לסוק חוסיס ללכריס • טרפון דלף על גב החיפורח מאיזה גזל : כל א' אומר אותיגזל • מניח גזילה לזויתת לנפסה סמיכה דלורייתס עכר לה קנס : ביניהן ומסתלקי דבריו"ט' ו'ע אומר אין זו דרך וחסור'לעלמי - וסולכת ולר מחמש נסיס עיין פר' י"6 מוציאתו מידי עבירה עד שישלם גזילה לכל אחד מתיכמת: ט

ט ניתן לי כן מפנק נ' מ"ס סס : ואחר: ח האשה שהלכה היא ובעלהלמרינ' היס כמליגס קיס ומת בני וחסר ומניח כתוכס כיניסן ובנה עמהם • ובאה ואמרה מת (ס"6) בעלי ואחיך (כך) מת כעלי דלל מפקח

קרמכ"ס כפי מה' מת בני נאמנת ' מות בני ואח"כ מת כעלי : אינה נפסק מחוקק קמיית':חומר מיסות כתר כגון פכתר נה נאמנת וחוששים לדבריה וחולצת ולא מתיבמת : עדיין קיכריכ'כיכס כלמי כתובת החנות וכל 6חת ט ניתן ליבן כמדינת הים ואמור מת כני ואח'כ ומותרת לסתינס :

חינס פומרת לי כתכת ונחכרה מת בעלי נאמנת: מת בעלי ואח'כמת בני אינה נחמנת לקנס6 לחוק כל6 ולטעמי'6זיל וס"ל דלרוסס נאמנת וחוששים לדבריה • וחולצת ולא מתיכמת: חלינה דכי קימנוק רכגן לין לס כתוכס • וכן הקנס י ניתן לי יכס במרינת הים אמרה מת בעלי ואח"כ לחזה • גני בעלת הימנות* עור סס כל ממנה נ' פרק ו' מת יכמי • יבמי ואח"כבעלי נאמנת • הלכה היא מסוס ורייקס נמנסכח הכל וכתוכות המחרס כו' דמיירי ובעלה ויבמה למדינת הים" אמרה מת בעלי ואח"ט לפוקי נפסס מינס • 65 סכתכלת כסוג'וקר"ג ורס"י מת יבמי" יכמי ואח"כ בעלי אינה נאמנתי שאין קימנוס מפוס לזמנין וסניח סמפרסיס סס רקסכר לים האשה נאמנת לומר מה יבמי שתנשא • ולא מתה ליק וחושפין לרנרי' לספקס להרוס'כתונס הול קרין ק"ג אחותי שתכנס לביתו ואין האיש נאמן לומ'מת אחי נפסק מינס וחולנס ולת דוגרי ליס לק כקונס וסוי שייבם אשתו • ולא מתה אשתי שישא אחותה : מתיכמת : י ניתן לי ינס נתן לפרס כן וכמשנה ח'פ"ז

פרק כמדינת סיס סיללת קמותת ובתוכות מפרסי'סס כתוכ'

כמדינת היס • וריח הלכה מחירוסין ועיין כג' סוף פר' ט' וכתובות דף פ"ט עינ רלס כחוקת סלין נקינס: מת כעלי ולק"כ מק ינמי וכו'לפרוייקט מייתי רחית מפני מתני' דים לחרוסק כתוכס ונ"ל מס' דחפי' ק פריק כפפת לפוק נחתנת ומותרת לשוק כקוקתק כי מתוקמ' בכתל לס קמ"ל טונס ולין לסחריך נזק ועיין פי קרלסונק סקפס סחסר קול קפק ססתיר : ר' דכתוכות דף מ"רעיס כתו' כו'י וסלכת') ומס'ס נמי ל6

פרק מייתי מפנקנ'פי'ס לכתוכות לחט"ג רככתל לס 6נטרין ל6פמוטי'פלונת6 דר"ס : וכן כריס פ'ו רסוטק • ודעת הטור כסי' נ"ל דיס למרוסס כתוכס ותימס עליו מכסי'מיט העתיק לסון סרמנ"ס כמשנתינו למוקי לס נכתב כקונס • וסלח לסנרקו חין כוין : ומניח כתוכס כיניסן ומסקנק 65ן לוק'כיניסן דסקלי לסו כולסו ולזלי דקל לדילן מספק6 לן למי קיס סכתוכס • וסוי כספק קינוח רח יטול - כרמוכס מקני'נ'פינונים

מינית עד פיתברר הדבר מי הסתנכליס - גמ'פ"נ דכ"מ דף לז: רכי עקיכח חומר וכו' ערסימן כו' סחרסיסכעו כרמפרי קרינכמסנס ג' פ"נ וככל מניעה וע'ס ופסק סריג בקירס ונזל כר"ע וטעמ6 כנ"ס הרי"ף לקי"ל כר"ע מחכירו ור"ט קכירו

קוס כדחמרינן כסכותל ע"כ י ולעיל פסק כר'טרפון • מסוס רכנמ' פסקו כסליח כמותן : ט אינה נחמני ולח מסימנ' כמי שעדיין קייס לקח רוננפיס מתעכרות ויולדות מטוס רחיכס מטוט דמפילות • וחזקת

דקיימל ליכוס כנגד הרון • ככריפ ללקמן : וחולצת וכריפ ללקמן כגמ' מוקמינן למתכי' כגרוסת לפסולת לכהונת ל"ג כחמרת חניוסול נחכסנו במערת ו6ין 6ים עמנו לכוח ולסעיר ר!"כ ל6 תסלון 6 תתענן כדלקמן כריס קפי י שאין קלטה נחמנת לומר מתיכמי כו'כרפי'סר"ככמסנס דלעיל ולל תחת חסותי כו'לכס מקנקנס נסכי • קלכן לס לייקר

ומיגסכ6 ולסון סרמכיס כפ"ג מהליכוס פלס קלמיני מר 6סר bk תפוס התרת עגונס פ"ג וקיל נופס מטעמה דחיתתס רייקל סוס • גרפי' סרינרים פ'י :

פרק

פסוק

פרק טז האשה 65 תכפל הוליל ופלס כניס יכס כעלס פרק טז' לא תכס6

67ף על גג הרוב נסיס מתעכרות ולל תתיכ'פתח ילדת כרתס וb"ת תחלון

ויולדות ולס כן פילוס כרתה ולר סלקיימס וח"כ מנפח למוק ממס נפסך: תרכו כנמר' מסוס לחלוכת מותרת טה זו לחוק (ו"מ חיכ'מיעוט דמפילוק (ומרע לרוכל פסולת לכתונת ו6ס תחלון וימכס לחרכן מילות כרקת ולל דמקעכרות ממס רכחותו חלק סמרוכס סמתעכרו'לקס מסלקו סל קיימס נחלינקס 6ינת

סיס מקנתן מפילות 6"כ ה"ק כוס גריכיס לסכרין עלים פרק טו האשה שהלך בעלה וצרתה מיעוט נפילות • ונכל זה

למדינת הים ובאו ואמרו מיעוט סלין מתעכרות • bk נפסלת כסמס לותס חלינת לה מת בעליך לא תנשא ולא תתיבס: ער שתדע לגרוע סול 6פילו למיעוט • נמי סכמכס כסעת קלינפה שמא מעוברת היא צרתה' היתה לה חמות אינה 6כל תרוייסו הפכינן רלקון וכת כמכל משעה שתכריזו חוששת • יצתה מלאת חוששת • רבי יהושע אומר מיעוט סלס כיב נמוקי יוסף) על הסלינת ולחו כלוס קיס אינה חוששת: ב שתי יבמות וואומרת מת בעלי •

וקוקת ס6סורס ולה פסלת לכהונת עליות• וזו אומרת מת בעלי זו אסורה מפני בעלה של זו • רכחוקת יכוס קיימ' כיון כפירלת 6ותת כפות חחר וזו אסורה מפני בעלה של זי - לזו ערים ולזו אין רחית לס ינס וסמוך מיעוט כך לכסן יתר שחלונת עדים את שיש לה ערים אסורה • ואת שאין לה לחזקס וכל פלגס ופלגס מותר לכהן : רצתה עת חמול ערים מותרת • לוו כניס• ולזו אין בנים *את שיש רחוק' לח טריף כי רוכס • במדינת מים: חינס חוטפת לה בנים מותרת • ואת שאין לה בנים אסורה • עין גומר לתי' מתניתין פמה ניתן לס ינס 6ף על נג נתיבמו ומתוהיבטין • אסורות להנשא : לרכי מחיר לחיים חפילו ?תיסי' לעיל סתס ילדת נרת

רבי

למיעוט' כו'כיל כמוקי יוסף כוס קוק וכל מת בילות

סכן סיס מסקנת דנמרק ברק בין זכר כין נקפי מפיק לתלתליך מינס • 6כל חמות דfי וכן גרסת דעת הר"נ רחל"כ סוס ליס לפרס רמתניתין כרכי מיילדת 65 זקיק לה לתחין חלה 6"כ ילדה זכר ליכל למימר מחיר וללח קי"ל סכי לה' נתפנק ח' פ"ג לטקרות פסק רלס פמס ספילס ולס פמנ6 לומר לה תפילתי סמס כקנת ריקת : כרכי מחיר לחיים למבוטל וכדכריסס המי דקחמר כגמרל ינקי מלחת מעוכרת: חושפת:69 ניתן לה ינסולין הלכת מסוורתת למתני כרית 65 קיימה לכסוף כסמפרס כנמרס גניקוסע הסתר חינת חום: נספי יכמות נמי סכי 6חיס: סמוך מיעוט לחזקס וכו' 6ליכיק דר"מ-6דקוקס מיכלס נמי מפני בעלת סל זר • סמל קוf תי וזקוקה לו ולע"פ פלסתו לפרופיתני הליכיס דרכנן וחקיס ריסס כרכנן : היא כרקה חומרת מתי חינה כסמנת לסתיר זר לפוק על פיס ס6ין יכמה וכנמר' תחי הי6 נרתק דנרחה מיותר קול ומפרס ק6 קמ"S מעידה לחברתה: לזו עדיס סמת כעלס וכזו תינת ערס: זו לק6 כרתת הול דתייסינן• לכרס 6חריתי לה חייסי' • פירש"י סיפות ערט6סורס לתנ6 לחוק - מפני כתר פלין עדיס חינה חוס6 פתח 6סת חסרת כסס • עיכ• וכפ"ג מהל' ינוס סמת : (41 סלין (ת עדיס מותרת • סקרי כסכיל כעלס לינק כתב הרמנס וויל 6כל זו הכרת פקיחת עס כענס כסמת וכן' נרסרת פתיל נחמנת לומר מת כעלי נסניל יכמס נמי ל6

65 תיחca לכרתה סמלינס 6חרת קוקיל ולס היס נטלת עמק כולסרס ססרי כלי עריס סמס : לזו כניס ולא חין כניס וחין נמליכה ע"ב • גרסה לקכי מפרס לכרס 6חריתי לה חייפינן עליס לח לו ולה לזו חס סיס להכניס מותרת ות סין לת לכל גרסה דחי מסוס סכי ל6 חיכטריך מתניתין 65סמועינן ככיס 6סורס : כתיכמו סתיו לסן כלן שני יכמין ונתינמו ומתו במלתח לפסיטה בטעמיק הוח : יצתה מלחה חוטפת • קיכמיס 6סורות לקנ:6 לחוק זו לפני בעלת תכfסון של זו וזן דכיון סינתת מנחס וענר זמן לירתת 6ין 6ומריס סמס תפילתי מכני כעלס סר6סון סל זר חט"פ סתיו סתיסן כפולות ליכוניתן דק"ל כמיתת • ולסיקני כפ' כל סנט הלסתס מת לס חיישינן כחוקסמתו כעליסן על פי עלון נפחו • וסין כסמכות וכיון סנסתלק מיעוט מפילות • (חוקי (ר)סורה) לטוק לח פרל: סחמרת מת נעלי תחינס : כל עכסיו סחסינת נסחר כלן 6ל6 ספק רמחנת זכריס ומקנס נקכות ולפי'ספסתי כפולו !סוק לה - סלס ינ6 לסוק • נמכר עדותה של זו נ"י : ב זו 6סורק מפני בעלה של זו וכו' פי' הר"ן סמין מועיל זז, ועלותה של זרמועיל לזו ולין סיכמות מעידו'זו לזן : יכמס מעירק לחכרתס ועיין מס סכתכתי כזה פ' דלעיל ריס

סניל מסנסו: לוו עליס פי' כעדות המועיל לס וסיינו 6ף על

החל וכיוכל כזס כתכ סר6סכרפ"קרנית נכי ער רחל פוטר מהסכועס ע"פ וכיונ6 כזס כתכתי כפייר מסנס ס' נסס התוס' ועיין עוד מ"ס כמסנס ר' פיר לגיטין ולסון הרמנ"ס נפ"נ

מק"יהיה לקחת מסן ער וכו' : את סיס לתס עריס 6סורס כו' תימס לרבינו ינחק 9!לי קמיל וסיס bסמועינן רלס 6סרינן הס 6טו הל תוס' : נתיכמו סריס6 קליפ6ין לקס לח עדיס ול6 כניס רס"י : ומתו רחלו נתנרסת מיקרו לזר וכ"כ הרמנ"ס ופשוט הול fcפילו סיס נטS חכריס קייס 6סורס לו- לפניסקיס גרוסת לחיו : ומתו סיכנון • פירס הרינגלה ניס רסס סיו לסס נניס מותרת גינסח לעלc fpסכילו תיתנעל סכרתה

קייס

:

[ocr errors]

536 כמקוס

קייס 6סורק לו וכפי' המניד } רבי שיעור חומר סוחיל החיל והותרו ליכמין כחזקת סמתו כטניקן קופרו לינ6

Sפו סותרו וכו' רסוחיל ולנסינס לס מקלקלת נפט והקשר לקו 65 קייסינן סתס הס כחייס ולין הלכה כרניסליכור : בתוס' רכפרק דלעיל מסנס ז'סמרס מת כעלי וחחר כך מת ג פרנוף פניס עס סחוטס 6ס ל6 רחוקו כפרנוף פניו • 6 חמי חתוקה 6סורת היל כרכי 6ליעול לפלוני ולס למיסר 6ס סנטל חוטמוחין מעידין להפיח 6ת E6תו • פמר 6ינן הול כסת קכלת ונרי (רכינו

מנוייך מכותר כמו נוף ינסק רלס רפי דלעיל ולחי רבי אליעזר אומר • הואיל והותרו ליבמין • הותרו לילג' (דנים ג'n"ר): לוח.. סקנרת חו קיכB'(וכןסכלק) לכל אדם : ג אין מעידין אלא על פרצוף פנים סוכלתנו לוקח כמקיס סחין כלה להעיד על סכרתס -חין עם החוטם • אע"פ שיש סימנין בגופו ובכליו נפטר יוכחת לה להיות נחנכת 6פילו לר' אין מעידין אלא ער שתצא נפשו • ואפילו ראוהו סנפסו יונחת מעיר עליו חליפזר לכל סכל כל 6קת מגוייך וצלובי והחיה אוכלת בו - אין מעידין אלא סהול מק : לין מעידין חלל חינה מתכוונת לקפיר על ער גי ימיס ר'יהודה בן ככא אומר לא כל הארס • פרג' ימיס לסלק רוסות חברתה 6

% על עכמן וממילה ולא כל המקום • ולא כל השעות שוין : ו נפר ער ל6חר ג'ימיס למיתק בלומנת על כרתס כיון 66ין למיס בין שיש להן סוף - בין שאין להן סיף 'אשתו מין מכירין עליו • דחיישין מתכוונת להטיל על חכרפס אסורה : אמר רבי מאיר מעשה באחר שנפל לבור סמו נטמנו מרחות פניך עיר : ג פרצוף פניס: הגרול • ועלה לאחר שלשה ימים אמר רבי יוסי (סיגנות סוס סכוריס: רכי וכתר רכינו ירוחס כסס מעשה בסומא שירו לטבול במערה : וירר מושכו יקורת כן ככל לומר לה כן קרמיק זה הפרנוף פניסקס אחריו ושהו כדי שתצא נפשם והשיאו נשותיהם • סלס וכו'יש לך חרס פממקו הלחייס עכמס • לין ושוב מעשה בעסיא באחר ששלשלוהו לים • ולא להנפח כגין 6לס סמן - ויס מזניחין לה על סעיניס ולל עלה בידם אלא רגלו • אמרו חכמים : מקיס 6דס ממסר לתסריס על הפק כי סימן "ן :

מן

ולהסתנות כו כנון מקוס אף על פי פיט סימני'כנופו

חמה • ויס לך סעת ססעונס פי' 6סינוסימן מובהק ביותר (פירס מוכסק עיין כסוף חס וחלס ממהר לספרים ולרפתנות

- וסכל לפי הלוס פרק כ'וככל מניע6) כגון קטן פֿו 6רוך לו חיוך וסומק ולפיי ולמקוס וקסעס כין לקול6 כין לחומרס ולין סלכס כר' יהורק: פומס ועיין פי' כמסנס ז' פיו וכתוכות לכל כסימן המוכקק ו מיס סיס לסס סוף סכרחי' כל חרכע רוחות ססנינ המיס ביותר כגון סקיק בוקסר סו יתר נחסך ממכריו מפילין עליו • ומיס סלין לקס סוף סלין 6לסיכול נרסות כל סניכיו • זרני קלע לכמסנס לכקמן קמירו על ידי מעלס נילס רגלומן מחיר לח מפליג בין מיס bלין לקס סוף למיס סיס לסס סוף הסרכוכס ולמעלס ולי 6מרת כסלמס וסימן המובהק ביותר לכל חכמיס פליגי נכרייפס וחמרי מיס פיס לסס סוף הסתן מקני ניקס • 6ל6 6י6מרת קמפוס סימן ל6 מסני קל מיכל כותרת 6ס סקת פס מעור סלי 6פסר סיחיס כסעור זס כתוך למיקס ללמס חבר לחקר קול • מסקנת הפוסקיס (הכיסוטול קמיס ומיס סחין להס סוף 6סתו 6סורת וסמל לחקר פעלת רסיס • ועיין כמסנס דלקמן ושיין מיס כמסנסני פרק נ' מbסיכס וסלך לו כרמר רכי יוסי כמקני' וסלכס כחכמיס : לניטין לענין טביעות עין: ובכליו 6פי' סימן מוכלק לק ועלה לחסר נ' ימיס לס"ל לר"מ לרס חי בתוך סמיס ימיס דחיישינן לסלס' מסקנת הפוסקיס ועיין משנס ג'פ"נ רניטין רכיס ומיס 6פי' כמיס סיס לסס סוף בלי נפיק קון קוי ליה וסוף פ"ק דכ"מ:

מגויך פי' קרינתנותס ולפיכמקוס חיים רכמס נפיק נמר ימיס רכיס ולל חזונית ולכייוסי פלין פ6ינו יכול לחיות לחייסינן סתס כסכין מלוכג' קיק סמתוך עלית וחמר מעסה כסומס סיר לטכול כמערס וכו' ותערי סמכות מפרפר • נמרח ונ"י :

מיס פיס לקס סוף פסו על סתנ6 נפטס (קסילו סתנסותיקן: וצלום תרגוס ותלית 6ותו על ען ותללוכ יתית על כליכס : ו ועלה לחקר סלסס ימיס כקכ קריב חכל חכמיס פליני

נגרייקל וחמרו לו כרכי מחיר חין מזכירין מעשה ניסיס למרכ6 נייס קוך פלפס ימיס לי ספפר להנחיות, ורכי מחיר 6פפר רמסין כסכניס סכמיס ונייס פורת נמרק : ששלשלוהו ליס ול6 עלס כיוס 656 רגלווק ופירס כסס סרסכים סקסיותו כרנלו וסלסלותו לשיר חוסין זה הלך לו ממקוס זס ורנל זס מחרס 6סר ולפי מים לעיל רק נסים לסס סימן מונתק כרגלו לו בעינן קסרוסו כרגלי חזק נרחה רפת קרמכ"ס כפ'יג מהל'גירופין סכתככרין מפנקינויו וממנו לכר ורקרק כנימוקלמר חכר ממנו (רח' פניכר לכס כולליססיס החכר ממנו °ופון רקרקתי כתוספת לפרק חלוטרפות ot מכסתי דף מ'כטינגר"ק וחמר ריסורס כו' רמחלקיס נסס ר"ת לענין חסרון כגלגולת למפרס ללח קו 6לס עס סקרול וכסתס מטרפל כנקיכת סקרוס לחודית לכל חלס רחית ליס מולס כעי חסרון גלנופת עס קקרוס עין •

לכל זק חינועגן לטרפקסינו חייב חך טעות סופרים כחן וכן נ"S :חיבוקי י"נ חולם • פקח כס פיניך ורחק חיך נקל מקרה יפול טע... נספריס כי סמעתיק לס רסק העניקוס פעל בוקקו קלסר שעל פיכת סולם ולכן נריך כל מעתיק (קוקר

כטכמן

[ocr errors]

:

כעכמו מלכתוב ספרן כרלס תינוק חוקנס מלת חסרות חוקיות כסוף וכספרי קרחכ"ט לס מכחס כי 6ס 6' כלן כטל כמיעוטן נס קק16 סס ולחו חק פירוסו ומחלקיס וקרומןbל 6רס חזק וקפס יותר ולס מכטרף לכל כמס סמכטרף סניקס פויס לרס ונתני וכפרק 6פרון דונקי' יף קי"ז סס מנחתי וכקכו סתוס' ור"ת רגיל לחלק בין טריפות 6דס לטריפו' כרמי ומיירי סקס לענין חיות כחלס סכל כריס פרק או טריפ' מייקי רחי' מחיוכ 6כקמ' לן כפרק הניזקין דף כ"ו ע"ב כענין יתוס סנעקר כמות .

טיטוס כתכו דרך חוטמו מן החרכונה ולמטס התחיל מן הארכובה ולמעלה תנשא מן הארכובה ולמטה נכנס ועו' דים חלוק כין ויכול להיות 65 קנס' סמס לא תנשא : ה אפי'שמע מן הנשים אומרות מת טריפו'חרס לכסמ'כרפרים' ינן ולח רחוקן - רמיס bלין איש פלונידיו רבי יהודה אומר אפילו שמע מן פ"ק דעירובין • ע"כ 6כל נקס סוף הן: ה לפי'סכם התינוקות אומרים הרי אנו הולכין לספור ולקבור לס נכחתי סס כלוס : מן מן קנסיס סחין מתכוונות את איש פלוני בין שהוא מתכוין ובין שאינו ק6רכוב' ולמעל' תנ6 כפי העיר • יכול לילך לסעי' מתכוין רבי יהודה בן בבא אומר בישראל ער סנעסס טריפ' ככךומינויכול לקסיס 6ת 6סתו : הרי חנן שיהא (ס"6 ע"פ פרול) מתכוין ובעכו"ס אס היה לחיות וה"ת רחפ"נ רסיכויכול קונכיס לספו' ולקכור לק מתכוין אין ערותו ערות :ן מעידין לאור הנר לחיות ונסכרס קול סימות הם פלוני כנמר' מוקי ולאור הלכנה ומשיאין על פי בת קול מעשה באחר מ"מ חי חפס'Eקנטי 6:תו פנייך מיחמרו חכו כחיס שעמר על ראש ההר : ואמר איש פלוני •. 6

6חר מיתי כבר כת' סמני מנספורולקנו'6תחים פלוני בן פלוני * מטקום פלוני: מת

בן פלוני • מטקום פלוני: מת • הלכו ולא מצאו כסס סרכוכין וסכסכיס פלס ונרין נמי סיסמע 6ותס שם אדם • והשיאו את אשתו • ושוב מעשה ספירות מל6

Sחר י"; חום מספרי' מעניני התספ'

בצלמין

גס לפי פירוט מטריפ' לינק כך וכך יכנן סון התס • כן

חיס י"ג סולס וכן 6מרו וכן ספרני קוי סתס מפני פררן תינוקו' למחק ולהעלות כירושלמי ע"כ וכ' נכסףמסג' לגמגס על זס ממ"ס נר"פשע פניות וסמינמלס סי מנכ קכרו ומכניס fותו כסס חיס פלוני • טריפג'ר6רס טריפיתי יותר מ"כ חרס ע"כ ולח מכחתי כרכריו ומסייס ע"פ נ'ק (ס) ממער (קול) כוורת פלוני מת נס נספרו כי ל6

coין נזק כלל: ה אפילו פגע מן הנפי נעלמין טעת' והקילו מפורש כרפ"י : הרי חנו הולכים לספור וכו' :

כתב סר"נכנמ'מוקי סכרין סי6מרו 6נו כליס מלספו' וכו' : ותתני' הכי פי' הרי חנוקולכיסכיתינו סכחנו מלספו' גמר : בין פרוס מתכון לסון רס"לעלו' וכ"כ נמוקי יוסף ומשמע דו נתכוין להתיר 5 ונ"ע : והעכו"ס 6ס קיק מתכוין כין לסתיר פלמ'חיס פלוני מתקפחו 6ת 6סתו וכין לסעיר פלמר מת סתס ל6 קיכל מסכח'לה לנחמן וק6 קתני חס קיק מתכון ס6לחו סכי ערותו ערות כמסיח לפי תומו כי קהיל דקות קסמי וחזיל מ6ן פֿיכ'כית חיולי - סכ3 חיולי נמר' : ו לאור קנר כו' :65 רחוקו 6ל6

Sחור הנר לו לחור הלכנ'נמוקי יוסף : ומשיאין על פי כת קול כתהו דתנן כמסנס ו' פרק ו' לגיטין מי פריס מוסלן לכור כו' כותכין ונותנין מפוס הסעת הסכגי

קול סומכין עליו בכל רכריו וס"ג סומכין מסוס סחס Sח תחמין לזק לה תמכח חסר ותס מגונס ולקכילס חיישינן ולמה נרס קומי ומכוונת לקלקלת גנר' : בת קול לסון סר"כ סמעו קול כווסת וכ"כ רס"י ונ"ל ססו bס סל מוס6ל מנת קול סנזכר הרכ' פעמיס כרכרי ר"5 פסו קול נפתחטובו ל6סר ספסק כנכולס וסוח קול מסורס לסעתו מהכורח יסכין להודיע סולו לירקיו ומותו קול קרסוקו כת קול וכקכן התוספת כפ"ק דמסכת סנהדרין דף י"ח מ"כי"6 סלח היו שומעיס קיר קיוכס מן סמיס 6ל6 מתוך 6ותו קול יוכל קל 6קר כמו פעמיס ס6רס מכס ככק וסומע קול חסר קיוכח ממנו למרחוק ו6ותו קיג קיו סומכין לכן קורין אותו כת קול ע"כ ולי נרחס סנקרח כת קול לפי סלינו קול לקול חליו כמו סגחמר וסמע 6ת קול קי מונר חנין סוסו ככולק ממס לכל קול זה סלנובו קוס מעינו יִלונמקו כמדרינק למטה ממנו ולכן קרוקו לוכת קול פתוח הכת נוביק ולתשות כחת לס קרסנקו כן קול 69 כת קול ועל זה הדרך חמר מפת רנינו עליו ססלוס וfס ככת חת טופס לי כינתו ית* נלסון נקיכס 6ס ל6 יסס עמו נפל6ותיו וכן 6תק מוכח כור יליך פסי ספירשו רכותינו סקס מקיפיס כין מלקטים (כי ורזיל bsמרן LCD כחו של מסי כנקיכ'נתכוונונס לענין זה פכחו פלמטק גדול תיק על כל קנביחי' 6פר לה קס עור כמוסו ונו' לכל כחותו' והמופתיס ונו' ועכטין תם כנקכס סל6 תיק כחול6 ככח סחר נניליס ונת קול דחסנתינו הינו מענין סזס 56 לפי סהלכו ולל מכחו 6ס 6דס הסחילו לי זה קטס כלפי פלח כמלח לפינינן פוס 6לס ססקול נשמע ממנו הכל לפי החמ' 6כן רנין תיק חום פס וקלן לו ווקו ESנינו מעסה כ6חר פעם' וכו' ומי קניד לכוס76ס עמר סס 6חרי פהלכו ולל מנחוסו S6 ולחי לקכי קלמר מעס'פסיק ולחי כך קיה פסית לדס עומל פס ועל זס 6נו מזמכין ולנין (קשיח 6ת 6חתן - לו היינו נחסכין ותן לכק קול רעלמה • וכעין נכולת לס סיינו סומכין עליו והלכת סלין מפניתין ככס קול נכל דוכתס כמים קת סעת פ"ק למכילתין דף ו ע"6 ולוק גרסה לי סכתכוין סרמכ"ס סכתכ כת קול קול לסר כיחר כמעסס כחול וכעסה בנגמין עילי וויל פלח מחסור בפני ענייניס קס ומפניתין ככת קול • לפילו חס ידענו ככירור פ6ין 76ס bס ממקוס

ו 8 ח א

פסקול

« הקודםהמשך »